Коммерциялық емес акционерлік  қоғам

АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Инженерлік графика және қолданбалы  механика  кафедрасы

 

 

 

КОМПЬЮТЕРЛІК СЫЗУ ЖӘНЕ 3D-МОДЕЛЬДЕУ НЕГІЗДЕРІ

5В070200 - Автоматтандыру және басқару,

5В070300 - Ақпараттық жүйелер,

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету,

5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

мамандықтарының барлық оқу түрлерінің студенттеріне

               арналған дәрістер конспектісі

  

 

Алматы 2012 

ҚҰРАСТЫРҒАНДАР: А.Д.Дінасылов, Е.М.Мажиев. Компьютерлік сызу және 3-D модельдеу негіздері. 5В070200- Автоматтандыру және басқару, 5В070300-Ақпараттық жүйелер, 5В070704- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 5В071900- Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтарының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған дәрістер конспектісі. - Алматы: АЭжБУ, 2012. - 31 б.

 

«Компьютерлік сызу және 3-D модельдеу негіздері» пәнінің көлемі 90 сағатты (2 кредит), соның ішінде 8 сағат дәрістерді (сызбаларды тұрғызу теориясы және 3D-модельдеуге кіріспе), 15 сағат тәжірибелік сабақтарды (сызбаларды тұрғызу тәжірибесі), 15 сағат зертханалық сабақтарды (компьютерлік графикалық жүйе Auto CAD-та жұмыс істеудің элементтерін оқу) құрайды.

Конспектіде «Компьютерлік сызу және 3-D модельдеу негіздері» пәнінің дәрістік курсында баяндалатын негізгі қағидалар қысқаша келтірілген. 1-3 дәрістерде сызбаларды тұрғызу теориясының негіздері: проекциялау тәсілі, нүктенің, түзу мен жазықтықтың кешенді сызбалары, проекция жазықтықтарын алмастыру әдісі және проекциялаушы түзу төңірегінде айналдыру әдісі, кейбір геометриялық есептерді графикалық әдіспен шешу баяндалады. 4-дәрісте беттер туралы жалпы ұғымдар беріледі және AutoCAD компьютерлік графикалық жүйесінде орындалатын 3D-модельдеудің бастамалары баяндалады.

Без.- 53, әдеб. көрсеткіші – 11 атау.

 

Пікір беруші: техн. ғылым. канд.,  проф. Яхъяев Э.А.

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті»   коммерциялық емес акционерлік  қоғамының 2012 жылғы баспа жоспары бойынша басылады

 

© «Алматы энергетика және байланыс университетінің» ҚЕАҚ, 2012 ж.

Мазмұны

 1 дәріс. Проекциялау  тәсілі. Нүкте  мен  түзудің  проекциялары

 4

    1.1 Центрлік, параллель  және ортогональ  проекциялау  

4

    1.2 Түзу сызық кесіндісінің  проекциялары     

7

    1.3 Түзу бойындағы нүкте                   

10

    1.4 Түзудің іздері                            

10

    1.5 Екі түзудің өзара орналасуы          

11

2  дәріс. Жазықтықтың сызбадағы  проекциялары                 

12

    2.1 Жазықтықтың  сызбада  берілу  әдістері                         

12

    2.2 Дербес  жағдайлардағы  жазықтықтардың  проекциялары 

   13

    2.3 Жазық бұрыштардың  проекциялары    

15

    2.4 Екі  жазықтықтың  өзара  орналасуы                         

16

3  дәріс. Ортогональ проекцияларды  түрлендіру әдістері. Метрлік  және позициялық  есептерді  шешу                                                           

 17

    3.1 Проекциялау жазықтықтарын алмастыру әдісі            

17

    3.2Проекциялау жазықтығына перпендикуляр тұрғызылған өс       төңірегінде  айналдыру  әдісі                                                                            

 19

    3.3 Геометриялық  есептердің  жіктелуі                          

20

    3.4 Кейбір   геометриялық  есептерді  шешу                   

21

4  дәріс. Беттер  туралы  жалпы  ұғымдар. Auto CAD  жүйесіндегі 3D-модельдеу  элементтері                                                                

 23

     4.1 Беттер  туралы  кейбір  мағлұматтар                               

23

    4.2 Auto CAD  жүйесіндегі  3-D модельдеу  туралы  жалпы  ұғымдар

26

     4.3 Қатты  денелік  модельдеу                                                

26

Әдебиеттер  тізімі                                                                          

30

 

1 дәріс. Проекциялау  тәсілі. Нүкте  мен  түзудің проекциялары

Дәрістің мазмұны: пәннің мақсаты, міндеті мен құрылымы, ортогональ  проекциялау тәсілі, нүкте мен түзу сызықтың проекциялары.

 Дәрістің мақсаты: екі және үш өзара перпендикуляр жазықтыққа  ортогональ проекциялау тәсілін оқып меңгеру, түзудің проекцияларын  қарастыру.

Дәрістік курстың мақсаты – сызбаларда кескіндерді тұрғызудың  теориялық негіздерін  беру. Бұйымдарды жобалауда, сондай-ақ  оларды  жасау, пайдалану  және  жөндеу  кезінде  қажет  етілетін  сызбаларды  орындау мен  оқи  білу  үшін – сызбаларды  тұрғызу  теориясы (CTT) басқаша айтқанда сызба  геометрияның (СГ) негізі  болып  табылады. СТТ-н  оқып  меңгеру - онсыз  инженерлік  шығармашылық  мүмкін  болмайтын кеңістіктік  елестете  білуді  дамытудың  ең  тиімді  әдісі. Кеңістіктік  елестете  білу – заттардың  пішіндері  мен  өлшемдерін  ойша  көз  алдына  келтіруге,  сызба  бойынша  олардың  кеңістіктегі  өзара  орналасуын және  де  әлі  жасалмаған  бұйымды  ойша  елестетуге  мүмкіндік  береді. СГ-ның негізгі  тәсілі - графикалық  тәсіл.  Теорияны  оқып  меңгеруді  сызбаларды  тұрғызумен  қоса  сабақтастырып  отыру  қажет.

