Коммерциялық емес

                                                                                              акционерлік

                                                                                              қоғам

 Теориялық

 электротехника

 кафедрасы

 
Подпись:  АЛМАТЫ
 ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ
 БАЙЛАНЫС
 УНИВЕРСИТЕТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЫЗЫҚТЫ  ЕМЕС ТІЗБЕКТЕР МЕН ЭЛЕКТР ӨРІСІНІҢ ТЕОРИЯСЫ

 

5В071800-Электр энергетикасы мамандығы үшін

№ 1-3 есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған

әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: М.М. Аршидинов, Ш.А Естаева. Сызықсыз электр тізбектері мен электр өрісінің теориясы. 5В071800-Электр энергетикасы мамандығы үшін № 1-3 есептеу-сызбалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. - Алматы: АЭжБУ, 2017. – 17 б.

 

 

 

 

 

Әдістемелік нұсқаулық 5В071800- Электр энергетикасы мамандығы үшін ЭТжЭӨЕ курсының   «Үш фазалық тізбектің симметриялы емес режимдерін симметриялық құрастырушылар тәсілімен есептеу «Сызықты емес тұрақты токты электр тізбектерінде есептеу» «Электрмагнитті өрістің теориясы» тақырыптары бойынша есептеу-графикалық жұмыстарына тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулар келтірілген.

Есептеу-сызбалық жұмыстар «Электр энергетика» бағыты бойынша оқитын екінші курс студенттеріне арналған.

Без. 17, кесте. 9, әд. көрсеткіші-6 атау

 

 

 

 

Пікір жазған: тех. ғыл. канд., доцент Х.О. Гали

 

 

 

 

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының  2017 жылғы жоспары бойынша басылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©«Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2017 ж

Мазмұны

   

1 Есептеу – сызбалық  жұмыстарды орындауға және рәсімдеуге арналған  әдістемелік нұсқаулар …………………………………………...

 

4

2 №1 – тапсырма.   Үш фазалық тізбектің симметриялы емес режимдерін симметриялық құрастырушылар тәсілімен есептеу

..............

5

3 № 2–тапсырма. Сызықты емес тұрақты токты электр тізбектерінде есептеу............................................................................................................

 

6

4 № 3 – тапсырма.  Электр және магнит өрістерін есептеу....................

9

Әдебиеттер тізімі..........................................................................................                                                                                                      

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Есептеу – сызбалық жұмыстарды орындауға және рәсімдеуге арналған  әдістемелік нұсқаулар

 

Есептеу- сызбалық жұмыстарды орындаған кезде  келесі  талаптарды орындау қажет :

          - есептеу – сызбалық жұмыстың  тапсырмасын сынақ кітапшасының нөмірі және тегінің  бірінші әріпі бойынша  таңдап,  мәтінді  қысқартуларсыз  анықтамалық қағазға  көшіру;

- есептеу - сызбалық жұмыстың әр кезеңі  аталуы қажет.  Жұмыс

парақтың  бір жағында  ғана орындалады;

           - анықтамалық қағазда  тек қана  есептеу  формулаларымен  соңғы нәтижелер  ғана емес, сонымен  қатар аралық  есептеулер жасалған  әрекеттерді түсінуге арналған  анықтаулар  болуы  қажет;

           - нұсқа  нөмірі, топ,  студенттің аты-жөні жұмыстың  бірінші бетінде  жазылуы  тиіс;

           - әр параметрлерге  өзінің  өлшем бірлігін,  комплекс үстіне  нүкте қойылуы керек;

           - түйін атаулары, резисторлардың, индуктивтіліктердің, сыйымдылықтардың параметрлерін,  кернеу мен  токтардың  шартты  оң бағыттарын  өзгертпеу керек;

           - кенеттік  мөлшердің  қисықтары, векторлық, топографиялық және айнымалы диаграммалар  миллиметрлі  қағазда салынуы тиіс;

           - бейнеленген мөлшердің  атауларын  сызбада  көрсету. Масштабтарды  сызбада немесе  диаграммаларда  қолдану ыңғайына алу;

            - анықтамалық қағаздағы  сұлбалар  қалам, сызғыш және  циркульді  қолдану арқылы сызылуы керек;

            - сөздерді қысқартпау («теңсіздік сөзінің»  орнынна  «тең-к» деп жазбау);

           -  есептеу- сызбалық  жұмысты  рәсімдеу  «Оқу жұмыстары. Жалпы тұрғызылу міндеттері, безендіру мен мазмұнында», фирмалық стандартқа сәйкес  орындалады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   № 1 – тапсырма  Үш фазалық тізбектің симметриялы емес режимдерін симметриялық құрастырушылар тәсілімен есептеу

 

Симметриялық динамикалық жүктеме ЕФ фазалық ЭҚК-ші бар симметриялық үш фазалық генераторға қосылған  (2.1 және 2.2 суреттер).

