Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Әлеуметтік пәндер кафедрасы

                                

 

 

САЯСАТТАНУ  

Барлық мамандықтардың  барлық бөлімінде оқитын студенттер үшін  семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар 

 

Алматы 2011 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: А.С. Кабылова., З.А. Абдуллина. Саясаттану. Барлық мамандықтардың  барлық бөлімінде оқитын студенттер үшін  семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар. – Алматы: АЭжБУ, 2011. – 53 б.   

 

       Ұсынылып отырған әдістемеде семестрлік  жұмысты орындауға арналған нұсқаулар  мен  тақырыптар беріліп, саясаттану курсын қамтитын әдебиеттер тізімі көрсетілген.   

 

Пікір беруші: тар. ғыл. канд., проф. Джагфаров Н.Р.  

 

         «Алматы энергетика және байланыс университетінің» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2011 ж. баспа жоспары бойынша басылады.

 

 

 

      

© «Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ, 2011ж.

 

Кіріспе 

Университеттің оқу жоспары бойынша әр студент саясаттану сабағын оқып білуі тиіс. Саясаттанудың негізгі мақсаты – саясатты ой талқысынан өткізіп, адамның мәдени дамуының бағытын айқындау болып табылады. Саяси процестердің даму бағытын айыру, қоғамдағы саяси құбылыстардың мәнін түсіне білу қабілеті бірден пайда болмайды. Ол үшін түрлі мәселелерде жинақталған білім болуы қажет: билік қатынасының сипаты, саяси режимдердің типологиясы, саяси мәдениеттің ахуалы, сондай-ақ мемлекеттік биліктің ерекшелігі, легальдық пен легитимдіктің айырмасын ажырата білу, т.б. мәселелер. Саясаттану пәнін оқыту барысында адам жинақтаған білім, оның қоғамдағы өзіндік орны мен рөлін саналы түрде бағалауға, оны түрлі деңгейде жүзеге асырудың мақсаты мен құралын таңдауға үйретеді.

Дүниежүзілік ғылым тұрғысынан алғанда саясаттану ғылымының жиырма ғасырлық тарихы бар. Оның негізін қалаған Аристотельдің «Саясат» атты сүбелі еңбегі, онда ежелгі грек полистеріндегі (қала-мемлекеттер) саяси жүйелерінің салыстырмалы қорытындылары берілген.

Ашық түрде нарықтық қатынастағы қалыптасушы демократиялық қоғамға шығармашылық ойлау қабілеті бар, өз еркімен шешім қабылдап, оған жауап бере алатын, ұжымды басқара алатын, түрлі әлеуметтік және этникалық топтармен тиімді қарым-қатынастар жасай алатын жеке тұлғалар қажет. Аталған мәселелерді шешуде мәнді үлес қоса алатын, адамды танудағы жүйелі білімнің ажырамас бөлігі саналатын пәннің бірі – саясаттану  ғылымы болып саналады.  Курсты оқыту барысында саясаттану пәнінің зерттеу нысандары  жайлы білім  қалыптасуы қажет  немесе адам  мен  әртүрлі қауымдастықтар – топтар, ұжымдар,  этностар саясаттану  пәнінің негізгі мәселесі.

Қосып айтарымыз, ұсынылып отырылған саясаттану бағдарламасы теориялық тұрғыда ғана білімді кеңейтіп қоймайды, сонымен бірге күнделікті өмірде де саяси сауатыңызды кеңейтіп, тәжірибелік тұрғыда да кеңінен пайдалануға болады. Сондықтан бірінші семестрлік жұмыс теориялық мәселелерге арналса, ал екіншісі – тек Қазақстандағы саяси тәжірибені пайымдап, бағамдауға бағытталады.

Бүгінгі таңда кафедрамызда саясаттануды оқыту мен жетілдіруде белгілі бір тәжірибе жинақталып отыр. Бұл әдістемелік ұсыныс бесінші рет өңделіп, қайта жаңа мәліметтермен толықтырылып отыр. Семестрлік тақырыптардың мазмұнына өзгерістер енгізілді. Тақырыптар нақтыланып, сұрақтар дұрыс топтастырылып, әдебиеттер тізімі жаңартылды. Осының барлығы тәлімгердің берілген тапсырманы тезірек орындауына септігін тигізеді деп ойлаймыз.

 

Семестрлік жұмыстарды  жазуға арналған әдістемелік  нұсқаулар

 

 Ұсынылып отырған семестрлік жұмыстардың тақырыптары саясаттану курсы бойынша университет бағдарламасына сай жасалған.  Саясаттануды меңгеруге  2 кредит бөлінген, сондықтан тәлімгер әр блоктан бір тақырып алып,  2 семестрлік жұмыс орындауы керек. Бірінші блок саясаттану теориясына, ал екінші  блок тақырыптары бүгінгі Қазақстанның саяси өміріне арналған.

Әр тақырыпта 2-3 маңызды мәселе қарастырылуы керек, әдебиеттер тізімі көрсетілген, алайда одан да кең түрде әдебиеттерді пайдаланамын деп ниет білдірушілерге шек қойылмайды. Ұсынылған әдебиеттер тізімін тек базалық минимум деп ұғынған абзал. Тек ескертпе түрінде айтарымыз: жұмысты жазу барысында негізгі дерек көзі ретінде оқулықтар мен оқу құралдарын ғана пайдалануға тыйым салынады.  Семестрлік жұмысты дайындау барысында монографиялар мен  журналдарда басылған мақалалар жинағын кеңінен қолдану керек. Сонымен қатар саясаттану журналдарынан көрсеткіштер пайдалану қажет.  

Семестрлік жұмыстың мақсаты қоғамның саяси дамуындағы маңызды проблемаларға дербес сипаттама беруге дағдыландыру.

Жұмыс орындау барысында қойылатын талаптар:

          1) Ғылыми-теориялық деңгей. Жұмыс бір жағынан студенттің таңдаған мәселесінің теориясын жақсы білгенін, екінші жағынан оны терең сараптай алатынын көрсетуі қажет. Жұмыстың қорытындысында талданған мәселенің мәні, мазмұны және оны шешу  жолдары көрсетілсін.

2) Дербестік деңгей. Студент жұмысында өзінің авторлық пікірі мен көзқарасын білдіргені қажет.

3) Өмірмен байланыс. Өмір таңғажайып құбылыстарға бай болады. Сондықтан мәтінде тек қана әдебиетте кездесетін деректер емес, нақты өмірде, автордың жеке тәжірибесінен алынған деректер де талданғаны жөн.

4)       Баяндау логикасы. Жұмыстың кіріспесі болуы керек, онда тақырыптың теориялық және әлеуметтік маңызы  көрсетілсін. Содан соң негізгі мәтінде  (2-3 тараудан құралған) мәселенің талдауы болсын. Тұжырымдамада мәселені талдап, қандай қорытындыға келгеніңізді көрсетіңіз.

5)       Жұмыстың дұрыс баяндалуы мен тіліне көңіл бөліңіз. Жазған пікірлеріңізді оқушыға  дұрыс, түсінікті түрде жеткізіңіз.

6)       Безендіру мәселесі. Жұмыстың көлемі – 12 беттен артпасын. (кіріспе, қорытынды, әдебиеттер тізімі, сыртқы бет және жоспарды санамағанда). Мәтіннің ішіндегі тараулар жоспарға сәйкес көрсетілсін; пайдаланған әдебиетке сілтеме жасауды ұмытпаңыз.  Ғылыми жұмыстың соңында оның орындалған күні мен автордың қолтаңбасы болуы қажет.

7)  Тақырып таңдау. Класс тобында екі студент бір тақырыпты қайталамауы тиіс. Жұмысты әдістемеде көрсетілмеген тақырыпқа жазғыңыз келсе, мұғаліммен алдын-ала келісіңіз.

Сырттай оқу бөлімінің тәлімгерлері бақылау жұмысының тақырыбын сынақ кітапшасының соңғы екі цифрына сай төмендегі кестеге иек арта отырып таңдайды.

 

Сырттай оқу бөлімінің тәлімгерлері үшін

Сынақ кітапшасының

нөмірі

Тақырып нөмірі

Сынақ кітапшасының

нөмірі

Тақырып

нөмірі

Сынақ кітапшасының

нөмірі

Тақырып

нөмірі

00

01

34

10

67

18

01

02

35

11

68

19

02

03

36

12

69

20

03

04

37

13

70

21

04

05

38

14

71

22

05

06

39

15

72

23

06

07

40

16

73

24

07

08

41

17

74

25

08

09

42

18

75

01

09

10

43

19

76

02

10

11

44

20

77

03

11

12

45

21

78

04

12

13

46

22

79

05

13

14

47

23

80

06

14

15

48

24

81

07

15

16

49

25

82

08

16

17

50

01

83

09

17

18

51

02

84

10

18

19

52

03

85

11

19

20

53

04

86

12

20

21

54

05

87

13

21

22

55

06

88

14

22

23

56

07

89

15

23

24

57

08

90

16

24

25

58

09

91

17

25

01

59

10

92

18

26

02

60

11

93

19

27

03

61

12

94

20

28

04

62

13

95

21

29

05

63

14

96

22

30

06

64

15

97

23

31

07

65

16

98

24

32

08

66

17

99

25

33

09

 

          Бақылау жұмысын өткізу тәсілдері. Бақылау жұмысын электронды түрде мына  адреске aipet@aipet.kz жіберуге болады, сонымен бірге пошта арқылы немесе тікелей мына адреске әкелу керек: 050013, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 126, АЭжБУ, әлеуметтік пәндер кафедрасы (А – 314).

 

Семестрлік жұмыстардың тақырыптары

 

1 тарау. Саясаттану теориясы

 

1.1 Саясаттану ғылымы

 

1. Саясаттану нені зерттейді?

2. Саясаттану білімінің құрылымы және қызметі.

3. Басқа ғылымдардан айырмашылығы.

 

Әдебиеттер

 

[10, 23, 91, 109, 126, 127, 149, 155, 157, 190, 209].

 

1.2 Саясат – қоғамдық құбылыс

 

1.   Саясат: ұғымы,  мәні,  негізгі белгілері.

2.   Саясаттың қоғамдық дамудағы рөлі.

 

Әдебиеттер

 

[2, 11, 41, 55, 61, 99, 105, 109, 130, 149, 157, 190].

 

1.3 Ежелгі Шығыстағы саяси ілімдер

 

1 . Саяси ілімнің пайда болуы.

2 . Ежелгі Үндістандағы саяси көзқарастар.

3 . Ежелгі Қытайдағы саяси ой-сана және оның негізгі өкілдері.

 

Әдебиеттер

 

[1, 8, 16, 18, 21, 80, 81, 210, 211, 222, 223, 224].

 

1.4 Ежелгі Грекиядағы саяси ғылым

 

1. Ежелгі Грекиядағы философия мен саяси ойдың 8 жылы

2. Ежелгі Грекиядағы  саяси ғылымның негізгі мектептері.

3. Ежелгі Грекиядағы  саяси ілімнің негізгі жетістіктері

      

Әдебиеттер

 

[7, 8, 16, 18, 21, 80, 81, 210, 211, 222, 223, 224].

 

 

1.5 Ежелгі Римнің саяси ой-санасы

 

1. Ежелгі Римдегі саяси ой-сананың ерекшеліктері.

2. Ежелгі Римдегі саяси-құқықтық ілімдердің негізгі ерекшеліктері

3. Ежелгі Римдегі саяси ойдың негізгі өкілдері

 

Әдебиеттер

 

[7, 8, 16, 18, 21, 80, 81, 210, 211, 222, 223, 224].

 

1.6 Мұсылман Шығысындағы саяси ой-сана

 

1.   Құран және оның ортағасырлық Шығыстағы саяси-құқықтық ой-санаға әсері.

2.   Ибн-Хальдун тұжырымдамасы.

 

Әдебиеттер

 

[1, 2, 7, 8, 12, 16, 18, 21, 54, 80, 81, 210, 211, 222, 223].

 

1.7 Макиавелли и макиавеллизм

 

1.   Макиавелли және саясат туралы жаңа ғылым. Саясаттың моральдан бөлінуі.

2.   Мемлекеттік билік және билеушінің қасиеттері туралы Макиавеллидің ілімі.

3.   Макиавеллизм және оның негізгі формасы.

 

Әдебиеттер

 

[1, 7, 8, 16, 18, 21, 80, 81, 210, 211, 222, 223].

 

 

1.8  17- 19 ғасырдағы Батыс Еуропадағы саяси ілімдер

 

1.   Табиғи құқық теориясы.

2.   Адам құқығы туралы алғашқы құжаттар.

 

Әдебиеттер

 

[5, 16, 25, 54, 70, 80, 144, 194, 218].

                     

 

 

1.9 Қазақстандағы саяси ойлардың дамуы

 

1 . «Жеті жарғыны» қабылдаудың негізгі алғышарттары мен қажеттілігі. 

2 . «Жж»-ның негізгі мәселесі.

3 . «Жж»-ның рөлі және 17 ғ. негізгі саяси-құқықтық құжаты. 

 

Әдебиеттер

 

[1, 8, 16, 45, 80, 81, 94, 142, 158, 221].

 

1.10 Қазақ ағартушыларының саяси көзқарастары

 

1. Абай Құнанбаев және оның Қазақстандағы саяси ой-санаға қосқан үлесі.

2. Ш. Уәлиханов және оның саяси-құқықтық көзқарасы.

3. Ы. Алтынсариннің саяси көзқарасы.

