Учебно-методические материалы: Основы микропроцессорной техники

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся по специальностям

Жұмыс аты 
Наименование работы

1 Шанаев О.Т.
Байкенов Б.С.

5В070300 – Информациялық жүйелер мамандығына дайындау барысында оқытылатын “Микропроцессорлық техника негіздері” пәнінің бағдарламасына сәйкес келеді.

Оқу құралы

Электорнная библиотека АИЭСНазад