Генератордың, жүйенің, жүктеменің параметрлері 2.1, 2.2, 2.3 – кестелерінде келтірілген. Үш фазалық (2.1 сурет) жүктеменің қысқышының бір фазасы жерге қысқаша тұйықталған болады, ал үш фазалық тізбекте (2.2  сурет) жүйенің бір сымы үзіледі. Нұсқасына сәйкес 2.1 - кестенің тапсырмасы бойынша симметриялық құрастырушылар әдісімен тізбектің барлық учаскелерінде токтар мен кернеулерді, генератордың активті, реактивті, толық қуаттарын есептеу керек.

 

                                                   2.1 сурет

 

 

                                                        2.2 сурет

 

Әдістемелік ңұсқаулар.

Үш фазалық тізбектің симметриялық емес ережесін симметриялық құрастырушылар әдісімен есептеу үшін симметриялық емес жүктемені (мысалы, бір фазаның жерге қысқаша тұйықталуы) немесе жүйедегі симметриялы емес учаскені (мысалы, жүйенің бір сымының үзілуі) мәні есептеудің соңына дейін белгісіз болып тұратын кернеу көзімен ауыстыратын компенсация принципі қолданылады. Симметриялы емес жүктемені немесе симметриялы емес учаскені үш белгісіз кернеу көздерімен ауыстырып, біз құрамында симметриялы ЭҚК-тері бар генератор немесе симметриялы емес кернеу көздері UА, UВ, UС бар үш фазалы симметриялы тізбек аламыз.

Симметриялы емес кернеу жүйесі UА, UВ, UС-ны симметриялық құрастырушыларға U1, U2, U0-ге жіктеп, А фазасын негізгі фаза деп алып тура, кері және нөлдік реттіліктер үшін үш тәуелсіз сұлба құрамыз. Бұл сұлбалар үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеулер құрылады. Сонымен бізде алты белгісізі бар үш теңдеу болады. Қосымша үш теңдеуді берілген сұлбаның және симметриялық емес жүктеменің немесе симметриялы емес учаскенің параметрлері негізінде құрамыз. Алынған теңдеулер жүйесін шешіп, токтардың және кернеулердің симметриялық құрастырушыларын табамыз.

 

 

 

 

 

 

 

2.1 кесте

Түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Тақ

АНМӘ

БОЮ

ВПЯ

І

ГРШҒ

ДСИ

Ү

ЕТЩ

УЖ

Ұ

ЗФ

Қ

ЧХЛ

КЦЭӨ

Жұп

ЧХЛ

 

КЦЭ

Ө

АНМӘ

БОЮ

ВПЯ

І

ЗФ

Қ

ГРШҒ

ЕТЩ

ДСИҮ

УЖ

Ұ

Сулбаның

2.1

2.2

2.1

2.2

2.1

2.2

2.1

2.2

2.1

2.2

Фазаның жерге қысқаша тұйықталуы

В

-

А

-

С

-

В

-

С

-

кесіндінің үзілуі

-

А

-

С

-

В

-

С

-

В

Еф, В

300

500

250

127

220

200

450

350

400

380

Z0, Ом

¥

j0,5

¥

j0,7

¥

j0,4

¥

j0,8

¥

J0,9

 

2.2 кесте

Түскен

жылы

Студенттік кітапшаның соңғы саны

 

