Коммерциялық емес акционерлік қоғам

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Электртехниканың теориялық негіздері кафедрасы

 

 

ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ 1 

5В070300 – Ақпараттандыру жүйелері

мамандықтарының студенттері үшін  №1, 2, 3 есептеу–сызба жұмыстарын орындау арналған тапсырмалар және әдістемелік нұсқау

 

 

Алматы 2013

Құрастырушылары: Зуслина.Е.Х, Бекеева А.Н. Электр тізбектерінің теориясы 1: 5В070300-Ақпараттандыру жүйелері мамандықтарының студенттері үшін  №1, 2, 3 есептеу-сызба жұмыстарын орындау арналған тапсырмалар және әдістемелік нұсқау. -Алматы: АЭжБУ, 2013. –  20  бет.

 

Әдістемелік нұсқауда «Электр тізбектерінің теориясы 1» пәні бойынша №1, 2, 3 есептеу-сызба жұмыстарын орындау тапсырмалары  келесі тақырыптар бойынша құралған: «Сызықты электр тізбектерінің тұрақты тогын есептеу», «Бірфазалы синусоидалды токтың тармақталған сызықты электр тізбегін есептеу», «Синусоидалды емес сызықты электр тізбегін есептеу». Әдістемелік нұсқауда (ЕСЖ) есептік–сызба жұмысын безендіру, орындау талап етіледі. Есептік–сызба жұмыс 5В070300 мамандығының студенттері үшін ЭТТ 1 пәнінің оқу жұмыс жоспары және оқу бағдарламасына сәйкес келеді.

Без. - 36, кесте - 10, әдебиет көрсеткіші - 8 атау.

 

Пікір беруші: техн.ғыл.канд., АЖ каф.доценті А.Г.Ни

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2013 жылғы баспа жоспары  бойынша  басылады.

 

Ó «Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ,  2013 ж.

 

1 Есептеу-сызба жұмысын орындау мен безендіруді талап ету

 

1.1 Есептеу - сызба жұмыстарына (ЕСЖ) келесі элементтер қосылады:        

а) титулдық бет (А қосымша);

          б) берілгені:

          в) мазмұны;

          г) кіріспе;

          д) негізгі бөлім;

          е) қорытынды;

          ж) әдебиеттер тізімі;

           к) қосымша.

          1.2 Тапсырманың мәтіні өз нұсқасына сәйкес барлық суреттерімен және сандық мәндерімен толық жазылуы тиіс.

          1.3 Есептеу-сызба жұмысының әрбір тарауының атауы болуы тиіс.

          1.4 Есептеу-сызба жұмысы қолжазба түрінде немесе компьютерлік баспаны қолдану арқылы (Microsoft Word бағдарламасында, 14 шрифтпен, интервалы 1,0 – 1,5). Мәтін А4 форматты қағазының бір жағында (бетінде) жазылады. Қағаздың барлық төрт жағынан орын қалу керек: сол жағынан – 30 мм, оң жағынан - 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм.

          1.5 Есептеу-сызба жұмысының барлық парақтары нөмірленген болуы тиіс (титулдық беттен бастап, қосымшаны қоса). Нөмір парақтың астыңғы жағының ортасына қойылады.

          1.6 Есептеулер түсініктемелерімен жазылуы тиіс. Тек есептеу кейіптемелері мен есептеу қорытындыларын келтіру жеткіліксіз. Есептеу-сызба жұмысында есептеулер мен түсініктемелері қысқартылған жағдайда қорғауға жіберілмейді.

          1.7 Суреттер нөмірленген болуы тиіс.

          1.8 Сызбаларда көрсеткіштердің электрлік шамаларын және өлшем бірліктерін көрсетуі тиіс. Диаграмманы және графикті (сызба) ыңғайлы қолдану үшін масштаб таңдалынуы керек.

          1.9 Белгілі бір өлшемді шамаларды қорытынды мәнімен және өлшем бірлігімен жазу керек. Барлық белгілеулердің электрлік шамалары МЖБС-қа сәйкес болуы тиіс.

          1.10 Кіріспеде жұмыстың мақсаты, талдау әдісі және электр тізбегінің есептеу режимі келтірілуі тиіс. «КІРІСПЕ» сөзі бас әріптерімен тақырып түрінде жазылады.

          1.11 Қорытындыда жұмыс барысын талдау және де баға беру қажет.

