АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Электроника және компьютерлік технологиялар кафедрасы

 

 

Т.М.Жолшараева, Ұ.Қ.Дегембаева

 

СХЕМОТЕХНИКА

 Оқу құралы

 

 

(0В0704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту, 0В0719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация және 0В0702 – Автоматтандыру және басқару мамандықтары бойынша оқудың барлық түріндегі студенттер үшін)

 

 

УДК 004.31/38:621.38 (075.8)

ББК 32.844 Я73

Схемотехника:

Ж79 Оқу құралы / Т.М.Жолшараева, Ұ.Қ.Дегембаева;

АЭжБУ. Алматы, 2011. – 80 бет. 

 

ISBN 978−601−7307-21-9

 

         Негізгі аналогты және сандық электрондық құрылғылар қарастырылды. Құрылымдық және принципиалды схемалар, уақытша диаграммалар келтірілген және құрылғылардың жұмыс істеу принципі сипатталған.

         Оқу құралы 5B070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығында оқитын студенттерге арналған және оны 5B070200 – Автоматтандыру және басқару мен 5B071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтарында оқитын студенттер қолдана алады.

          Без. 98, 13 кесте, әдеб. кор. – 15 атау.

       ББК 32.844Я73

 

          Пікір берушілер: ТЭАКТ, техн. ғыл. д.- ры, проф. Ш.Б.Биттеев

                                     АЭжБУ, техн. ғыл. д.-ры, проф.З.С.Куралбаев

 

 

 

 

          Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2011 ж. арналған басылым жоспары бойынша шығарылды.

 

 

ISBN 978−601−7307-21-9

 

                                                © «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2012 ж.


Кіріспе 

Білімнің қай саласына болса да, анықтама беру әрдайым қиын болып келеді, себебі бұл жағдайда негізінен бір тұтас болып келетін бұл саланы бөлуге тура келеді. Соның өзінде де әлдебір ғылым саласының нақтылы объектілерін ретке келтіреміз десек, бізге санақ нүктелері керек болып шығады. Осы мақсатымызға жетуге ғылыми түсініктер көмектесе алады. Сондықтан, тәуекел деп, алдыңыздағы кітапта қарастырылатын физикалық электроника, микроэлектроника, микроэлектрондық технология және схемотехника деген білім салаларына мағыналы анықтамаларды беріп көрейік. Қазіргі замандағы электрониканың орасан зор “ғимаратын” салғанмен, зерттеушілер өздеріне келесі сұрақтарды қойды: электрониканың жұмыс істеуі ең жақсы ма, оның шеше алмайтын міндеттері бар ма, ғылыми-техникалық революция ұсынатын жаңа түйінді мәселелерді қойғанда қиындықтар туады. Расында да, ақпаратты (информацияны) көзбен шолатындай етіп бейнелеу, оптикалық құбылыстардың қатыстыруын әрқашанда керек қылады. Міне, сондықтан, болашақ ақпараттық жүйелерді жасау тәсілдердің жаңаларының арасында «оптоэлектроника» маңызды орын алады. Оптикалық құбылыстардың ерекшеліктері электрондық құбылыстармен үйлесе (тіркесе) отырып оптоэлектрондық ақпараттық жүйелерге (ОАЖ) жаңа, зор мүмкіншіліктер істеп береді. Яғни, оптоэлектроника, оптика мен электрониканың мүмкіншіліктерінен асып түседі.

Кейбір анықтамаларға көшкенге дейін, ең алдымен, келесі бетте көрсетілген көзқарас жүйесінің кестесін (диаграммасын) қарастырайық. Бұл кесте осы курс пәндерінің арасындағы ішкі байланыстарын бақылауға мүмкіндік береді де, оқулықтың мазмұнымен таныстырады.

 

 

1 Аналогтық құрылғылардың схематехникасы

1.1 Дифференциалды күшейткіш

1.1.1 Дифференциалды күшейткіштің жұмыс жасау режимі.                                       

 

Дифференциалды күшейткіш (1.1 суретті қара)  дифференциалды сигналдар деп аталатын әр түрлі кіріс сигналдарды күшейтеді. Оны биполярлы және униполярлы транзисторларда құруға болады. Ол өз алдына параллелді-тең каскад немесе теңгерілген көпірді білдіреді.

 

  Тұрақты токтың ортақ Rэ эмиттерлі кедергісінің екі күшейткіші арқылы салынады. Rк1 = Rк2 коллекторлық жүктемелер. Ұқсас VT1 және VT2 транзисторлары Rк1 және Rк2 резисторларымен бірге көпір иығын құрайды, оның бір диагоналіне Ек қайнар көзі, екінші жағына – Rн жүктемесі кіреді.

Каскад қорегі екі Eк = Eэ қайнар көзінен жүзеге асады, яғни қоректің 
 
сомалық күшейткіші.

    арқылы ортақ нүктеге қатысты VT1  және VT2 эмиттерлер потенциалы қысқарады, сонымен қатар потенциалдар келісуіне қажеттілік етпейді.

Дискреттік транзисторларда абсолюттік симметрияны алу қиын, сондықтан сапалы ДК интегралдық микросхемаларда құралады.

 

  ДК жұмысының мүмкін болатын режимдерін қарастырайық:

а) тыныштық режимі. ДК-тің екі кірісі де жерленген, яғни

.

  Эмиттер-базасының кернеу тыныштығы минус Uэ  тең. Өз кезегінде эмиттердегі кернеу  болады.

  Демек, базада кернеу болады.

Транзистордың екеуі де ашық, активті режимде жұмыс жасауда. Тыныштық тогы  ағуда. Олар Rк1 және Rк2-де бірдей

кернеу түсуін қадағалайды.

Демек, . Uшығ Rн –дан алынады.


.

Эмиттерлер тогы Iэ1= Iэ2; Iэ = Iэ1+ Iэ2.

Схемалардың артықшылықтары:

-           ЭҚҚ-нің орнын басатын қайнар көзі керек емес;

-           кернеу көзінің тұрақты еместігінен және температураның тұрақсыздығынан дрейф кішірейеді. Мысалы, Ек кернеу қорегін үлкейткен жағдайда немесе қоршаған ортаның коллекторларға кернеу жетілдіруі таңбасына және көлеміне қарай бірдей болса , осыдан шығады, ;

б) кіріс сигналдарының режимі. Сигнал берудің үш әдісін қарастырайық:

1) ес>0 сигналы транзисторлар базасының арасымен беріледі (1.2 a суретті қара).

Онда                                                 ,

.

Коллекторлы токтың жетілуі 0<, коллекторлы кернеудің жетілуі 0>. Шығыс кернеу  
 .

Коллектор тогының өзгерісі эмиттер тогының өзгерісіне әкеледі

 0<, эмиттердің ортақ тогы , демек,   –эмиттердің тұрақты тогы.

Эмиттерде кернеу жетілуі жоқ, UЭ тұрақты. Яғни тұрақты құраушысының кернеу тұрақтануы орынды, ауыспалы құраушысының кері байланысы жоқ;

 

 

2) сигнал базалардың біреуіне беріледі, ал екіншісі жерсіздендірілген (1.2 б суретті қара). Мұндай кіріс дифференциалды кіріс деп аталады.


                                                       

 

 база тогы өседі. Демек,    коллектор тогы да және  эмиттер тогы да өседі. Коллектордағы кернеу  азаяды. Эмиттерлі токтың қосындысы  тұрақты. Демек, , , . Кіріс кернеу, оның алдындағы жағдайдағыдай


                 ;

 

3) сигналдар  және  екі кірісіне екі тәуелсіз қайнар көзінен беріледі (1.2 суретті қара). Мұнда суперпозиция принципі әділ.

 

,

мұндағы K – ДК-тің күшейту коэффициенті.

1.1.2 Тұрақты ток генераторымен дифференциалды күшейткіш.

 

1.3 сурет

 

Кіріс сигналдардың түрлілігі дифференциалды сигнал деп аталады.

Синфаздық сигнал – бұл екі кіріске бір уақытта әсер ететін сигнал, мысалы, кернеу қорегін, температураны және т.б. өзгерістерді сол себептен өзгертетін сигнал, яғни бұл бөгет, ал оның ықпалын төмендету керек. Синфаздық сигналдың (СС) қасиетін төмендету үшін эмиттер тогын тұрақтандыру керек. Екі кіріске коллекторлар тогын Iк1 және Iк2 үлкейтуге дайын синфаздық кернеу әсер етеді деп алайық. Ал олардың қосындысы тұрақты өлшем болып саналатын Iэ тең. Яғни коллектор тогы үлкеймейді және коллектор кернеуі мен кіріс өзгермейді. Эмиттер тогын тұрақтандыру үшін эмиттер кедергісін  көбейту керек, бірақ ол кезде кернеу қорегі үлкейіп өзгереді. Транзисторларда  орнына ток көзін немесе тұрақты токта аз ғана кернеуі бар, ал ауыспалы токта көп кернеуі бар тұрақты ток генераторын (ТТГ) қойған абзал (1.3 суретті кара).

ТТГ схемасына VT3  транзисторы, VD диоды, R1, R2, R3 резисторлары және қайнар көзі – Еэ кіреді.

Iэ тогы эмиттерлер, VT1 және VT2  дифференциалды күшейткіші тогының сомасы болып табылады және ол VT3-те тұрақты токтың генераторымен беріледі. ТТГ схемасы – бұл жалпы базамен схема бойынша күшейткіш. Оның шығыс кернеуі схемадағы  RЭ-дан көбірек . VT3 базасына орын ауыстыру  R1, VD, R2 бөлгіштері арқылы беріледі. VD диоды  термокомпенсация үшін әділ қызмет етеді.

R1>> R2, Rэ шарты орындалу керек.  Iтогы R1 тұрақтылығы арқылы, себебі R1 үлкен және температураға еш тәуелді емес. Өз кезегінде Кирхгофтың бірінші заңына байланысты .

Температураны жоғарылатқан кезде VT3 кіріс сипаттамасы солға ығысады, яғни эмиттер Iэ3 тогы көбейеді. Бір уақытта VD диодының кернеуі азайып, I2 тогы  көбейеді. Осыдан шыға, I1I2 тең,  Iб3 тогы азаяды. Iк3 = a Iб3 тогы да азаяды. Осыған сай, дифференциалды күшейткіштің Iэ эмиттер тогы тұрақты болады.

Iэ-ды аналитикалық жолмен анықтайық.

Iб3 << Iэ болғандықтан,  Iэ3 = Iк3 = Iэ есептеуге болады, онда

.                                           (1.1)

Iб3 << I1 болғандықтан, I1 = I2.  1.3 суретінде көріп тұрғандай

.                                                   (1.2)

(1.1)          суретінен    ескере отырып, Iэ табамыз.

,

яғни Iэ тогы температураға тәуелді емес, ТТГ-нан да сол сұралады.

1.1.3 Дифференциалды күшейткіштердің түрлендірілген схемалары.

ДК-ның түрлендірілген схемаларында келесілер қолданылады:

а) ДК кірістеріне қосымша транзисторлары қойылады (Дарлингтон жұбы), олардың кіріс кернеулері әлдеқайда жоғары және ток тасымалдау коэффициенті екі транзисторға тең;

б) ДК кірісінің алдына эмиттерлік қайталағыштар қойылады, олардың кіріс кедергісі бірнеше килоом;

в) кірісінде өрістік транзисторларымен ДК;

г) динамикалық жүктемесімен ДК.

1.1.4 Динамикалық жүктеменің дифференциалды күшейткіші.

Ku  күшейткішінің күшейту коэффициентін арттыру үшін Rк коллекторлық жүктемені арттыру қажет, бірақ ондай жағдайда, Ек қорек көзінің кернеуін арттыру керек болады. Интегралды схемаларда Rк үлкеюі микросхемалардың көлемі мен көлемдерінің үлкеюіне әкеледі. Сондықтан АЖ-лерде динамикалық жүктемелер қолданылады, яғни Rк1 және Rк2  резисторларының орнына 3 және 4 транзисторлары қойылады, ал олардың тұрақты токта төмен кедергілері, ауыспалы токта жоғары кедергілері болады. 3 және 4 транзисторлары негізгіге қарағанда қарама-қарсы.

VT1 және VT2 транзисторлар (n-p-n-типті) – негізгі, 3 және 4 транзисторлар (p-n-p-типті) – коллекторлық жүктеме. Бұл транзисторлар коллекторлар арқылы жалғанған. 3 транзисторы диодты қосылу кезінде пайдаланылады. Эмиттерлік тізбекте схемаға синфазды сигналдың ықпалын азайту үшін тұрақты ток генераторы (ТТГ) қойылады.

ДК кірісі – дифференциалды, шығысы біртактілі. 3 және 4 транзисторлары токты айна схемасы бойынша қосады да – токтың шағылдырғышы болып табылады. Iк1 тогы, 3-мен ағып, 3 және 4 Uбэ3=Uбэ4  транзисторының базасында бірдей ығысу тудырады. Сондықтан Iк4= Iк3, а Iк3  Iк1 тогы болып табылады.

 

1.4 сурет

 

Өз кезегінде Iк4=Iк1. 4 тогы VT1 тогының өзгерістерін қайталайды, яғни 4 тогы толығымен Iк1 қайталайды, сондықтан 3 және 4 жұбы айналы ток деп аталады.

,  және Кu тауып көрейік. Кірісіне ec сигналы берілді делік.   және  базаларының токтарын жетілдіру. Онда коллекторлар тогы
 

және

.

 

Себебі                                       ,  онда

.

ДК шығысындағы ток


  тең.

ДК шығысындағы ток b есе күшейіп, екі еселенді.

ДК шығыс кернеуі, мұнда  - келесі каскадтың кіріс кернеуі.

ДК күшейту коэффициенті.


 кезінде   

 кедергісі бірнеше жүздеген килоомға дейін қамтамасыз болуы мүмкін, демек, кернеуі бойынша ДК күшейту коэффициенті жүздеген және мыңдаған килоомға дейін жете алады.

Сондықтан, ток шағылдырғышы кернеуі бойынша күшейтудің жоғары коэффициентін алуға және біртактілік кірісінде сигналды екі еселеуге мүмкіндік береді.

1.2 Күшейткіштердің шығыс каскады

 

Шығыс каскадтар – бұл қуаттылық күшейткіші. Олар максималды мүмкіндікті ПӘК және минималды жолақсыз бұрмаланулардың жүктемесінде максималды қуаттылық алуға қызмет етеді. 

Микроэлектроникада А класы ПӘК-тің төмендігінен сирек қолданылады. Ең жиі қолданылатыны В және АВ класты екі тактілік күшейткіштер.

1.2.1 Қарапайым екі такттілік схема.

В класстық күшейткіштің қарапайым екі такттілік схемасын комплиментарлық транзисторларда қарастырайық (1.5 суретті кара).

 

 VT1 – n-p-n, VT2 – p-n-p –типті транзистор.

Rн жүктемесі эмиттерлі тізбекке жалғанған, яғни транзистор схема бойынша ортақ коллекторға қосылған, сондықтан, бұл эмиттерлік қайталағыш ток күшейтудің үлкен коэффициентінің шартынан, қуаттылық жағынан үлкен күшейту береді.

 

Тыныштық кезінде екі транзистор да жабық күйде, себебі Uэб = 0 (класс В).

Кірісіне ауыспалы кернеудің дұрыс доғасын жібергенде VT1 – ашылады, ал VT2 – жабылады. Ток +Е1КЭ1Rн ‑  – Е1-дан ағындайды.

 

 

 

 

 

 

  

1.6 сурет 

Кірісіне ауыспалы кернеудің кері доғасын жібергенде VT1 – жабылады, VT2 – ашылады. Ток +Е2Rн ЭК2 ‑ – Е2-ден ағындайды. Осылайша, схема екі тактілі жұмыс жасайды: бірінші тактіде VT1 ашық, екіншіде ‑ VT2, яғни күшейткіштің шығысында екі полярлы сигнал орын алады. Қуаттылықта күшейту коэффициенті .

Схеманың кемшілігі, ол жолақсыз бұрмаланудың жоғары коэффициенті. Ал 1.6 суретте бірлескен таралатын  сипаттама келтірілген. Шығысында дұрыс және теріс доғаның ұзақтығы сигналдың жартыпериодынан да аз (синусоиданың бөлігі күшеймейді). Шығыс Iэ тогында импульстік характер бар, яғни өз спектрінде көптеген гармоникалары бар. Ол кішкене Uшығ-да, U* ерекше маңызды.

1.2.2 Екітактілі қуаттылық күшейткіш.

Кернеудің деңгейінің жылжыту схемасынан жолақсыз бұрмалануларды болдыртпау үшін, транзисторлар қорына бөлек ығысулар кіреді (1.7 суретті қара). VD1 және VD2 диодтарында U* кернеудің құлауы пайда болады, ол 1 координата басынан транзистордың жұмыс нүктесін солға және VT2 – оңға бұрады (1.8 суретке қара).

Тасымалдау сипаттамасы түзу жолақты білдіреді. Осыдан келіп, жолақсыз бұрмаланулар азаяды. Бұл диодтар әр кезде   ашық, себебі   қорек көзінің сомалық

кернеуі кіріс сигналынан әрқашан көбірек.

 

                1.8 сурет

 

Базалық тізбекте трансформаторсыздық күшейткіштің қуаттылығын кернеуді бөлгішімен түрлерін қарастырайық (1.9 суретті қара). Мұндай схема басқаша қосымша симметриясы бар схема деп аталады. Мұнда R1, R2, R3 – АВ класында ығысуды тудыру үшін кернеуді бөлгіш.

 шарты орындалуы керек.

Ортаңғы R2 нүктесі нөлдік потенциалға ие екені айқын. Екі транзистордың базасы ауыспалы токпен жерленген деп есептеп, кіріс кернеуін базалардың біреуіне жіберу керек. Сигнал бір фазадан екі транзисторға берілетіндіктен, олар кезекпен жұмыс жасайды. Әдетте R2 орнына диодтар қояды. Әр диодта U*= 0,7 В құлайды, ол АВ класты тәртіпті қамтамасыз ететін ығысуды тудырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 сурет - Ортақ коллектормен транзисторларды қосу схемасы

1.3 Операциялық  күшейткіштер

1.3.1 Операциялық  күшейткіштердің негізгі параметрлері және белгілеуі

Операциялық  күшейткіш – ол тұрақты токтың дифференциалды кірісі мен бір тактілі шығысымен универсалды күшейткіші болады.

Идеалды ОК келесі параметрлерге ие:

-                кернеуімен күшейту коэффициенті;

-               Rкір Þ¥ кіріс кедергісі;

-               Rшығ Þ0 шығыс кедергісі.

Мұндай сипаттамалар терең кері байланысты (КБ) қолдануға мүмкіндік береді, және ОК қасиеттері тек ОК тізбегінің элементтерінің параметрлерімен анықталады. Түрлі ОК-терді пайдалана отырып, түрлі математикалық операцияларды жүзеге асыруға болады. Сондықтан бұл күшейткіштер

 

Операциялық  деп аталды.

 ОК-тің шартты белгісі 1.10 суретте келтірілген.

