Коммерциялық емес

label_черный                                                                                           акционерлік

                                                                                           қоғам

 


                                                                                     АЛМАТЫ

                                                                                     ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ

                                                                                     БАЙЛАНЫС

                                                                                     УНИВЕРСИТЕТІ  

 

 

                                                               Теориялық

                                                                        электротехника

                                                                кафедрасы

 

 

 

 

 


ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ

 

5В060200 – Информатика мамандығының студенттері үшін

№ 1, 2 есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017

 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Жолдыбаева З.И.,Зуслина Е.Х., Айдымбаева Ж.А. Электртізбектерінің теориясы. 5В060200 –Информатика мамандығының студенттері үшін № 1, 2 есептеу- сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар мен тапсырмалар. - Алматы: АЭжБУ, 2017. –  20 б.

 

 

 

Әдістемелік нұсқауда «Электр тізбектерінің теориясы» пәні бойынша  екі есептеу–сызбалық жұмыстары келесі тақырыптар бойынша құрастырылған: «Тұрақты токтың  сызықты электр тізбектерін есептеу», «Бірфазалы синусоидалы токтың тармақталған сызықты электр тізбегін есептеу», сонымен қатар орындалуы бойынша талаптары мен безендірілуі, әдістемелік нұсқаулары берілген.

Есептеу–сызбалық жұмыс 5В060200– Информатика мамандығының студенттері үшін «ЭТТ»  пәнінің жұмыстық бағдарламасына сәйкес келеді.

 

Без.- 25, кесте - 7, әдеб. көрсеткіші - 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Пікір беруші: доцент Тузелбаев Б.И.

 

 

 

 

 

      «Алматы энергетика және байланыс университетінің» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2017 ж. баспа жоспары бойынша басылады.

 

 

 

Ó«Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ, 2017 ж.

Кіріспе

         

«Электртізбектерінің теориясы» пәні 5В060200– Информатика мамандығының студенттері үшін таңдау пәні болып табылады.

Есептік-сызба жұмысының мақсаты - тұрақты,бірфазалы синусоидалы және синусоидалы емес периодикалы токтардыңэлектр тізбегіндегі қалыптасқан режимдердердің есептеу әдістерін оқып үйрену. Берілген курс физика және жоғарғы математика пәндерімен негізделіп, тұрақты жәнебірфазалы синусоидалы токтыңэлектр тізбегін әртүрлі әдістермен есептеуден тұрады.

Пәннің мақсаты –әртүрлі электротехникалық құрылғыларда  болатын білімге негізделе сандық және сапалық жағынан кезеңдердерде, есеп шығаруда студенттерді сауатты және де табысты  дайындау.

«Электртізбектерінің теориясы» пәні бойынша екі есептік- сызба  жұмыстары орындалады: «Тұрақты токтың сызықты электр тізбектерін есептеу», «Бірфазалы синусоидалы токтың тармақталған сызықты электр тізбегін есептеу». Есептік- сызба  жұмыстарын шығару мамандардың ғылыми ой-өрісін қалыптастыруына үлкен ықпал жасайды және студенттерге «Электртізбегінің теориясы»курсын ұғыну дәрежесін тексеруге көмектеседі, сонымен қатар нақты әрі қысқа жасау дағдысын қалыптастырады.

 Есептік- сызба  жұмыстарын орындау кезеңінде, студент  тұрақты токтың  сызықты электр тізбектерін және синусоидалы ток тізбектеріндегі есептеу әдістерін меңгеру керек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептік- сызбалық жұмысы №1. Тұрақты токтың  сызықты электр тізбектерін есептеу

          №1 есептік- сызбалық жұмысының мақсаты: тұрақты токтың  сызықты электр тізбектерін есептеуде Кирхгоф заңдары бойынша теңдеу құру, контурлық токтар, түйіндік потенциалдар әдістерімен есептеуін үйрену және  қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

№1 есептік- сызбалық  жұмысының тапсырмасы.

