Коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Алматы энергетика және байланыс университеті

Автоматты электрбайланыс кафедрасы

 

 

БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІ ЖӘНЕ КОММУТАЦИЯ ЖҮЙЕЛЕРІ

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының барлық оқу түрінің студенттеріне арналған курстық жұмысқа әдістемелік нұсқау

 

 

Алматы 2012ж 

Құрастырушылар: К.С. Асанова, Г.Б. Терликбаева. Байланыс желілерімен коммутация жүйелері. 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының барлық оқу түрінің студенттеріне арналған курстық жұмысқа әдістемелік нұсқау − Алматы: АЭжБУ, 2012. −37 б.

  

Әдістемеләк нұсқауда  курстық жұмыс тапсырмалары, оған  қойылатын талаптар,  тасырмаларды орындауға мысалмен келтірілген  нұсұаулар келтірілген.

Курстық жұмыс бес тапсырмадан тұрады және студенттердің біліктіліктерін, қабілеттерін, өзіндік қорытынды жасай алуын, оқып менгерген  құжаттарды білікті  қолдана алуын  көрсетеді.

Без. -5, кесте. -11, әдеб.көрсеткіші. -7 атау.

  

Пікір беруші: тех.ғыл.д-ры, профессор   Якубова М.З.  

  

«Алматы энергетика және байланыс университеті» Комерциялық емес акционерлік қоғам 2012 ж баспа жоспары бойынша басылады 

  

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2012 ж

 

Кіріспе 

Байланыстар желісі және коммутация жүйелері 5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтарының студенттерін терең дайындауға арналған.

         Курстық жұмыстың мақсаты-электробайланыс желілерімен, құрылымымен, эксплуатация және құрылу принциптерімен танысу. Студенттерді коммутацияның техникалық болашағын және басқарылуын, коммутация жүйесіндегі микропроцессорлық техниканы жетік білуін қамтамасыз ету, оқыту, дайындау. Байланыс кәсіпорнынында жобалануда және жоспарлануда қолданылатын математикалық дайындық. Халық санының өсуіне,  аймақтық орталықтарда өндірістік әлеуеттің кеңеюіне және инфрақұрылымның дамуына байланысты SI-2000 жабдықтар базасында АМТСЭ жаңа құрылыс жайлы шешім қабылданған.

Курстық жұмыс студенттердің байланыс желісінің құрылымы, олардың эксплуатациялық технологиясы жайлы, студенттердің өз бетімен қорытынды жасауын және оқытылған материалды жалпылауын, қосымша әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасайтынын көрсету керек.

 

1 Жалпы нұсқаулар мен вариантты таңдау

 

Курстық жұмыс  бес тапсырма және оның бөлімшелерін [1] стандартына сәйкес  мөлшері А4 парақтарында орындаудан тұрады. Бастапқы бетте вариант номері көрсетіледі.Вариант номерін оқытушы тексереді. Бөлімдер әдістемелік нұсқауларда кеттірілген тәртіппен орындалады. Әр тапсырманың алдында вариант бойынша берілген мәліметтер және тапсырма шарттары жазылып отырады. Барлық есептеулер және нәтижелер келтіріліп кеңінен бейнеленіп отырады.

Тапсырманын соңында қорытынды және қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетілуі.

Вариант нөмірі сынақ кітапшасының соңғы екі нөмірімен анықталады.

  

2       Курстық жұмысқа тапсырма

 

1   Әр қайсысында екі жергілікті желіден орналасқан, екі аймақтағы алты сандық нөмірленген ОАКТС желілер құрылымын келтіру. Екінші кластағы екі УАК тың көмегімен аймақтар арасындағы жолдардың ұйымдастырушылық байланысын көрсету. Жергілікті желілердің сыйымдылығы және түрлері А қосымшасындағы кестеде көрсетілген.

         2     Нөмірлеудің жабық жүйесін қабылдай отырып, жергілікті желілердің абоненттеріне  нөмірлер беру. Жергілікті желілердің және алты сандық нөмірленген аймақтардың кодын таңдау.

3  Абонент қолданылу кезінде теретін, таңдалған нөмірлеуге байланысты  кезекті цифрді жазу.

     а) жергілікті желілерді;

     б) аймақаралық желілерді;

     в) калааралық желілерді.

 

4      АТСЭ нің таңдау негізін жасау, таңдалған АТСЭнің негізгі техникалық мінездемесін келтіру. АТСЭ абоненттік секциясының санын және сыйымдылығын  анықтау.

5      Негізгі түйіндрдер мен блоктар бейнеленген АТСЭ нің құрылымдық схемасын келтіру.

          6   Телефон жүктемесінің  интенсивтілігінің есебін жүргізу. Жүктеме интенсивтілігінің бір есебін компьютерлік программаны қолдану арқылы орындау

          7  Жүктеме интенсивтілігінің таратылу схемасын және матрицасын құру.

8      Негізгі станциялық жабдықтардың көлемінің есебін жүргізу.

  

3         Курстық жұмысты орындау үшін әдістемелік нұсқаулар

 

Тапсырманы орындау үшін берілген мәндер кесте түрінде келтірілген. Мәндер сынақ кітапшасның соңғы екі цифрларымен анықталады.

Барлық тапсырмалар бейнелік мысалдармен толықтырылған, соның көмегімен курстық жұмыстың есептеу бөлімін еш қиындықсыз орындауға болады.

1 АМТСЭ SI-2000 жобаланатын екі аймақтық телефондық желінің құрылымын жасау.

1-кестеде көрсетілген жергілікті желілердің және олардағы абонеттер санының нұсқалары келтірілген. Мысалы, сиымдылығы төмендегідей нұсқа үшін сұлбаның құрылымы 1-суреттегідей болады:

бірінші зонада – екі ҚТЖ, сиымдылығы 90 мың нөмір және 45 мың нөмір.

екінші зонада – 10 мың нөмірлі бір АТЖ және 50 мың нөмірі бар ҚТЖ.

Бірінші ҚТЖ желісі кіріс хабар түйіні бар 2 түйіндік аймақтан тұрады, мұнда бірінші ауданда 40 мың нөмір (10 мыңнан 4 станция), ал екінші ауданда – 10 мыңнан 5 РАТС.  Түйіндік райондар станциялары «бірімен бірі» деген принцип бойынша жалғанған, ал АМТС –пен байланысу үшін УЗСЛ және УВСМ1 мен УВСМ2 арқылы байланыс желілері  қарастырылады.

Ал 1-ші зонадағы екінші ҚТЖ-да түйіндер жоқ.

Екінші зонаның ауылдық желілері бірдей құрылымнан тұрады –ССТСОСАМТС.

Бұл бөлімде АМТСЭ SI-2000 жобаланатын екі аймақтық телефондық желінің құрылымы қарастырылады.

 

1 сурет- 2 зоналы телефон желісінің құрылымдық сұлбасы

 

2 Нөмірлеудің жабық жүйесін қабылдай отырып, жергілікті желілердің абоненттеріне  нөмірлер беру. Жергілікті желілердің және алты сандық нөмірленген аймақтардың кодын таңдау.

 

Цифрлар кезегі 

Таңдалған нөмірлеуге сәйкес цифрлар кезегін жазып шығамыз, абонент бұл цифрларды төменде келтірілгендерді іске асырғанда тереді:

 а) жергілікті байланыста

     вxixxxx  - 6-мәнді нөмірлеу кезінде;

     xixxxx  - 5-мәнді нөмірлеу кезінде;

 б)  зона ішіндегі байланыста

     8-2-авxixxxx;

 в) қалааралық байланыста

     8-АВС - ав-xixxxx.

Мысалы:

 а) жергілікті байланыс.

Абонент 434512 келесі 464073 абонентіне қоңырау шалады.

6-мәнді нөмірлеу кезінде      вxixxxx,

                                               464073.

Абонент 23033 мына 25072 абонентіне қоңырау шалады

5-мәнді нөмірлеу кезінде               xixxxx;

                                                        25072;

 б) зона ішіндегі байланыста

1-ші зона ҚТЖ 434512 абоненті осы зонаның ҚТЖ 550252 абонентіне қоңырау соғады

8-2-авxixxxx,

8-2-55-50252;

 в) қалааралық байланыста.

2-ші зонаның ҚТЖ  624248 абоненті 1-ші зонаның АТЖ  37071 абонетіне қоңырау шалады  8-АВС- ав-xixxxx.

 8-654-36-37071,

 мұнда  8- АМТС-ке шығу индексі

 ав – зона ішіндегі код.

 АВС – жетімәндә нөмірлік зона коды

 xixxxx – абоненттік нөмір.

