Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Электртехниканың теориялық негіздері кафедрасы

  

 

ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ 1  

5В060200- Информатика мамандығының студенттері  үшін

№1,2,3 есептік-сызба жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

 

 

 

Алматы 2012 

Құрастырушылар: З.И.Жолдыбаева, Е.Х.Зуслина, Ж.А.Айдымбаева. Электр тізбектерінің теориясы 1. № 1,2,3 есептік-сызба жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар (5В060200 – Информатика мамандығының студенттері үшін)- Алматы: АЭжБУ, 2012.- 20 б.

 

         «Электр тізбектерінің теориясы 1» пәні бойынша № 1,2,3 есептік-сызба  жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар үш есептеу графикалық жұмыстарынан тұрады: «Тұрақты токтың сызықты электр тізбектерін есептеу», «Бірфазалы синусоидалды тоқтың тармақталған электр тізбектерін есептеу», «Синусоидалды емес тоқтың сызықты электр тізбектерін есептеу» тақырыптары бойынша келтірілген. Есептік–сызба жұмысының тапсырмалары ЭТТ1 пәні бойынша типтік бағдарламаға сәйкес. 5В060200-Информатика мамандығының  студенттеріне арналған.

Без. 36, кесте. 10,әдебиет– 10 атау. 

 

Пікір берушілер: тех. ғыл. канд., профессор Г.С. Казиева

                              аға оқытушы С.А. Адилгажинова  

 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ,  2012 жылғы жоспары бойынша басылады.

  

 

                  Ó «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2012ж.

1 Есептік –сызба жұмыстарының безендіру және  орындалу шарттары

    1.1 Есептеу-сызба жұмысы (ЕСЖ) келесі элементтерден тұруы тиіс:

          а) титульді бет (А қосымшасы);

          б) тапсырма:

          в) мазмұны;

          г) кіріспе;

          д) негізгі бөлім;

          е) қорытынды;

          ж) әдебиеттер тізімі;

          к) қосымшалар.

          1.2 Тапсырманың мәтіні өзінің нұсқасы бойынша барлық суретімен және сандық мәндерімен  толық көшірілуі тиіс.

          1.3 Есептеу-сызба жұмысының әрбір кезеңіне атау беру қажет.

          1.4 Есептеу-сызба жұмысын қолмен жазуға немесе компьютермен басып шығаруға болады (Microsoft Word програмасында 14 шрифтпен,  интервалы 1,0 – 1,5). Текст А4 форматты ақ қағазды беттің бір жағына жазылады. Беттің  төрт жақ қабырғасынан келесі жолдар қалдырылады: сол жағы -30 мм, оң жағы -10 мм, үсті мен асты -20 мм.

          1.5 Есептеу-сызба жұмысының беттері титульдік беттен бастап нөмерленеді. Беттің нөмері оң жақтағы үстіңгі бұрышта нүктесіз жазылады.

          1.6 Есептеулер толық және түсіндірулерімен жазылу керек. Есептік формулалар мен соңғы нәтижесін жаза салуға болмайды. Егер есептеу-сызба жұмыстарында есептеулер қысқартылып жазылса, онда қорғауға рұқсат берілмейді.

          1.7 Суреттерді нөмерлеу қажет.

          1.8 Графиктерде бейнеленген шамалардың атаулары және олардың өлшем бірліктері берілуі тиіс. Графикті немесе диаграмманы дұрыс пайдалану үшін масштабты дұрыс алу керек.

          1.9 Егер шамалардың белгілі өлшем бірліктері болса, онда соңғы нәтижелерін тиісті өлшем бірлігімен жазады.  Электр шамалардың белгіленуі ГОСТ-қа сәйкес келуі керек

          1.10 Кіріспе, электр тізбегінің кезеңдерінің есептеуімен және талдау нәтижелерінен, жұмыс мақсатынан тұруы тиіс. «КІРІСПЕ» сөзі тақырып тәрізді жазылады.

          1.11 Қорытындыда жұмыстың нәтижесінің бағасы және анализі болуы тиіс.

          1.12 Оқу-барысының графигі бойынша есептеу-сызба жұмысы, тексеруге уақытысында өткізілуі тиіс. Егер ЕСЖ-ы уақытысында өткізілмесе жұмыстың қорытынды бағасы азайтылады.

