ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Электротехниканың теориялық негіздері кафедрасы


ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ 

5В071900- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

мамандығының студенттері  үшін № 1-3 есептеу

сызбалық жұмыстарына  арналған әдістемелік

нұсқаулар мен тапсырмалар

 

 

Алматы 2013      

Құрастырушылар: З.И.Жолдыбаева, Т.Д.Иманбекова Электр тізбектерінің теориясы. 5В071900- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының студенттері үшін №1-3 есептеу сызбалық жұмыстарына арналған  әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар - Алматы: АЭжБУ, 2013.- 21 б.

 

           Электр тізбектерінің теориясы пәні бойынша № 1-3 есептеу сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар.

Есептеу сызбалық  жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар  жұмыстардың рәсімдеу және орындау талаптарынан, тапсырмалардан, сұлбалардан және электр тізбегінің көрсеткіштерінен тұрады.

Есептеу сызбалық жұмыстарының әдістемелік нұсқаулары мен тапсырмалары «Электр тізбектерінің теориясы» пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес келеді.

Сур. 37, кесте. 9, әдебиеттер – 8 атау.

 

Пікір беруші: АЭУ  доценті Қалиева С.А.

 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ,  2013 жылғы баспаға шығару жоспары бойынша басылады.

 

Ó «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2013ж.

 

Кіріспе

 

         “Электр тізбектерінің теориясы“ пәні радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау үшін негізгі және міндетті пән болып табылады.

         Пәннің мақсаты – сызықты электр тізбектеріндегі қалыптасқан үрдістерді, тұрақты, синусоидалы және бейсинусоидалы ток тізбектеріндегі жүріп жататын қалыптасқан үрдістерді  оқып үйрету және игеру.  Олай болса, телекоммуникациялық жүйелердің радиотехника және радиобайланыс бойынша мамандарының ғылыми ой-өрістерін қалыптастыру үшін үлкен маңызы бар және соның негізінде барлық радиотехникалық пәндер бағыт алады.

         Пәннің міндеті - әртүрлі электротехникалық құрылғылардағы өтетін үрдістерді сандық және сапалық білімдері негізінде, студенттке арнайы радиотехникалық пәндердің қоятын есептерін табысты және сауатты шеше білуге дайындау.

         “Электр тізбектерінің теориясы” (ЭТТ) пәні физика және жоғарғы математика пәндеріне негізделген.

ЭТТ  пәні бойынша үш есептеу – сызбалық жұмыстар келесі тақырыптар бойынша орындалады: “Тәуелді қорек көзі бар тұрақты ток тізбектері”,  “Сызықты синусоидалы ток тізбектері”, “Сызықты синусоидалы емес ток тізбектері”.

Есептеу сызбалық  жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар  жұмыстардын рәсімдеу және орындау талаптарынан, тапсырмалардан, сұлбалардан және электр тізбегінің көрсеткіштерінен тұрады.

Есептеу сызбалық жұмыстар студенттердің курс бойынша өз білімін тексеруге, пәнді жеткілікті деңгейде меңгеруге, өз бетінше істейтін жұмыстарын дұрыс ұйымдастыруға  жағдай жасайды.

 

1 Есептеу сызбалық жұмыстарды  орындауға және рәсімдеуге қойылатын талаптар

 

               1.1 Есептеу сызбалық  жұмыс  фирмалық стандартымен «Оқу жұмыстары» АЭжБУ, 2002 ж.   сәйкес орындалу керек және келесі элементтерден тұруы қажет:

    а) титулды бет (үлгі келтірілген); 

    ә) мазмұны;

    б) кіріспе;

    в) тапсырма;

    г) негізгі бөлім;

    ғ) қорытынды;

    д) әдебиеттер тізімі;

    ж) қосымшалар.

          1.2 Тапсырманың мәтінін өзінің нұсқасы бойынша барлық суретімен және сандық мәндерімен  толық көшірілуі тиіс.

          1.3 Есептеу сызбалық жұмысының әрбір кезеңіне атау беру қажет.