1.1 Центрлік, параллель  және  ортогональ  проекциялау

π жазықтығы (проекциялар жазықтығы) және одан тыс алынған S1  нүктесі (проекциялау центрі) берілген  болсын (1.1 суретті қара). А  нүктесін π жазықтығына  проекциялау үшін S1 арқылы π жазықтығымен А1 нүктесінде қиылысқанша S1А түзуін  жүргізеді. А1 нүктесі - А нүктесінің центрлік  проекциясы, S1А1  – проекциялаушы  сәуле. Фигураның проекциясы деп оның  барлық нүктелерінің жиынтығын айтады.

 

 
 

 

 

 

 

 

Нүктелер,түзулер және жазықтықтар қарапайым фигуралар болып  табылады, ал күрделі фигуралар нүктелер, түзулер және жазықтықтар  жиынтықтарынан тұрады.

π жазықтығының орынын  өзгертпей, жаңа S2 центрін алсақ, А  нүктесінің жаңа А2 проекциясын аламыз. Яғни, π және S берілген жағдайда нүкте  проекциясын тұрғызу соншалықты күрделі емес. Бірақ, нүктенің бір ғана проекциясы болған  жағдайда  (мысалы А1) бұл нүктенің өзінің кеңістіктегі  орынын анықтау мүмкін емес,  өйткені  S1A1 бойында  жатқан  кез-келген  нүкте сол бір А1 нүктесіне проекцияланады. Мұны шешу үшін нүктенің екі проекциясы (мысалы  А1 және А2) болуы  қажет.    

Параллель проекциялау центрлік проекциялаудың центрі   S=S  (π-ден шексіз қашықтықта орналасқан) болатын дербес түрі. Бұл жағдайда  проекциялаушы түзулер өзара параллель (1.2 суретті қара.) Параллель  проекциялау  жазықтықтың  (π)  орынымен  және  проекциялау  бағытымен  (S) толық  анықталады. Нүктенің  кеңістіктегі  орынын  анықтау  үшін мұнда  да екі әртүрлі проекциялау бағыттары бойынша алынған нүктенің екі проекциясы болуы тиіс; нүктенің орыны S1 және S2 бағыттарына параллель А1 және А2 арқылы жүргізілген түзулердің қиылысуымен  анықталады.

 Параллель  және  центрлік   проекциялардың  қасиеттері: 

а) кеңістіктегі әрбір нүкте мен сызықтың берілген жазықтықта тек бір   ғана проекциясы болады;

б ) нүктенің проекциясы нүкте болып табылады;

в)  жалпы  жағдайда  түзу  жазықтыққа   түзу  түрінде  проекцияланады;

г) түзудің проекциясын тұрғызу үшін, оның екі нүктесін проекцияласа,  және алынған нүктелердің проекциялары арқылы түзу жүргізсе жеткілікті;

д) егер нүкте түзудің бойында жатса, онда бұл нүктенің проекциясы сол  түзудің  проекциясының бойында жататын болады. 

Аталған  қасиеттерден басқа параллель проекциялау үшін мынаны  атауға болады:

е) егер түзу проекциялау бағытына параллель болса, онда бұл түзудің  проекциясы нүкте болады;

ж) проекциялар жазықтығына параллель түзу кесіндісі осы жазықтыққа  нақты шамада проекцияланады.

Ортогональ (тік бұрышты) проекциялау –  S проекциялау бағыты проекциялар жазықтығына перпендикуляр болатын параллель  проекциялаудың дербес түрі болып табылады (1.3 суретті  қара.) 

 

1.4 сурет

 

1.3 сурет Сурет 1.3

 Мұнда да нүктенің кеңістіктегі орынын анықтау үшін проекциялаудың  екі бағыты бойынша алынған екі параллель проекциясы болуы шарт.  Ортогональ  проекциялау кезінде бұл проекциялар екі  өзара  перпендикуляр  π және π2 жазықтықтарына   проекцияланады (1.4 суретті  қара).

Техникалық сызуда көбінесе 2 немесе 3 өзара перпендикуляр   жазықтыққа проекциялау кезінде тік бұрышты параллель проекциялау   қолданылады. Нүктенің өзара перпендикуляр π1 горизонталь және π2  фронталь жазықтықтарына қатысты  кеңістіктегі орыны  оның  А1 және А2 проекцияларымен анықталады (1.5 суретті қара).  π1 және  π2  жазықтықтары   кеңістікті ширектерге бөледі. Жазықтықтардың қиылысу сызығы Х проекциялар өсі деп аталады.

π1 жазықтығын проекциялар өсінің төңірегінде 90º-қа айналдырып, нәтижесінде бір сызба жазықтығын аламыз. А1 және А2 проекциялары   проекциялар өсіне жүргізілген бір перпендикулярдың (байланыс  сызығының)  бойына орналасады. π1 және π2 жазықтықтарын беттестіру нәтижесінде  Монж  эпюрі немесе кешенді сызба алынады (1.6 суретті қара).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үшінші, π1 және π2 жазықтықтарына перпендикуляр болып тұрғызылған проекциялар жазықтығы π3 профиль проекциялар жазықтығы деп аталады (1.7 суретті қара). Х өсінен бөлек, Х өсіне перпендикуляр Y және  Z проекциялар өстері пайда болады.  O әрпімен π1 , π2, π3  проекциялар жазықтықтарының қиылысу нүктесі белгіленген.

Егерде проекциялар жазықтықтарының арасын Y өсі бойымен ойша  қиып, π1-ді  Х өсінің төңірегінде 90º-қа, ал  π3-ті  Z  өсінің  төңірегінде  90º- қа   бұратын болсақ, онда үш жазықтықтың  барлығы бір сызба жазықтығына   беттеседі (1.8 суретті қара). Нүктенің проекцияларын өзара байланыстыратын   сызықтар байланыс сызықтары деп аталады. 

Декарт енгізген тікбұрышты координаттар жүйесінде π1, π2 және π3     жазықтықтары - координаттар жазықтықтары, олар өзара қиылысатын  түзулер - координаттар өстері  Х, Y, Z,  ал  координаттар өстерінің  қиылысу  нүктесі  - координаттар басы  О деп аталады. 

 

 1.7 сурет 1.7                                                        1.8 сурет Сурет 1.8


Координаттар жазықтықтары кеңістікті 8 октантқа бөледі. Проекциялар  өстерін координаттар өстері ретінде қабылдасақ, берілген проекциялары  бойынша нүктенің координаттарын табуға болады. Онда ОАх  - нүктенің абсциссасы Х, ОАу - ординатасы Y, ОАz – аппликатасы Z болып  табылады. (1.7 суретті  қара).