 

Әдебиеттер

 

[1, 8, 31, 38, 45, 49, 61, 80, 94, 97, 142, 158, 166, 182, 193, 214, 230, 231, 232].

 

1.11 «Алаш» партиясы мүшелерінің саяси көзқарастары

 

1. «Алаш» партиясы: пайда болуы мен өмір сүру кезеңдері.

2. Партияның жетекші өкілдері.

3. «Алаш» партиясының бағдарламасы және оның революциялық мінездемесі.

 

Әдебиеттер

 

[5, 14, 33, 39, 52, 30, 50, 71, 76, 133, 140, 151, 190, 197, 219, 226, 228, 233, 234, 235].

 

1.12 Жаңашыл буржуазиялық саяси теориялар мен идеологиялар

 

1 . Либерализм и неолиберализм.

2 . Консерватизм и неоконсерватизм.

 

Әдебиеттер

 

[5, 14, 33, 39, 51].

 

1.13 Марксизм-ленинизм саяси ілім ретінде

 

1.   Марксизм-ленинизм теориясының авторлары.

2.   Марксизм-ленинизм теориясының мазмұны мен ерекшеліктері.

3.   Марксизм-ленинизмнің саяси тәжірибесі және оны бағалау.

 

Әдебиеттер

 

[5, 14, 33, 39, 51].

 

1.14 Социал-демократия және оның ХХ ғасырдағы эволюциясы

 

1. Социал-демократия теориясының авторы.

2. Социал-демократия теориясының мазмұны мен ерекшеліктері.

3. Социал-демократияның саяси тәжірибесі және оны бағалау.

         

Әдебиеттер

 

[52, 71, 103, 160].

 

1.15 Фашизм және оның саяси идеологиясы

 

1.   Фашизм теориясының авторлары.

2.   Фашизм теориясының мазмұны мен ерекшеліктері.

3.   Фашизмнің саяси тәжірибесі және оны бағалау.

 

Әдебиеттер

 

[7, 8, 16, 80, 81].

 

1.16 Саяси экстремизм мен терроризмнің идеологиясы

 

1.   Саяси экстремизм мен терроризм теориясының авторы.

2.   Саяси экстремизм мен терроризм теориясының мазмұны мен ерекшеліктері.

3.   Саяси экстремизм мен терроризм теориясының саяси тәжірибесі және оны бағалау.

 

Әдебиеттер

 

[7, 8, 16, 80, 81].

 

1.17 Билік

 

1.   Билік – әлеуметтік құбылыс.

2.   Билік теориясы мен билік қарым-қатынасы.

3.   Саяси билік, оның ерекшелігі.

 

Әдебиеттер

 

[7, 8, 16, 80, 81].

 

1.18 Қоғамның саяси жүйесі

 

1.   Саяси жүйе: ұғымы, мәні, құрылымы, қызметі.

2.   Саяси жүйе теориялары: Д. Истон, Г. Алмонд.

 

Әдебиеттер

 

[4, 7, 8, 16, 28, 69, 80, 81, 210].

 

1.19 Мемлекет

 

1. Мемлекет – саяси жүйенің маңызды элементі.

2. Мемлекеттік билікті бөлу принципі.

 

Әдебиеттер

 

[13, 17, 36, 40, 42, 43, 65, 84, 125, 150, 173, 186, 206, 207, 215].

 

1.20 Саяси партиялар және партиялық жүйелер

 

1. Саяси партия: ұғымы, белгілері, саяси жүйедегі рөлі.

2. Саяси партиялардың жіктелуі.

3. Саяси жүйелер: типологиясы мен салыстырмалы анализ.

 

Әдебиеттер

 

[19, 34, 83, 156, 163, 165, 169, 215, 225, 226].

 

1.21  Азаматтық қоғам

 

1. Азаматтық қоғам тұжырымдасының саяси ой тарихындағы дамуы.

2. Азаматтық қоғам туралы жаңашыл пайым.

3 Азаматтық қоғам дамуының болашағы.

 

Әдебиеттер

 

[38, 96, 114, 134, 159, 177, 192, 199, 212, 215].

1.22 Құқықтық мемлекет

 

1. Құқықтық мемлекет идеясының саяси ой-сана тарихында дамуы.

2. Құқықтық мемлекет туралы жаңашыл пайым: негізгі белгілері мен ұйымдастыру принциптері.

3. Жаңашыл мемлекет құру жолындағы негізгі ағымдар.

 

Әдебиеттер

 

[19, 24, 35, 113, 115, 134, 145, 164, 200, 202].

 

1.23 Жемқорлық: тарихы мен бүгінгі жағдайы

 

1. Жемқорлықтың тарихы мен сипаты.

2. Жемқолықтың түп-тамырлары.

3. Әлемдік тәжірибедегі жемқорлықпен күрес тәсілдері

 

Әдебиеттер

 

[6, 13, 31, 62, 67, 79, 84, 93, 100, 134, 162, 220].

 

1.24 ХХ ғасырдағы тоталитарлы саяси режимдер

 

1 . Тоталитаризм: мәні мен негізгі белгілері.

2 . Тоталитарлы саяси режимдердің әртүрлілігі.

3 . Тоталитаризмнің мүмкіншіліктері.

 

Әдебиеттер

 

[13, 84, 93, 100, 110, 112, 114, 134, 139, 148, 162, 172, 177, 220].

 

1.25 Авторитарлы саяси режимдер

 

1 . Авторитаризм және оның басқа саяси режимдерден өзгешеліктері.

2 . Авторитарлы режимдердің әртүрлілігі.

3 . Авторитаризмнің реформаторлық потенциалы.

 

Әдебиеттер

 

[64, 93, 170, 171, 176, 198, 220].

 

1.26 Демократиялық саяси режимдер

 

1 . Демократиялық режим: негізгі белгілері.

2 . Демократиялық саяси режимдердің әртүрлілігі.

3 . Демократияның болашағы.

 

Әдебиеттер

 

[13, 27, 44, 58, 59, 65, 84, 98, 128, 139, 153, 172, 174, 177, 199, 205, 217, 225].

 

1.27 Демократия

 

1 . Демократия: мәні, маңызы, негізгі принциптері.

2 . Демократияның тарихи формалары: мәні мен салыстырмалы анализ.

 

Әдебиеттер

 

[58, 84, 222, 68, 84, 85, 99, 135, 147, 184].

                                        

1.28 Демократияның жаңашыл тұжырымдамасы: өзгешелігі

 

1 . Плюралистік демократия теориясы.

2. Элитарлы демократия теориясы.

3. Екі теорияның қарама-қайшылықтары.

 

Әдебиеттер

 

[27, 44, 58, 84, 98, 128, 153].

 

1.29 Демократияның жаңашыл тұжырымдамасы: ұқсастықтары мен ерекшеліктері.

 

1. Партисипаторлы демократия тұжырымдамасы.

2 . Социалистік демократия тұжырымдамасы.

3 .Екі тұжырымдаманы салыстыру.

 

Әдебиеттер

 

[13, 58, 59, 65, 84, 139, 153, 172, 174, 177, 199, 205, 217].

 

1.30 Адам құқығы мен бостандығы – саясаттың негізгі проблемасы

 

1 . Адам құқығы: ұғымы, түрлері.

2 . Құқық пен бостандық туралы халықаралық құжаттар.

3 . Адам құқығы үшін күрестегі негізгі ағымдар. Халықаралық ұйымдар қызметі.

Әдебиеттер

 

[13, 58, 59, 65, 84, 86, 139, 172, 174, 177, 193, 199, 205, 217].

 

1.31 Саяси жаңару (демократияға өту)

 

1 . Саяси жаңару: ұғымы, мазмұны туралы негізгі теориялар.

2   Саяси жаңарудың негізгі теориясы.

3 . Саяси жаңарудың тәжірибесі: әлемдік және отандық тәжірибе.

 

Әдебиеттер

 

[1, 13, 48, 59, 65, 139, 172, 177, 193, 205, 217].

 

         1.32 Жеке тұлға және саясат

 

1.     Саяси әлеуметтену: мәні, факторлары, кезеңдері, нәтижесі.

2.     Тұлғаның саяси әлеуметтенуінің негізгі кезеңдері мен нәтижелері.

3.     Саяси қатысу мен оның түрлері.

 

Әдебиеттер

 

[1, 13, 48, 59, 65, 139, 172, 177, 193, 205].

 

1.33 Саяси көшбасшылық

 

1 . Саяси  көшбасшылық:  ұѓымы, мәні.

2 . Көшбасшылық теориясы.

3 . Саяси көшбасшылық түрлері.

 

Әдебиеттер

 

[63, 84, 104, 112, 131, 139, 166, 167, 168, 172, 182, 188].

 

1.34 Саяси көсемнің суреті 

(студенттің таңдауынша:  Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Назарбаев, Рузвельт, Черчиль, Де Голль, Ден Сяопин, М.Тэтчер т.б.)

 

Ескерту. Төмендегі жоспар бойынша саяси портрет құрастырыңыз:

1.   Саясатқа келген жолы.

2.   Мемлекеттегі қызметі.

3.   Қызметінің тарихи мазмұнын бағалау.

 

 

Әдебиеттер

 

[12, 20, 47, 72, 78, 84, 90, 129, 141, 147, 155, 179, 180, 187, 191, 213].

 

1.35 Саяси мәдениет

 

1 . Саяси мәдениет: ұғымы, мәні, қоғамдық маңызы.

2  Саясаттану ғылымы саяси мәдениеттің түрлері туралы.

3 . Кеңестік кеңістіктегі жаңа саяси мәдениеттің ерекшеліктері туралы.  

 

Әдебиеттер

 

[9, 15, 37, 66, 84, 87, 88, 111, 137, 155, 178, 181, 185, 196, 226].

 

1.36 Саясаттану халықаралық қатынастар туралы

 

1.     «Халықаралық қатынастар», «әлемдік саясат», «сыртқы саясат» ұғымдарының мәні мен мазмұны.

2.     Халықаралық қатынастар туралы негізгі теориялар.

3.     ХХI ғасыр және соғыс пен бейбітшілік мәселесін шешу жолындағы жаңа мүмкіндіктер. 

 

Әдебиеттер

 

[31, 36, 48, 73, 82, 84, 89, 111, 137, 161, 216, 227].

 

1.37 Саясаттану адамзаттың болашағы туралы

 

1. Д. Белл іліміндегі постиндустриалды қоғам теориясы.

2.     Ақпаратты қоғам теориясы.

 

Әдебиеттер

 

[26, 36, 48, 57, 60, 74, 82, 84, 95, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 137, 138, 152, 161, 195, 201].

 

Бірінші тарауға арналған әдебиеттер

 

1. Қапесов Н. Саясаттану. А., Жеті жарғы. 2003.

2. Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н. Саясаттану. Астана, 2006.

3. Абдуллаев Н. Ваххабизм в современном мусульманском обществе. – Мысль, 2010.

4. Абирова Б.И. Проблема аскетизма в исламском мистицизме. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

5. Адзиев Х.Г., Гасанов Н.Н. Преодоление национализма – условие формирования гражданского общества // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 6.

6. Азаркин Н.Н. и др. История политических учений. – Вып. 1. – М.,

7.     Назарбаев Н.А.  Ғасырлар  тоғысында. – Алматы, 1996.

8.  Айдарбеков З. Духовность и толерантность как способы социокультурной  интеграции молодежи. – Мысль, 2008. - №9. 

9. Айтбаева А. Модернизация, глобализация и национальное государство. – Мысль, 2009. - №10. 

10.   Аксакалова М. Особенности политической социализации личности. – Мысль, 2008. - №9.

11.   Алдашов Б., Гафуров Р. Проблемы реализации региональной молодежной политики. – Мысль, 2009. - №3.

12.   Қазақстан Республикасының гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы. Алматы. 2000.

13.   Алмуханова Р. Клятвы степных батыров. – Мысль, 2009. - №2. 

14.   Альмаханова Г. Социальное  воспитание личности. – Мысль, 2008. 

15.   Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалар. Алматы, 1994.

16.   Абай Құнанбаев. Екі томдық шығармалары. Алматы, 2000.

17.   Аристотель. Политика // Соч. в 4-х томах. – М., 1983.

18.   Әл-Фараби. Тарихи-философиялық сабақтастық. Алма-Ата, 1985.

19.     Аширбекова Б. Социальная адаптация в эпоху перемен. – Мысль, 2008. - №4.

20.   Ашкеров А.Ю. Политическое пространство и политическое время. М., 1998.

21.    Б.А. Исаев. Геополитика классическая и геополитика современная. – Полис. – 2011. - №2.

22.   Б.Г. Капустин. Тезисы о политической философии. – Полис. – 2010. - №2. 

23.   Б.И. Макаренко. Постсоветская партия власти: «Единая Россия» в сравнительном контексте. – Полис. – 2011. - №1.

24.   Баишев Ж. Общие принципы исламского права, теория.

25.   Байкадамова А. Восприятие образа политика. – Мысль, 2008. - №9.

26.   Балбеко А.М., Медиков В.Я. Тайваньский опыт: слагаемые успеха // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 1.

27.   Бегалинова К., Бегалинов С. Проявление экстремизма и терроризма в Казахстане. – Мысль, 2008.

28.   Іңкәрбаев Е. Посткеңестік мемлекеттердегі саяси жаңарудың мәні // Саясат. 2002. №9-10.

29.   Белл Д. Вступление в постиндустриальное общество. – М., 1973.

30.   Бельгибаев С. Особенности политической элиты Казахстана // Саясат. – 2002. – № 2.

31.   Уәлиханов Ш. Таңдамалы. Алматы, 2002.