1.12 Есептеу-сызба жұмысы тексерілуге оқу барысының графигіне сәйкес уақытында тапсырылуы тиіс, болмаған жағдайда қорытынды балы төмендетіледі.

 

2 Есептеу-сызба жұмысы. Сызықты электр тізбегінің тұрақты тогын есептеу

 

Жұмыстың мақсаты: Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулер жүйесін құру, Ом заңын қолдану, контурлық токтар, түйіндік потенциалдар әдістерімен есептеу жүргізуді үйрену.

         Тұрақты токтың электр тізбегі (2.1-2.10 сұлбаларды қараңыз) тәуелсіз ЭҚК көзі және тәуелсіз ток көзінен «J» құралған. Келесілерді орындау қажет:

         1) Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулер жүйесін құру.

         2) Контурлық токтар әдісі бойынша электр тізбегінің барлық тармақтарының токтарын есептеу.

3) Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша электр тізбегінің барлық тармақтарының токтарын есептеу.

         4) Эквивалентті генератор әдісі бойынша Rx  кедергісіндегі тармақтың тогын есептеу.

         5) Қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

        

Нұсқа 2.1 -2.3 кестелері бойынша сынақ кітапшасының нөміріне және тегіне (фамилиясы) сәйкес таңдалып алынады.

       2.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлбаның №

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Е1, В

100

70

50

85

75

90

80

95

110

65

Е2, В

90

60

70

95

80

100

70

65

95

50

Е3, В

85

90

85

70

50

110

60

100

80

75

        2.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғысы

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

R1, Ом

60

55

80

85

90

65

58

110

120

90

R2, Ом

80

90

100

70

110

105

115

120

95

85

R3, Ом

95

70

65

115

120

100

80

95

75

100

2.3 кесте

Оқуға түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Жұп

БЛЦ

КХ

ВМЧ

ГНШ

ДОЯ

ЕПР

ЖСЗ

ТЭИ

УЮФ

АЩ

Тақ

КХ

ВМЧ

ГНШ

БЛЦ

ЕПР

ДОЯ

ТЭИ

ЖСЗ

АЩ

УЮФ

R4, Ом

100

110

120

130

90

80

60

75

95

85

J, A

0,03

0,04

0,02

0,015

0,06

0,05

0,07

0,08

0,05

0,09

              

                          2.1 сұлба                                                 2.2 сұлба

            

                          2.3 сұлба                                                 2.4 сұлба

                                 

                     2.5 сұлба                                                 2.6 сұлба

             

    2.7 сұлба                                                         2.8 сұлба

                

                             2.9 сұлба                                                           2.10 сұлба

       

          Бақылау сұрақтар тізімі:

          1) ЭҚК бар, тізбек бөлігіне арналған Ом заңы.

          2) Тәуелсіз ЭҚК көзі және тәуелсіз ток козінен «J» құралған тұрақты токтың электр тізбегі үшін Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулер жүйесін құру.

         3) Берілген тізбек үшін Кирхгоф заңдарының теңдеулерінің саны қалай есептеледі?

         4) Контурлық токтар әдісі бойынша теңдеулер жүйесі қалай құрылады?

         5) Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша теңдеулер жүйесі қалай құрылады?

         6) Берілген тізбек үшін қуаттар тепе-теңдігінің теңдеуі қалай жазылады?

 

         3 Есептік-сызба жұмыс. Бірфазалы синусоидалды токтың тармақталған электр тізбегін есептеу

 

         Жұмыстың мақсаты: бірфазалы тармақталмаған синусоидалы ток электр тізбегі үшін Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулер құру, кешенді түрдегі контурлық токтар әдісі және түйіндік потенциалдар әдісі бойынша теңдеулер жүйесін құру.

         Бірфазалы синусоидалды токтың (3.1-3.10 сұлбаларды қараңыз) тармақталған электр тізбегі келесі  синусоидалды ЭҚК көздерінен: және синусоидалды ток көзінен  тұрады.

Нұсқа 3.1 -3.3 кестелері бойынша сынақ кітапшасының нөміріне және тегіне (фамилиясы) сәйкес таңдалып алынады. Келесілерді  орындау қажет:

         1) Дифференциалды және кешенді түрдегі Кирхгоф заңдарымен теңдеу жазу.

         2) Контурлық токтар әдісі бойынша барлық тармақтардағы кешенді токтарды есептеу

         3) Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша барлық тармақтардағы кешенді токтарды есептеу.

         4) Сұлбадағы барлық тармақтарындағы токтардың лездік мәндерін жазу.

