АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ  БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

 

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар
(бакалавриат, барлық мамандықтардың күндізгі бөлімінде оқитын
1 курс студенттері үшін)

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Алматы 2005 

       ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: М.Д. Жұмағұлов, Ә.Б. Мергенбаев. Қазақстан   тарихы. Семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар           (бакалавриат, барлық мамандықтардың күндізгі бөлімінде оқитын 1-ші курс студенттері үшін)  –Алматы: АЭжБИ,  2005. – 22 бет.

 

 

 

 

          Қазақстан тарихы бойынша ұсынылған әдістемелік нұсқаулар   семестрлік жұмысты орындауға арналған нұсқаулар мен тақырыптардан тұрады.

 

 

 

 Пікір жазған: тарих ғылымының кандидаты,  доцент Д.С. Орынбекова

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының 2005 жылғы жоспары бойынша басылды.

 

 

 

 

© Алматы энергетика және байланыс институты, 2005 ж.

 

 

          Кіріспе

 

          Қазақстан тарихы – жоғарғы оқу орындарында міндетті түрде оқытылатын күрделі пән. Ел тарихын оқып үйрену тек қана ертедегі өткен өмірді еске түсіру және оны қайта қалпына келтіру үшін ғана емес, сондай-ақ қазіргі замандағы қоғамның даму процестерін жете түсінуге мүмкіндік береді. Отан тарихын оқу, әсіресе зерттеу, ең алдымен жеткіншек ұрпақ үшін жаңа саяси-тарихи ахуалды, саяси мәдениетті түсіну үшін және дербес ел мүддесіне сай көзқарастар жүйесін қалыптастыру мақсатында өте қажет екенін өмір шындығы дәлелдеп отыр.

          Қазіргі таңда ұлттық санадағы терең өзгерістер, тәуелсіз мемлекетіміздің әлеуметтік-саяси жүйесінің қалыптасуы, қоғамдық дамудағы тың серпіндер тарихымыздағы "ақтаңдақ" беттерді қайтадан зерделеуге, бұрмаланған, шашыранды зерттелген тарихи оқиғалар мен құбылыстарға жаңаша көзқарасты талап етеді.

          Сондықтан да біздің институтымызда Қазақстан тарихын оқыту мен оқып-үйрену төрт бағытта жүргізіледі. Оқу жүктемесінің бағдарламасы бойынша: дәріс (лекция), практикалық сабақ (семинар), семестрлік жұмыс және өз бетімен оқып дайындалатын тақырыптар.

          Студенттер оқу жоспары бойынша Қазақстан тарихы курсынан 2 семестрлік жұмысты жазбаша түрде орындап уақытында тапсыруы қажет. 

          Төмендегі ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаудың негізгі мақсаты - семестрлік жұмысты дайындау барысында туындайтын мәселелердің көрсеткіші, көлемі мен безендіруі, тақырыптары мен арнайы ерекшелігі туралы көмекші әдістемелік құрал.

 

 

         1 Семестрлік жұмыстың мәні мен мақсаты

 

         1.1 Семестрлік жұмыс – белгілі бір тақырып бойынша өзіндік ізденіс пен сол тақырып туралы деректер мен әдебиеттерді оқып-үйрену нәтижесінде орындайтын жазбаша жұмыс.

         1.2 Семестрлік жұмыс – студенттің деректер мен әдебиеттерді терең оқуы мен жүйелі пайдалануының және алғашқы қарапайым ғылыми-зерттеу тұрғысында болуы шарт.

         1.3 Семестрлік жұмыс – оқулықтан тыс, кез-келген тарихи-әдеби деректер мен әдебиеттерді салыстыра отырып жүйелі пайдалану қабілетін, ізденісін көрсететін тарихи творчестволық шығарма болуы шарт.

         1.4 Семестрлік жұмысты жазу барысында тарихи оқиғалар мен қоғамдық құбылыстарға немесе тарихи тұлғалардың рөлі туралы студент жеке өз көзқарасы мен пікірін білдіреді.

 

 

              2  Семестрлік жұмыс тақырыбын таңдау

 

        2.1 Семестрлік жұмыстың тақырыптары  Қазақстан тарихының оқу-бағдарламасына сәйкес, төмендегі берілген тақырыптар тізімі бойынша  таңдалады.

        2.2 Семестрлік жұмысқа арналған тізбеде 100 тақырып берілген. № 1 семестрлік жұмысты жазу үшін А қосымшасындағы (10-ші бетті қараңыз) кесте бойынша студент сынақ кітапшасының соңғы екі цифрына (шифр) қарай кестедегі көрсетілген тақырыпты таңдайды. Ал № 2 семестрлік жұмысты жазу үшін Ә қосымшасындағы (11-ші бетте) кестені пайдаланады.

         2.3 Көрсетілген ретпен тақырып таңдалған соң, студент, пән оқытушысымен ақылдасып, туындаған мәселелер жөнінде кеңесуі керек.

 

 

               3  Семестрлік жұмысты дайындау

 

        3.1 Студент тиісті тақырыпты алған соң, сол тақырыпқа қатысты деректер мен әдебиеттерді жинақтап, оқып шығуы керек. Деректер мен әдебиеттер әр түрлі болғандықтан, ондағы пікірлер мен көзқарастар, тұжырымдар  да алуан түрлі болуы мүмкін. Сондықтан семестрлік жұмыстың мазмұнын неғұрлым тереңірек ашу үшін пайдаланған деректердегі тұжырымдарды қысқаша конспект ретінде жазып алу немесе цитата ретінде сөзбе-сөз көшіріп алған жөн. Мұндай әдіс жұмыстың мазмұнын жүйелеу, айтылатын пікірлерді топтастыру  және жазу барысында толықтырып отыруы үшін тиімді.

