Программирование на языке Ассемблер в среде Windows

Учебно-методические материалы: Программирование на языке Ассемблер в среде Windows

 

Оќытушыныѕ аты-жґні
ФИО преподавателя

Мамандыќтар бойынша
оќитын студенттер їшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жўмыс аты
Наименование работы

1 Коржымбаев Т.Т.

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін

Зертханалық жўмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсќаулықтар

5В070400 - для студентов специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение"

Методическое указания к выполнению лабораторных работ

home1.gif (1379 bytes) Назад