Коммерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Электроника кафедрасы

 

 


СИГНАЛДЫҚ ПРОЦЕССОРЛЕР 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының студенттеріне арналған зертханалық жұмыстарды орындаудың әдістемелік нұсқаулары

 

 

Алматы 2011

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: С.Н.Петрищенко, Г.Д. Мусапирова. Сигналдық процессорлер. 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының студенттеріне арналған зертханалық жұмыстарды орындаудың әдістемелік нұсқаулары.  - Алматы: АЭжБУ, 2011. – 37 б.

 

Әдістемелік нұсқауда кванттау әсері мен 16-разрядты TMS320 сигналдық процессорін және симуляторын ассемблер тілінде бағдарламалау негіздері бойынша төрт зертханалық жұмысқа тапсырма мен қысқаша теориялық анықтамалар берілген. Мәліметтерді өңдеу бойынша әдістемелер берілген, ұсынылған әдебиеттер тізімі мен бақылау сұрақтары келтірілген.

Бейн. 3, кестелер 10, библиогр. –  7 атау

 

Пікір беруші: тех.ғыл.канд., доцент Б.Б. Ордабаев

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2011 жылғы жоспары бойынша басылады.
    
      
© «Алматы энергетика және байланыс университеті»  КЕАҚ, 2011 ж.          

1     Зертханалық жұмыс. Цифрлық тізбектердегі кванттау эффектілерін зерттеу

 

Жұмыстың мақсаты:

тіркелген үтірлі арифметиканы қолданатын цифрлық жүйелердің коэффициенттері мен сигналдарын кванттау әсерін зерттеу.

 

1.1   Қысқаша теориялық анықтама

 

Цифрлық жүйелерде кіріс х(n) және шығыс у(n)  сигналдарының санақтары, беріліс функциясының коэффиц             иенттері және арифметикалық амалдарды орындаудың нәтижелері регистрлердің разрядтылығына сәйкесті  b-разрядты екілік сандармен қарастырылады. Сандарды осылай жуықтап қарастыру кванттау деп аталады.

m = b+1 деп сан модулінің (маңызды разрядттар саны) b разряды мен таңбалық разрядтың қосындысын айтады.

Q  кванттау қадамы деп q i+1   және  qi  көршілес кванттау деңгейлері арасындағы айырымның модулін айтады:

 

.

 

Регистрлерде келтірілген таңбасыз сандар үшін, кванттау қадамы болып анықталады, бұл Q = const кезіндегі кіші сандық разрядттың мәніне сәйкес.

Цифрлық өңдеу кезінде модулі бойынша бірден аспайтын сандар қарастырылады:

 

.

 

Кванттау кезінде сандарды жуықтаудың екі тәсілі қолданылады: дөңгелектеу және  кесу. Кесу кезінде кесу қателігі кванттау қадамынан аспайды ек(п):

 

 и .

 

Дөңгелектеу кезінде дөңгелектеу қателігі кванттау қадамының жартысынан аспайды және кесу қателігінен аз: 

 

   и    .

 

Осыған байланысты көпшілік жағдайда аналогты-цифрлық түрлендіргіштер мен сигналдарды өңдеудің цифрлық процессорлерінде дөңгелектеу қолданылады.

Кванттау қателіктерінің көзі болып келесілер табылады:

-       аналогты сигналды аналогты-цифрлық түрлендіру;

-       цифрлық сигналымен арифметикалық операциялар;

-       аккумулятордан мәліметтер жадысына көшіріп жазу;

-       беріліс функциялрының коэффициенттерін кванттау.

Аналогты-цифрлық түрлендіру процесстерінің сызықтық модельдері мен көбейтулер үшін кванттау қателігінің математикалық үміті , ал кванттау қателігінің дисперсиясы:

 

.

 

Логарифмдік масштабта кванттау қателігінің шу қуаты шамамаен келесідей болады:

 

Сондықтан, АЦТ разрядтылығын немесе көбейткіш регистрін бірге өсіру (азайту) АЦТ немесе көбейткіш шығысындағы шу дисперсиясын 6 дб-ге азайтады (өсіреді).

Цифрлық жүйенің шығыс шуына кіріс сигналды кванттау әсерін коэффициенттер мен арифметикалық операциялар тура орындалады деп қарастыра отырып анықтайық. Шығыс шуы, h(n) импульстік сипаттамасы бар дискреттік тізбектің реакциясы ретінде  кіріс шуына қатынасы келесі формуламен анықталады:

 

.