         3.2 Семестрлік жұмыстың құндылығы оның құрылымына байланысты, сондықтан жұмыстың мазмұны оның жоспарына сәйкес жүйелі түрде, байланыстырып жазылуы керек. Жұмысты жазу барысында алғашқы құрылған жоспар өзгеріске түсіп, жинақтаған деректер мен материалдың ыңғайына байланысты, студент түпкілікті жоспар құрып, сол бойынша жазылады.

        3.3 Жоспар – жұмыстың жүйелілігінің кепілі. Семестрлік жұмыстың құрылымы шамамен төмендегідей болады:

  а) кіріспеде – тақырыптың құндылығы мен өзектілігі туралы және мәселенің қысқаша тарихнамасына шолу жасалады;

  б) негізгі бөлім – тараулардан немесе тақырыпшаларға бөлінген тараулардан құрылуы тиіс. Әрбір тараудың негізгі тақырыппен байланысты атауы болуы керек;

  в) қорытындыда автор тақырыпқа байланысты материалдарды оқу нәтижесінде жеткен шешімдері туралы тұжырымдар жасауы керек, әр түрлі пікірлерді салыстырып өз көзқарасын білдіруіне болады;

  г) семестрлік жұмыстың соңғы бетінде пайдаланған деректердің, тарихи әдебиеттердің, мерзімді баспасөздегі мақалалардың тізімі болуы керек;

  д) әрбір басылымның авторы, атауы, баспасы, шыққан жылы, реттік саны, беті міндетті түрде көрсетілуі қажет.

 

 

         4  Семестрлік жұмыстың безендірілуі

 

        4.1 Семестрлік жұмыстың көлемі қолмен жазғанда 15-20 бет, ал компьютермен тергенде 2 интервалдық аралықты сақтап 10-15 бет көлемінде болуы шарт. Жұмысты мектептік дәптердің парағына жазуға болмайды.

         4.2 Семестрлік жұмыстың мұқабасы (титулды беті) сауатты түрде толтырылады  (12-ші беттегі Б қосымшаны қараңыз).

  Жұмыстың 2-ші бетінде жоспар жазылуы керек және әрбір тараумен тармақшалардың беттік көрсеткіші болуы шарт. Әрбір беттің төменгі жағында парақтың сандық рет белгісі цифрмен көрсетілуі керек. Тараулар мен тармақтардың атауы жазылып жаңа парақтан бастап жазылуы тиіс.

  Семестрлік жұмыстың соңғы беттерінің бірінде пайдаланған әдебиеттер тізімі беріледі. Әдебиеттер мен деректер тізімі автордың бас әріпіне байланысты немесе басылымның алғашқы сөзінің бас әріпіне қарай алфавиттік ретпен: автор, басылымының атауы, шыққан жері, жылы, баспасы, беті көрсетілуі қажет (– 13 беттегі әдебиеттер тізімін қараңыз).

        4.3 Студент семестрлік жұмысты белгіленген уақытқа сай оқытушының өз қолына әкеліп тапсыруы керек. Мұғалім жұмыспен танысып, оның теориялық және творчестволық деңгейін анықтап, жоғарыда көрсетілген талаптарға сай болуын тексеріп бағалайды, қысқаша пікірін жазады.

  Егер талапқа сай болмаған жағдайда, қателіктерді көрсетіп, қайтадан өңдеп жазу үшін студентке қайтарады.

  4.4 Семестрлік жұмысты уақытында орындамаған немесе мүлдем  өткізбеген студент сынаққа және емтиханға жіберілмейді.  

 

 

 

  Қазақстан тарихынан семестрлік жұмыстардың тақырыптары

 

1.     Қазақстан тарихы туралы көне жазба деректер (иран, грек, қытай).

2.     Ежелгі Қазақстанның археологиясы: кезеңдері мен жетістіктері.

3.     Сақтардың дүниетанымы, өнері, мәдени ескерткіштері.

4.     Сақ, үйсін, қаңлылардың қоғамдық құрылысы.

5.     Сақ, үйсін, қаңлылардың діни сенімі.

6.     Қазақ халқының этностық және әлеуметтік құрылымдағы ғұндардың рөлі.

7.     Ғұн империясы және олардың Евразия тарихындағы рөлі.

8.     Қазақстан территориясындағы ежелгі көшпелі мәдениеттің пайда болуы, дамуы, ерекшеліктері.

9.     Түркілердің руникалық жазба ескерткіштері: қайнар көзі, тарихы және қазіргі зерттелуі.

10.            Ислам дінінің мәдениет, жазу, менталитетке әсері.

11.            Ұлы Жібек жолы және түркілердің наным-сенімдері ( Тәңіршілдік, Ісләм, Христиан, Буддизм, Зараостризм).

12.            Қазақстан  территориясындағы (VIXIII ғғ.) тіл және жазу.

13.            Қазақстан  территориясындағы (VIXIII ғғ.) архитектуралық ескерткіштер: жалпы ұқсастықтар мен ерекшеліктер.

14.            Ерте ортағасырлық қала мәдениеті: географиялық орналасуы мен архитектуралық ерекшеліктері (VI-XIII ғ.)

