АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫНЫҢ

 Коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Автоматы электрбайланыс кафедрасы

 

 

ТЕЛЕТРАФИК  ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ  БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІ

 

 

5В0719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының барлық оөу  түрінің  студенттері үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

ҚҰРАСТЫРУШЫ: Г.П. Данилина, А.Ш. Жапанова.  Телетрафик теориясы және байланыс желілері. 050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының барлық оқу түрінің студенттері үшін курстық жұмысты  орындауға  арналған әдістемелік  нұсқау.   − Алматы: АИЭС, 2009. − 19  б.

Әдістемелік нұсқада курстық жұмыстың тапсырмалары,  оларды орындау шарттары, тапсырмаларды шешу мысалдары және  тапсырма  нұсқалары көрсетілген. 

Курстық жұмыс  бес  тараудан  тұрады және студенттердің  қорытынды жасай  алуын  және    оқыған  құжаттарды  қолдануын,  әр деңгейдегі  желі құрылымын  білікті суреттеуін,  анализ  жасай  алуын және  желі  үзіндісінің көрсеткіштерін  есептей  алуын көрсету  қажет.

 

 Кіріспе 

“Телетрафик теориясы және байланыс жүйелері”- байланыс факультетінің студенттерінің негізгі теориялық курсы.

Пән мақсаты – электробайланыс желілерімен танысу, олардың құрамы, құру қағидаларын қолданып үйрену.

Студенттер байланыс мекемелерінің жұмысын жобалау және жоспарлау кезіндегі қолданатын математикалық негізін оқып үйренеді, әсіресе: математикалық жобалауды, опперацияны бақылауды, граф теориясын оқып үйренеді.

 

1 Курстық жұмыстың жалпы сипаттамасы және қойылатын талаптары

 

Курстық жұмыстың бес тапсырмасын А4 парағында [1]  стандартқа сәйкес орындаудан тұрады. Бет  парағында нұсқа нөмірі көрсетіледі.

Тапсырмалар әдістемелік нұсқауда көрсетілген тәртіп бойынша жасалады. Әр тапсырманың алдында тапсырма шарты және нұсқа бойынша берілген мәндер жазылады. Сызулар және сұлбалар ұқыпты жасалуы қажет. Барлық есептеулер және тапқан шешулер анализі анық көрсетіледі.

Жұмыстың аяғында міндетті түрде қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі, студент қолы және жұмыс орындалған күні көрсетіледі.

Ұқыпсыз жасалған және басқа нұсқа бойынша жасалған жұмыс қабылданбайды. Тапсырманың нұсқа нөмірі сынақ кітапшасының соңғы санымен, ал n – соңғының алдыңғы санымен алынады.

 

Курстық жұмысқа тапсырма

 

Курстық жұмыс 5 тапсырмадан тұрады:

1 ОАБЖ(ЕАСС)-нің қағидасын жазып көрсету.

2 Әр деңгейдегі желі құрылымын және құрамын жазып көрсету.

3 Сөйлесу трактысының сұлбасын құру және сигналдың өшуіне анализ жасау.

4 ЖАКТЖ(ОАКТС)-нің екі аймақтық желі құрылымын құрастыру және желі фрагментінің көрсеткіштеріне есептеулер жүргізу.

5 Екіншілік желіге және біріншілік желіге арналар тарату жобасын құру, оның құрылымын шектеулерді ескере отырып графпен анықтау.

 

2 Жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау

 

2.1  1 тапсырмаға нұсқау 

 Мына құжатты  оқы: [2] –61-65 беттерді;  [4] –30-38 беттерді. Тура кітаптағы мәтінді көшірмей ОАБЖ құрастыру мүмкіндігін міндеттілігін және құру мақсатын қысқаша түсіндіріп өтіңіз.