Мұнда:

 кіріс 1 –инверторламаушы кіріс, яғни шығыс сигналы фаза бойынша кіріс сигналымен сәйкес;

кіріс 2 – инверторлаушы кіріс, яғни шығыс сигналы фаза бойынша кіріс сигналымен қарама-қарсы;

шығыс – бір тактілі;

п және ‑Еп екі қорек көзінің қорытындысы Еп немесе екі полярлық кайнар көзі.

ОК жиілік коррекциясының сыртқы тізбегіне қосылуға, әдетте, көптеген қорыту санына ие болады. Ал олар күшейткіштің амплитудалық-жиілік сипаттамасының (АЖС) керек күйін тудырады.

ОК-тің сипаттамасы идеалдыдан кішкене ғана айырмашылығы бар.

ОК-тің негізгі параметрлері:

а) дифференциалды сигналдың күшейту коэффициенті

б) Синфазды сигналдың күшейту коэффициенті


в) ОК синфазды сигналының әлсіреу коэффициенті (децибелда):

г) Rкір  кіріс кедергі, әдетте 400 кОм (ондаған кОм-нан ондаған Мом дейін жетеді);

д) шығыс кедергі Rшығ = 20 ¸2000 Ом;

е) амплитудалы-жиілік сипаттама (АЖС) – күшейту коэффициентінің жиіліктен тәуелділігі (логарифмдік масштабта линияланған сипаттама – Боде диаграммасы) 1.11,а суретте келтірілген. ОК АЖС-ы бөлек каскадтардың сомалық АЖС-сын білдіреді. Он есе жиіліктің өзгеруі (декадаға) кернеу бойынша күшейту коэффициентінің он есе азаюына әкеледі (яғни минус 20 дБ).

Екі каскадты ОК-те АЖС-ның екі сынығы бар (әр каскад бір сынық әкеледі);

ж) ОК фазажиілікті сипаттама (ФЖС) – сигнал фазасының жиіліктен тәуелділігі  (1.11,б суретке қара). Жоғары жиіліктерде әр каскад минус -ге тең фазалық ығысу тудырады. ФЖС -ге кешігеді, мұнда n – ОК каскадтарының саны.

ОК жұмысының тұрақтануы үшін АЖС және ФЖС түзетуді керек етеді;

и)  ‑ күшейтудің жалғыз жиілігі, яғни күшейту коэффициенті бірге тең жиілігі;

к) амплитудалы сипаттама немесе тасымалдау сигналының сипаттамасы – шығыс кернеуінің кіріс кернеуіне тәуелділігі Uшығ=f(Uкір) 1.12 суретте келтірілген.

Әдетте Uшығ.максп-1 В.

л) егер Uшығ = 0 жағдайда, және тағы да  = 0 жағдай болса, онда ОК теңдігі орын алады.

 

 

               1.12 сурет                                                                1.13 сурет

 

Шын ОК-те схема ішінде баланс айырғышы орын алады, соның салдарынан Uшығ = 0 кезінде  Uшығ.сдв¹0 пайда болады (1.13 суретті кара);

м) U нолдік кір. ығ. немесе бастапқы ығысу – бұл шығыс кернеуі нөльге тең болуы үшін кірістерінің біріне берілетін тұрақты кернеу. Ол шамамен 1...3 мВ тең;

н) кіріс токтардың түрлілігі Iкір сдв=Iб1- Iб25…50 нА;

п) мүмкін болатын синфаздық кернеулердің диапазоны – бұл ОК-дің көп немесе аз – 3…13 В қалыпқа кірмеуі үшін екі кірісте де максималды бірдей кернеу беріледі.

1.3.2 Екі каскадты операциялық  күшейткіш.

1.14 сурет

 

Екі каскадты Операциялық  күшейткіштің схема-үлгісі 1.14 суретте көрсетілген. Дифференциалды кіріс күшейткіш VT1 ¸ VT4 транзисторларында құрастырылған. Негізгі транзисторлар VT1 және VT2 – p-n-p-типті.

         Динамикалық жүктеме (VT3 және VT4 ‑ n-p-n-типті транзисторлар) өз кезегінде токты айна немесе ток шағылдырғышын ұсынады. ДК ток айнасымен дифференциалды кіріс пен бір тактілі шығысты білдіреді. ТТГ1  эмиттер тізбегінде эмиттер тогын тұрақтандыру үшін және дрейф кернеуін төмендету үшін керек. Каскад ОК-тің кіріс параметрлерінің қажетін қамтамасыз етеді.

Жалпы эмиттер схемасымен құрама VT5 және VT6 транзисторларда құралған екінші каскад, амплитуда күшейткіші болып табылады. ОК кернеуіндегі керек ететін күшейту коэффициентін қамтамасыз етеді. Жүктемелік карсылас каскадының орнына ТТГ2 ток көзі қолданылады. СК »30 пФ сыйымдылығы – жиілік сипаттамасын түзету үшін керек. VD1 және VD2 кіріс каскадында бастапқы жұмыс нүктесінде ығысуы пайда болу үшін диодтары керек.

         Кіріс каскадына: VT7 (n-p-n-типті) және VT8 (p-n-p-типті) транзисторлардың  комплементарлы жұбы, VD1 және VD2 диодтары, ГСТ2 тұрақты ток генераторы, VT6 транзисторы кіреді. Шығыс каскады АВ класының екі тактілі қуат күшейткіші болып табылады. ГСТ2, VD1, VD2 және VT6–нен тұратын кернеу бөлгіші VT7 және VT8 транзисторларының жұмыс нүктесінің ығысуын тудырады және де . Кажетті бастапқы ығысу, айтылып кеткендей, VD1 және VD2 диодтарымен беріледі. Бұл диодтар кіріс күшейткішінің тыныштық режимінде температураның тұрақтандыруын қамтамасыздандырады.

Сигнал болмаған кезде ОК кірісінде Uшығ = 0 тогы Iж = 0 жүктемесі арқылы болады. VT7 және VT8 транзисторлары арқылы аз ғана бастапқы ток ағады, ал ол VT7 транзисторында плюс UVD1 және VT8 транзисторында минус UVD2 ығысуымен келісілген. Диодтар тура бағытта қосулы және әр уақытта ашық, себебі кернеудің дұрыс орналасқан кезінде VT6 қорек көзінің кернеуінің арқасында + Еп1 и ‑ Еп2 диодтардың анодына катодына қарағанда дұрыс кернеу берілді. Екі транзитордың базасы да ауыспалы токпен жерсізденген деп есептеуге болады, себебі диодтардың кедергілері ауыспалы құраушыда нөлге жақын. VTжәне VT8 транзисторлары кезекпен ашық. Кернеудің дұрыс орналасқан кезінде VT6 коллектордан берген кезінде транзистор VT8 жабылады, ал VT7 ашылады. Ток мына тізбекпен ағады: + Еп1, кэVT7, Rн, ‑ Еп1. Кернеудің кері орналасқан кезінде VT6 коллектордан берген кезінде транзистор VT7 жабылады, ал VT8 ашылады. Ток мына тізбекпен ағады: + Еп2, Rн, кэVT8, ‑ Еп2.

1.3.3 Сыртқы тізбектер.

Операциялық  күшейткіштерде сыртқы тізбектер қолданылады:

а)             жиілік сипаттаманың коррекциялау тізбектері – жиілікті-тәуелді RC-тізбектері;

б)            нөлдік кірісін ескере, шығысында нөлдік кернеуді орнату үшін теңестіру тізбектері;

в)             қорғаныш тізбектері:

  1) жоғары кіріс кернеуінде кірісіндегі тесіктен;

  2) шығысындағы қысқа тұйықталудан шамамен 400 ом резистор жүйелі қосылады;

  3) қосылудың дұрыс емес қарама-қарсылығынан қоректену қайнарының кері полюстенуінен;

  4) қорек көзінің қатты қызып кетуінен;

г)             кері байланыс тізбектері.

Әдетте, ОК-да жағымсыз кері байланыс қолданылады, себебі онсыз   кезінде де күшейту коэффициенті шексіздікке ұмтылады және  шекті мәнге жете алады.

Жағымсыз кері байланыс рұқсат етеді:

­           берілген функциялармен схема құру;

­           күшейту коэффициентінің керегіне қол жеткізу;

­           схеманың тұрақтылығын арттыру;

­           керекті  және  қол жеткізу;

­           сызықты және сызықсыз бұрмалануларды азайту.

Сигналдардың күшейткіші мен шешуші күшейткіштерді қарастырайық.  

1.3.4 Инверторлаушы күшейткіш.

 

Мына схемада  (1.15 суретті қара) жорамалдарды қабыл аламыз:

                               ;.                                                         (1.1)

 және  болған соң, онда.

Осыдан келе А нүктесін жерсіздендірген деп санауға болады.

Кирхгофтың бірінші заңымен

, ал  болғандықтан, онда Iкір=0 және осыдан шығатыны .

Инверторлаушы күшейткіштің күшейту коэффициентін анықтайық

 

      (1.2)

  

1.2 суретте көрсетілгендей, инверторлаушы күшейткіштің  күшейту коэффициенті ОК параметрлеріне тәуелді емес, кері байланыс элементтерімен анықталады. Мұнда кернеу бойынша параллелді кері байланыс орын алады.

Егер , онда (1.15 суретті кара) күшейткіш инвертор болып табылады.

Кіріс токтарды симметрлеу үшін (теңестіру) R резисторы қойылады, ал ол параллелді жалғанған Rкб және R1 сияқты анықталады         .

1.3.5 Терістемейтін күшейткіш.

1.16 а суретте терістемейтін күшейткішің схемасы көрсетілген.

 

 

 

 

 

 

  

Rкб–R1 тізбегі кернеу бойынша жүйелі жағымсыз кері байланыс (ЖКБ) тудырады. Кіріс сигналы терістемейтін кіріске беріледі. Мысалға, (1.1) шарттары орындалады делік. Мұнда  және . 1.16,а суреттен Uшығ = I1R1,=I1 (R1+Rкб) табамыз, осыдан шыға, терістемейтін күшейткіштің күшейту коэффициенті   тең.

Егер  және   (1.16,б суретті кара), онда ол кернеудің қайталағышы. Кернеу бойынша (ЖКБ) 100% орын алады.

Шығысында сигнал кіріс сигналын қайталайды.

1.3.6 Шешуші күшейткіштер.

1.3.6.1 Терістейтін сумматор (1.17 суретті кара).

 

 

 

 

 

1.17 суреттен    
шығады,себебі   ,

 

 

Егер , онда

 

.

1.3.6.2  Терістейтін интегратор (1.18 суретті кара).

 

 

 

 

 

(1.1) шартынан   шығады. Конденсатор арқылы ток   тең,

ал кіріс тогы .

(1.1) шарты орындалғаны үшін,  және .

Осыдан шығатыны,; .

Мұнан интегралдап,

 аламыз.

 Ukip, Uшыг-тан сызықты тәуелді, яғни интегратор схемасы кернеудің сызықты өзгеретін генераторының қарапайым схемасы болып табылады.

1.3.6.3 Терістейтін дифференциатор (1.19 суретті кара)

 

 

ТокRкб   
-ге тең,

С сыйымдылығы арқылы ток 

 тең.

Кіріс ток нөлге тең болғандықтан,

және  
 .

 Мұнан
.

 

1.3.6.4 Логарифмдік күшейткіш (1.20 суретті қара).

 

 

 

 

 

Мұнан ,

Мұнда  , .

Осыдан шығатыны, .

Логарифмдеп  аламыз.

1.3.7 ОК-тың сызықсыз жұмыс режимі.

Егер  (1.21 суретті қара), онда ОК сызықты режимде жұмыс жасайды,  кезінде – сызықсыз кілтті немесе импульсті режим.

 

ОК кірістерінің біріне кернеу берген кезде екінші сипаттамадағы жібергіш функция осы мәнге жылжиды. Мысалы, ОК инвенторлаушы кіріске (1.22 суретті кара) Uоп кернеуі беріледі, сонда инвенторлаушы кірістің сипаттамасы (қисық 1)  оңға қарай Uоп мәніне ығысады (қисық 2).

1.3.8 Аналогты компаратор.

Аналогты компаратор (1.23, а суретті кара) тіреуіш кернеумен аналогты сигналды салыстыру үшін қолданылады.

1.23, а суретте инверторламайтын кіріске Uтір. тіреуіш кернеуі, ал инверторлаушы кіріске ‑ аналогты сигнал Uкір. беріледі.

1.23 сурет

 

Сонымен қатар мына шарттар орындалады (1.23,б суретте ОК жібергіш функция сипаттамасы):

егер:                   Uкір< Uтір., онда   ,

егер:                   Uкір> Uтір, онда   .

1.24 сурет

 

Uкір = Uтір, теңдігі кезінде Uшығ = 0. ОК компараторының күшейту коэффициенті жүз мыңдаған болғандықтан, онда компаратор шығысы қарама-қарсы мәнге ауысады.

1.24 суретте компаратор кернеуінің кірісі мен шығысының уақытша диаграммалары келтірілген.

1.3.9 Шмидт триггері.

Шмидт триггері тұрақты тепе-теңдіктің екі жағдайына ие және аналогты сигналды импульсті сигналға түрлендіреді.

Өткен жолы көорсетілген 1.25, а суретте триггердің принципиалды схемасы, ал 1.25, б суретте – оның жібергіш функция сипаттамасы келтірілген.

 және   резисторлары дұрыс кері байланыс тудырады, ал ол триггер шығысын дұрыстан бұрысқа және керісінше жағдайға көшу тәріздес ауысуды қамтамасыз етеді.

Триггер ауысулары болатын босағалық кернеу (1.25, б суретті қара) былай анықталады:

 

1.25 сурет

 

1.26 суреттен, Uкір = 0 кезінде, шығысында  екені көрінеді, себебі инвенторламайтын кірісте Uкір+ Uтір>0. Uкір  дейін үлкейген кезде, ығысуға тең Uкір+ триггері -ға ауысады. ,  дұрыс кері байланыстың арқасында ендігі Uкір+ ығысуы -ге тең болады. Uкір
-ге дейін азайған кезде, триггердің -ге кері ауысуы пайда болады және т.с.с.

Босағалық кернеу біреуінен екіншісіне секіріп ауысқандықтан, триггер басқарушы компаратор болып табылады.

1.4     Электрлік сигналдардың генераторы

1.4.1 Синусоидалы тербелістердің RC-генераторы.

 

 

ОК-ге RC-генераторының синусоидалы тербелісінің артықшылықтары деп – қарапайымдылығы, арзандығы, ал кемшіліктері деп – генерация жиілігінің болғандығы аз ғана тұрақтылығы.

Вин көпірімен генератор схемасын қарастырайық (1.27 суретті қара).

Вин көпірі (R­1, R2, C1,  C2 элементтері) дұрыс кері байланыс тудырады. Кері байланыстың буынының жіберу коэффициенті квазирезонансты

 

 жиілікте,

 тең.

 

 

 

 

 

 

 

 

Егер  және  болса, онда , .

1.28 суретте Вин көпірінің АЖС және ФЖС келтірілген, бұдан  квазирезонансты жиілікте  фаза ығысуы нөлге тең, ал  кері байланыс буынының жіберу коэффициенті 1/3-ке тең. Сол себептен  фаза балансының шарттары орындалады, сондықтан  күшейткішінің фазалық ығысуы да нөлге тең, себебі кері байланыс сигналы инвертерлемейтін кіріске беріледі.

(1.27 суретті қара) схемасында R кедергісі бұрыс кері байланыс тереңдігін жанастыру үшін қосылған, ал ол  амплитуда балансының шартын орындауға өте қажет. VD1 және VD2 қарсы-параллелді диодтар шығыс сигналдың амлитудасын тұрақтандыру үшін қосылған. Тым үлкен Uшығ  үшін диодтар кезектесіп, тура өткізгіштік қалыпқа кіреді және күшейту коэффициентін азайта отырып, бұрыс кері байланыс сигналдың амплитудасын үлкейтеді.

1.4.2 Релаксациялық тербелістердің генераторы.

1.4.2.1 Автотербелісті мультивибратор.

Импульсті генераторлардың құрылуы кезінде қолданылатын интегралды операциялық  күшейткіштердің (ОК) негізгі қасиеттері болып, үлкен кіріс (жүздеген килоом) және кіші (ондаған ом) шығыс кедергі, үлкен (жүз мыңдаған) күшейту коэффициенті және екі фазалық кірістің бары табылады. ОК-тің шығыс кернеуінің полярлығы және кернеулерінің үлкенімен және сәйкес келетін инверттелген кірістермен анықталады.

ОК-дағы тікбұрыштық импульстердің генераторларының құрылу принципі ОК шығысының оның инвертті кірісімен қосылу кезіндегі тұйықталған резисторлы немесе резисторлы-сыйымдылықты дұрыс кері байланыс (ДКБ) тізбегін алуға негізделген. ДКБ тасқын (лавина) тәріздес процестердің пайда болуын қамтамасыз етеді.

ОК-тегі автотербелістік мультивибратордың жұмысын қарастырайық, онда ДКБ R1, R2 кернеу бөлгішімен шығысынан инвертті кірісіне қамтамасыз етіледі (1.29, а суретті қара). Бір квазитұрақты тепе-теңдіктен  екіншісіне мультивибраторды ауыстыру кір релаксациялық өзгерістердің арқасында болады.

 Егер t=0 кезінде  ОК қорек көзін қосса, онда шығыс кернеу өседі, R1, R2 бөлгіштердің арқасында кернеу U+кір инвенторламайтын кірісте өседі, ал олардің одан сайын өсуіне әкеледі. Тасқын тәріздес процесс нәтижесінде  шығыс кернеу секірмелі түрде Е+ дейін өседі, ал кіріс U+кірgE+-ге дейін, мұнда g-= R2/(R1 +R2), Е – интегралды операциялы күшейткіштің қорек көзінің кернеуі. Сол кезде вх өзгеріп үлгермей нөлге тең болады. С конденсаторының R арқылы заряды басталады. Ол Е+-ге tзар =RC тұрақты уақытымен талпынатын кір–нің өсуіне әкеледі.  t1 моментінде, кір = U+кір =gE+ секірмелі түрде режим өзгереді және  -ге дейін өзгереді, ал U+кір =g тең. Бұл процесс тасқын тәріздес өтеді.

-ге дұрыс қоршаумен қосылған, ал корпусқа бұрыс қосылған С конденсаторы, -ға дейін +С, R тізбегі бойынша зарядталуға тырысады, ОК шығысы –С. t2 моментінде, кір =–g, қайтадан лақтыру кездеседі.

Бұл процестер периодты түрде қайталанады. Импульс ұзақтығы мынаған тең:

.

Импульстерді қайталау периоды

.

Құбырлылық Q=T/tu =2.

Q>2 құбырлылығымен мультивибратор құру үшін, заряд тізбегінің дәреже тізбегінен айырмашылығы болуы қажет (1.30 суретті қара). Қуат: Uшығ, R, VD1,  С корпус тізбегімен, ал дәреже: +С, VD2, R’’, корпус, –С тізбегімен жүреді.

 Дұрыс импульс ұзақтығы

.

Бұрыс импульс ұзақтығы

 

 

 

 

 

 

 

.

Құбырлылық

1.4.2.2 Операциялық күшейткіште сызықты өзгеретін кернеудің генераторы (СӨКГ).

