АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА және БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ  

Электротехниканың теориялық негіздері кафедрасы

 

 

 

 

 

 

ЭТН 4. Электромагниттік тізбектерінің және электромагнит өрістерінің есептелуі 

5В0718 – Электроэнергетика мамандығының студенттері үшін

№ 1-5 есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

 

 

 

 

Алматы 2010

Құрастырушылар: Ж.Қ.Әміров, М.М.Аршидинов, Ә.Ж.Нұрмахамбет.ЭТН4. Электромагниттік тізбектерінің және электромагнит өрістерінің есептелуі. 5В0718 – Электроэнергетика мамандығының студенттері үшін № 1-5 есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар.–Алматы: АЭжБИ, 2010.- 27 б. 

 «Электротехниканың териялық негіздері 4» курсының  «Синусоидалы емес токтың тізбектері», «Сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі үрдістер», «Таратылған параметрлері бар тізбектер», «Сызықты емес электр және магнит тізбектері», «Электромагнитті өрістің теориясы» тақырыптары бойынша есептеу-сызбалы жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар келтірілген .

Есептеу-сызбалы жұмыстар «Электротехника» бағыты бойынша оқитын екінші курс студенттеріне арналған. Без. 40, кесте.16, библиогр. 12 атау.

 

1 Есептеу-сызба жұмыстарды орындауға және рәсімдеуге арналған әдістемелік нұсқаулар

 

Есептеу-сызба жұмыстарды орындаған кезде келесі талаптарды орындау қажет:

 - есептеу-сызба жұмыстың тапсырмасын сынақ кітапшасының нөмірі және тегінің бірінші әрпі бойынша таңдап, мәтінді қысқартуларсыз анықтамалық қағаздарға көшіру;

- есептеу-сызба жұмысын әр кезеңі аталуы қажет. Жұмыс парақтың бір жағында ғана орындалады;

 - анықтамалық қағазда тек қана есептеу кейіптемелерімен соңғы нәтижелер ғана емес, сонымен қатар аралық есептеулер жасалған әрекеттерді түсінуге арналған анықтаулар болуы қажет;

- нұсқа нөмірі, студенттің аты жөні, тобы жұмыстың бірінші бетінде жазылуы керек;

- әр параметрлерге өзінің өлшем бірлігін, кешен үстіне нүкте қойылуы керек;

 -түйін атаулары, резисторлардың, индуктивтіліктердің, сыйымдылықтардың параметрлерін білу керек;

 - кенеттік мөлшердің қисықтары, векторлық, топографиялық, және айнымалы диаграммалар миллиметрлі қағазда салынуы керек;

 - бейнеленген мөлшердің атауларын графикте көрсету. Масштабтарды сызбада немесе диаграммаларда қолдану ыңғайына алу;

 - анықтамалық қағаздағы сұлбалар қалам, сызғыш және циркульді қолдану арқылы сызылуы керек;

 - есептеу-сызба жұмысты рәсімдеу “Работы учебные. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию”, АИЭС, - 2010. Фирмалық стандартына сәйкес орындалады. 

 

2 Тапсырма №1. Периодикалық ЭҚКі бар синусоидалы емес үшфазалы тізбектерді есептеу

 

Синусоидалы емес фазалық ЭҚКі бар симметриялы үшфазалы генераторға симметриялық жүктеме қосылған

Бейтарапты сымы бар сұлба үшін келесіні анықтау :

        - А, В, С фазаларындағы ЭҚКің гармоникалық құрамын;

        - А, В, С фазаларындағы кенеттік ток мәндерін;

        - бейтарапты сымдағы кенеттік ток мәндерін;

        - құралдар көрсеткіштерін;

        - активті, реактивті, толық қуаттарды.