Тақ

8

2

9

1

7

3

6

4

5

0

Жұп

0

8

5

2

4

9

6

1

3

7

Z1, Ом

4+ j3

5+ j4

4+ j6

6+ j3

5+ j5

3+ j5

6+ j5

5+ j6

3+ j4

4+ j5

Z2, Ом

0,3+ j0,4

0,4+ j0,6

0,3+ j0,7

0,5+ j0,7

0,6+ j0,9

0,6+ j1

0,4+ j0,8

0,25+ j0,7

0,35+

 j0,8

0,45+ j1

ZЛ1= ZЛ2, Ом

j2,5

j4

j3,5

j3

j4,5

j3,2

j4,3

j4,7

j3,8

j5

ZЛ0, Ом

j11

j10

j9

j12

j14

j13

j16

j15

j7

j8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 кесте

Түскен

жылы

Студенттік кітапшаның соңғы санының алдындағы саны

Тақ

7

1

6

2

5

3

4

8

9

0

Жұп

9

1

0

7

8

6

4

2

5

3

ZГ1, Ом

0,25+ j2

0,2+ j1,5

0,3+ j2,5

0,33+ j2,8

0,4+ j2,3

0,22+ j1,8

0,38+ j2,2

0,23+ j1,4

0,45+ j3

0,28+ j1,7

ZГ2, Ом

j0,2

j0,18

j0,15

j0,25

j0,16

j0,14

j0,19

j0,23

j0,24

j0,17

ZГ0, Ом

j0,05

j0,08

j0,06

j0,09

j0,07

j0,1

j0,11

j0,12

j0,13

j0,14

ZN, Ом

j0,3

j0,2

j0,5

j0,6

j0,35

j0,25

j0,4

j0,55

j0,45

j0,15

 

 

3 № 2–тапсырма. Сызықты емес тұрақты токты электр тізбектерінде есептеу

 

3.1 - 3.10 суреттерінде сызықты емес электр тізбектерінің сұлбасы берілген.

3.1, 3.2 кестесінде Е13 ЭҚК көздері, R1-R3 тармақтарындағы сызықты      кедергілерінің мәндері берілген.

Сызықты емес кедергінің вольт-амперлік сипаттамасы U=bI2  аналитикалық     мәнде көрсетілген, 3.3 кестесінде b коэффициенті берілген.

Сызықты емес электр тізбектері үшін мына жағдайларды орындау керек.

- сызықты емес кедергінің вольт-амперлік сипаттамасының сызбасын салу [4];

-  Кирхгоф заңдарына теңдеу жүйелерін құрастыру;

- сызықты емес электр тізбектерін екі түйінге қатысты графикалық әдіспен есептеу [4].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлба нөмері

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

R1, (Ом)

-

-

-

80

85

90

95

100

75

-

R2(Ом)

60

70

65

-

-

-

115

120

95

105

R3, (Ом)

80

90

85

100

105

110

-

-

-

125

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Схемалар

3.8

3.5

3.6

3.1

3.3

3.2

3.9

3.10

3.7

3.4

R1, Ом

70

60

120

-

-

-

100

-

85

100

R2, Ом

90

-

-

90

95

85

120

100

105

-

R3, Ом

-

80

105

115

75

65

-

80

 

 

 

  3.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғысының

 алдыңғы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Е1, В

80

90

100

110

120

130

140

150

160

180

Е2, В

100

110

140

150

160

170

120

130

180

200

 

 

 

 

 

 

   3.3 кесте

Оқуға түскен жылы

Аты – жөнінің алғашғы әрпі

жұп

АЛМ

БМЦ

ВНЧ

ГОЩ

ДПШ

ЕРЭ

ЖСЮ

ЗТЯ

ИУ

КФ

тақ

ЕРЭ

АЛХ

ЖСЮ

БМЦ

ЗТЯ

ВНЧ

ИУ

ГОЩ

КФ

ДПШ

b, Om/A

10

12

15

18

20

22

25

27

30

32

 

 

                           

                      3.1  сурет                                                         3.2  сурет  

 

 

                           

                 3.3 сурет                                                             3.4 сурет

 

 

                             

               3.5 сурет                                                              3.6 сурет

 

 

 

                                

                 3.7  сурет                                                             3.8  сурет 

 

 

 

                                   

             3.9  сурет                                                                    3.10  сурет 

 

 

4 № 3  –  тапсырма.  Электр және магнит өрістерін есептеу

 

Тапсырма мына  тақырыптардағы екі есепті қамтиды:

-         электр өрістерін есептеу;

-         тұрақты токтың  магнит өрістерін есептеу.

Студент есептейтін есептің нөмірі және есептеудің мәліметтері 4.1, 4.2, 4.3  –  кестелерінде көрсетілген.

 

4.1есеп. Диэлектрик  өтімділіктері  және   екі ортаның  бөлігінің  жазықтыққа  параллель шекарасында  шекаралық  жазықтықтан және  ара қашықтығында, бір-бірінен d ара қашықтығында R радиусы бар кесінділері  бірдей екі ұзын  параллель  сым тартылған. Сымдарда  және  және зарядтар бар. Екі ортаның сымдар жазықтықтарының орналасуы  4.1 суреттерінде көрсетілген.