Тұрақты токты электр тізбегіне (1.1-1.10 суреттер) тәуелсіз тұрақты ЭҚК мен J – тәуелсіз тұрақты ток  көзідері әсер етеді. Сұлбаның номері және оның көрсеткіштері кестеде берілген ( 2.1, 2.2, 2.3 кестелер).

Келесіні анықтау қажет:

1) Кіріспе жазу: тұрақты токтың  сызықты электр тізбектерін есептеуде құлданатын әдістерді атап өту.

2) Кирхгоф заңдары бойынша теңдеу жүйесін құру.

3) Электр тізбегіндегі барлық тармақтағы токтарды контурлық токтар әдісімен есептеу.

 4) Электр тізбегіндегі барлық тармақтағы токтарды түйіндік потенциалдар әдісімен есептеу.

5) КТӘ және ТПӘ бойынша есептеу нәтижелерін бір кестеге еңгізу;

6) Қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

7) Қорытынды жазу. Қорытындыда электр тізбегіндегі тармақтағы токтарды әртүрлі әдістермен (КТӘ, ТПӘ)  есептелінген нәтижесін салыстыру және қандай дәлдікпен қуаттар тепе-теңдігі орындалғанын көрсету.

Сұлбаның нөмірін 1.1 кестесі бойынша анықтайды, ал ЭҚК және J ток  көзінің мәндері,тізбек көрсеткіштері 1.1, 1.2, 1,3 кестелерінде берілген.

 

1.1 кесте

Түскен жылы

Студенттік билеттіңсоңғы саны

Жұп

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Сұлба

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Е1, В

25

30

26

25

37

50

36

28

35

50

Е2, В

30

42

45

60

50

40

30

20

45

25

Е3, В

45

28

30

20

36

25

44

35

40

27

R1, Ом

40

30

50

46

38

53

25

56

42

35

 

 

 

 

 

Түскен жылы

Студенттік билеттің соңғы санының алдыңғысы

Жұп

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

R2, Ом

30

45

25

32

35

40

20

25

40

20

R3, Ом

50

36

45

55

30

28

35

46

20

30

R4, Ом

25

28

36

44

26

45

30

45

56

50

1.2 кесте

 

1.3 кесте

Түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Жұп

АБВ

ГДЕ

ЖЗИ

КЛ

Ы

МН

ОПР

СТУ

ФЧЦ

ХШЩ

ЭЮЯ

Тақ

КЛ

Ы

ОПР

СТУ

ФЧЦ

АБВ

ГДЕ

ЖЗИ

МН

ЭЮЯ

ХШЩ

E, В

40

50

20

35

25

45

55

28

36

20

J, А

2

4

3

5

4

6

3

2

7

8

 

1.1 сурет                                                             1.2сурет                                                                                                                     

1.3сурет                                                          1.4сурет

1.5сурет                                                    1.6сурет

 

1.7сурет                                                    1.8сурет

 

1.9сурет                                                    1.10сурет

 

 

№ 1 есептеу–сызбалық жұмысты есептеудің әдістемелік нұсқаулары

 

Кирхгоф заңдары. Кирхгофтың бірінші заңы: электр тізбегіндегі түйіндеріндегі токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең: .

Кирхгофтың бірінші заңымен құрылған теңдеулер саныN1КЗ, мынаған тең N1КЗ= Nтүй-1, мұндағы Nтүй-түйін саны.

Кирхгофтың бірінші заңымен теңдеу құрылуының реті.

Тізбектің тармақтарында токтың оң бағытын қалауынша таңдап алады және Кирхгофтың бірінші заңы бойынша тізбек түйіндері үшін теңдеу жазылады, «+» таңбасымен түйінге қарай бағытталған токтар, ал «-» таңбасымен түйіннен шығатын токтар (немесе керісінше) жазылады.