Бейтарапты сым үзілген кезде де жоғарыдағы ережелерге сай есептеу жүргізу керек. Электрлі сұлбалар  2.1 – 2.10 суреттерінде көрсетілген. А фазасы үшін синусоидалды емес фазалық ЭҚКң қисықтары 2.11 – 2.13 суреттерінде көрсетілген. Тізбектің  параметрлері 2.1 – 2.3 кестелерінде жазылған. Генератордың фазалық ЭҚКң негізгі жиілігі f=50Гц.

 

К е с т е 2.1

Түскен

жылы

 

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

сұлбаның

1

2.1

2

2.2

3

2.3

4

2.4

5

2.5

6

2.6

7

2.7

8

2.8

9

2.9

0

2.10

Тақ

сұлбаның

9

2.1

7

2.2

5

2.3

3

2.4

1

2.5

8

2.6

6

2.7

4

2.8

0

2.9

2

2.10

8

9

12

16

14

20

10

15

13

22

40

45

-

-

60

-

50

-

-

90

-

45

-

25

55

35

-

-

65

45

-

90

-

70

-

40

60

30

-

50

90

85

80

-

95

-

-

-

-

-

40

70

30

45

35

-

25

20

80

-

50

-

100

-

80

-

-

-

-

-

-

-

-

60

-

60

50

70

50

40

 

 

К е с т е 2.2   

Түскен

жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Жұп

0

2

4

6

8

1

3

5

7

9

Тақ

9

7

5

3

1

8

6

4

2

0

Сурет

2.11

2.12

2.13 α=300

2.11

2.12

2.13 α=450

2.11

2.12

2.13

α=150

2.11

 

К е с т е 2.3

Түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Жұп

АЛХ

БМЦ

ВНЧ

ГОШ

ДПЩ

ЕРЭ

ЖСЮ

ЗТЯ

ИУ

КФ

Тақ

КФ

ИУ

ЗТЯ

ЖСЮ

ЕРЭ

ДПЩ

ГОШ

ВНЧ

БМЦ

АЛХ

3

5

2,5

2

5,5

1,5

4

6

3,5

4,5

220

270

100

360

127

120

60

110

380

200

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тапсырма №2. Өтпелі үрдістерді классикалық және операторлық тәсілдермен есептеу

 

Синусоидалды ЭҚКің көзінен e=Emsinte), резисторлық кедергіден, индуктивтілік пен сыйымдылықтықтан құралған электр тізбегі (3.1-3.10 суреттер) қалыптасқан ережеде тұр. t=0 момент уақытында K кілттің қосылуы немесе ажырауы нәтижесінде (берілген нұсқаға байланысты) тізбекте  коммутация жүреді.

Коммутациядан кейінгі тізбектің белгілі бір тармағындағы токтың немесе кернеудің өзгеру заңын (берілген нұсқаға байланысты, кесте 3.2), екі тәсілмен анықтау керек:

а) классикалық тәсілмен;

б) операторлық тәсілмен.

Кернеу немесе токтың өзгеруінің уақытқа тәуелділік графигін ЭВМді қолдана отырып тұрғызу. Графикті  уақыттың 0-ден 5/|pmin| дейінгі аралықта тұрғызу.

Электр тізбегінің суретінің нөмірі, Em, ψe, ω  параметрлерінің мәндері кестелерінде көрсетілген.

  

К е с т е 3.1

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сұлба №

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

50

100

150

110

120

80

70

90

140

60

20

30

15

10

25

28

18

24

14

12

 

К е с т е 3.2

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Жұп

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тақ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Өзгеру шамасы

5000

6000

8000

5500

6500

7000

7500

8500

9000

9500

100

150

200

140

180

160

120

140

110

190

20

-10

-30

30

40

45

-60

-20

35

-50

 

 

К е с т е 3.3

Түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Жұп

АВМ

Б0Ю

НПЯ

ГРЩ

ДИС

ЖУШ

ЧХЛ

КЦЭ

ЕТ

ЗФ

Тақ

НПЯ

ГРЩ

ДИС

ЖУШ

ЧХЛ

АВМ

ЕТ

ЗФ

Б0Ю

КЦЭ

80

100

180

200

60

150

140

190

120

110

0,25

0,5

0,15

0,35

0,55

0,6

0,3

0,45

0,2

0,4

60

50

70

100

80

90

65

75

85

95

 

