Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Электртехниканың теориялық негіздері кафедрасы

 

 

ЭТН 3. ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІН ЖӘНЕ ЭЛЕКТРМАГНИТТІ ӨРІСТЕРДІ ЕСЕПТЕУ

 5В071800-Электр энергетикасы бакалавриат мамандығы үшін

№ 1-5 есептеу-графикалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

 

 

Алматы 2012

Құрастырушылар: М.М. Аршидинов, А.И. Нурова. ЭТН3. 5В071800-Электр энергетикасы бакалавриат мамандығы үшін № 1-5 есептеу-графикалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар.- Алматы: АЭжБУ, 2012. -23 бет.

 

ЭТН курсының «Синусоидалы емес тоқтың тізбектері», «Сызықты электр тізбектеріндегі  өтпелі процесстер», «Таратылған параметрлері бар тізбектер» «Сызықты емес электр және магнит тізбектері» «Электромагнитті өрістің теориясы» тақырыптары бойынша есептеу-графикалық жұмыстарына тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулар келтірілген.

       Есептеу-графикалық жұмыстар «Электротехника» бағыты бойынша оқитын екінші курс студенттеріне арналған.

       Бет. 47,   кесте. 16,   әдебиеттер.-13 атау.

 

Пікір беруші: техн.ғыл.д-ры, профессор Қ.Қ. Жұмағулов

 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ, 2012 жылғы жоспары бойынша басылады.  

 

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2012 ж

 

1 Есептеу – графикалық жұмыстарды орындауға және рәсімдеуге арналған әдістемелік нұсқаулар

 

Есептеу- графикалық жұмыстарды орындаған кезде  келесі  талаптарды орындау қажет:

-    есептеу – графикалық жұмыстың  тапсырмасын сынақ кітапшасының нөмірі және тегінің  бірінші әріпі бойынша  таңдап,  мәтінді  қысқартуларсыз  анықтамалық қағазға  көшіру;

-    есептеу - графикалық жұмыстың әр кезеңі  аталуы қажет. Жұмыс парақтың бір жағында ғана орындалады;

-    анықтамалық қағазда тек қана есептеу формулаларымен соңғы нәтижелер ғана емес, сонымен қатар аралық есептеулер жасалған әрекеттерді түсінуге арналған анықтаулар болуы қажет;

-    нұсқа нөмірі, топ, студенттің аты-жөні жұмыстың бірінші бетінде жазылуы тиіс;

-    әр параметрлерге өзінің өлшем бірлігін, комплекс үстіне нүкте қойылуы керек;

-    түйін атаулары, резисторлардың, индуктивтіліктердің, сыйымдылықтардың параметрлерін, кернеу мен тоқтардың шартты оң бағыттарын өзгертпеу керек;

-    кенеттік мөлшердің қисықтары, векторлық, топографиялық және айнымалы диаграммалар миллиметрлі қағазда салынуы тиіс;

-     бейнеленген мөлшердің атауларын графикте көрсету. Масштабтарды  графикте немесе диаграммаларда қолдану ыңғайына алу;

-    анықтамалық қағаздағы сұлбалар қалам, сызғыш және циркульді қолдану арқылы сызылуы керек;

-    сөздерді қысқартпау (“теңсіздік” сөзінің орнынна “тең-к” деп жазбау);

-    есептеу- графикалық жұмысты рәсімдеу “Работы учебные. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию”, АИЭС, 2002. фирмалық стандартына сәйкес орындалады.

 

2 №1– тапсырма.  Сызықты электр тізбетеріндегі бірінші ретті өтпелі процестерді есептеу

 

Электр тізбегі  тұрақты режимде (1.1-1.10; 1.11-1.20 суретті қара) ЭҚК, резистивті кедергіден, индуктивтіліктен немесе сыйымдылықтан тұрады. t=0 кезінде кілттің ашылғаны немесе кілттің жабылу кезінде каммутация заңы орындалады (нұсқаға байланысты).

            Электр тізбегіндегі ЭҚК және тізбектегі элементтердің мәндері 1.1-1.13-ші кестелерінде берілген.