1.1 сурет электр тізбегі үшін Кирхгофтың бірінші заңы бойынша құрылған теңдеулер келесідей:

                                                               (1.1)

Кирхгофтың екінші заңы: электр тізбегінің кез келген тұйық контурында осы контурға кіретін кедергілер мен токтардың көбейтіндісінің алгебралық қосындысы ЭҚК-нің алгебралық қосындысына тең:

.

 

Кирхгоф заңымен құрылатын теңдеулер саны:

N2КЗ=Nтар–NJ -N1КЗ ,

мұндағы Nтар - тармақ саны;

 NJ - ток көзінің саны.

Кирхгофтың екінші заңымен теңдеу құрылуының реті.

Ток көзінен тұрмайтын тәуелсіз контур таңдап алынады (егер әрбір контурдың бірден кем емес тармағы бар болса, контурлар тәуелсіз) контурды өту бағыты қалауынша таңдалынады.

кернеуі «+» таңбасымен жазылады, егер  тогының оң бағыты контурдың айналу бағытымен сәйкес болса.  ЭҚК бағыты контурдың айналу бағытымен сәйкес болса, онда «+» таңбасымен жазылады.

1.11 сурет электр тізбегі үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеу:

 

                                                     (1.2)

Контурлық токтар әдісі (КТӘ). Егер электр тізбегінде идеал ток көзі болса, онда контурлық токтар әдісі бойынша теңдеу құру кезінде контурлық токтарды әрбір ток бір ток көзі бойымен жүретіндей етіп таңдау керек (бұл контурлар сәйкесінше ток көзінің токтарына сәйкес келіп, есеп шартымен беріледі).Қалған контурлық токтарды анықтау үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша контурлық токтар теңдеуін құрамыз.

 

1.11 сурет-Тұрақты токтың электр тізбегі

Тұрақты ток тізбегі үшін (1.11 сурет) контурлық токтар әдісімен теңдеулер жүйесін құрамыз.

     .                              (1.3)

Тармақтағы токтарды  контурлық токтар арқылы анықтайды:

Түйінді потенциалдар әдісі (ТПӘ).Түйінді потенциалдар әдісінің мәні элекр тізбегінің түйіндерінің потенциалдарын анықтау. Токтар Ом заңы бойынша есептеледі. Түйінді потенциалдар әдісімен теңдеулер жүйесін құрған кезде бір түйіннің потенциалын нөлге теңестіріп алады. Қалған түйіндердің потенциалдарын анықтау үшін теңдеулер жүйесі құрылады. Егер электр сұлбасы идеалды ЭҚК  көзінен  құралған болса, онда түйінді потенциалдар әдісімен теңдеулер жүйесін құрған кезде осы тармақпен байланысқан түйіннің потенциалын нөлге теңестіреміз. Сонда басқа түйіннің потенциалы ЭҚК -ге тең болады. Қалған түйіндердің потенциалдарын анықтау үшін ТПӘ-мен теңдеулер жүйесін құрастырамыз. 1.11 сурет тізбегі үшін екінші түйіннің потенциалын нөлге теңестіреміз: φ2=0, онда φ3=Е тең болады.

1-ші және 2-ші түйіндер үшін түйіндік потенциалдар әдісінің теңдеуі келесідей:

      ,                         (1.4)

 

токтарын Ом заңы бойынша, ал I тогын Кирхгофтың бірінші заңы бойынша анықтайды.

Қуаттар-тепе теңдігі. Кез  келген тұйық электр тізбегінде барлық энергия көздерінің қуаттарының қосындысы қабылдағыштарда шығындалатын қуат қосындысына тең:

                                                    ,                                               (1.5)

бұл жерде  - ток көздерінің және ЭҚК көздерінің қуаттарының алгебралық қосындысы;

 -  ЭҚК көзінің қуаты, , егер ЭҚК және токтың оң бағыттары бірдей болса (1.12, а-сурет), , егер ЭҚК және токтың оң бағыттары қарама-қарсы болса (1.12, б-сурет);

 - ток көзінің қуаты;  - ток көзінің қысқыштарындағы кернеуі; , егер  және -ның бағыттары 1.12,в -суреттегідей болса;

 егер  және -ның бағыттары 1.12,г -суреттегідей болса.                                   - қабылдағыштарда шығындалатын қуаттардың

арифметикалық қосындысы.