15.            Қазақстанға ислам дінінің келу тарихы және оның таралу кезеңдері.

16.            Шығыс ғұламалары: Әль-Фараби, Ж.Баласағұни, М.Қашқаридың дүниежүзілік ғылым мен мәдениет тарихындағы орны.

17.            Қыпшақтардың мәдениеті: тілі, жазуы, өнері.

18.            Отырар, Тараз, Түркістан – орта ғасырлық ғылым мен мәдениет орталықтары.

19.            Қыпшақ – половецтерқұмандар: тарихы және қазіргі баға.

20.            Наймандар және керейлерШығыс Қазақстан және Жетісуда.

21.            Шетел саяхатшылары Қазақстан туралы (П. Карпини, Марко Поло, К де Гонсалес, Вильгелм де Рубрук).

22.            Шыңғыс ханның тарихтағы орны туралы түрлі көзқарастар.

23.            Қазақстан территориясындағы монғол ұлыстары.

24.            Алтын Орда: қоғамдық құрылысы, экономикасы және сенімі.

25.            Ақ Орданың территориясы, шаруашылығы және әкімшілік құрылысы.

26.            Моғолстанның территориясы, шаруашылығы және әкімшілік құрылысы.

27.            Ноғай Ордасының территориясы, шаруашылығы және әкімшілік құрылысы.

28.            Өзбек хандығының территориясы, шаруашылығы және әкімшілік құрылысы.

29.            Алтын Орданың этникалық-саяси құрылымы және  мемлекеттік - әкімшілік құрылысы.

30.            XVIII ғ. дейінгі Қазақстан территориясындағы ежелгі монета сарайлары: шақа соғу, ақша айналымы, оның таралуы.  

31.            Ш. Уәлиханов қазақ этносының шығуы, сенімі және рухани өмірі туралы.

32.            ХV–ХVII ғғ. Қазақ хандығының экономикасы, басқару жүйесі, әлеуметтік құрылымы.

33.            ХV–ХVII ғғ. Қазақ хандығындағы отбасы-неке қатынасы.

34.            Көшпелі халықтардың әскери өнерінің ерекшеліктері.

35.            Тарихи әдебиеттердегі "қазақ" этнониміның тарихы.

36.            Орыс ғалымдары И.А.Левшин, В.Даль, В.Радлов Қазақстан туралы

37.            Қ.Жалаири, М.Х.Дулати, Өтеміш қажы – алғашқы қазақ тарихшылары.

38.            Шежіре – қазақ тарихының дерек көзі.

39.            Ортағасырлық мәдениет және мемлекет қайраткерлері: Асан қайғы Қазтуған, Шалкиіз және Жиембет жыраулар.

40.            Көшпелі қазақтардың материалдық және рухани мәдениеті.

41.            Қазақ халқының жоңғар басқыншылығына қарсы азаттық күресі және Аңырақай шайқасының тарихи маңызы.

42.            Қазақ қоғамындағы билер институтының қалыптасу және даму тарихы.

43.            XVIII ғ. басындағы Ресейдің сыртқы саясатындағы Қазақстан.

44.            Абылайдың Жоңғариямен, Қытаймен және Ресеймен қарым-қатынастағы дипломатиялық шеберлігі.

45.            Ресейдің Қазақстанды отарлаудағы негізгі кезеңдері мен әдіс-тәсілдері.

46.            XVIII ғ. қазақ халық шығармашылығындағы азаттық күрестің бейнеленуі.

47.            Қазақ хандығындағы әдеттік құқық нормалары (XVI-XVIII ғғ.)

48.            Қазақстан территориясындағы әскери бекіністердің салынуы және қазақ әскерлерінің орналастырылуы.

49.            Жәңгір ханның ағартушылық қызметі.

50.            С.Датұлы және И.Тайманұлы бастаған шаруалар көтерілісінің салыстырмалы себебі, мәні және ерекшелігі.

51.            К.Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық күрес барысындағы біртұтас қазақ мемлекеттігін қалпына келтіру жолындағы қадамдар, көтерілістің таптық және ұлттық құрамы, жеңілу себептері.

52.            Абай Құнанбаев шығармашылығына шығыс ғұламаларының әсері.

53.            Күйшілік өнер: қалыптасуы, дамуы (XVIII-XX ғғ.)

54.            1867-1868 жж., 1886-1891 жылдардағы Ресей империясының Қазақстандағы жүргізген реформалары: мақсаты, салдары.

55.            XIXғ. екінші жартысындағы Қазақстандағы капиталистік қатынастардың енуі және дамуы.

56.            XIX ғ. 50-жылдарындағы қазақ шаруаларының азаттық күресі.

57.            XIX ғ. аяғы – XX ғ. басындағы Қазақстанда темір жол құрылысының салынуы: мақсаты, маңызы.

58.            Орыс шаруаларын Қазақстанға жаппай қоныс аудару және оның негізгі кезеңдері (XIX-XX ғғ. басы)

59.            Қазақстанда 1917 жылғы қазан төңкерісіне дейінгі мерзімді баспасөздің қалыптасуы, қоғамдық ролі, саяси-идеялық мазмұны.

60.            Бірінші орыс революциясы және ұлттық-демократиялық қозғалыстың өрістеуі.

61.            Ресей мемлекеттік Думасына сайланған қазақтар және олардың саяси-қоғамдық қызметі (ХХ ғ. басы)

62.            Столыпин реформасы және қазақ шаруаларының тағдыры.