       1.2. Түзу сызық кесіндісінің проекциялары

А және В нүктелерінің проекциялары берілген болсын (1.9 суретті қара). Бұл нүктелердің бір есімді проекциялары арқылы түзу сызықтарды  жүргізсек, АВ кесіндісінің горизонталь (А1В1) және фронталь (А2В2) проекцияларын  аламыз.

 

 

 

 

 

 

 

  

Жалпы  жағдайда А және В нүктелері π1, π2, π3 жазықтықтарының  әрқайсысынан әртүрлі арақашықтықта орналасады, яғни АВ түзуі олардың  бірде-біріне параллель де және перпендикуляр да  емес. Мұнда әрбір  проекция  кесіндінің  өзінен  кіші: А1В1<АВ, А2В2<АВ, А3В3<АВ.

Түзу сызық проекциялар жазықтықтарына қатысты ерекше (дербес)  жағдайда орналасуы мүмкін. Бір проекциялар жазықтығына параллель, қалған екеуіне перпендикуляр емес түзу деңгейлек  түзу  деп  аталады. Бір  проекция  жазықтығына  перпендикуляр  және  тиісінше  қалған  екеуіне  параллель  түзу  проекциялаушы  түзу  деп  аталады.

 

 

 

 

 

 

 

π1 жазықтығына параллель түзу – деңгейлік горизонталь түзу (h әріпімен  белгіленеді)  проекцияларының  қасиеттерін  қарастырайық. Мұнда  түзудің  фронталь проекциясы Х проекциялар  өсіне  параллель, ал  горизонталь  проекциясы  кесіндінің  өзіне  тең болады (А2В2ОХ, А1В1=│АВ│).

1.11  және 1.12  суреттерінде,  тиісінше  фронталь fπ2 және  профиль pπ3 деңгейлік  түзулерінің  проекциялары  көрсетілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Горизонталь–проекциялаушы түзу проекцияларын қарастырайық (1.13 суретті  қара).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мұнда EKπ1, EKπ2 және EKπ3, түзудің π1 жазықтығына  проекциясы нүкте (Е1К1), ал π2 және π3 жазықтықтарына  проекциялары  тиісінше  ОX  және ОY өстеріне перпендикуляр болады (Е2К2┴ОХ, Е3К3┴ОY).

 

С2D2

С1D1^OX, C3D3^Z

 

 
1.14, 1.15 суреттерінде тиісінше  фронталь–проекциялаушы (CD^π2)   және профиль-проекциялаушы (AB^π3) түзулердің проекциялары  көрсетілген.

1.14 сурет

Сурет 1.14

 

А3≡В3    А1В1║ОХ, А2В2║ОХ

 

 

  А1В1║ОХ, А2В2║ОХ

 

    А2В2║ОХ

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 1.15 сурет 1.15

 

1.3 Түзу  бойындағы  нүкте

Егер нүкте түзудің бойында жатса, онда бұл нүктенің проекциялары осы  түзудің сәйкес проекцияларының бойында жатады. Параллель проекциялау  кезінде түзу сызық кесінділерінің қатынасы олардың проекцияларының қатынасына тең (1.16 суретті қара). АА1, СС1, ВВ1 түзулері  өзара  параллель  болғандықтан  және  Фаллес  теоремасына  сәйкес:

.

           

 

 

 

 

 

 

 Бұл қасиетті түзу сызық кесіндісін берілген қатынаста бөлу үшін  қолдануға болады. (1.17 суретті қара).

1.4    Түзудің  іздері

        Түзудің проекциялар жазықтықтарымен қиылысу нүктелері түзудің  іздері деп аталады (1.18 суретті қара). Горизонталь іздің горизонталь проекциясы (М1 нүктесі) горизонталь іздің өзімен (М) беттеседі, ал бұл іздің  фронталь проекциясы (М2) Х проекциялар өсінде жатады. Фронталь іздің  фронталь проекциясы (N2)  фронталь  ізбен (N)  беттеседі, ал  горизонталь проекциясы (N1) сол Х өсінің  бойында  жатады. Демек, горизонталь  ізді  табу  үшін, фронталь  проекцияны (А2В2Х өсімен  қиылысқанша  созып , және  М2 нүктесі арқылы Х өсіне перпендикуляр жүргізіп, оны горизонталь  проекцияның (А1В1) созындысымен қиылысқанша жүргізу қажет. ММ1 нүктесі - АВ түзуінің горизонталь ізі .Дәл солай N≡N2 фронталь ізді табамыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Екі түзудің өзара орналасуы

Кеңістікте екі түзу өзара параллель, қиылысуы және айқасуы мүмкін.

Егер екі түзу өзара параллель болса, онда олардың бір есімді проекциялары да өзара параллель (1.19 суретті қара). Кері тұжырым әрдәйім дұрыс бола бермейді (суреттегі С0D0  және CD түзулерін салыстырыңыз).

 

 

Подпись: 1.19 сурет
Сурет 1.19

 

Егер түзулер қиылысса, онда олардың бір есімді проекциялары да осы түзулердің қиылысу нүктесінің проекциясы болып табылатын нүктеде қиылысатын  болады (1.20 суретті қара).

 

 

 

 

Айқас түзулер өзара параллельде емес және қиылыспайды да (1.21 суретті қара). Суретте көрініп тұрғандай, проекциялары К1 және К2 болып келетін нүкте АВ-ның бойында, ал L1 және L2 проекцияларымен белгіленген нүкте СD-ның бойында жатыр. Бұл нүктелер π2-ден тең  қашықтықта, ал π1 -ден әртүрлі қашықтықта орналасқан: L нүктесі К нүктесіне қарағанда жоғарырақ орналасқан. L және  К нүктелері - бәсекелес нүктелер.

 

 

 

 

 

 

 

2 дәріс. Жазықтықтың сызбадағы проекциялары

Дәрістің мазмұны: жазықтықтың сызбада берілу әдістері; жалпы және дербес жағдайдағы жазықтықтар; жазық бұрыштар проекциялары; өзара параллель және қиылысушы жазықтықтар проекциялары.