 

2.2  2 тапсырмаға нұсқау

Мына құжатты  оқы: [2] –65-67 беттерді; [5] –38-44 беттерді; [3] –34-51 беттерді; [7] – 419-428 беттерді. Әр курстық жұмысқа бір ғана нұсқа бойынша көрсетілген желі деңгейін жазу керек. Қайсысы  екені нұсқада  көрсетілген:

-         ауылдық желі нұсқада 0,4;

-         қалалық -1,5;

-         аймақтық -2,6;

-         қалааралық-3,8;

-         халықаралық-7,9.

 

Ауылдық телефон желілері ауылдық әкімшілік териториясына кіретін

абоненттерді байланыспен қамтамасыз етеді. Станциялар бірнеше түрге бөлінеді:

·       орталық станция ЦС, аудан орталығында орналасады, ол негізгі коммутациялық түйін болып саналады, аймақтық және қалааралық телефон желілеріне шығуға мүмкіндік береді;

·       түйіндік станция УС;

·       соңғы станция ОС, кез келген елді мекенде ауылдық желі радиалды немесе радиалды түйінді байланыс бойынша қосылады.

Қалалық телефон желісі абоненттер санына байланысты:

·      аудандалмаған;

·      аудандалған түйінсіз;

·       аудандалған түйінді (шығыс хабар түйіні УИС және кіріс хабар түйіні УВС).

 

Қалааралық телефон желісі АҚТС, автоматты коммутация түйіні I(УАК I)  және II(УАК II)  кластан станцияларды және түйіндерді бір бірімен байланыстыратын телефон арналар шоғынан тұрады.

Кез келген екі АҚТС арасында АКТ саны төрттен аспау керек. Бұл талап жалпылай анықталған: елдің бар коммутациялық желісі арқылы өтетін байланыс трактысы 11 коммутациялық бөліктен аспау керек.

Елдің автоматтық коммутациялық желісі бүкіл әлемдік желінің бөлшегі болып келеді. Халақыралық желі үш класты автоматты коммутация орталығы арқылы құрылады: СТ-1, СТ-2, СТ-3

Жер шарының териториясы сегіз коммутация аймағына  “Телефондық континеттерге” бөлінген, олардың әрбірінде СТ-1 автоматты коммутациялық орталық орналасқан. Барлық СТ-1 бір - бірімен “әрқайсысы- әрқайсысы мен” байланыс типі бойынша қосылған. Әр желінің жазбасын сұлбамен толықтыру керек.

 

2.3  3 тапсырмаға нұсқау

Мына құжатты  оқы: [2] -75-76 беттерді; [5]- 30-45 беттерді; [3]- 54-53-57, 92-97 беттерді. Екі әртүрлі жергілікті желілер арасында сөйлесу трактысын көрсету керек. Мысалы:

шығыс желі- ҚТС түйінсіз;

кіріс желі – АТС;

қалааралық  желі – АҚТС- АКТII-АКТI- АКТII-АҚТС.

Сөйлесу трактысының сұлбасы 1-суретте көрсетілген.

1 Сурет – Сөйлесу  трактысының сұлбасы

 

Қалдықты өшуді (остаточное затухание)  мәнін есептеу  кезінде келесі  тұжырымдарды  ескеру  керек;

o      екі телефон  арасындағы  800Гц  жиіліктегі  қалааралық  арнадағы

қалдықты өшу 30дБ ден  аспауы керек;

o      аймақтық  арналық  төртсымды  бөлігінің  қалдықты  өшуі - 7дБ;

o      абоненттік сызық 4,5дБ;

o      ҚБС (СЛМ) және ТБЛ (ЗСЛ)- 4дБ;

o      барлық  АКТ қалдықты  өшуі- 0,5 дБ.

АТС  бегіленген 4 дБ  өшу  екі бөлікке  бөлінеді; СС-ТС  және  ТС-ОС.  Егер  ауылдық  сымды  улкен  арақашықтыққа  тартса, бұл  белгіленген  өшуді  іске  асыру  өте  қиын, сондықтан  төртсымды  арнаны  ТС  дейін,  кейде  тіпті СС дейін  тарту  қажеттілігі туады, оны  келесі есептеулер  арқылы  анықтайық .