 

           2 №1 есептік-сызба жұмысы. Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбектерін есептеу

 

Жұмыстың мақсаты: берілген электр тізбегі бойынша Кирхгофтың заңдарымен теңдеу жүйесін құру және сол теңдіктің орындалуын тексеріп дәлелдеу. Контурлық токтар әдісі және түйіндік потенциалдар әдісі бойынша электр тізбегінің барлық тармағындағы токтарды есептеп салыстыру. Қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

         Тәуелсіз ЭҚК көзінен және тәуелсіз ток көзінен J тұратын   тұрақты токты электр тізбегі үшін (2.1-2.10 суретті қара) келесіні орындау қажет:

         2.1  Кирхгоф заңы бойынша теңдеу жүйесін құру.

         2.2 Контурлық токтар әдісі бойынша электр тізбегінің барлық тармағындағы токтарды есептеу керек.

         2.3 Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша электр тізбегінің барлық тармағындағы токтарды есептеу керек.

         2.4 Эквивалентті генератор әдісі бойынша  кедергісін, сол тармақтың тоғын анықтау керек.

         2.5 Қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

         Нұсқа  2.1-2.3 кестесінен сынақ кітапшасының нөмері мен аты-жөнінің бірінші әрпі бойынша алынады.

 

 2.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы  саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлбаның

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Е1, В

120

60

70

65

90

85

110

115

90

95

Е2, В

80

70

60

50

110

80

100

75

50

70

Е3, В

90

65

80

85

50

90

60

70

95

65

Е4, В

100

120

90

75

100

70

85

90

60

70

 

          2.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

R1, Ом

60

55

65

85

70

60

90

100

95

75

R2, Ом

76

88

90

66

80

75

82

76

80

62

R3, Ом

86

60

88

65

75

95

46

84

56

68

R4, Ом

78

70

60

55

90

66

77

78

80

85

     

 2.3 кесте   

Оқуға түскен жылы

Аты-жөнінің бірінші әрпі

жұп

БЛЦ

КХ

ВМЧ

ГНШ

ДОЯ

ЕПР

ЖСЗ

ТЭИ

УЮФ

АЩ

тақ

КХ

ВМЧ

ГНШ

БЛЦ

ЕПР

ДОЯ

ТЭИ

ЖСЗ

АЩ

УЮФ

E5, B

100

60

80

90

78

88

65

56

76

82

J, A

0,02

0,035

0,04

0,022

0,06

0,04

0,03

0,07

0,05

0,08

Rx, Ом

R3

R2

R1

R4

R2

R1

R4

R2

R3

R1

 

 

                                  

                             2.1 сурет                                                    2.2 сурет

 

                                               

                             2.3 сурет                                             2.4 сурет      

 

                                                  

                      2.5 сурет                                                       2.6 сурет      

                                            

     2.7 сурет                                             2.8 сурет     

 

                                    

                             2.9 сурет                                                               2.10 сурет     

  

          3 №2 есептік-сызба жұмысы. Бірфазалы синусоидалды тоқтың тармақталған электр тізбектерін есептеу

 

          Жұмыстың мақсаты: берілген электр тізбегі бойынша Кирхгофтың заңдарымен дифференциалды және кешенді түрде теңдеу жүйесін құрып, сол теңдіктің орындалуын тексеріп дәлелдеу. Контурлық токтар әдісі және түйіндік потенциалдар әдісі бойынша электр тізбегінің барлық тармағындағы кешенді токтарды есептеп салыстыру. Қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

         Бірфазалы синусоидалды тоқтың тармақталған электр тізбектерін есептеу үшін (3.1-3.10 суретті қара) келесіні орындау қажет:

         3.1  Кирхгоф заңы боынша  дифференциалды және кешенді түрде теңдеу құру.

         3.2 Контурлық токтар әдісі бойынша сұлбаның барлық тармағындағы кешенді токтарды есептеу.

         3.3 Түйіндік потенциалдар әдісі бойынша сұлбаның барлық тармағындағы кешенді токтарды есептеу.

         3.4 Сұлбаның барлық тармағындағы токтардың лездік мәндерін жазу.

         3.5 Қуаттар тепе-теңдігін тексеру.

         3.6 Тоқтардың векторлық диаграммасы мен кернеулердің топографиялық диаграммасының сызбасын салу.

         Нұсқа  3.1-3.3 кестесінен сынақ кітапшасының нөмері мен аты-жөнінің бірінші әрпі бойынша алынады.

 

         3.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлбаның

3.1

3.2

4.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Еm1, В

90

78

80

85

90

75

80

70

95

90

Ψe1, град.

-45

30

60

60

45

-45

45

60

80

50

Еm2, В

60

65

75

75

70

90

60

85

85

80

Ψe2, град.

30

-40

30

0

-30

35

20

20

0

-З0

Еm3, В

70

80

85

70

50

60

90

75

70

60

Ψe3, град.