            Келесіні орындау қажет:

         1) Электр тізбегіндегі коммутациядан кейінгі тармақтардағы тоқтардың немесе кернеулердің өзгеру заңдарын классикалық әдіспен анықтау.

         2) Анықталған теңдеуге байланысты уақыт тәуелділігінің сызбасын салу қажет.

 

1.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сұлба

1.1,

1.11

1.2,

1.12

1.3,

1.13

1.4,

1.14

1.5,

1.15

1.6,

1.16

1.7,

1.17

1.8,

1.18

1.9,

1.19

1.10,

1.20

50

40

30

10

20

80

70

90

60

70

10

30

15

10

25

20

18

22

14

12

№ 1.1-1.10 сұлбалар үшін

uc(t)

iL(t)

uc(t)

iL(t)

iL(t)

uc(t)

iL(t)

iL(t)

uc(t)

iL(t)

№ 1.11-1.20 сұлбалар үшін

iL(t)

uc(t)

iL(t)

uc(t)

uc(t)

iL(t)

uc(t)

uc(t)

iL(t)

uc(t)

 

1.2 кесте

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

55

45

35

15

25

85

75

95

65

75

Е, В

100

80

50

70

90

60

110

120

140

130

 

1.3 кесте

Түскен жылы

Тегінің бірінші әріпі

Жұп

АВМ

Б0Ю

НПЯ

ГРЩ

ДИС

ЖУШ

ЧХЛ

КЦЭ

ЕТ

ЗФ

Тақ

НПЯ

ГРЩ

ДИС

ЖУШ

ЧХЛ

АВМ

ЕТ

ЗФ

Б0Ю

КЦЭ

80

10

70

20

60

50

40

90

30

100

0,25

0,5

0,15

0,35

0,55

0,6

0,3

0,45

0,2

0,4

                              1.1 сурет                                                  1.2 сурет

        

                            1.3 сурет                                                    1.4 сурет

 

 

                            1.5 сурет                                                    1.6 сурет

 

 

 

 

 

                              1.7 сурет                                                  1.8 сурет

                             1.9 сурет                                                   1.10 сурет

                               1.11 сурет                                                        1.12 сурет

                              1.13 сурет                                                1.14 сурет

 

                             1.15 сурет                                                  1.16 сурет

                          1.17 сурет                                                     1.18 сурет

                         1.19 сурет                                                      1.20 сурет

 

 

3 № 2 тапсырма.  Сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процестерді  есептеу

 

Коммутация нәтижесінде электр тізбегінде (2.1-2.10 суретті қара) өтпелі процесс пайда болады. Тізбек элементтерінің параметрлері, сұлба нөмірі 2.1-2.3 кестелері бойынша, сынақ кітапшасының нөмірі және тегінің бірінші әріпі бойынша алынады.

Келесіні орындау қажет:

-     белгілі бір тармақтағы өтпелі тоқтың уақыты бойынша өзгеру заңын  немесе коммутациядан кейін белгілі бір тізбек элементінде өтпелі кернеуді анықтау. Есептеуді екі әдіспен: классикалық және операторлық тәсілмен шығару;

-     алынған  аналитикалық нәтиже негізінде уақыт функциясында  ізделінген мөлшердің өзгеру графигін тұрғызу.

 

2.1 кесте

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

сұлба

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Жұп

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

сұлба

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

 

2.2 кесте 

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

200

250

300

350

400

100

150

220

380

450

100

150

200

250

300

50

75

120

180

220

20

30

40

50

60

10

70

25

35

45

150

200

300

100

120

80

90

180

250

140

 

2.3 кесте

Түскен жылы

Тегінің бірінші әріпі

Тақ

АВ

М

БО

Ю

НП

Я

ГР

Щ

ДИ

С

ЖУ

Ш

ЧХ

Л

КЦ

Э

ЕТ

ЗФ

Жұп

НП

Я

ГР

Щ

ДИ

С

ЖУ

Ш

ЧХ

Л

АВ

М

ЕТ

ЗФ

БО

Ю

КЦ

Э

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

2

4

5

6

10

9

8

7

3

12

Ізделініп отырған мөлшер

 