32.   Бисембаева З. Духовно-экологическое наследие казахских мыслителей. - Саясат - Полис. - 2008. - №12.

33.   Борисов В.К. Теория политической системы. – М., 1991.

34.   Бородин Е.Т. Еще раз о партиях, идеологии и насилии в развитии общества // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 2.

35.   Браун Э. Авторитет руководителя. – Мысль, 2009. - №9. 

36.   Бурбаева П. Массовая культура в современном обществе. – Мысль, 2008. - №8. 

37.   Бурлацкий Ф., Галкин А. Современный Левиафан. – М., 1985.

38. Қалиев Н. Қазақстанның партиялық жүйесі // Ақиқат. – 2002. - 12.

39.   Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

40.   Вебер М. Политика как призвание и профессия //Избранные произведения. – М., 1990.

41.   Власть. Очерки современной политической философии Запада. – М., 1989.

42.   Власть: Философско-политические аспекты. – М., 1989.

43.   Водянова Г. Политическая стабильность в условиях автократии // Мысль. – 2000. – № 2.

44.   Вьюнов В.Н., Куртов А.А., Шекунова Т.В. Политология. История политических учений: Курс лекций. – М., 1993.

45.   Г.И. Мусихин. Модели современного кпатиализма в новой политэкономии: между наукой и идеологией. – Полис. – 2009. - №3.

46.   Гаджиев К.С. Вестернизация или особый путь модернизации? – Полис. – 2008. - №4.

47.   Гаман – Голутвина О.В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт. Часть 1. – Полис. – 2008. - №6.

48.   Голухин А.В. Понятие государственного интереса в философско-мировоззренческой парадигме учения Джона Локка // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2000. – № 6.

49.   Гончаренко В.В. XXI век в зеркале футурологии. – М., 1987.

50.   Гора Н. Оптимистическая трагедия Алаш – Орды. – Мысль, 2009. - №1.  

51.   Григоров С.Г. Преодоление заданности (Размышления о консерватизме) // Полис. – 2000. – № 3.

52.   Гринин Л.Е. Национальный суверенитет и процессы глобализации (вводные замечания). – Полис. – 2008 – №1.   

53.   Грюнбаум Г.Э. Классический ислам. – М., 1988.

54.    Құран Кәрім. Халифа Алтай аудармасы. Алматы, 2005.

55.   Гюльнар Муканова. Новая миротворческая миссия. – Мысль, 2011. - №1. 

56.    Д.Г. Уинтер. Король – философ или противоречивый политик? Личностный профиль Барака Обамы. – Полис. – 2011. - №2.

57.   де Тенги А. Выход из империи: тяжелое наследство. – Полис. – 2008. – №6.     

58.   Делягин М.Г. Ценностный кризис: почему формальная демократия не работает. – Полис. – 2008. - №1. 

59.    Джангильдин Г. Мой отец – комиссар Джангильдин. – Мысль, 2009. - № 4. 

60.   Доброхотов Р.А. Политика в информационном обществе // Полис. –2004. - № 3.

61.   Бөкейханов Ә. Шығармалар. Алматы, 2008.

62.   Байтұрсынов А. Ақ жол. Алматы. Жалын, 1991.

63.   Е.А. Лазарев. Политическая коррупция: объясняя природу постсоветских трансформаций. – Полис. – 2010. - №2.

64.   Ж.Т. Тощенко. Особенности современной охлократии. – Полис. – 2010. - №2.

65.   Жаксыбеков А. Политологический анализ состояния системы общего и дополнительного образования РК. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

66.   Жаксылыков Е. Гражданское общество: политологический аспект // Мысль. – 2004. – № 3.

67.   Жубакова С. Воспитание политической культуры у школьников // Мысль. – 2004. – № 12.

68.   Зайналова Е. Развитие религии в Казахстане. – Мысль, 2008.

69.   Замятин Д.Н. Моделирование геополитических ситуаций (на примере Центральной Азии во второй половине XIX века) //Полис. – 1998. – № 2.

70.   Зарубежная политическая наука: история и современность //Политология. – Вып. 3. – М., 1990.

71.   Дулатұлы М. Оян, қазақ! Алматы, 2005.

72.   И.В. Самаркина, С.Д. Дмитрук. Руководители государств после пика политической карьеры: факторы и профессиональные траектории. – Полис. – 2011. - №1.

73.   Сагадеев С.М. Политическое развитие в странах СНГ. Душанбе, 2004.

74.    Ипполитова Т. Теоретические подходы к определению и содержанию процесса глобализации. – Саясат – Полис, 2009. - №2. 

75.   Молдагулова Ж. История административной реформы в Казахстане. – Саясат – Полис, 2009. - №2.  

76.   Шокай М. Түркістанның қилы тағдыры. Алматы, 1992.

77.   Ипполитова Т.В. Процессы трансформации: сравнительный анализ. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

78.   Искакова Г. Гражданское общество как условие реализации прав человека // Саясат. – 2004. – № 12.

79.   История политических и правовых учений /Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.. 1995.

80.   История политических и правовых учений. Домарксистский период. – М., 1991.

81.   К. де Ландшир, Ю. Мидлхоф. Роль личности в политике на примере Евросоюза. – Полис. – 2011. - №2.

82.    Кабаченко А.П. Политический процесс и политическая система: источники саморазвития // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 3.

83.   Казахстан: особенности перехода к демократии. Коллективная монография / Отв. ред. Джагфаров Н.Р. – Алматы, 2004.

84.   Каирова Б. Личностно – ценностное измерение культуры. – Мысль, 2008. - №10. 

85.    Калмырзаев А. Демократия разнолика, но суть ее – одна // Мысль. – 2004. – № 11.

86.  Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н. Саясаттану. Астана, 2006.

87.   Канагатова А.М. Теоретические подходы к определению  понятий «ценность» и «ценностные ориентации» в измерении современной молодежи. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

88.   Кангереев Н.Т. Политическая элита Казахстана в исторической             ретроспективе // Саясат. – 2001. – № 5.

89.   Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) // Полис. – 2004. – № 4.

90.   Каспэ С.И. Апология центра: о забытом методологическом ресурсе политической науки // Полис. – 2005. – № 1.

91.   Кенжалин Ж. Борьба с коррупцией: ликвидировать зло с корнями. – Мысль, 2009. - №2.

92.   Кенжалин Ж. Гражданская ответственность «четвертой власти». – Мысль, 2009. - №8. 

93.   Кирилюк Ф.М., Ковш А.Г. Западноевропейские социально-политические учения. – М., 1991.

94.   Киринициянов Ю. Обамомания? Обамократия? – Мысль, 2009. - №3.

95.    Кирк Р. Какая форма правления является наилучшей для счастья человека? (Предисловие М.П. Кизимы) // Полис. – 2001. – № 3.

96.   Клингеманн Х. – Д. Сравнительный анализ развития  политической науки в Западной Европе. – Полис. – 2008. - №3. 

97.    Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневой образ жизни (Социологический автопортрет постсоветского общества) // Полис. – 2000. – № 4, 5.

98.   Козлова О.Н. Политика в социокультурной динамике // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 5.

99.   Колдыбаева С. Разумный авторитаризм или демократия? // Мысль. – 2004. – № 8.

100.         Касымжанова А.А. Политика аль-Фараби. А., 1999.

101.  Колесникова И.С. Глобализация – рискогенный фактор для здоровья человека? – Полис. – 2008 – №2.   

102.         Консерватизм: современные интерпретации. – М., 1990.

103.         ҚР-ның Конституциясы. - Алматы, 1995.

104.         Костин А.И. Планетарная пирамида политики в век глобализации // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 5.

105. Красиков С.А. Глобализация: политические риски открытости. - Полис. – 2008 – №2.     

106. Красиков С.А. Политические риски детрадиционализации. – Полис. – 2008 – №5.  

107.         Красин Ю.А. Социология в наше время. – Полис. – 2009. - №2.

108.         Красин Ю.А. Социология и политология: общая судьба, общие заботы. – Полис. – 2008. - №5.

109.         Кривошеев В.Т. Социальное государство и его роль в становлении социального партнерства // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3.

110.         Назарбаев Н.А. «Қазақстан – 2030». Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және  әл-ауқатының  артуы. Президенттің халыққа жолдауы // Ақиқат. – 1997. - №12.

111.         Кудайбергенов У. Место и роль законодательства в системе права РК // Мысль. – 2005. – № 2.

112.         Кузнец Ю.Л. Партология и жизнь // Полис. – 2005. – № 1.

113.         Назарбаев Н.Ә. Жүз жылға татитын он жыл // Ақиқат. – 2002. 1.

114.         Кулинченко А.В. Политические партии и развитие демократии: опыт  России и Германии // Полис. – 2004. – № 2.

115.         Куттыкадам С. Дао Дэна. – Мысль, 2009. - №5. 

116.         Куттыкадам С. Лучшая роль Рейгана. – Мысль, 2009. - №9.

117.         Куттыкадам С. Мандела – живая легенда. – Мысль, 2008. - №1. 

118.         Куттыкадам С. Неистовый Ататюрк. – Мысль, 2009. - №3. 

119.         Карин Е. Терроризмге қарсы күрес: мемлекет пен қоғамның одағы // Саясат,  2003. № 10.

120.         Куттыкадам С. Плач Иеремии о заблудшей цивилизации. – Мысль, 2009. - №12.  

121.         Куттыкадам С. Рузвельт – архитектор послевоенного мира. – Мысль, 2009. - №4. 

122.         Куттыкадам С. Упрямый чудотворец Эрхард. – Мысль, 2009. - №6. 

123.         Кыдырали У., Кыдыралина Ж. Память сердца великого патриота. – Мысль, 2009. - №6.

124.         Кыдыралина Ж. Этничность и власть. – Мысль, 2008.

125.         Фадеева Л.А. Проблема идентичности в сравнительной политологии. – Полис. – 2011. - №1.

126.         Сморгунов Л.В. Событийное политическое знание и его значение для современной сравнительной политологии. – Полис. – 2011. - №1.

127.         Ларсен С.У., Херсвик Я. Крушение и восстановление демократического режима в Португалии (Опыт применения теории игр к анализу исторических событий) // Полис. – 2004. – № 2, 3.

128.    Лаумулин М. Проблемы модернизации Казахстана. – Мысль, 2009. - №5. 

129.          Лебедева М.М. Проблемы развития мировой политики // Полис. –2004. – № 5.

130.         Лепеха А. Сущность конституционного правосознания // Мысль. – 2004. – № 7.

131.  Люблинский В.В. Социальная политика в условиях  глобализации: опыт развитых стран. – Полис. – 2008. - №6.

132.  Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства. – Полис. – 2011. - №2.

133.         Макаренко С.А. Эволюция государства – нации: попытка деконструкции. – Полис. – 2008. - №1. 

134.         Малинова О.Ю. Гражданство и политизация культурных различий (Размышления по поводу некоторых тенденций в англоязычной политической философии) // Полис. – 2004. – № 5.

135.         Ашин А.Г. Основы элитологии. – Алматы, 1996.

136.         Мансурова А. Проблемы духовноравственного развития человека в современном обществе. – Мысль, 2009. - №12. 

137.   Мусатаев С. Батыстық азаматтық қоғам концепциясындағы адам құқығы мен бостандықтар мәселесі // Саясат 2003. №9.

138. Материалы круглого стола ИФ РАН. Демократия: универсальные ценности и многообразие исторического опыта. – Полис. – 2008. - №5.

139.         Медоуз Д.Л. Пределы роста. – М., 1991.

140.         Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. – 2004. – № 2.

141.         Мир политической мысли. Хрестоматия по политологии /Под ред. В.Г. Юстузова, А.К. Голикова. – СПб., 1995. – Ч. 2. Политическая мысль Средневековья и Нового времени. – Кн. 1. Средневековье, эпоха Возрождения и Реформации.

142.         Мир политической мысли. Хрестоматия по политологии /Под ред. В.Г. Юстузова, А.К. Голикова. – СПб., 1995. – Ч. 2. Политическая мысль Средневековья и Нового времени. – Кн. 2. Новое время. – Ч. 3. Политическая мысль конца XVIIIXIX  вв.

143.         Мирский Г.И. Ислам и нация: Ближний Восток и Центральная Азия //Полис. – 1998. – № 2.

144.         Михельс Р. Главы из книги «Политические партии» // Диалог. –1990. – №№ 3, 5, 7, 9. 11, 13, 15, 17. – 1991. – № 3.

145.         Мурадян А.А. Самая благородная наука. Об основных понятиях международно-политической теории. – М., 1990.

146.  Мусатаев С. Влияние политической и правовой культуры на инициативность в гражданском обществе. – Саясат – Полис. – 2009. - №10.

147.         Мусатаев С. Социальное государство с гражданским обществом: мировой опыт и казахстанская модель // Мысль. – 2004. – № 4.

148.         Н.В. Загладин. Кризис цивилизации или гуманитарного знания? – Полис. – 2010. - №2.

149.          Н.С. Розов. Специфика «русской власти», ее ментальные структуры, ритуальные практики и институты. – Полис. – 2011. - №1.

150.         Нейсбитт Дж., Абурдин П. Что нас ждет? Мегатенденции. «Год 2000». – М., 1992.

151.         Новикова Л.И. П.А. Столыпин как государственный деятель // Полис. – 2001. – № 4.

152.         Новые демократии и/или новые автократии? (Материалы круглого стола) // Полис. – 2004. – № 1.

153.         Новые демократические идеи Востока // Полис. – 2004. – № 5.