10

-60

55

-60

0

-10

60

-90

60

-30

Еm4, В

80

70

55

65

78

70

80

87

75

70

Ψe4, град.

90

0

20

-45

90

60

40

0

40

-90

  

          3.2  кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Еm5, В

50

80

70

90

110

65

90

100

96

70

Ψe5, град.

-60

40

-45

20

-35

45

90

60

0

-60

R1, Ом

80

60

80

70

58

94

68

88

100

84

R2, Ом

70

76

86

74

96

78

64

78

98

60

R3, Ом

80

70

86

88

78

67

76

88

100

80

 

3.3 кесте

Оқуға түскен жылы

Аты-жөнінің бірінші әрпі

жұп

БЛЦ

КХ

ВМЧ

ГНШ

ДОЯ

ЕПР

ЖСЗ

ТЭИ

УЮФ

АЩ

тақ

КХ

ВМЧ

ГНШ

БЛЦ

ЕПР

ДОЯ

ТЭИ

ЖСЗ

АЩ

УЮФ

R4,Ом

90

80

88

68

74

80

68

58

60

90

J, A

0,04

0,04

0,02

0,05

0,06

0,06

0,07

0,03

0,05

0,08

ΨJ, град.

0

45

-90

30

60

-30

45

-45

0

45

XL1, Ом

60

80

80

80

30

80

80

60

70

85

XC1, Ом

100

40

50

50

65

55

110

90

40

115

XL2, Ом

90

40

60

65

40

70

68

55

66

60

XC2, Ом

64

50

90

100

80

10

20

75

98

20

XL3, Ом

76

60

55

85

50

75

70

86

50

86

XC3, Ом

54

90

85

25

90

35

30

44

88

26

XL4, Ом

90

90

60

66

78

54

65

64

46

95

XC4, Ом

60

45

88

80

38

70

45

84

92

45

           

 

                                                               3.1 сурет                                                          3.2 сурет

 

                         

                   3.3 сурет                                                             3.4 сурет      

 

                                                                                                                             3.5 сурет                                                              3.6 сурет

 

                                                           3.7 сурет                                                        3.8 сурет

 

                                                    3.9 сурет                                                     3.10 сурет

 

 

4 №3 есептік-сызба жұмысы. Синусоидалды емес тоқтың сызықты электр тізбектерін есептеу

 

Жұмыстың мақсаты: берілген элекртр тізбегі  және периодикалық синусоидалды кернеуінің қисығы бойынша әр гармоника құраушыларының кедергілерін және синусоидалды емес  токтардың лездік және әсерлік мәндерін анықтау,сонымен қатар электр тізбегінің кірісіндегі токтың және кіріс кернеуінің амплитудалы-жиіліктік және фазалы- жиіліктік спекторын салу.

Электр тізбектері u(t) периодикалық синусоидалды емес көзімен қосылған. 4.114.15 суреттерінде u(t) периодикалық синусоидалды емес кернеуі берілген.  4.1 4.10 суреттерінде электр сұлбалары келтірілген.

Тапсырмада келесіні орындау қажет:

4.1 Электр тізбегінің тармағындағы синусоидалды емес токтардың,  лездік мәндерін анықтау.

4.2 Барлық тармақтардағы  синусоидалды емес  ,,  токтардың әсерлік мәндерін және периодикалық синусоидалды емес U кернеу көзінің әсерлік мәнін анықтау.

4.3Тізбектегі активті, реактивті және толық қуатты анықтау.

4.4 4.1кестесінде берілген бір тоқтың лездік мәнінің графигін салу.

4.5 Электр тізбегінің кірісіндегі тоқтың және кіріс кернеуінің амплитудалы-жиіліктік және фазалы- жиіліктік спекторын салу.

 Нұсқа  4.1-4.3 кестесінен сынақ кітапшасының нөмері мен аты-жөнінің бірінші әрпі бойынша алынады.

  

4.1 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сұлбаның

4.1

4.3

4.2

4.4

4.7

4.6

4.5

4.9

4.8

4.10

u(t)

4.14

4.11

4.13

4.12

4.14

4.13

4.15

4.11

4.12

4.11

Um, В

70

88

95

65

90

60

80

75

50

68

, рад.