 

Таңдалған АТСЭ-нің техникалық сипаттамалары

SI-2000 құрылғысы шкаф типіндегі стативтерде орналасады, Олар AN (Access Node – Узел доступа)  4 функционалдық модульдер кассетасынан және желдеткіші бар кассеталардан тұрады. SN (Switch Node – Узел коммутации) негізгі және қосымша (ССА және IVA) коммутациялық түйінді беретін А және В екі жартыларынан, сонымен қатар 16 ағындық 2Мбит/с жылдамдықта 4 ТРС платалары мен желдеткіші бар кассеталардан тұрады. 

ANB  қатынас түйіні аналогты және ISDN-терминалдарын қосу үшін, ISDN түріндегі УАТС-тарды,  базалық радиостанцияларды  (DECT), сонымен қатар ISDN  стандартына жауап бермейтін аналогты және цифрлық терминалдарды (дербес компьютерлерді, модемдерді және т.б.) қосу үшін арналған.
        ANB түйіні сонымен қатар аналогты  сигналдардың CAS түріндегі цифрлық сигналдарға түрленуіне (аналогты-цифрлық түрлендіргіш), соның арқасында аналогты телефон станцияларымен қосылуға да және  ТфОП немесе ведомстволық телефон желілерінде аналогты телефон станцияларымен қосылу үшін де қолданыла береді.

         SI2000 жүйесінің желісіне қатынас түйіні V5/2i  ішкі интерфейсін қолдану арқылы қосылады

 

         MLB  сызықтық модулі

         Негізгі қатынас түйіні ANB цифрлық сызықты болып табылады. MLB моделі аналогты абоненттерді, ISDN-терминалдарын, сонымен қатар желілік байланыс сызықтарын қосу үшін қолданылады. Цифрлық сызықтық модуль қатынас желісінің қызметін атқарады, соның ішінде шақыру детекциясын, абоненттің шақыруын және өлшеуді. Сонымен қатар ол орталық MCA модулі арқылы MN басқару түйінімен коммуникацияны іске асырады.

         Цифрлық сызықтық модульдің секциясы механикалық бөліктерден, артқы байланыстырушы платалардан және ауыстырмалы блоктардан  (PLB,CLB, SAx , SBx,  TAA  и TAB) тұрады.

           Артқы платада 24 монтаждық позициялар бар. Олардың бірінші екеуі CLB цифрлық модуль контроллерінің ауыстырмалы блогы үшін алдын ала орналастыру үшін арналған, екеуі шақыру сигналы тогы генераторының және қоректің PLB ауыстырушы блогы орналасқан, қалған 20 монтаждық позициялар 20 периферийлі ауыстырушы блоктарды орналастыру үшін арналған. Барлық біріктіргіш ажыратпалар (CLB ауыстырмалы блогының біріктіргіш ажыратпасынын басқасы) біртекті, блоктар жүйе секциясындағы өз позицияларында кез келген ретпен орналаса алады. Ауыстырмалы CLB және PLB блоктары, сонымен қатар периферийлік ауыстырмалы SAA,SAC,SBA, SB, TAA және  TAB блоктары стандартты болып табылады және келесідей пішімдерден тұрады: ені 247,85 мм және ұзындығы 380,0 мм.

  

 

  

            2 сурет – MLB сызықтық модулінде ауыстырмалы блоктардың орналасуы

    

PLB қоректену және шақыру сигналының блогы;

KLB- сұраныс бойынша өлшеу блогы, В версиясы;

CLB- цифрлық сызықты модульдің контроллері;

SАх/SBх/Taх –аналогты абоненттердің / ISDN абоненттердің/аналогты байланыс сызықтарының периферийлік ауыстырмалы қосылу блоктары;

CVх – басқарушы процессор;

TPх – біріншілік қатынас интерфейсі-симметриялық, х версиясы;

CDх – коммуникациялық контроллер, х версиясы;

HDD – CLB және  PLB ауыстырмалы блогында орналасқан қатты диск;

Аans – желдеткіш блок.

 Ауыстырмалы блоктарда орналасқан элементтердің жоғарғы тығыздығы себебінен қалыпты жұмысты қамтамасыз ету үшін желдеткіш блоктың көмегімен алдын ала суытып алу қажет. Желдеткіштер секцияда ауыстырмалы блоктардың астына көлденеңінен орналасқан. Бұл желдеткіштер екі мәнді қондырғымен  айналу жылдамдығын реттеу мүмкіндігіне ие. Желдеткіштердегі айналымдар саны PLB блогы арқылы CVх басқару процессорынан беріледі және сол арқылы басқарылады. Желдеткішпен сорылатын ауа сүзгіш арқылы өткізіледі. Желдеткіштік блок жұмыс істеп тұрған күйінде де техникалық қызмет көрсетуді орындай беруге болады. Сүзгіні қажет болған жағдайда тазалауға немесе жаңасымен ауыстыруға болады.

                                  

CLB  цифрлық сызықты модулінің контроллері

CLB  цифрлық сызықты модулінің контроллері бұл MLB цифрлық сызықты модулінің ең негізгі ауыстырмалы блогы болып табылады. Оның құрамына төмендегідей функционалдық және аппараттық блоктар кіреді:

–   CVх – басқарушы процессор (VME процессоры);

–   коммутациялық өріс;

–   коммутациялық контроллер CDх ;

–   Біріншілік симметриялы қатынастың 2 Мбит/с TPD интерфейсі;

–   SIC тізбектелген интерфейсінің контроллері;

–   қатты диск.

CVх – басқарушы процессоры

CVх – басқарушы процессоры  VME шинасы бар адаптердің көмегімен, сонымен қатар локалді шинаның көмегімен CLB негізгі блогының жекеленген функционадық түйіндерімен байланысқан екен.

CVх блогы келесідегі қатынас түйінінің қызметін атқарады: MLB модулін басқарады және бақылайды, МСА орталық модулімен 2 Мбит/с байланысты қамтамасыз етеді, коммутациялық өрісті басқарады, тізбектелген шиналарды қолдану  көмегімен периферийлі блоктарға қосылады:

– барлық қолданбалы бағдарламалар жекелеген байланыс тапсырмаларының дұрыс таралуын қаматамысыз ететін рSOS+ операциялық жүйесінің шегінде орындалады;

–   RS232 шинасын немесе Ethernet қолдану арқылы МТ техникалық қызмет көрсету және басқару терминалымен байланысуды іске асырады;

–       SCSI интерфейсі арқылы қатты дискідегі жинақтағышты басқарады.

 

Қоректену және шақыру сигналы генераторының блогыPLB

PLB  Қоректену және шақыру сигналы генераторының блогы MLB модулінің жекеленген түйіндерін қоректендіру үшін, сонымен қатар SAх аналогты абоненттерді қосатын ауыстырмалы блоктарды шақыру сигналы тоғымен қамтамасыз ету үшін арналған.  Кірістегі 48 В кернеуден PLB блогында кернеудің және сигналдың келесідей мәндері генерацияланады:

–   +- 5В;

–   +- 12В;

–   реттелмелі сызықтық кернеу– 34В (20В –тан 50В–ке дейін);

–   абонеттік комплекттер үшін қосымша кернеулер.

PLB блогы 12 кГц жиілікпен тарифтік импульстерді генерациялау үшін қызмет ететін генератормен қондырылуы мүмкін.  Генератор тарифтік сигналды екі әдіспен береді: үзіліссіз немесе десиелермен. Тарифтік импульстерді дестелік әдіспен жіберген кезде сонымен қатар синхросигнал генерацияланады. Сонымен қатар PLB блогы MLB модулнің ауыстырмалы блоктарының қызып кетуін бақылайды және желдеткіштерді басқарады. РLB блогында тұрақты токты тұрақтыға түрлендіргіштерді өшіріп қосатын ауыстырғыш, бақылаушы жарық диодтар, қорғағыш және қатты дискідегі жинақтағышты орналастыратын орын бар. PLB блогы  CLB блогымен тізбектелген шиналардың көмегі арқылы байланысқан.

PLB блогына өлшеу қажеттіліктері үшін КLB блогы қосылған, ол АЛ немесе ТА (ODOLT) тағы сұраныс бойынша өлшеуді орындайды. Ауыстырмалы блоктарда аналогты абоненттердің қосылуын өлшеу шақырушы релені қолдану арқылы, ал ауыстырмалы блоктарда цифрлық абоненттердің қосылуын өлшеу бақылау  релесі арқылы орындалады.