 

Кіріс және шығыс сигналдарын кванттаудың максималды қателіктері (дөңгелектеу кезінде) келесі формулалармен анықталады:

 

,

 

.

 

АЦТ-ның шығыс шу құрамының дисперсиясы келесі түрге ие:

 

Цифрлық тізбектің шығысындағы шудың тағы бір құрамасы бар, ол көбейту нәтижелерін кванттаумен шартталған (меншікті шуы).  Мысалы, бірінші дәрежелі тізбекті тура іске асырған кезде шығыс меншікті шудың құрамындағы қатенің максималды мәні келесі формуламен есептеледі:

 

,

 

ал ол шудың дисперсиясы келесі формуламен:

 

,

 

мұндағы L көбейткіштер саны.

Бірінші дәрежелі цифрлық тізбек шығысында максималды қате мен кванттау шуының дисперсиясы сәйкесінше жоғарыда көрсетілген құрастырушылардың қосындысы ретінде анықталады:

 

,

 

,

 

мұндағы - бірінші дәрежелі тізбектің импульстік сипаттамасы.

Максимальная ошибка квантования на выходе цифровой цепи второго порядка определяется как:

 

,

 

мұндағы - iші көбейткіш шығысынан шығыс тізбекке дейінгі импульстік сипаттама.

Барлық i = 1,2,…,L-дердегі екінші дәрежелі тізбектердің ортақ шуы келесі формуламен анықталады:

 

,

 

мұндағы - екінші дәрежелі тізбектің импульстік сипаттамасы.

Кейбір кіріс сигналдары үшін тізбек шығысындағы кванттау қателігі сол сигналдың өзінен тәуелді болады. Нәтижесінде төменгі және жоғарғы шекті циклдар деген атқа ие болған өшпейтін тербелістер пайда болуы мүмкін.

Төменгі шекті цикл дегеніміз көбейту нәтижелерін кванттау процессінің сызықты емес табиғатының салдарынан нөлдік бастапқы шарттар мен нөлдік кіріс сигнал кезінде рекурсивтік цифрлық тізбектерде пайда болатын өшпейтін тербелістер.

Тербелістердің басқа себебі сумматор регистрлерінің толып кетуі. Бұндай тербелістер мерзімді болып табылады. Мүмкін болатын толып кетулерден сақтану үшін сигналдарды масштабтауға жүгінеді –кез келген i-лік  түйіннің шығысында қосындылардың нәтижесі бірден аспау керек, яғни . Бұл жүйенің кірісі немесе көбейткіштер шығысында масштабтаушы көбейткіштер (коэффициенттер) енгізумен қамтамасыз етіледі:

 

,

 

мұндағы  fi (n) – тізбек кірісінен (сигнал көзінен) i-лік  сумматор шығысына дейінгі импульстік сипаттама, i = 1,2,…  кезінде.

Беріліс функциясының коэффициенттерін кванттаумен шартталған қателер нөлдер мен полюстер орналасуының ығысуына әкеледі, яғни жиіліктік сипаттамалардың өзгеруіне, олай болса цифрлық тізбек қасиеттері үшін сипатты өзгеруге және оның тұрақтылығының төмендеуіне дейін  әкеледі.

 

1.2   Жұмысқа дайындылықты бақылау

 

Lab 5 папкасын ашып Lw_5 файлын жүктеңіз;

топ пен бригада нөмірі, бригада мүшелерінің фамилиясын енгізіп ДА сөзіне курсорды әкеліп тіркелу мәліметінің  дұрыстығын Enter пернесін басу арқылы растаңыз;

- бес сұраққа, дұрыс жауапқа курсорды әкеп Enter пернесін басу арқылы жауап беріңіз;

- берілген АЦТ разрядтылығы бойынша 1.1 кестесіне нақты формулалармен есептелген АЦТ-ны кванттау қадамын, дисперсияны және кіріс сигнал шуының қуатын енгізу керек;

 


1.1 Кесте

Разрядтылығы

 

3

 

5

 

8

 