-

-

-

-

-

-

-

 

График тока

i1

i2

i3

i1

i2

i3

i2

i1

i2

i1

  

         4.2 кесте

Оқуға түскен жылы

Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы саны

жұп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

тақ

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

L1,мГн

4,0

3,0

5,0

5,5

6,5

4,0

4,5

3,2

4,6

3,0

L2, мГн

3,2

4,8

5,6

5,5

3,7

6,0

3,5

4,0

5,5

4,7

L3, мГн

5,0

4.0

6,5

3,0

4,5

5,5

3,5

4,5

3,8

5,8

, рад./с

5000

3000

4000

5500

6500

7000

8500

6000

7500

6800

 

4.3кесте

Оқуға түскен жылы

Аты-жөнінің бірінші әрпі

жұп

БЛЦ

КХ

ВМЧ

ГНШ

ДОЯ

ЕПР

ЖСЗ

ТЭИ

УЮФ

АЩ

тақ

КХ

ВМЧ

ГНШ

БЛЦ

ЕПР

ДОЯ

ТЭИ

ЖСЗ

АЩ

УЮФ

R1,Ом

70

60

80

90

78

80

78

80

90

80

R2,Ом

66

84

90

88

72

88

96

64

50

74

R3,Ом

80

80

70

64

84

82

76

68

80

76

С1,мкФ

3,2

4,4

3,8

2,4

3,6

4,2

4,8

2,9

2,6

3,5

С2, мкФ

2,0

1,8

2,8

2,4

3,0

2,18

1,6

2,5

1,9

2,3

С3, мкФ

2,5

2,0

2,0

1,9

1,7

1,8

3,1

4,0

3,4

1,8

 

          

                        4.1 сурет                                          4.2 сурет

  

          

                        4.3 сурет                                          4.4 сурет   

  

          

                        4.5 сурет                                          4.6 сурет

                   

                             

                                 4.7 сурет                                 4.8 сурет

 

                    

                          4.9 сурет                               4.10 сурет

 

         

                          4.11 сурет    

 

            

                              4.12 сурет                                                            

                

                               4.13 сурет

  

       

                                4.14 сурет

 

           

                                4.15 сурет     

                                  

 

          5  № 1,2,3 есептеу-сызба  жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар

 

Идеалды ток көзі бар электр тізбегі үшін  Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеу құрғанда ток көзі жоқ тәуелсіз контурды қарастырады.

Егер электр тізбегінде Nт  идеал ток көзі болса, онда контурлық тоқтар әдісі бойынша теңдеу құрғанда, Nт  контурлық токтардың әрқайсысы бір тоқ көзінен өтетіндей етіп алу керек  (бұл контурлық токтар ток көзінің тоқтарымен сәйкес келеді және есептің шартында беріледі). Қалған К=Nв-Nу+1-Nт контурлық токтарын ток көзі жоқ тармақтар арқылы өтетіндей етіп алу керек (К=Nв-Nу+1-Nт – белгісіз контурлық токтар саны, Nт-тармақ саны,  Nу -түйін саны, Nт –ток көзінің саны).Қалған К-контурлық токтарды анықтау үшін, Кирхгофтың екінші заңы бойынша К контурлық теңдеулер құрады. Тұрақты ток тізбегі үшін (4.1суретті қара) контурлық токтар әдісі арқылы теңдеу жүйесін құрайық:

        

}.

                                               4.1 сурет

 

Егер электр тізбегінде кейбір түйіндер идеалды ЭҚК көзімен жалғанса, онда түйіндік потенциалдар әдісімен құрылған У-теңдеу саны қысқарады және мынаған тең болады.

У= Nу -Nи -1,

мұндағы  Nи-ЭҚК идеал тоқ көзінен тұратын тармақ саны.

           Егер электр тізбегі бір идеалды ЭҚК  Е көзі бар бір тармақтан тұрса, онда түйіндік потенциалдар әдісі бойынша осы тармаққа жалғанған бір түйіннің потенциалы нөлге теңеседі. Ал осы тармаққа жалғанған келесі түйіннің потенциалы Е  тең болады. Тұрақты тоқ тізбегі үшін (4.1суретті қара) түйіндік  потенциалдар әдісі арқылы теңдеу жүйесін құрайық:

 

        .

}.

 

                   Гармоникалық әсерлер режимдегі электр тізбегін есептеу синусоидалы ЭҚК-ді, кернеулерді, тоқтарды векторлармен немесе кешенді шамалармен бейнелеумен негізделінеді:

 

          5.1 кесте

Уақыттың синусоидалы функциясы

Кешенді амплитуда

Кешенді әсерлік мәні

 

         Синусоидалы ЭҚК-тің, кернеудің, тоқтардың кешенді шамалармен берілуі, тұрақты тоқ тізбектерін есептеу әдістерін синусоидалы тоқ тізбектерін есептеуде қолдануына мүмкіндік береді. Синусоидалы тоқ тізбектері үшін кешенді түрдегі Кирхгоф заңдарын өрнектейтін теңдеулері тұрақты тоқ тізбегі үшін Кирхгоф заңдарын өрнектейтін теңдеулерге ұқсас болғандықтан, тек ЭҚК-тер, тоқтар, кернеулержәне кедергілер теңдеулерге кешенді шамалар ретінде кіреді:

,

мұндағы - кешенді кедергі.