КLB блогының көмегімен келесі параметрлер өлшенеді:

– аналогты және цифрлық сызықтардағы ток пен кернеу;

– аналогты және цифрлық сызықтардың арасындағы сиымдылық;

– аналогты және цифрлық сызық изоляциясының кедергісі;

– аналогты сызық шлейфінің изоляциясы;

– аналогты телефон аппаратының шақыруының сиымдылығы;

– аналогты ТА сигналы (импульс, пауза);

– аналогты ТА жиіліктік теру сигналын (DTMF) таратқыш бергіш

     KLB блогының құрамына кіретіндер:

– есте сақтау құрылғысы бар процессор;

– өлшегіш күшейткіші бар цифро-аналогтық түрлендіргіш;

– аналогты-цифрлық түрлендіргіші бар өлшегіш;

– ауыстырып қосатын өріс;

LCA сұлбасы.

                        

Периферийлік ауыстырмалы блоктар

Периферийлік ауыстырмалы блоктар MLB модулі стативінің секциясына орталық ауыстырмалы блоктардан кейінгі позициясына солдан оңға қарай орналасады. Бұл модульге 20 периферийлік ауыстырмалы блоктарды орналастыруға болады. Периферийлік ауыстырмалы блоктар мен CLB арасындағы байланыс жұлдызша принципі бойынша орындалған, соның арқасында біреуі істен шыққан жағдайда блоктардың өзара әсері төмендейді және кернеу бар кезде дефектілі ауыстырмалы блок іске қосылады. Әрбір    периферийлік ауыстырмалы блоктағы интерфейс  CLB –мен байланысу үшін арналған.

    

Аналогты абонентті қосу жиналмалы блогы – SAC

         SAC периферийлы жиналмалы блок аналогты терминалдардың екі сымды (а/b) қосылуына қызмет етеді. SAC жиналмалы блокта жалпы қолдану жүйесінде қолдану үшін арналған 32 аналогтық абонентті комплект бар. Шектеулі диапазондағы абонентті комплектілердің номиналды кіріс толық кедергілері айқын немесе кешенді болуы мүмкін және программалық реттелінеді. Желіні қоректендіру үшін аккумулятор батареясы Ub кернеуініен басқа -18 В-дан -48 В-ға дейін диапазонда программалық реттелінетін төмендетілген желілі UI кернеуі де қолданылады.  Қоректену көздер арасындағы ауыстырып қосылу абонентті шлейф кедергісіне тәуелді автоматты түрде жүреді.

 

Негізгі (ISDN) абонентті рұқсат блогы – SBA

         SВА периферийлы жиналмалы блокта ( негізгі абонентті рұқсат блогы, А нұсқасы) негізгі рұқсат BRA үшін S интерфейстерімен 16 абонентті кешен бар. Интерфейс S бағдарламалық әдіспен қондырылған екі режимдерде жұмыс істей алады:

– S интерфейсі LT-S режимінде әр түрлі ISDN-терминалдар мен жүйе арасындағы байланыс үшін қызмет етеді;

– S интерфейсі LT-Т режимінде төртсымды желілі кешен ISDN ретінде қолданылады.

 

Негізгі (ISDN) абонентті рұқсат блогы – SBC

SВС периферийлы жиналмалы блокта (негізгі абонентті рұқсат блогы, С нұсқасы) ISDN-терминалдары мен ANB түйін арасындағы байланыс үшін қызмет ететін U интерфейстерімен 16 абонентті кешен ISDN бар.

 

Аналогты желілі кешендер блогы – ТАВ

ТАВ периферийлы жиналмалы блок (аналогты желілі кешен блогы, С нұсқасы) 8 екіжақты желілі кешендермен қондырылған. Жиналмалы блок ЧРК тарату жүйесінен SI2000 жүйесіне қосуға қызмет етеді. Желілі кешен мен кросс арасында алтысымды қосылу бар. Сөзді тарату үшін а мен b және c мен b сымдар арасында шығыс толық кедергісі 600Ом болатын төрт сым қызмет етеді (а,b,c,d), ал сигнал тарату үшін – сигналды сымдар E&M.

Жиналмалы блокта 2100 Гц 2600 Гц жиіліктегі біржиілікті сигнализация үшін, және де 600 Гц/750 Гц пн 1200 Гц/1600 Гц жиілігінде екіжиілікті сигнализация үшін VF таратқыштары ме қабылдағыштары бар. VF қабылдағыштары басты плата мен DSP сұлбадағы аналогты-цифрлы түрлендіргіштен тұрады.

 

MCA – коммутация түйіні

Үлкен SI2000 жүйесінің ядросы болып табылады және қосылу желілер коммутациясы мен рұқсат түйінінің телекоммутациялық қызметі үшін арналған.

Түйін-коммутацияның жүйелі және қолданбалы ақпаратты қамтамасыз етілуі шынайы уақыт тәртібінде жасалады және телекоммуникациялық қызметтерді, басқару функциясын жасауды, статистикалы және тарифті ақпарат генерациясын, техникалық қызмет көрсетуді және апатты жағдайдың, функцияның мониторингін қамтамасыз етеді. СОРМ.

Топты деңгей коммутациясы ретінде қолданылады. Сыйымдылығы 40000 портқа дейін АТС-ның қалыптасуы ретінде, сол сияқты тәуелсіз транзитті түйін ретінде де қолданылуы мүмкін. МСА модулімен аппаратты ұсынылған.

Қосымша коммутация түйінінде келесі интерфейстері бар:

– Басқару түйінін қосуға арналған интерфейс;

– ETHERNET типті интерфейс – басқару түйінін локалды қосуға арналған;

– 2 Мбит/сек ағынында РРР-арнасы ұйымы арқасында жойылған басқару түйінін қосуға арналған интерфейс;

– СОРМ басқару пультін қосуға арналған интерфейс;

– CSTA интерфейсі компьютерлі телефония құралдарын қосуға арналаған.

Одан да сенімді жұмысты қамтамасыз ету үшін коммутация түйінінде екі теңмағыналы басқарылмалы (процессорлы) топ бар. Жүйені қосу кезінде топтардың бірі белсенді не жұмысқа икемді жағдайға, ал екіншісі суық резерв күйінде тұрады. Белсенді басқару тобының істен шыққан кезінде автоматты түрде резервті басқару тобының жұмысқа қосылуы жүзеге асады.

2048 кбит/сек ағынын қосу үшін жиналмалы блок ТРС қолданылады. әр осындай блокта 2048 кбит/сек ағынын қосуға арналған 16 порт бар. Коммутация түйініне максималды 16 ТРС блогы іске қосылуы мүмкін. Олар арасынан 15 блок жұмыста болуы мүмкін, ал біреуі әрқашан салқын резерв күйінде болады. Кез келген ТРС-тің істен шығу кезінде автоматты түрде резервті блоктың жұмысқа қосылуы жүреді.

Бір коммутация түйініне 240- 2048 кбит/сек ағынға дейін қосылуы мүмкін.

SAC жалпы функциялардың енгізу жолы арқылы аппаратты құралдардың қолданысын минимизациялайды. Абонетті желі қосу функциясы бір платада 32 дейін абонентті желі және 16 абонентті желісі бар SAB платасы бар қолданбалы платамен орындалады. Осы платалар санына байланысты SAC:  2700 / 32 = 85.

MLB өзіне бір полкаға 20-ға дейін SAC қолданбалы платаны қосады.

Сонда MLB рұқсатының модулдер саны: 85 / 20 = 4.25=5.

-         SAB-мен плата саны: 300 / 16 = 18,75 =19;

-         MLB рұқсатының полкалар саны: 19 / 20 = 1;

ANB шкафында 4 MLB болғандықтан MLB-мен шкафтар саны: 6 / 4 = 2.

АТС 11-ді қосу үшін ИКМ 15-ті қолданамыз, сонда оған ТАВ аналогты арналардың платасын есептейміз. (Si-2000-да ағындардың ИКМ 15-ге тікелей қосылу 1024 кбит/с қолданбайды) MLB-да 2 Мбит/с 1 ағынды Analog Trunk ретінде жазамыз. ТАВ бірплатасында 8 арна болады.

Ағында 30 арна болады, осыдан 30/8=3,75=4 плата

4 платада 6 арна қолданылады.

ANB стандартты шкафта әр желілі модульде PLB (қоректену блогы және шақыру тоғының сигналдар генераторы) платасы бар. CLB платасы (желілі модуль контроллері) MLB полкасында екі сол жақ шеткі ұстанымда алады және КLB платасы (сұраныс бойынща өлшем блогы). КLB платасы РLB-да қондырылады.

Толық қамтамасыздандырылған MLB (MLС) 640 дейінгі аналогты желіні немесе 320-ға дейінгі ISDN желісін қоса алады. 3000 нөмір санынан шығара отырып: 30 аналогты арна: MLB 480 нөмірге таратылады және платалар (PLB, CLB, KLB, СDA, TAB 4 платасы, SAC 15 платасы) орналасқан 1 модульде орын алады.