63.            1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысқа қазақ зиялыларының қарым-қатынасы, саяси ұстанымдары.

64.            Ресей жоғарғы оқу орындарында оқыған қазақтар, олардың қоғамдық-саяси қызметі.

65.            Алаш қозғалыс па, әлде партия ма?

66.            Түркістан және Алаш автономиясының мақсаты, мәні, күйреуі.

67.            Қазақстандағы азамат соғысы және қазақ зиялыларының ұстанымы.

68.            "Әскери коммунизм саясаты" және ЖЭС: мәні, мақсаты, ерекшелігі.

69.            Кеңестік қазақ мемлекетінің қалыптасуы, даму кезеңдері.

70.            "Кіші қазан идеясы" және қазақ ауылын күштеп ұжымдастыру.

71.            1929-1931 ж. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі және оның салдары.

72.            Индустриаландыру: теориясы, сипаты, ерекшелігі, көлемі.

73.            ХХ ғ. 20-30 жж. мәдени құрылыс: жағымды және келеңсіз жақтары.

74.            1932-1933 жж. Қазақстандағы қолдан жасалған аштық.

75.            Карлаг, Степлаг, Алжир – сталиндік қылмыстың ащы шындығы.

76.            ХХғ. 30-40 жж. басындағы жаппай қуғын-сүргін: себептері, салдары.

77.            Қазақтың ұлттық театр және кино өнерінің қалыптасуы және даму тарихы.

78.            Қазақ тарихшылары: С.Асфендияров және Е.Бекмаханов.

79.            1941 – 1945 жж. Ұлы отан соғысына Қазақстанның экономикалық көмегі, тарихи рөлі.

80.            Сталинград шайқасы және Қазақстан.

81.            1941 – 1945 жж. Ұлы отан соғысының қорытындылары.

82.            Қазақстанға халықтарды күштеп қоныс аударудың (депортация) тарихы.

83.            Қазақстандағы 1940-1950 ж.ж. қуғын – сүргіннің жаңа толқыны (Е.Бекмаханов, М.Әуезов, Қ.Сәтпаев және т.б.).

84.            Б.Момышұлының әскери-патриоттық мұрасы.

85.            50-60жж. Хрущев жылымығы: себептері, сабақтары, қорытындысы.

86.            Қазақстанға тың жерлерді игеру қажет пе еді?

87.            Тың игерудің Қазақстанның этнодемографиялық құрылымына әсері.

88.            Қазақстандағы экологиялық проблема: шындық пен даңпырт.   

89.            ХХ ғ. 60-70 жж. Қазақстанның саяси-экономикалық өміріндегі реформалар және тоқыраудың басталуы.

90.            ХХ ғ. 80-90 жылдарындағы еліміздің саяси-қоғамдық өміріндегі тоқырау.

91.            Д.А. Қонаев мемлекет және қоғам қайраткері.

92.            1986 жылғы Алматыдағы 17-18 желтоқсан көтеріліс пе, оқиға ма?

93.            Н.Назарбаевтың қоғамдық саяси қызметі және Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін қалыптастырудағы ролі.

94.            Қазақстан Республикасының астаналары: тарихы мен болашағы.

95.            1991 жылғы тамыз төңкерісі: себептері, сабақтары, қорытындысы.

96.            Қазіргі кездегі республикадағы демократиялық процестердің қалыптасуы, дамуы және қиыншылықтары.

97.            Қазіргі кездегі саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың ролі.

98.            Қазақстан энергетикасының қалыптасуы мен даму тарихы.

99.            Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға көшуі: қиыншылықтары, сәтсіздіктер, қорытындысы.

         100. Мемлекеттік тіл – қазақ тілі: кешегісі, бүгінгісі, болашағы.

 

 

 

А  Қосымшасы

 

 

№1 Семестрлік жұмыс тақырыбын таңдау

кестесі

 

Шифр

Тақырып

Шифр

Тақырып

Шифр

Тақырып

01

1

34

34

67

67

02

2

35

35

68

68

03

3

36

36

69

69

04

4

37

37

70

70

05

5

38

38

71

71

06

6

39

39

72

72

07

7

40

40

73

73

08

8

41

41

74

74

09

9

42

42

75

75

10

10

43

43

76

76

11

11

44

44

77

77

12

12

45

45

78

78

13

13

46

46

79

79

14

14

47

47

80

80

15

15

48

48

81

81

16

16

49

49

82

82

17

17

50

50

83

83

18

18

51

51

84

84

19

19

52

52

85

85

20

20

53

53

86

86

21

21

54

54

87

87

22

22

55

55

88

88

23

23

56

56

89

89

24

24

57

57

90

90

25

25

58

58

91

91

26

26

59

59

92

92

27

27

60

60

93

93

28

28

61

61

94

94

29

29

62

62

95

95

30

30

63

63

96

96

31

31

64

64

97

97

32

32

65

65

98

98

33

33

66

66

99

99

 

 

 

 

00

100

 

 

 

 

 

Ә  Қосымшасы

 

 

№2 Семестрлік жұмыс тақырыбын таңдау

кестесі

 