 

2.1 сурет                                2.2 сурет

2.3 сурет                                2.4 сурет

 

                                       2.5 сурет                                            2.6 сурет

 

 

2.7 сурет                                2.8  сурет

 

 

 

2.9 сурет                                2.10 сурет

 

4  № 3 – тапсырма. Таратылған параметрлері бар тізбектерді есептеу

 

Біріншілік параметрлері R0,L0,C0, және G бар ұзындығы  , үшфазалы  желі, номиналды кернеуіне және жиілігі кезде жұмыс істейді. Желінің бастапқы  параметрлері, номиналды  кернеу, желі ұзындығы, жүктеме параметрлері 3.1-3.3кестелеріндегі нұсқаларға сәйкес таңдалынады.

Желі істеуінің  келесі  ережелеріне есептеу жүргізу:

а) желі  тең фазаның активті қуаты бар үшфазалық жүктемені қоректендіреді, жүктемедегі  кернеу номиналды кернеумен тең, жүктеменің қуат коээффициенті . Желінің басындағы кернеуін, І1 тоғын және желі аяғындағы І2 тоқты, желінің ПӘК есептеу;

б) желі басындағы кернеу номиналға тең болғанда және желі аяғындағы жүктемені түсіргенде (бос жүріс режимінде) желі басындағы І1 тоғын және желі аяғындағы U2 кернеуін анықтау;

в) келісілген жүктеме кезінде (жүктеменің кедергісі толқындық кедергіге тең болғанда) жүктемеге берілетін табиғи қуатты, желі басындағы U1 кернеуімен І1 тоғын, желі аяғындағы І2 тоғын, желі ПӘК-ін, жүктемедегі U2 кернеу, номиналды кернеуге тең анықтау.

 

3.1 кесте

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Тақ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жұп

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

750

500

400

330

220

110

750

500

330

220

0,03

0,05

0,06

0,07

0,09

0,1

0,04

0,06

0,08

0,1

0,08

0,06

0,04

0,03

0,02

0,015

0,07

0,05

0,04

0,03

500

300

200

150

100

50

450

250

170

120

 

3.2 кесте

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Жұп

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

2,5

2,6

2,7

2,25

2,35

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,985

0,975

0,965

0,955

0,97

 

3.3 кесте

Түскен жылы

Тегінің бірінші әріпі

Тақ

АН

М

БС

Ю

ВП

Я

ГР

Щ

ДО

И

ЕТ

Ш

ЖУ

ЗФ

ЧХ

Л

КЦЭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұп

КЦ

Э

ЧХ

Л

ЗФ

ЖУ

ЕТ

Ш

ДО

И

ГР

Щ

ВП

Я

БС

Ю

АНМ

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

12,3

12,7

13,7

14,3

700

750

800

850

900

950

820

730

870

920

 

5 № 4 – тапсырма. Магнит тізбектерін есептеу

 

Магнит тізбектерінің сұлбалары  4.1 – 4.10суреттерінде келтірілген

Магниттелуші I тоғының  мәні, w ораманың  орам саны, магнит тізбегінің  әр бөлiгіндегі магнит желісінің орташа ұзындығы ℓ, ауа саңылауының ұзындығы ℓ в, магнитті сым бөліктерінің кесіндісі S  4.1 – 4.3 кестелерінде берілген.

Магнит тізбекті жасаған болаттың магниттік қасиеттері негізгі магниттелуші қисықпен анықталады, ол 4.4  –  кестесінде берілген.

Магнит тізбегі үшін келесіні орындау қажет :

-         берілген магнит тізбегінің эквивалентті тізбегін көрсету;

-         Кирхгоф заңы бойынша теңдеулер жүйесін құру;

-          екі түйінді графикалық әдіс арқылы магнит тізбектерін есептеп және

Ф1, Ф2, Ф3. магнит ағындарын анықтау.