Келесі  мысалды  қарастырайық.

ОС-ТС  арасындағы  арақашықтық L= 4 км, ал ТС  және СС  арақашықтығы М= 2,5 км. Онда  диаметрі 0,8 мм симметриялық  төменгі жиілікті  сымды  қолданып, келесі жалпы  өшуді анықтаймыз.

 

 (L + M)d = (4 + 2,5)0,65 дБ/км = 4,222 дБ,

 

мұнда белгіленген  шектеуден асады  сондықтан  төртсымды  тракт ТС-ға  дейін  тарту  керек. Сонда 2,5км  арақашықтығымен ТС-СС  бөлігінде диаметірі  аз  сымды қолдануға  болады:

2,51,39 = 3,475  (0,4 диаметрлі  сымның  өшуі 1,39дБ\км).

Нұсқаның  бастапқы  мәндері  және  берілген  өшу  мәндері А қосымшасында  көрсетілген.

 

2.4  4 тапсырмаға нұсқау.

Мына құжатты  оқы: [3] - 34-40 беттерді; [4] - 51-58, 132-137 беттерді.

2.4.1 Екі  аймақтық БАКТЖ-нің (ОАКТС)  желісінің  сұлбасын  суреттеу керек, әр  аймақта  екі жергілікті  желі  орналасқан.  Бастапқы  мәндер n және N  мен анықталады,   онда n -  сынақ  кітапшасының соңғысының  алдындағы  сан,  ал  N - соңғы  сан.

Б- қосымшасында  жергілікті  желінің  нұсқалары  және   сондағы  абоненттер  саны  көрсетілген.  Мысалы 09  нұсқа  сұлбасы  2 суретте  көрсетілгендей  құрылымда  болады:

- I  аймақта – екі ҚТС,  абоненттер саны  келесі  формуламен анықталады

(75 + n) мың. = 75 мың

(30 + 2n) мың. = 30 мың

- II аймақты – екі АТС  көлемдері 10 мың  нөмір  және  16 мың  нөмір

(10 + n) = 10 + 0 = 10 мың

(16 – 0,7n) =16 = 16 мың

Бірінші  ҚТС  желісі   кіріс хабар  түйінімен  2  түйіндік  ауданнан  тұрады,  бірінші  ауданда 35 мың  нөмір (3 станция 900  абонент, ал төртінші  8000 абонент),  ал  екінші ауданда төрт станция 10000 абоненттен тұрады.  Түйіндік  аудан  станциялары  “әрқайсысы- әрқайсысы мен”  қағидасымен  қосылған,  ал  АҚТС  қосылу  үшін  тапсырылған  сызық және  байланыс  сызығы  ҚКХТ1(УВСМ1)  және ҚКХТ2 (УВСМ2)    арқылы  қосылады.

I  аймақтың екінші ҚТС  түйінсіз.  II аймақтың ауылдық  желісінде  бірдей  құрылымда – СС-ТС-ОС-АҚТС.

2.4.2  Осы  тарауда  оқытушымен  көрсетілген  желі  үзіндісіне  құрылымдық  анализ  жасалады. 3 суретте   көрсетілген үзінді  берілген  дейік. Оның  құрылымдық  матрицасы  1  кестеде  көрсетілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Сурет Желі графы

 

                 1 К е с т е

 

1

2

3

4

5

6

1

1

a

0

0

0

0

2

ā

1

b

0

c

0

3

0

1

e

0

0

4

0

0

ē

1

d

m

5

0

0

1

n

6

0

0

0

1

 

1 абоненттен  ОС- ға  дейінгі  жолдар  жиынын  құру  үшін- құрылымдық  матрицада  1  бағанды  және  6  қатарды  алып  тастап,  қалғанын  есептейміз.