16

Кванттау қадамы

0,125

0,03125

0,0039

0,000015

Шу дисперсиясы

0,0013

0,000081

0,000001

0

Шу қуаты

- 28,85

- 40,89

- 58,95

- 107,11

 

- 1.2 кестесіне ; ;  және QАЦТ = 0,0039 параметрлі бірінші дәрежелі рекурсивті тізбек үшін есептелген максималды қатені, дисперсия мен разрядтылығы 8-ге тең разрядттылықты АЦТ үшін көбейту амалдарын нақты орындау шарты бойынша АЦТ-ның шу қуатын енгізіңіз;

 

1.2 Кесте

0,0039

0,007813

0,000003

- 55,37

 

- 1.3 кестесіне алдыңғы тізбек үшін есептелген максималды қате, дисперсиясы және 12-ге тең разрядттылықты АЦТ үшін кіріс сигналын нақты қарастыратын шарт кезіндегі меншікті шу қуатын енгізіңіз;

 

1.3 Кесте

12

2,441e-4

4,883e-4

1,135e-8

- 79,45

 

- 1.4 кестесіне жалпы дисперсия мен тізбек шығысында кванттау шу қуатын енгізіңіз;

 

1.4 Кесте

8

12

2,914e-6

- 55,35

 

- параметрлердің есептелген мәндерін Enter пернесі арқылы енгізіп қателердің жоқтығын растай отырып НЕТ сөзін таңдаңыз.

Соңғы параметрлерді енгізгеннен кейін төменде көрсетілген пункттерден тұратын меню шығады.

1.3   Зертханалық жұмыстың орындалуы

 

1.3.1 Кіріс сигналды кванттау эффектілерін зерттеу:

- кіріс сигналы және АЦТ-ның разрядттыығы кезінде дискреттік және цифрлық сигналдың графигін, сондай-ақ  кванттау қателіктерінің графиктерін алу керек;

- үшін графиктерді салу кекрек;

- көрсетілген төрт жағдайда шу қуатын жазыңыз.

1.3.2 Сигналды кванттаудың әсерлерін зерттеу:

 және кезінде бірінші дәрежелі тізбек үшін кіріс сигналын кванттаудың шығыс шуға әсерін зерттеу (арифметикалық амалдар нақты орындалады), ол үшін  және кезінде 1.5 кестесіне дисперсия мәні мен шу қуатын енгізіңіз;

- регистрлердің разрядттылығы = 8 және 12 кезінде дисперсиясы мен шу қуатының мәндерін 1.5 кестесіне енгізіңіз;

- бірінші дәрежелі тізбек шығысында кванттаудың ортақ шуын зерттеңіз, ол үшін =5 және 8 ( = 8 және 12 әрбір жағдай үшін) кезінде  дисперсиясы мен -ді алып 1.5 кестесіне енгізіңіз.

 

1.5 Кесте

 

5

Нақты

 

 

 

 

 

 

8

Нақты

 

 

 

 

 

 

Нақты

8

 

 

 

 

 

 

Нақты

12

 

 

 

 

 

 

5

 

8

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Цифрлық тізбектердегі шекті сигналдарды зерттеу:

- , кезінде бірінші дәрежелі тізбектердегі шекті сигналдарды зерттеу керек, ол үшін:

а) экранда өз бетіңізбен мәнін беріңіз; оң және теріс  үшін нәтижені дөгелектеу және кесу кезінеде шекті циклдар амплитудаларының мәні мен шекті циклдар қай санақтан басталатынын жазыңыз;

б) (-тен бастап) регистрлерінің қандай разрядттылығы кезінде шекті циклдың тербеліс амплитудасы ескерілмейтіндей болатынын (60 дБ-ден аспайды, яғни шығыс сигналдың максималды мәнінен 1/1000 бөлігі) анықтау керек;  диаграммаларын салыңыз, параметрлерін жазыңыз;

в)  мәнін өсіре отырып (б) пунктінде алынған разрядтылық кезіндегі шекті цикл тербелістер амплитудасының өзгеруін қадағалау керек; кем дегенде үш нәтижені жазу керек.

