Учебно-методические материалы по дисциплине: Автоматизированные системы управления технологическими процессами

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты 
Наименование работы

1 Иманғалиев Ш.И
Рудакова. Л.Н.

 5B070200 - Авттоматтандыру және басқару мамандығы бойынша оқитын студенттерге
арналған

Зертханалық жұмыстарды орындау үшін әдістемелік нұсқау

Электорнная библиотека АИЭСНазад