Шифр

Тақырып

Шифр

Тақырып

Шифр

Тақырып

01

100

34

67

67

34

02

99

35

66

68

33

03

98

36

65

69

32

04

97

37

64

70

31

05

96

38

63

71

30

06

95

39

62

72

29

07

94

40

61

73

28

08

93

41

60

74

27

09

92

42

59

75

26

10

91

43

58

76

25

11

90

44

57

77

24

12

89

45

56

78

23

13

88

46

55

79

22

14

87

47

54

80

21

15

86

48

53

81

20

16

85

49

52

82

19

17

84

50

51

83

18

18

83

51

50

84

17

19

82

52

49

85

16

20

81

53

48

86

15

21

80

54

47

87

14

22

79

55

46

88

13

23

78

56

45

89

12

24

77

57

44

90

11

25

76

58

43

91

10

26

75

59

42

92

9

27

74

60

41

93

8

28

73

61

40

94

7

29

72

62

39

95

6

30

71

63

38

96

5

31

70

64

37

97

4

32

69

65

36

98

3

33

68

66

35

99

2

 

 

 

 

00

1

 

 

Б  Қосымшасы

 

 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

Радиотехника және байланыс  факультеті

 

 

 

 

 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

Қасымов А.А.   РЭСк-02-05

 

 

 

ТАҚЫРЫБЫ: "VI-XIII ғ.ғ. ҚАЗАҚСТАН ТЕРРИТОРИЯСЫНДАҒЫ СЕНІМ- НАНЫМ ЖӘНЕ ДІН ".

                                      

                                      (Семестрлік жұмыс № 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Ғылыми жетекшісі:

                                                               аға оқытушы  Жұмағұлов М.Д.

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2005

                               Әдебиеттер тізімі      

 

1.     Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XVXVII вв.: история, политика, дипломатия. – Алматы, 1998.

2.     Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI в. – Алматы, 1984.

3.     Абылхожин Н.Б. Традиционная структура Казахстана. – Алматы, 1991.

4.     Абылхожин Ж.Б. Очерки социально–экономической истории Казахстана XX века. – Алматы, 1997.

5.     Акишев К.А. Курган Иссык.  Искусство саков Казахстана. – М., 1978.

6.     Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз–кайсаков.– Алматы, 1998.

7.            Абдиров М. Хан Кучум: известный и неизвестный. – Алматы: Жалын, 1996.

8.            Абдиров М. История казачества Казахстана.Алматы, 1996.

9.             Абулгазы. Родословное древо тюрков. – Алма-Ата: Ана-тілі, 1991.

10.             Абжанов Х. Сельская интеллигенция  Казахстана в условиях совершенствования социализма. – Алма-Ата, 1968.

11.            Абжанов Х. Формирование и судьбы казахской интеллигенции // Мысль. – 1993. – №5.

12.            Абылай хан. Тарихи жырлар.Алматы: Жазушы, 1993.

13.   Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX-ХШ вв. – Ашхабад, 1969.

14.            Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. – Алматы: Ғылым, 1999.

15.            Агапов П., Қадырбаев М. Сокровища древнего Казахстана.– Алматы,1979.

16.            Алаш – Орда. Сборник документов. – Алматы, 1992.

17.            Артыкбаев Ж.О. История Казахстана. – Астана, 1999.

18.            Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия (История
движения Алаш). – М., 1994.

19.            Абдильдин С. Парламент Казахстана: от союза к государственности. – Алматы, 1993.

20.   Ақынжанов М.Б. Қазақтың тегі туралы. – Алматы, 1957.

21.            Амрекулов Н., Масанов Н. Казахстан между прошлым и будущим. – Алматы, 1994.

22.            Аяганов Б.Т. Государство Казахстан: эволюция общественных систем. – Алматы, 1993.

23.   Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана.
Алма-Ата: Наука, 1981.

24.   Алексеенко А.Н. Население Казахстана 1920-1990 гг. – Алматы:
Ғылым, 1993.

25.   Асылбеков М.Х. Индустриализация Казахстана и ее социально–экономические последствия // Мысль. – 1993. №4.

26.   Асылбеков М.Х. Железнодорожники Казахстана в первой половине русской революции (1905-1907 гг.). – Алма-Ата, 1965.

27.   Асылбеков М.Х., Козина В.В. Демографические процессы
современного Казахстана.
– Алматы, 1995.

28.   Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Социально-демографические процессы в Казахстане (1917-1960). – Алматы, 1991.

29.   Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. – М., 1965.

30.            Аль-Фараби. Избранные трактаты. – Алматы, 1994.

31.            Абылай хан. 1771–1781. – Алматы: Айқап, 1992.

32.            Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII – нач. XIX вв. – М., 1976.

33.            Баишев С.Б. Целинная эпопея Казахстана: основные итоги и историческое значение. – Алматы, 1979.

34.            Балакаев Т.Б., Алдажуманов К.С. Трудящиеся Казахстана – фронту. – Алматы, 1985.

35.            Бурабаев М.С. Общественная мысль Казахстана в 1917 – 1940 гг. – Алматы, 1993.

36.            Байпаков К.М. Древние города Казахстана. – Алматы, 1990.

37.            Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана. –Алматы: Ғылым, 1990.

38.            Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. т.1.M., 1963;  т.2. – М.,1964; т.3. – М., 1965.

39.            Бейсенбаев К. Очерки истории общественно-политической и философской мысли Казахстана. – Алматы, 1976.

40.            Басин В.Я. Россия и казахские ханства в XVI – XVIII вв. – Алматы, 1971.

41.            Басин В.Я. Россия и казахские ханства. – Алматы, 1991.

42.            Басин В.Я., Маликов Ф.К. К столетию со дня рождения Амангельды Иманова  // История СССР. – 1973. – №6.

43.            Бекмаханов Е. Присоединение Казахстана к России. – М., 1957.