MLB-мен бірінші шкаф:

MLB 0 – 480 нөмір (15 SAC, 4 TAB ,PLB, CLB);

MLB 1 – 640 нөмір (20 SAC, PLB, CLB);

MLB 2 – 640 нөмір (20 SAC, PLB, CLB);

MLB 3 – 640 нөмір (20 SAC, PLB, CLB);

MLB-мен екінші шкаф;

MLB 4 – 300 нөмір (10 SAC, PLB, CLB);

MLB 5 – 500 нөмір (19 SAB, PLB, CLB).

 

SN (Switch Node – коммутация түйіні) коммутация түйінінде:

-  ТСР платалар саны: 6 модуль * 4 ағын = 24 ағын 2 Мбит/с ішкістанциялы.

N ағын саны = N арна саны/30.

Алыған мәліметтер бойынша ИКМ 30 арқылы 12 АТС-пен қосылу желілері үшін қажет арналар саны S-12 АМТС-тен 180 + 90 арнаға тең.

N ағын саны = 270/30 = 9.

24+9 = 33 ағын. Қарқындауға байланысты 48 ағындар санын қолданымыз. Осыдан 48/16=3 плата ТРС + 1 плата резервті TPCR.

3.5 Негізгі түйіндер мен блоктар бейнеленген АТСЭ нің құрылымдық схемасын келтіру.

 

Телефон жүктемесінің екпінділігін есептеу

Пайда болатын жүктеме есебі.

Пайда болатын жүктемені абоненттен (шығыс көздері) түсетін және станцияның кейбір қосылу құралдарын біраз уақытқа орын алатын шақыру (қызмет көрсетуге арналған шақырулар) жасайды.

Техникалық жобаландырудың хаттамалы мөлшерленген сай (ВНТП 112-79) [8] шығыс көздерінің үш деңгейін (секторын) ажырата білу керек: халықшаруашылық секторы, пәтерлер секторы және таксафондар.

Осыған орай жергілікті пайда болатын жүктеме екпінділігі анықтала алады, егер оның келесі негізгі параметрлері бар болса:

Nнх, Nк и Nт – халықшаруашылық сектор, пәтерлер секторы және таксафондардың телефонды аппараттар саны;

Cнх, Cк, Cт  – ЧНН-ге i деңгейлі бір шығыс көздерінен шақырулардың орта саны;

Tнх, Tк, Tт  – ЧНН-ге i деңгейлі абоненттердің сөйлесу ұзақтығының орта саны;

Pp  – сөйлесуді аяқтаған шақырулар бөлігі.

Шығыс көздерінің құрылымдық жиыны, яғни әр түрлі деңгейдегі аппараттардың саны талапқа сай анықталады, ал қалған параметрлер (Ci, Ti, Pp) – берілген қаладағы жасалатын АТС-терге статикалық бақылау жасау арқылы.

Пайда болатын  i-лі деңгейдегі шығыс көздер жүктемесінің екпінділігін есептейік, Эрлангта көрсетілетін:

                                                         

                                                                                             (4.1)

 

t i – бір бос болмауындағы орташа ұзақтығы.

 

t i = i .Pp.( tсо+ n.tн+ tу+ tпв+It   = A i . Pp . ( tсо + n. tн + tу + tпв + T i  ).         (4.2)

                                        

(4.2) формулаға кіретін байланыс орнатылуы бойынша бөлек операциялар ұзақтығы келесілерді қамтиды:

-  станция жауабы сигналын тыңдау уақыты tсо =3с;

-  дискті ТА-дан n таңбалы нөмір теру уақыты n. tн =1,5 n,с;

-  тастатурлы ТА-дан n таңбалы нөмір теру уақыты n. tн =0,8 n,с;

-  сөйлесу орнатылған кезде шақырылатын абонентке шақыру жіберу уақыты  tпв = 7 ¸ 8 с.

Нөмір теру аяқталу кезінен шақырылған абонент желісіне қосылу кезіне дейінгі байланыс орнату уақыты tу байланыс түріне, нөмір теру әдісіне және қажетті желі қосылған станция типіне байланысты. Бағдарламалық басқаруы бар станциямен байланысқан кезде tу=3с. Станция ішілік байланыс үшін әрқашан  tу=0,5с. Дискті телефонды аппараттан нөмір теру кезінде өлшем әр түрлі мағынаға ие болғандықтан, ал бағыттармен таратылған жүктеме белгісіз болса, үлкен қателік жасамай tу=2с деп қабылдауға болады.

Сөйлесулері бітпей қалған (бос еместік, шақырылған абонент жауабы жоқтығы, шақырып жатқан абоненттің қателігі) шақыру құралын босатпау ұзақтығын есептейді. Оның шамасы көбінесе сөйлесудің орташа ұзақтығы Ti –ға және сөйлесумен біткен шақыру бөлігіне Pp байланысты болып келеді және 2 сурет  графигімен анықталады.

Осылай, жобаландырылған станцияға қосылған әр түрлі деңгейдегі абоненттерден пайда болатын жергілікті жүктеме келесі теңдікпен орындалады:

 

Y47=YНХ+YК+YТ                                         ( 4.3)

 

(47 индексі – жобаландырылған станция нөмірі).

 

 

 

3 сурет – α  коэффициентінің Ti және Pp –ға тәуелділігі

 

Жобаландырылған АТСЭ-тегі шығыс жүктеменің пайыздағы құрылымдық жиыны:

-  мекемелік сектор аппараты – 40%;-50;

-  пәтерлік аппараты – 57,5%;-48,5;

-  таксафондар – 2,5%.-1,5.

Халықшаруашылық сектор, квартиралы, таксафондардың телефонды аппараттар саны:

 

Nнх ==2960 мың нөмір,

 

Nк  ==4840 мың нөмір,

 

Nт ==200 мың нөмір.

 

Жобаландырылған АТСЭ-47 абоненттерінің құрылымдық жиыны келесі түрде көрсетіледі:

 

1 к е с т е  – абоненттердің құрылымдық жиыны

Аппараттар дейгейі

Жалпы саны

Мекемелік сектор

2960

Пәтерлі

4840

Таксофондар

200

 

2 кестеде абоненттердің барлық деңгейіне арналған жүктеменің негізгі параметрлерінің орта саны көрсетілген:

 

2 к е с т е – жүктеменің негізгі параметрлерінің орта саны

Аппараттар категориясы

Ci

Ti

Pp,

Мекемелік сектор

3,0-2,4

90-85

0,52

Пәтерлі

1,1-1,2

115-110

0,52

Таксофондар

8-10

110-110

0,52

Бір бос болмаудың орташа ұзақтығын 4.4 формуламен анықтаймыз:

t кв  = aкв .Pp.( tсо+ n.tн+ tу+ tпв+Tкв )  ,                                   (4.4)

 

Бұл жерде aкв коэффициенті 2-суреттегі  (әдістемелік нұсқау) графигімен табылады,  ал сөйлесудің орташа ұзақтығының мәні Tкв және сөйлесумен біткен шақыру бөлігіне Pp кесте 4- көрсетілген.

Мекемелік абонентер үшін (халықшаруашылық секторындағы абоненттері)

t уч  = aуч .Pp.( tсо+ n.tн+ tу+ tпв+Tуч ),

t уч = 1,22. 0,5.( 3 + 6. 0,8 + 2 + 8 + 90 ) = 65,758 с.

Барлық мекемелік абоненттерден кіріске түсетін жүктеме:

Y уч =  2960 . 3,0 65,758 / 3600 = 162,2 Эрл.

Пәтерлік абоненттер үшін

t кв = 1,175 . 0,5.( 3+ 6. 0,8 + 2 + 8 + 115 ) = 78,02 с.

Барлық пәтерлі сектор абоненттерінен кіріске түсетін, 4.1 формуласымен анықталатын жүктеме тең болады:

Y кв = 4840 . 1,1 . 78,02 / 3600 = 115,4 Эрл.

Таксафондар үшін

t т  = aт .Pp.( tсо+ n.tн+ tу+ tпв+Tт ),

t т  = 1,18 . 0,5.(3+ 6. 0,8 + 2 + 8 + 110 ) = 75,402 с.

Барлық таксафондардан кіріске түсетін жүктеме тең болады:

Y т = 200 . 8 . 75,402 / 3600 = 33,5 Эрл.

5-кестеде әр түрлі деңгейдегі кірістен жүктеменің екпінділігі көрсетілген.

Станция кірісіне түсетін жалпы орта жүктеме формула 4.3-пен есептелінеді

Y”47 =162,2+115,4+33,5= 311,1 Эрл.

 

3 к е с т е  – Әр түрлі деңгейдегі кірістен жүктеме екпінділігі

Аппараттар категориясы

ai

ti, с

Yi ,Эрл

Мекемелік

1,22

65,758

162,2

Пәтерлік

1,175

78,02

115,4

Таксофондар

1,18

75,402

33,5

ЦКП кірісінде пайда болатын жүктеме таратылуы.