 

4.1 кесте 

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Сұлба

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

0.95

-

0.4

-

1.45

0.6

1.3

0.5

1.25

-

700

-

200

-

300

600

250

150

150

-

-

0.3

-

1.2

0.8

0.5

-

-

-

0.65

-

400

-

120

200

550

-

-

-

550

0.8

0.6

0.5

0.8

-

-

0.85

0.75

0.6

1.3

650

300

150

250

-

-

400

250

250

600

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Сұлба

4.8

4.5

4.6

4.1

4.3

4.2

4.9

4.10

4.7

4.4

1.6

0.45

0.9

0.8

0.7

-

1.35

-

0.65

-

150

200

300

250

500

-

400

-

200

-

-

0.8

1.2

-

-

0.35

-

0.45

-

0.3

-

150

200

-

-

350

-

500

-

400

2.2

-

-

1.3

0.9

0.8

0.85

0.6

0.8

1.25

300

-

-

150

300

200

250

200

300

200


4.2 кесте

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны 

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Жұп

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    20

    92

    16

     45

    62

    35

74

52

88

26

10

65

8

36

28

12

30

25

45

10

22

98

20

47

66

32

68

58

86

25

 

Түскен жылы

Тегінің бірінші әріпі

Тақ

АЛ

М

БМЦ

ВН

Ч

ГО

Щ

ДП

Ш

ЕР

Э

ЖС

Ю

ЗТ

Я

ИУ

КФ

Жұп

ЕР

Э

АЛХ

ЖСЮ

БМ

Ц

ЗТ

Я

ВН

Ч

ИУ

ГО

Щ

КФ

ДПШ

S1 ,см2

12.6

4.3

18.5

6.3

8.6

5.7

10.7

7.4

20.5

15.3

S2, см2

8.2

5.8

10.2

5.2

6.3

6.3

8.4

5.6

10.3

10.2

S3, см2

12.6

4.3

18.5

6.3

8.6

5.7

10.7

7.4

20.5

15.3

4.3 кесте

 

4.4 кесте

Н,А/м

20

40

60

80

120

200

400

600

800

1200

В,Тл

0.22

0.75

0.93

1.02

1.14

1.28

1.47

1.53

1.57

1.6

  

 

                           4.1 сурет                                  4.2 сурет

  

             4.3 сурет                               4.4 сурет

     4.5 сурет                                     4.6 сурет

        4.7 сурет                                  4.8 сурет

    

                            4.9 сурет                                 4.10 сурет

 

 

6 № 5 – тапсырма. Электр және магнит өрістерін есептеу

 

Тапсырма мына тақырыптардағы екі есепті қамтиды:

-         электр өрістерін есептеу;

-         тұрақты токтың  магнит өрістерін есептеу.

Студент есептейтін есептің нөмірі және есептеудің мәліметтері 5.1,5.2,5.3  –  кестелерінде көрсетілген.

 

5.1есеп. Диэлектрик өтімділіктері және  екі ортаның бөлігінің жазықтыққа параллель шекарасында шекаралық жазықтықтан және  ара қашықтығында, бір-бірінен d ара қашықтығында R радиусы бар кесінділері  бірдей екі ұзын параллель сым тартылған. Сымдарда және зарядтар бар. Екі ортаның сымдар жазықтықтарының орналасуы 5.1  суреттерінде көрсетілген.

Есептеу керек:

а) нұсқасы үшін: сымдар арасындағы кернеуді анықтау;

б) нұсқасы үшін: шекаралық жазықтықтағы  нүктесіндегі  байлансықан зарядтың  тығыздығын анықтау.

 

5.2 – есеп. Екі жіңішке,  шексіз ұзын параллельді  радиусы R сымдар  ауада, жер бетіне  параллель   және  биіктігінде  орналасқан. Сымдар  арасындағы  қашықтық d. Жерге тұйықталмаған  қоректендіру көзінен  сымдарға U  кернеуі салынған.

Есептеу керек:

-         потенциалды  және  сыйымдылық коэффициенттерін есептеу;

-         әр сымның  зарядтарының  сызықтық  тығыздықтарын  анықтау ;

-         екiсымды  желінің  жұмыс  сыйымдылығын есептеу.