Есептеу керек:

а) нұсқасы үшін: сымдар арасындағы кернеуді анықтау [4];

б) нұсқасы үшін: шекаралық жазықтықтағы   нүктесіндегі  байланысқан  зарядтың  тығыздығын анықтау [4].

 

4.2 – есеп. Екі жіңішке,  шексіз ұзын параллельді  радиусы R сымдар  ауада, жер бетіне  параллель   және  биіктігінде  орналасқан. Сымдар  арасындағы  қашықтық d. Жерге тұйықталмаған  қоректендіру көзінен  сымдарға U  кернеуі салынған.

Есептеу керек:

-         потенциалды  және  сыйымдылық коэффициенттерін есептеу  [4];

-         әр сымның  зарядтарының  сызықтық  тығыздықтарын  анықтау [4];

-         екi сымды  желінің  жұмыс  сыйымдылығын есептеу [4].

 

4.3 – есеп.  Жарты сфералық  жерлестіргіш меншікті өткізгіштігі   топыраққа тайызбен  бірдей көмілген. Жерлестіргіш радиусы. Жерлестіргішке I тұрақты тогы әкелінген (4.3 сурет).

Есептеу керек:

-      қадамдық  кернеуді анықтау. А және В  нүктелері  жерлестіргіш ортасынан RA  және  RB = RA+0.8м  қашықтықта орналасқан [4,6];

-     жайылу кедергісін анықтау;

-     жерлестіргіш ортасынан  қашықтығында  топырақта орналасқан С  нүктесіндегі  электр өрісінің  кернеулілігін анықтау [4].

 

4.4 – есеп.  радиусты сфералық  жерлестіргіш  меншікті өткізгіштігі , екі ортаның  және  меншікті өткізгіштігі бар  бөліну шекарасынан d қашықтығында  терең топыраққа көмілген. Жерлестіргіш I тогы әкелінген (4.4   сурет). Топырақтың әсер етуіне көңіл бөлмеуге болады.

 

Есептеу керек:

-         жайылу кернеуін анықтау [4];

-       А және D  нүктелеріндегі  электр өрісінің  кернеуліктің векторын  анықтау [4].

 

4.5 – есеп. Оңаша  шексіз ұзын  дөңгелек кесіндісі бар радиусы R сымнан тұрақты I тогы ағып жатыр. Сымның  магнит өтімділігі -  , қоршаған орта – ауа. Сым кесіндісі бойынша  ток тығыздығы  біркелкі (4.5   сурет).

 

Есептеу керек:

а) нұсқасы үшін: сым ішіндегі және сыртындағы  магнит индукциясын  және магнит  өрісінің  кернеулілігін есептеу, H (r) және B (r)  графиктерін  тұрғызу  (мұндағы r- сым білігінен  қашықтық) [4];

б) нұсқасы үшін:  ұзындықты сым  бөлігінің  ішкі индуктивтілігін анықтау [4];

в) нұсқасы үшін: сым осінен:  rішкі = 0.5R  және  rсыртқы = 2Rr қашықтықта, сым ішіндегі  және сыртындағы  векторлық  векторлық потенциалды анықтау [4].

 

4.6 – есеп. Екісымды желі ұзын  цилиндрлі  дөңгелек кесіндісі бар сымнан  тұрады. Сымдардың радиустары R бірдей. Сымдар бір-біріне  параллель d қашықтығында  орналасқан. Желі ішіндегі ток – I, қоршаған орта-ауа (4.6  сурет).

Есептеу керек:

а) нұсқасы үшін:  нүктесіндегі  магнит өрісінің кернеулілік векторын анықтау [4];

б) нұсқасы үшін:  нүктесі үшін  векторлық потенциалын анықтау [4];

в) нұсқасы үшін:  желі ұзындығының бірлігіне сыртқы  индуктивтілікті анықтау [4].

 

4.7 – есеп. d қашықтығында  тұрақты I тогы бар  ұзын жіңішке  сымнан  төртбұрышты а және в қабырғалары, w орам саны бар оқшауланған  жіңішке сымдардан құралған рамка орналасқан  (4.7  сурет).