Жүктеменің шығыс ағынын бағыттармен таратуға көптеген факторлар әсер ететіні белгілі: жобаландырылған станция абоненттерімен жасалатын жүктемелер шамасы және барлық желі станцияларымен, АТС-тер арақашықтығы, үлесті салмағы және ауданның әр түрлі секторының арақатынасы, және де т.б. Осы факторлардан хаттаманың ағындар таратуына үлкен әсері бар және басқа факторлардың әсерін үлесті есептейтін бір не бірнеше негізгісі белгіленеді. Қарастырылып отырған әдісте негізгі фактор ретінде жобаландырылған станция жүктемесі және телефон желісінің жалпы жүктемесі алынған.

Осы әдіске сай басында барлық АТС арасында таратуға жататын (cоның ішінде жобаландырылғанда) жобаландырылған АТСЭ-нің ГИ кірісіндегі жүктемені табылады. Осы мақсатпен пайда болатын жүктемеден пайда болатын жүктеменің 3%-на тең болатын арнайы қызмет түйініне бағытталатын жүктемені есептелінеді.

 

                                      Y’п = Y”п-Y’сп.                                       (4.5)

 

Y’сп = 0,03Y”п болады, сонда Y’п = 0,97Y”п.

Yп жүктемесінің бір бөлігі Yп, п станциясының ішінде тұйықталады; ал қалған бөлігі іске қосылған АТС-ке ағындар жасайды.

 

Y’47 = 0,97·311,1= 301,7 Эрл,

      

Y’сп = 0,03Y”п=0,03·311,1=9,3 Эрл.

        

Ішкі станциялық жүктеме формуламен есептелінеді:

Y’п,п = Y’п.                                           (4.6)

 - ішкі станция хаттамасының бөлігі не коэффициенті,

 

 =100%.                                             (4.7)

 

 коэффициенті өзімен бүкіл желінің аналогты жүктемесіне жобаландырылған станцияның Уп жүктеме қатынасын алып келетін hс салмақ коэффициентінің мәнімен анықталады:

 

                                          hс = 100%.                                               (4.8)

Бұл жердегі m – жобаландырылғанды қоса ГТС-тегі станция саны.

Егер пайда болатын жүктеменің шамасы N станция сиымдылығына пропорционал деп алсақ, онда:

                                                         Уj=· Y’п.                                       (4.9)

сонда,

                                                  hс = 100%.                                   (4.10)

Аламыз

hс = 100% = 6,95 %.

Онда, кесте 7-ге (әдіс.нұсқау) сәйкес 22,6%-ға тең h аламыз.

 

Жобаландырылған АТСЭ үшін ішкі станциялық жүктемені анықтаймыз:

 

 Y’47,47 = 0,01·22,6·301,1 = 68,05 Эрл.

 

Басқа Y’исх.п станциясына бағытталатын жобаландырылған АТС-ның  ЦКП кірісіндегі жүктеме формуламен анықталынады:

 

                                         Y’исх.п =Y’п-Y’п.п.                                     (4.11)

 

Аламыз:      Y’исх.п = 301,7-68,05=233,02 Эрл.

Әр станцияның шығыс жүктемесі (ЦКП кірісіндегі) Уисхj жобаландырылған станцияның шығыс жүктемесімен Уисх.п агалогты түрде анықталады

Уисх,j  = Уj –Уj,j.

Барлық іске қосылған АТС-терден формулаға сай Уj ,Уj,j , Уисх,j жүктемені табамыз.

Аймақтың 1-ші түйіні үшін:

АТСЭ 41

Y41 =301,7=376,4 Эрл,

hс=100%= 8,7 % ,

h=25,1 %,

Y41,41=25,1·376,4=94,5 Эрл.

Y’исх.11=376,4-94,5=281,9 Эрл.

 

АТСКУ 42, АТСКУ 43 үшін олардың сиымдылықтары 10000 нөмір болғандықтан сандар сондай болады.

АТСЭ 46, АТСКУ 45

Y46 =301,7=338,7 Эрл.,

hс=100%= 7,82 % ,

h=24,2 %,

Y41,41=24,2·376,4=91,09 Эрл.,

Yисх.11=376,4-91,09=285,3 Эрл.

ПСЭ 471

Y471=301,1=75,3  Эрл.,

hс=100%=1,7  %,

h=18,7 %,

Y471,471=·18,7·75,3 =14,08  Эрл.,

Yисх.471=75,3-14,08=61,22 Эрл.

 

2-ші түйінді аймақ үшін барлық түйінді бір АТС деп аламыз, сонда:

YУВС5=301,7=1768,9  Эрл.,

hс =100%=40,87 % ,                 h=54,5%,

Y’УВС5,УВС5=·54,5·1768,9=964,05  Эрл.,

 

Y’ИСХ,УВС5=1768,9-964,05=804,85  Эрл.

 

Есептеулер қорытындысын 6-кестеге жазамыз

 

4 к е с т е – ЦКП кірісіндегіішкі станциялық және шығыс жүктеме

АТС белгіленуі

Сиымдылыгы

У’j  ,Эрл

hс  ,%

h,%

У’j,j

У’исх,j

АТСЭ  41

10000

376,4

8,7

25,1

94,5

281,9

АТСКУ 42

10000

376,4

8,7

25,1

94,5

281,9

АТСКУ 43

10000

376,4

8,7

25,1

94,5

281,9

АТСДШ 44

10000

376,4

8,7

25,1

94,5

281,9

АТСКУ 45

9000

338,7

7,82

24,2

91,09

285,3

АТСЭ 46

9000

338,7

7,82

24,2

91,09

285,3

ПСЭ  471

2000

75,3

1,7

18,7

14,08

61,22

УВС-5

47000

1768,9

40,87

54,5

964,05

804,85

АТСЭпр  47

8000

301,7

6,95

22,6

68,05

233,02

Жүктемелердің шығыс ағындарының анықталуы.

Басқа станцияларға бағытталатын жобаландырылған АТС-ның кіріс ЦКП-дағы жүктемесі осы станцияның өзінің жалпы шығыс хаттамасында шығыс ағындар бөлігіне пропорционалды таралады.

i-лі станцияға бағытталған жүктеме шамасы формуламен есептелінеді:

             Y’n,i = Y’исх.n(Y’исх.i/)       (j ¹ n).                    (4.12)

Табылған станция аралық жүктеме ағыны ЦКП кірісінен шығысына өте отырып (желі шоғырының шығысына қосылған) ЦКП шығысының алу уақыты кірісіндегі орын алған уақытынан өзіне станция жауабының сигналын тыңдау уақыты мен шақырылатын абонент нөмірін теру уақытын қосатын шамаға кіші болғандықтан, азаяды.

Сондықтан, артқы бағыттағы СЛ шығыс шоғырына енетін жүктеме шамасын формуламен есептеу керек:

                               Уп, к =·Уп, к .                                                                                       (4.13)

 Бұл жерде t вых .ги .к =  tвх .ги – tсо  - ntn.

 

Бұл жағдайда абонент координатты не біртипті АТС-ке қосылған.

Егер абонент ДШАТС-ке қосылса, онда жүктеме келесі формуламен есептелінеді:

                           Уп ,д =·У п , д .                                                                            (4.14)         

 Бұл жерде  t вых .ги .д =  tвх .ги – tсо  - nltn .

д мен к – кездескен станция индексі (сәйкесінше ДШ және координатты не біртипті АТС).

ГИ сатысының кіріс алуының орташа ұзақтығы әр түрлі деңгейдегі шығыстармен кірген орын алған ұзақтығымен орта өлшенген ретінде анықталады:

                                         tвх .ги =  ,                                        (4.15)

 

tвх .ги == 70,86 с.

 

Станция аралық ағындар есебі ықшамдалады, егер деңгейдің шығыс және кіріс орын алғанының орта ұзақтығының абсолютті өлшемін қолданса, ал олардың қатынасы, яғни jк және  jд  коэффициенттерімен

Онда:

Уп, к =jк ·У п ,к ,                                    Уп ,дjд ·У п . д.

jк және jд  коэффициенттерінің мәні көбіне орындалған сөйлесулердің Рр бөлігінен және Тi ұзақтығынан, нөмір мен станция кодындағы белгілер санына байланысты. Бар нормаларға сай есептеуге болады:

-   алтысанды нөмірлеу үшін, n=6     nl=1 кезде

jк =0,88,                             jд=0,94   және де

Уп, к =0,88·У п ,к ,                  Уп ,д =  0,94·У п . д. 

Арнайы қызмет бағытындағы жүктеме екпінділігі УСС құрылғысына байланысты jк және jд коэффициенттерін қолдана отырып есептеуге болады, ал ЦКП шығысымен ішкістанциялық жүктеме шығысын jк арқылы.