 

1.12 сурет - ЭҚК көзі мен ток көзі

 

Есептеу–сызбалық жұмыс №2. Бірфазалы синусоидалы токтың тармақталған электр тізбегін есептеу

№2 есептік- сызбалық жұмысының мақсаты: бірфазалы синусоидалы токтың тармақталған сызықты электр тізбегіндегі есептеу әдістерін үйрену.

 

№2 есептік-сызбалық  жұмысының тапсырмасы.

Электр тізбегіне әсер етеді: синусоидалы ток көзі, синусоидалы ЭҚҚ көздері

Келесіні орындау қажет:

1) Кіріспе жазу. Кіріспеде жұмыстың мақсаты және бірфазалы синусоидалы токтың тармақталған электр тізбегін есептеу әдістері келтірілуі тиіс. 

         2) Кирхгоф заңы бойыншадифференциалды түрдегі теңдеу жазу.

3) Кирхгоф заңы бойынша лездік және кешенді түрдегі теңдеу жазу.

4) Контурлық токтар әдісімен (КТӘ) сұлбаның барлық тармақтарындағы кешенді токтарды есептеу.

5) Түйінді потенциалдар әдісімен (ТПӘ) сұлбаның барлық тармақтарындағы кешенді токтарды есептеу.

         6)  КТӘ және ТПӘ бойынша есептелінген нәтижелерді бір кестеге еңгізу.

7) Қуаттар тепе-теңдігін және активті мен реактивті қуаттардың баллансықандай дәлдікпен орындалатынынтексеру.

8) Сұлбаның барлық тармағындағы токтардың лездік мәндерін жазу және бір i(ωt) тогының (2.3 кесте) сызбасын салу.

9) Қорытынды жазу. Қорытындыда электр тізбегіндегі тармақтағы токтарды әртүрлі әдістермен (КТӘ, ТПӘ)  есептелінген нәтижесін салыстыру және қандай дәлдікпен қуаттар тепе-теңдігі орындалғанын көрсету.

         Нұсқа 2.1 кестесінен анықталады, ЭҚҚ-нің әсерлік мәндері: Е, Е1, Е2, Е3 және ток көзінің тогы J, бастапқы фазаларψЕ, ψЕ1, ψЕ2, ψЕ3, ψJжәне де басқа да көрсеткіштері 2.1, 2.2, 2.3 кестелерінде келтірілген.

 

2.1 кесте

Түскен жылы

Студенттік билеттің соңғы саны

Жұп

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Сұлба

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

20

25

30

35

15

10

28

36

40

38

26

18

20

28

30

25

42

20

8

25

35

40

25

20

25

35

30

18

36

28

5

7

8

5

6

4

9

5

7

3

30

70

50

45

60

40

0

-70

50

80

-45

-25

-60

-30

-60

180

30

0

-20

-90

60

60

45

90

120

60

90

45

20

-50

-30

90

30

-60

-45

120

45

70

30

45

 

 2.2 кесте

Түскен жылы

Студенттік билеттің соңғы санының алдыңғысы

Жұп

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

30

20

35

25

40

15

42

28

36

25

0

-30

60

50

40

45

90

70

80

35

50

70

55

50

60

56

25

25

30

48

40

80

48

40

30

38

30

20

40

56

70

40

35

45

30

60

45

40

60

50

60

50

69

60

40

70

65

40

45

75

25

60

20

70

60

80

40

20

70

75

50

20

80

20

25

30

10

60

20

50

80

50

25

50

40

55

30

30

50

90

40

85

65

25

15

80

50

70

20

45

 

2.3 кесте

Түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Жұп

АБВ

ГДЕ

ЖЗИ

КЛ Ы

МН

ОПР

СТУ

ФХЦ

ЧШЩ

ЭЮЯ

Тақ

 