Есептеу керек:

-       рамкадан  өтіп кететін  магнит  ағынын есептеу [4];

-       рамка мен сым арасындағы  өзара индуктивтілікті анықтау [4];

-       рамкаға  әсер ететін  күшін анықтау  [4].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1 кесте

Түскен жылы

Тегінің бірінші әріпі

Жұп

АБВ

ЕТД

ИЗЖ

ЦХ

ЩШЧ

ЯЮЭ

ЛК

ОНМ

СРП

ФУТ

Тақ

ЮТ

ЭИУ

СЗ

ПРЖ

ОЩЕ

НШД

МЧГ

ЛЦВ

КХБ

АЯФ

Есеп №

4.1а

4.6а

4.2

4.5в

4.3

4.6а

4.1б

4.7

4.4

4.5б

4.1а

4.5а

4.2

4.6б

4.3

4.5а

4.1б

4.5б

4.4

4.6в

3

-

-

4

-

6

-

-

9

-

5

-

-

2

-

8

-

-

7

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,4

-

0,2

-

-

0,5

-

 

 

  4.2 кесте

Түскен жылы

Студенттің билетінің соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,60

0,80

0,66

0,70

0,74

0,90

0,68

0,86

0,76

0,64

0,009

0,007

0,008

0,006

0,004

0,005

0,008

0,007

0,006

0,004

0,40

0,60

0,58

0,46

0,30

0,38

0,56

0,44

0,34

0,48

20

10

30

20

28

18

16

25

15

35

0,80

0,96

0,90

0,86

0,90

1,20

0,88

1,15

1,00

0,95

100

150

200

300

250

50

350

90

280

180

0,40

0,60

0,30

0,25

0,35

0,45

0,48

0,50

0,40

0,20

0,50

0,60

0,55

0,70

0,64

0,76

0,80

0,58

0,68

0,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.3 кесте

Түскен жылы

Студенттің билетінің  соңғы санының алдындағы саны

Жұп

0

9

1

8

7

2

6

3

4

5

Тақ

5

4

3

6

2

7

8

1

9

0

0,68

0,74

0,88

0,90

0,98

0,76

0,84

0,70

0,96

0,86

    

300

500

600

700

400

800

220

380

900

750

0,12

0,20

0,25

0,15

0,10

0,18

0,26

0,16

0,24

0,14

0,30

0,40

0,45

0,25

0,20

0,40

0,36

0,28

0,40

0,22

0,40

0,50

0,45

0,35

0,30

0,36

0,55

0,60

0,50

0,38

40

80

60

50

100

90

70

95

75

85

0,80

0,64

0,70

0,60

0,90

0,86

0,78

0,96

0,66

0,75

250

300

450

500

600

550

350

200

700

650

0,42

0,36

0,28

0,40

0,30

0,20

0,40

0,38

0,24

0,34

 

 

 

4.1 сурет

 

 

 

4.2 сурет

 

 

4.3  сурет

 


4.4 сурет

 


4.5 сурет

 

 

 

4.6 сурет

 

 

 

4.7 сурет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі

1 Аршидинов М.М., Амиров Ж.Қ. Электротехниканың теориялық негіздері 4 ( Дәріс жинағы). – Алматы: АЭжБУ, 2010.

2 Аршидинов М.М., Амиров Ж.Қ. Электротехниканың теориялық негіздері 3 (Оқу құралы). – Алматы: АЭжБУ, 2008.

3 Аршидинов М.М., Амиров Ж.Қ. Электротехниканың теориялық негіздері -1,2 (Оқу құралы). – Алматы: АЭжБУ

4 Аршидинов М.М., Амиров Ж.Қ. Электротехниканың теориялық негіздері  (Оқу құралы). – Алматы: АЭжБИ, 2003.

5 Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. - т.3. - СПб.: Питер, 2003.-377 с. 

6 Сборник задач по теоретическим основам электротехники/ Л.Д.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди и др.- М.: Высшая школа, 2003.- 528 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          2017 ж. жиынтық жоспары, ретi 39

 

 

 

Аршидинов Маликжан Мамежанович

Естаева Шынар Абдібайқызы

 

 

СЫЗЫҚТЫ  ЕМЕС ТІЗБЕКТЕР МЕН ЭЛЕКТР ӨРІСІНІҢ ТЕОРИЯСЫ

 

5В071800-Электр энергетикасы мамандығы үшін

№ 1-3 есептеу-сызбалық жұмыстарға

әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Ж.Н. Изтелеуова

Стандарттау  маманы  Н.Қ. Молдабекова

 

 

 

 

 

 

Басуға ___ қол қойылды                  Пішімі  60х84 1/16

Таралымы 150 дана            Баспаханалық қағаз №1

Көлемі 1 есеп.-баспа таб.                    Тапсырыс         . Бағасы 500теңге.      

 

 

 

 

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының

көшірмелі-көбейткіш бюросы

                              050013 Алматы, Байтұрсынұлы көшесі, 126