АТСЭ абоненттерімен пайда болған арнайы қызмет түйініндегі желі шоғырына түскен жүктеме формуламен есептелінеді:

 

                                     Уп,сп =У’п,сп =  j Уп,сп .                             (4.17)

 

Бұл жерде j УСС құрылғысының түрін сипаттайды.

 

У47,41исх.47 ·

 ·  =

=233,02·=17,7 Эрл.,

 

У47,41= У47,42= У47,43 = У47,44= 17,7Эрл.,

 

У47,4547,46исх.47·

=

 

=233,02·285,3/3705,47=17,94,

 

У47,471исх.47·

=

=233,02×=3,9 Эрл.,

 

У47,увс5исх.47·=

=233,02·=50,61 Эрл.,

 

У47,41= 0,88· У47,41=0,88·17,7=15,576 Эрл.,

У47,42= 0,88·У47,42=0,88·17,7=15,576 Эрл.,

У47,43= 0,88· У47,43 =0,88·17,7=15,576  Эрл.,

У47,44= 0,94· У47,44=0,94·17,7=16,638 Эрл.,

У47,45= 0,88· У47,45=0,88·17,94=15,79 Эрл.,

У47,46= 0,88· У47,46=0,88·17,94=15,79 Эрл.,

У47,471= 0,88· У47,471=0,88·3,9=3,432 Эрл.,

У47,увс5= 0,88· У47,увс5=0,88·50,61=44,54 Эрл.

Арнайы қызмет түйініне:

У47,СП=0,94·9,3=8,742 Эрл.

 

ПСЭ абоненттерінен түсетін жүктеменің шығыс ағынын анықтау.

ПСЭ-ден барлық жұмыс жасайтын станцияларға бағытталған жүктемелер ағыны жобаланатын АТСЭ ЦКП (ГИ сатысы) транзитпен өтеді. Осы жүктемелерді жасайтын шақырулар қаралатын сатының құралдарымен өңделеді, демек 1%-ға жуық сатының кірісіндегі жүктемелермен салыстырғанда шығысында жүктемелердің азаюына сәйкес келетін транзитті қосылыс орнату уақытына кешіктіріледі. Сондықтан (4.12) формуласы бойынша есептелген жүктеме АТСЭ ЦКП (ГИ сатысы) шығысында 0,99 коэффициентіне азаяды.

У471.47.41=·

· 0,88· У471 =·0,88·61.22=5,55 Эрл.,

У471.47.41= У471.47.42= У471.47.43=  У471.47.44= 5,55 Эрл.,

У471.47.46= У471.47.45= 5,48 Эрл.,

У471.47.увс5=

·

·0,88·У471=·0,88·61.22=11,69 Эрл.,

 

У471.41=0,99·5,55=5,495 Эрл., 

У471.41471.42= У471.43471.44=5,495 Эрл.,

У471.45471.46=0,99·5,48=5,425Эрл.,

У471.увс5=0,99·11.69=11,57 Эрл.,

ПСЭ абоненттері құратын арнайы қызметтер түйініне желілер шоғыры жүктеме келесідей есептеледі:

Yпсэ,сп = (Nпсэ/Nатсэ) · 0,99Yп,сп,

(4.18)

мұндағы, 0,99 – АТС ГИ арқылы транзитті байланыс кезінде жүктеменің азаюын ескеретін коэффициент.

ПСЭ-ден УСС-ға жүктемені аламыз:

У471.сп= ·0,99·8,742=2,16  Эрл.

 

5 к е с т е - ПСЭ-ден барлық жұмыс жасайтын станцияларға бағытталған шығыс ағынның жүктемелер матрицасы

Қайда/ Қайдан

АТСЭ 41

АТСКУ 42

АТСКУ 43

АТСДШ

44

·Подпись: 22АТСКУ

45

АТСЭ 46

АТСЭ47 кірісі

АТСЭ47 шы-ғысы

АТСЭ471-тен АТСЭ47-нің кірісі-не

АТСЭ471-ке АТСЭ47-нің шығы-сынан

УВС5-ке

УСС

АМТС

АТСЭ47-тің кірісінен

17,7

17,7

17,7

17,7

17,94

17,94

68,05

 

3,9

 

50,6

8,742

19,2

АТСЭ47-тің шығысынан

15,576

15,576

15,576

16,638

15,79

15,79

 

59,88

 

3,432

44,54

8,742

19,2

АТСЭ471-тің шығысынан

5,5

5,5

5,5

5,5

5,48

5,48

3,9

 

 

 

11,69

2,16

4,8

АТСЭ471-ке  АТСЭ47-тің шығысынан

5,495

5,495

5,495

5,495

5,425

5,425

 

3,86

 

 

11,

57

2,1

4,8

АМТС

 

 

 

 

 

 

19,2

19,2

4,8

4,8

 

 

 

 

Кіріс жүктеменің ағынын анықтау

Қазіргі бар АТС немесе ГТС түйіндерінен жобаланатын АТСЭ ЦКП-на (ГИ сатысы) кіріс СЛ арқылы келіп түсетін жүктемені есептеу бұрын сипатталған әдіс бойынша жүргізіледі.

АТСЭ ЦКП кірістерінен оның шығыстарына, яғни АИ сатыларына (шартты түрде) өте отырып, егер қарама-қарсы АТС декадты-қадамдық болса, көрсетілген жүктемелер 6%-ға төмендейді, ал егер АТС координатты немесе электронды болса, көрсетілген жүктемелер 2%-ға төмендейді. Сондықтан жобаланатын АТС-тың ЦКП шығысында жүктеме, егер станция декадты-қадамдық болса, 0,94 коэффициентке, ал егер АТСК немесес АТСЭ болса, 0,98 коэффициентке төмендейді.

РАТС сатысының шығысынан жүктеме жобаланатын станцияға бару жолында іздеу сатысы арқылы транзитпен тағы да өтсе, сатының шығысын алу уақытымен салыстырғанда, кірсті алу уақыты есебінен азая береді. Егер бұл саты электронды немесе координатты жүйесінің сатысы болса, онда шығыстағы жүктеме кірістегі жүктеменің 0,99 құрайды, ал егер ДҚ сатысы болса, 0,98-ді құрайды. Басқа түйіндік аймақтың станциясынан келіп түсетін УВС арқылы өтетін жүктеменің кіріс ағынын есепке алу керек.

Шақыру келіп түсетін жобаланатын станцияға кіретін СЛ регистрлерге ЦКП өрісі арқылы қосылады, ол бойынша шақырулар келіп түседі. Жобаланатын АТСЭ-ның ЦКП кірісі мен шығысын алу уақытын желінің басқа станцияларынан келіп түсетін шақырулармен ажырату тиіс.

Станцияішілік жолдар арқылы СЛ коммутациясы керекті абоненттің нөмірі қабылданғаннан соң жүргендіктен, басқа АТС-терден келіп түсетін кіріс жүктемелерді келесідей есептеуге болады:

- декадты-қадамдық АТС-тен байланыс кезінде:

Уд,п,п= (jд tвх.ги-n2tн-tу / jд tвх.ги ) ·Уд,п,

(4.19)

мұндағы, nрегистрмен қабылданатын таңбалар саны.

Келесідей санауға болады:

Уд,п,п=0,94·Уд,п.

(4.20)

Бір типті немесе координатты АТС байланысы кезінде:

Ук,п,п= (jк tвх.ги-n2tн-tу / jк tвх.ги ) ·Ук,п,

(4.21)

мұндағы, tn = 0.4 – көпжиілікті тарату әдісінде бір санды өңдеу уақыты, с.

Ук,п,п=0,98·Ук,п.

(4.22)

деп қабылданады.

У41,47=0,88·Уисх.41·

·=

=0,88·281,9·=24,99  Эрл.,

 

У41,47= У42,47= У43,47= 24,99 Эрл.,

У45,47= У46,47=22,6,

У44,47=0,94·Уисх.44·

·=

=0,94·281,9·=27,63  Эрл.,

У471,47=0,88·Уисх.471·

·=

=0,88·61,22·=5,5  Эрл.,

Уувс5,47=0,88·Уисх.увс5·

·

=0,88·804,85·=174,63  Эрл.,

У41,47,47=0,98 У41,47=0,98·24,99=24,49 Эрл.,

У41,47,47= У42,47,47= У43,47,47=24,49 ,

У45,47,47= У46,47,47= 22,6·0,98=22,15 Эрл.,

У44,47,47= 0,94 У44,47=0,94·27,63=25,97 Эрл.,   

У471,47,47=0,98 У471,47=0,98·5,5=5,4 Эрл.,

Уувс5,47,47=0,98 Уувс5,47,47=0,98·174,63=171,14 Эрл.