154. Нуртазина Р.А. Политическое образование – как фактор  модернизации политического процесса.  – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

155.         Нысанбаев А., Машан М., Мурзалин Ж., Тулеугулов А. Эволюция политической системы Казахстана. – Т. 1, 2. – Алматы, 2001.

156.         Нукенов А. Биліктің бөлу теориясы // Саясат, 2001. №6.

157.         Орачева О.И., Подвинцев О.Б. Политическая мысль в терминах и ицах. – Пермь, 1995.

158.         Орманова А. Суверенитет государства: понятие и основные элементы // Мысль. – 2004. – № 6.

159.         Павлов А.В. Уильям Фрэнк Бакли – младший  и возникновение американского консерватизма. – Полис. – 2008. - №3.

160.         Пакульски Я., Василевски Я. Циркуляция политических  элит: от лис к львам. - Полис. – 2008 – №6.     

161.         Перкин В. Общество социальной справедливости. – Мысль, 2008. - №5. 

162.         Пляйс Я.А. Диалектика взаимодействия политических и партийных систем // Полис. – 2004. – № 6.

163.         Понамаренко С.М. Политическое развитие Кыргызстана в конце ХХ в. Бишкек, 2000.

164.         Политическая система и политическая жизнь общества. – М., 1991.

165.         Права человека в истории человечества и современном мире. – М., 1989.

166.         Права человека накануне XXI века. – М., 1994.

167.         Права человека: Сборник универсальных и региональных международных документов. – М., 1990.

168.         Пушкарева Г.В. Политическая система: синергетический подход // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2001. – № 6.

169.         Раисов У.Е. Коррупция в государственных органах  и ее социальные последствия. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

170.         Руслан Дүлдүл. Демократиялық мемлекеттердің негізгі белгілері туралы // Қазақ газеттері. 11 маусым. 2010 ж.

171. Ржешевский Г.А. Демократия: миф, реальность или раскрученный бренд? – Полис. – 2008. - №5.

172.         Рахымбаева А. Саясаттану. Дәрістер жинағы. Өскемен ШҚМТУ, 2008.

173.         Рысбеков Т., Добряев П. Демократия и электоральная культура граждан. – Мысль, 2008. - №7. 

174.  Патрушев С.В. Устроение современного мира. Что мы узнали и что хотели бы узнать в эпоху кризиса. – Полис. – 2009. - №3.

175.         Сәулембекова М.Е. Көшбасшылық қызметтің ерекше сипаттары // Қазақ газеттері. 5 қараша. 2010 ж.

176.         Сагадиев Н. Народ, государство и народовластие: истоки, состояние и перспективы. – Мысль, 2010. - №1.

177.         Садыков Н. Устойчивое развитие человека и информатизации. – Мысль, 2008. - №6. 

178.         Сапаров Б.Т. Перестройка как переходный период между командно-административной системой и рынком. – Саясат – Полис, 2010. №11.

179.         Сарсекеев М. Структурная несбалансированность экономики постсоветского Казахстана. – Мысль, 2008. - №8.

180. Сатова А.К., Абдрахманов А.Э. Научные подходы к определению  понятия и сущности  социально-психологической  адаптации современной молодежи. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

181.         Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки (1640-1870 гг.). – М., 1990.

182.         Сейтешев А. Изменение профессиональных  и нравственных  ценностей молодежи. – Мысль, 2008. - №3.  

183.         Сейтешев А. Современные проблемы воспитания. – Мысль, 2008. - №1. 

184.         Сергеев В.М. Проблема власти. – Полис. – 2008. - №2.

185. Симтиков Ж. Казахстанские институты гражданского общества в условиях  политической  модернизации. – Саясат – Полис. – 2009. - №10.

186.          Сман А. Политические свободы граждан Республики Казахстан: их состояние и перспективы развития в законодательстве // Саясат. – 2001. – № 6.

187. Смирнова А.Г. Образ государства как инструмент познания угрозы в международных отношениях (на примере ядерной программы Ирана). - Полис. – 2008 – №5.     

188.         Смирнова Н.Ю. Н.Н. Моисеев: О политической науке и будущем человечества. – Полис. – 2008. - №4.

189.         Султанов С. Некоторые аспекты состояния и кризиса советской политической системы. – Саясат – Полис. – 2008. - №12.

190.         Сумбатян Ю.Г. Концепция разделения властей: история и современность // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 2000. – № 6.

191.         Сытин А.Г. Политическая философия демократии: вклад Томаса Джефферсона. – Полис. – 2008. - №1.

192.         Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. – М., 1986.

193.         Такер Р. Политическая культура и лидерство в Советской России от Ленина до Горбачева // США: экономика, политика, идеология. – 1990. – № 1-6.

194.         Тесленко А. Современные  концептуальные подходы к проблеме социализации молодежи. – Мысль, 2008. - №6.

195.         Тоффлер Д. Третья волна. – М., 1992.

196.         Тургумбаев Е. Основные направления борьбы с коррупцией. – Мысль, 2010. - №8. 

197.         Тухтабаев А. Применение теории иерархии  в формировании принципов делегирования полномочий в государственном управлении. – Саясат – Полис. – 2008. - №12.

198. У. Шувакович. Политические партии как традиционный механизм репрезентации в современном обществе. – Полис. – 2010. - №2.

199.          Ударцев С. Махатма Ганди: уроки жизни (к 125-летию со дня рождения) // Мысль. – 1995. – № 9.

200.         Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис. – 1992. – № 5-6.

201.         Утельбаев К. Идентичность в условиях глобализации. – Мысль, 2008. - №4. 

202.  Фиговский О. Новое мышление: мировой опыт. – Мысль, 2008. - №2.

203.  Х. Дж. Маккиндер. Демократические идеалы и реальность. – Полис. – 2011. - №2.

204.         Халий И.А. Экологическое общественное движение и власть:  формы взаимодействия. – Полис. – 2008. - №4.

205.         Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. – М., 1995.

206.  Хант М. Между империей и гегемонией: сумятица в политике США. – Полис. – 2008 – №6.      

207.          Холодковский К.Г. Социологическое и историческое в общественном процессе. – Полис. – 2008. - №6.

208.         Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1963.

209.         Цицерон. Диалоги. – М., 1966.

210.         Цуканов А.Л. Федерализм – глобальный подход к проблеме // Полис. – 2004. – № 2.

211.         Чепель С.Л. Демократические переходы: закономерности и этапы // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 2.

212.         Чесноков Г.Д. И. Кант: философская идея истории // Социальная философия. - 2001. - №3.

213.         Чирикова А.Е. Вертикаль власти о оценках  региональных элит: динамика перемен. – Полис. – 2008. - №6.

214.         Шакерова А.Д. К вопросу об особенностях политического лидерства в Казахстане // Саясат. – 2001. – № 5.

215.         Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис. – 2001. – № 3, 4, 5.

216.         Эволюция восточных обществ: синтез традиций и современность. – М., 1984.

217.   Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном Мир-Обществе. – Полис. – 2010. - №2.

218.         Нисневич Ю.А. Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции: проблемы реализации в Росии. – Полис. – 2011. - №1.

219.         Юсин М.А. Этика Макиавелли. – М., 1990.

220.         Абдрасулов Е.Б. Толкование закона в правовой мысли Древней Греции и Древнего Рима // Саясат. – 2000. – № 12.

221.         Васильев В.А. Платон о благе и добродетели // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3.

222.          Васильев В.А. Аристотель о благе и добродетели // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 4.

 

2 тарау. «Қазақстанның саяси өмірі»

         

2.1 Қазақстан Республикасының саяси жүйесі

 

1. Қазақстан мемлекеттілігінің түп-тамырлары.

2. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігінің қалыптасуы.

3. ҚР-дағы саяси жүйенің құрылымы мен ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер

 

[48, 74, 78, 82, 89, 90, 129, 132, 145, 213, 214, 256, 273, 278, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 314, 348].

 

2.2 КСРО-ның  егемендігі  туралы декларация (1990  ж).  Қазақстан Республикасының  мемлекеттік  тәуелсіздігі туралы конституциялық заң (1991ж) және оның тарихи маңызы

 

1. КСРО  құлағанға дейінгі  Қазақстанның саяси  жүйесі.

2. КСРО-ның  егемендігі туралы  декларация оның  маңызы мен шектеулі мүмкіншіліктері.

3. Конституциялық  заң (1991 ж) және Қазақстанның мемлекеттік  тәуелсіздікке  қол жеткізуі.

 

Әдебиеттер

 

[66, 74, 78, 82, 89, 90, 132, 133, 134, 145, 213, 214, 256, 273, 277, 278, 284, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 314, 348].

 

2.3  1995 жылғы Конституциялық  реформа: себебі, сипаты

 

1. ҚР  Конституциясының  (1993 ж) негізгі  ерекшеліктері мен  маңызы.

2. ҚР Президентінің 1995 ж конституциялық реформаның қажеттілігі туралы пікірі.

 

Әдебиеттер

 

[30, 74, 89, 132, 145, 214, 263, 270, 277, 278, 293, 299, 314]. 

 

2.4 Қазіргі Конституция

 

1. ҚР Конституциясының (1995 ж) негізгі ерекшеліктері мен маңызы.

2. 1998 ж.2007 ж. Конституцияға өзгертулер және оның ҚР-ның демократиялануындағы рөлі.

 

Әдебиеттер

 

[36, 74, 82, 90, 263, 270, 273, 277, 278, 290, 293, 295, 298, 310, 314].

 

          2.5 Қазақстан Республикасы Конституциясындағы  мемлекеттегі бірінші тұлға ретіндегі президенттің құқығы, қызметі мен рөлі туралы тұжырымдар

 

1. Қазақстандағы президенттік билік режиміне өтудің қажеттілігі.

2. ҚР Президентінің құқығы мен қызметі (1995 ж. Конституция бойынша).

3. ҚР Президентінің арбитражды қызметі.

 

Әдебиеттер

 

[30, 36, 74, 76, 89, 129, 133, 134, 256, 270, 273, 278, 290, 293, 295, 298, 314, 338].

 

 

 

2.6 Қазақстан – президенттік Республика: ерекшелігі

         

1. Президент мансабын бекіту (1990 ж) және бұл қадамның Қазақстан үшін маңыздылығы.

2. Қазақстандағы  президенттік  институттың  даму кезеңдері.

 

Әдебиеттер

 

[36, 74, 76, 79, 89, 252, 256, 270, 273, 278, 290, 293, 295, 298, 314].

 

2.7 ҚР-дағы президенттік республиканың ерекшеліктері

 

1. 1995 ж. ҚР Конституциясы және Қазақстандағы президенттік биліктің ерекшеліктері.

2. 1998 және 2007 жылдардағы Конституцияға өзгерістер және оның елдің саяси өміріндегі президенттік институттар мен демократияны дамытудағы рөлі.  

 

Әдебиеттер

 

[74, 76, 79, 89, 256, 270, 273, 277, 278, 290, 293, 295, 314].

 

2.8 ҚР-ның бірінші президенті

 

1. Кеңес Одағы құлағаннан кейінгі билікті нығайтудағы Президент мансабын енгізудің қажеттілігі.

2. ҚР Президенті қызметінің дамуы мен нығаюындағы заңды-құқықтық негіз.

3. Ұлт Көшбасшысы туралы заң Қазақстанның жемісті дамуының заңды нәтижесі ретінде.

 

Әдебиеттер

 

[74, 76, 79, 89, 256, 270, 273, 277, 278, 290, 293, 295, 314].

 

2.9 АҚШ, Россия және Қазақстандағы президенттік республика (салыстыру)

 

1.   Президенттік республика және оның парламенттік республикадан өзгешелігі.

2.   АҚШ пен Россиядағы президенттік республиканың негізгі ерекшеліктері.

3.   Қазақстандағы президенттік республика және оның ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер

 

[30, 74, 76, 79, 82, 89, 90, 252, 256, 270, 273, 276, 277, 290, 293, 295, 297, 314].

 

2.10 Қазақстан: қалыптасуы мен демократия жолындағы дамуы

 

1. ҚР Конституциясы құқықтық мемлекет қалыптасуының негізі.

2. Қазақстандағы  азаматтық қоғам қалыптасуының ерекшеліктері.

3. Құқықтық мемлекет құруға ұмтылыс ағымдары.

  

Әдебиеттер

 

[11, 30, 110, 115, 128, 168, 193, 200, 260, 270, 271, 273, 277, 278, 289, 290, 293, 295, 299, 314].

 

2.11 Билік және оппозиция ( Қазақстандағы)

 

1. Демократиялық қоғамдағы оппозицияның рөлі мен орны.

2. Қазақстандағы саяси оппозиция: негізгі әркелкілігі, өкіметпен қарым-қатынасы.

 

Әдебиеттер

 

[9, 19, 30, 42, 90, 156, 195, 200, 258, 286, 292, 298, 328, 341].

 

2.12 Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі мен ерекшеліктері

 

1. ҚР Конституциясы Қазақстан азаматтарының саяси құқықтары туралы.

2. Сайлау туралы заң және ҚР-дағы сайлау жүйесінің негізгі принциптері мен ерекшеліктері.

          3. Қазақстандағы сайлау процесі дамуының ағымдары мен оның болашағы.

 

Әдебиеттер

 

[9, 74, 89, 90, 203, 271, 273, 290, 292, 295, 297, 348].

 

          2.13 Мемлекеттік билік жүйесіндегі парламент

 

1. ҚР Конституциясы орындаушы өкіметтің мақсаты мен   тапсырмасы туралы.

2. Орындаушы өкіметтің құрылымы.

3.Қазақстанның экономикалық және саяси өміріндегі орындаушы өкіметтің рөлі.