Д==\ 1 қатар бойынша\ ==\ 1 қатар бойынша \=      (*)

r(μ1 abedn) = 5; r(μ abem) = 4; r(μ3 acn) = 3; r(μ4 acdm) = 4.

 

Табылған  жолдар  ұзындығы  құрап  тұрған  қабырғалар   санының   қосындысынан  тұрады.

L = L12 + L23 + L34 + L45 + L56;

 

L= L12 + L23 + L34 + L46;

L= L12 + L25 + L56;

L= L12 + L25 + L54 + L45 + L46.

 

 

2.4.3 1 және 6  төбесі  арасындағы  қималардың жиындарын құру  үшін  жолдар  жиынындағы дизъюнкцияны  конъюнкцияға  ауыстырып  және  керсінше,  сонымен   табылған  өрнекті  қарапайым  етеміз:

 

M = {  }

S  = { () () () ()}

 

()()= aabaeamabbbebmaeebeemd adbdedmnanbnenm=\ aab=a арақатынасының негізінде \ =  abedmnm;

 

:

(acn)(acm)= aacaamcacccmnancnnmacnnm=acnnm;

(abedmnm)(acnnm)=a acananmbabcbnbnmeaecenenmdmadmcdmndnmnnmanmcnmnnm= abcbnnmecendmc.

Сонымен  жеті  кескін  бар екенін  анықтадық,   олардың  рангтары  1  мен  3  арасында  өзгереді.

 

r(a)=1;  r(bc)=2; r(bn)=3;  r()=2; r()=2; r()=3; r()=3.

 

 

2.4.4 Байланыс  желісінің  құрылымдық  сенімділігіне  анализ  жасау  үшін  келесі сенімділікті  есептеу  формуласын қолдану керек:

а. жүйе  сенімділігі , i,j  қабырғалар  тізбегінің (4,а  суретті  қара)  Рi.j  қабырғаларының  үздіксіз  жұмыс  істеу  ықтималдықтарының  көбейтіндісімен анықталады:

4 Сурет – Желі құрылымы

б. k  қабырғалар  параллель (4,б  суретті  қара)  қосылған  жүйе  сенімділігі  келесі  формуламен  анықталады:

 

в. күрделі  тапологиялы  желінің   сенімділігін  бағалау  келесі  шектеулер  арқылы  табылады:

мұнда  - қималар жиынының сенімділігі;

-  жолдар жиынының сенімділігі.

 

 

2.5  5 тапсырмаға  нұсқау

         Мына құжаттағы: [4] –45-48; 140-147беттерді оқыңыз.

Қосалқы  коммутацияланбайтын  желі  құру,   жеке  хабар  тарататын  желі  үшін  де,   сонымен  қатар  жалпы  хабар  тарату  желісі  үшін де   тиімді тапсырма. Қосалқы  коммутацияланбаған  желіні  синтездеу  кезінде бастапқыда желіде  сыйымдылығы берілген арналар  базасында түйінде керекті  сыйымдылықты  тура  арналар шоғын  кростау жолымен құру  қажет. 

Бұл  тапсырма  қосалқы  коммутацияланбаған  желі   арналарын  тарату  жоспарын  құру  деп  аталады.  Оны  шешу  үшін  келесі  атауларды  енгізейік. Бастапқы  желі  сұлбасы  граф  ретінде (5 суретті  қара),  олардың  қабырғаларына  қандайда  бір  мәндер – салмағы ( бағасы және  ұзындығы)  және  өткізу  мүмкіндігі  арналар  саны    ретінде  енгіземіз.   Мысалы  6  төбеден  8  қабырғадан  тұратын  желіні  қарастырайық. Әр  қабырғаның  сыйымдылығын  20  арна  деп  алайық. 1  және  3  төбелерінің арасындағы шоқ сыйымдылығы 18, 3 пен 6 төбелерінің арасында 16, 2 мен 4 - 15, 5 пен 6 - 16 арна. Ол дегеніміз: Y13=18; Y36=16; Y24=15; Y56=16. Әр жолда транзиттік бөліктер саны үштен аспау керек.