 

   4 Тапсырма № 3. Таратылған параметрлері бар тізбектерді есептеу

 

Біріншілік параметрлері R0,L0,C0,G0 бар ұзын үшфазалы желі, номиналды кернеуі UH және жиілігі және f=50Гц  кезде жұмыс істейді. Желінің бастапқы параметрлері, номиналды кернеу, желі ұзындығы, жүктеме параметрлері 4.1¸4.3 кестелеріндегі нұсқаларға сәйкес таңдалынады.

Желі істеу үшін, келесі ережелерге сай есептеу жүргізу керек:

а) желі P2, тең фазаның активті қуаты бар үшфазалық жүктемені қоректендіреді, жүктемедегі U2 кернеу номиналды кернеумен тең,жүктеменің қуат коэффициенті cosφ2. Желінің басындағы U1 кернеуін, I1 тогын және желі аяғындағы I2 токты, желінің ПӘКін есепеу керек;

б) желі басындағы кернеу номиналға тең болғанда және желі аяғындағы жүктемені түсіргенде (бос жүріс ережеде)  желі басындағы I1 тогын және желі аяғындағы U2 кернеуін анықтау;

в) келісілген жүктеме кезінде  (жүктеменің кедергісі толқындық кедергіге тең болғанда) жуктемеге берілетін  табиғи қуатты, желі басындағы U1 кернеуі мен I1 тогын, желі аяғындағы I2 тогын, желі ПӘКін (жүктемедегі U2 кернеу, номиналды кернеуге тең) анықтау керек.

 

         К е с т е 4.1

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Тақ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жұп

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

750

500

400

330

220

110

750

500

330

220

0,03

0,05

0,06

0,07

0,09

0,1

0,04

0,06

0,08

0,1

0,08

0,06

0,04

0,03

0,02

0,015

0,07

0,05

0,04

0,03

500

300

200

150

100

50

450

250

170

120

 

К е с т е 4.2

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Жұп

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

2,5

2,6

2,7

2,25

2,35

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,985

0,975

0,965

0,955

0,97

  

К е с т е 4.3

Түскен жылы

Тегінің бірінші әріпі

Тақ

АН

М

БС

Ю

ВП

Я

ГР

Щ

ДО

И

ЕТ

Ш

ЖУ

ЗФ

ЧХ

Л

КЦЭ

Жұп

КЦ

Э

ЧХ

Л

ЗФ

ЖУ

ЕТ

Ш

ДО

И

ГР

Щ

ВП

Я

БС

Ю

АНМ

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

12,3

12,7

13,7

14,3

700

750

800

850

900

950

820

730

870

920

 

 

         5 Тапсырма №4. Магнит тізбектерін есептеу

 

Магнит тізбектерінің сұлбалары, геометриялық өлшемдері 5.1 – 5.10. суреттерінде көрсетілген.

Магниттелуші I тогының мәні, w ораманың орам саны,магнит тізбегінің әр бөлігіндегі магнит желісінің орташа ұзындығы ,ауа саңылауының ұзындығы     в, магнитті сым бөліктерінің кесіндісі S 5.1 – 5.3 кестелерінде берілген.

Магнит тізбекті жасалған болаттың магниттік қасиеттері негізгі магниттелуші қисықпен анықталады,ол 5.4 кестесінде берілген.

Магнит тізбегі үшін келесіні орындау қажет:

- берілген  магнит тізбегінің баламалы тізбегін көрсету;

- Кирхгоф заңы бойынша теңдеулер жүйесін құру;

- екі түйінді графикалық әдіспен магнит тізбектерін есептеп және Ф1, Ф2, Ф3 магнит ағындарын анықтау.