 

Әдебиеттер

 

[7, 9, 10, 30, 74, 89, 213, 273, 290, 292, 293, 295, 299, 314, 315, 348]. 

 

2.14 ҚР-дағы орындаушы үкімет

 

1. Мемлекеттік биліктің орындаушы тармағы:  түсінігі,  қызметі.

2. Орындаушы  үкіметтің құрылымы, мақсаты және мәселелері туралы ҚР-ның  Конституциясы.

3. Қазақстанның экономикалық және саяси өміріндегі орындаушы үкіметтің рөлі.

 

Әдебиеттер

 

[30, 74, 89, 90,  95, 213, 214, 292, 293, 295, 314, 315]. 

 

          2.15 Қазақстандағы көппартиялық: пайда  болуы және ерекшеліктері

 

1.     Қазақстандағы көппартиялықтың даму ерекшеліктері.

2.     ҚР-дағы көппартиялылық қалыптасуының негізгі кезеңдері.

3. Қазіргі  кезеңдегі Қазақстанның  саяси  партиялары және оның  типологиясы.

 

Әдебиеттер

 

[43, 59,  89, 99, 144, 161, 210, 264, 282, 292, 293, 316].

 

2.16 Бір партия анализі

 

1. Пайда болуының себебі мен салдары.

2. Мақсаты мен тапсырмасы, бағдарламалық құжаты.

3. Мемлекеттің саяси даму процесіндегі партия потенциалы.

 

Әдебиеттер

 

[44, 59, 89, 99, 144, 161, 210, 255, 256, 264, 282, 292, 316, 338].

 

 

 

2.17  Қазақстандағы қоғамдық-саяси бірлестіктер мен қозғалыстар анализі

 

1. Қоғамдық бірлестіктер туралы заң Қазақстанда қоғамдық қозғалыстар құрудың құқықтық негізі ретінде.

2. Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстардың дамуы мен қалыптасу кезеңдері.

3. ҚР-дағы негізгі қоғамдық бірлестіктердің мінездемесі.

 

Әдебиеттер

 

[89, 144, 161, 256, 257, 265, 292, 316, 348].

 

          2.18 Қоғамдық қозғалыс анализі (таңдау бойынша)

 

          1. Даму тарихы.

          2. Негізгі мақсаты мен міндеті.

          3. Потенциалы мен тәжірибелік қызметі туралы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 125, 144, 161, 256, 257, 265, 268, 292, 316, 348].

 

2.19        Қазақстандағы саяси  мәдениет: ерекшелігі мен дамуы

 

1. Саяси мәдениет және оның  қоғамдағы саяси  процестерді дамыту мен  қалыптастырудағы рөлі.

2. ҚР-дағы жаңа  демократиялық  мәдениетті қалыптастырудағы ерекшеліктері.

 

Әдебиеттер

 

[89, 117, 196, 220, 256, 292, 296, 300].

 

2.20  Қазақстан  Республикасының ұлттық  саясаты: мақсаты мен негізгі принциптері

 

1. ҚР Конституциясы мемлекеттік ұлттық саясаттың негізгі принциптері туралы.

2. ҚР президенті мемлекеттегі ұлттық саясат принциптері туралы.

3. ҚР–дағы ұлттық саясаттың негізгі принциптері мен тапсырмасы.

 

 

 

Әдебиеттер

 

[5, 51, 52, 57, 101, 155, 158, 180, 181, 183, 185, 194, 198, 246, 269, 311, 323, 324, 339].

 

2.21       Қазақстандағы ұлттық-мәдени орталықтар (таңдау бойынша)

 

1.Ұлттық-мәдени орталықтар және оның Қазақстандағы ұлттар мәдениетінің қайта өрлеуі мен дамуындағы рөлі.

2. Ұлттық-мәдени орталықтардың қызметі (таңдау бойынша).

 

Әдебиеттер

 

[5, 51, 52, 101, 180, 185, 194, 198, 246, 267, 283, 311, 322, 323, 324, 339].

 

          2.22  Қазақстандағы ұлттар  ассамблеясы және оның ұлтаралық  татулықты қамтамасыз етудегі рөлі

 

1. Ассамблея құрудағы қажеттілік пен тарихи шарттылықтар.

2. Ұлтаралық  татулықты қамтамасыз етудегі ұлттар ассамблеясының  рөлі туралы  ҚР  Президентінің жолдауы.

3. Ассамблея қызметі мен оның негізгі бағыттары.

 

Әдебиеттер

 

[12, 29, 71, 101, 180, 185, 194, 198, 238, 246, 253, 255, 269, 283, 322, 323, 339].

 

          2.23 Қазақстандық патриотизм: мұраты, қалыптасу проблемалары

 

1. Патриотизм: қоғам дамуындағы мәні, мазмұны және рөлі.

2. ҚР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі – қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы негізгі алғышарттылық.

3. Қазақстандық патриотизм: мақсаты мен тапсырмасы

 

Әдебиеттер

 

[14, 57, 62, 71, 89, 101, 138, 150, 180, 181, 185, 194, 208, 246, 253, 255, 269, 272, 283].

 

2.24        Қазақстан Республикасы – унитарлы мемлекет

 

1. Унитаризмнің мәні мен мазмұны.

2. Қазақстандағы унитаризмнің тарихи және этнодемографиялық қажеттілігі.

3.   Қазақстандағы аймақтық және әкімшілік бөлініс, оның экономикалық және әлеуметтік шарттылығы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 256, 266, 292, 321, 348].

 

2.25       ҚР Конституциясы мемлекеттің жоғары құндылығы – жеке адам құқығы мен бостандығы туралы

 

1. ҚР Конституциясы Қазақстан азаматтарының негізгі құқығы мен бостандығы туралы.

2. Қазақстандағы азаматтық құқықты сақтау және оның дамуын қорғау.

3. ҚР-ның ОБСЕ-ге жетекшілік етудегі қызметі.

 

Әдебиеттер

 

[89, 135, 211, 256, 292, 348].

 

          2.26 ҚР  азаматтарының  азаматтық,  экономикалық  және әлеуметтік құқығы

 

1. Жеке адамның  азаматтық  құқығы жайлы ҚР-ның  Конституциясы.

2. Қазақстан  азаматтарының әлеуметтік-экономикалық  құқығы.

3. ҚР-дағы азаматтық және әлеуметтік-экономикалық құқықтардың дамуы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 135, 211, 253, 321, 348, 392].

 

          2.27 Саяси құқық және бостандық. ҚР азаматтарының негізгі міндеттері

 

1. ҚР Конституциясы Қазақстан азаматтарының құқығы мен міндеттерінің бірлігі туралы.

2. ҚР азаматтарының саяси  құқығы және бостандығы.

3. Қазақстан азаматтарының негізгі міндеттері.

 

Әдебиеттер

 

[89, 135, 211, 256, 292, 348].

2.28  ҚР – сыртқы саясатының негізгі принциптері мен бағыттары

 

1. Мемлекеттің сыртқы саясаты жайлы ҚР Конституциясы.

2. ҚР  Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның  сыртқы саясатының  негізгі бағыттары жайында.

3. ҚР сыртқы саясатының нәтижелері.

 

Әдебиеттер

 

[41, 82, 83, 94, 112, 131, 159, 160, 162, 172, 183, 189, 190, 192, 243, 294, 301, 329, 334, 345, 346].

 

          2.29  Қазақстан Республикасы және ТМД  шеңберіндегі интеграция саясаты

 

1. ҚР президенті ТМД кеңістігіндегі постсоветтік мемлекеттер жаһандануының қажеттілігі туралы.

2. Қазақстанның  интеграциялық  бастамасы.

3. ТМД артықшылығын күшейтудегі ҚР-ның рөлі.

 

Әдебиеттер

 

[82, 83, 94, 131, 141, 159, 160, 162, 172, 173, 183, 190, 294, 301, 345].

 

          2.30 Қазақстан және әлемдік қауымдастық

 

1. Қазақстан Республикасы – халықаралық құқық субъектісі.

2. Қазақстандағы геосаяси жағдай ерекшеліктері.

3. ҚР-ның көпжақты сыртқы саясаты және оның қажеттілігі.

 

Әдебиеттер

 

[18, 25, 26, 27, 28, 35, 49, 82, 112, 162, 167, 173, 189, 243, 294, 329, 334, 345].

 

2.31 Қазақстанның басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының дамуы

 

1. Қазақстан президенті Қазақстан сыртқы саясатының көп жақтылығы туралы.

2. Қазақстан және Батыс елдері.

              

 

 

Әдебиеттер

 

[25, 41, 49, 112, 159, 160, 162, 167, 188, 243, 294, 321, 327, 329, 330, 334].

 

2.32  Қазақстанның басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының дамуы

 

1. Қазақстан президенті Қазақстан сыртқы саясатының көп жақтылығы туралы.

          2. Қазақстан және Азия құрлығындағы мемлекеттер.

 

Әдебиеттер

 

[18, 26, 27, 28, 55, 83, 87, 94, 159,  183, 288, 294, 301, 327, 345].

 

2.33  Қазақстанның басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының дамуы

 

1. Қазақстан президенті Қазақстан сыртқы саясатының көп жақтылығы туралы.

          2. Қазақстан және Таяу Шығыс елдері (таңдау бойынша).

 

Әдебиеттер

 

[18, 41, 49, 83, 94, 141, 159, 160, 179, 183, 186, 187, 189, 294, 301, 321, 327, 345].

 

          2.34 XXI ғасырдағы Қазақстан (“Қазақстан-2030” стратегиясы туралы)

 

          1. “Қазақстан-2030” президенттік стратегиясы: тарихи қажеттілігі, мақсаты.

          2. Стратегияның негізгі артықшылықтары мен маңызы.

3. Президенттің келесі жолдауларындағы алғашқы артықшылықтардың дамуы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 214, 225, 256, 292, 331, 332, 340, 347].

 

 

 

          2.35 XXI ғасырдағы Қазақстан (“Қазақстан -2030” стратегиясы туралы)

 

          1. “Қазақстан-2030” президенттік стратегиясы: тарихи қажеттілігі, мақсаты.

          2. Стратегияның негізгі артықшылықтары мен маңызы.

3. Президенттің келесі жолдауларындағы екінші артықшылықтарының дамуы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 190, 214, 256, 292, 327, 331, 332, 347, 348].

 

2.36 XXI ғасырдағы Қазақстан (“Қазақстан-2030” стратегиясы туралы)

 

          1. “Қазақстан-2030” президенттік стратегиясы: тарихи қажеттілігі, мақсаты.

          2. Стратегияның негізгі артықшылықтары мен маңызы.

3. Президенттің келесі жолдауларындағы үшінші  артықшылықтардың дамуы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 190, 214, 256, 292, 327, 331, 332, 347, 348].

 

2.37 XXI ғасырдағы Қазақстан (“Қазақстан-2030” стратегиясы туралы)

 

          1. “Қазақстан-2030” президенттік стратегиясы: тарихи қажеттілігі, мақсаты.

          2. Стратегияның негізгі артықшылықтары мен маңызы.

3. Президенттің келесі жолдауларындағы төртінші артықшылықтардың дамуы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 190, 214, 256, 292, 327, 331, 332, 347, 348].

 

2.38 XXI ғасырдағы Қазақстан (“Қазақстан-2030” стратегиясы туралы)

 

          1. “Қазақстан-2030” президенттік стратегиясы: тарихи қажеттілігі, мақсаты.

          2. Стратегияның негізгі артықшылықтары мен маңызы.

3. Президенттің келесі жолдауларындағы бесінші артықшылықтардың дамуы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 190, 214, 256, 292, 327, 331, 332, 347, 348].

 

2.39 XXI ғасырдағы Қазақстан (“Қазақстан-2030” стратегиясы туралы)

 

1.  Қазақстан-2030” президенттік стратегиясы: тарихи қажеттілігі, мақсаты.

2.  Стратегияның негізгі артықшылықтары мен маңызы.

3.  Президенттің келесі жолдауларындағы алтыншы  артықшылықтардың дамуы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 190, 214, 256, 292, 327, 331, 332, 347, 348].

 

2.40 XXI ғасырдағы Қазақстан (“Қазақстан-2030” стратегиясы туралы)

 

          1. “Қазақстан-2030” президенттік стратегиясы: тарихи қажеттілігі, мақсаты.

          2. Стратегияның негізгі артықшылықтары мен маңызы.

3. Президенттің келесі жолдауларындағы жетінші артықшылықтардың дамуы.

 

Әдебиеттер

 

[89, 190, 214, 256, 292, 327, 331, 332, 347, 348].

 

2.41 Қазақстан: тарихы мен болашағы (Н.А.Назарбаевтың «ХХІ ғасыр табалдырығында», «Тарих толқынында» кітабы бойынша)

 

1.Қазақ хандығынан Қазақстан Республикасына дейін: ұлттық және азаматтық бірегейлік тәжірибесі.

2. Президент Н.Назарбаев: еуропалық мұраттар ағымындағы Қазақстан тарихы мен болашағы тұрғысындағы дәрістер.

 

 

 

Әдебиеттер

 

[66, 69, 70, 71, 89, 160, 225, 226, 229, 254, 256, 292, 310, 331, 332, 347, 348, 340].

 

Екінші тарауға арналған әдебиеттер

 

1.    Назарбаев Н.А. «Қазақстан – 2030». Барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және  әл-ауқатының  артуы. Президенттің халыққа жолдауы // Ақиқат. – 1997. - №12.

2.   Назарбаев Н.А.  Еліміздің  жаңа  ғасырдағы  тұрақтылығы  және  қауіпсіздігі // Егемен  Қазақстан. – 1999.  – 15 желтоқсан. 