5 Сурет – Бастапқы желі

 

i және j  төбелері арасындағы жол реттелген түйіндер жиыны ретінде есептейік (немесе  арналар  жиыны).

Мысалы, 3және 6 төбелері мына жолдар арқылы байланыса алады:

 

 μ 136={3,2,6};                 μ 236={3,5,1,2,6};               μ336={3,5,1,4,6};

μ 436={3,2,1,4,6};           μ 536={3,4,6};                     μ636={3,4,1,2,6}.               

 

 

Жол рангы деп сол жолға кіретін қабырғалар саны. Анықтамаға қарап:

 

r(μ 1)=2; r(μ 2)=4;  r(μ 3)=4;  r(μ 4)=4;  r(μ 5)=2;  r(μ 6)=4.

 

Сапаны сақтап қалу үшін жол рангын шектейді. Қарастырып отырған тапсырмада тура арналар шоғын құру кезінде ранг үштен аспайтын жолдарды қолдануымыз керек. Сонымен: μ 136 және  μ 536.

Тапсырма шешуші қайталанатын қадамдар тізбегінен тұратын жақындатылған әдісті қолданамыз.

1 қадам. Қос i,j  тура арналар пучогын құру үшін жолдардың көпшілігі құрылады және рангы үштен аспайтынын таңдаймыз.

 

2  қадам.  Керекті Yi.j   арналар санын жолдарға тең бөлеміз.

 

1-2 қадам барлық қос i,j  төбелеріне орындалады.

 

3 қадам. Кесте ретінде берілген мүмкін болған жолдар сыйымдылығының матрицасы құрылады, олардың қатарлары жолдар μ i,…k,  ал бағандар граф қабырғасы. Қатар μ ij…k   мен баған i,j  қиылысқан жерінде осы жолға белгіленген сол қабырғаның арналар саны жазылады   x  ij μij…k

 

Әр бағанның элементтерінің қосындысы осы қабырғаның арналар санын көрсетеді. Бұл арналар  тарату жоспары арналар  санына шектеуді ескермей  жасалған, сондықтан мінсіз  деп  аталады.

 

4 қадам. Әр қабырғадағы шектеулердің орындалуы тексеріледі. Егер олар орындалса, есеп шығарылды, 6 қадамға өту – есеп соңы кері жағдайда 5 қадам.

5 қадам. Арналар саны артып кеткен жағдайда басқа қабырғаларға жүктемені азайтамыз (мүмкін болса)  және 4  қадамға өтеміз. Егер кейбір қабырғалар жүктемесін тарату мүмкін болса 7 қадам.

6        қадам.  Арналар тарату жоспары  көрсетіледі.

7        Қадам  Желінің  сыймдылығы   жеткіліксіз   болғандықтан,  шешім  мүмкін  емес. Осы  алгоритмнің   орындалуын   мысалмен  көрсетейік.

 

 

1 қадам.  Ранг 3 жолдар көптігін құрамыз

 

μ 113 ={1,2,3}; μ 213 ={1,5,3}; μ313 ={1,4,3};

μ 136 ={3,2,6}; μ 236 ={3,4,6}; 

μ 124 ={2,3,4}; μ 224 ={2,1,4}; μ324 ={2,6,4};

μ 156 ={5,1,2,6}; μ 256 ={5,1,4,6}; μ356 ={5,3,2,6}; μ456 ={5,3,4,6}.

 

         2 Қадам. Арналар  санын  жолдар  санына  тура  етіп  бөлеміз.

 

х123 = х153 = хi43 = 18/3  = 6; х326 = х346 = 16/2  = 8; х234 = х214 = х264 = 15/3  = 5;

 

3 Қадам. Сыйымдылық  матрицасын  құрамыз (2 кесте).