1.31,а суретінде СӨКГ схемасында RC интеграцияланушысы – ОК бұрыс кері байланыс тізбегіне қосылған тізбекше. СӨКГ ұзақтығы tи дұрыс Uкір қарама-қарсылық импульстармен басқарылады. Кіріс импульстер VD диод базасына беріледі, оның эмиттері ОК-тің инвенторлаушы кірісіне жалғанған.

Генератордың бастапқы жағдайы (t < t1), Uкір = 0 кезінде VD диоды ашық, ток R, диод VD қорек көзінен ағады, Uкір сигнал көзі, корпус.

.

Инвентерлалмайтін кірісте кернеу

 мұнда  .

 

кезінде ОК-ті шектік режиміне ауыстыру үшін,  кернеу  -ды соншалықты асады.  Бұл жағдайда С конденсаторы UC (0) = E кернеуіне дейін зарядталған. Конденсатор заряды Е+ тізбегі бойынша жүреді,  ОК шығысы, С, VD, сигнал көзі Uкір, корпус .

Tтура  арасының жұмыс жүрісінің құрылуы.

t1 моментінде tu ұзақтығымен кіріс импульсін беру кезінде (1.31, б суретті қара.) диод VD жабылады. Е көзінің дұрыс  кернеу секірісі ОК-ті сызықты күшейту режиміне ауыстырады және ОК оған кіріс болып есептелетін Е тұрақты кернеуін интегралдайды. кірісінде дұрыс секіріс t1 моментте шығысында бұрыс секіріс береді.

кернеуінің үлкеюін тудырып қуаттанған С конденсаторы баяу қуатсызданады, ал ол  шығыс кернеуінің азаюын ескертеді.

Tтура = tи жұмыс барысының ұзақтылығы және RC тізбегі уақытының тұрақтылығы tи интервал соңында  конденсатор нөлге дейін қуатсызданып,  дейін қайта қуатталатындай етіп есептелініп қоюы керек.

Tкері  араның кері жүріс құрылуы.

t2 моментінде кіріс импулсінің соңында VD диоды ашылады. секірмелі түрде  дейін азаяды, сол кезде ОК күшейту режимінен шығады.  Е+-ге дейін көбейеді, ал үлкен жылдамдықпен -ге дейін қуатталған конденсатор, ашық VD диодының кедергісімен анықталып, нөлге дейін қуатсызданады және бастапқы UС (t) =  кернеуіне дейін қуатталады.

Берілген Tпр кезіндегі RC уақытының қажетті тұрақтысын анықтаймыз.

 қуаттанып кеткен конденсаторының тогы тұрақталуға және  тең болуға жақын болғандықтан, Tтура арасының тура жол жүру кезінде, конденсатордағы кернеу шамамен тең мөлшерге дейін өзгереді. Сондықтан  , осыдан  , немесе  үшін

Осылайша белгілі Tпр кезінде, С бере отырып, R мағынасын анықтауға немесе керісінше болады.

Генератор жұмысы режимінің қайта қалпына келу уақыты немесе Tкерi араның кері жүрісі

.

 

Мұндағы - ашық диодтың кедергісі.

Сызықсыздық коэффициенті  .

1.5 Гиратор

 

Гиратор – бұл электрлік схема, онда ОК-тің кері байланысына индуктивтілік катушкасын еліктеу үшін RC, тізбегі қосылған. Кейде гираторларды синтездеуші индуктивтіліктер деп атайды. Мұндай «активті индуктивтілік катушкалар» кішкене ғана жеңіл, қымбат емес корпустарда үлкен индуктивтілікті жүзеге асыруға мүмкіндік береді, яғни бұл схеманы әдеттегі катушканың орнына қолдануға болады. Негізгі кемшілігі – fжұм. жұмыс жиілігі бірнеше килогерцтен аспайды.

Гиратор жұмысының ойы – Uс конденсаторында кернеуді қолданып, Uкір  кіріс кернеуі мен Iкір кіріс тогын индуктивтілік катушкасында кернеу немесе ток тәріздес өзін-өзі ұстасын деген мақсат болған (1.32 суретті қара).

Жиілікті үлкейткен кезде  индуктивті кедергі өседі және индуктивтілік катушкасында кернеу өседі. Кернеу қайталағышы  шығыс кернеуінде гиратор схемасы  кедергісінде ОК кірісінде қолданылады. w жиілігінің үлкейген кезінде Uс конденсаторының кернеуі = (1 / w С)-мен бірге азаяды. Сонымен, UR1 кіріс кернеуі, ал онымен қатар  қайталағышы да көбейеді. R2 кедергісі  арқылы  қайталағышының шығыс кернеуі қайтадан кірісіне беріледі және кірісіндегі кернеу жиіліктің өсуімен бірге өседі, яғни катушка индуктивтілігінде кернеуге тең болады. кедергісін мүмкін болғанша аз етіп таңдаған жөн. Ол әдетте берілген операциялық күшейткіштің жүктемесінің минималды кедергісіне тең етіп алынады (шамамен 1 кОм).  кедергісі -мен салыстырғанда көбірек болу керек, бірақ операциялық күшейткіштің  және -нен 200-ден көп болмауы керек. L индуктивтілігінің берілген мөлшерімен  пайдалана отырып,   табуға болады.

Гиратордың төзімділігі мына формуламен анықталады .

2 Цифрлық құрылғылардың схематехникасы

2.1 Негізгі логикалық операциялар мен логикалық элементтер

 

Логикалық функциялар – екі мәнді қабылдайтын функциялар:

F=0, егер хабарлама жалған болса;

F=1, егер хабарлама шын болса.

Логикалық операциялар логикалық функциялар арасындағы байланысты сипаттайды.

Элементарлы логикалық операцияларды жүзеге асыратын электрлік схемалар логикалық элементтер деп аталады (ЛЭ).

Қарапайым ЕМЕС, НЕМЕСЕ, ЖӘНЕ деген 3 логикалық операциялар бар.

 

 

 

2.1 сурет

 

а) ЕМЕС операциясы инверсияның логикалық мойындамауы.

 (F А-ға тең емес)

ЕМЕС операциясын орындайтын ЛЭ инвертор деп аталады (2.1 суретті қара).

б)  НЕМЕСЕ операциясы – логикалық қосу,

дизъюнкция.

 

 

2.2 сурет

 

F=АÚВ, немесе F=А+В (F дегеніміз А-ға тең немесе В).

НЕМЕСЕ операциясын орындайтын ЛЭ құрастыру немесе дизъюнктор деп аталады (2.2 суретті қара).

                                        

в) “ЖӘНЕ” операциясы – логикалық көбейту немесе конъюнкция.

 

 

 

                                      2.3 сурет

 

F=AB (F дегеніміз А-ға және В-ға тең);

F=AÙB.

ЖӘНЕ операциясын орындайтын ЛЭ сәйкестік схемасы немесе конъюнктор деп аталады (2.3 суретті қара).

ЖӘНЕ, ЕМЕС, НЕМЕСЕ элементтер жинағы негізгі базис немесе элементтердің функционалды толық жүйесі деп аталады. Яғни осы элементтердің көмегі арқылы ғана кез-келген логикалық схема құруға болады.

Схематехникада басқа да базистердің элементтері кеңінен қолданылады – олар екі сатылы НЕМЕСЕ-ЕМЕС, ЖӘНЕ-ЕМЕС:

 

 

2.4. сурет

 

а) Пирс тілі, немесе дизъюнкция мойындамауы, немесе НЕМЕСЕ-ЕМЕС операциясы

А¯В = .

Шартты белгіленуі 2.4 суретінде келтірілген.  Логикалық элемент Пирс элементі деп аталады.

                 

б) Шеффер штрихы, немесе конъюнкция мойындамауы, немесе ЖӘНЕ-ЕМЕС операциясы

А½В = .

Шартты белгіленуі 2.5- суретінде келтірілген. Логикалық элемент Шеффер элементі деп аталады.

 

 

 

2.5 сурет

 

НЕМЕСЕ-ЕМЕС немесе ЖӘНЕ-ЕМЕС деген

 микросхеманың тек бір ғана түрі арқылы кез-келген логикалық схеманы құрастыруға болады, яғни бұлардың әрқайсысы негізгі базис болып табылады.

Ең кең тарағаны Шеффер элементі ЖӘНЕ-ЕМЕС болып табылады.

Одан басқа, кең таралған көп сатылы логикалық элементтер:

а)  операциясын орындайтын 2ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ-ЕМЕС. Шартты белгіленуі 2.6 суретте келтірілген;

 

    2.6 сурет

б) ерекшеленген НЕМЕСЕ, немесе екі модулі бойынша қосынды, немесе тең емес мәндік функция мына түрге ие

F = Бұл дегеніміз F немесе A-ға, немесе B-ға тең. Ерекшеленген НЕМЕСЕ логикалық элементі кейде «бірдеңе, бірақ барлығы емес» деп аталады.  символы (жалған плюс), А және В кірістері ерекшеленген НЕМЕСЕ логикалық функциямен байланысты екенін білдіреді.

Алгебра логикасынан белгілі:

  ; .

2.1 к е с т е

А

В

АВ

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Ерекшеленген НЕМЕСЕ элементінің шындық кестесі 2.1 кестесінде келтірілген.

Кестеден, кірістердің біріне (бірақ барлығына емес) логикалық бірлік берілген болса, онда шығысында да бірлік пайда болатыны көрінеді. Тең емес мәнді элементтің шартты белгісі 2.7,а суретте келтірілген. Бұл элемент 2 модулі бойынша қосу операциясын орындағандықтан, оны 2.7,б суреттегідей белгілейді.

2.7 сурет

 

в) ерекшеленген НЕМЕСЕ-ЕМЕС, немесе тең мәнді емес функция мына түрге ие.

. Бұл  F инверсияға, немесе А-ға, немесе B-ға тең.

 Ерекшеленген НЕМЕСЕ-ЕМЕС шындық кестесі 2.2 кестеде келтірілген. Элементтің шартты белгіленуі 2.8 суретінде келтірілген.

                                                                    

    2.2 к е с т е

А

В

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

                2.8 сурет

 

 

Логика алгебрасы жағдай алгебрасы болып табылады және келесілерді қамтамасыз етеді:

а) электрондық құрылғының жұмысын логикалық функция түрінде түсіндіреді;

б) теңдеулерден электронды схемаларға көшеді;

в) оптималды схемаларды синтездеу.

ЕМЕС – ЖӘНЕ – НЕМЕСЕ операцияларын орындау реттері.

Логика алгебрасының аксиомаларынан бөлек функцияны түрлендіру үшін кең түрде де Морган формуласы қолданылады

;

.

2.2 Логикалық интегралды схемалар

2.2.1 Логикалық интегралдық микросхемалардың негізгі параметрлері.

а)     логикалық бірдің кіріс U1кір және шығыс U1шығ кернеулерімикросхеманың кірісі және шығысындағы жоғары деңгейлі кернеудің мәні;

б)    логикалық нөлдің кіріс U0кір және шығыс U0шығ кернеулері – микросхеманың кірісі және шығысындағы төмен деңгейлі кернеудің мәні;

в)     логикалық бірдің кіріс I1кір және шығыс I1шығ токтары, логикалық нөлдің кіріс I0кір және шығыс I0шығ тоқтары;

г)     сигналдың логикалық ауысуы ;

д)    шектік кернеу Uшек кіркірістегі кернеу, мұнымен бірге микросхеманың жағдайы кері мәнге ауысады;

е)     логикалық ИМС-ның кіріс кедергісі – кіріс кернеу өсімшесінің кіріс тогы өсімшесіне қатынасы (R0кір және R1кір  деп айырады), шығыс кедергі – шығыс кернеу өсімшесінің шығыс тогы өсімшесіне қатынасы (R0шығ және R1шығ деп айырады);

ж)   статикалық бөгеуілдерге тұрақтылық кіріс кернеудің жоғарғы

 U1бөг және төменгі U0бөг деңгейлері бойынша статикалық бөгеуілдің максималды мүмкін кернеуі, бұл жағдайда микросхеманың шығыс кернеуінің деңгейі әлі өзгермейді;

и) өткенде көрсетілген орташа тұтынушы қуат Pтұт орт = (P0тұт + Р1тұт)/2 , мұндағы   P0тұт және Р1тұт – микросхеманың шығысында сәйкесінше нөл және бір жағдайындағы тұтынылатын қуаттар;

к)     кіріс бойынша біріктіру коэффициенті Кбір, берілген схеманың кірісіне қанша аналогтық логикалық ИМС қосуға болатынын көрсетеді, және логикалық ИМС кірістерінің максималды санын анықтайды;

л)     шығыс бойынша айырылыс коэффициенті Кайыр, берілген ИМС шығысына қанша аналогтық жүктеу микросхемаларын қосуға болатынын көрсетеді және логикалық ИМС-ның жүктеулік қабілетін сипаттайды.

Цифрлық интегралдық схемалар цифрлық ақпаратты өңдеу, түрлендіру және сақтауға арналған. Олар сериялармен шығарылады. Әрбір серияның ішінде функционалдық белгісі бойынша біріктірілген құрылғылар топтары: логикалық элементтер, триггерлер, регистрлер, санағыштар, дешифраторлар, шифраторлар, мультиплексорлар, демультиплексорлар және т.б. бар. Серияның функционалды құрамы неғұрлым үлкен болса, берілген серия микросхемасының негізінде жасалған цифрлық құрылғы соғұрлым көп мүмкіншіліктерге ие болады. Әрбір серияның құрамына кіретін микросхемаларда бірдей конструктивті-технологикалық атқаруы, бірдей қоректендіру кернеуі және логикалық нөл мен логикалық бірдің бірдей сигнал деңгейлері болады. Мұның бәрі бір серияның микросхемаларын бір-біріне сәйкестендіреді.Цифрлық микросхемалардың әрбір сериясының негізі логикалық элемент болып табылады. Негізі, базалық логикалық элементтер ЖӘНЕ – ЕМЕС, немесе НЕМЕСЕ – ЕМЕС операцияларын орындайды, және құрастырылу принципі бойынша келесі негізгі типтерге бөлінеді: резистивті-транзисторлы логика (РТЛ) элементтері, диодты-транзисторлы логика (ДТЛ), транзисторлы-транзисторлы логика (ТТЛ), эмиттерлі-байланысқан логика (ЭБЛ), интегралды-инжекционды логика (ИИЛ), биполярлы транзисторларда орындалған базалық элементтер. Комплементарлы МДП-құрылымдағы (КМДП) микросхемаларда металл-диэлектрик- р- және n-типті жартылай өткізгіш құрылымды МДП-транзисторлар жұбы қолданылады.

2.2.2 ДТЛ диодты-транзисторлы логика схемасы.

 ДТЛ негізгі схемасы 2.16,а суретінде келтірілген. Мұндағы VD1, VD2, VD3 диодтары және R1 резисторы конъюнктор (ЖӘНЕ) болып табылады, VT, R2, R3  элементтері – инвертор (ЕМЕС), VDСМ1, VDСМ2 жылжымалы диодтары – ЖӘНЕ және ЕМЕС логикалық элементтері арасындағы байланысты жүзеге асырады, U1 кернеуіне қатысты VT база потенциалын қозғалтады (төмендетеді). R2 резистрі ЕСМ ығысуын VT   транзисторына беруге және кіріс диодтарының ашық кезінде оны кепілді түрде жабық ұстауға және транзистордың жабылу кезіндегі базаның кері тогының қосымша тізбегі ретінде қызмет атқарады.

                         

2.9 сурет

 

           Кірістегі кернеудің жоғары деңгейі жағдайында UA = UB = UC = U1, VD1…VD3 диодтары жабық, VDығ1, VDығ2 нүктесінің потенциалдары көтеріледі,  жылжығыш диодтары ығысады, VT базасының тогы ағады.

Коллектордағы UF  кернеуі нөлге дейін түседі, яғни, F = 0.

Ең болмағанда кірістердің біреуінде UA немесе UB немесе UC төмен деңгейлі кернеулері U0-ге тең болса, сәйкес диод ығысады, U1 потенциалы азаяды, VDығ1, VDығ2 жылжымалы диодтары жабылады. Uшығ = UF = U1, яғни элемент шығысында логикалық бір пайда болады.

Егер схеманың бір бөлігін алып тастасақ (2.9,а суретті қара), ол инвертерге айналады. 2.16,б суретінде оның UF = f(UA) сипаттамасы көрсетілген.

А кірісіндегі кернеу нөлге тең болса, онда VD1 диоды тура бағытта ығысқан және U1 кернеуі +0,6 В-ке тең. Бұл мән VDСМ1, VDСМ2 диодтарының ашылуына және транзисторының база-эмиттерлік ауысуына жеткіліксіз. Сондықтан I1 тогы диоды арқылы ағып, сигнал көзі UA және жерлендіріледі.  транзисторы жабық, бұл жағдайда UF = +5 В. Егер үлкейсе, онда U1  1,2 В-қа жетпейінше өсе береді. Бұл мезетте VDСМ1, VDСМ2, VТ ашылады және I1 тогы транзисторы арқылы ағып, оны толтырады. UA кернеуінің ары қарай өсуі VD1 диодын жауып тастайды, бірақ U1 мәніне және транзисторының жағдайына әсер ете алмайды.  Логикалық күйі  0 и 1-ге сәйкес келетін кернеу интервалдары шамамен 0 ≤ U0 ≤ 1,2 B, 1,5 ≤ U1 ≤ 5 В тең екені графиктен көрініп тұр.

Практикалық U0 әдетте 0,4 В-тан кіші, ал U1 5 В-қа жақын, бұл тұрақты ток бойынша жақсы шулық қорды (шумовой запас) қамтамасыз етеді.

Егер кіріске логикалық 1-ге сәйкес келетін кернеу берілсе, диоды теріс бағытта ығысады, алдыңғы схеманың минималды қуатын қолданады. Бірақ, кірісте логикалық 0 кернеуі болса, онда Iтогы элементтің ішкі клеммасынан транзистор арқылы жерге ағуы керек.  Бұл бірлік жүктемеге сәйкес келеді. Егер бір шығысқа n кірістер саны қосылған болса, транзистор I1-ден n есе көп ток өткізілуі керек. Егер n үлкейсе, UА кернеуі де өседі, бұл шығыс транзистор кернеуінің өсуімен бірдей. Бұл эффект 2.16,б суретінде көрсетілген.

Егер 2.9,а суретіндегі схемаға VD2, VD3 диодтарын қосса, кірістердің біреуі логикалық 0-ге сәйкес келген жағдайда UF кернеуі логикалық 1-ге сәйкес келетін болады. Барлық кірістерде логикалық бірдің кернеулері болған жағдайда ғана шығыста логикалық нөлді алуға болады, яғни берілген схема орындайтын логикалық операция келесі түрде болады: , бұл ЖӘНЕ-ЕМЕС операциясына сәйкес келеді. Кіріс көлемін үлкейту мақсатында қосымша диодтарды қосу арқылы ДТЛ ЖӘНЕ-ЕМЕС базалық элементінде кіріс саны 20-ға дейін жеткізілуі мүмкін.

Типтік ДТЛ элементі үшін жіберу кідірісі 30 нс құрайды. Бұл салыстырмалы үлкен мән көп жағдайларда өткенде көрсетілген.

2.2.3 ТТЛ түрлі – схемасы.

2.2.3.1 Қарапайым инвертерлі ТТЛ – транзисторлы-жеткілікті болып табылады.