Дәрістің мақсаты: жазықтықтардың сызбада проекцияларын тұрғызу әдістерін және жазықтықтардың өзара орналасуын оқып үйрену.

2.1 Жазықтықтың сызбада берілу әдістері

Сызбада жазықтық былай берілуі мүмкін:

а) бір түзудің бойында жатпайтын үш нүктенің проекцияларымен (2.1,а суретті қара);

б) түзу және осы түзуден тысқары алынған нүкте проекцияларымен (2.1,б суретті қара);

в) өзара қиылысқан екі түзудің проекцияларымен (2.1,в суретті қара);

г) өзара параллель екі түзудің проекцияларымен(1.2,г суретті қара);

д) кез-келген жазық фигура – үшбұрыш, көпбұрыш, шеңбер және т.б проекцияларымен (1.2,д суретті қара);

е) жазықтықтың іздерімен, яғни қарастырылып отырған жазықтықтың  проекция жазықтықтарымен қиылысу сызықтарымен (2.1,е суретті қара).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 Дербес жағдайдағы жазықтықтардың проекциялары

Жазықтық бірде-бір проекциялар жазықтығына не параллель, не перпендикуляр болмаса, ол жалпы жағдайдағы жазықтық деп аталады.

 

 

 

 

 

 

 

 

π1 жазықтығына параллель жазықтық - горизонталь жазықтық деп аталады. Мұндай γ (АВС) жазықтығы 2.2 суретте көрсетілген. Бұл фигураның фронталь проекциясы γ2(А2В2С2) Х өсіне параллель, және де осы жазықтықтың ƒ0γ фронталь ізімен беттесетін түзу болып табылады, ал горизонталь проекциясы  γ1(А1В1С1)  фигураның өзіне тең.

π2 жазықтығына параллель жазықтық – фронталь жазықтық деп аталады (2.3 суреттегі фигураға қара). Оның горизонталь проекциясы Х өсіне параллель  түзу сызық болып табылады, ал фронталь проекциясы фигураның өзіне тең.

 

 

 

 

 

π3 жазықтығына параллель жазықтық – профиль жазықтығы деп аталады (2.4 суретті қара).

 

 

 

 

 

 

 

   

2.4 сурет

π1  жазықтығына перпендикуляр (бірақ π2- ге  параллель емес) жазықтық -горизонталь проекциялаушы жазықтық деп аталады. 2.5 суреттегі β горизонталь проекциялаушы жазықтық іздерімен берілген. Мұндай  жазықтықтың  ƒоβ фронталь  ізі  Х өсіне перпендикуляр,  ал  hоβ горизонталь ізі  жинақтау қасиетіне ие:  β жазықтығында жатқан кез-келген нүктенің, сызықтың немесе жазық фигураның горизонталь проекциялары осы  жазықтықтың  hоβ горизонталь ізімен  беттеседі.

 

 

 

 

 

 

 

  

π2 жазықтығына перпендикуляр (бірақ π1-ге  немесе π3–ке параллель емес) жазықтық – фронталь проекциялаушы жазықтық (2.6 суретті қара).

 

 

 

 

 

 

 

 

π3-ке перпендикуляр (бірақ π1 мен π2-ге  перпендикуляр емес) жазықтық -профиль   проекциялаушы  жазықтық деп аталады.(2.7 суретті қара).

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Жазық бұрыштардың  проекциялары

Егер де қайсыбір АВС бұрышы орналасқан γ жазықтығы проекциялар жазықтығының біріне перпендикуляр болса, онда осы жазықтыққа бұрыш түзу сызық түрінде проекцияланады (2.8 суретті қара).

 

 

 

 

 

 

 

 

Егерде тік бұрыш жазықтықтығы проекция  жазықтығына перпендикуляр болмаса, және тым болмағанда оның бір жағы  оған параллель болса,  онда  тік бұрыш берілген проекциялар жазықтығына тік бұрыш түрінде  проекцияланады (2.9 суретті қара).

2.10 сурет
 
 Тік бұрышты  проекциялаудың  қарастырылған  ерекшеліктері  есептерді  шешу барысында  кеңінен қолданылады. Мысалы, екі өзара  қиылысушы һ горизонталь және f фронталь түзулері γ жазықтығын  құрайды.  Егер қайсыбір А нүктесінен  горизонталь мен фронтальға перпендикуляр түзуін (2.10 суретті қара) жүргізсек, онда бұл  түзу  γ  жазықтығына  да перпендикуляр болады.

2.4 Екі жазықтықтың өзара орналасуы

Екі жазықтық өзара параллель болуы немесе қиылысуы мүмкін.

Егер екі жазықтық өзара параллель болса, онда олардың әрқайсысында бірінің екі қиылысқан түзуін тиісінше екіншісінің екі түзуіне параллель болатындай етіп жүргізуге болады.

 2.11 суретте β жазықтығы АВС үшбұрышымен, ал γ жазықтығы өзара қиылысқан m және n екі түзумен берілген. β және γ жазықтықтары өзара параллель болуы үшін m мен n, мысалы АВС үшбұрышының жақтарына параллель болса жеткілікті: mАВnВС. Түзулер β(АВС) жазықтығында жатқан кез-келген басқа да түзулерге параллель болуы мүмкін.

Егер  жазықтықтар іздерімен берілген болса, онда ол жазықтықтардың параллель болуы үшін олардың іздері де өзара параллель болуы тиіс (2.12 суретті қара) , яғни ƒ0γƒ0β, h0γh0β.

Егер жазықтықтардың іздері Х өсіне параллель болса, онда бұл жазықтықтар не өзара паралель, немесе өзара қиылысулары мүмкін. Нақты жауап беру үшін, үшінші профиль іздерін тұрғызу қажет.

Дәрісте жазықтықпен түзудің, жазықтықпен нүктенің өзара орналасуын анықтаумен байланысты сауалдар қарастырылады.

3 дәріс.   Ортогональ  проекцияларды  түрлендіру  әдістері.   Метрлік және позициялық есептерді шешу

Дәрістің мазмұны: проекция жазықтықтарын алмастыру әдісі және проекциялаушы түзулер төңірегінде айналдыру әдісі; метрлік пен позициялық есептер және оларды шешу тәсілдері туралы ұғым.