Матрицаның  бағаналары  берілген  желінің  қабырғалары: (1 – 2), (1 – 4), (1 – 5), (2 – 3) …,ал  қатары  жолдарға  сай μki,j:  I қатарда (1 – 2) және (2 – 3)    бағандарында  6-ға  тең   арналар  саны жазылған,  II  қатарда(1 – 4) және (3 – 4)  қатарында  да  сол  жазылады.  Осы  тәртіппен  толтырамыз.

4 Қадам. Әр  бағандағы  арналар  санын  қосып,  әр  қабырғаның  сыйымдылығы  20  екенін  ескере  отырып,  шартты  тексереміз:

 

 

мұнда – М  (i - j) қабырғасы арқылы  өтетін  мүмкін  жолдар  жиыны.

Есептейік

 

| М | + 1 қаттарға жазамыз  ∆х теріс  мәндер  шықса,  жасалған  арналарды  тарату жоспары  дұрыс  еместігін  және    түзетулер  жасау  керек. Мысалы, (1 – 2)қабырғасының  бағанында

арналар  саны  6+5+4=15

2        К е с т е 

Yij

Жол сыйым.

Қабырғалар

1-2

1-4

1-5

2-3

2-6

3-4

3-5

4-6

 

Y13

X1,2,3

3

 

 

3

 

 

 

 

X1,4,3

 

3

 

 

 

3

 

 

X1,5,3

 

 

12

 

 

 

12

 

Y36

X3,2,6

 

 

 

8

8

 

 

 

X3,4,6

 

 

 

 

 

8

 

8

Y24

X2,3,4

 

 

 

5

 

5

 

 

X2,1,4

6

6

 

 

 

 

 

 

X2,6,4

 

 

 

 

4

 

 

4

Y56

X5,1,2,6

4

 

4

 

4

 

 

 

X5,1,4,6

 

4

4

 

 

 

 

4

X5,3,2,6

 

 

 

4

4

 

4

 

X5,3,4,6

 

 

 

 

 

4

4

4

 

+5

+5

+6

-3

-1

-3

+6

-1

қабылданбайды

+8

+5

+3

0

-1

-3

+3

0

қабылданбайды

+7

+4

+3

0

0

-3

+3

0

қабылданбайды

7

7

0

0

0

0

0

0

қабылданады

 

 

қатарына     20-15=5

(2 – 3) бағанында    6 + 8 + 5 + 4 = 23

∆ х = 20-23 = -3.

Сонымен, (2 – 3) қабырғасы артық жүктелген.

         Ары қарай тізбекпен артық жүктелген қабырғалардан сол шоқтыққа жататын жүктемесі аз қабырғаларға таратамыз (5 қадам).

5 (I) қадам.  µ1,2,3   жолына кіретін (2 – 3) қабырғасының артық жүктемесін  алып  (3  арна), сәйкесінше осы жолдың барлық  қабырғасынан аламыз, (6 санын сызып 3 санын жазамыз). Сол  алған  3 арнаны  сол жолдың Y13  жүктемесі аз қабырғаларына (1 – 5) және (3 – 5) ауыстырамыз.

4 (II) қадам.   ∆ х қатарының  элементтерін есептейміз. Теріс мән ∆ х22-6   және  ∆ х24-6 шықты.

5 (II) қадам. µ2,4,6 жолын 1 арнаға  азайтып, µ2,1,4 жолының (1 – 2) және (1 – 4) қабырғаларына жазамыз.

4 (III) қадам. ∆х3  есептеп, (3 - 4) қабырғасы ғана артық жүктелгенін байқаймыз.

5 (III) қадам. µ1,4,3  жолындағы арнаны азайтып, µ 1,5,3  арналарына қосамыз.

4 (II) қадам.    Тексеріп, есептеп артық жүктелген қабырға жоқ екенін көреміз, сонымен жоспар осы түрде қалады.