Транзисторлы-транзисторлы логика схемасы (2.10 суретті қара)ДТЛ-ның дамуының нәтижесі. Диодтар матрицасы көпэмиттерлік транзистормен (КЭТ) ауыстырылады.

 

2.10 сурет

 

Бұл диодтық логикалық схемалар мен транзисторлық күшейткішті қосатын интегралды құрылғы. КЭТ құрамында бірнеше эмиттерлер бар, олар бір-бірімен тура әрекеттеспейтін етіп орналастырылған. КЭТ тез-әрекеттесуді үлкейтуге, қолданылатын қуатты төмендетуге және микросхемаларды дайындау технологиясын кемелдендіруге мүмкіндік береді. КЭТ интегралды схемотехника кезеңінде дайындалғандықтан, дискретті компонентті ТТЛ аналогтары болмады.

ТТЛ потенциалды элементтерге жатады. ЭЕМ схемаларын құру кезінде олардың негізінде олар потенциалды байланыспен, яғни конденсатор мен трансформаторларсыз байланыстырылады.

Логикалық бірдің кернеуі U1 = 2,4 В, логикалық нөлдің кернеуі

U0 < 0,4 В.

2.10 суретінің схемасындағы VD1…VD3 диодтары КЭТ-дің эмиттерлік ауысуларымен, ал Dығ1, Dығ2КЭТ-дің коллекторлық ауысуларымен алмастырылған. Бұл жағдайда ЕСМ диодында R2 қажеттілігі жоғалады.

ТТЛ базалық элементі ДТЛ секілді ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық операциясын орындайды. Сигналдың төменгі деңгейінде (логикалық 0) КЭТ көпэмиттерлік транзистордың кірістердің ең болмағанда біреуінде транзистор қанныққан күйде болады, ал VT1 жабық. Схема шығысында кернеудің жоғары деңгейі (логикалық бір) болады. Барлық кірістерінде сигналдың жоғары деңгейі болғанда КЭТ активті инверсті режимде жұмыс жасайды (эмиттерлік ауысу кері бағытта жылжыған, ал коллекторлық – тура бағытта), VT1 қаныққан күйде болады. Схема шығысында сигналдың төмен деңгейі, яғни нөл.

Мұнда жазылған ТТЛ базалық элементі, дайындалу технологиясының қарапайымдылығына қарамастан, кейбір сипаттамаларына байланысты үлкен қолданысқа ие болған жоқ, яғни бөгеуілдерге тұрақтылығы төмен, сыйымдылықты жүкетемемен жұмыс кезіндегі тез-әрекеттілігі аз,  жүктемелік қабілеттілігі төмен.

Төмен жүктемелік қабілеттілік және кіші айырылыс коэффициенті келесі түрде түсіндіріледі. VT1 транзисторының жабық күйінде R2 арқылы жүктемелік элементтердің кіріс токтары ағады, және олар көп болса, R2 коллекторлық жүктемесінде кернеудің төмен түсуі көбейеді. VT1 коллекторындағы кернеу, яғни жоғарғы логикалық деңгейдің мәні, азаяды, схема жұмысы бұзылады. Сондықтан күрделі инвертерлі ТТЛ қолданылады.

 

2.11 сурет

2.2.3.2 Күрделі инвертерлі ТТЛ схемасы.

Күрделі инвертерлі ТТЛ схемасы (2.11 суретті қара) екі бөліктен тұрады:

а) КЭТ көпэмиттерлі транзисторды қосатын И конъюнкторы және R1 резисторы. И схемасының 2-ден 8-ге дейін кірістері болуы мүмкін (кірістер санының көбеюі ТТЛ-дің логикалық мүмкіндіктерін кеңейтеді);

б) құрамында VT1, VТ2, VТ3, VD, R2, R3, R4 бар ЕМЕС күрделі инвертері.

Күрделі инвертерді фаза-ажыратушы каскад пен кіріс күшейткішінен тұрады деп қарастыруға болады.

Фаза-ажыратушы немесе фазоинверсті каскад (VT1, R2, R3-тен тұрады) 2 және 3 транзисторларын басқару үшін қызмет етеді. 1 транзисторы ауыстырып қосу шегін (порог переключения) үлкейтеді, ТТЛ-дің бөгеуілдерге тұрақтылығын арттырады.

Кірістік күшейткіш (2, VТ3, VD, R4) эмиттерлік қайталағыш болып табылады.

VТ1, VТ3 транзисторлары құрамдас транзистор немесе Дарлингтон жұбы болып табылады. Жұмыстың статикалық режимдерінде VT3 схемалары VT1 күйін қайталайды. VT1 жабылса, VT3 транзисторының базасы R3 резисторы арқылы корпусқа қосылады, сонда VT3 жабық күйі қамтамасыз етіледі.

2 транзисторы қаныққан және кесіліп тасталған күйде жұмыс істей алады. Жұмыстың статикалық режимдерінде оның күйі әрқашан VT3 күйіне, сәйкесінше VT1 күйіне қарама-қарсы болады. VT3 транзисторының қаныққан күйінде VT2 жабық немесе керісінше. 2, VТ3 транзисторлары екітактілі қуат күшейткіші болып табылады.

VD диоды 3 ашық кезінде 2 транзисторын берік жабу мақсатында қызмет етеді.  VT3 транзисторының қаныққан күйі кезінде VT2 ашылу шегін көтеру арқылы оның жабық күйін қамтамасыз етеді. Шынымен:

UБЭ2 = UКЭН1 + UБЭ3 – UКЭН3 – UVD ≈ U БЭ3 - UVD < Uтаб2, мынадай мәндерге ие болғандықтан: UБЭ = 0,7 В; UКЭ=0,3 В; UVD = 0,7 В; Uтаб = 0,6 В.

UБЭ2 = UБ2 ‑ (UD+UКЭ3) = UКЭ1+UБЭ3 – UVD ‑ UКЭ3 =

=0,3 + 0,7 ‑ 0,7 ‑ 0,3 = 0.

Егер VD жоқ болса, UБЭ2 = UКЭ1 + UБЭ3 ‑ UКЭ3 = 0,7 В, мұнда 2 ашық.

UБЭ2 = UБ2 ‑ UЭ2 = (UКЭ1+UБЭ3н) ‑ (UКЭ3н+UD) = 0.

Егер VT1 қаныққан болса, VT3 базасы арқылы ток ағады

IБ3 = IЭ1 – IR3 = [(EК ‑ UКЭН1 – UБЭ3)/a2·R2] – (UБЭ3/R3).

VT2 транзисторы және VD диодының жабық кезіндегі VT3 транзисторының қаныққан күйін қамтамасыз ету үшін келесі шартты орындау кажет

IБ3·В3 ≥ IКН = n·I0кір жүкт  ,

мұндағы В – үлкен сигнал режиміндегі токты жіберу коэффициенті;

n – қарастырылып жатқан схеманың шығысына қосылған жүктемелі ТТЛ-схемалар саны;

I0кір жүкт – жүктемелі ТТЛ-схеманың кіріс тогы.

Осы жерден берілген схеманың жүктемелік қабілеттілігін анықтауға , яғни VT3 транзисторы әлі де қаныққан режимде жұмыс істей алатын кездегі жүктемелік схемалардың максималды санын анықтауға болады:

nМАКС = IБ3·В3 / I0кір жүкт.

R4 резисторы төменгілер үшін қажет:

а) кірісте қысқа тұйықталу жағдайында VТ2 және VD қорғау;

б) схеманы логикалық нөлден логикалық бірге ауыстырған кезде коллекторлық тогын шектеу. VT1 жабылғаннан соң, VT2 транзисторы VT3 қаныққан транзисторынан бұрын ашылады, өйткені транзисторына қанығу режимінен шығу үшін біршама уақыт қажет. Нәтижесінде, біршама уақыт аралығында, VT2 және VT3 транзисторлары ашық, және Ек, VT2, VD и VT3 элементтерінен тұратын тізбек бойынша, Ек қоректендіру көзінен тұтынылып жатқан ток ағады, және қоректендіру шинасы бойыша бөгеуіл импульсі пайда болады. Бөгеуіл амплитудасын шектеу үшін, шамамен бірнеше ондаған Омға тең R4 резисторы қойылады. 

ТТЛ схемасы келесі түрде жұмыс жасайды. Егер ең болмағанда кірістердің біреуінде төмен деңгейлі U0kip  кернеуі болса, КЭТ эмиттерлік ауысуы ашылады да, ток ағады: К-дан, R1 арқылы, база-эмиттер ауысуы жерге. КЭТ коллекторлық ауысуы кері бағытта жылжыған (КЭТ активті режимде). База тогы IБ1 = 0, сәйкесінше, VT1 транзисторы жабылады. VT1 коллекторында кернеудің жоғары деңгейі UК1 = ЕК. VT1 эмиттеріндегі кернеу UЭ1 = 0.

VТ2  транзисторы токпен R2 резисторы арқылы ашылады.  UБ3 = UЭ1 = 0 болғандықтан, VT3 транзисторы жабық және Uшығ= U1шығ.

Егер ТТЛ-дің барлық кірістерінде U1 жоғары деңгейлі болса, КЭТ эмиттерлік ауысулары жабылады, база потенциалы үлкейеді, КЭТ коллекторлық ауысуы тура бағытта жылжиды.  КЭТ активті инверсті режимде жұмыс жасайды.

VТ1 және VТ3 транзисторлары ашық және қаныққан. VТ2 транзисторы және VD диоды жабық. ТТЛ шығысында төмен деңгейлі  = U0 = 0. Өз кезегінде, ТТЛ  ЖӘНЕ-ЕМЕС операциясын орындайды, яғни Шеффер элементі болып табылады.

ТТЛ-схемаларының тез-әрекет ету қабілеті негізінен транзисторды ауыстырып қосу кезіндегі ауыспалы процестерімен, сонымен қатар СН паразитті қосынды сыйымдылығының зарядымен анықталады. Қарапайым инвертерлі ТТЛ схемасында (2.11 суретті қара) СН сыйымдылығының заряды үлкен тұрақты уақыттан R2 резисторы арқылы шығады, бұл схеманың тез-әрекет ету қабілетін төмендетеді.

Күрделі инвертерлі ТТЛ схемасында жүктемелік сыйымдылықтың тұрақты заряды азаяды, өйткені сыйымдылығы эмиттерлік қайталағыш схемасындағы VT3 транзисторының шығыс резисторы арқылы зарядталады (Rвых 3 << R2). Осының арқасында тез-әрекет ету қабілеті артады.

2.2.3.3 ТТЛ схемаларының түрлері.

ТТЛ схемаларының келесі түрлері практикада кеңінен қолданылады:

а) Шығысының үш күйі бар ТТЛ схемасы.

Базалық ТТЛ схемаларын, қоректендіру көзінен үлкен ток қолданылғандықтан, сонымен қатар шығыс сигнал деңгейі логикалық түрде анықталмағандықтан,  шығыс бойынша біріктіру мүмкін емес.

Бірақ кейде (мысалы, екі бағытты ақпараттық шиналарды дайындау кезінде) шығыстарды біріктіру керек. Бұл үшін үшінші күйі бар (жоғары-импедансты) шығысты ТТЛ қызмет етеді.

ТТЛ-дің базалық схемасына (2.12 суретті қара) қосымша R5 резисторы және 4  транзисторы қосылған (2.12 суретті қара). Z кірісіне төмен деңгейлі UZ = U0кір кернеуін берген кезде, 4 жабық және ТТЛ жұмысына әсер етпейді. Схема шығысында кіріс сигналдарына байланысты 1 немесе 0 болады.

 

2.12 сурет

4 кірісіне жоғары деңгейлі UZ = U1ВХ бергенде,  4 транзистор қанығады. UК4 = 0. Бұл 2 және 3 жабылуын қамтамасыз етеді. ТТЛ толығымен жүктемеден ажыратылады, яғни токты қолданбайды да, бермейді де. Бұл күй UА және UВ кіріс сигналдарынан тәуелді емес. Бұл схемаларды шығыстары бойынша бір ортақ жүктемеге біріктіруге болады, және кез келген уақыт мезетінде жүктеме кез келген элементпен күтілуі керек, ал қалған элементте үшінші күйде қалуы қажет;

б) Шоттки транзисторлы ТТЛ схемалары

Базалық элемент схемасында қарапайым транзисторлар орнына активті режимде жұмыс істейтін Шоттки транзисторларын қолданып, ТТЛ-схемаларынң тез әрекет ету қабілеттілігін көтеруге болады. Мұнда схема транзисторларының ауыстырып қосу уақыты қысқарады. Шоттки транзисторлары негізінде жасалған логикалық ТТЛ микросхемаларын ТТЛШ микросхемалары деп атайды;

в) Ашық коллекторлы ТТЛ схемалары.

 Ашық коллекторлы ТТЛ схемасы сыртқы атқарушы және индикаторлық құрылғылардың логикалық схемаларын қиыстыруға арналған, мысалы, жарықдиодты индикаторлар, лампалар, реле орамдары және т.б. Алдыңғы қарастырылғаннан айырмашылығы шығыс қуатты күшейткішінің біртактілік схема бойынша жеке жүктемелік резисторынсыз жасалуында. 

           Мұндай элементтің принципиалды электрлік схемасы 2.23-суретте көрсетілген. Бұл элементте, сонымен қатар, сызықсыз коррекция тізбегі жоқ. Элементтің логикалық құрылғының шығысына қойылуы және оған сигнал кванттау талаптарының төмен дәрежеде қойылуымен байланысты. Әдетте, схеманың VT2 кіріс транзисторы қарапайым элементке қарағанда, коллекторлық ток пен кернеудің үлкен мәндерінде орындалады.

Кернеудің қауіпті кері әсерлі кіріс ауысуларынан КЭТ-ті қорғау үшін ТТЛ-де эмиттерлер мен жер арасында қосымша диодтар қосылады (2.13-суретте VD1 және VD2).

 

2.2.4 ЭБЛ схемасы‑ эмиттерлі-байланысқан логика схемасы.

2.2.4.1 ЭБЛ схемаларының ерекшеліктері.

ТТЛ схемаларына қарағанда, эмиттерлі-байланысқан логиканың цифрлық микросхемаларының тез әрекет ету қабілеттілігі жоғарырақ. Олар қазіргі уақытта субнаносекундтық диапазонға қол жеткізді, себебі:

а) транзисторлардың қанығуы болмайды (артық заряд тасушыларды тарату уақыты t тар = 0);

б) схемада эмиттерлік қайталағыштар (ЭҚ), сыйымдылық зарядының процесін жылдамдататын жүктемелер қолданылады, эмиттерлік қайталағыштың Rшығ шығыс кедергісі аз болғандықтан, шығыс тогы үлкен;

в) логикалық ауысу азырақ .

Парафазды шығыстың болуы түзу және инверсті мәндер алуға мүмкіндік береді, бұл қолданылатын микросхемалар санын азайтады.

ТТЛ-дың қарапайым схемаларынан айырмашылығы – логикалық мүмкіндіктерді шешу үшін, ЭБЛ бірнеше элементтерінің шығыстарын біріктіруге болады.

2.2.4.2 Ток ауыстырып қосқышы.

ЭБЛ ерекшелігі – логикалық элемент схемасы интегралды дифференциалды күшейткіш (ДК) негізінде, токты ауыстырып қосып және ешқашан қанығу режиміне кірмейтін екі транзистордан жасалған (2.13 суретті қара) кілттік режимде (ток кілті) құрылады. Дифференциалды күшейткіш деп екі кіріс сигнал айырмасын күшейтуге арналған күшейткішті айтады. Мұнда алынған шығыс кернеуі кіріс сигналдарының абсолютті мәндеріне, сонымен қатар, қоршаған орта температурасы және басқа факторларға тәуелді болмауы керек.

,

мұндағы КК — күшейткіштің күшейту коэффициенті.

Транзисторлардың біреуінің базасына, мысалы, VTтip, бір тұрақты тіреуіш кернеу Uтip берілген.. Кіріске берілетін Uкір кернеуінің Uтip-нен төмен немесе жоғары өзгеруі Iэ эмиттерлік тұрақты тогының таратылуына әкеліп соғады, бұл ток токтұрақтандырғыш Rэ резисторы арқылы, VT1 және VTтip транзисторлары арасына берілген.

Мұнда транзисторлар қанығу режиміне кірмейді, сәйкесінше, кілтте принципиалды түрде негізсіз тасушыларды тарату уақытының интервалы болмайды.

Схеманың елеулі кемшілігі – шығыстардың шығыс кедергісі үлкен, бұл схеманың жоғары тез-әрекет ету қабілеттілігін қамтамасыз ете алмайды. Шығыс кедергісін төмендету үшін коллекторлық шығыстарға эмиттерлік қайталағыштарды қосады. Бірнеше логикалық кірістерді алу үшін бір шектік

транзистор және бірнеше параллельді        

                2.13 сурет                           қосылған кіріс  транзисторларын      

                                                            қолданады.                   

 2.4.3 ЭБЛ базалық схемасының жұмыс істеу принципі

ЭБЛ функционалды схемасы үш түйіннен (тораптан) тұрады (2.14 сурет қара):

а) VT1 ¸ VT4 транзисторлары негізіндегі ток ауыстырып-қосқышы және R1¸R3 резисторларынан. Құрамында екі тармақ бар: кірістік – 1 ¸3 транзисторларында (ең көп дегенде, 9 кіріс болуы мүмкін) және R1 резисторы, 4, R2 резисторы. Транзисторлар кілттік режимде жұмыс жасайды, дәлірек айтсақ: ашық – активті режим, қанығуға кірмейді, және жабық режим. Тармақтардың ортақ R3 кедергісі бар. Қоректендіру көзі En және R3 кедергісі ток генераторын құрайды, мұнда R3 >> R1, R2. Бұл эмиттерлік токтың тұрақтылығын береді  ;

б) тіреуіш кернеу көзінен тұрады, ол R5, VD1, VD2, R6 элементтерінде параметрлік стабилизатор қосады, және VT5  мен R4 негізіндегі эмиттерлік қайталағыш. VD1, VD2 Uтip температуралық компенсацияны қамтамасыз етеді;

 

 

2.14 сурет

 

в) VT6 және VT7 транзисторлары негізіндегі шығыстық эмиттерлік қайталағыштардан тұрады. VT6 және VT7 транзисторларының жүктемелер тізбегі ЭБЛ-ден алынған, бұл ондағы қуаттың шашырауының азаюына және функционалды мүмкіндіктерінің көбеюіне мүмкіндік туғызады. VT6 және VT7 негізіндегі эммиттерлік қайталағыштары деңгейлер жылжытқышы болып табылады, Uкір қайталайды, төмен  және жоғары  деңгейлерінің кірісі  мен шығысын қамсыздандыру үшін оны 0,7 В-қа жылжытады.

Осылайша VT6 және VT7 негізіндегі эмиттерлік қайталағыштар келесілерді қамтамасыз етеді:

1)      кіріс сигналдардың қалыптасуын;

2)      ток ауыстырып-қосқышы мен жүктеме арасындағы шешілімдер;

3)      жоғары жүктемелік қабілеттілік;

4)      жүктеме сыйымдылығының, шығыс кедергісінің аздығы арқасында тез қайта зарядталуын.