44.            Бекмаханов Е. Казахстан в 20 – 40 годы XIX в. – Алматы, 1994.

45.            Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения Казахстана и Северной Киргизии. Последняя четверть XVIII-60-e годы ХІХ в.М.: Наука, 1981.

46.   Бехмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-годы ХІХ в.- 1917 г.) – М.,1986.

47.            Бичурин Н.Я. Собрание сведений  о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: Научное издание. – Алматы, 1998.

48.   Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград. – Алма-Ата, 1973.

49.   Белан П.С. Казахстанцы-кавалеры "Золотой Звезды". – Алма-Ата, 1982.

50.   Валиханов Ч.Ч. Киргизское родословие. – Собр. соч. в 5 томах. – Алматы, 1985.

51.            Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев. Очерки-размышления. – Москва, 1993.

52.            Вопросы политической и социально–экономической теории. – Алматы, 1977.

53.            Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1992.

54.            Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М.: Наука, 1967.

55.            Гумилев Л.Н. История народов хунну. – В 2-х кн. – М., 1998.

56.   Гумилев Л.Н.  Ежелгі түріктер.  Алматы, 1986.

57.   Гумилев Л.Н. Хұндар.Алматы, 1998.

58.            Джагфаров Н.Р. Монголо–татарское нашествие. Казахстан в составе Монгольской империи. – Алматы: АИЭС, 1998.

59.            Древность Казахстана. – Алматы, 1975.

60.            Данилов В.П. НЭП, его судьба. – М., 1989.

61.            Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. – Алматы, 1998.

62.            Декабрь. Книга – хроника – Алматы, 1986. – Алматы, 1991.

63.            Елеуов Т.Е. Установление и упрочение Советской власти  в Казахстане. – Алматы, 1961.

64.            Елагин А. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1993.

65.            Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе. – Алматы, 1992.

66.   Жұртбаев Т. Дулыға.Алматы, 1995. 1-2 том.

67.            Жиренчин К. Политическое развитие Казахстана в XIX – начале XХ вв. – Алматы, 1996.

68.            Зиманов С. Политический строй Казахстана конца ХVІІІ - первой половины ХІХ вв. – Алматы, 1960.

69.   Зиманов С. Россия и Букеевское ханство. – Алма-Ата, 1982.

70.   Златкин И.Я.   История Джунгарского ханства (1633-1758). Изд. 2-е – М.,1983.

71.   Игибаев С.К. Промышленные рабочие дореволюционного Казахстана (1861-1917 гг.). – Алма-Ата: Ғылым, 1991.

72.   Исмагулов   О.   Население   Казахстана   от   эпохи   бронзы   до современности. – Алма-Ата: Наука, 1970.

73.   Исмагулов О. Этническая геногеография Казахстана (серологические  исследования). – Алма-Ата, 1977.

74.   Исмагулов О. Этническая антропология Казахстана. – Алма-Ата, 1977.

75.   Исмагулов О., Сихимбаева К.Б. Этническая одонтология Казахстана. – Алма-Ата, 1989.

76.            Из истории казахов. – Алматы: Жалын, 1997.

77.            Ирмуратов Х.Д. Октябрь в ауле. – Волгоград, 1967.

78.            История индустриализации Казахской ССР. – Алматы, 1967.

79.            История Казахстана: белые пятна. – Алматы, 1991.

80.            История Казахстана с древнейших времен до наших дней. ­– т. 1,2. – Алматы: Атамұра, 1996 – 1997.

81.            История КазССР (с древнейших времен до наших дней). – В 5-ти томах. – Алматы, 1979. – т. 3.

82.            Ирмуханов Б.Б. Казахстан: историко-публицистический взгляд.– Алматы, 1996.

83.            Ирмуханов Б.Б. Этническая история древнего Казахстана (очерк). – Алматы, 1998.

84.            Ирмуханов Б.Б. Древняя история Казахстана в письменных источниках. – Алматы, 1998.

85.            Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. – Алматы, 1970.

86.            Исмагулов О. История антропологического изучения казахов дореволюционного периода. – Алматы, 1988.

87.   Казахстан: Особенности перехода к демократии. Под ред. Проф. Джагфарова Н.Р. – Алматы, 2004.

88.            Казахстан: реалии и перспективы независимого развития. – М., 1995.

89.            Казахстан в огне гражданской войны. – Алматы, 1960.

90.            Казахстан в Великой Отечественной войне. – Вып. I, II. –  Алматы, 1968.

91.            Кабдиев Д. Развитие экономической мысли в Казахстане (конец ХІХ-начало XX века). – Алма-Ата: Наука, 1989.

92.   Кабдиров   М.Н.   Переселение   илийских  уйгур   в   Семиречье.-
Алма-Ата, 1951.

93.            Касымбаев Н.К. Государственные деятели казахских ханств XVIII века. – т. 1. – Алматы, 1999.

94.            Касымбаев    Ж.К.     Казахи-генералы     Российской     империи. Генерал  султан-правитель   Баймухамед  Айшуаков   (1790-1847). Кн. первая. – Алматы, 2000.

95.            Қасымбаев Ж.К. Казахстан-Китай: Караванная торговля в XIX - начале XX вв. – Алматы: Өлке, 1996.

96.            Касымбаев Н.К., Масанов Н.Э. Этногенез казахов в освещении русской историографии. – Алматы, 1985.

97.   Касымбаев Ж.К.   Кенесары хан.  Саясатшы және қолбасшы. - Алматы:  Казахстан, 1993.