 

К е с т е 5.1

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Сұлба

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

0.95

-

0.4

-

1.45

0.6

1.3

0.5

1.25

-

700

-

200

-

300

600

250

150

150

-

-

0.3

-

1.2

0.8

0.5

-

-

-

0.65

-

400

-

120

200

550

-

-

-

550

0.8

0.6

0.5

0.8

-

-

0.85

0.75

0.6

1.3

650

300

150

250

-

-

400

250

250

600

0.07

0.04

0.06

0.12

0.09

0.10

0.14

0.08

0.11

0.05

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Сұлба

10.8

10.5

10.6

10.1

10.3

10.2

10.9

10.10

10.7

10.4

         Кестенің жалғасы 5.1

1.6

0.45

0.9

0.8

0.7

-

1.35

-

0.65

-

150

200

300

250

500

-

400

-

200

-

-

0.8

1.2

-

-

0.35

-

0.45

-

0.3

-

150

200

-

-

350

-

500

-

400

2.2

-

-

1.3

0.9

0.8

0.85

0.6

0.8

1.25

300

-

-

150

300

200

250

200

300

200

0.15

0.07

0.13

0.06

0.12

0.08

0.04

0.09

0.14

0.07

 

К е с т е 5.2

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Жұп

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

92

16

45

62

35

74

52

88

26

10

65

8

36

28

12

30

25

45

10

22

98

20

47

66

32

68

58

86

25

 

К е с т е 5.3

Түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Тақ

АЛ

М

БМЦ

ВН

Ч

ГО

Щ

ДП

Ш

ЕР

Э

ЖС

Ю

ЗТ

Я

ИУ

КФ

Жұп

ЕР

Э

АЛХ

ЖСЮ

БМ

Ц

ЗТ

Я

ВН

Ч

ИУ

ГО

Щ

КФ

ДПШ

S1 ,см2

12.6

4.3

18.5

6.3

8.6

5.7

10.7

7.4

20.5

15.3

S2, см2

8.2

5.8

10.2

5.2

6.3

6.3

8.4

5.6

10.3

10.2

S3, см2

12.6

4.3

18.5

6.3

8.6

5.7

10.7

7.4

20.5

15.3

 

К е с т е 5.4

Н,А/м

20

40

60

80

120

200

400

600

800

1200

В,Тл

0.22

0.75

0.93

1.02

1.14

1.28

1.47

1.53

1.57

1.6

  

 

  

 6 Тапсырма № 5. Электр және магнит өрістерін есептеу

 

Тапсырма мына тақырыптардағы екі есепті қамтиды:

- электр өрістерін есептеу;

- тұрақты токтың магнит өрістерін есептеу.

Студент есептейтін есептің нөмірі және есептеудің мәліметтері 6.1, 6.2, 6.3 кестелерінде көрсетілген.

 

6.1 есеп. Диэлектрлік өтімділіктері және екі ортаның бөлігінің жазықтыққа  параллель шекарасында шекаралық жазықтықтан e1 және e2 өтімділіктерімен бір бірінен d және шекаралық жазықтықтан h1 және h2  ара қашықтығында R радиусы бар кесінділері бірдей екі ұзын параллель сым тартылған. Екі ортаның сымдар жазықтықтарының орналасуы 6.1. суретінде көрсетілген.

 

 

Есептеу керек:

а) нұсқасы үшін:  сымдар арасындағы кернеуді анықтау.

          б) нұсқасы үшін: шекаралық жазықтықтағы K(XK, YK=0) нүктесіндегі байланысқан зарядтың тығыздығын анықтау.

 

6.2 есеп. Екі жіңішке, шексіз ұзын параллельді радиусы R сымдар ауада, жер бетіне параллель h1 және h2  биіктігінде орналасқан. Сымдар арасындағы қашықтық  d. Жерге тұйықталмаған қоректендіру көзінен сымдарға U кернеуі салынған (6.2 суретте).