Схемада +Еп шинасы ортақ шина болып табылады, соның нәтижесінде схема нүктелерінің потенциалы жалпы шинаға қатысты кері болады. Бірақ ТТЛ схемаларындағы секілді, ЭБЛ схемасында да оң логика принципі шыңдалған, мұнда үлкен шығыс кернеуіне логикалық бір, ал кішісіне – логикалық нөл сәйкес келеді.

Транзисторлар қанығу режиміне кірмегендіктен, ток ауыстырып-қосқышының тез әрекет ету қабілеттілігі жоғары, сонымен қатар, логикалық бір мен нөл мәндері арасындағы кернеудің логикалық өзгерістері аз. Бұл R1 және R2 резисторларының аз мәнді кедергілерін таңдау арқылы қамтамасыз етіледі, бұл транзистордың шығыс сыйымдылығының тұрақты қайта зарядталу уақытын азайту тұрғысынан өте пайдалы.

Қарастырылып жатқан схеманың y1 шығысы бойынша НЕМЕСЕ-ЕМЕС операциясын, ал у2 шығысы бойынша НЕМЕСЕ операциясын орындайтынын байқау қиын емес.

.

1 ¸3 транзисторларының базалары және En арасына қосылған RБ резисторлары, кіріс сигналдары болмаған жағдайда бұл транзисторлардың жабық күйін қамтамасыз етеді. Бұл ИС-тің қолданылмайтын кірістерінің қоректендіру көзінің шығысына қосылуы жөнінде қам жемеуге мүмкіндік береді.

ЭБЛ шартты белгісі келесідей:

 

           

                                2.15 сурет

 

2.2.5 Өрістік транзисторлар негізіндегі логикалық элементтер.

2.2.5.1 МДЖ негізіндегі логикалық элементтер.

 

 

                                       2.16 сурет

ЕМЕС, НЕМЕСЕ-ЕМЕС, ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық элементтерін қарастырайық.

а) МДЖ негізіндегі инвертер схемасы 2.16-суретте келтірілген.

VT1 транзисторы кілттік режимде, VT2 – әрқашан активті режимде жұмыс істейді. VT2 сызықсыз жүктеме болып табылады.

VT1 жабық болғанда, VT2 транзисторы – активті режимде, қанығуға жақын, VT1 қаныққан күйінде VT2 транзисторы – активті, тоқтауға жақын.

      х кірісіне төмен деңгейлі кернеу берілгенде VT1 жабылады, VT2 қанығуға жақын, кілт шығысында кернеудің жоғары деңгейі болады. х кірісіне жоғары деңгейлі кернеу берілгенде    VT1 ашылады, VT2 тоқтауға жақын, кілт        

                                                     шығысында кернеудің төмен деңгейі болады.

                   2.17 сурет                        операциясы орындалады;                                                                          

                                                 

 

б) НЕМЕСЕ-ЕМЕС екікодылық схемасында (2.27 суретті қара) VT1 и VT2 кірістік транзисторлары паралелді жалғанған. Егер ең болмағанда кірістердің біреуіне кернеудің жоғары деңгейі берілген болса, сәйкес транзистор ашылады, және схема шығысында төмен деңгей болады. Тек схеманың барлық кірістеріне төмен деңгей бергенде ғана, VT1 және VT2 транзисторлары жабылып, шығыста                    

                2.18 сурет                     жоғары деңгей пайда болады.  

                                                       2.18 суреттегі   операция орындалады;

 

в) ЖӘНЕ-ЕМЕС екікодалық схемасында (2.18 суретті қара) VT1 және VT2 кірістік транзисторлары тізбектей жалғанған. Егер ең болмағанда кірістердің біреуіне кернеудің төмен деңгейі берілген болса, сәйкес транзистор жабылады, ток кірістік транзисторлар арқылы жүрмейді, схема шығысында жоғары деңгей болады. Тек схеманың барлық кірістеріне жоғары деңгей бергенде ғана, VT1 және VT2 транзисторлары ашылып, ток жүріп, шығыста төмен деңгей пайда болады.   операциясы орындалады.

 

2.2.5.2 КМДЖ негізіндегі логикалық операциялар

КМДЖ микросхемаларының негізін әртүрлі типті өткізуші VT1 және VT2 МДЖ-транзисторларының ағындары арқылы жалғанған (2.19 суретті қара) кілттік каскад құрайды. VT1 транзисторында өткізгіштігі n-типті канал бар; VT2 өткізгіштігі р-типті канал. Бірге жалғанған қақпаларға (затворы) x кірістік сигналы беріледі. деңгей, ал нөл төменгі деңгейде болып қабылданған.

 

 

 

 

 

  

2.19 сурет

 

Оң полярлы Е қоректендіру көзінің кернеуі 3-тен 15 В-қа дейін болады. КМДЖ микросхемалары үшін төмен деңгейдің кернеуі 0,001 В, ал жоғары деңгейлі кернеу қоректендіру көзінің кернеуіне тең.

Кіріске жоғары деңгей кернеуін бергенде VT1 ашылады, ал VT2 транзисторы жабылады. Шығыста төмен деңгей кернеуі орнайды. Кіріске төмен деңгей кернеуін бергенде VT1 жабық, ал VT2 транзисторы ашық. Қоректендіру көзінің кернеуі VT2 ашық транзисторы арқылы каскад шығысына беріледі — бұл жоғары деңгей кернеуі. Осылайша, берілген кілттік каскад ЕМЕС логикалық функциясын іске келтіреді.

КМДЖ-кілт пен интегралды схемалардың тағы бір ерекшелігін атап өткен жөн — статикалық режимде қоректендіру көзінен тұтынылатын қуат, ТТЛ және ТТЛШ ең аз қуатты логикалық элементтерінің қуатымен салыстырғанда аздау. Бұл статикалық режимде транзисторлардың біреуінің жабық екендігі, сәйкесінше, ток кілт арқылы өтпейтіндігімен түсіндіріледі.

КМДЖ-кілті негізіндегі НЕМЕСЕ-ЕМЕС логикалық элементінің схемасы 2.30-суретте көрсетілген. Егер екі кіріске де төмен деңгей сигналы берілген болса, онда өткізгіштігі р-типті каналы бар болғандықтан VT3 және VT4 транзисторлары ашық, ал VT1 және VT2 транзисторлары жабық, өйткені олардың өткізгіштігі n-типті каналы бар. Осылайша, шығысында жоғары деңгей кернеуі (логикалық бір) орнатылады. Ең болмағанда кірістердің біреуіне жоғары деңгей кернеуін бергенде сәйкес келетін VT3 немесе VT4 жабылады, яғни олар арқылы ток өтпейді, ал VT1 немесе VT2 транзисторлары сәйкесінше ашылады. Шығысында төмен деңгей кернеуі (логикалық нөл) орнатылады. Бұл схема НЕМЕСЕ-ЕМЕС логикалық функциясын орындайтыны көрініп тұр.

ЖӘНЕ-ЕМЕС базалық элементінің құрылғысы НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементінің құрылғысына кері: р-типті каналды транзисторлары параллелді, ал – п-типті каналды тізбектей жалғанған, (2.20 суретті қара).

Берілген схема жұмысы НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементінің жұмысымен абсолютті бірдей, тек бір айырмашылығы – шығысындағы төмен деңгей кернеуі бір уақытта екі кіріске де жоғары деңгей кернеуін бергенде ғана орнатылады, ал басқа жағдайлардың бәрінде шығысында жоғары деңгей кернеуі болады. Шынымен, x1 және x2 кірістеріне бір уақытта жоғары деңгей кернеуін бергенде VT1 және VT2 транзисторлары ашылады, ал VT3 және VT4 жабылады. Шығысында төмен деңгей кернеуі орнатылады (логикалық нөл).

            

 

2.20 сурет

 

         Ең болмағанда кірістердің біреуіне төмен деңгей кернеуін бергенде, параллельді қосылған VT3 немесе VT4 транзисторларының біреуі ашылады, ал оған сәйкес келетін комплементарлы транзистор (VT1 немесе VT2) жабылады. Бұл жағдайда сәйкес ашық транзистор арқылы шығысына қоректендіру көзінің кернеуі жіберіледі. Шығысында жоғары деңгей кернеуі орнатылады (логикалық бір).

2.3 Комбинациялық логикалық схемалар қою

2.3.1 Комбинациялық логикалық схемалар синтезі.

Бұл тапсырманы есептеу үшін келесіні орындау қажет:

а)     берілген шындық кестесі бойынша дизъюнктивті нормалды қалыпта (ДНҚ) логикалық өрнек жазу;

б)    Карно картасын қолдана отырып, логикалық өрнек минимизациясын жасау;

в)      базистердің біреуіне өрнек келтіру;

г)      логикалық элементтер негізінде электрлік схема құрастыру;

д)     схеманың кірісі мен шығысында сигналдардың уақыттық диаграммаларын құру.

           Мысалы, 2.1 шындық кестесі арқылы берілген схема синтезін жасау.

            2.3 к е с т е  

X1

X2

X3

Y

 0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

 

а) берілген шындық кестесі бойынша ДНҚ логикалық өрнегі келесі түрде болады

.

б) минимизацияны Карно карталары арқылы орындау (2.20 суретті қараңыз).

2.21 сурет

 

Минтермдерге сәйкес келетін клеткаларды бірлермен толтыру. Көршілес клеткалар арасындағы контурларды анықтау.

Контурларды анықтау ережелері келесідей:

1) контурдағы клеткалар саны 2n-ге тең болуы керек;

2) контурлар тік бұрышты болуы керек;

3) контурға тек көршілес клеткалар ғана кіре алады, яғни бір-бірінен тек бір айнымалыға ерекшеленетін клеткалар;

4) контурдағы клеткалардың бәрі 1-мен толтырылуы тиіс;

5) контур аумағы максималды болуы тиіс;

6) контурлар саны минималды болуы тиіс;

7) контурлар қиылысуы мүмкін, яғни 1 бір уақытта бірнеше контурларға тиісті болуы мүмкін.

Содан соң көршілес клеткалар жабысуын ұйымдастыру. Минимизацияланған функцияны есептеу. Ол келесі түрде болады

                                            .                                                       (2.1)

(2.1) көрсетілгендей, әрбір минтерм енді екі көбейткіштен тұрады.

Де Морган теоремасы бойынша (2.1)-ді ЖӘНЕ-ЕМЕС базисіне түрлендіреміз

                                    (2.2)

 бойынша құрастырылған принципиалды схема 2.33-те көрсетілген.

2.22 суретіндегі схема үшін сигналдардың уақыттық диаграммалары 2.23 суретте келтірілген.

 

 

 

2.22 сурет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.23 сурет

2.3.2 Дешифратор.

2.3.2.1 Жалпы мәліметтер.

Дешифратор – бұл көп шығысты комбинациялық логикалық схема (КЛС), мұнда айнымалылардың кірістегі әрбір комбинациясына шығыстардың тек біреуіндегі бірлік сигнал сәйкес келеді.

Екілік дешифратор екілік кодты «k-дан 1» кодына түрлендіреді.

ЭЕМ-де дешифратор арналық коммутация үшін, такті нөмірін, жады ұяшығының адресін дешифрлау үшін қолданылады.

n кірісі және k шығысы бар.

Дешифратордың кірістері разрядтың 1,2,4,8… екілік салмақтарымен белгіленеді, шығысы – олардың қозуын тудыратын  теру номерлерімен белгіленеді. 2.24 суретте үшразрядты дешифратордың шартты белгіленуі көрсетілген. Дешифраторда кейде уақыттың белгілі бір интервалында шығыс сигналдың жасалуына рұқсат беретін стробтау операциясы орындалады.

2.24 сурет

                         

Мысалы, дешифратордың әрбір логикалық элементтегі (ЛЭ) немесе барлық ЛЭ-тің кіріс тізбектердің құлыптануы қосымша кірістердің енгізілуімен (2.24 суреттегі С кіріс)  ақпараттық кіріске параллель болады.

Онда дешифратор толық деп аталады, егер k =2n , яғни барлық минтермдерді жүзеге асырса (әрбір комбинация үшін кірісте арнайы шығыс шина бар). Егер k<2n   кіріс жинақтарының бір бөлігі қолданылмаған болса, онда толық емес дешифратор деп аталады.

Жалпы жағдайда дешифратор схемасы жеке функция жүйесі арқылы  суреттелуі мүмкін.

 ,                                           

мұнда  - кірістегі екілік айнымалылар.

Дешифраторларды әр түрлі элементтер базисінде құруға болады.

Мысалы,  «ЖӘНЕ» кіріске тура және инверсті кіріс сигналы беріледі.

Дешифраторды тұрғызудың үш әдісі қоланылады:

а) сызықтық немесе матрицалық;

б) пирамидалық немесе ағаш тәрізді;

в) тікбұрышты немесе сатылы.

2.3.2. Матрицалық дешифратордың синтезі.

Матрицалық дешифратор – шығыс функциясы қандай да бір минтермге тең болатын k бөлек іске асырылған [n,1] полюстіктерінің бірігуі.

n=3 (үшразрядты) k =23 =8 дешифраторды синтездеу керек болсын.

2.4- кестеде шындық кестесі көрсетілген.

  

        2.4 к е с т е

Х3

Х2

Х1

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

5

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

6

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

 

Жеке функциялардың түрлері:

F0 = ;      F4 = ;

F1 = ;       F5 = ;

F2 = ;       F6 = ;

F3 = ;        F7 = .

И логикалық элементінде дешифраторды іске асыру 2.36 суретте көрсетілген.

Дешифрация С стробының сигналын берген кезде ғана жүзеге асырылады.

Артықшылықтары:

   − тұрғызудың қарапайымдылығы;

   − жоғары тезәрекеттілігі.

Матрицалық дешифраторлар ИС-ні 4-тен 8-ге дейінгі разрядтарды қолданған кезде белгілі бір мақсатпен қолданылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   2.25 сурет

 

2.3.2.3 Дешифратордың разрядтылығын өсіру схемасы.

Аз разрядты дешифраторларда құрылғылық шығындарды үнемдеу үшін көп разрядты дешифраторларды құруға болады. Пирамидалық құрылым бойынша код аз разрядты дешифраторлар кірісінің санына тең разрядты топтарға бөлінеді.

Мысалы, 6 разрядты дешифратор үшін сөздер үшразрядты стробталған дешифраторда 9 бірдей ИМС-тен тұрады (2.26 суретті қара).

Жалпы стробтар бірінші ДС-1 С кіріс сигналы бойынша іске асырылады.

С=0 болған кезде ДС-1-дің барлық шығыстарында «0» болады және сондықтан 2-ші сатылы дешифратордың шығыстарында да «0» болады.

ДС-1 кірістеріне кіріс кодтың үш үлкен разряды беріледі, ДС-2-ге…9 беріледі.

С=1 кезде ДС-1-дің шығысында «1» пайда болады және сәйкес кірістегі шифраторды ашады, «С» кірісте.

Мысалы, кіріс саны 111010 – 58 екілік кодта.

 

2.26 сурет

 

Осы санды үш разрядты екі топқа 111 және 010 бөлеміз. ДС-1 шығысында 111 коды бойынша 7-шығысты аламыз, ол ДС-9-ды ашады. Оның кірісінде 010, яғни 2-шығыста 58 сәйкес келеді.

2.3.3 Шифратор.

Шифратор (СД) дешифратор функциясына кері функцияны атқарады.

Екілік шифратор – КЛС, «N-нен 1» кодын екілік кодқа түрлендіреді. Кірістердің біреуінде «1» болса, шығыста қозған кіріс нөміріне сәйкес келетін n-элементті комбинация пайда болады.

Шифратор мәліметтерді клавиатурадан енгізу үшін, басылып тұрған түйме нөмірін екілік кодқа түрлендіру және т.б. үшін қолданылады. Толық екілік шифратордың Nкір =2n кірістері бар, мұндағы n – кірістер саны, толық емес үшін Nкір<2n.

Мысалы, «10-4» толық емес шифраторын құрастырайық. 2.5-кестесінде шифратор жұмысының шындық кестесі көрсетілген.

 

    2.5 к е с т е

кір.

       Шығыстар

Fi

x4

x3

x2

x1

F0

0

0

0

0

F1

0

0

0

1

F2

0

0

1

0

F3

0

0

1

1

F4

0

1

0

0

F5

0

1

0

1

F6

0

1

1

0

F7

0

1

1

1

F8

1

0

0

0

F9

1

0

0

1

 

2.3 кестесі бойынша жеке функциялар құрамыз:

x1=F1+F3+F5+F7+F9;

x2=F2+F3+F6+F7;

x3=F4+F5+F6+F7;

x4=F8+F9.

«НЕМЕСЕ» элементтері негізіндегі схема 2.27-суретте көрсетілген.

ЖӘНЕ-ЕМЕС негізіндегі жеке функциялар (Де Морган теоремасы бойынша түрлендірілген) келесі түрде болады:

x1=;         ;

;           .

«ЖӘНЕ-ЕМЕС» элементтері негізіндегі схема 2. 28-суретте көрсетілген.

 

                     2.27 сурет                                               2.28 сурет

Шифратордың шартты белгісі 2.40-суретте көрсетілген.

2.29 сурет

2.3.4 Мультиплексор.

2.30 сурет

                 

Мультиплексор – бір шығысы бар көпкірістік КЛС, жалғыз ортақ шығыс шинасын, екілік кодпен берілген басқарушы сигналға байланысты, кірістердің біреуіне қосады (2.29 суретті қара).

Мультиплексор параллелді кодты тізбектейтін кодқа түрлендіру, кодтарды салыстыру үшін және т.б. қолданады.

Микросхемалар серияларында келесі мультиплексорлар қолданылады:

а) 4 те 1 (n=4  k=2 );

б) 8 да 1 (n=8  k=3);

в) 16 да 1 (n=16 k=4).

4 тен 1 мультиплексорын құрастырайық.

n=4, k=2 үшін  (n=2k) жеке функция түрі келесідей болады:

.

Шындық кестесі 2.6- кестесінде көрсетілген:

 

2.6  к е с т е

V2

V1

F

0

0

x1

0

1

x2

1

0

x3

1

1

x4


ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ негізіндегі мультиплексор схемасы 2.30-суретте келтірілген. 2.43-суретте мультиплексордың шартты белгісі келтірілген.

2.3.5 Демультиплексор.

Демультиплексор мультиплексорға кері функция орындайды, яғни бұл бір F ақпараттық кіріс, Vk...V1 k басқарушы кірістер және n ақпараттық шығыстары (х1…хn) бар КЛС. Әдетте n=2k.

Демультиплексор бір канал мәліметтерін бірнеше қабылдағыштары арасында тарату үшін қолданылады.

Мысалы, n = 4;  k = 2 үшін демультиплексор құрайық.

Демультиплексор (n=4; k=2) шындық кестесі 2.7- кестеде келтірілген.

 

        2.7  к е с т е

V2

V1

x1

x2

x3

x4

0

0

F

0

0

0

0

1

0

F

0

0

1

0

0

0

F

0

1

1

0

0

0

F

 

                 2.31 сурет                                                   2.32 сурет

 

Логикалық теңдеулер келесі түрде болады:

  

 

«1-ден 4-ке» демультиплексорының схемасы 2.33-суретте көрсетілген.

2.34-суретте демультиплексордың шартты белгісі көрсетілген.