6 қадам. Есеп аяқталды:  шартты қанағаттандыратын арналар тарату жоспары құрылды.

Айта кету керек, табылған жауап жалғыз емес: өйткені біз оны экономикалық көрсеткіштермен бағалаған жоқпыз, сондықтан тиімді шешім деп айта алмаймыз. Бұл тек мүмкін шешімдердің бірі. Тапсырманы осылай терең қарастырудың қажеті жоқ, тек кесте қадам арқылы түсіндірілсе болды.

 

Әдбиеттер тізімі 

1.      Учебно-методическая документация. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию учебно-методической документации. – Алматы: НАО  АИЭС, 2006.

2.      Дурнев В.Г., Зеневич Б. И. и др. Электросвязь. Введение в специальность. – М.: Радио и связь, 1988. – 239 б.

3.      Зайончковский Е.А., Пшеничников А.П. и др. Автоматическая междугородная телефонная  связь. – М.: Радио и связь, 1984. – 296 б.

4.      Теория сетей связи/ Под ред. Рогинского В.Н. – М.: Радио и связь, 1981. – 192 б.

5.      Давыдов Г. Б., Рогинский В. Н., Толчан А. Я. Сети электросвязи. – М.: Связь, 1997. – 260 б.

6.      Берж К. Теория графов и ее применения. – М.: Иностранная литература, 1962.

7.      Основы построения сетей и систем электросвязи. МУ и контрольные задания/ Сост. Пшеничников А.П., Слепова Г.А. – М.: НИС, 1991.

8.      Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н. и др. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 50 б.

9.      Шварц М. Сети ЭВМ. Анализ проектирование.-М.: Радио и связь,1981.

 

 

Мазмұны 

Кіріспе                                                                                                                       3

Курстық жұмыстың жалпы сипаттамасы және қойылатын талаптары              3

Жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау                                                               4

2.1  1 тапсырмаға нұсқау                                                                                          4

2.2  2 тапсыр маға нұсқау                                                                                         4

2.3  3 тапсырмаға нұсқау                                                                                          5

2.4  4 тапсырмаға нұсқау                                                                                          6

2.5  5 тапсырмаға нұсқау                                                                                          10

Әдебиеттер тізімі                                                                                                      15                

  Мазмұны                                                                                                                   6     

А қосымшасы                                                                                                             17

Б қосымшасы                                                                                                              18

В қосымшасы                                                                                                              19

 

А қосымшасы 

3 тапсырма 

 

Шығатын жергілікті желі

Қалааралық желі

Кіріс желі

Арақашықтық, км

0

Аудандалған ГТС

АҚТС – АКТ ΙΙ – АКТ Ι – АКТ I – АКТ II - АҚТС

АТС

L = 3 + 0,5n

M = 1 + 0,3 n

1

Аудандалған ГТС

АҚТС – АКТ ΙΙ – АКТ Ι – АҚТС

АТС

L = 1+ n

M = 2 + 0,2n

2

­ҚТС КХТ мен

АҚТС – АКТ ΙΙ-АҚТС

АТС

L = 2 + 0,8n

M = 2 + 0,3n

3

­ҚТС ШХТ мен

АҚТС – АҚТС

АТС

L = 3 + 0,2n

M = 5 – 0,3n

4

ГТС­ҚТС КХТ мен және ШХТ мен

АҚТС – АКТ ΙΙ – АКТ Ι –АҚТС

АТС

L = 1 + 0,7n

M = 6 – 0,3n

5

­ҚТС ШХТ мен

АҚТС – АКТ ΙΙ– АҚТС

АТС

L = 2 + n

M = 7 – 0,3n

6

АТС

АҚТС – АКТ ΙΙ– АҚТС

­ҚТС КХТ пен

L = 4 + 0,1n

M = 4 – 0,5n

7

АТС

АҚТС – АКТ ΙΙ – АКТ Ι –АҚТС

­ҚТС КХТпен

L = 8 – 0,2n

M = 6 – 0,2n

8

АТС

АҚТС – АҚТС

ҚТС түйінсіз

L = 9 – 0,3n

M = 6 – 0,4n

9

АТС

АҚТС –АКТ I

ҚТС түйінсіз

L = 4 + 0,2n

M = 6 – 0,2n

 