          1.4 Есептеу сызбалық жұмысын қолмен жазуға немесе компьютермен басып шығаруға болады (Microsoft Word програмасында 14 шрифтпен,  интервалы 1,0 – 1,5). Текст А4 форматты ақ қағазды беттің бір жағына жазылады. Беттің  төрт жақ қабырғасынан келесі жолдар қалдырылады: сол жағы -30 мм, оң жағы -10 мм, үсті мен асты -20 мм.

          1.5 Есептеу сызбалық жұмысының беттері, қосымшаны қоса титулдық беттен бастап   нөмірленеді. Беттің нөмірі төменгі жақта беттің ортасында нүктесіз жазылады.

          1.6 Есептеулер толық және түсіндірулерімен жазылуы қажет. Есептік формулалар мен соңғы нәтижесін жаза салуға болмайды. Егер есептеулер қысқартылып жазылса, онда қорғауға рұқсат берілмейді және толықтыруға қайтарылады.

          1.7 Суреттер, сұлбалар  және сызбалар  ұқыпты орындалып және нөмірленуі қажет. Сызбаларда бейнеленген амалдардың атаулары және олардың өлшем бірліктері берілуі тиіс. Сұлбаны немесе диаграмманы дұрыс пайдалану  үшін масштабты дұрыс алуы қажет.

          1.8 Егер шамалардың белгілі өлшем бірліктері болса, онда соңғы нәтижелерін тиісті өлшем бірлігімен жазады.  Электр шамалардың белгіленуі ГОСТ-қа сәйкес келуі керек

          1.9 Кіріспе электр тізбегінің кезеңдерінің есептеуі және талдау нәтижелерінен, жұмыс мақсатынан тұруы тиіс.

          1.10 Қорытындыда жұмыстың нәтижелерін салыстыру және талдау нәтижелері болуы тиіс.

          1.11 Оқу-барысының кестесі бойынша есептеу сызбалық жұмыс, тексеруге уақытында өткізілуі тиіс. Егер студент жұмысты   уақытымен тапсырмаса, оған қосымша тапсырма немесе басқа нұсқа беріледі (оқытушының қалауына байланысты), сонымен қатар  жұмыстың қорытынды бағасы азайтылады.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

 

 

 

Электротехниканың теориялық негіздері кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электр тізбектерінің теориясы пәні

№ есептеу сызба жұмысы  _________________________________________________________________

(жұмыстың толық атауы)

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

                                                  

    Жұмыстың орындалуы _____________________

(жұмыстың орындалу күні)

                                                     Студентімен______________________________

                                                              (аты-жөні)

Сынақ кітапшасының №____________________

 

                                                      Топ  ___________________________________

                                                                         (топтың шифры)

                                                       Есеп беруінің қабылдануы_________________

                                                      (күні)

                                          Оқытушы_________________________

                                                              (аты-жөні)

 

Алматы 201…

 

2 №1 есептеу сызбалық жұмысы. Тәуелді қорек көзі бар тұрақты токтың сызықты электр тізбектерін есептеу

 

Нұсқа бойынша берілген тұрақты ток тізбекте  тәуелсіз Э.Қ.К көздері , тәуелсіз ток қөзі  және токпен басқарылатын тәуелді кернеу көзі  әсер етеді. Электр тізбектің сұлбасың нұсқа бойынша 2.1 кестеден  және сұлбаның параметрлерін  2.2 және 2.3 кесте бойынша  алынады.