3.   А. Бакаев. Постсоветское  пространство: геополитические  тенденции и проблемы.  – Мысль, 2007. - №1.

4.   А. Гали. Национальная идея  и задачи  казахосферы. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

5.   Абдакимов А. Казахстан – страна религиозной толерантности. – Мысль, 2008.

6.   Абдильдин Ж., Нысанбаев А. Политика национальных отношений в Центральной Азии // Мысль. - 1994. - № 2-3.

7.   Абдильдин С. Парламент Казахстана: от Союза к государственности. - Алматы, 1993.

8.   Абдирайымова  Г. Ценностные  ориентации молодежи. – Мысль, 2005. №7.

9.        Назарбаев Н.Ә. Жүз жылға татитын он жыл // Ақиқат. – 2002. 1.

10.   Адилова Р. Парламентаризм в системе  представительной  власти  Казахстана (парламентские  слушания  как явление  парламентаризма). – Саясат – Полис, 2007. №3.

11.    Адильбеков С. Информационная политика Казахстана. – Мысль, 2008.  

12.   Азизова З. СМИ и этнополитические процессы. – Мысль, 2008. - №3.

13.             Айдосов А. Социальные  истоки  менталитета казахского народа. – Мысль, 2006. - №11-12.

14.             Айманов М., Петренко В. Идея страны. – Мысль, 2008.

15.   Акбарова Р. «Новые» мусульманки в исламе. – Мысль, 2005. - №12.

16.   Акылбаева И.М. Социальные процессы среди городского казахского населения (по материалам социологического исследования городов Астаны и Тараза). – Саясат – Полис, 2010. - №11.

17.        Алаш-Орда. Құжаттар. - Айкой, 1992.

18.        Алексеев Ю. Симбиоз традиций и новаций. – Мысль, 2010. - №12.

19.             Алексеенкова Е.С., Сергеев В.М. Темный колодец власти  (о границе между  приватной  сферой государства и приватной сферой личности). – Полис. – 2008. - №3. 

20.   Арын Р. Государствообразующие этнос: проблемы и поиски. – Саясат – Полис, 2007. №3.

21.   Арын Р. Государство и этнос. – Саясат – Полис, 2007. №3.

22.   Астанинская декларации Саммита ОБСЕ. – Мысль, 2011. - №1.

23.   Аубакир Д. Информационная культура новой эпохи. – Мысль, 2005. - №10.

24.   Аубакирова Ж. Центральная Азия: проблемы региональной интеграции. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

25.   Ауельбеков Б. Возвышение и упадок Соединенных Штатов Америки. – Мысль, 2010. - №1.

26.   Ауельбеков Б. Китай: пробуждение Дракона. – Мысль, 2010. - 4.

27.   Ауельбеков Б. Китай: пробуждение. Окончание. – Мысль, 2010. - 2.

28.   Ауельбеков Б. Китай: пробуждение. Продолжение. – Мысль, 2010. - 2.

29.   Ахментаева А. Социально-экономический фактор. – Мысль, 2008.

30.   Ахметов К. Разделение  власти: теория и казахстанский опыт. – Мысль, 2005. - №3. 

31.   Ахметов К.Г.  Исчезнувшая партия // Мысль. - 2000. - № 5.

32.             Ахметов К.Г. ПНЕК : особенности идеологии и деятельности //  Мысль. - 1998. - № 7.

33.             Ахметов К.Г. Что следует за Декларациями ( о партиях ПНКК и ДПК) // Мысль. - 1997. - № 10.

34.             Ахметова Л. О патриотизме и идеологии общенациональной государственности // Мысль. - 1995. - № 11.

35.             Ахметова Л. ОБСЕ: необходима перезагрузка. – Мысль, 2010. - №7.

36.   Ахметова С. Проблемы обеспечения конституционной  законности. – Мысль, 2009. №10.  

37.   Ахметтаев А. Социальные  факторы  реформирования  как средство  преобразования общества. – Саясат – Полис, 2006. - №12.

38.   Аюпова З.  Адам құқығы  -  барлығынан бірінші // Мысль. - 1995. - № 3.

39.    Айтисова Б. Политическая  консолидация народов Казахстана: особенности и проблемы. – Саясат – Полис, 2005. №12.

40.   Б. Турабекова. Соотношение элитизма и плюрализма в выроботке этнополитического  курса. – Саясат – Полис, 2007. №2.

41.      Б.А. Исаев. Геополитика классическая и геополитика современная. – Полис. – 2011. - №2.

42.   Бабакумаров Е. Оппозиционные политические силы РК: анализ тенденций развития.  - Алматы, 1994.

43.   Бабакумаров Е., Булуктаев Ю., Кушербаев К. Казахстан сегодня: мир политических партий.  - Алматы.,  - 1995. - 127 с.

44.   Бабакумаров Е., Булуктаев Ю., Кушербаев К. Политические партии Казахстана. - Алматы., 1997. - 127 с.

45. Байгунакова Ш. Специфика национальной  семиосферы. – Мысль, 2010. - №4.  

46.   Байльдинов Е.  Демократический  или  псевдодемократический  политический  процесс как реализиция  этнокультурных  различий. – Саясат – Полис, 2006. - №12.

47.   Нысанбаев Ә. Қазақстанның  орнықты демократиялық дамуы // Ақиқат. – 1995. - 7.

48.    Баймуратов У. Восток и Запад: смена экономической эпохи. – Мысль, 2010. - №10.  

49.   Баймурзаева В. Национальные и  общеказахстанские  ценности: состояние  и перспективы. – Саясат – Полис, 2006. - №12.

50. Балаева А. Межэтнические и межрелигиозные  отношения в Казахстане: социологический подход. – Мысль, 2010. №1.

51.   Балтабаева А. Национальная политика и межнациональные  отношения в Казахстане в советский период. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

52.   Баталов Э. Политическая культура как социальный феномен // Вестник МГУ. Серия 12. - 1995. - № 5.

53.   Бегалинова К., Бегалинов С. Проявление экстремизма и терроризма в Казахстане. – Мысль, 2008. - №2.

54.   Бекмагамбетов М. Казахстан и Китай: транспортная  составляющая сотрудничества. – Мысль, 2008. - №4

55.   Бексултанов М. Диалог  в процессе формирования  общественного  согласия. – Мысль, 2005.  - №11.

56.   Бектурганова Р. Ұлттық  идея – Қазақстан патриотизмінің негізі. Алматы, 2008.

57.   Булуктаев Ю. Гражданская и религиозно-конфессиональная  идентичность:  проблема соотношения. – Саясат – Полис, 2006. №12.

58.   Булуктаев Ю., Дьяченко С., Кармазина Л. Политические партии Казахстана. Справочник. - Алматы, 1998.

59.   Бурлацкий Ф., Галкин А. Современный  Левиафан. - М., 1985.

60.   Бухаева А. Межкультурные коммуникации в парадигме  идентичности региона. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

61.   Бухаева А.А. Критерии этноидентичности: импликации для компаративистского анализа. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

62.   Бухаева А.А. Межкультурные коммуникации в парадигме  идентичности региона. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

63.   В. Алесин. Стратегия  ответа Казахстана на вызовы глобализации в свете Послания  Президента. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

64.   В.Я. Гельман. Из огня да в полымя? (Динамика  постсоветских  режимов в сравнительной перспективе). – Полис, 2007. - №2.

65.   Великая сила единства. Выступление Президента Казахстана Н.Назарбаева. – Мысль, 2010. - №1.

66.   Воронов В. Чтобы защитить права человека // Мысль. - 1993. - № 2.

67.   Восток-Запад: диалог культур. Докл. и выступ. II международного симпозиума. - Алматы, 1996.

68.   Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. Назарбаевтың  ОБСЕ-дегі баяндамасы. – Ақиқат, 2010.

69.   Выступление Президента РК Н. Назарбаева на XVI сессии Ассамблеи  народа Казахстана. – Мысль, 2010. 

70.   Выступление Президента РК Н. Назарбаева на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. – Мысль, 2011. - №1.

71.   Г. Асылханова. О процессах  политического  развития Казахстана. Саясат – Полис, 2005. - №12.

72.   Г. Кульжанова. Проблемы  политической   интеграции Содружества Независимых  Государств. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

73.   Габдулина Б. Этапы формирования государственных форм правления. – Мысль, 2010. - №9.

74.    Капесов Н. Саясаттану. А., «Жеті жарғы», 2003.

75.   Габжалилов А. Институт президентского правления: теории и концепции. – Мысль, 2009. - №10.  

76.    Кекилбаев Ә. Жабыла іске жұмылсақ  жағдай  тез  жақсарады // Ақиқат. - 1998. - № 2.

77.   Гаджиев К.С. Вестернизация или особый путь модернизации? – Полис. – 2008. - №4.

78.   Гора Н. Розы от Президента. – Мысль, 2009. - №5.

79.   Государство и политические партии: истории и современность. Сб. материалов республиканской научно-практической конференции. - Алматы, 1998.

80.   Гражданское общество? Наш вариант. Беседа с доктором юридических  наук  Б. Бейсеновым  // Мысль. - 1997. - № 7.

81.   Гринин Л.Е. Национальный суверенитет и процессы глобализации (вводные замечания). – Полис. – 2008 – №1.

82.   Гюльнар Муканова. Новая миротворческая миссия. – Мысль, 2011. - №1. 

83.   Д. Нарматова. Межэтнические  конфликты и политические  методы  их  урегулирования. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

84.   Д. Нарматова. Особенности  национальной  политики полиэтнического  государства. – Саясат – Полис, 2005.  - №12.

85.    Қалиев Н. Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесі // Ақиқат. – 2001. -12.

86.   Давлетьяров Б. Можно ли считать Казахстан правовым государством // Юридическая газета. - 1996. - № 12.

87.   Давлетьяров Б. Факторы унитаризма в РК // Мысль. - 1999. - №5.

88.   Тәуелсіздіктің жиырма жылы. – Ақиқат, 2010.

89.   де Тенги А. Выход из империи: тяжелое наследство. – Полис. – 2008 – №6.  

90.        Девиз казахстанского председательства в ОБСЕ: доверие, традиции, транспарентность, толерантность. Обращение Президента Н.Назарбаева по случаю вступление  Республики Казахстан на пост  председателя ОБСЕ. – Мысль, 2010. №1.

91.        Декларация  Верховного Совета Каз. ССР “О государственном суверенитете Каз.ССР”. - (25.Х.1990г.) // Каз. правда, 1990. - 28 октября.

92.   Демаков Г. Миграция населения и ее социальные последствия в Казахстане // Центральная Азия. - 1997. - № 4.   

93.   Джиенбаев Р. ЕврАзЭС: уроки большой игры. – Мысль, 2008.

94.   Досмагамбетова Г. Мемлекеттік билік және өзін-өзі басқару. – Ақиқат, 2006. - №9.

95.   Дуванов С. Диссидентство как детская болезнь казахстанской оппозиции // Солдат. - 2000. - 30 мая.

96.        Дьяченко С., Кармазина Л. Многопартийность: проблемы и перспективы // Мысль. - 1998. - № 2.

97.        Дьяченко С., Кармазина Л. Особенности политической модернизации в Казахстане. - Алматы, 1999.

98.        Е. Байльдинов. Политические  партии: позиции или  амбиции? – Мысль, 2007. - №3.

99.   Е. Заборцева. Международные  и этнические конфликты: эволюция и механизмы урегулирования. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

100.   Елмурзаева Р. Демографические и миграционные проблемы и пути их преодоления. – Мысль, 2008.

101.   Елубаев Б. Некоторые  международно-правовые  аспекты   статуса  государственной  границы Казахстана со странами  СНГ. – Саясат – Полис, 2007. №3.

102. Ельмуратова Б. Рабочее движение Казахстана в конце ХIX- начале XX в. В исторической литературе. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

103.   Ерекешева Л.  Южноазиатский цивилизационный фактор в современной системе международных  отношений. -   Саясат – Полис, 2005. №12.

104.   Еремин А.  Коррупция:  сдаст ли она позиции? – Мысль, 2005. №6.

105.   Еремин А. Межнациональные  отношения не терпят  радикализма. – Мысль, 2005. - №12.

106.   Еремин А. Оппозиция сдает позиции // Мысль. - 1995. - № 6.

107.   Еремин А. СНГ: клуб  президентов на обломках  империи? – Мысль, 2006. - №4.

108.   Ертысбаев Е. Политический портрет казахстанской оппозиции (интервью) // Караван. - 1997. - 21 февраля.

109.   Есенова А. Показатели социальной стратификации. – Мысль, 2008.

110.   Жабина  Ж. Деятельность Республики Казахстан  по обеспечению  международной  безопасности. -  Саясат – Полис, 2006. - №12.

111. Жабина Ж.Р. Роль международных организаций в глобальном мире. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

112. Жаксыбеков А. Правовая основа государственной политики в области образования Республики Казахстан. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

113.   Жакупов С. Иммиграция: угрозы и расширение  пределов национальной безопасности. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

114.   Жакупова Г. Власть и НПО: модель ответственности. – Мысль, 2008. №1.

115.   Жансугурова Ж. Проблемы развития парламентаризма в Казахстане // Евразийское сообщество: экономика, политика, безопасность. - 1995. -  № 3.

116.   Жолдубаева А. Многообразие форм индивидуального развития в условиях  современного Казахстана. – Мысль, 2009.

117.   Жукешев К. Менталитет и национальная  психология. – Мысль, 2006. - №6.