1.3.4 Масштабтау коэффициенттерінің әсерін зерттеу

Бірінші дәрежелі тізбектердешығыс сигналы мен меншікті шуға масштабтау коэффициентін зерттеу үшін:

а) берілген тізбек үшін масштабтау коэффициентін алу керек;

б) масштабтау болмаған және есептелген коэффициенттер кезінде шығыс сигналдарын салыстырыңыз, диаграммаларын салыңыз;

в) және кіріс сигналын нақты көрсетілу кезінде масштабтау коэффициентіне беріліс функциясы алымының коэффициенттерін көбейтіп,  және мәндерін алу керек.

1.3.5 Коэффициенттерді кванттау әсерлерін зерттеу

Цифрлық тізбек коэффициенттерін кванттаудың коэффициенттерді 4,6, және 8 разрядқа дейін дөңгелектеген кезде оның сипаттамаларына әсерін зерттеу:

бірінші дәрежелі тізбектің АЖС-сы мен ФЖС-сын алып графигін салыңыз;

Буын коэффициенттері мен АЖС-ның идеалдыдан ауытқуын дБ-мен 1,6 кестесіне жазыңыз.

 

1.6 Кесте

B

 

 

Бірінші дәрежелі тізбек

Нақты

 

 

8

 

 

6

 

 

4

 

 

 


 

1.4   Бақылау сұрақтары

 

1.4.1 Цифрлық тізбектердегі кванттау шу көзін көрсетіп себептпрін түсіндіріңіз.

1.4.2 Дөңгедектеу және кесу кезіндегі кванттауға сипаттама беріңіз Мысал келтіріңіз.

1.4.3 Кіріс сигналын кванттау шуы (АЦТ) мен қателеріне сипаттама берңіз.

1.4.4 Көбейту нәтижелерін кванттау шуы мен қателеріне сипаттама берңіз.

1.4.5 Беріліс функциясының коэффициенттерін кванттаумен шартталған қателерге сипаттама беріңіз.

1.4.6 Кіріс сигналын кванттау және оның импульстік сипаттама мен АЦТ разрядтылығына әсерінің арқасында ғана қалыптасатын тізбек шығысындағы шудың пайда болу себептерін түсіндіріңіз.

1.4.7 Цифрлық тізбектің меншікті шуының пайда болуын және оның берііс коэффициенттерінің шамасына әсерін түсіндіріңіз.

1.4.8 Цифрлық тізбек шығысындағы кванттаудың жалпы шу табиғатын түсіндіріңіз.


 

2          Зертханалық жұмыс. Сигналдық процессор симмуляторында бағдарламаларды зерттеу

 

Жұмыстың мақсаты: TMS320С50 сигналдық процессорының симмуяторында жұмыс істеу үшін қарапайым бағдарламаларды дайындау және жұмыс істеуін зерттеудің машықтық дағдыларын алу.

 

2.1   Қысқаша теориялық анықтама

 

TMS320С50 сигналдық процессоры үшін орындалатын бағдарламаларды дайындау процессін үш этапқа бөлуге болады:

1)  модуль-файлды жасау, мысалы, бастапқы мәтін бағдарамасы ассемблер тілінде жазылған  sim.asm;

2) мысалы sim.obj объекттік файлын, сондай-ақ sim.lst листингін жасау үшін алынған файлды трансляциялау MS DOS режимінде келесі бұйрықты бұйрықтар жолағына енгізу арқылы іске асады:

dspa.exe - lcs  sim.asm;

3) егер sim бағдарламасында қате болмаса, жинақтау амалын орындап шығыс файлын орындау керек, мысалы, бұйрықтар жолағында  sim.out және sim.map файлын енгізу арқылы:          

dsplnk.exe  sim.cmd.

Берілген жұмыста әр қайсысында белгілі бір ама орындалатын бірнеше бөліктен тұратын sim.asm дайын файлы қолданылады.

2.1 кестесінде бағдарламада қолданылатын айнымалылар мәліметтері жадысында орналасу картасы көрсетілген.

 

2.1 Кесте

Айнымалы

Мәіметтер жадысының ұяшықтар адресі (Hex)

Айнымалының бастапқы мәні (Hex)

Х

0800

1

Y

0801

3

Z

0802

0

X1

0803

4

Y1

0804

5

Z1

0805

0

X2

0806

0a

Y2

0807

0b

Z2

0808

0с

 

Төменде sim бағдарламасының мәтіні берілген:

; TMS320C50-те қарапайым амалдарды орындау бағдарламасы

 

.version

50

 

 

.mmregs

 

; Процессор регистріне символдық 

; атауларды қолдануға рұқсат беру.