 

Синусоидалы емес токты сызықты электр тізбегін есептеу, үш кезеңге бөлінеді.

а) Синусоидалы емес ЭҚК тұрақты және синусоидалы құраушыларға бөлінуі (тригонометриялық Фурье қатарына) 4.1-4.10 суретіне қараңыз.

б) Тізбектегі беттестіру әдісі және ток пен кернеуді есептеуді әрбір жеке құраушылары үшін қолдану. ЭҚК-тің тұрақты құраушысы бар тізбектерді есептеу кезінде индуктивтілік кедергі нөлге тең екендігін және баламалы сұлбада индуктивтілік  қысқа тұйықталу бөлімшесімен алмастырылатынын, сонымен қатар сыйымдылықты кедергі шексіздікке тең болатынын және сыйымдылығы бар тармақ ажыратылатынын ескеру керек. ЭҚК-тің әрбір синусоидалы құраушылары үшін тізбектерді есептеу кезінде кешенді әдісті пайдалануға болады, бірақ әртүрлі синусоидалы құраушылардың кешенді токтары мен кернеулерін өзара қосуға тиым салынады. Әртүрлі жиілікті индуктивтікті, сыйымдылықты кедергілер тең емес екендігін k-шы гармониканың индуктивтілік кедергісі мынаған тең болады: ал сыйымдылық кедегісі:  тең болатынын ескеру керек.

в) Әрбір құраушылардан алынған шешімдерді бірігіп қарастыру. Дегенмен тоқтар мен кернеулердің құраушыларының тек лездік мәндері ғана қосылады.

 

А қосымшасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

 

 

Электротехниканың теориялық негіздері кафедрасы

 

 

 

 

ЭТТ 1 пәні

есептеу сызба жұмысы

(жұмыстың толық атауы)

 

 

 

 

 

Жұмыстың орындалуы _____________________

(жұмыстың орындалу күні)

                                                    Студентімен______________________________

                                                              (аты-жөні)

Сынақ кітапшасының №____________________

 

                                                 Топ____________________________________

(топтың шифры)

 

Есеп беруінің қабылдануы__________________

                                                      (күні)

 

Оқытушы_________________________________

                                                                        (аты-жөні)

 

 

 

Алматы 201…

 

Әдебиеттер тізімі

 

1 Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И. Основы теории цепей.- М.: Радио и связь, 2000.-592 с.

2 Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей.-  М.: Энергоатомиздат, 1989.–528 с.

3  Демирчян  К.С.,   Нейман  Л.Р.,   Коровкин  Н.В.,   Чечурин В.Л.

Теоретические основы электротехники. – т.1. – Санкт-Петербург: Питер, 2003.-463 с.

4  Демирчян  К.С.,  Нейман Л.Р.,  Коровкин  Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. – т.2. – Санкт- Петербург: Питер, 2003.-576 с.

5 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Гардарики, 1999. – 638 с.

6 Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высш. шк., 1990.- 544 с.

7 Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IВМ РС. Программа Electronics Workbench и её применение.-М.: Солон-Р, 1999.-506 с.

          8 Жолдыбаева З.И., Зуслина Е.Х., Онгар Б. Электр тізбектерінің теориясы. Оқу құралы.- Алматы, АЭжБИ, 2010.- 150 б.

         9. Иманбаев Х.А., Онгар Б. Электр тізбектерінің теориясы 1. Дәріс жинағы. - Алматы, АЭжБИ, 2006. -150 б.

          10. Иманбаев Х.А., Онгар Б.Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау 1 бөлім.- Алматы, АЭжБИ, 2007. -200 б.

 

  

Мазмұны

 

1 Есептік –сызба жұмыстарының безендіру және  орындалу шарттары            3                                                

2 №1 есептік-сызба жұмысы. Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбектерін есептеу                                                                                                                       4

3 №2 есептік-сызба жұмысы. Бірфазалы синусоидалды тоқтың тармақталған электр тізбектерін есептеу                                                                                       7

4. №3 есептік-сызба жұмысы. Синусоидалды емес тоқтың сызықты электр тізбектерін есептеу                                                                                                  10

5 № 1,2,3 есептік-сызба  жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар         14

А қосымшасы                                                                                                           17

Әдебиеттер тізімі                                                                                                     18

 

                          2012ж. жиын. жосп., реті 37