         5) Қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

3.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлбаның №

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Еm1, В

100

50

80

70

60

70

85

75

90

110

Ψe1, град.

-60

30

45

-45

-30

0

-30

-60

70

45

Еm2, В

90

80

85

70

60

95

90

50

65

100

Ψe2, град.

45

-45

60

-60

-30

30

0

-90

90

0

Еm3, В

70

75

85

80

50

90

60

95

100

50

Ψe3, град.

30

0

45

-30

60

-40

70

-90

30

-60

       3.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғысы

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

R1, Ом

60

90

70

80

50

80

100

105

80

70

R2, Ом

90

75

60

95

76

88

68

84

90

80

R3, Ом

70

80

86

100

80

70

85

110

100

90

         3.3 кесте

Оқуға түскен жылы

Тегінің  бірінші әрпі

Жұп

БЛЦ

КХ

ВМЧ

ГНШ

ДОЯ

ЕПР

ЖСЗ

ТЭИ

УЮФ

АЩ

Тақ

КХ

ВМЧ

ГНШ

БЛЦ

ЕПР

ДОЯ

ТЭИ

ЖСЗ

АЩ

УЮФ

R4,Ом

80

60

78

48

54

40

38

68

90

100

J, A

0,03

0,04

0,06

0,05

0,07

0,08

0,09

0,03

0,06

0,05

ΨJ, град.

0

45

-60

60

30

-30

0

-45

-90

90

XL1, Ом

60

70

75

95

80

90

60

45

100

70

XC1, Ом

90

20

30

50

65

65

100

90

80

100

XL2, Ом

90

20

40

75

30

80

68

60

50

80

XC2, Ом

44

70

80

100

80

20

100

75

88

60

XL3, Ом

86

50

35

75

40

95

80

96

50

85

XC3, Ом

34

90

75

25

90

35

40

60

92

96

XL4, Ом

90

80

40

45

88

64

75

70

46

105

XC4, Ом

50

40

80

60

50

80

45

84

82

75

           

                         3.1 сұлба                                                      3.2 сұлба

 

                       3.3 сұлба                                                      3.4 сұлба        

          3.5 сұлба                                                                 3.6 сұлба

                       3.7 сұлба                                                            3.8 сұлба

  3.9 сұлба                                                3.10 сұлба

        

         Бақылау сұрақтар тізімі:

         1) Лездік және кешендік түрдегі Кирхгоф заңдарына теңдеулер жүйесін құру.

         2) Контурлық токтар әдісі бойынша сұлбаның барлық тармақтар бойындағы кешенді токтары қалай есептеледі?

         3) Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша сұлбаның барлық тармақтар бойындағы кешенді токтары қалай есептеледі?

         4) Сұлба бойынша барлық тармақтар бойындағы токтың лездік мәндері қалай жазылады?

 

4 Есептік-сызба жұмыс. Синусоидалды емес сызықты электр тізбегін есептеу

 

Жұмыстың мақсаты: синусоидалды емес токтар және кернеулердің лездік және әсерлік мәндерін анықтауды үйрену, тізбектің активті, реактивті және толық қуаттарын анықтау.

Электр тізбегі синусоидалды емес периодикалық кернеу көзімен u(t) қосылған.  Синусоидалды емес периодикалық кернеу көзі  u(t) (4.11 4.15 сұлбаларын қараңыз)  және электрлік сұлбалары (4.1 4.10 сұлбаларын қараңыз)  көрсетілген.

Келесілерді орындау қажет:

1) Электр тізбегінің  тармақтарындағы синусоидалды емес токтардың лездік мәндерін анықтау.

2) Синусоидалды емес периодикалық кернеу көзінің U әсерлік мәнін және синусоидалды емес периодикалық токтардың  ,,  әсерлік мәндерін анықтау.

3) Тізбектің активті, реактивті және толық қуаттарын анықтау.

4) 4.1 кестеде келтірілген бір токтың лездік мәнінің сызбасын салу.

5) Электр тізбегінің кіріс тогының және кіріс кернеуінің амлитуда – жиіліктік және фаза-жиіліктік спекторының сызбасын салу.

Нұсқа 4.1 -4.3 кестелері бойынша сынақ кітапшасының нөміріне және тегіне (фамилиясы) сәйкес таңдалып алынады.