                   2.33 сурет                                                           2.34 сурет

                         

2.4 Тізбектелген логикалық схемалар

2.4.1 Триггерлер

2.4.1.1 Триггердің құрылымдық схемасы

Ең қарапайым тізбектелген құрылғы – триггердің екі тұрақты тепе-теңдік күйі бар – «1» және «0». Сырттан әсерлер болмаса, ол тұрақты күйде ұзақ болады, яғни бұл ақпаратты уақытша сақтауға арналған есте сақтағыш элемент. Екі шығысы бар: тура Q және инверсті . Триггер күйі тура шығыстағы потенциал мәнімен анықталады.

Q = 1 болғанда бірлік күй, = 0.

Q = 0 болғанда нөлдік күй = 1.

Жалпыланған құрылымдық схема 2.35-суретте көрсетілген, мұндағы

S, R – орнатқыш кірістер;

X1,…,Xn – ақпараттық кірістер;

C1,…,Cm – синхрондау кірістері;

V1,…,Vk – басқарушы кірістер (рұқсаттар);

S*, R* – жады ұяшығының (ЖҰ) орнатқыш кірістері.

 

 

2.35 сурет

Схеманың Q және  шығыстарынан және басқару схемасының (БС) шығыстарынан БС кірістеріне кері байланысы бар.

2.4.1.2 Триггерлер классификациясы

а) Логикалық құрылымына байланысты немесе функционалды белгісі бойынша келесі түрлерге бөлінеді (2.36 суретті қара):

1) RS-триггер, 0 және 1 жеке орнатылымды (set – 1 орнатылымы, reset –  0 орнатылымы). 11 жиынына тыйым салынған.

2) D-триггер – 1 кірісі бойынша ақпаратты қабылдауы бар. Оның күйін тактілік сигналмен анықталатын кідірісі бар кіріс сигналын қайталайды (delay – кідіріс).

3) Т-триггер – санағыш кірісі бар, триггерді қарама-қарсы күйге ауыстыру әрбір кезекті сигнал сайын орындалып отырады (toggle – ысырма).

4) DV, TV-триггерлердің қосымша V кірісі (valve – клапан, вентиль) бар. V = 1 болғанда, DV-триггер D секілді жұмыс істейді, ТV-триггер T-триггер секілді және V = 0 болғанда триггер күйі сақталады.

5) JK-триггер – жеке «0» және «1» орнатылымдары бар әмбебап триггер. 11 жиынына тыйым салынбаған. 11 болғанда қатыстық тактілік кірісті Т-триггер секілді жұмыс істейді. Жеке қолданылғанда, J – «1» орнату, K – «1» түсіру немесе «0» орнату.

6) Комбинацияланған триггер бірнеше режимдерді қатар қолданады (RS-T, JK-RS, D-RS және т.б.)

7) Күрделі логикалы триггер – мысалы, &: J = J1J2Jn, K = K1K2Kn операциясымен біріктірілген, J және K кірістер тобы бар JK-триггер. Мұндағы n – әрбір топтағы кірістер саны.

 

 

2.36 сурет

 

б) триггерлердің ақпаратты жазу амалы бойынша классификациясы 2.37-суретте көрсетілген.

 

2.37 сурет

 

Ақпаратты жазу амалы бойынша триггерлер асинхронды және тактілік болып бөлінеді. Асинхронды триггер күйі кіріске сигналдар берілгенде тікелей ауысып отырады. Мұнымен қоса екі жағымсыз жағдай пайда болады:

а) алдыңғы күй туралы ақпарат қолданылмайды;

б)триггердің күрделі құрылғыларының жұмысы кезінде «жарыс» эффекті немесе «сигналдар жарысы» пайда болуы мүмкін.

Синхронды, яғни элементтердің бір уақытта ауыстырып-қосылуы оның жұмысының сенімділігін көбейтеді.

Тактілік (синхрондаушы) триггерлердің қосымша С (Clock) тактілік кірісі бар сигналы басқару схемасына ақпаратты триггерге жазуға рұқсат береді, бірақ триггер күйі тактілік импульстің аяқталу мезетінде (синхросигналдың «1»-ден «0»-ге ауысуы) өзгереді.

Тактілік триггерлер келесідей түрге бөлінеді:

а) тактілік кірістер саны бойынша – біртактілік және көптактілік;

б) синхрондау амалы бойынша:

1) жазуды (яғни деңгейді) статикалық басқаруы бар синхронды. Бір деңгей болғанда триггер белгілі бір режимде жұмыс жасайды, ал басқа деңгейде – өзге режимге ауысады;

2) жазуды динамикалық басқаруы бар синхронды (импульстің өсуі кезінде – тура динамикалық кіріс, ал импульстің түсуі кезінде – инверсті динамикалық кіріс).

Статикалық басқарылатын триггерлер сатылар саны бойынша бірсатылы және көпсатылы – MS-триггерлер болып бөлінеді.

 

2.4.1.3 Асинхронды RS-триггері.

а) ауысу кестесі.

Ауысу кестесіне сәйкес қарапайым RS-триггері екі тұрақты күйде жұмыс істейді (2.8 кестені қараңыз).

 

              2.8  к е с т е                                                                       

N

Rn

Sn

Qn

Qn+1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

2

0

1

0

1

3

0

1

1

1

4

1

0

0

0

5

1

0

1

0

6

1

1

0

Х

7

1

1

1

Х

   

   Qn – триггердің tn сәтіндегі күйі (Rn және Sn басқарушы сигналдардың келуіне дейін);

       Qn+1 – триггер tn+1 сәтіне өтетін күйі.

2.7 кестедегі 0,1 қатарларынан Sn=0, Rn=0,  Qn+1= Qn  шығады, яғни триггердің жағдайы сақталады.

2,3 қатарларынан Sn=1 Rn=0 екені шығады, жаңа Qn+1=1 күйі Qn – алдыңғы күйден тәуелсіз.

4,5 қатарларынан Rn=1 (түсіру) және Sn=0 екені шығады, жаңа  Qn+1=0 күйі Qn  – алдыңғы күйден тәуелсіз.

6,7 қатарларынан Rn=1, Sn=1 тыйым салынған жиын екені шығады, өйткені S=1 “1”-ді, R=1 “0”-ді бір уақытта орнатуға болмайды. Qn+1 күйі анықталмаған болып табылады (шығыста не «0» не «1» болуы мүмкін);

б) Ауыстырып-қосқыш функция.

2.6-кесте бойынша Qn+1=f(Rn, Sn, Qn) сипаттамалық теңдеуін жазайық, оны дизъюнктивті қалыпты формада көрсетеміз

RnSn=X тыйым салынған амал.

Минтермдерге арналған (1 константасы) Карно картасы 2.38-суретте көрсетілген. Анықталмаған жиындар мәнін бірлермен анықтап тастайық. Онда – екі контур пайда болып, сипаттамалық теңдеу келесі түрде болады (2.3)

 

                            .                                                            (2.3)

 

Макстермдерге арналған (0 константасы) Карно картасы 2.50-суретте көрсетілген. ХХ анықталмаған жиынын нөлдермен толтырайық. Сипаттамалық теңдеу келесі түрде болады (2.4).

 

                                   .                                                          (2.4)

 

2.38 сурет                                2.39 сурет

 

Триггерлерді НЕМЕСЕ-ЕМЕС және ЖӘНЕ-ЕМЕС бірэлементтік базистерінде көрсетеміз:

(2.3)-тен   шығады;                         (2.5)

(2.4)-тен                ;                                     (2.6)

(2.3)-тен                ;                                         (2.7)

(2.4)-тен                 ;                                      (2.8)

 

в) Триггерлерді жүзеге асыру.

(2.40) және (2.41) суреттерде сипатталған тура кірістерімен асинхронды триггерлері НЕМЕСЕ-ЕМЕС базисінде жүзеге асады. Логикалық құрылғысы 2.40 суретінде берілген, ал шартты белгіленуі 2.41 суретте                 

 

                      2.40 сурет                                       2.41 сурет

 

 

2.9 - кестеде  минимизацияланған асу кестесі келтірілген. S=1, R=1 – тиым салынған терімдер. Екі кірісі бар S – құру 1, R – құру 0.

 

                                            2.9  к е с т е

Rn

Sn

Qn+1

0

0

Qn

0

1

1

1

0

0

1

1

X

 

 

 

 

 

(2.42) және (2.43) суретте сипатталған инверсивті кірістері бар асинхронды триггерлер ЖӘНЕ-ЕМЕС базисінде жүзеге асады. Логикалық құрылғысы 2.42 суретте белгіленген, ал шартты белгіленуі - 2.43 суретте көрсетілген.                

 

 

2.42 сурет                      2.43 сурет

 

2.10-кестесінде минимизацияланған асу кестесі келтірілген.тыйм салынған терімдер.

 

                                             2.10 к е с т е  

Qn+1

1

1

Qn

0

1

0

1

0

1

0

0

X

 

 

 

 

 

 

 

г) Триггер -  есте сақтағыш ұяшық секілді.

RS-триггері, бір кірісінде ақпараттар сигналының көптеген өзгерістеріне, екінші кірісінде ақпараттық сигналдың нөлдік мәнінде тәуелсіз тұрақты жағдайларының бірін сақтайды.

2.8 кестесінен 0,1 жолынан мынаны байқауға болады, егер R=S=0 кезде      Qn+1=Qn, триггер жағдайы сақталады.

2, 3 жолдардан мынаны байқауға болады, егер R=0; S=1 кезінде   Qn+1=1 триггердің алдын ала өткен кез-келген жағдайына тең.

4, 5 жолдардан мынаны байқауға болады, егер R=1 S=0 кезінде Qn+1=0 триггердің алдын ала өткен кез-келген жағдайына тең.

Блоктаудың бұл қасиеті, асинхронды триггерді есте сақтаушы ұяшық етеді.

д) RS-триггердің асинхронды графы

Асинхронды RS-триггердің жұмыс жасау ережесін граф түрінде бейнелеуге болады.

2.44 сурет

 

Граф шыңдары шеңберлермен бейнеленген – триггердің ішкі күйі, доғаның – бағытталған қабырғалары – кез-келген бір шыңның басынан басталатын және сол немесе басқа шыңның басында аяқталатын сызықтармен бейнеленеді. Доғалар мен ілмектер кіріс сигналдардың әсерінен асуларға мінездеме береді. 11 – тыйм салынған терімдер жоқ. Мысалы, кіріс сигналдардың комбинациясын анықтау керек, сол кезде триггер 1-ден 1-ге ауысады.Ол 00, 01 ілмектің қасында. Ал олай дегеніміз R=0 S=0 немесе 1.

2.4.1.4 Тактіленетін RS-триггер.

2.45 суретте ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық элементтеріндегі RS-триггердің тактіленетін схемасы келтірілген. Есте сақтайтын ұяшықтардың әрбір кірісінде қосымша (ЖӘНЕ-ЕМЕС) сәйкестік схемасы бар. Олардың бірінші кірістері қосылған, оларға синхроимпульстер беріледі, екінші кірістерге – ақпараттық сигналдар беріледі. С=0 кезінде – триггер күйі өзгермейді. 2.46 суретте және 2.11-кестесінде триггердің шартты белгіленуі және минимизацияланған асулардың кестесі де келтірілген.

                     

 

 

 

 

 

 

                 2.45  сурет                                 2.46 сурет

 

     2.11 к е с т е

Сn

Sn

Rn

Qn+1

0

0

0

Qn

1

0

0

Qn

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

Х

Сипаттамалық өрнектер мына түрге ие ; CRS≠1

 С=1 және S=1 кезінде Q=1;  R=1 кезінде Q=0 .


ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде RS-триггерінің схемасы 2.47 суретте келтірілген.

 Мұнда  - кез-келген ақпараттықта нөлдік сигналдармен триггердің асинхронды құрылғысымен кірістер.

- жадының тура тізбегіне берілген.

 

 

 

 

 

 

       2.47 сурет

 

2.4.1.5 JK-триггері (универсалды).

Тактіленетін JK-триггері 3 кіріске ие: J, K, С. Бірақ бір сатылы триггер сенімсіз жұмыс жасайды, себебі еске сақтағыш ұяшық екі жақты рөл атқарады:

- ақпарат көзі ретінде қызмет атқарады – одан басқару схемасына ескі жағдай сигналы түседі;

- қабылдағыш қызметін атқарады – жаңа жағдайға ауысады да, ескіні өшіреді. Бір уақытта екі операцияны орындау мүмкін емес. Сондықтан екі сатылы триггерлер немесе динамикалық басқаруы бар триггерлер құрылады.

 

2.4.1.6 D-триггері.

1 кіріс, 2 шығысына ие, сигнал тоқтауын жүзеге асырады. Ауыстырғыш функция , өткен тактіде шығысындағы ақпарат кірісіндегі ақпаратқа тең. Бірақ әдетте тактіленетін триггерлер құрылады. Ақпаратты қабылдау моменті С тактілі сигнал арқылы анықталады.

D-триггердің дұрыс жұмысы үшін D кірісіне ақпарат келгеннен кейін С синхросигналының келер алдында уақыттық интервал болуы қажет. Сипаттамалық өрнек мына түрге ие: .

Тактіленетін D-триггері 2 кіріске ие: D – ақпараттық, С – тактіленетін (2.48 суретті қара).

 

2.48  сурет                                       2.49 сурет

 

Мұнда ЛЭ1, ЛЭ2 – басқару схемасы, ЛЭ3, ЛЭ4 – еске сақтаушы ұяшық.

2.49,а) және б) суреттерінде D шартты белгісі және DV-триггерлері, пунктирмен қосымша рұқсат етілетін V кірісі берілген.

          С=1 кезінде триггерге  синхросигналына дейін D кірісіне не берілсе, сол жазылады.

DV –триггерінде V=1 кезінде триггер D секілді жұмыс жасайды, V=0 кезіндеақпарат сақталады.

 

2.4.1.7 Т-триггер

        1 Т ақпараттық кірісіне ие және триггер кірісіне сигнал келіп түссе ауысады. Триггердің жұмыс жасау логикасы 2.10 кестеде келтірілген.

 

Tn

Qn

Qn+1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

2.10 к е с т е                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  а)                                        б)

                                                                                                  

2.50 сурет

                                 

          Сипаттамалық  өрнектен триггер  2 модулі бойынша қосуды жүзеге асыратыны көрінеді (2.50 суретті және 2.10 кестені қара).

Жиілік шығысында 2 есе азырақ кірісімен салыстырғанда. Сондықтан триггерді екіге бөлгіш ретінде және есептеуіштерді құруға қолдануға болады.

           Т-триггерді D-триггерден -ды D-ның кірісіне беру арқылы алуға болады, кері болмайды, сондықтан өндірушілер Т-триггер емес D-триггерлер шығарады. Т-триггерлері D, RS және JK-триггерлерде құрылады (2.51 суретті қара).

 

 

2.51 сурет

 

 

2.4.1.8 Екі сатылы триггер.

Көп разрядты құрылғыларда сенімді және айқын жұмыс жасалуы үшін екі сатылы  MS-триггері қолданылады. Ол 2 бөліктен тұрады: М-master –негізгі, S-slave – көмекші. Бұл сатыларға бір уақыттық қабылдауға тыйм салынған. Процестер арасындағы қарама-қайшылық жойылған: ескі және жаңа жазылымдарды сақтау. Ең алдымен екіншіде ескі ақпарат сақталып жатқан кезде бірінші сатыда жаңа ақпарат қалыптасады. Содан соң ақпараттар 1-шіден 2-ші сатыға ауысады. Бірінші саты триггердің атын анықтайды. MS-триггердің құрылуына екі синхронды триггер және инвентор қолданылады.

Мысалы, 2.52,а суретте логикалық элементтерде екі сатылы RS-триггері көрсетілген, ал 2.52,б суретте – бір сатылы триггерлерде.

Триггер нөлдік жағдайда Q=0. Кірісіне С=1; S=1; R=0 берілген. Триггердің бірінші сатысы «1»-ге қосылған. ЛЭ3 шығысында «1», ал ЛЭ4 шығысында «0». Инвентор бір уақытта синхросигналды «0»-ге  ЛЭ5 және ЛЭ6 кірісінде береді және ЛЭ7 және ЛЭ8 кірістеріне «1» беріледі, ал ол ЛЭ7 және ЛЭ8 жағдайларын өзгертпейді.

Синхросигналдың С=0 нөлге өзгеруі кезінде ЛЭ1 және ЛЭ2 шығысында «1» және ЛЭ3 бар және ЛЭ4 өз жағдайын сақтайды, ал ЛЭ3 және ЛЭ4 сигналдары ЛЭ5 және ЛЭ6-ға ауысады, яғни ақпарат триггердің бірінші сатысынан екіншісіне ауысады.

Шартты белгіленуде екі еселенген ТТ бар  (2.52 суретті қара).

 

2.52 сурет

 

RS-триггердің ЛЭ8 шығысынан ЛЭ1 кірісіне және ЛЭ7 шығысынан ЛЭ2 кірісіне кері байланысты қосу арқылы екі сатылы JK-триггерін алуға болады (2.53 суретті қара).

 

2.53 сурет

 

Сипаттамалық теңдеу келесідей болады . Ауысымдар кестесі 2.11-кестеде көрсетілген, шартты белгісі 2.54 суретте.

 

                2.11 к е с т е

Jn

Kn

Qn+1

0

0

Qn

1

0

1

0

1

0

1

1

 

 

 

 

                                                           

                                                                                     2.54 сурет

2.4.2 Регистрлер.

2.4.2.1 Атқаратын қызметі және классификациясы.

Регистр – көпразрядты екілік сандарды қабылдау, сақтау, түрлендіру және шығаруға арналған жүйелілік құрылғы.

Регистрлерде үлкен функционалдық мүмкіндіктер бар. Кең таралған. Басқарушы және есте сақтаушы құрылғылар, генераторлар және код түрлендірушілер, санағыштар, жиілік бөлгіштер және т.б. ретінде қолданылады.

Регистрдің негізгі элементтері динамикалық және статикалық басқарылатын D-, RS-, JK-триггерлер болып табылады.

Бір триггер 1 бит ақпаратты есте сақтай алады, яғни оны бірразрядты регистр деп есептеуге болады. ЭЕМ көпразрядты сандармен жұмыс жасайтындықтан, регистр ретінде триггерлердің жиындары немесе тізбектері қолданылады.

Сонымен қатар регистр құрамына көмекші элементтер ретінде КЛС кіреді. Регистрге ақпаратты енгізу – бұл енгізу немесе жазу операциясы. Ақпаратты сыртқы құрылғыларға шығару – шығару немесе оқу операциясы. ОЗУ-дан айырмашылығы – ақпарат бірнеше тактілерден көп сақталмайды.

Барлық регистрлер келесідей бөлінеді:

а) әрекет ету принципі бойынша:

       жинақтауыш (жады, сақтау регистрлері);

       жылжытушы (қысқа уақытқа сақтау және кодтарды түрлендіру);

     б) ақпаратты енгізу және шығару тәсілі бойынша:

       параллелді;

       тізбектей;

       аралас (параллелді-тізбектей, тізбектей-параллелді);

в) жіберудің бағыты бойынша:

       бірбағытты (оңға немесе солға);

       реверсивті;

г) синхрондау тәсілі бойынша:

        біртактілі;

        көптактілі;

д) қабылдау арналарының саны бойынша:

       бірфазалы;

       қос фазалы.

 

2.4.2.2 Сақтау регистрі.