 

  2.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Аты-жөнінің бірінші әрпі

Жұп

 

A

БВ

ГДЕ

ЖЗИ

КЛ

МН

ОПР

СТУ

ФЧЦ

ХШЩ

ЭЮЯ

Тақ

 

КЛ

ОПР

СТУ

ФЧЦ

АБВ

ГДЕ

ЖЗИ

МН

ЭЮЯ

ХШЩ

Сұлбаның №

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

 

  2.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы  саны

Жұп

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Тақ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

30

20

15

40

20

25

40

30

10

15

10

15

25

60

50

40

30

20

20

25

25

30

16

20

30

20

25

15

30

10

3

5

2

6

4

10

8

5

3

5

10

20

15

16

25

30

35

40

15

20

 

   2.3 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

12

15

20

10

60

50

40

30

15

15

30

20

12

20

10

20

25

40

20

20

16

25

35

30

20

30

16

10

30

30

20

30

40

15

40

15

50

16

60

6

10

8

10

25

15

35

20

15

18

(ЭГӘ)

Берілген электр тізбектері үшін келесі тапсырмаларды  орындау қажет:

-  Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулер жүйесін құрастыру;

     - контурлық токтар әдісі бойынша барлық тармақтардағы токтарды есептеу;

     -  түйіндік потенциалдар әдісі бойынша барлық тармақтардағы токтарды есептеу. Екі әдіспен есептелген жауаптарды салыстырып бір кестеге енгізу қажет;

     - эквивалентті генератор әдісі бойынша  кедергіден өтетін токты есептеу;

     -  ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді есептеу;

     -  қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

 

2.1 сурет                                                                  2.2 сурет

 

 

2.3 сурет                                                                         2.4 сурет

2.5 сурет                                                        2.6 сурет

2.7 сурет                                                                2.8 сурет

             2.9 сурет                                                                       2.10 сурет

  

            3 № 2 есептеу сызбалық жұмысы. Синусоидалы токтың сызықты электр тізбектерін есептеу

 

           Нұсқа бойынша берілген электр тізбекте (3.1-3.10 суреттерді қара) синусоидалы э.қ.к көзі     және синусоидалы ток көзі әсер етеді.  Синусоидалы қорек көздерінің әсерлік мәндері ,  және олардын бастапқы фазалары  3.2 кестеде келтірілген. Тізбектің параметрлері 3.1 және 3.3 кестеде келтірілген.

          Келтірілген электр тізбек үшін келесі тапсырмаларды орындау қажет:

          - Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулер жүйесін құрастыру дифференциалдық және кешенді түрде;

          - контурлық ток әдісі бойынша барлық тармақтардағы токтардың кешенді әсерлік мәндерін анықтау;

          - түйіндік потенциалдар әдісі бойынша барлық тармақтардағы токтардың кешенді әсерлік мәндерін анықтау.  Екі әдіспен есептелген жауаптарды салыстырып бір кестеге енгізу;

- эквивалентті генератор әдісі бойынша  кедергіден өтетін токтың кешенді  әсерлік мәнін анықтау (3.3 кестені қара);

- тізбектегі комплексті қуаттың тепе-теңдігін тексеру;

- барлық тармақтардағы токтардың лездік мәндерін жазу және бір токтың графигін құрастыру (3.3 кестені қара).

 

3.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Аты-жөнінің бірінші әрпі

         Жұп

А БВ

ГДЕ

ЖЗИ

КЛ

МН

ОПР

СТ

У

ФХЦ

ЧШ

Щ

ЭЮ

Я

 

Тақ

КЛ

ОПР

СТ

У

ФХЦ

АБ

В

ГД

Е

ЖЗИ

МН

ЭЮ

Я

ЧШЩ

Сұлбаның №

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3

10

20

10

40

10

40

20

10

40

5

2

30

20

16

20

10

60

20

5

8

6

25

5

20

40

30

10

50

12

2

16

65

25

15

100

50

40

40

18

4

25

20

10

8

10

10

10

30

30

10

10

15

30

15

25

40

5

60

40

6

5

20

8

5

20

20

18

40

10

18

10

30

20

8

50

30

10

20

30

        3.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ  кітапшасының соңғы саны

 

Жұп

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Тақ

2

5

6

1

3

4

7

8

9

0

10

20

15

30

25

16

12

30

40

18

20

12

18

28

30

35

40

15

8

25

30

15

20

10

16

15

45

50

30

20

35

20

15

25

10

18

32

40

42

35

10

15

8

5

20

10

6

12

3

4

30

40

25

45

-40

-60

0

35

50

70

120

80

90

-30

-60

40

30

-10

-20

-90

130

150

180

-45

-30

-60

-90

40

15

20

0

20

90

-60

-45

-50

45

70

30

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

       