Дәрістің мақсаты: ортогональ проекцияларды түрлендіру әдістері туралы ұғымдарды қарастыру, геометриялық есептердің жіктелуін беріп, сондай-ақ олардың кейбіреулерін шешуді қарастыру.

Ортогональ проекцияларды (сызбаларды) түрлендіру - есептерді шешу үшін эпюрде берілген геометриялық элементтерді проекциялр жазықтықтарына қатысты неғұрлым ыңғайлы жаңа жағдайға келтіру үшін қолданылады.

3.1 Проекция жазықтықтарын алмастыру әдісі

Бұл әдістің негізі - қосымша проекциялар жазықтығы енгізіліп, проекциялар жазықтықтарының басқа жүйесіне өту жүзеге асырылады, сонымен қатар геометриялық бейнелер кеңістіктегі өз орындарын сақтайды. Алмастыру барысында екі проекция жазықтықтарының өзара перпендикулярлығы міндетті түрде сақталынады.

Екі p1 мен p2 проекциялар жазықтығы жүйесі және А нүктесі берілген болсын (3.1,а суретті қара). p4^p1 жазықтығын енгіземіз, және де ол p2–ге перпендикуляр емес. А4 нүктесі - А нүктесінің p4–ке проекциясы. Бұдан проекция жазықтықтарының екі жүйесін аламыз: негізгі - p1/p2    және қосымша - p1/p4 . Бір проекция жазықтықтары жүйесінен басқасына өту барысында А нүктесінің аппликатасы ZА және оның А1 горизонталь проекциясы екі жүйе үшін де өзгеріссіз (инварианттық) болып қалады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1,б сурет бір жазықтықтар жүйесінен басқасына өту операциясын эпюрде көрнекі түрде көрсетеді. Берілген А(А12) нүктесінің эпюрі мен х14 жаңа проекциялар өсі бойынша p4 жазықтығындағы осы нүктенің проекциясын  (А4) тұрғызу үшін мынаны орындау қажет:

1) нүктенің А1 горизонталь проекциясынан жаңа х14 проекциялар өсіне перпендикуляр түсіреміз;

2) А14 нүктесінен осы перпендикулярдың бойына А нүктесінің ZА координатасын саламыз, яғни А14А4 = А12А2 = ZA.

Егерде есепті шешу үшін қажет болса, бұл операцияны бірнеше рет қайталауға болады. Айта кетелік, екі проекциялар жазықтығын бірден алмастыруға болмайды. Жаңа проекциялар жазықтығы алмастырылмаған жазықтыққа перпендикуляр болып еңгізілуі тиіс. Сондықтан проекциялар жазықтықтарын алмастыруды тек олардың біреуін сақтай отырып орындауға болады: алдымен бір жазықтықты алмастырып, сонан соң келесісін алмастырады.

3.1 мысал - 3.2 суретте жалпы жағдайдағы АB түзу кесіндісінің ұзындығын анықтау көрсетілген.

Жалпы жағдайдағы АB түзуін деңгейлік түзуіне түрлендіру үшін, осы түзуге параллель жаңа p4 (немесе p5) жазықтығын енгізу қажет. Сызбада қосымша p4 жазықтығы p1 жазықтығына перпендикуляр және АB түзуіне параллель (p1/p4 жүйесінің өсі Х14 түзудің А1В1 проекциясына параллель), сондықтан p1/p4 жүйесінде АB түзуі фронталь болып табылады. А1  және B1 нүктелері арқылы Х14 өсіне перпендикуляр болатын жаңа байланыс сызықтарын жүргіземіз. Х14 өсінен А4 пен B4-ке дейінгі арақашықтықтар А2 мен B2-ге Х12 өсіне дейінгі арақашықтыққа тең. Жаңадан пайда болған p1/p4 проекциялар жазықтықтары жүйесінде АВ түзуі деңгейлік түзу болып табылады, яғни А4В4 - кесіндісінің нақты шамасына тең.

Дәл осылай АB түзуін горизонтальға түрлендіруге болады.Ол үшін p2 жазықтығын орынында қалдырып, АB-ға параллель және p2-ге  перпендикуляр болатындай етіп p1 жазықтығын p5-пен алмастырамыз. Енді  АВ түзуі p2/p5 жүйесінде деңгейлік түзу болып, оның А5В5 проекциясы АВ-ның нақты шамасы болып табылады.

3.2 Проекциялау жазықтығына перпендикуляр тұрғызылған өс төңірегінде айналдыру әдісі

Бұл әдістің негізі - берілген фигураны, өз орындарын өзгертпейтін проекциялар жазықтықтарына қатысты дербес жағдайға келтіру үшін, проекциялар жазықтығына перпендикуляр тұрғызылған өс төңірегінде айналдырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

p1 жазықтығына перпендикуляр і өсінің төңірегінде айналдыру кезінде А нүктесінің орыны қалай өзгеретіндігін бақылап көрелік (3.3 суретті қара). А нүктесі a жазықтығындағы (a^i және, тиісінше ap1), шеңбер доғасымен қозғалады, сондықтан бұл шеңбер p1 жазықтығына бұрмаланбай, ал p2 жазықтығына Х өсіне параллель түзу кесіндісі болып проекцияланады.

Сонымен, егер А нүктесі і өсі төңірегінде радиусы R шеңбер доғасымен қайсыбір φ бұрышына орын ауыстырса, онда ол А' жағдайына келеді. Сондай-ақ нүктенің А1 горизонталь проекциясы O1 орталығының төңірегінде дәл сол j бұрышқа бұрылады, және де А1¢ жағдайына келеді. Нүктенің А2 фронталь проекциясы Х өсіне параллель түзу бойымен жылжып, А2¢ жағдайына келеді.

Эпюрде бұл 3.4 суретте көрсетілгендей түрде болады.

Дәл осылай p2 фронталь проекциялар жазықтығына перпендикуляр тұрғызылған өс төңірегінде айналдыруды да орындауға болады. Мұнда нүктенің фронталь проекциясы шеңбер доғасымен, ал горизонталь проекциясы – Х өсіне параллель түзу бойымен орын ауыстырады. Геометриялық фигураларды проекциялар жазықтықтарына перпендикуляр тұрғызылған өстер төңірегінде айналдыру әдісі геометриялық есептерді шешу кезінде кеңінен қолданылады.