Тапсырманы орындау кезіндегі ескертулер:

1)     nсынақ кітапшасының соңғысының алдыңғы саны;

2)     L –  ОС и ТС арасы;

MТС и СС арасы;

3)  толқындық өшуді есептеу үшін керекті  белгіленген өшу:

d = 0,4 мм --- 1,39 дБ/км;                     d = 0,5 мм --- 1,13 дБ/км;

d = 0,6 мм --- 0,87 дБ/км;                     d = 0,7 мм --- 1,75 дБ/км;

d = 0,8 мм --- 0,65 дБ/км.

  

Б қосымшасы 

4 тапсырма 

 

I аймақ , мың нөмір

II аймақ. мың номер

0

АТС – (7 + 0,1n) мың нөмір

ҚТС – (20 + n) мың нөмір

ҚТС – (120 + 2n) мың нөмір

ҚТС – (45 - n) мың нөмір

1

ҚТС – (100 + 2n) мың нөмір

АТС – (9 + 0,2n) мың нөмір

АТС – (7 + 0,5n) мың нөмір

ҚТС – (25 + n) мың нөмір

2

ҚТС – (30 + n) мың нөмір

ҚТС – (45 + 2n) мың нөмір

АТС – (11 + 0,3n) мың нөмір

ҚТС – (85 + 2n) мың нөмір

3

АТС – (14 + 0,3n) мың нөмір

ҚТС – (35 + n) мың нөмір

ҚТС – (80 + 3n) мың нөмір

АТС – (18 + 0,2n) мың нөмір

4

ҚТС – (120 + 3n) мың нөмір

АТС – (17 + 0,1n) мың нөмір

ҚТС – (50 + n) мың нөмір

АТС – (10 + 0,5n) мың нөмір

5

АТС – (12 - 0,1n) мың нөмір

ҚТС – (100 - n) мың нөмір

ҚТС – (25 - n) мың нөмір

АТС – (7 + n) мың нөмір

6

АТС – (8 + n) мың нөмір

АТС – (10 + n) мың нөмір

ҚТС – (95 + 3n) мың нөмір

ҚТС – (35 + 4n) мың нөмір

7

АТС – (7 + 2n) мың нөмір

ҚТС – (80 - 2n) мың нөмір

АТС – (20 - n) мың нөмір

ҚТС – (45 + 2n) мың нөмір

8

ҚТС – (25 + 2n) мың нөмір

АТС – (15 - 0,2n) мың нөмір

ҚТС – (90 + 2n) мың нөмір

АТС – (9 + 0,2n) мың нөмір

9

ГТС – (75 + n) мың нөмір

ҚТС – (30 + 2n) мың нөмір

АТС – (10 + n) мың нөмір

АТС – (16 - 0,7n) мың нөмір

  

В қосымшасы

5 тапсырма

Желі құрылымы

Yij

Желі құрылымы

Yij

1

Y25 =18

Y14 =12

Y13 =14

 

2

Y13 =41

Y14 =28

Y35 =17

 

3

Y13 =16

Y15 =24

Y24 =30

 

4

Y14=24

Y25 =20

Y36 =16

5

Y13 =16

Y24 =18

Y35 =32

6

Y13 =13

Y26 =20

Y46 =33

7

Y14=20

Y26=33

Y35 =15

8

Y13=32

Y24 =18

Y35 =12

9

Y14 =10

Y26=20

Y35 =16

10

Y13 =24

Y56 =18

Y14 =10