 

ПСЭ-ге келетін кіріс ағынды есептеу.

ГТС-ке АТСЭ-ден басқа концентраторлар немесе қашықтатылған модульдер (ПСЭ) орнатылуы қарастырылса, екі станцияға да жүктемені үлестіргенде кейбір ерекшеліктер пайда болады. Себебі, арнайы қызметтер түйіндерімен, АМТС-пен байланысында ішкі жүктеменің дербес станция ретінде қолданылса да, ПСЭ-нің сыйымдылығы үлкен емес. ПСЭ-ден шығатын барлық жүктемелер, (соның ішінде қалааралық) шығыс СЛ бір ғана (жалғыз) шоғыры бойынша бағытталады, ал АТСЭ ЦКП (ГИ сатысы) осы сатыда барлық бағыт бойынша таралады, АТСЭ аналогты жүктемесімен қосындылады және арнайы қызмет түйініне, қажетті абонент қосылған АМТС-ке транзитпен келеді.

Пайда болатын жүктемені есептеу және оның АТСЭ, ПСЭ және желінің барлық қалған станцияларда таралу үрдісі жоғарыда айтылғандай жүзеге асады. Айырмашылығы – ПСЭ-нің барлық шығыс сыртқы жүктемесі оның шынайы таралуы жүретін АТСЭ-ге келіп түседі.

ПСЭ-ге кіріс байланыс ұқсас болады – АТСЭ арқылы транзитпен – бірақ ПСЭ-ге келіп түсетін қалааралық жүктеме үшін бөлек СЛ шоғыры тағайындалады.

Жұмыс істейтін АТС-тен ПСЭ (электронды подстанция) жүктемелер ағындары АТСЭ ЦКП (ГИ сатысы) арқылы өтіп, декадты-қадамды және координатты немесе электронды болуына қарай сәйкесінше шамасы жағынан 6% және 1%-ға төмендейді. Транзитті (жобаланатын) станцияның ЦКП (ГИ) шығысында жүктеме сәйкесінше 0,94 және 0,99 коэффициенттеріне азаяды.

У41.471.47=0,88·Уисх.41·

·

=0,88·281,9·=6,18  Эрл.,

У41.471.47= У42,471.47= У43,471.47= 6,18,

У45,471.47= У46,471.47= 5,42 Эрл.,

У44,471.47=0,94·Уисх.44·

=

=0,94·281,9·=8,34 Эрл.,

Уувс5,471.47=0,88·Уисх.увс5·0,99·

=0,88·0,99·804,85·=25,09  Эрл.,

У41,471=0,99·У41,471.47=0,99·8,34=8,26 Эрл.,

У41,471= У42,471= У43,471= 8,26 Эрл.,

У45,471= У46,471=7,65,

У44,471= 0.99·У44,471.47=0,99·5,55=5,47 Эрл.,

Уувс5,471=0.99·Уувс5,471.47=0,99·25,09=24,84 Эрл.

 

Алынған нәтижелерге байланысты жүктемелер матрицасы құрастырылады.

 

6 к е с т е – Жұмыс істейтін АТС-тен АТСЭ және ПСЭ абоненттеріне кіріс ағынның жүктемелер матрицасы

Қайдан/ қайда

АТСЭ 47-ге кіріс

АТСЭ47-ден шығыс

АТСЭ471-тен АТСЭ47-ге

АТСЭ471-тен АТСЭ47-ге

АТСЭ 41

24,49

24,49

6,18

8,26

АТСКУ 42

24,49

24,49

6,18

8,26

АТСКУ 43

24,49

24,49

6,18

8,26

АТСДШ 44

23,02

23,02

5,55

7,65

АТСКУ 45

22,15

22,15

7,65

5,47

АТСЭ 46

22,15

22,15

7,65

5,47

АМТС

19,2

19,2

4,8

4,8

УВС 5

174,63

171,14

25,09

24,84

Қалааралық жүктеме. Соңғы кезде елдің қарааралық байланысында сапалы өзгеріс туындап жатыр: автоматты телефондық станцияларды (АМТС) енгізу жолымен қалааралық хабарларды автоматты түрде орнатудың қарқынды ауысуы жүзеге асырылуда.

Қалааралық шығыс жүктемені, яғни бір абоненттен шығатын тапсырыс-жалғаушы желінің (ТЖЛ) жүктемесін 0,0024 Эрл-қа тең деп санауға болады.

Станцияға қалааралық жалғаушы желі (ҚЖЛ) арқылы келіп түсетін жүктемені ТЖЛ бойынша УҚЖЛТЖЛ.

Сөйлесудің ұзақ болуы себебінен (Тм=200:400 с) ЦКП кірісінен оның шығысына қалааралық жүктеменің азаюын ескермейді. Басқаша айтқанда, қалааралық жүктеменің шығысын бірдей шама деп қабылдайды.

Қалааралық байланысқа қызмет көрсету үшін станция ішкілік жалғағыш жолдардың бөлек шоғыры қарастырылмағандықтан, қызмет көрсетілетін станция ішілік ИКМ желілерді есептеу үшін жергілікті жүктемеге қалааралық жүктемені қосу керек.

АТСЭ 47 үшін:

УАМТС =8000·0,0024= 19,2 Эрл.

АТСЭ 471 үшін:

УАМТС = 2000·0,0024= 4,8 Эрл.

 

Станция ішкілік жүктемені үлестіру. Жалпы жергілікті станция ішкілік жүктеме Увн пайда болатын жүктемеден және жобаланатын станцияның абоненттеріне басқа АТС-терден келіп түсетін жүктемеден тұрады.

Увн=jкУп,п+Уj,n,n,

(4.23)

Увн=0,88·У47,47+(У41,47,4742,47,4743,47,4744,47,4745,47,4746,47,47471,47,47+ +УУВС5,47,47)=0,88·68,05+24,49·3+22,15·2+23,02+5,4+171,14=377,2 Эрл.

 

Жүктеменің қарқындылығын үлестірудің толық матрицасы мен сұлбасы

Толық қарастыру үшін кіріс және шығыс ағындардың матрицасын үйдестірейік. Жүктемелердің матрицасының мәліметтеріне сүйеніп, жүктемелердің таралу сұлбасын құрастырайық (6 суретті қара). Бұл сұлбада тік төртбұрышпен жобаланатын АТС-тің ЦКП (ГИ сатысы) және әр түрлі бағытта жұмыс істейтін жүктеменің кіріс және шығыс ағындары көрсетілген. ЦКП кірісіне кіретін және жобаланатын станцияның ішінде жергілікті байланыстың жүктемелері белгілі бір орындар алады. Жергілікті жүктемемен бірге бір жолдан өтетін қалааралық жүктеме де бөлек көрсетіледі: 15.576+5.496=21.072

 

 

4 сурет  – Жүктеменің таралу сұлбасы

 

Негізгі станциялық жабдықтардың көлемінің есебін жүргізу

SI-2000 құрылғысы модульді болғандықтан, қысқа уақытта орнында жөндеуден өткізіліп, орнатылуы мүмкін. Әрбір статив ішкістативті жалғауы бар толық жөндеуден өткен және зауыттық сынақтан өткен түрінде жеткізіледі.

Барлық блоктар орталық цифрлық модульдің MLB құрамына кіреді, ол қоректендіру жүйесі мен аккумуляторлық батареялармен келесі габариттері бар шкафтарда орнатылады:

-                     ұзындығы 600 мм;

-                     тереңдігі 300 мм;

-                     биіктігі 1100 мм.

 

 

1 – электрқоректендіру және MLB сызықтық модульді қоректендіру арасындағы кабель;

2 – RS485 немесе РLB хаттамасы бойынша тізбекті шина үшін қолданылатын кабель;

3 – 12 х 2 Мбит/с күре жолының кабельдері (А интерфейстері) ТРD ішкі платасының желі және SN коммутациялық өріспен қосу үшін жұмыс жасайды;

3.1        – егер басқару терминалы үшін локалды порт Ethernet линиясын қолдану арқылы CVx және Ethernet (MAU) адаптерін қосу үшін қызмет ететін Ethernet (AUI) линиясының кабелі.

 

5 сурет – MLB-дегі ажыратқыштар мен кабельді жалғағыштардың орналасуы

 

SI-2000 жүйесінің секциясын шкафқа орналастыру

MLB цифрлық сызықтық модульдің келесі өлшемдері бар: ұзындығы 535 мм, тереңдігі 280 мм, биіктігі 500 мм және үш функционалдық бөлікке бөлінген:

-  жоғарғы бөлігі (30 мм) кабель және салқындату ауасын өткізу үшін арналған;

-  ортаңғы бөлігі (404 мм) жинақталатын блоктарды орнату үшін арналған;

-  төменгі бөлігі (66 мм) желдеткіштерді, сүзгілерді орнату және ауа кіргізу үшін арналған.