        3.3 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Жұп

2

3

4

8

0

1

5

7

6

9

Тақ

8

2

0

7

6

4

3

5

9

1

60

100

40

50

80

20

15

25

30

12

50

45

90

40

30

25

10

20

18

6

6

10

8

15

20

30

25

40

60

10

120

100

80

60

40

20

10

8

15

45

(ЭГӘ)

Токтың лездік мәні

 

3.1 сурет                                                                         3.2 сурет

3.3 сурет                                                                  3.4 сурет

 

3.5 сурет                                                                     3.6 сурет

3.7 сурет                                                                       3.8 сурет

3.9 сурет                                                                      3.10 сурет

 

4 №3 есептеу сызбалық жұмысы. Синусоидалы  емес токтың сызықты электр  тізбектерін есептеу

 

Нұсқау бойынша берілген электр тізбекте (4.1- 4.10 суреттерді қара) периодты синусоидалы емес э.қ.к көзі  әсер етеді.  Периодты синусоидалы емес э.қ.к  көзінің қисықтары 4.11- 4.16 суретте келтірілген. Э.Қ.К-тің максималды мәні  және негізгі жиілігі  f, тізбектің параметрлері 4.1 – 4.3 кестеде келтірілген.

          Келтірілген электр тізбек үшін келесі тапсырмаларды орындау қажет:

- периодты синусоидалы емес э.қ.к-тің гармоникалық құрылымын анықтау және үш гармоника үшін  амплитудалық спектрді тұрғызу;

- электр тізбектерінің барлық тармақтардағы токтардың лездік және әсерлік мәндерін анықтау;

- электр тізбектің активті, реактивті, толық  қуаттарын анықтау;

- кестеде берілген бір токтың (4.3 кестені қара) лездік мәнінің сызбасын және амплитудалық спектрді тұрғызу.

 

4.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Аты-жөнінің бірінші әріпі

Жұп

АБВ

ГДЕ

ЖЗИ

КЛ

МН

ОПР

СТУ

ХФЦ

ЧШЩ

ЭЮЯ

Тақ

ЭЮЯ

ЧШЩ

ХФЦ

СТУ

ОПР

МН

КЛ

ЖЗИ

ГДЕ

АБВ

Сұлбаның №

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Э.қ.к түрі

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.11

4.12

4.13

4.14

, B

45

50

40

35

30

25

20

55

40

60

f,кГц

1,5

0,8

1,2

2,0

0,6

2,5

0,5

1,5

2,0

2,5

4.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

50

40

60

70

100

45

50

80

100

75

60

70

100

150

85

90

60

65

45

50

100

60

50

40

30

80

65

50

80

40

10

8

5

6

3,5

4

3

10

8

5

C1, мкФ

2,0

2,5

1,5

1,2

0,8

1,6

1,5

2,0

3,0

3,5

 

4.3 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

мГн

5,0

6,0

4,0

3,5

2,5

2,0

3,0

4,5

5,0

4,0

 мГн

3,0

10

3,0

4,0

2,0

10

6,0

8,0

5,0

2,5

1,5

2,0

1,0

2,5

1,6

3,0

2,0

3,0

4,0

0,5

1,0

0,3

0,5

0,6

0,8

1,5

2,0

1,6

2,5

2,0

Токтың лездік мәні

және спектрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  4.1 сурет                                                                  4.2 сурет

4.3 сурет                                                              4.4 сурет

4.5 сурет                                                                4.6 сурет

4.7 сурет                                                                      4.8 сурет

             4.9 сурет                                                                           4.10 сурет

 

 

4.11 сурет

 

 

4.12 сурет

 

 

4.13 сурет

                                  

 

4.14 сурет

               

 

4.15 сурет

 

 

4.16   сурет

             5 Есептеу сызбалық жұмыстарды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар

 

  5.1 Тәуелді қорек көзі бар тұрақты токтың сызықты электр тізбектерін

есептеу

Тәуелді қорек көздері бар электр тізбектерді есептеу үшін тәуелсіз қорек көздері бар электр тізбектерді есептеу әдістерін қолдануға болады. Ең жиі қолданатын контурлық ток (КТӘ) және түйіндік потенциалдар (ТПӘ) әдістері.