КЛЫ

ОПР

СТУ

ФХЦ

АБВ

ГДЕ

ЖЗИ

МН

ЭЮЯ

ЧШЩ

40

70

75

30

80

60

75

38

25

35

80

30

45

76

35

25

40

60

75

80

65

75

55

65

40

35

80

20

45

30

20

40

80

25

90

75

50

70

20

65

Токтың сызбасы

i2

i1

i3

i4

i2

i1

i4

i2

i1

i3

 

2.1 сурет                                                            2.2 сурет

                                         2.3 сурет                                                              2.4 сурет

2.5 сурет                                                            2.6 сурет

2.7 сурет                                                            2.8 сурет

2.9 сурет                                                            2.10 сурет

 

№ 2 есептеу–сызбалық жұмысты есептеудің әдістемелік нұсқаулары

Дифференциалды түрдегі Кирхгофтың бірінші және екінші заңдары:

     ,                            (2.1)

Дифференциалды түрдегі Кирхгофтың бірінші және екінші заңдары бойынша теңдеу құру реті.

Тізбек тармақтарындағы лездік токтардың оң бағыттарын өз еркінше алып,Кирхгофтың бірінші заңы бойынша теңдеу құрады.Қарастырылып жатқан түйінге қарай оң бағытталған токтар «+» таңбасымен жазылады, ал «-» таңбасымен түйіннен шығатын  токтар (немесе керісінше) жазылады.

Ток көзінен тұрмайтын тәуелсіз контурлар таңдап, осы контурлардың айналу бағытын өз еркінше алады. Осы контурлар үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеу құрады.Егер   тогының бағыты контурдың айналу бағытымен сәйкес болса, лездік кернеу «+» таңбасымен жазылады.Егер -ның  бағыты контурдың айналу бағытымен сәйкес болса, онда лездік ЭҚК  «+» таңбасымен жазылады.

 

2.11 сурет-Синусоидалы токтың электр тізбегінің сұлбасы

 

2.11 сурет тізбегі үшін дифференциалды түрдегі Кирхгофтың бірінші заңы:

                                              (2.2)

2.11 сурет тізбегі үшін дифференциалды түрдегі Кирхгофтың екінші заңы:

                         (2.3)

Синусоидалы токтың электр  тізбегін есептеу синусоидалы ЭҚК, кернеу және  токтардың кешенді мәнінің бейнесіне негізделеді (2.4 кесте):

 

          2.1 к е с т е

Синусоидалы уақыт функциясы

Кешенді  амплитудасы

Кешенді әсерлік мәні

 

Синусоидалы ЭҚК, кернеу және  токтардың кешенді мәнімен көрсетілуі тұрақты ток тізбегін есептеу әдісін синусоидалы ток  тізбегін есептеуге қолдануға мүмкіндік береді. Синусоидалы ток  тізбегі үшін кешендітүрдегі Кирхгоф заңдары теңдеулер жүйесі, тұрақты ток тізбегі үшін кешендітүрдегі Кирхгоф заңдарының теңдеулер жүйесімен үйлеседі. Тек  қана ЭҚК, кернеу, ток және кедергі кешенді шама түрдегі теңдеулер жүйесіне кіреді.

Кешенді түрдегі Кирхгофтың бірінші және екінші заңдары:

,                                               (2.4)

       мұндағы  - кешенді түрдегі k- тармағындағы толық кедергі.

2.11 сурет тізбегі үшін тармақтағы кешенді кедергілер:

2.12 суретінде кешенді шамалар үшін синусоидалы токтың электр тізбегінің эквивалентті сұлбалары келтірілген (2.11 сурет).