Берілетін ауа сүзгіден өтеді. Желдеткіштер мен сүзгілерді модульмен жұмыс жасағанда суырып алуға болады. Сондай-ақ кабельдерді және көршілес жинақталатын блоктарды жоймай-ақ перифериялық жинақталатын блоктарды секциядан суырып алуға болады. MLB модулі бар шкафта PS электр қоректендіру жүйесі орналасқан. Шкафтың төменгі бөлігі аккумуляторлық ба-

 

6 сурет – SI-2000 жүйесінің секциясын шкафқа орналастыру

 

тареяларды орнату үшін қызмет етеді. SI-2000 жүйесінің MLB модулі сондай-ақ ETSI 300119-3 стандарты бойынша дайындалған шкафта орнатылуы мүмкін. Бұндай шкафтың келесідей габариттері бар:

-       биіктігі 2200 мм;

-       ұзындығы 600 мм;

-       тереңдігі 300 мм.

Шкафтың есігі жоқ, алайда екі қақпағы бар, оның біреуі секциямен қоса жинақталатын блоктар жабылады, ал екіншісі - аккумуляторлық батареялардың орналасқан орны. Шкафтар еденге немесе қабырғаға бекітілуі мүмкін.

Шкафтарды қабырғаға немесе бір-біріне қарсы жағымен қондыруға болады. MLB модулін сондай-ақ SI-2000 көпмодульді жүйе арналған шкафқа орнатуға болады. Шкафтың құрылысы оны еденге немесе қабырғаға бекітусіз-ақ орнатуға мүмкіндік береді. Мұндай шкафтың жеті секциясы бар, олардың алтауында аппараттық құралдар орнатылады, ал жетіншісі қыздырылған ауаны қайта бағыттау үшін арналған бөлгішті орнату үшін қызмет етеді. Шкафтың секциясының габариттері:

-  ұзындығы 526 мм;

-  ені 271,7 мм;

-  биіктігі 241 мм.

Есігі бар мен кабельросты жоқ шкафтар габариттері:

-  ұзындығы 666 мм;

-  ені 456 мм;

-  биіктігі 1902 мм.

MLB модулінің шегінде орналаспаған кроссқа желімен және пайдаланушылармен қосу үшін қажетті барлық желілер енгізіледі. Кросс кроссталған және ажыратылған рамкалармен, сондай-ақ кернеу мен аса тоқтан сәйкес қорғаумен жабдықталған.

 

А Қосымшасы

 

1 к е с т е  – Станцияның сыйымдылығы

Соңғысының алдындағы сан

I зона,

мың нөмір

Соңғы сан

II зона,

мың нөмір

0

СТС – 16

ГТС – 90

0

ГТС – 40

ГТС – 60

1

ГТС –50

СТС – 8

1

СТС – 12

ГТС – 87

2

ГТС – 95

ГТС – 30

2

СТС – 10

ГТС  - 45

3

СТС – 13

ГТС – 45

3

ГТС –89

СТС – 11

4

ГТС – 99

СТС – 7

4

ГТС – 30

СТС – 6

5

СТС – 12

ГТС – 44

5

ГТС – 100

СТС – 7

6

СТС – 8

СТС – 5

6

ГТС – 90

ГТС – 40

7

СТС – 7

ГТС – 95

7

СТС – 4

ГТС – 70

8

ГТС – 103

СТС – 3

8

ГТС – 42

СТС – 2

9

ГТС – 36

ГТС –92

9

СТС – 13

СТС – 4

 

Б Қосымшасы

 

          2 к е с т е - ҚТЖ және жобаланған АТСЭ стансасының және телефонды желінің түйіндер аймағы жайында мәліметтер

Берілген өлшем

Студенттік билеттің соңғы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Әрекеттегі ГТС саны (мың. номер)

150

147

165

158

147

138

154

145

159

138

УВС-1-та жұмыс жасайтын стансалар саны

5

6

5

5

6

6

5

6

6

5

Сонымен қатар: АТСЭ

 

3

3

2

3

4

3

2

5

4

3

АТСКУ

2

3

3

2

2

3

5

1

2

2

Жобаланушы АТСЭ көлемі (мың. Номер)

8

6

6

7

9

8

7

8

9

7

ПСЭ саны

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

АТСЭ проектілеуде қолданылған ПСЭ-тердің жаоры саны, включаемых в проектируемую АТСЭ (тыс, номеров)

2

1

2

2

1

2

2

1

1

2

ПСЭ саны

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Рр-мен аяқталатын шақырулар үлесі

0,5

0,52

0,55

0,58

0,60

0,5

0,52

0,55

0,58

0,60

 

         3 к е с т е - АТСЭ жобалаудағы процентпен берілген артық жүктеу көзінің құрылымды құрамы

Аппарат категориясы

Студенттік билеттің соңғы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Мекемелік сектор апараттары олардан :

45

48

50

35

37

38

42

37

40

32

Жиілік жиынымен

42

30

35

55

25

40

45

25

45

48

Пәтерлік апараттар, олардан:

53

50,2

48,5

57,5

62,5

59,5

56

60,5

57,5

65,5

Жиілік жиынымен

10

15

16

18

30

10

25

15

10

32

Таксофондар, олардан:

2

1,8

1,5

2,5

2,5

2,5

2,0

2,5

2,5

2,5

Жиілік жиынымен

15

10

6

10

10

6

5

15

10

9

 

         4 к е с т е - ЖЖУ-ге бір артық жүктеуге тең өтетін С шақыруларының

орташа мәні

Аппарат категориясы

Студенттік билеттің соңғы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Мекемелік сектор аппараттары

2,8

2,6

2,4

3,0

3,1

3,0

2,9

3,0

2,9

3,2

Пәтерлік аппараттар

1,2

1,1

1,2

1,1

0,9

1,0

1,0

1,1

0,9

0,9

Таксофондар

10

10

10

9

9

8

9

8

9

8

 

5 к е с т е - Т,с бір сөйлесудің орташа ұзақтығы

Аппарат категориясы

Студенттік билеттің соңғы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Мекемелік сектор аппараттары

85

90

85

85

90

90

85

90

90

85

Пәтерлік аппараттар

105

100

100

105

130

115

110

125

120

130

Таксофондар

10

10

10

9

9

8

9

8

9

8

 

 

Әдебиеттер тізімі

 

1. Корнышев Ю.Н., Пшеничников А.П., Харкевич А.Д,  Теория телетрафика. – М.:  Радио и связь, 1996. – 272 б.

2. Гольштейн Б.С., Системы коммутации. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – 128 б.

3. Баркун М.А., Ходасевич О.Р. цифровые системы синхронной коммутации. – М.: Эко – Трендз,2001. – 131 б.

4. Беллами ДЖ. Цифровая телефония  / Пер. с англ.-М.: Радио и связь, 1986. – 233 б.

  5. Ершова Э.Б. Принципы коммутации на цифровых сетях с интеграцией служб: Учебное пособие для ВУЗов связи /МТУСИ. – М., 1994.- 43 с.

          6. Данилов А.Н. Маршрутизация на сетях связи: методические указания для проведения занятий по курсам «Цифровые системы коммутации и сети электросвязи (2 часть)» и «Цифровые сети интегрального обслуживания» /МТУСИ. – М., 1995.-25 с.

           7. Попова А.Г., Степанова И.В. Цифровые системы коммутации с распределенным управлением.-ч.1.- / Под редакцией Васильева В.Ф. – М.: Информсвязьиздат, 1992.- 178 с. 

 

Мазмұны

Кіріспе                                                                                                                    3

1 Жалпы нұсқаулар мен вариантты таңдау                                                          3

2 Курстық жұмысқа тапсырма                                                                               3

3 Курстық жұмысты орындау үшін әдістемелік нұсқаулар                                4

Цифрлар кезегі                                                                                                         5

Таңдалған АТСЭ-нің техникалық сипаттмалары                                                 6

Телефон жүктемесінің екпінділігін есептеу                                                         12

ЦКП кірісінде пайда болатын жүктеме таратылуы                                             16

Жүктемелердің шығыс ағындарының анықталуы                                               19

ПСЭ абоненттерінен түсетін жүктеменің шығыс ағынын анықтау                   21

Кіріс жүктеменің ағынын анықтау                                                                        23

Жүктеменің қарқыныдылығын үлестірудің толық матрицасы мен сұлбасы    26

Негізгі станциялық жабдықтардың көлемінің есебін жүргізу                            27

SI-2000 жүйесінің секциясын шкафқа орналастыру                                            28

А Қосымшасы                                                                                                          30

Б Қосымшасы                                                                                                          31

Әдебиеттер тізімі                                                                                                     33

  

2011ж. жиынтық жоспары, поз 150