Есептеу керек:

- потенциалды және сыйымдылық коэффициенттерін;

- әр сымның зарядтарының сызықтық тығыздықтарын;

- екісымды желінің жұмыс сыйымдылығын.

 

6.3 есеп. Жартысфералық жерлестіргіш меншікті өткізгіштігі γ1 топыраққа тайызбен бірге көмілген. Жерлестіргіш радиусы R3. Жерлестіргішке I тұрақты тогы әкелінген. (6.3 сурет).

Есептеу керек:

- UAB=φA-φB қадамдық кернеуді анықтау. А және В нүктелері жерлестіргіш ортасынан RA және RB= RA+0,8м қашықтықта орналасқан;

- жайылу кедергісін анықтау; 

- жерлестіргіш ортасынан RС қашықтығында топырақта орналасқан С нүктесіндегі электр өрісінің кернеулілігін анықтау.

 

6.4 есеп. R3 радиусты сфералық жерлестіргіш меншікті өткізгіштігі γ1,екі ортаның γ1 және γ2 меншікті өткізгіштігі бар бөліну шекарасынан d қашықтығында терең топыраққа көмілген. Жерлестіргішке I  тогы әкелінген

(6.4 сурет). Топырақтың әсер етуіне көңіл бөлмеуге болады.

Есептеу арқылы:

- UP жайылу кернеуін анықтау керек;

- А және D нүктелеріндегі электр өрісінің кернеулігінің векторын анықтау керек.

 

6.5 есеп. Шексіз ұзын радиусы R тең дөңгелек кесіндісі бар сымнан тұрақты I тогы ағып жатыр. Сымның магнит өтімділігі  - μ, қоршаған орта– ауа. Сым кесіндісі бойынша ток тығыздығы біркелкі (6.5 сурет).

 

Есептеу керек:

а) нұсқасы үшін: сым ішіндегі және сыртындаңдағы магнит өрісінің  кернеулігін және магнит индукциясын  есептеу керек, H (r) және B (r) (r – сым білігінен қашықтық ) суреттерін салу керек;

б нұсқасы үшін: l=1м ұзындықты сым бөлігінің ішкі индуктивтілігін анықтау

в) нұсқасы үшін: сым білігінен  rішкі=0,5R  және rсыр=2R қашықтықта, сым ішіндегі және сыртындағы   векторлық потенциалды анықтау.

 

11.6-есеп. Екі сымды желі ұзын цилиндрлі дөнгелек кесіндісі бар сымнан тұрады. Сымдардың радиустары R бірдей. Сымдар бір-біріне параллель d қашықтығында орналасқан. Желі ішіндегі тоқ – I, қоршаған орта-ауа (11.6-сурет)

Есептеу керек:

         а) нұсқасы үшін: N(XN,YN) нүктесіндегі   магнит өрісінің кернеулік векторын анықтау;

б) нұсқасы үшін: N(XN,YN) нүктесі үшін   векторлық для точки N(XN,YN) потенциалын анықтау.

в) нұсқасы үшін: желі ұзындығының бірлігіне сыртқы индуктивтілікті анықтау.

 

11.7-есеп. D қашықтығында тұрақты I тоғы бар ұзын жінішке сымнан төртбұрышты а және в қабырғалары, w орам саны бар оқшауланған жіңішке сымдардан құралған рамка орналасқан (11.7-сурет)

Есептеу керек:

         - рамкадан өтіп кететін магнит ағының;

         - рамка мен сым арасындағы өзара индуктивтілікті;

- рамкаға әсер ететін күшін.  