 

3.2 мысал - 3.5 суретте В нүктесі арқылы өтетін горизонталь проекциялаушы і өсі төңірегінде айналдыру әдісімен АВ түзуі кесіндісінің ұзындығын анықтау көрсетілген.

Айналдыру кезінде В нүктесі өз орнында қалады, өйткені ол айналу өсінде жатыр, және сонымен қатар А нүктесінің горизонталь проекциясы А1В1 радиусты  шеңберді сызады, ал оның фронталь проекциясы Х өсіне параллель орын ауыстырады. Сонымен, А1В1 проекциясын В1 нүктесінің төңірегінде ол Х өсіне параллель (В1А1¢) болатын жағдайға жеткенше бұрамыз. Бұдан А2 нүктесі А2¢ жағдайына келеді, сонда В2А2¢ кесіндісі - АВ түзуі кесіндісінің нақты шамасы, ал α бұрышы - АВ түзуінің p1 проекция жазықтығына көлбеулік бұрышы болып табылады.

 3.3 Геометриялық есептердің жіктелуі

Сызбаларды тұрғызу теориясының (СТТ) барлық есептері позициялық және метрлік болып бөлінеді.

Геометриялық фигуралардың бір-біріне тиістілігі және өзара қиылысуларын анықтаумен байланысты есептер позициялық есептер деп аталады.

Геометриялық фигуралардың бірінің екіншісіне тиістілігін анықтаумен байланысты есептер үш түрге бөлінуі мүмкін:

а) нүктенің түзуге тиістілігі  (АÎl);

б) нүктенің бетке тиістілігі (АÎa);

в) түзудің бетке тиістілігі (lÎa).

Геометриялық фигуралардың өзара қиылысуларын тұрғызуға арналған есептер екі топқа бөлінеді:

а) түзудің бетпен қиылысуы (lÇa);

б) беттердің өзара қиылысуы  (aÇb).

Шешуі сызбада фигуралардың қандайда бір метрлік қасиеттерін (сызықтар бөлімдерінің ұзындықтары, бұрыштар, аудандар, көлемдер өлшемдері және т.б) анықтаумен байланысты болатын есептер метрлік есептер деп аталады.

Шешуі кезінде фигуралардың метрлік, сондай-ақ позициялық қасиеттері де қолданылатын неғұрлым күрделі есептер кешенді есептер болып табылады. 

Параллель (ортогональ) проекциялау кезінде кеңістікте жалпы жағдайда орналасқан геометриялық бейнелер проекция жазықтықтарына бұрмаланып проекцияланады. Бұл жағдайда олардың сызықтық және бұрыштық мінездемелері шамаларының проекциялары бұрмаланады.

Кеңістікте жалпы жағдайда орналасқан фигуралардың бұрмаланбаған сызықтық және бұрыштық мінездемелерінің шамаларын олардың проекциялары бойынша анықтау метрлік есептер сыныбын құрайды.

Техникада кездесетін көптеген метрлік және кешенді есептер типтік тәсілдер көмегімен шешіледі. Барлық метрлік есептерді шешу алгоритмдері ортогональ проекциялаудың екі инварианттарына сүйенеді:

а) тік бұрышты проекциялау туралы теоремаға;

б) кез-келген жазық фигураның, өзіне параллель проекциялар жазықтығына бұрмаланбай (конгруэнтті фигураға) проекциялану қасиетіне, яғни  (Ф Ì b) Ù (b êêp1) Þ Ф1 @ Ф.

Барлық метрлік  есептер мына үш топтың біріне жатқызылуы мүмкін:

а) нүктеден басқа нүктеге дейінгі, түзуге дейінгі, жазықтыққа дейінгі; түзуден жазықтыққа дейінгі арақашықтықтарды анықтау есептері;

б) араларындағы бұрыштарды анықтауға арналған есептер:

      - қиылысушы немесе айқасушы түзулердің;

      - түзу мен жазықтықтың;

      - екі жазықтықтың (екі жақты бұрыштың шамасын анықтау);

в) жазық фигуралардың шамаларын анықтау.                                                                              

3.4 Кейбір геометриялық есептерді шешу

3.3 мысал - D нүктесінен АВС үшбұрыш жазықтығына дейінгі арақашықтықты анықтау керек (3.6 суретті қара).

Шешуі. Проекция жазықтықтарын алмастыру әдісін пайдаланып, берілген жазықтықты жалпы жағдайдан проекциялаушы жағдайына ауыстырамыз. Ол үшін жазықтықтың горизонталін жүргізіп, оған перпендикуляр проекция жазықтығы π4і енгіземіз.

 

 

Берілгені: a(АВС), D.

Анықтау қажет:

[D α (АВС)].

Есепті шешу алгоритмі  (ЕША):

1 һ Ì α (АВС)];

2) π 4 ^ һ → Х14 ^һ1;

3)  D4, A4, B4,C4;

4)  D4K4 ^ A4B4;

5)  D4K4 = [ D ∙ α].

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 мысал - Айқас түзулер арасындағы ең қысқа арақашықтықты анықтау керек (3.7 суретті қара).

Шешуі. Түзулердің бірін жалпы жағдайдан проекциялаушы  жағдайына аударамыз. Ол үшін проекция жазықтықтарын екі рет алмастыру қажет: бірінші алмастыру көмегімен DE түзуін деңгейлік жағдайға аударамыз, сонан соң - проекциялаушы жағдайға.

 

Берілгені: AB, DE.

Анықтау қажет:

[( [(AB)·(DE)],{(AB)-DE)}.

       

ЕША:

1) p4 êêDE®x14 êêD1E1;

2) A4B4, D4E4;

3) p5^DE®x45^D4E4;

4) D5E5, A5B5;

5) D5C5 ^ A5B5;

6) D5C5 = [(AB)·(DE)].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 мысал - Түзудің жазықтықпен қиылысу нүктесін анықтау керек (3.8,а суретті қара) және, жазықтықты мөлдір емес деп қарастырып, түзудің проекциялардағы көрінуін анықтау қажет.

Шешуі. Төменде есепті шешу алгоритмі келтірілген, оның сызбада орындалуы 3.8,б,в,г суреттерде көрсетілген.

 

Берілгені: b, γ (АВС).