2.55-суретте ақпаратты параллелді қабылдап-шығаратын регистр схемасы көрсетілген. Сақтау регистрі кірісіне n-разрядты сөз енгізіледі (X1 …. Xn).

 

2.55 сурет

 

Мұнда келесі шиналар көрсетілген: П қабылдау, С синхрондау, В шығару, Пр ақпаратты түрлендіру, Уст. «0» – RS-триггерлерінің кірістеріне нөлді орнату.

Сақтау регистрі «ЖӘНЕ» элементтері бар RS-триггерлер негізінде құрылған.

Барлық триггерлердің R кірістері ығыстыру шинасымен біріктірілген және қосылған. (Орн. «0»). Регистрді «0»-ге орнату үшін Орн (Уст) «0» және «С» шиналары (тактілік кірістерді біріктіретін синхрондау) бойынша бір уақытта «1» беру қажет.

Ақпаратты қабылдау немесе жазу.

Келесі тактіде Х1, Х2,…, Хn коды «ЖӘНЕ» логикалық элементтер кірісіне параллелді түседі, «1» сигналы бір уақытта П (қабылдау) және С шиналары бойынша «ЖӘНЕ» кірістері «S» кірістерімен қосылған.

Хi=1 триггері бірлік қалыпта орнатылатын разрядтарда, Хi=0 –ге тең кезде триггер жағдайы өзгермейді.

Ақпаратты шығару.

Q триггерінің тура шығысынан, сигнал «И» логикалық элементтерінің кірісіне келіп түседі. «И»-дің екінші кірістері шығаруы «В» ақпараттарының ортақ шинасымен біріктірілген. Регистр шығысынан Х1,….Хn тура кодын аламыз.

«И» сұлбасына келіп түсетін, ал екінші «И» кірісіне -дан келіп түсетін, өзгерту шинасы арқылы сигнал беру кезінде, кері  коды пайда болады. Оқылу кезінде триггер жағдайы өзгермейді, яғни ақпарат бұзылмай көп есе оқыла береді.

2.4.2.3 Ығысу регистрі.

Ығысу регистрлері ығысу операциясын орындайды – әрбір тактілік импульстің келуімен әрбір разрядтан көрші разрядқа «1» және «0» кезегімен ешбір өзгеріссіз триггер құрамында қайта көшірілу жүреді.

Ығысу регистрлері былай бөлінеді:

                   төменгі разрядтарға қарай ақпаратты оңға ығыстыру;

                   жоғары разрядтарға қарай жанына ығысу;

                   реверсивті оңға және солға ығысу.

RG символы бар сұлбаларда бағдарша қойылады.

Ығысу регистрлері RS, JK, D, DV – триггерлерінде бір және екі сатылы, бір және екі тактілерде құралады. Кезекті және параллелді енгізу мен кезекті және параллелді шығару болуы мүмкін.

 

2.4.2.4 Бір сатылы триггерлердегі ығысу регистрі.

Бір сатылы триггерлерде регистрлер екі тактілі сұлбада құрылады (2.56 суретті кара). Әр разряд – негізгі және көмекші болып екі триггерден тұрады.

2.56 сурет

 

Негізгі триггерлер негізгі RG1, көмекші триггерлер – RG2 регистр тудырады.

2 такті ақпарат үшін ығысады: С2 сигналы бойынша негізгі RG1 регистр құрамы көмекші RG2 регистріне көшіріледі, ал С1 сигналы бойынша қайтадан RG1-ге көшіріледі, бұл жағдайда ақпарат бір разрядқа оңға қарай ығысады.  m-разрядқа ығыстыру үшін С2 және С1-дей импульстердің m керек. С2  және С1 екі реттілікті бір С2 –мен ауыстыруға болады. Ол үшін С2-ні С1-дің шинасымен инвертор арқылы жалғап жүзеге асыру керек.

2.2.3.1 Екі сатылы триггердегі ығысу регистрі.

Екі сатылы триггерлерді қолданған кезде ығысу регистрінің сұлбасы жеңілдейді (2.57 суретті қара).

2.57 сурет

 

Екі сатылы триггерлердің бірінші сатысы С сигналымен, ал екіншісі инверстік С сигналымен басқарылады. Бір триггерлердің шығыстары басқа триггерлердің кірісімен жалғанып жатады. Ығысу әрбір синхроимпульспен жүзеге асады, сондықтан ол бір тактілі ығысуы бар регистр деп аталады.

Санның солға ығысу регистрі 2.69 суретте, реверсивті – 2.58 суретте, шартты белгіленуі – 2.59 суретте көрсетілген.

 

 

2.58 сурет

 

 

2.59 сурет

2.4.3 Есептеуіштер.

         Есептеуіш бұл кіріс сигналдардың санын есептейтін және сол санның екілік кодын сақтайтын реттілікті сұлба.

 

2.60 сурет

 

          Бағдарламалардың командасын рет-ретімен орындау, орындалған операциялар циклдарының санын есептеу, жиілікті бөлу үшін және т.б.  қолданады.

 

2.4.3.1 Классификациясы:

а) есептеп шығару жүйесі негізінде:

   - екілік;

   - екілік-ондық;

   - 2 ≠ емес және 10 ≠ емес негізінде;

б) мақсаттық тағайындалуы бойынша:

   - соммаланушы;

   - шегерілуші;

   - реверсивті;

в) разрядтар санына байланысты:

  - бір разрядты;

  - көп разрядты;

г) ауыстыру тізбегін ұйымдастыру бойынша:

  - реттілікпен;

  - толассыздықпен;

  - параллелдімен;

  - группамен;

д) қолданатын триггерлердің түрімен:

  - бір сатылы;

  - екі сатылы;

  - бір тактілі;

  - көп тактілі;

е) жағдайының өзгеру ретімен:

  - табиғи (код 1-ге өзгереді);

   - бассыздық санау ретімен (код мәні 1-ден көпке өзгереді);

- қайта есептеу сұлбашығыс сигнал кіріске тек анық 1 саны келіп түскенде ғана қалыптасады.

ж) ауыстыру тәсілімен:

  - асинхронды;

  - синхронды.

 

2.4.3.2 Негізгі параметрлер:

а) есептеу модулі, қайта есептеу коэффициентікірісі 1-ге келіп түскендер саны, олар есептеуішті бастапқы қалыпқа келтіреді.

М=2n, мұнда nразрядтар саны

б) есептеуіш сыйымдылығы S=2n-1;

в) разрядтар саны n=log2M;

г) тез әсер еткішfмах максималды ауыстыру жиілігімен және мүмкін болатын уақытпен анықталадыесептеуіштің істен шықпай істеген кезінде екі кіріс сигналдар арасындағы минималды уақытпен анықталады.

 

2.4.3.3 Реттік ауыстырылмалы есептегіштер

а) Соммалаушы есептегіштер.

Екілік сандардың реттілігін қарастырайық – ол тура есептеу кестесі (2.12 кестені кара). Көршілес үлкен разряд кішісінің 1-ден 0-ге ауысқан кезінен бастап жағдайын өзгертетіні көрінеді, яғни есептеуіш инверсті динамикалық басқаруымен немесе екі сатылы MS-триггер  триггерлер тізбегінен құралады. Соммалаушы есептеуіштерде басында R кірісіне «1» жіберілуімен триггерлер нөлдік қалыпқа келтіріледі.

 

                         2.12 к е с т е

   Кіріс

Q3

Q2

       Q1

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

1

0

3

0

1

1

4

1

0

0

5

1

0

1

6

1

1

0

7

1

1

1

 

2.61 суретте кейінгі ауысумен соммалаушы есептеуіш көрсетілген, ол инверсті динамикалық басқарумен триггерлер тізбегінен құралған. Т-триггерлері әрбір кіріс импульстен жасап кетеді. Бұл есептеуіш жиілікті бөлгіш те бола алады. Үлкен разрядтың әрбір триггері кішісіне қарағанда 2 есе сирек ауысады.

 

2.61 сурет

 

2.62 суретте ондық сомалық есептеуіш көрсетілген. Есептеуіш 10 қайта есептеу коэффициентіне ие. Ол 0-ден 9-ға дейін санайды. Кірісіне оныншы импульс келіп түскенде оның барлық шығыстары нөлдік жағдайға көшеді. Сұлбада синхронды JK-триггерлері қолданылды. Алғашқы триггер кіріс сигналының әр өзгеруіне қарай өз жағдайын өзгертеді, себебі оның J және K кірістері мәжбүрлі түрде логикалық бірлікке қосулы. Екінші триггердің  J-кірісі төртінші триггердің инверсті шығысына қосулы, ал ар жағында сегізінші импульстің келуіне сол бірлік тұр. Бұл триггер бірінші триггердің тура шығысынан, яғни 2,4,6,8 импульстардан келген теріс кернеуге ауысатын болады. Үшінші триггер 4 және 8-ші импульстармен ауысады.

Сегізінші импульстің келуімен триггерлердің жағдайы қалыптасады, бастапқы үш триггердің тура шығысында логикалық нөл тұрғанда, төртінші триггердің тура шығысында – логикалық бірлік тұрады. Тоғызыншы импульс тек бірінші триггерді қосады, бірақ оның шығысында басқа триггерлерге әсер ете алмайтын оң өзгеріс болады.

Оныншы импульс бірінші триггерді нөлдік қалыпқа қояды және оның тура шығысында кері  өзгеріс пайда болады, сөйтіп ол екінші және төртінші триггерлердің С-кірістеріне өтеді. Екінші триггердің J-кірісіне төртіншінің инверсті шығысынан логикалық нөль келеді, сондықтан ол қандай жағдайда болмасын, оның тура шығысында логикалық нөль болады. «И» сұлбасы арқылы төртінші триггердің J кірісіне нөль беріледі. Триггер бірлік жағдайда тұр, және С-кірісіне басқарушы өзгеру келген кезде триггер нөльге кетеді.

 

2.62 сурет

 

б) Шегеруші есептеуіштер.

Кері есептеуді жүргізу сұлбасын қарастырсақ (2.12 суретті қара), кіші разряд «0»-ден «1»-ге өзгерген кезде үлкен разряд өз жағдайын өзгертеді.

Шегеруші есептеуіштерде әр импульстің келуімен оның құрамы 1-ге төмендейді (2.62 суретті қара). Есептеуіш синхронды MS-T-триггерлерде құрылған.

Алдын-ала барлық триггерлер S кірісіне нөлдік сигналдың берілуімен «1»-ге келіп орналасады.

2.63 сурет

          

в) Реверсивті есептеуіш.

Реверсивті есептеуіш тура және кері есептеу тізбегіне ие. ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ сұлбасының көмегімен триггерлер арасындағы байланыс ауысуы болады. 2.64 суретте реверсивті есептеуіштің шартты белгіленуі келтірілген.

 

2.64 сурет

 

 

2.65 сурет

 

 

2.5 Цифрлық есте сақтағыш құрылғылар

2.5.1 Есте сақтағыш құрылғылардың классификациясы.

Есте сақтағыш құрылғылар (ЕҚ) орташа, үлкен және өте үлкен дәрежелі интеграциясы бар микросұлбалардың өзіндік кең таралған класын құрайды. Жазу үшін ақпараттарды тарату және сақтау қолданылады. Функционалды бағыт бойынша есте сақтағыш құрылғыларды келесі категорияларға бөлуге болады:

а) оперативті есте сақтағыш құрылғылар (ОЕСҚ, немесе RAM – random access memory – бассыз таңдау жады) ауыспалы ақпаратты сақтау керек: келесі бағдарламалар мен сандарды есептеу үшін. Мұндай ЕСҚ бағдарламаны орындау барысында ескі ақпаратты жаңасына ауыстырады. Сақтау қабілетіне қарай ОЕСҚ статикалық және динамикалық болып бөлінеді;

б)  тұрақты есте сақтағыш құрылғы (ТЕСҚ, немесе ROM read only memory – тек оқуға арналған жады) — басқару сұлбаларымен жадының пассивті элементтер матрицалары, токтан ажыратқан кезде ақпарат бұзылмайды. Тұрақты ЕСҚ тұрақты ақпараттарды сақтау үшін арналған: кіші бағдарламалар, микробағдарламалар, констант және т.с.с. Мұндай ЕСҚ көп рет оқылу режимінде қызмет етеді. Тұрақты есте сақтағыш құрылғыларды бағдарламалау әдісіне қарай келесі категорияларға бөлуге болады:

1) массалық ТЕСҚ, яғни дайындалу кезінде бағдарламаланатын. ТЕСҚ-ның алуан түрлілігінің бұл түрі бір рет бағдарламаланады және ақпараттың кейінгі өзгертілуін болдыртпайды;

2) бағдарламаланатын тұрақты есте сақтау құрылғысы (немесе қолданушының бағдарламалауымен ‑ БТЕСҚ) — бір рет электрлік бағдарламалау мүмкіндігі бар тұрақты есте сақтау құрылғы, оның массалық ТЕСҚ-дан айырмашылығы: микросұлбаны қолдану кезінде белгіленген бағдарлама бойынша электрлік жолмен бір рет есте сақтағыш матрицаны өзгерту болып табылады;

3) Қайта бағдарламаланатын тұрақты есте сақтағыш құрылғы (ҚБТЕСҚ) — көп рет электрлік қайта бағдарламаланатын мүмкіндігі бар тұрақты есте сақтағыш құрылғы. Қайта бағдарламаланатын тұрақты есте сақтағыш құрылғылар өз құрамындағының көп рет өзгертілуін болдырта алады.

Қайта бағдарламалауды ҚБТЕСҚ құрылғысында арнайы қарастырылатын функционалды түйіннің көмегімен жүзеге асады. ҚБТЕСҚ-да жады элементі болып қалқыма бекітпенмен далалық транзистор жатады.  Мұндай транзисторлар бағдарламалаушы кернеудің әсерінен электрлік зарядты бекітпе астында қорландырып алып мыңдаған сағат бойы қайнар көзінің кернеуінсіз сақтай алады. Көрсетілген заряд транзистордың шектік кернеуін өзгертеді: ол бекітпе астындағы зарядталуы жоқ транзистордың мәнінен төмен мәнге ие бола алады. Осы қасиетте ҚБТЕСҚ матрицасының бағдарламалау мүмкіндігі негізделген. Дегенмен, бағдарламалау уақыты тым ұзақ, ал ол ҚБТЕСҚ-ны ОЕСҚ орнына қолдануына мүмкіндік бермейді.

ҚБТЕСҚ-да сақталып тұрған ескі ақпараттың үстіне жаңасын жазу шарасын бастар алдындағы кетіруді түрліше іске асыруға болады. Оны жиі бекітпе астында жиналып қалған зарядтарды шешу үшін қолданған электрлік сигналдардың көмегімен, немесе ультракүлгін шағылысуымен жасауға болады. Соңғы жағдай үшін осы мақсатта микросұлба корпусында кварц әйнегінен жасалған терезені есепке алады.

Сандық еске сақтағыш құрылғылардың негізгі параметрлері 2.13 кестесінде келтірілген.

 

2.13 к е с т е

Параметрі

Белгіленуі

Анықтамасы

Ақпараттық сыйымдылық

N

ЕСҚ қорында жадының бит саны

ЕСҚ-дағы сөз саны

П

ЕСҚ қорында сөздің адрестік саны

Разрядтылығы

Т

ЕСҚ қорында разряд саны

Шығысына қарай тармақталу коэффициенті

Кр

Бірлік жүктемелер саны (басқа ИМС кірістеріне), оларды бір мезгілде ЕСҚ шығысына қосуға болады.

Қолданылатын қуат

Рс

Белгіленген уақыт режиміндегі ЕСҚ қолданылатын қуат

Сақтау режиміндегі қолданылатын қуат

Рсх

Таңдау жүрмеген кезде ақпаратты сақтау кезіндегі ЕСҚ-ның қолданатын қуаты

Ақпаратты сақтау мерзімі

T

Берілген уақыт ішінде ЕСҚ-сы ақпаратты сақтайтын уақыт интервалы

Тез әрекет

 

Тез әрекет бірнеше уақыттық параметрлермен сипатталады, соның ішінде Адрес кодының келіп түскен моментінен оқылу кезінде АЖ-дағы барлық жұмыс аяқталғанға дейін есептелетін  жалпылаушы параметр ретінде жазудың (оқылу) цикл уақытын ерекше айқындауға болады.

 2.5.2 Оперативті есте сақтағыш құрылғы

Ақпаратты сақтау типіне қарай барлық ОЕСҚ статикалық және динамикалық деп бөлуге болады. Статикалық ОЕСҚ-ның АЖ құрылымы  (2.66 суретті қара) жинақтағыш матрицасын, баған мен қатарлардың адрес кодының дешифраторларын, енгізу-шығару құрылғыларын (ЕШҚ) қосады. АЖ-ні басқару үшін мыналар қажет: берілген ЭП-ге қарасты сигналдарды қамтамасыз ететін Аk-1, ..., А0, адрестік сигналдары, АЖ режимін анықтайтын  «Жазу оқу» (ЖО) сигналы, ақпараттық D кірісі мен F шығысы арқылы жинақтағышқа қол жеткізу нүктесіне рұқсат беретін   «Микрожүйенің таңдауы» (МТ) сигналы.

Көбінесе статикалық ОЕСҚ-те жады элементі ретінде триггерлер қолданылады, олар кернеудің әр уақытта жұмыс жасау шартын ескере отырып екі қалыптың бірін (0 немесе 1) сақтай алады. Жинақтағыш немесе жады матрицасы т қатарынан тұрады. Әр қатардың құрамына n-разрядты сөз құрайтын п есте сақтағыш ұяшықтар кіреді. Жинақтағыштың ақпараттық сыйымдылығы N = пm тең, мұнда т — қатар саны (немесе сөз), п — баған саны (немесе разряд). Жинақтағышта сәйкес келетін шиналар баған мен қатар адресінің дешифраторы арқылы басқарылады, олардың кірістеріне А0, ..., A k-1 адрестік сигналдары келіп түседі. Жазу және оқу кезінде бір немесе бірнеше ұяшықтарға бір мезгілде қаратпа (таңдау) іске асырылады.

 

2.66 сурет

 

Элементарлы есте сақтағыш ұяшықтарды (ЕСҰ) базалық логикалық элементтердің негізінде құруға болады. Биполярлы транзисторларды қолданатын статикалық элементарлы ЕСҰ ол – әр түрлі триггерлік элементтердің негізінде орындалатын қымбат құрылғылар. Бірақ олар максималды тез әрекеттігіне ие.  Екі биполярлы транзистордағы ЕСҰ  принципиалды электрикалық сұлбасын қарастырамыз (2.67,а суретті қара). Ол RS-триггер сұлбасына ұқсайды. Оның негізін екіэмиттерлік екі 1 және 2 транзисторлар орындайтын екі инвертор құрайды. Инверторлар жүйелі түрде жалғанған және терең дұрыс кері байланыспен қамтылған. Екі транзистордың бірінші эмиттерлер жұбы Xi адресті шинасымен жалғанған, ал оның потенциалы Ua орнатылған жағдайда ең төмен болу керек. Осы транзистордың екінші эмиттерлері Yi және Yj разрядты шинаға қосылған. Yi разрядты шинасында Uon тірек кернеуі орнатылған. Сұлбаның жұмыс жасау режимі Ua, Uoп және Up кернеу аралығындағы байланысқа байланысты.