        4.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлбаның №

4.2

4.6

4.9

4.4

4.1

4.7

4.5

4.3

4.8

4.10

u(t)

4.12

4.13

4.15

4.11

4.13

4.14

4.11

4.15

4.12

4.14

Um, В

70

60

75

70

80

85

65

100

90

95

, рад.

-

-

-

-

-

-

-

-

Токтің кестесі

i1

i2

i3

i1

i2

i3

i2

i1

i2

i3

       4.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғысы

Жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

L1,мГн

8,0

7,5

5,0

5,5

4,5

3,0

3,5

6,2

4,6

7,0

L2, мГн

6,2

5,8

4,6

3,5

5,7

7,0

6,5

5,0

6,5

5,6

L3, мГн

7,0

4.0

5,5

5,0

4,5

6,5

3,5

4,5

5,8

3,8

, рад./с

4500

4000

5000

5500

6500

7000

6500

3500

4000

5000

 4.3 кесте

Оқуға түскен жылы

Тегінің бірінші әрпі

Жұп

БЛЦ

КХ

ВМЧ

ГНШ

ДОЯ

ЕПР

ЖСЗ

ТЭИ

УЮФ

АЩ

Тақ

КХ

ВМЧ

ГНШ

БЛЦ

ЕПР

ДОЯ

ТЭИ

ЖСЗ

АЩ

УЮФ

R1,Ом

65

50

100

85

60

80

100

90

110

85

R2,Ом

60

70

80

68

92

78

86

54

70

75

R3,Ом

75

90

90

94

64

82

76

68

85

60

С1,мкФ

4,0

3,4

3,8

2,4

2,5

3,6

3,8

4,5

5,6

2,5

С2, мкФ

3,3

2,8

4,8

5,0

3,5

2,8

5,8

2,4

2,9

3,3

С3, мкФ

2,5

4,0

3,0

4,9

2,7

3,8

4,4

5,0

2,8

2,8

                     

             4.1 сұлба                                                     4.2 сұлба

                     

             4.3 сұлба                                                     4.4 сұлба

                 

             4.5 сұлба                                                    4.6 сұлба

                                 

                           4.7 сұлба                                             4.8 сұлба

            

              4.9 сұлба                                           4.10 сұлба       

              

                          4.11 сұлба   

 

                                 4.12 сұлба                                                         

               

                                    4.13 сұлба

           

                                    4.14 сұлба

           

                           4.15 сұлба

 

Бақылау сұрақтар тізімі:

         1) Синусоидалды емес электр тізбегі үшін токтың лездік мәндері қалай анықталады?

         2) Синусоидалды емес периодикалық кернеу көзімен қосылған тізбектің әсерлік мәнін қалай анықтайды?

         3) Синусоидалды емес периодикалық токтардың әсерлік мәні қалай анықталады?

         4) Синусоидалды емес электрлік тізбегі үшін қуаттар балансының тепе-теңдігі қалай жазылады?

         5) Токтың лездік мәндері үшін график қалай тұрғызылады?

         6) Электр тізбегінің кіріс тогының және кіріс кернеуінің амплитуда-жиіліктік және фаза-жиіліктік спекторының сызбасы қалай салынады?

 

5 № 1, 2,3  Есептік-сызба жұмысын орындау әдістемелік нұсқауы      

 

Тұрақты ток тізбегін есептеу.

Кирхгофтың бірінші заңы: электр тізбегінің түйініндегі токтың алгебралық қосындысы нөлге тең: . Түйінге бағытталған токтардың мәні «+» таңбамен, кері бағытталған токтардың мәні «-» таңбамен жазылады. Кирхгофтың бірінші заңына сәйкес теңдеулердің саны   тең,  -тармақтағы түйіндер саны. Кирхгофтың екінші заңы: тұйық контурдағы ЭҚК-нің алгербалық қосындысы ондағы кернеудің түсуінің алгебралық қосындысына тең: . Егер токтың  бағыты айналу бағытымен сәйкес келсе, тармақтағы кернеудің түсуін  оң «+» таңбамен, ал токтың  бағыты қарсы болса, теріс «-» таңбамен жазамыз; ЭҚК  бағыты таңдап алынған айналу бағытына сәйкес келсе, оң «+» таңбамен қабылданады, егер ЭҚК  айналу бағытына қарсы бағытталса, теріс «-» таңбамен жазамыз. Кирхгофтың екінші заңы бойынша құралатын теңдеулердің саны: , мұндағы -тармақтар саны, - ток көздерінің саны. Кирхгофтың бірінші және екінші заңдары бойынша теңдеулер саны тізбектегі тармақтардың белгісіз токтар санына байланысты келесі өрнекпен анықталады: .

Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулерді құру реті:

а) тізбектің тармақтарындағы токтардың оң бағыттарын еркін түрде қабылдап алады және тізбек түйіндері үшін Кирхгофтың бірінші заңы бойынша теңдеулер жазылады;

б) құрамында ток көздері жоқ тәуелсіз контур таңдап алынады (егер контур кем дегенде бір жаңа тармақтан құралса, онда ол тәуелсіз деп аталады). Осы контурдың айналу бағыттарын еркін түрде таңдайды. Содан кейін осы контурлар үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеулер жазылады. Идеалды ток көзі бар электр тізбегі үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеу құру кезінде құрамында ток көзі жоқ болатын контур таңдау қажет.

         Контурлық токтар әдісі.

         Егер электр тізбегінде идеал ток көзі болса , онда контурлық токтар әдісі бойынша теңдеу құру кезінде контурлық токтарды, әрбір ток бір ток көзі бойымен жүретіндей етіп таңдау керек (бұл контурлар сәйкесінше ток көзінің токтарына сәйкес келіп, есеп шартымен беріледі). Қалған мына контурлық токтарды  , құрамында ток көздері жоқ тармақтары бойымен өтетіндей таңдап алынады (- белгісіз контурлық токтар саны, - тармақтар саны, - түйіндер саны, - ток көздерінің саны). Қалған контурлық токтарды анықтау үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша К контурлық теңдеулер құрастырылады. Тұрақты токты тізбек үшін контурлық токтар әдісі бойынша теңдеулер жүйесін құрамыз (5.1 суретті қараңыз).

 

5.1 сурет

 

                         

                                                                                                    .

Түйіндік потенциалдар әдісі.

         Түйіндік потенциалдар әдісі дейін жүйенің теңдеулерінің санын кішірейтуге рұқсат береді. Түйіндік потенциалдар әдісінің мәні электр тізбегінің түйіндерінің потенциалын анықтауға арналған, токтар ОМ заңы бойынша есептеледі. Түйіндік потенциалдар теңдеулерін құрастыруда, бір түйіннің потенциалын нөлге тең деп алып, қалған түйіндердің потенциалдарын анықтау үшін теңдеулер жүйесін құрамыз.

         Тұрақты токты тізбек үшін түйіндік потенциалдар әдісімен теңдеу жүйесін құрамыз (5.1 суретті қараңыз)

 

                                        .

         Бірфазалы синусоидалы токтың тармақталған электр тізбегін есептеу.

         Дифференциалдық түрдегі Кирхгоф заңдары.

         Айнымалы токтар және кернеулердің лездік мәндері үшін дифференциалдық түрдегі  Кирхгоф заңдары жазылады. Кирхгофтың бірінші заңы: сұлбаның түйіндеріндегі токтың лездік мәнінің алгебралық қосындысы нөлге тең:

 

         Қарастырылып отырған түйінге оң бағытталған ток таңбасы «+» оң, ал түйіннен кері бағытталған  токтың таңбасы «-» мәнмен алынады (немесе керісінше).

         Кирхгофтың екінші заңы: тұйық контурдағы лезік ЭҚК алгебралық қосындысы ондағы лездік кернеудің түсуінің алгебралық қосындысына тең:

         Кирхгофтың екінші заңы сұлбадағы тәуелсіз контур үшін жазылады. Оң таңбамен «+» лездік кернеулер, егер оң бағытталған ток  және контурдың айналу бағыты сәйкес келсе, кернеудің таңбасы «-» таңбамен жазылады. Егер оң бағытталған -нің  бағыты мен контурдың бағыты сәйкес келсе, лездік ЭҚК    оң таңбамен жазылады.

         Синусоидалы токты электр тізбегінің есептеуі синусоидалы ЭҚК кернеуінің және токтың кешендік шамаларының бейнесімен негізделеді (5.1 кестені қараңыз).