 Анықтау қажет:

  b∩γ (ABC).     

 ЕША:    

 1)  α b, απ2 → α2 ≡ b2;                          

2)  2)  m = α∩γ, m2 ≡ α2≡ b2;

 3) 12 = m2∩A2C2 22 = m2 ∩ B2C2;

 4) ↨ 11A1C121B1C1;

 5) m1 = 1121;

 6) K1 = b1∩m1;

 7) K2b2;

 8) K = b∩γ (ABC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     3.8 сурет

 

4 дәріс. Беттер туралы жалпы ұғымдар. AutoCAD жүйесіндегі  3-D модельдеу элементтері

 

Дәрістің мазмұны: беттер және олардың жасалуы. AutoCAD жүйесінде үш өлшемді объектілердің жасалуы. Денелердің модельдерін тұрғызу.

Дәрістің мақсаты: беттер және олардың жасалуы туралы жалпы ұғымдар жөнінде мағлұмат беру, AutoCAD жүйесінде үш өлшемді объектілермен жұмыс істеудің негіздерін қарастыру.

4.1 Беттер туралы кейбір мағлұматтар

Сызбаларды тұрғызу теориясында (СТТ) бет (4.1суретті қара) - кеңістікте қозғалып бара жатқан сызықтың (жасаушының) немесе басқа беттің тізбектелген орындарының жиынтығы ретінде қарастырылады. Жасаушылар – түзу және қисық, соңғылары тұрақты және айнымалы болуы мүмкін. Бір бет көбінесе әртүрлі жасаушылардың қозғалыстарымен жасалуы мүмкін. Сызбада жасаушының кейбір орындарын ғана көрсетеді. Бағыттаушы деп беттің жасалуы кезінде онымен қиылысуы жасаушы қозғалысының міндетті шарты болып табылатын сызық аталады. Кейде, бағыттаушы ретінде жасаушымен  қиылыспайтын сызық пайдаланылады.

Түрлі жасаушылар, бағыттаушылар пішіндерінің, сондай-ақ беттердің жасалу заңдылықтарының ішінен беттерді кескіндеу үшін және олармен байланысты есептерді шешу үшін неғұрлым қарапайымдарын және қолайлыларын таңдайды.

СТТ–нда қабылданған беттердің жіктелуін қысқаша қарастырайық.

Түзу сызықтың қозғалысынан жасалуы мүмкін болатын бет - сызықтық бет (СБ) деп аталады. Өзінің барлық нүктелерімен жазу (жәю) кезінде жазықтықпен үзіктерсіз және қатпарларсыз беттесе алатын СБ – жазылатын бет деп аталады. Жазылатын беттерге іргелес түзу сызықты жасаушылары параллель, немесе өзара қиылысатын, немесе қайсыбір кеңістіктік қисыққа жанаспалы СБ жатады. Қалған СБ мен барлық сызықтық емес беттер - жазылмайтын беттер. Жазылатын беттер - көп жақты, цилиндрлік, конустық және кері қайту қабырғасы бар (торстық) беттер.

Көп жақты (немесе жақты) беттер - түзу сызықты жасаушының сынық сызықты бағыттаушы бойымен (4.2 суретті қара) орын ауыстыруынан жасалынады.                    Егер жасаушының бір нүктесі қозғалмайтын болса, онда пирамидалық бет, ал егер жасаушы берілген бағытқа параллель болса - призматикалық бет жасалады.

Тұйықталған жақты беттер көпжақтыларды жасайды. Жақтары – жазық көпбұрыштар, қырлары (қабырғалары) - жақтардың қиылысу сызықтары, төбелері - қабырғалардың ұштары (олардың қиылысу нүктелері). Пирамида – табаны көпбұрыш, басқа жақтары - ортақ төбесі бар үшбұрыштар. Тік пирамида –егер төбесі табан орталығына проекцияланатын болса. Дұрыс пирамида - егер табаны дұрыс көпбұрыш болса. Призма – егер екі бірдей жақтары параллель жазықтықтарда жатып, қалған жақтары  параллелограммдар болса. Параллелепипед – егер табандары да параллелограммдар болса.

    Сызбада көпжақтар - төбелерінің, қабырғаларының, жақтарының проекцияларымен кескінделеді. Кескіндерді тұрғызу кезінде қабырғалар мен жақтардың көрінуін анықтау қажет.

    Цилиндрлік беттің жасаушылары әрдәйім өзара параллель, бағыттаушысы – қисық сызық. Дербес түрлері – тік дөңгелек цилиндр, көлбеу дөңгелек цилиндр. Конустық беттердің барлық түзу сызықты жасаушыларының бір ортақ қозғалыссыз нүктесі, яғни төбесі бар, бағыттаушысы – бір кез-келген қисық сызық. Дербес түрі - тік дөңгелек конус, көлбеу дөңгелек конус. Кері қайту қабырғасы бар беттерде түзу сызықты жасаушылар қисық сызықты бағыттаушыға жанама.

Сызықтық емес беттердің ішінен тұрақты және айнымалы жасаушылары бар беттерді ажыратады. Алғашқыларын қисық сызықты жасаушылары бар айналу беттеріне (сфера, тор, айналу эллипсоиды және т.б.) және циклдық беттерге (иілген құбыр, серіппе беттері) бөледі.

Қаңқалық бетті беттің қайсыбір сызықтарының немесе нүктелерінің жиынтығымен береді. Әдетте, мұндай сызықтар - жазықтықтары өзара параллель болатын жазық қисықтар. Қаңқаның екі қиылысушы сызықтар тобы беттің тор көзді  қаңқасын жасайды. Сызықтардың қиылысу нүктелері беттің нүктелік қаңқасын жасайды (беттің нүктелерінің координаттарымен берілуі мүмкін). Қаңқалық беттерді турбиналар тұрақтарын (корпустарын), электронды сәулелік түтік баллондарының конструкцияларын жобалау кезінде пайдаланады (4.3,а,б,в суретті қара). Айналу беттері (АБ) бар денелерді техниканың көптеген салаларында қолданады: электронды сәулелік түтік баллоны, Дьюар ыдысы және т.б.