98.   Кішібеков Д. Қазақ менталитеті; кеше, бүгін, ертең. – Алматы, 1998.

99.   Кадырбаев М.К., Марьяшев А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау. – Алма-Ата, 1992.

100.                Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. – Алма-Ата, 1992.

101.     Кенесарин А. Султаны Кенесары и Сыздык. – Алматы, 1992.

102.     Канапин А. Культурное строительство в Казахстане. – Алматы, 1964.

103.     Козыбаев М. Истина и мифы об исторических причинах присоединения Казахстана к России // Казахстанская правда. – 1990. –26, 27, 28 июля.

104.     Козыбаев М., Абылхожин Ж., Алдажуманов К. Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства. – Алматы, 1992.

105.     Козыбаев М.К. История и современность. – Алматы, 1990.

106.     Козыбаев М.К. Казахстан – арсенал фронта. – Алматы, 1970.

107.     Козлов Г. “Застой” // Казахстанская правда. – 1989. – 3 февраля.

108.     Қани М. Қазақтың көне тарихы. Алматы: Жалын,   1993.

109.     Козыбаев М.К. Ақтандықтар ақиқаты. Алматы, 1992.

110.     Қазақ тарихынан. Құраст. Е. Аққошқаров. Алматы, 1996.

111.     Қаратаев Т. Жүз жылдың ақ-қарасы. –Алматы, 1993.

112.     Қойгелдиев М.К. Алаш қозғалысы. – Алматы: Санат, 1995.

113.     Қойгелдиев    М.К   Тұтас   Түркістан   идеясы   және    Мұстафа Шоқайұлы. – Алматы, 1997.

114.     Коллективизация сельского хозяйства в республиках Средней Азии и Казахстане: опыт и проблемы. – Алматы, 1990.

115. Коллективизация сельского хозяйства Казахстана (1926 – 1941 гг.). – Алматы, 1967.

116. Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства. – Алматы, 1992.

117. Кольцов В.И. Развитие промышленности Казахстана в послевоенный период (1946 – 1955 гг.). – Алматы, 1970.

118. Кунаев Д.А. О моем времени. – Алматы, 1991.

119. Кулаков В. Исторический опыт освоения целинных земель. – М., 1978.

120. Кучкин А.П. Советизация Казахского аула. – М., 1962.

121.     Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники. – М., 1964.

122. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: Летопись трех тысячелетий. – Алматы, 1992.

123. Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. – Алматы, 1991.

124. Конституция Республики Казахстан. – Алматы, 1993.

125. Конституция Республики Казахстан. – Алматы, 1995.

126. Кудайберды-улы Шакарим. Три истины. – Алматы, 1992.

127. Кусман-улы А., Аманбаев А. Суверенитет Казахстана в контексте геополитики. А., 1997.

128.     Мадуанов С., Взаимоотношения казахов с другими соседними народами Центральной Азии в XVIII-нач. XX веков. – Алматы, 1995.

129. Мадуанов С., Шалекенов М. История взаимоотношений народов Туркестана в XVIII-нач. XX веков. – Туркестан, 2000.

130. Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. – Алма-Ата, 1950.

131. Маргулан А.Х.   Бегазы-Дандыбаевская  культура   Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1979.

132. Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. – М., 1976.

133. Маликов Ф. Февральская буржуазно–демократическая революция в Казахстане. – Алматы, 1972.

134.  Магауин М. Азбука казахской истории. – Алматы: Казахстан, 1997.

135.  Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятель-ности номадного общества. – Алматы, 1995.

136.  Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. и др. История Казахстана: народы и культуры. – Алматы, 2000.

137.  Масанов Н.Э. Проблемы социально–экономической истории Казахстана на рубеже XVIII – XIX вв. – Алматы, 1984.

138.  Моисеев В.А. Абылай как личность и государственный деятель: исторические заметки // Казахстанская правда. – 1992. – 29 августа.

139.  Моисеев В.А. Абулхаир (набросок политического портрета хана Младшего жуза Абулхаира ...) // Известия АН РК. – 1992. – №3.

140.  Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. XVII – XVIII вв. – Алматы, 1991.

141.  Материалы по истории казахских ханств XV – XVIII вв. – Алматы: Наука, 1969.

142.  Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. – Алматы, 1974.

143.  Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII – нач. XIX вв. – Алматы, 1991.

144.  Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. – Алма-Ата: Казахстан,1979.

145.  Муканов М.С. Казахская юрта.– Алма-Ата: Қайнар, 1981.

146.      Мұхамедханұлы Н. Тарихи зерттеулер.Алматы, 1992.

147.      Мұқанов М.С. Қазақ қауымы.Алматы, 1995.

148.      Мұқанов М.С. Қазақ жерінің тарихы.Алматы, 1994.

149.      Мұстафа Шоқай. Түркістанның қилы тағдыры.Алматы, 1992.

150.  Мустафина Р.М. Представления, культы, обряды у казахов. – Алматы, 1992.

151.  Миняев С.С. Сюнну. Исчезнувшие народы. – М., 1988.

152.  Михайлов Б.Ф. Хроника великого джута. – Алматы, 1996.

153.  Народно–освободительное движение казахов в 1836 – 1838 гг. – Алматы, 1993.

154.  Назарбаев Н.А. Без правых и левых.– М., 1991.

155.  Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. – Алматы, 1992.

156. Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. – Алматы, 1995.

157. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. – Алматы, 1997.