 

 

5.3 – есеп.  Жартысфералық  жерлестіргіш меншікті өткізгіштігі   топыраққа тайызбен  бірдей көмілген. Жерлестіргіш радиусы. Жерлестіргішке I тұрақты тоғы әкелінген. (5.3 суретті қара).

Есептеу керек:

-      қадамдық  кернеуді анықтау. А және В  нүктелері  жерлестіргіш ортасынан  м қашықтықта орналасқан;

-     жайылу кедергісін анықтау;

-     жерлестіргіш ортасынан  қашықтығында  топырақта орналасқан С  нүктесіндегі  электр өрісінің  кернеулілігін анықтау.


5.4 – есеп.  радиусты сфералық  жерлестіргіш  меншікті өткізгіштігі , екі ортаның  және  меншікті өткізгіштігі бар  бөліну шекарасынан d қашықтығында  терең топыраққа көмілген. Жерлестіргіш I тоғы әкелінген (5.4 суретті қара). Топырақтың әсер етуіне көңіл бөлмеуге болады.

Есептеу керек:

-       жайылу кернеуін анықтау;

-       А және D  нүктелеріндегі  электр өрісінің  кернеуліктің векторын  анықтау.

 

5.5 – есеп. Оңаша  шексіз ұзын  дөңгелек кесіндісі бар радиусы R сымнан тұрақты I тоғы ағып жатыр. Сымның  магнит өтімділігі -  , қоршаған орта – ауа. Сым кесіндісі бойынша  тоқ тығыздығы  біркелкі (11.5 суретті қара).

Есептеу керек:

а) нұсқасы үшін: сым ішіндегі және сыртындағы  магнит индукциясын  және магнит  өрісінің  кернеулілігін есептеу, H (r) және B (r)  графиктерін  тұрғызу  (мұндағы r- сым білігінен  қашықтық);

б) нұсқасы үшін:  ұзындықты сым  бөлігінің  ішкі индуктивтілігін анықтау;

в) нұсқасы үшін: сым осінен :  rішкі = 0.5R және rсыртқы = 2Rr қашықтықта, сым ішіндегі  және сыртындағы  векторлық  векторлық потенциалды анықтау.

 

5.6 – есеп. Екісымды желі ұзын  цилиндрлі  дөңгелек кесіндісі бар сымнан  тұрады. Сымдардың радиустары R бірдей. Сымдар бір-біріне  параллель d қашықтығында  орналасқан. Желі ішіндегі тоқ – I, қоршаған орта-ауа               (11.6 суретті қара).

Есептеу керек:

а) нұсқасы үшін:  нүктесіндегі  магнит өрісінің кернеулілік векторын анықтау;

б) нұсқасы үшін:  нүктесі үшін  векторлық потенциалын анықтау;

в) нұсқасы үшін:  желі ұзындығының бірлігіне сыртқы  индуктивтілікті анықтау.

 

5.7 – есеп. d қашықтығында  тұрақты I тоғы бар  ұзын жіңішке  сымнан  төртбұрышты а және в қабырғалары, w орам саны бар оқшауланған  жіңішке сымдардан құралған рамка орналасқан  (11.7 суретті қара).

Есептеу керек:

-       рамкадан  өтіп кететін  магнит  ағының есептеу;

-       рамка мен сым арасындағы  өзара индуктивтілікті анықтау;

-       рамкаға  әсер ететін  күшін анықтау.