 Жасаушының түріне байланысты АБ-ді сызықтық, сызықтық емес немесе осындай беттердің бөліктерінен тұратын болуы мүмкін. АБ жасаушыны қозғалмайтын түзу сызықты өс (4.3,г суретті қара) төңірегінде айналдыру арқылы алынуы мүмкін. өсті бір нүктелі үзілме сызықпен кескіндейді. Парал-лельдер мен меридиандар ұғымдары енгізіледі. Кейбір АБ басқа беттердің дербес түрі болып табылады. Оған айналу цилиндрі мен конусын атауға болады. Олардың меридиандары түзу сызықтар болып табылады.

Олар, цилиндр үшін - өске параллель және одан тең қашықтықта жатады, немесе конус үшін – өсті, бәрі бір нүктеде, және де осы өске бірдей бұрышпен қияды. Тік дөңгелек цилиндр мен тік дөңгелек конус – айналу беттерімен және өске перпендикуляр жазықтықтармен шектелген . Цилиндр меридианы –тік төртбұрыш, конустікі – үшбұрыш . Сфера шектелген бет болып табылады және сызбада толық кескінделуі мүмкін. Сфера экваторы мен меридиандары -өзара тең  шеңберлер . Тор - шеңберді (немесе оның доғасын) осы шеңбер жазықтығында жатқан, бірақ оның орталығы арқылы өтпейтін өс төңірегінде айналдыру кезінде алынады (ашық, жабық және өзін-өзі қиятын тор деп ажыратылады) .

       Дәрісте тік дөңгелек цилиндр, тік дөңгелек конус және сфера беттерінде жатқан  нүктенің орынын анықтаумен, жазықтық  және түзудің осы беттермен қиылысуымен байланысты есептерді шешу қарастырылады.

4.2  Auto CAD жүйесінде 3-D  модельдеу туралы  жалпы  ұғымдар

 CAD (Computer Aided Design – компьютердің көмегімен жобалау) жүйелерінде үш өлшемді (3D - 3 dimension) объектілерді жасау үшін қаңқалық, беттік және қатты денелік модельдеуді пайдаланады. Қаңқалық модельде объектінің тек қабырғалары ғана беріледі, жақтары анықталмаған, модельдің өзі мөлдір, көлем ұғымы жоқ. Беттік модельде қабырғалары мен жақтары анықталған. Модель мөлдір емес, көлемі бар, бірақ салмағы жоқ (жақтардың қалыңдығын ескереді). Қатты денелік модель (ҚМ) объектіні неғұрлым шынайы бейнелеуге мүмкіндік туғызады, және объектінің сыртқы жақтары мен қабырғалары туралы толық мағлұмат береді, сондай-ақ оның ішкі құрылымын бейнелейді. Модельде көлем де, салмақта бар.

Қатты денелік модель – кеңістіктің кез-келген нүктесінен қарағандағы көріністі, модель қимасын орындауды, екі өлшемді сызбаларды автоматты түрде тұрғызуды, шынайы кескіндерді алуды, материал мінездемелерін және сырттай жарықтандырылуын толықтыруды, физикалық есептерді шешуді қамтамасыз етеді.

4.3  Қатты денелік модельдеу

 Auto CAD-та қатты денелік модельдерді жасау алгоритмі – үш өлшемді примитивтерді пайдалануға немесе екі өлшемді пішіндерді соңыра үш өлшемді модельдерге айналдыруға, және үш өлшемді модельдерді – денелерді реттеу командаларының көмегімен түрлендіруге негізделген.

Үш өлшемді примитивтер: Polysolid (Политела),  Box (Параллелепипед), Wedge (Клин),  Cone (Конус),  Sphere (Сфера),  Cylinder (Цилиндр), Pyramid (Пирамида), Torus (Тор).

4.6-4.9 суреттерде қатты денелік модельдерді түрлендіру командаларын пайдалана отырып, екі өлшемді пішіндер негізінде жасау тәсілдерінің нәтижелері келтірілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto CAD-та  құрама дененің қатты денелік моделін Union (Біріктіру), Subtract (Алып тастау) және Intersect (Қиылысу) жиындар теориясының операцияларын  пайдаланып тұрғызу мүмкіндіктері қамтамасыз етілген. 4.10-4.12 суреттерде тағанның (плитаның) моделін осындай операцияларды қолдану арқылы тұрғызу көрсетілген. Ол үшін алдыменен екі өлшемді контурларды тұрғызады (4.10 суретті қара). Сонан соң бұл контурларды қажетті биіктікке Extrude (Қысыммен басып шығару) командасымен созады (4.11 суретті қара)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ары қарай екі денені біріктіру (Union командасының көмегімен) және жасалған денеден тесіктерге сәйкес денелерді алып тастау (Subtract командасының көмегімен) орындалады. Тағанның қатты денелік рең берілген түрдегі (тонировкасы орындалған) тұрғызуларының нәтижесі 4.12 суретте көрсетілген.

 

 


 

Әдебиеттер тізімі 

1. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение. – М.: Высшее образование, 2009. – 471 с.

2. Белякова Е.И., Зеленый П.В. Начертательная геометрия. – М.: Новое знание, 2010. – 247 с.

3.  Королев Ю.А. Начертательная геометрия. – Спб.: Питер, 2010. - 256 с.

4. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и ком­пьютерная графика. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 592 с.

5. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2009. Учебный курс.- СПб.: Питер, 2008. – 576 с.

6. Жарков Н.В.  AutoCAD 2009. Официальная русская версия.- СПб.: Наука и Техника, 2009. – 608 с.

7. Полещук Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2011. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 544 с.

8. Муқашев М.Ш., Дүйсенов С.А., Қалиев Б.З. Инженерлік және компью­терлік  графика.  Сызба геометрия:  Оқу құралы. – Алматы:  АЭжБИ, 2007. – 90 б.

9. Дінасылов А.Д., Тойбаев С.Н. Инженерлік және компьютерлік гра­фика. AutoCAD компьютерлік графика жүйесіне кіріспе: Оқу құралы. - Ал­маты: АЭжБИ, 2003. – 81 б.

10. Дегтярев В.М.,Затыльникова В.П. Инженерная и компьютерная гра­фика. - М.: Академия, 2010. – 240 с.

11. Нәби Ы.А. Сызба геометрия және инженерлік графика. - Алматы. : Бастау, 2010. -  280 б.

 

 2012 ж. жиынтық жоспары, реті 363