Тәуелді қорек көздері бар тізбектер үшін құрастыратын теңдеулер саны тәуелсіз қорек көздері бар тізбектер үшін құрастыратын теңдеулер санына тең болады. Теңдеулер саны өзгермейді. Теңдеулерді құрастырған жолдары да өзгермейді. Теңдеулерді құрастырған кезде тәуелді қорек көздерінің кернеулері мен токтары анықталатын шамалар арқылы өрнектеледі.

Мысалы, токпен басқарылатын тәуелді кернеу көзі болса ,  ток контурлық токтар арқылы өрнектеледі және контурлық токтар әдісі бойынша құрастырылған теңдеулер жүйесіне қойылады, ал түйіндік потенциалдар әдісі бойынша  ток Ом заңы бойынша түйіндердің потенциалдары арқылы өрнектеледі. Бұл жағдайда контурлық кедергілерінің матрицасы (КТӘ) және сұлбаның түйіндік өткізгіштерінің матрицасы (ТПӘ) бейсимметриялы болады.

Тармақтағы ток эквивалентті генератор әдісі бойынша анықталатын болса, онда ол тармақты тізбектен ажырату қажет.   Бос жүріс кезіндегі ажыратылған тармақтың қысқыштарындағы кернеуді  кез келген әдісті қолданып анықтауға болады. Егер пассивті электр тізбектің түрі және параметрлері белгілі болса,  ажыратылған қысқыштарының арасындағы кіріс кедергісі  анықталады.

Тізбекте тәуелді қорек көздері бар болса кіріс кедергіні тізбектің түрі арқылы анықтауға болмайды. Бұл жағдайда кез келген кіріс кернеу үшін

тәуелді қорек көзі бар тізбектің кіріс тоғы  кез келген әдіс бойынша анықталады. Кіріс кернеудің кіріс тогына  қатынасы кіріс кедергі:

.

       Мысалы, тәуелді қорек көзі бар тізбектің кіріс кедергісі келесі өрнекпен анықталады: , ал толық тізбек үшін Ом заңы бойынша ,

немесе .

Кіріс кедергі: .

          

          Кіріс кедергіні келесі жолмен де анықтауға болады:

 ,

          мұндағы: - бос жүріс кезіндегі кернеу,

      - тармақтың қысқа тұйықталудың тогы.

 

     5.2 Синусоидалы емес токтың сызықты электр тізбектерін есептеу

Периодтық синусоидалы емес функциясы f(t), Дирихле шарттарын қанағаттандыратын болса, онда бұл функцияны  Фурье қатарына жіктеуге болады:

 

мұндағы  ω=2π/T -  негізгі гармониканың бұрыштық жиілігі,

ak – Фурье қатарының косинустар  құраушыларының коэффициенттері;

bk – Фурье қатарының синустар  құраушыларының коэффициенттері

 - Фурье қатарының тұрақты құраушысы, немесе нөлдік гармоникасы деп аталады, ол функцияның бір период ішіндегі орта мәніне тең.

Фурье қатарының екінші түрі:

 ,

мұндағы   ,

         Фурье қатары периодтық синусоидалы емес f(t)  функцияны  тұрақты   және синусоидалы құраушылардың қосындысы  арқылы көрсетеді. Синусоидалы құраушылардың амплитудалары - ck , бастапқы фазалары - ψk , жиіліктері –   kω - ға тең болады.