 

Түскен жылы

Тегінің бірінші әріпі

Жұп

АБВ

ЕТД

ИЗЖ

ЦХ

ЩШЧ

ЯЮЭ

ЛК

ОНМ

СРП

ФУТ

Тақ

ЮТ

ЭИУ

СЗ

ПРЖ

ОЩЕ

НШД

МЧГ

ЛЦВ

КХБ

АЯФ

Есеп №

5.1а

5.6а

5.2

5.5в

5.3

5.6а

5.1б

5.7

5.4

5.5б

5.1а

5.5а

5.2

5.6б

5.3

5.5а

5.1б

5.5б

5.4

5.6в

3

-

-

4

-

6

-

-

9

-

5

-

-

2

-

8

-

-

7

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,4

-

0,2

-

-

0,5

-

        5.1 кесте 

 

          5.2 кесте

Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,60

0,80

0,66

0,70

0,74

0,90

0,68

0,86

0,76

0,64

0,009

0,007

0,008

0,006

0,004

0,005

0,008

0,007

0,006

0,004

0,40

0,60

0,58

0,46

0,30

0,38

0,56

0,44

0,34

0,48

20

10

30

20

28

18

16

25

15

35

0,80

0,96

0,90

0,86

0,90

1,20

0,88

1,15

1,00

0,95

100

150

200

300

250

50

350

90

280

180

0,40

0,60

0,30

0,25

0,35

0,45

0,48

0,50

0,40

0,20

0,50

0,60

0,55

0,70

0,64

0,76

0,80

0,58

0,68

0,85

 


Түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Жұп

0

9

1

8

7

2

6

3

4

5

Тақ

5

4

3

6

2

7

8

1

9

0

0,68

0,74

0,88

0,90

0,98

0,76

0,84

0,70

0,96

0,86

    

300

500

600

700

400

800

220

380

900

750

0,12

0,20

0,25

0,15

0,10

0,18

0,26

0,16

0,24

0,14

0,30

0,40

0,45

0,25

0,20

0,40

0,36

0,28

0,40

0,22

0,40

0,50

0,45

0,35

0,30

0,36

0,55

0,60

0,50

0,38

40

80

60

50

100

90

70

95

75

85

0,80

0,64

0,70

0,60

0,90

0,86

0,78

0,96

0,66

0,75

250

300

450

500

600

550

350

200

700

650

0,42

0,36

0,28

0,40

0,30

0,20

0,40

0,38

0,24

0,34

5.3 кесте

 

5.1 сурет

  

5.2 сурет

 

 

5.3 сурет

 

5.4 сурет

 

5.5 сурет

5.6 сурет


 

5.7 сурет

 

Әдебиеттер тізімі

 

1. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы         теории цепей.- М.: Энергоатомиздат, 1989. -528 с.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники.-М.: Гардарики, 1999. – 638 с.

3. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. - т.2. - СПб.: Питер, 2003.-576 с. 

4. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. - т.3. - СПб.: Питер, 2003.-377 с. 

 5. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высшая школа, 1990.- 544 с.

6. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. - М.: Высшая школа, 1986. – 263 с.

7. Атабеков Г.И., Купалян С.Д. Тимофеев А.Б., Хухриков С.С. Теоретические основы электротехники, ч.2. Нелинейные электрические цепи, ч.3. Электромагнитное поле. - М.: Энергия, 1979. – 432 с.

8. Сборник задач по теоретическим основам электротехники/ Бессонов Л.Д., Демидова И.Г.,.Заруди М.Е. и др.-М.: Высшая школа, 2003.-528 с.

 9. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники / Под ред. Ионкина П.А.-М.: Энергоиздат, 1982.-768 с.

10. Прянишников В.А. ТОЭ: Курс лекций: Учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2000. – 368 с.

11. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench. В 2-х томах/ Под ред. Панфилова Д.И. – М.: ДОДЭКА, 1999.- т.1.-Электротехника. – 304 с.

 12.  Денисенко В.И., Зуслина Е.Х ТОЭ.: Учебное пособие.- Алматы: АИЭС, 2000.-83 с.

 

Мазмұны 

1 Есептеу – графикалық жұмыстарды орындауға және рәсімдеуге

арналған әдістемелік нұсқаулар                                                                                     3

2 Тапсырма  №1                                                                                                               4

3 Тапсырма №2                                                                                                                7

4 Тапсырма №3                                                                                                                9

5 Тапсырма №4                                                                                                              11

6 Тапсырма №5                                                                                                              14

Әдебиеттер тізімі                                                                                                           22

 

                                                                               2012 ж. жиын. жосп., ретi. 48