а)                                                               б)

2.11 сурет- Кешенді шамалар үшін синусоидалы токтың электр тізбегінің эквивалентті сұлбалары

2.12, а сурет тізбегі үшінкешенді түрдегі Кирхгофтың бірінші және екінші заңдары бойынша теңдеулері:

                                           (2.5)

Контурлық токтар әдісі бойынша есептеу:

2.12, б сурет электр тізбегі үшінконтурлық токтар әдісі бойыншатеңдеу құрамыз:

   .                             (2.6)

Тармақтағы токтар контурлық токтар арқылы анықталады:

Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша есептеу:деп алсақ, ондатең болады. потенциалдарын анықтау үшін төмендегідей теңдеу құрамыз:

   ,           (2.7)

мұндағы - k- тармағындағы кешенді өткізгіштік.

Тармақтағы токтарын Ом заңы бойынша, ал  - тогын Кирхгофтың бірінші заңы бойынша анықтайды.

 

Кешенді қуаттардың тепе-теңдігі.

Кешенді қуаттардың тепе-теңдігінің теңдеуі келесідей:

                                                                                               (2.8)

мұндағы- қорек көзінің кешенді қуаттарының алгебралық қосындысы;

- ЭҚК-нің кешенді қуаты,, егер ЭҚК -нің және бағыты бірдей болса (2.13,а сурет), басқа жағдайда керісінше, < 0(2.3, бсурет);

- ток көзінің кешендік қуаты, мұндағы  - ток көзінің қысқыштарндағы кернеу;

> 0, егер -нің және бағыты 2.13,в суретінде көрсетілгендей берілсе; басқа жағдайда керісінше,  және  бағыттары  2.13,г -суреттегідей берілсе теңдіктер орындалады.

- қабылдағыштармен қабылданатын кешенді қуаттардың қосындысы.

 

2.13 сурет-ЭҚК көзі мен ток көзі

3 Есептеу-сызбалық жұмысты орындау және безендіру шарттары

1. Есептеу-сызбалық жұмыс келесіден тұрады:

          а) титулдық бет;

          б) мазмұны;

          в) кіріспе;

          г) тапсырма;

          д) негізгі бөлім;

          е) қорытынды;

          ж) әдебиеттер тізімі;

          к) қосымша.

2. Тапсырманың мәтіні өз нұсқасына сәйкес барлық суреттерімен және сандық мәндерімен толық жазылуы тиіс.

          3. Есептеу-сызбалық жұмысының әрбір тарауының атауы болуы тиіс.

          4. Есептеу–сызбалық жұмыс қолжазба түрінде немесе компьютерлік баспаны қолдану арқылы (Microsoft Word бағдарламасында, 14 шрифтпен, интервалы 1,0 – 1,5). Мәтін А4 форматты ақ қағазының біржағында (бетінде) жазылады. Қағаздың барлық төрт жағынан орын қалу керек: сол жағынан – 25 мм, оң жағынан  - 18 мм, жоғарғы жағы-20 мм, төменгі жағынан – 25 мм.

          5. Есептеу–сызбалық жұмыстың барлық парақтары нөмірленген болуы тиіс (титулдық бет пен қосымшаны қоса).

          6. Есептеулер түсініктемелерімен жазылуы тиіс. Тек есептеу кейіптемелері мен қорытынды нәтижелерінің келтірілуі жеткіліксіз. Есептеу – сызбалық жұмысында есептеулер мен түсініктемелері қысқартылған жағдайда қорғауға жіберілмейді.

          7. Суреттер, сызбалар, кестелер нөмірленген болуы тиіс.

          8. Сызбаларда өлшенетін шамалардың атаулары мен өлшем бірліктерін көрсетуі тиіс. Диаграмманы және графикті (сызба) қолдану ыңғайлы болу үшін масштаб таңдалынуы қажет.

          9. Белгілі бір өлшемі бар шамаларды қорытынды мәнімен және өлшем бірлігімен жазу керек. Электрлік шамалардың барлық белгілері МЕМСТ – қа сәйкес болуы тиіс.

          10. Кіріспеде жұмыстың мақсаты, талдау әдісі және электр тізбегінің есептеу режимі келтірілуі тиіс.