Егер абцисса өсі бойында гармоникалардың бұрыштық жиіліктері  kω орналасатын болса, осы нүктелерден жиілік өсіне перпендикуляр немесе ордината өсіне параллель етіп ұзындықтары гармоникалардың амплитудаларына тең ck кесінділер тұрғызылса,  бұл график f(t) функцияның амплитудалық жиілік спектрі деп аталады. Егер ордината осіне параллель етіп фазаларына ψk, тең кесінділер тұрғызылса, бұл график f(t) функцияның фазалық жиілік  спектрі деп аталады. Периодты синусоидалы емес функциялардың спектрі дискретті жиіліктік спектр деп аталады.

Егер тізбекте периодтық синусоидалы емес қорек көздері әсер етсе, тармақтағы токтарды және кернеулерді анықтау үшін беттестіру әдісін пайдаланып әр гармоникалар  үшін жеке-жеке  тізбекті кешенді түрде есептейді. Осы есептерді жеке есептегенде әртүрлі жиіліктер үшін индуктивті және сыйымдылықты кедерглері бірдей болмайды. Бірінші гармоникамен салыстырсақ, онда индуктивті кедергісі  k гармоникасы үшін k есе өседі  , ал сыйымдылық кедергісі керісінше  есе  кемиді

.

Тұрақты ток әдісін қолданып нөлдік  құраушысын анықтайды, онда тұрақты ток тізбекте индуктивтік элемент қысқа түйықталады, ал сыйымдылық элементтің орнын ашып қояды.

Беттестіру әдісі бойынша лездік токтың мәні лездік токтардың құраушы мәндерінің қосындысына тең:

мұндағы I0 –токтың тұрақты құраушысы;

Imk -  токтың k - гармоникасының амплитудасы;

Ψik - токтың  k – гармоникасының фазасы.

Периодтық синусоидалы емес токтың әсерлік мәні I гармоникалардың әсерлік мәндері Ik арқылы анықталады:

Периодтық синусоидалы емес кернеудің әсерлік мәні:

Периодтық синусоидалы емес токтың активті қуаты:

Периодтық синусоидалы емес токтың реактивті қуаты:

Периодтық синусоидалы емес токтың толық қуаты:

 

Әдебиеттер тізімі

 

       1. Жолдыбаева З.И. , Зуслина У.Х., Коровченко Т.,И.,  Оңғар Б. Электр тізбектерінің теориясы 1: Дәріс жинағы. Оқудын барлық түріндегі студенттерге арналған. – Алматы: 2007. – 76 б.

       2. Жлдыбаева З.И., Коровченко Т.И. Электр тізбектерінің теориясы: Оқу құралы. – Алматы: 2009. – 56 б.

       3. Жолдыбаева З.И. , Зуслина У.Х., Оңғар Б. Электр тізбегінің теориясы 2: Көрсеткіштері нақтылы және таратылған сызықты электр тізбектерінін орнатытылған және өтпелі режімдерін есептеу мысалдары: Оқу құралы. – Алматы: 2011. – 82 б.

       4. Бакалов В. П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.Е. Основы теории цепей: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 2000.-592 с.

       5. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. - т.2. – Санкт-Петербург: Питер, 2003.

       6. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. – М.: Энергоатомиздат, 1989.-528 с.

       7. Шебес М. Р., Каблукова М. В. Задачник по теории линейных электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1990.-544 с.

       8. Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х. Применение  MathCad в теории электрических цепей: Учебное пособие. – Алматы: 2012.- 83 с.

 

Мазмұны

 

 1  Есептеу сызбалық  жұмыстарды орындауға және рәсімдеуге қойылатын талаптар 4

2        №1 есептеу сызбалық  жұмысы. Тәуелді қорек көзі бар тұрақты токтың сызықты электр тізбектерін есептеу   7

3        №2 есептеу сызбалық  жұмысы. Синусоидалы токтың сызықты  электр тізбектерін есептеу     10

4         №3 есептеу сызбалық жұмысы. Синусоидалы емес токтың   сызықты электр тізбектерін есептеу      13

5        Есептеу графикалық жұмыстарды  орындау үшін әдістемелік     нұсқаулар                                       18

     Әдебиеттер тізімі                                                                                           20

 

                                                                                      2013ж. жиын. жосп., реті  35