118.   Жумабеков Н. Сельские  неправительственные  организации Казахстана: социологический портрет. – Саясат – Полис, 2005.  - №12.

119.   Жусупов С. Права человека: социально - философские и политико-правовые аспекты // Мысль. - 1998. - № 8.

120.   Закон Казахской Советской Социалистической Республики о языках в Казахской ССР // Алма-Ата, 1989.

121.   ҚР-дағы сайлау туралы заң. - Алматы, 1996.       

122.   Закон о политических партиях в РК // Казахстанская правда. - 1996. 6. 02. 1996.

123.   Закон Республики Казахстан о внесении на переходный период изменений и дополнений в Закон Каз. ССР “О местном самоуправлении и местных Советах народных депутатов Каз. ССР” (15. 02. 1991г.) // Казахстанская правда. - 1992. - 24 января.

124.   Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР заңы. - Алматы, 1996.

125.   Заявление Ассамблеи народа Казахстана; Указы Президента РК: О 20-летии Независимости; О внеочередных  выборах Президента РК. – Мысль, 2011. - №3.

126.   Звездный шанырак страны. Беседа  с заместителем Председателя Ассамблеи народов Казахстана С. Терещенко. – Мысль, 2005. -  №9.

127.   И. А. Чихарев. Масштабы и ритмы демократизации. – Полис. – 2009. - №3.

128.   Илеуова Г. Не так страшен кризис,  как его малюют. – Мысль, 2009. - №8.  

129.   Индустриально-технологическое развитие Казахстана ради нашего будущего. Выступление Президента Республики Казахстан, Председателя НДП «Нур Отан» Н. Назарбаева на внеочередном ХII съезде партии. – Мысль, 2009.

130. Ипполитова Т. Теоретические подходы к определению и содержанию процесса глобализации. Молдагулова Ж. История административной реформы в Казахстане. Сагиева Р. Экономический кризис как шанс на прорыв. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

131.   Ипполитова Т.В. Процессы трансформации: сравнительный анализ. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

132.   Ирмуханов Б.  Казахская  государственность  и государственность казахов (окончание). – Мысль, 2006. -  №4.

133.   Ирмуханов Б. Казахская  государственность  и государственность  казахов. – Мысль, 2006. - №3.

134.   Искакова Г. Права и свободы человека в Казахстане:  государственная политика  и общество. – Саясат – Полис, 2006. -  №12.

135.   Искандаров А. СВМДА как  диалоговый форум превентивной дипломатии. – Саясат – Полис, 2007.  - №3.

136.   Исмагамбетов Т. Гражданское общество в Казахстане: проблемы и перспективы // Саясат. - 1998. - № 9.

137.   Исмаилова С., Чеботарев А. Особенности партийного строительства в Казахстане в 1997-1998 гг. // Саясат. - 1999. - № 4.

138.   Кадырбекулы Д. Сравнительный анализ развития гражданского общества в Казахстане и западных странах // Мысль. - 2000. - № 4.

139.   Кажымурат К., Спанов М. Концептуальные основы экономической безопасности Казахстана // Саясат. - 1999. - № 11-12.

140.   Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: Перспективы использования «мягкой силы». – Полис. – 2008. – №2. 

141.   Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в будущее. Выступление Президента РК Н. Назарбаева на юбилее, посвященном 75-летию КазНУ. – Мысль, 2009.

142.   Казахстанский патриотизм: проблемы становления. Материалы научно-практической конференции. - Алматы, 1997.

143.   Калиев С. Политический центризм: теория и практика. – Мысль, 2009.

144.   Калиев С.Е. Политическая система Республики Казахстан: состояние и проблемы  философии. – Саясат – Полис. – 2009. - №8.

145.   Калмырзаев А. Еще  раз о  национальной идее. – Мысль, 2005. №9.

146.   Қазақ ССР- ның Мемлекеттік суверенитеті туралы Декларация. //Егемен Қазақстан. - 1990. - 28 қазан.

147.   Калмырзаев А. Послание Президента  - важный программный  документ,  наполненный идеями  обновления и созидания. – Мысль, 2005. №5.

148.   Назарбаев Н.А.  Ата заң халыққа қызмет етеді // Егемен Қазақстан. - 1996. - 30 тамыз;

149. Канагатова А.М. Теоретические подходы к определению  понятий «ценность» и «ценностные ориентации» в измерении современной молодежи. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

150. Карин Е. Диагностика политической безопасности Казахстана // Саясат. - 1999. - № 6.

151.   Карсаков И. Государство и партии. Классификация и правовое регулирование общественно-политических объединений в Казахстане // Мысль. -  1995. - № 9.

152.   Касенов У.  Ядерное  оружие  и  безопасность Казахстана // Мысль. - 1992. - № 6.

153.   Кекилбаев А. Без  полной мобилизованности нет всеобновления // Мысль. - 1998. - № 2.

154.   Кембаев Ж. Принцип  национальности. – Мысль, 2005.  - №8.

155.   Кенжалин Ж. Гражданская ответственность «четвертой власти». – Мысль, 2009. -  №2.

156.   Кертман Г.Л.  СНГ: между прошлым  и настоящим. – Полис, 2005. - №6.

157. Козырев Т. Конфессиональный компонент Казахстанской идентичности и его роль в конструировании национальной истории. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

158. Козырев Т. Новые тенденции  на евразийском пространстве. – Мысль, 2010.

159. Колдыбаев С., Какенов М. Многовекторность как принцип внешней политики: понятие, проблемы реализации. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

160.   Колдыбаев С.А., Великая О.В. Многопартийность в РК: проблемы социально-политологического анализа  Мангистауской области. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

161.   Назарбаев Н.А. Ата заң – Қазақстанның  өркендеуі мен  өрлеуінің  негізі // Егемен Қазақстан. – 2000. - 30 тамыз.

162.   Конституционный Закон о государственной независимости Республики Казахстан. - (16.ХII. 1991г.) // Каз. правда. - 1991. - 18 декабря.

163.   Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы, 1993.

164.   Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы, 1995.

165.   Концепция языковой политики в РК // Мысль. - 1997. - № 3.

166.   Қазақстан Республикасының конституциясы. - Астана. 2007.

167.   Котов А. Конституционная  реформа – начало политической  модернизации общества. – Мысль, 2006. - №8.

168.   Котов А. Конституция – паспорт  государства, выданный народом. – Мысль, 2005. -  №6.

169.   Назарбаев Н.Ә. Конституция – кемел келешектің кепілі // Ақиқат. – 2002. - 10.  

170.   Кошанов А. Союз  центральноазиатских  государств:  исходные  условия  и проблемы. – Мысль, 2005. - №6.

171.   Красиков С.А. Глобализация: политические риски открытости. - Полис. – 2008. - №2.     

172.   Красиков С.А. Политические риски детрадиционализации. – Полис. – 2008. - №5.  

173.   Кубаев К. Механизм  взаимодействия  государственной власти и администрирования. – Мысль, 2005. - №5.

174.   Кудайбергенов У. Место и роль  законодательства в системе  права РК. – Мысль, 2005. - №2.

175.   Кудайбергенов У. Потенциал  Конституции  РК и совершенствование правовой  системы. – Мысль, 2005. - №7.

176.   Куликов Ю. Страдания юной оппозиции // Деловая неделя. - 1997. - 18 апреля.

177.   Кульжанова Г. К вопросу  о формировании  национальной  идентичности  казахстанцев в период  становления  и развития. – Саясат – Полис, 2006. - №12.

178.   Куспанова Г. Сотрудничество Казахстана и России в обеспечении экологической безопасности Каспийского моря. – Мысль, 2008.

179.   Назарбаев Н.А.  Ұлттық  келісім – Қазақстаннның  тұрақтылығы мен  дамуының  негізі. Қазақстан  халықтар  Ассамблеясының  5 – інші сессиясында  жасаған  баяндамасы // Ақиқат. – 1999. - №3.

180.   Куттыкадам С. Розовые сны оппозиции  // Аргументы и факты (Казахстан). - 1997. - № 23.

181.   Куттыкадам С. Термины и геополитика или Мы есть Западная Азия. – Мысль, 2009.

182.   Кушербаев К. Эволюция законадательства об общественных объединениях и политических партиях // Мысль. - 1996. - № 12.

183.   Кшибеков Д. Национальная идея. Что это такое? – Мысль, 98.

184.   Кыдырбекулы Д. Грузия в постсоветском  пространстве. – Мысль, 2008.

185.   Кыдырбекулы Д. Молдова и Румыния: интеграция или объединение? – Мысль, 2008.

186.   Кыдырбекулы Д. США: конец супердержавы и униполярности мира? – Мысль, 2008.

187. Лаумулин М. Казахстан: задачи председательства в ОБСЕ. – Мысль, 2009.

188.   Лаумулин М. Проблемы модернизации. – Мысль, 2009.

189.   Люблинский В.В. Социальная политика в условиях  глобализации: опыт развитых стран. – Полис. – 2008. - №6.

190.  Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства. – Полис. – 2011. - №2.

191. Макаренко С.А. Эволюция государства – нации: попытка деконструкции. – Полис. – 2008. - №1.

192. Маликова Д. Поиск национальной идеи. – Мысль, 2009.

193. Малинин Г. Социальная  трансформация  казахстанского  общества: особенности  и тенденции. – Саясат – Полис, 2006. - №12.

194.   Малинова О.Ю. «Политическая  культура» в российском  научном и публичном  дискурсе. – Полис, 2006. - №5.

195.   Малиновский В. Потенциал действующей Конституции  еще не реализован. – Мысль, 2005. - № 8.

196.   Мансурова А. Проблемы культурной самоидентификации в Казахстане. – Мысль, 2008.

197.    Мансурова А. Состояние и перспективы взаимоотношений Китая и Казахстана. – Мысль, 2008.

198.   Марунич Н. Становление гражданского общества. – Мысль, 2008.

199.   Матакбаева Л. Государственная политика интеграции РК в СНГ // Мысль. - 1999. - № 6.

200.   Матюхин А. Гражданское общество в Казахстане // Мысль. - 1993. - 9.

201.   Мацупа Л. Народный избранник или... . - Мысль,  2006.  - №2.

202.   Машан М. и др. Партийная система Казахстана:  партологические и системные аспекты // Саясат. - 1999. - № 2-3.

203.   Машан М.  Парламентские выборы как механизм адаптации политической системы Казахстана // Саясат. - 1999. - № 7.

204.   Машан М. и др. Трансформация системы управления в Казахстане. // Саясат. - 1998. - № 10.

205.   Машанов М. Избирательная система  Республики Казахстан и ее влияние на политические процессы // Саясат. - 1995. - № 5.

206.  Маяузов М. Қазақстандық патриотизмді дамытудың кейбір теориялық мәселелері.  – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

207.   Медведев Р. Владимир Путин: восемь лет спустя. – Мысль, 2008.

208.   Мелешкина Е.Ю. Политические  партии  на постсоветском  пространстве: опыт  коллективного исследования. – Полис, 2006. - №6.

209.   Меркушев В.Н. Права  человека в мировой  политике:  современные  теоретические модели. – Полис,  2006. №4.

210.   Мирзоев К. Опыт национально-культурного центра в Казахстане. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

211. Молдагулова Ж. История административной реформы в Казахстане. – Саясат – Полис. – 2009. - №2.

212. Сагиева Р. Экономический кризис как шанс на прорыв. – Саясат – Полис. – 2009. - №1.

213.   Москвин Л. Многоуровневая система интеграции в СНГ // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. - 1999. - № 1.

214.   Мурзалин Ж.  Куда движется партийная система Казахстана? // Саясат. - 1999. - № 4.

215.   Мурзалин Ж.  Тенденции развития партийной системы в Казахстане // Саясат. - 1999. - № 10.       

216.   Мурзалин Ж. Парламентские выборы: политико-психологический анализ // Саясат. - 1999. - № 7. 

217.   Мурзалин Ж.А. Традиции как фактор политической безопасности (опыт для Казахстана) // Саясат. - 1999. - № 6.

218.   Мусатаев С. Влияние политической и правовой культуры на инициативность в гражданском обществе. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

219.   Нагманов К. Национально-культурные центры: перспективы развития // Мысль. - 1997. - № 1.

220.   Надежный фундамент государства. Выступление Президента РК Н. Назарбаева на военном параде, посвященном Дню Конституции. – Мысль, 2009.

221.   Назарбаев Н. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии. – Мысль, 2005. №10.

222.   Назарбаев Н.А.  Тәуелсіздіктің бес жылы. - Алматы, 1996.

223.   Назарбаев Н.А. “Казахстан - 2030 стратегиясы ”. - Алматы, 1997.

224.   Назарбаев Н.А. Тарих толқынында. - Алматы, 1999.

225.   Назарбаев Н.А. Выступление на Ассамблее народов Казахстана. -  Казахстанская правда, 1995.

226.   Назарбаев Н.А. Конституция служит народу. Доклад на торжественном собрании, посвященном 1 годовщине принятия Конституции Республики Казахстан // Каз. правда. - 1996. - 30 августа.

227.   Назарбаев Н.А. XXI ғасыр табалдырығында. - Алматы, 1996.

228.   Назарбаев Н.А. От имперского союза к содружеству независимых государств // Каз. правда. - 1992. - 10 марта.

229.   Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. - Алматы, 1996.

230.   Назарбаев Н.А. Создание Евразийского союза – не плод чьих-то фантазий, а выражение народной воли (интервью) // Мысль. - 1995. - № 1.

231.   Назарбаев Н.А. Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы қалыптасуы мен дамуы. Астана - 1991. - 16 мая.