          11. Есептеу–сызбалық жұмыс тексерілуге оқу процесінің графигіне сәйкес уақытында тапсырылуы тиіс. Тапсырылмаған жағдайда қорытынды балы төмендетіледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі

 

1 Основы теорий цепей. Бакалов В.П. – М.: Горячая линия-Телеком, 2013.- 592с.

2 Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. - т.1. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. -  463 с.

3 Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х., Оңғар Б.Электр тізбектерінің теориясындаMathCadты қолдану. – Алматы, 2013. – 87 б.

4  Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х., Оңғар Б., Коровченко Т. И.          Электр тізбектерінің теориясы 1. Дәріс жинағы ( оқу түрінің 050703-Ақпараттандыру жүйелері, 050704 - Есептеу техникасы және бағдарламаны қамтамасыз ету, 050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандықтары үшін). – Алматы: АЭжБИ, 2008.-  52 б.

Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х., Оңғар Б. Көрсеткіштері нақталы және таратылған сызықты электр тізбектерінің орнатылған және өтпелі режімдерін есептеу мысалдары. – Оқу құралы. – Алматы: АЭжБУ 2011. – 82 б.

 

 

 

Мазмұны

 

Кіріспе  ........................................................................ .............................................3                                                                                                            

1Есептік-сызбалық жұмысы №1. Тұрақты токтың  сызықты электр

тізбектерін есептеу....................................................................................................4

2 № 1 есептеу– сызбалық  жұмысты есептеудің әдістемелік нұсқаулары..........6

3 Есептік- сызбалық  жұмысы №2.  Бірфазалы синусоидалы токтың

тармақталған  сызықты электр тізбегін есептеу....................................................9

4 № 1 есептеу–сызба жұмысты есептеудің әдістемелік нұсқаулары.................13

5 Есептеу-сызба жұмысты орындау және безендіру шарттары.........................17

Әдебиеттер тізімі ....................................................................................................19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017. жиынтық жоспары, реті.43

 

 

 

ЗухраИсламовнаЖолдыбаева

  Екатерина Хаскелевна Зуслина

              Жанар АбдешевнаАйдымбаева

 

 

ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ

 

5В060200 – Информатика мамандығының студенттері үшін

№ 1, 2 есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Ж. Изтелеуова
Стандарттық бойынша маман Н.Қ. Молдабекова

 

 

 

 

Басылуға қол қойылды «___»______                     Пішім 60х84  1/16

Таралымы-25дана.                                                   №1 баспаханалық қағаз

Көлемі 1,25  оқу.бас.ә.                                         Тапсырыс__.Бағасы 625 теңге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының

көшірмелі- көбейткіш бюросы

050013, Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126.

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКАЖӘНЕБАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Теориялық электротехника кафедрасы

 

   БЕКІТЕМІН

                               Оқу-әдістеме ісі жөніндегі проректор

__________  С.В. Коньшин

“____”____________ 2017ж.

 

 

ЭЛЕКТР ТІЗБЕГІНІҢ ТЕОРИЯСЫ

5В060200 – Информатика мамандығының студенттері үшін

№ 1, 2 есептік-сызба жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар

 

КЕЛІСІЛДІ                                    ТЭ кафедрасында

УМО бастығы                                                                 қаралды және бекітілді

_____ Р.Р.Мухамеджанова                   Хаттама №4  “5”желтоқсан 2016ж.

“___”_______  2017ж.                                    ЭТН кафедрасының меңгерушісі

                                                               ____________ З.И. Жолдыбаева

 

 

 

Стандарттау  бойынша бас маман

________                                                             АЖ кафедра меңгерушісі

“__”_______ 2017ж.                                       ____________Ш.И. Имангалиев

“___”_______ 2017ж.

 

 

Редактор___________

“___”_______ 2017ж.                  

 

                                                               Құрастыушылар:

                                                               _____________ З.И. Жолдыбаева УМК бойынша МО және Э төраға_____________ Е.Х Зуслина

________ Б.К.Курпенов __________ Ж.А. Айдымбаева

  “__”_______ 2017ж.                                  

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017