158. Назарбаев Н.А. Стабильность и безопасность страны в новом столетии. – Алматы, 2000.

159.  Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. – Алматы, 2005.

160. Нусупбеков А.Н. Объединение казахских земель в Казахской Советской Социалистической республике. – Алматы, 1953.

161. Народное движение в условиях колониализма. – Целиноград, 1991.

162.      Нұрпейісов К. Алаш һәм Алаш Орда. – Алматы, 1995.

163.     Омарбеков Т. Зобалаң.Алматы: Санат, 1994.

164.     Омарбеков Т.  20-30 жылдардағы  Қазақстан қасіреті.Алматы, 1997.

165. Очерки по истории национально–освободительного движения казахского народа. – Алматы, 1991.

166. Образование Казахской АССР: Сб. документов и материалов. – Алматы, 1957.

167. Осипов В. Всматриваясь в 20-30-е годы. – Алматы, 1991.

168. Покровский С.Н. Разгром иностранных военных интервентов и внутренней контрреволюции в Казахстане. – Алматы, 1967.

169. Политические репрессии в Казахстане в 1937 – 1938 гг.: сборник документов. – Алматы, 1998..

170. Политические партии и общественные движения современного Казахстана. – Алматы, 1999.

171. По следам прежних культур Казахстана. – Алматы, 1970.

172. Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1986

173. Прошлое Казахстана в письменных источниках (V в. до н. э. – XV в. н. э.). Извлечения из источников. – Алматы, 1998.

174. Рыскулов Т.Р. О восстании казахов и киргизов в 1916 году. – Алматы, 1984.

175. Рязанов А.Ф. Восстание Исатая Тайманова. – Алматы, 1991.

176. Рязанов А.Ф. Кенесары. – Алматы, 1994.

177. Салгарин К. Ханские династии. – Алматы, 1992.

178. Сапаргалиев С. Перерождение (Крах КПСС): опыт историко-методологического анализа. – Алматы, 1994.

179. Сартаев С. Образование и становление казахской советской государственности. – Алматы, 1960.

180. Сыздыкова Р.Г. Язык Жами-ат-Тауарих.Алма-Ата, 1989.

181. Сембаев М. Культурная революция: мифы и реалии // Мысль. – 1993.  №3.

182. Самойлович А.С. О слове “казах”. Казахи. Антропологические очерки. – М., 1927.

183. Сулейменов Р., Моисеев В. О внешней и внутренней политике Абылая. – Алматы, 1988.

184. Сулейманов Б.С., Басин В.Я. Восстание 1916 года в Казахстане (причины, характер, движущие силы). – Алматы, 1977.

185. Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII – начале XX вв. – Алматы, 1981.

186. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII – начале XX вв. – Алматы, 1971.

187. Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстане. – Алматы, 1960.

188. Тынышпаев М. Великие бедствия (Ақтабан Шұбырынды). – Алматы, 1992.

189. Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз–казахского народа. – Ташкент, 1925.

190. Тынышпаев М. История казахского народа. – Алматы, 1993.

191. Татаро-монголы в Азии и Казахстане. Сб.ст. – М., 1977.

192. Толе великий би. – Алматы, 1993.

193. Татимов   М.    Социальная   обусловленность   демографических процессов. – Алма-Ата, 1991.

194. Темиргалиев   К.Е.    Борьба   за   нефть   Казахстана:   Партийное руководство развитием нефтяной промышленности (1920-1970). – Алма-Ата, 1982.

195. Тюрки в монгольской империи Чингис-хана и его преемников ХІІІ-ХІV вв. – А., 1984.

196. Хафизова   К.Ш.   Китайская   дипломатия   в   Центральной  Азии (XIV-XIX вв.). – Алматы: Ғылым, 1995.

197. 164. Шахматов В.Ф. Внутренняя Орда и восстание Исатая Тайманова. – Алматы, 1964.

198. Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно-кочевая община. – А., 1984.

199. Шонанұлы Т. Жер тағдыры, ел тағдыры.Алматы, 1995.

200. Чокаев М. Туркестан под властью Советов. – Алматы, 1993.

201. Чжен кун фу. Геополитика Казахстана.– Алматы, 1999.

202. Черников С.С. Загадка Золотого кургана.– М., 1965.

203. Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. –Алма-Ата, 1974.

204. Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973.

205. Царская колонизация в Казахстане: по материалам русской периодической печати XIX в. – Алматы, 1995.

 

 

Мазмұны

 

 

 

   Кіріспе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3                                                                                                            

 

1 Әдістемелік нұсқаулар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 

2 Семестрлік жұмыс тақырыптары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  

 

   А  қосымшасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

   Ә қосымшасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

 

   Б қосымшасы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

 

   Әдебиеттер тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13   

 

 

 

2005 ж. жиынтық жоспарының реті 73   

 

 

 

 

Марат Дәулетбайұлы Жұмағұлов

Әсет Батырханұлы Мергенбаев

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар

(баккалавриат, барлық мамандықтардың күндізгі бөлімінде оқитын

 1-курс студенттері үшін) 

                                             

 

 

Редакторы Ж.А. Байбураева

 

 

 

Басуға қол қойылды _______                  Қалып 60х84

Таралымы  300  дана                                Баспаханалық қағаз № 1

Көлемі 1,2 есеп баспа табақ                    Тапсырыс ____

                                                                    Бағасы    42 теңге

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының

 көшірмелі - көбейткіш бюросы 

480013. Алматы. А.Байтұрсынов көшесі, 126.