2.67 сурет

 

Ақпараттарды сақтау режимінде Ua << Uon= Up шарты орындалады. Бұл жағдайда сұлба тұрақты қалыптардың бірінде болады, ол кезде VТ1 немесе VТ2 транзисторының бірі ашық болуы мүмкін. Ток ашық транзистордың бірінші эмиттерімен ғана өтеді, ал екінші эмиттерлер токсыздалған. Мысалы, егер триггерге логикалық нөл жазылған болса, онда VT2 транзисторы жабық, ал VT1 транзисторы ашық, кері жағдайда 2 транзисторы ашық, ал 1 транзисторы жабық болады. Онда 2 транзисторында ток жоқ болғанда логикалық нөлді логикалық түрде қабылдап, ал логикалық бірлікте оны бар екенін растайды.

Х адрестік сигналдың көмегімен оқылу режимінде шинада Ua > Uon = Up кернеуі орнатылады. Егер триггерге логикалық нөл жазылған болса (VТ2 жабық), онда бұл кернеу VТ2 транзисторының екінші эмиттерлік аралығын жабады және Yj шина аралығынан ешқандай ток көзі өтпейтін болады, ал ол логикалық нөл оқылуына тең. Егер VТ2 транзисторы ашық болса,  (логикалық бірлік), оқылу кезінде оның алдында ашық эмиттерлік аралықта өткен ток, оның жабылуынан кейін екінші аралықтан өтетін болады, себебі  Up < Ua.

Жазылу режимінің шарттары ЕСҰ орнату кажет жағдайына байланысты. Егер триггер бірлік жағдайында тұрған болса (транзистор VТ1 ашық, транзистор VТ2 жабық), онда нөлді жазу үшін Yj разрядты шина арқылы Up > Uon кернеу беру кажет, Ua > Up шартын сақтау қажет. Бұл жағдайда VТ2 транзисторы жабылады, осы себептен транзисторда кернеудің азаюы ұлғая береді. Осы кернеу 1 транзисторының базасына қосымша болып тұрады және әр кезде ашып тұрушы болады. Триггер ауысады. Логикалық бірліктің ұяшығына жазу үшін Yj шинасына Up > Uon кернеуін беру керек және Ua > Uon шартын қамтамасыз ету керек. ЕСҰ жұмыстарының әр түрлі режимдегі уақыттық диаграммалары 2.67,б суретте көрсетілген.

ЕСҰ KМДП-құрылымында да құруға болады. Ол элементтердің қаптамасын аса жоғары дәрежеде алуын, ақысын, жұтылу қуатын азайтуды қарастырады. Мұндай ұяшықтың сұлбасы 2.67 суретте келтірілген.

VT1÷VТ4 транзисторлары триггерді құрайды, ал VТ5 және VТ6 транзисторлары кілттері болып табылады, ол арқылы триггер ақпараттық РШ0 және РШ1 разрядты шинаға барып қосылады. Кілттердің жағдайы Х қатарындағы шинаның сигналымен анықталады. Егер шинада жоғары деңгейлі логикалық бірліктің сигналына тең  кернеу орнатылған болса, онда екі кілт те ашық болады, себебі n-типті арнаға ие. Разрядты шинадан алынған ақпарат триггерге жазылады немесе өзінен оқылады. Егер шинада логикалық нөл сигналы орнатылған болса, онда 4 және 5 кілттері жабық болады және ЕСҰ ақпаратты сақтау режимінде болады. Берілген триггерде логикалық бірлік болып өткендегідей разрядты РШ шинасындағы токтың бары ескеріледі. Берілген ЕСҰ-тың ақпаратты оқу және жазу режиміндегі жұмысын қарастырайық. Триггерге бірлік жазылған деп жобалайық. Бұл жағдайда VТ4 транзисторы ашық, ал VТ2 транзисторы жабық (комплементарлық сияқты). Онда VТ2 транзисторының жоғары потенциалы VТ1 және VTЗ транзисторының екеуінің де затворына қосылады.     Транзистор VТЗ жабық (p-типті канал ретінде), ал транзистор 1 ашық болады. Ақпаратты оқу режимінде Х адресті шинасына логикалық бірлік сигналы беріледі. VT5 және 6 кілтті транзисторлары ашылады және 4 пен 6 транзисторлары арқылы разрядты РШ1 шинасына қорек көзінен ток ағыны ағады.

Шина адресіне және РШ0 разрядты шинасына логикалық нөлді жазу үшін логикалық бірлік сигналы беріледі. Бұл жағдайда жоғары деңгейдегі кернеу VТ5 ашық транзисторы арқылы 4 және 2 транзисторларының затворына келіп түседі. Бұл кернеу 4 транзисторын жабады да, 2 транзисторын ашады. Енді VТ2 транзисторының бастауынан VТЗ және 1 транзисторының бекітпесіне төмен деңгейлі кернеу қосылады, ал ол VТЗ ашып, 1 жабады. Триггер қарама-қарсы жағдайға көшеді, сол арқылы ЕСҰ-на нөл жазылады.    

ЕСҰ-на логикалық бірлікті жазу үшін бірлікті адрес шинасына және РШ1 разрядты шинаға беру керек.

2.5.3 Динамикалық ОЕСҚ.

Динамикалық ОЕСҚ микросұлбаларында жады элементінің рөлінде триггер емес, ДЖМ құрылымының ішінде жасалған конденсатор жүреді. Ақпарат заряд түрінде көрсетіледі. Конденсаторда зарядтың бары бірлікке тең, ал оның жоқтығы - нөлге тең. Бірақ ақпаратты осылай сақтау принципін қолданған кезде бір қиыншылық туындайды: конденсаторда зарядты сақтау мерзімі шектеулі болғандықтан (берілген уақыт бір микросекундтан аспайды) жазылып қалған ақпаратты период сайын қалыпқа келтіруді (регенерация) қарастырып қою керек. Динамикалық ОЕСҚ-ның статикалықтан негізгі айырмашылығы да осында.

Регенерация әдісі бойынша динамикалық ОЕСҚ адрестік және адрессіздік болып бөлінеді. Бірінші жағдайда регенерациялау периодында барлық ұяшықтардағы зарядтарды қалпына келтіру үшін регенерация процесінде регенерацияланатын ұяшықтардың көптігі  жүзеге асады Адрессіз регенерация кезінде зарядтар арнайы тактілік импульстердің көмегімен қалпына келтіріледі.

Динамикалық ОЕСҚ-ның заряд механизмінің регенерациясынан басқа ақпаратты оқу, жазу және регенерациялау моментінде барлық түйіндердің дұрыс қосылуын қамтамасыз ету үшін синхрондауды алдын-ала қарау қажет.  Динамикалық ОЕСҚ-ның ерекшеліктеріне адрестеу әдісін де жатқызуға болады. Динамикалық ОЕСҚ сұлбасы статикалықтан адрестеудің жүйелілігін қолдануымен ерекшеленеді. Ең алдымен адрестік кіріске RАS қатарының адрес стробы, содан кейін САS қатарының адрес стробы жіберіледі. Бұл стробтарға арнайы микросұлба шешімдері бар. Адрестік сигналдар регистрлар-фиксаторларға келіп түседі, содан соң адрестердің дешифраторларына түседі.

Динамикалық ОЕСҚ-ның типтік ұяшығының құрылғысы 2.68 суретте көретілген.

Қазіргі кезде өте кең қолданысқа Сш конденсаторында жады элементін іске асыру әдісі кірді. Ол VТ1 кілтті транзисторда ДЖМ-құрылымның затворы мен басында құралған. Жады элементінің таңдамалысы Х қатарының шинасына логикалық бірлік сигналы жіберілген кезде жүзеге асады. Осымен қоса 1 кілтті транзистор ашылады да баған шинасына (разрядты шина РШ) конденсатор қосылады.

 

2.68 сурет

 

Ұяшыққа бірлік жазу кезінде  (конденсатор зарядталған) разрядты шинаның потенциалы өзгереді. Бірақ конденсатордың сыйымдылығы үлкен болмағандықтан және разрядты шинаның сыйымдылығынан кішірек болғандықтан, разрядты шинаның потенциалының өзгерісі білінбейтін болады. Мұндай өзгерісті санау немесе тіркеу үшін, разрядты шинаның ортасына сезімталдығы аса жоғары дифференциалды күшейткіш каскад қосылады.

 Ақпараттарды жазу ТС тактілік сигнал арқылы жүзеге асады. Бұл жағдайда 2 транзисторы ашылып, Сш конденсаторы Uo кернеуімен зарядталады.

Статикалық ОЕСҚ-мен  салыстырғанда динамикалық ОЕСҚ-ның артықшылығына қуаты аз тұтынып жоғары ақпараттық сыйымдылығына ие екендігін айтқан жөн. Ол барлық құрылым кілтті режимде жұмыс істегендіктен ғана іске асады.

2.5.4 Тұрақты есте сақтағыш құрылғылар.

Тұрақты есте сақтағыш құрылғыларда (ТЕСҚ) ОЕСҚ-ға қарағанда ақпаратты тек оқу ғана жүзеге асады. Мұнда әрбір n-разрядты адрес бойынша жалпы жағдайда m-разрядты сөз жазылады.

ТЕСҚ микросұлбаларын екі типке бөлуге болады: бір рет бағдарламалау және қайта бағдарламалау. Бірінші типті массалық ТЕСҚ және қалқымалы қосқыш көмегімен пайдаланушының бағдарламалауы деп бөлуге болады.

ТЕСҚ жинақтағышты, әдетте, өзара перпендикулярлы шина жүйесі сияқты орындайды, олардың қиылысында ұяшыққа нөл немесе бірлік жазылғанын анықтап отыратын, екі шинаны жалғап тұратын логикалық элемент бар. ТЕСҚ-да сөз таңдауы адрес дешифраторына байланысты. Массалық ТЕСҚ-да ақпарат микросұлбасын фотошаблонның көмегімен сұлбаның қабаттарының бірінің құрылымында дайындалынуы арқылы енгізіледі, ал ол оның атын анықтайды.

Ең кең таралымға ие болған қалқымалы қосқышы бар есте сақтап қалатын ұяшықтар базасында орындалған ТЕСҚ микросұлбасы. Бұл микросұлбаларда байланыс элементі болып шина арасындағы қалқымалы қосқыш пен VT биполярлы транзистор болып табылады.

Бір рет бағдарламалау кезінде нөлді жазу үшін қосқышты жою үшін қажет транзистордың сәйкес келетін эмиттерлі ауысуы арқылы ток импульсі өткізіледі. Қосқыштар нихромнан, поликристаллдық кремнийден немесе алюминийден жасалады. Қосқыштың жазылуы аяқталғаннан кейін қосқыштар жазылуынан кейін қалыпқа келмеуі үшін микросұлбалар жылу өңдеуден өтеді, себебі, жойылған қосқышты қалыпқа келтірген кезде микросұлбаларға жазылған ақпарат бұрмаланады. Бағдарламаланатын ТЕСҚ-да қателіктерді болдыртпас үшін микросұлба бір тәулік көлемінде 100 0С температурасымен шыдайды.

Бағдарламаланатын ТЕСҚ-лар МДП-транзисторларының негізінде үлкен ақпарат сыйымдылығына ие және тұтыну қуаты төмен. БИС ЕСҚ  диапазонын кеңейтуге - қайта бағдарламаланатын тұрақты есте сақтағыш құрылғы (ҚБЕСҚ) жадысы ойлап табылған, олар көп есе қайта бағдарламалана алады және ақпаратты сөніп тұрған ток көзінің өзінде де сақтай алады. Олар ДЖМ-құрылғыларында негізделген. Жұмыстың негізінде тұрақты емес ДМЖ-транзисторларды құру идеясы жатыр. Оларды сақтауға сай келетін  екі жағдайдың бірінде болуы мүмкін: логикалық бірлік немесе нөль.

 Қайта бағдарламаланатын ТЕСҚ – бұл электрлік бағдарламалаумен ультракүлгін өшіруі бар ТЕСҚ микросұлбасы.

ҚБЕСҚ есте сақтағыш қайта бағдарламалау ұяшығы n-ОЖМ немесе МНОП-транзисторларында құрылады. ЕСҰ-ын құру үшін екі түрлі екі диэлектрлік құрал жабдықтармен немесе диэлектрлік ортамен шектесетін жерде заряд сақтаудың неше түрлі физикалық құбылысы қолданылады.

Бірінші жағдайда ОЖМ-транзисторының бекітпе астындағы диэлектрик екі қабаттан жасалады: кремний нитриді және кремнийдің екі есе тотығуы. Немесе бұл құрылым МКТЖ: металл – кремний нитриді – тотық – жартылай өткізгіш. Кремний диоксидінің қалыңдығы өте жұқа болып жасалады (10 нм дейін). Мұндай құрылымда, бекітпеде, жоғары кернеу үстінде (шамамен 30 В) жақын аралығында заряд тасымалдаушыларына арналған көптеген тұзақтары бар кремний диоксиді қабаты арқылы екі диэлектриктер шегіне дейінгі заряд тасымалдаушыларының туннельді ығысуы болады. Осындай ығысу нәтижесінде транзистор арқылы өтетін диэлектрик ішінде кернеудің өзгермеген кезінде бекітпеде оқылу тогын өзгертетін  заряд пайда болады. Осы арқылы микросұлбаға жазылған ақпарат анықталады.

 Басқа жағдайда қалқымалы бекітпемен көшкінді-инжекционды транзистор қолданылады. Мұндай бекітпе ешқандай шығыссыз және жан-жағынан диэлектриктермен қоршалған болады. Бастауына жоғары кернеуді жіберген кезде (шамамен 40 В) транзистор арқылы көшкінді инжекцияның тогы ағады, ал затвор белгілі бір заряд алады да, осыдан шыға оқылу тогына әсер етеді. Бекітпе жан-жақты диэлектрикпен қоршалған болғандықтан, заряд ағымының тогы өте аз, сондықтан заряд жүз мыңдаған сағатқа дейін сақталады.

Берілген сұлбаларды қайтабағдарламалау алдында оның алдында жазылған ақпаратты жою қажет. Бекітпе бөлектенген себепті жою үшін ультракүлгін жарқырағышын қолданады. Бекітпемен жиналған заряд сәулеленудің әсерімен азаяды.

Ақпаратты жоюдың электрикалық әдісі де қолданылады. Бұл жағдайда қалқымалы бекітпе астына екіншісін енгізеді – басқарушы. Басқарушы бекітпеге  кернеуді жіберу туннельді әсердің арқасында зарядтың азаюына әкеледі.


Әдебиеттер тізімі

 

1.     Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учеб. пособие – Ростов
н/Д: Феникс, 2009. – 704 с.

2.     Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника:  Учебник для вузов. Под ред. О.П.Глудкина. – М.: Горячая линия‑Телеком. 2005, – 768 с.

3.     Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. ‑ 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. – 488 с.

4.     Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника: Учеб.для вузов – М.: Высш. шк., 2006, – 800 с.

5.     Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство – М.: Мир, 1982. – 512 с.

6.     Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник для вузов – Киев: Высща школа, 1989. – 424 с.

7.     Пейтон А.Дж, Волш.В. Аналоговая электроника на операционных усилителях. – М..: Бином, 1994. – 352 с.

8.     Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное пособие /Под ред. С.В.Якубовского. – М.: Радио и связь, 1985. – 432 с.

9.     Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств. – М.: Радио и связь, 2005. – 320 с.

10. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС. – М.: Мир, 1985. – 572 с.

11. Алексенко А.Г. и др. Применение аналоговых ИС. – М.: Радио и связь, 1985. – 256 с.

12. Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники. ‑3-е изд. – БИНОМ.Лаб.знаний, 2004. – 448 с.

13. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. – СПб.: КОРОНА принт, Бином Пресс, 2006. – 416 с.

14. Жолшараева Т.М. Микроэлектроника. Интегральные микросхемы: Учебное пособие. Алматы: АИЭС, 2007. – 81 с.

15.  Т.М. Жолшараева. Схемотехника 1. Конспект лекций для студентов всех форм обучения специальности 050704 –Вычислительная техника и программное обеспечение. – Алматы: АИЭС, 2008. – 50 с.


Мазмұны

 

Кіріспе                                                                                                               3

1 Аналогтық құрылғылардың схематехникасы                                                  4                                                                                        

1.1 Дифференциалды күшейткіш                 4

1.1.1 Дифференциалды күшейткіштің жұмыс жасау режимі   4

1.1.2 Тұрақты ток генераторымен дифференциалды күшейткіш         6

1.1.3 Дифференциалды күшейткіштердің түрлендірілген схемалары      7

1.1.4 Динамикалық жүктемемен дифференциалды күшейткіш         8

1.2 Күшейткіштердің шығыс каскадтары                                                9

1.2.1 Қарапайым екі тактілік схема                          10

1.2.2 Жеке-жеке бастапқы қызметтен алумен қуаттылық күшейткіші              11

1.3 Операциялық   күшейткіштер                                                                     12 

1.3.1 Операциялық  күшейткіштердің негізгі параметрлері және белгілеуі    12

1.3.2 Екі каскадты. Операциялық  күшейткіш                                            14

1.3.3 Сыртқы тізбектер                                                                              15

1.3.4 Инверторлайтын күшейткіш                                                              16

1.3.5 Инверторламайтын күшейткіш                                                          17

1.3.6 Шешуші күшейткіштер                           17

1.3.7 Операциялық  күшейткіштердің сызықсыз жұмыс режимі            20

1.3.8 Аналогты компаратор                       20

1.3.9 Шмидт триггері                                21

1.4 Электрлік сигналдардың генераторлары                                                       22                            

1.4.1 Синусоидалды тербелістердің RC-генераторы                      22

1.4.2 Релаксациялық тербелістердің генераторлары                           23

1.5 Гиратор                                             27

2 Цифрлық құрылғылардың схематехникасы                                          28

2.1 Негізгі логикалық операциялар және логикалық элементтер                28

2.2 Логикалық интегралдық схемалар                                 3

2.2.1Логикалық интегралдық микросхемалардың негізгі параметрлері          3

2.2.2 ДТЛ Схемалары – диодты-транзисторлы логикалары                 32

2.2.3 ТТЛ Схемалары транзисторлы-транзисторлық логикалары            3

2.2.4 ЭСЛ Схемалары эмиттерлі-байланысты логикалары               3

2.2.5 Өрістік транзисторлардағы логикалық элементтер               41

2.3 Комбинациялық логикалық схемалар                                44

2.3.1 Комбинациялық логикалық схемалардың синтезі              44

2.3.2 Дешифратор                           46

2.3.4 Матрицалық дешифратордың синтезі                                47

2.3.3 Шифратор                                     49

2.3.4 Мультиплексор                           51

2.3.5 Демультиплексор                                   52

2.4 Тізбектелген логикалық схемалар                                53

2.4.1 Триггерлер                        53

2.4.2 Регистрлер                                              63

2.4.3 Санауыштар                                        67

2.5 Цифрлық есте сақтағыш құрылғылар                            71

2.5.1 Есте сақтағыш құрылғылар классификациясы                                      3

2.5.2 Оперативті есте сақтағыш құрылғылар                                      73

2.5.3 Динамикалық ОЕСҚ                   76

2.5.4 Тұрақты есте сақтағыш құрылғылар                               78

Әдебиеттер тізімі                                                                                            80