232.   Назарова С.В. Основные тенденции миграционных процессов в северном Казахстане. – Саясат – Полис, 2010. - №11.

233.   Насимова Г. Механизмы предотвращения  конфликтов в Казахстане:  проблемы  и противоречия. – Саясат – Полис, 2007. - №3.

234.   Насырова М.  Зарождение  казахстанского  патриотизма. – Мысль, 2005. №5.

235.   Насырова М. Воспитание  патриота. – Мысль, 2006. - №1.

236.   Национальное единство: наш стратегический выбор. Выступление Президента РК Н. Назарбаева на XV сессии Ассамблеи народа Казахстана. – Мысль, 2009.

237.   Национальное согласие – основа стабильности и развития Казахстана. Обращение Ассамблеи народов Казахстана // Мысль. - 1999. -№2.

238.   Национально-культурные центры: что нового? // Мысль. - 1997. - №6,7,8,10,11,12; 1999. - № 3.                                                                                                                                           

239.   Национальный  диалог: барометр и компас согласия. Интервью Ертысбаева Е // Казахстанская правда. - 2000. - 24 июня.

240.   Ниткалиев У. Правовая культура как условие развития общества // Мысль. - 1996. - № 11.

241.   Новикова О. О. Европейский Союз в системе международной безопасности: новые инструменты кризисного урегулирования. – Полис. – 2008. - №4.

242.   Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана. Послание Президента Республики Казахстан  Н. Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2010.

243.   Новый Казахстан в новом мире. Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2007. - №4.

244.  Нуржанов Б. Ұлт, Конституция, мемлекет: ұлттық идея компоненті. – Ақиқат, 2009.

245.   Нурпеисов Е.К., Котов А.Н. Государство Казахстан: от ханской власти к президентской республике. - А. Жетi Жаргы. - 1995. - глава 2.

246.   Нуртазина Р.А. Политическое образование – как фактор  модернизации политического процесса.  – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

247.   Нысанбаев А. Историческая практика защиты прав и свобод человека в Казахстане // Мысль. - 1999. - № 4.

248.   Нысанбаев А. Проблемы духовно- нравственной безопасности Казахстана // Саясат. - 1999. - № 6.

249.   Юров О. Этнополитические  предпосылки  интеграции постсоветского  пространства. – Саясат – Полис, 2007. - №3.

250.    Зазнаев О.И. Индексный анализ  полупрезидентских  государств Европы и постсоветского  пространства. – Полис, 2007. - №2.

251.   Обращение участников XVI  сессии Ассамблеи народа Казахстана к гражданам страны. – Мысль, 2010.

252.   Общенациональная задача выполнена. Н. Назарбаев провел совещание по итогам успешно завершенного Саммита ОБСЕ в Астане. – Мысль, 2010. №5.

253.   Объединиться во имя будущего. Обращение Ассамблеи народа Казахстана. – Мысль, 2009. 

254.   Отчеты перед обществом. – Мысль, 2010. - №10.  

255. Павлова Т.В. Социальные движения как фактор трансформации институциональной среды: проблемы теории. – Полис. – 2008. - №5.

256.   Пакульски Я., Василевски Я. Циркуляция политических  элит: от лис к львам. - Полис. – 2008 – №6.     

257.   Перепелкин П., Шкаратан О. Переход к демократии в полиэтническом обществе // Полис. - 1991. - № 5.

258.   Перкин В. Общество социальной справедливости. – Мысль, 2008.

259.   Перспективы посткризисного развития. Выступление Президента РК Н. Назарбаева на Открытии III сессии Парламента  РК четвертого созыва. – Мысль, 2009.

260.   Петро Н. О концепции политической культуры, или Основная ошибка советологии // Полис. - 1998. - № 1.

261.   Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики. Послание Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2008. - №3.

262.   Политические партии Казахстана и их программные документы (сборник. - вып. I, II). - Алматы., 1994.

263.   Пономарев В.А. Общественные организации в Казахстане и Кыргызстане (1987-91). Опыт справочника. - Алма-Ата: Глагол, - 1991. - 100 стр.

264.   Построим будущее вместе! Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2011. - №3.

265. Пралиева Г. Определение национального менталитета. – Мысль, 2010.

266.   Программные и уставные документы общественно-политических объединений Казахстана (найти самостоятельно).

267. Пухович Л. Составные  части  национальной  идеи в Казахстане. – Мысль, 2010.

268.   Рогов И. Конституция как основа развития общества и государства. – Мысль, 2008.

269.   Рысбеков Т., Добряев П. Демократия и электоральная культура граждан. – Мысль, 2008.

270. Рысбеков Т., Добряев П. Формирование  казахстанского патриотизма. – Мысль, 2009.

271. Сагадиев Н. Ұлт, мемлекет және халық билігі. – Ақиқат, 2010.

272. Сагиева Р. Экономический кризис как шанс на прорыв. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

273.   Самай А. Понятийно-историографический обзор политического лидерства. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

274.   Сапаргалиев Г. Президентская форма правления  себя оправдывает. – Мысль, 2005. - №7. 

275.   Сапаров Б.Т. Перестройка как переходный период между командно-административной системой и рынком. – Саясат – Полис, 2010. №11.

276.   Сарсекеев М. Структурная несбалансированность экономики постсоветского Казахстана. – Мысль, 2008. – №8.  

277.   Сарсенбаев А.С. Информационная безопасность Казахстана // Саясат. - 1999. - № 6.

278.   Сартаев Р. Оппозиция:  роль и функции в обществе // Казахстанские новости. - 1996. - 16 марта.

279.  Сейдуманов Ж.Т. Қазақстан басылымдарындағы тілдік эволюция. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

280.   Сейдуманов С.Т. Феномен многопартийности в Казахстане. - Алматы. - 1997. - 280 стр.

281. Сейлеханов Е.  Проблемы межэтнических  отношений в Республике Казахстан. – Мысль, 2009.

282. Сейлеханов Е. Казахстанская стратегия политических  реформ. – Мысль, 2008. - №12.  

283.   Сексенбаева Л.  Национальная психология. – Мысль, 2005. - №6.

284.   Сергеев В.М. Проблема власти. – Полис. – 2008. - №2.

285.   Сиврюкова В.А. Роль  Палаты общественных  экспертов при Мажилисе Парламента РК в законотворческом процессе. – Саясат – Полис, 2006. - №12.

286.   Симотомаи Н. Холодная война в Восточной Азии и «проблема Северных территории». - Полис. – 2008. – №6.   

287.   Симтиков Ж. Казахстанские институты гражданского общества в условиях  политической  модернизации. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

288.   Симтиков Ж. Развитие парламентаризма. – Мысль, 2010. - №3.

289.   Спанов М., Ахметжанова Г. Вызовы социальной безопасности Казахстана // Саясат. - 1999. - № 6.

290.   2020 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық жоспары. – Мысль, 2010. - №3.

291.   Султанов Б., Киринициянов Ю. «15 лет. Полет нормальный» безопасность в Центральной Азии. – Мысль, 2008. - №12.

292.   Султанов К. География международного  сотрудничества. – Мысль, 2009.

293.   Султанов К. Новая эпоха Казахстана. – Мысль, 2010. - №8.

294.   Султанов С. Некоторые аспекты состояния и кризиса советской политической системы. – Саясат – Полис. – 2008. - №12.

295.   Султанов С. Состояние  представительной  демократии в Казахстане на современном этапе. – Саясат – Полис, 2006. - №12.

296. Султанов С.А. Институциональный конфликт: причины роспусков представительных органов власти в Казахстане после обретения независимости. – Саясат – Полис. – 2009. - №12. 

297.   Султанов С.А. Истоки и состояние  парламентаризма в период  укрепления политической  системы РК. – Саясат – Полис. – 2009. - №12.

298.   Сыдыков У., Мукашева А., Омарова А. Право быть избирателем. О политической культуре студентов. – Мысль, 2005. - №11.

299.   Сыроежкин К. Надо определиться с миссией ШОС. – Мысль, 2009. 

300.   Т. Асанов. Новый этап политической модернизации в Казахстане. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

301.   Т. Мухамадеев. Национальная  безопасность  Казахстана  в многополярном ядерном  мире. – Саясат – Полис, 2005. -  №12.

302.   Т. Омаров. Государственный  суверенитет Казахстана  и становление  общеказахстанского  патриотического  сознания граждан. Саясат – Полис, 2005. №12.

303.   Тарасов К.Н. Государство как институт политической системы // СПЖ. - 1994. - № 1-2.

304.   Тархан Н. Евразийское видение // Мысль. - 2000. - № 1.

305.   Тасмагамбетов И.Н. Қазақстан қоғамындағы саяси трансформацияның негізгі ағымдары // Саясат. - 1997. - № 6.

306.   Токаев К. Казахстан  в меняющемся  мире // Мысль. - 1999. - № 3.

307.   Токаев К. Некоторые аспекты практической реализации внешне-политического курса Казахстана // Саясат. - 1995. - № 5.

308.   Трансконтинентальный пояс безопасности. Н. Назарбаев. – Мысль, 2010. - №9.

309.  Байгабатов Тулетай. Языковая консолидация – веление времени. – Мысль, 2011. - №2.

310.   Турабекова Б. Интерактивность  элит и масс, как  реализиция  этнокультурных  интересов. – Саясат – Полис, 2006. - №12.

311.   Турабекова Б. Причины межэтнической  напряженности  в политических  конфликтах. – Саясат – Полис, 2007. - №3.

312.   Турецкий Н. Основы законодательной базы Казахстана. – Мысль, 2010. - №8.  

313.   Тухтабаев А. Применение теории иерархии  в формировании принципов делегирования полномочий в государственном управлении. – Саясат – Полис. – 2008. - №12.

314. У. Шувакович. Политические партии как традиционный механизм репрезентации в современном обществе. – Полис. – 2010. - №2.

315. Ударцев С.Ф. Палата общественных  экспертов при Мажилисе: пути  совершенствования ее  деятельности. – Саясат – Полис, 2006. №12.

316. Указ Президента Республики Казахстан о совершенствовании организации и деятельности органов государственного управления Республики Казахстан в условиях экономической реформы. // Казахстанская правда. - 1992. - 8 февраля.

317.   Умбеталиева Т. Правительство и парламент: уровни взаимоотношений // Саясат. - 1999. - № 2.

318.   Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис. - 1992. - № 5-6.  

319.   Утельбаев К. Идентичность в условиях глобализации. – Мысль, 2008.

320. Утельбаев К. Национальное самосознание в условиях глобализации. – Мысль, 2009.

321.   Утельбаев К. Развитие этнокультур в условиях  глобализации. – Мысль, 2008.

322.   Утельбаев К. Религиозная и гражданская идентификация. – Мысль, 2008.

323.   Жармакина Ф. Социальная цена  казахстанской  модернизации. – Саясат – Полис, 2005. - №12.

324.   Фатенков А.Н.  Кто должен  править: люди или законы,  массы или  личности? (Апология экзистенциальной автократии).  – Полис, 2005. №2.

325. Фиговский О. Новое мышление: мировой опыт. – Мысль, 2008.

326.   Халий И.А. Экологическое общественное движение и власть:  формы взаимодействия. – Полис. – 2008. - №4.

327.   Хамзеева Д. Казахстан – Европа: шаги навстречу. – Мысль, 2010. - №6.  

328.   Хант М. Между империей и гегемонией: сумятица в политике США. – Полис. – 2008. – №6.     

329. Харченко С. Как развивается Казахстан. – Мысль, 2008.

330. Харченко С. Страна в потоке времени. – Мысль, 2009.

331.   Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 1995.

332.   Чеботарев А. В Европе ждут «домашних заготовок» Казахстана. – Мысль, 2009. 

333.   Чеботарев А. Казахстанская оппозиция в президентских выборах // Саясат. - 1999. - № 2-3.

334.   Чеботарев А. Проблемы становления оппозиции как полноценного элемента политической системы РК // Саясат. - 1998. - № 11.

335.   Чеботарев А., Исмаилова С. Предвыборная борьба правящей элиты и оппозиции // Саясат. - 1999. - № 7.

336.   Через кризис к обновлению и развитию. Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2009. - №4.

337. Чесноков А. Государственный язык: русские двумя руками «за». – Мысль, 2009.

338. Шагиева Б. Ключи от кризиса. – Мысль, 2010.

339.   Шагирова А. НПО против бюрократии. – Мысль, 2005. - №12.

340.   Шалабаев Ж. Политическая культура и ценности общества // Мысль. - 1995. - № 5.

341.   Шалабаева Г. Кто мы,  откуда мы и куда мы идем? – Мысль, 2005. - №12.

342.   Шаукенова З. Қазақстандағы тіл мәселесі. – Мысль, 2005. - №6.

343.   Швецова Д.С. Политические риски в государствах Центральной Азии. – Полис. – 2008. - №2.    

344.   Шерьязданова Г.  Идея  евразийства:  классическая  теория и современность. – Саясат – Полис, 2007. - №3.

345. Шокаманов Ю., Баймухаметов А., Еспаев Я. Сквозь тернии к звездам. – Мысль, 2008.

346. Этапный рубеж  в развитии национальной  государственности. Н. Назарбаев. – Мысль, 2010. - №10.  

347.   Яруллин Р. Имею право. Права, свободы, гарантии в новой Конституции РК // Мысль. - 1995. - № 2.

 

Мазмұны 

1.   Кіріспе                                                                                                                  3

2.   Семестрлік жұмыстарды жазудағы әдістемелік кеңес                                    4

3.   Семестрлік жұмыстардың тақырыбы                                                                7           

  

                                                             2011 ж. жиынтық жоспары, реті 282