 

К е с т е 6.1

Түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Жұп

АБВ

ЕТД

ИЗЖ

ЦХ

ЩШЧ

ЯЮЭ

ЛК

ОНМ

СРП

ФУТ

Тақ

ЮТ

ЭИУ

СЗ

ПРЖ

ОЩЕ

НШД

МЧГ

ЛЦВ

КХБ

АЯФ

Есеп

6.1а

6.6а

6.2

6.5в

6.3

6.6а

6.1б

6.7

6.4

6.5б

6.1а

6.5а

6.2

6.6б

6.3

6.5а

6.1б

6.5б

6.4

6.6в

3

-

-

4

-

6

-

-

9

-

5

-

-

2

-

8

-

-

7

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,4

-

0,2

-

-

0,5

-


К е с т е 6.2

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,60

0,80

0,66

0,70

0,74

0,90

0,68

0,86

0,76

0,64

0,009

0,007

0,008

0,006

0,004

0,005

0,008

0,007

0,006

0,004

0,40

0,60

0,58

0,46

0,30

0,38

0,56

0,44

0,34

0,48

20

10

30

20

28

18

16

25

15

35

0,80

0,96

0,90

0,86

0,90

1,20

0,88

1,15

1,00

0,95

100

150

200

300

250

50

350

90

280

180

0,40

0,60

0,30

0,25

0,35

0,45

0,48

0,50

0,40

0,20

0,50

0,60

0,55

0,70

0,64

0,76

0,80

0,58

0,68

0,85

 

         К е с т е 6.3

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Жұп

0

9

1

8

7

2

6

3

4

5

Тақ

5

4

3

6

2

7

8

1

9

0

h2,м

0,68

0,74

0,88

0,90

0,98

0,76

0,84

0,70

0,96

0,86

U, B

300

500

600

700

400

800

220

380

900

750

R3, м

0,12

0,20

0,25

0,15

0,10

0,18

0,26

0,16

0,24

0,14

RА, м

0,30

0,40

0,45

0,25

0,20

0,40

0,36

0,28

0,40

0,22

RС, м

0,40

0,50

0,45

0,35

0,30

0,36

0,55

0,60

0,50

0,38

I, A

40

80

60

50

100

90

70

95

75

85

YN, м

0,80

0,64

0,70

0,60

0,90

0,86

0,78

0,96

0,66

0,75

W

250

300

450

500

600

550

350

200

700

650

a, м

0,42

0,36

0,28

0,40

0,30

0,20

0,40

0,38

0,24

0,34

 

 

 

Мазмұны 

1 Есептеу сызбалы жұмыстың жасалуы мен орындалуының  әдістемелік көрсетілімдері    

2 Тапсырма №1                                                                                                 4

3 Тапсырма №2                                                                                               11

4 Тапсырма №3                                                                                               14

5 Тапсырма №4                                                                                               15

6 Тапсырма №5                                                                                               18

Мазмұны                                                                                                          25

Әдебиеттер тізімі                                                                                            26

 

Әдебиеттер тізімі 

1

Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы         теории    цепей.- М.: Энергоатомиздат, 1989. -528с.

2

Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники.-М.: Гардарики, 1999. - 638с.

3

Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники, т.2. - СПб.: Питер,2003.-576с

4

Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники, т.3. - СПб.: Питер,2003.-377с. 

5

Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высшая школа, 1990.- 544с.

6

Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. - М.: Высшая школа, 1986. - 263с.

7

Атабеков Г.И., Купалян С.Д. Тимофеев А.Б., Хухриков С.С. Теоретические основы электротехники, ч.2. Нелинейные электрические цепи, ч.3. Электромагнитное поле. - М.: Энергия, 1979. - 432с.

8

Сборник задач по теоретическим основам электротехники/ Л.Д.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди и др.-М.: Высшая школа, 2003.-528 с.

9

Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники / Под ред. П.А.Ионкина.-М.: Энергоиздат, 1982.-768с.

10

Прянишников В.А. ТОЭ: Курс лекций: Учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2000. – 368 с.

11

Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench. В 2-х томах/ Под ред. Д.И. Панфилова – М.: ДОДЭКА, 1999.- т.1.-Электротехника. – 304с.

12

Денисенко В.И., Зуслина Е.Х ТОЭ.: Учебное пособие.- Алматы: АИЭС,2000.-83с.