                      5.1 кесте

Уақыттың синусоидалы функциясы

Кешенді амплитуда

Кешенді әсерлік мәні

         Синусоидалы ЭҚК-нің, кернеудің, токтардың кешенді шамалармен берілуі, тұрақты ток тізбектерін есептеу әдістерін синусоидалы ток тізбектерін есептеуде қолдануына мүмкіндік береді. Синусоидалы ток тізбектері үшін кешенді түрдегі Кирхгоф заңдарын өрнектейтін теңдеулері тұрақты ток тізбегі үшін Кирхгоф заңдарын өрнектейтін теңдеулерге ұқсас болғандықтан, тек ЭҚК-тер, токтар, кернеулер және кедергілер теңдеулерге кешенді шамалар ретінде кіреді:

,

         мұндағы - кешенді кедергі.

Синусоидалы емес токты сызықты электр тізбегін есептеу, үш кезеңге бөлінеді.

а) Синусоидалы емес ЭҚК тұрақты және синусоидалы құраушыларға бөлінуі (тригонометриялық Фурье қатарына) 4.1-4.10 суретіне қараңыз.

б) Тізбектегі беттестіру әдісі және ток пен кернеуді есептеуді әрбір жеке құраушылары үшін қолдану. ЭҚК-нің тұрақты құраушысы бар тізбектерді есептеу кезінде индуктивтілік кедергі нөлге тең екендігін және баламалы сұлбада индуктивтілік  қысқа тұйықталу бөлімшесімен алмастырылатынын, сонымен қатар сыйымдылықты кедергі шексіздікке тең болатынын және сыйымдылығы бар тармақ ажыратылатынын ескеру керек. ЭҚК-нің әрбір синусоидалы құраушылары үшін тізбектерді есептеу кезінде кешенді әдісті пайдалануға болады, бірақ әртүрлі синусоидалы құраушылардың кешенді токтары мен кернеулерін өзара қосуға тыйым салынады. Әртүрлі жиілікті индуктивтікті, сыйымдылықты кедергілер тең емес екендігін k-шы гармониканың индуктивтілік кедергісі мынаған тең болады: ,ал сыйымдылық кедегісі:  тең болатынын ескеру керек.

в) Әрбір құраушылардан алынған шешімдерді бірігіп қарастыру. Дегенмен токтар мен кернеулердің  гармоникалық құраушыларының тек лездік мәндері ғана қосылады.

 

ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы

Алматы энергетика және байланыс УНИВЕРСИТЕТІ

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

 

Электротехниканың теориялық негіздері кафедрасы

 

 

 

 

ЭТТ 1 пәні

 

Есептеу-сызба жұмысы

(жұмыстың толық атауы)

 

 

 

 

 

                                                      Жұмысты орындаған _____________________

(жұмысты орындаған күні)

                                                      Студент_________________________________

(аты -жөні, тегі)

Сынақ кітапшасының №____________________

 

                                                     Тобы____________________________________

(Топ шифры)

 

                                                     Есепті қабылдаған_________________________

(есепті қабылдаған күні)

 

                                                    Оқытушы________________________________

(аты-жөні, тегі)

 

 

 

 

Алматы 20…

 

 

Әдебиеттер тізімі

 

         1 Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И. Основы теории цепей.- М.: Радио и связь, 2000.-592 с.

         2 Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей.-  М.: Энергоатомиздат, 1989.–528 с.

         3 ДемирчянК.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теорические основы электротехники.-т.1.-Санкт-Петербург: Питер, 2003-463 с.

            4  Демирчян  К.С.,  Нейман Л.Р.,  Коровкин  Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. – т.2. – Санкт- Петербург: Питер, 2003.-576 с.

 5 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Гардарики, 1999. – 638 с.

 6 Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высш. шк., 1990.- 544 с.

 7 Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IВМ РС. Программа Electronics Workbench и её применение.-М.: Солон-Р, 1999.-506 с.

           8  Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х., Коровченко Т.И. Теория электрических цепей  2. Конспект лекций. – Алматы: АИЭС, 2006.- 52 с.

9. Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х. Теория электрических цепей 2.

Примеры расчёта установившихся и переходных режимов в электрических цепях с сосредоточенными и распределёнными параметрами. Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2011.- 78 с.

 

Мазмұны

 

1 Есептеу-сызба жұмысын орындау мен безендіруді талап ету                           3

2 Сызықты электр тізбегінің тұрақты тогын есептеу.                                           4

3 Бірфазалы синусоидалды токтың тармақталған электр тізбегін есептеу.        6

4 Синусоидалды емес сызықты электр тізбегін есептеу.                                      9

5 Есептеу-сызба жұмысын орындау әдістемелік нұсқауы                                  14

Қосымша                                                                                                                  18

Әдебиеттер тізімі                                                                                                     19

2013ж. жиын. жосп., реті 38