; Мәліметтер жадысына айнымалылар мәнін енгізу

 

.data

 

 

X

.word

1

; Х -тің бастапқы мәнін енгізу

Y

.word

2

; Y-тің бастапқы мәнін енгізу

Z

.word

0

; Z-тің бастапқы мәнін енгізу

X1

.word

4

; Х1-дің бастапқы мәнін енгізу

Y1

.word

5

; Y1-дің бастапқы мәнін енгізу

Z1

.word

0

; Z1-дің бастапқы мәнін енгізу

X2

.word

0ah

; Х2-нің бастапқы мәнін енгізу

Y2

.word

0bh

; Y2-нің бастапқы мәнін енгізу

Z2

.word

0ch

; Z2-нің бастапқы мәнін енгізу

 ; 6 ұяшықты өлшемді жады

 ; аймағын резервтеу

 

.bss

M1,6

; М1 бірінші ұяшықтың

; символдық адресі

; Үзілістің векторық кестесі

 

.sect        “ Vectors “

RESET

B

START

; Үзілістер векторы кестесінің

; бастапқы жолағы – негізгі

; бағдарламаға өту

 

 

 

 

; Негізгі бағдарлама

             .text

START

LDP

#0

; Мәіметтер жадысының жолақтарының

; сілтегіші

 

OPL

#04h,PMST

; PMST регистрінің мәнін енгізу

 

CLRC

OVM

; Толып кету режиміне тиім салу

 

SPM

0

; PREG нөлдік ығысуын орнату

L1:

 

 

 

 

LDP

#X

; Х–ті сақтайтын жады жолағын көрсету

 

LACC

X

; Х ұяшығының мазмұнын АСС-ға жүктеу

 

ADD

Y

; АСС-ға Y  ұяшығының мазмұнын қосу

 

ADD

#5

; АСС-ға тәуелсіз қосылғышты қосу

 

SACL

Z

; АСС мазмұнының кіші сөзін Z ұяшығына ; сақтаңыз

L2:

 

 

 

 

LDP

#X1

; Х1-ді сақтайтын жады жолағын көрсету

 

LT

X1

; Х1 ұяшығының мазмұнын Т-регистріне

; енгізу

 

MPY

Y1

; Х1 мен Y1 көбейту. Нәтижесін РREG-ке

; жіберу

 

SPL 

Z1

; РREG-тің кіші сөзінің мазмұнын

; Z1 ұяшығына сақтау

 

L3:

 

 

 

 

LDP

#X1

; Х1 сақталған жады парағын көрсету

 

LACC

Y1

; Y1 ұяшығының мазмұнын АСС-ға жүктеу

 

SUB

X1

; АСС-ден Х1 ұяшығының мазмұнын алу

 

SACL

Z2

; АСС-ның кіші сөз мазмұнын Z2

; ұяшығында  сақтау

 

L4:

 

 

 

 

LDP

#X

; Х-ті сақтаған жады парағын көрсету

 

LACC

Z1

; Z1 ұяшығының мазмұнын АСС-ға жүктеу

 

SACL

X

; АСС-ның кіші сөз мазмұнын Х

; ұяшығында  сақтау

L5:

 

 

 

 

LDP

#Y2

; Y2 -ні сақтаған жады парағын көрсету

 

MAR

*,AR0

; AR0 регистрін активтеу

 

LAR

AR0,Y2

; AR0 регистріне Y2 ұяшығының мазмұнын ; жүктеу

L6:

 

 

 

 

LDP

# Z

; Z-ті сақтаған жады парағын көрсету

 

LAR

AR6,#Z

; AR6 регистріне Z ұяшығының мазмұнын

; жүктеу

L7:

 

 

 

 

LDP

#Y2

; Y2 -ні сақтаған жады парағын көрсету

 

LACC

#07fffh

; АСС-ға 7fff (Hex) санын жүктеу

 

SACL

Y2

; АСС-ның кіші сөз мазмұнын Y2

; ұяшығында  сақтау

 

SACB

 

; АСС мазмұнын АССВ-ға жүктеу

 

SAMM

AR1

; АСС мазмұнын AR1 регистріне жүктеу

 

B

L9

; L9 белгілі бағдарлама фрагментіне

; шартсыз өту

L8:

 

 

 

 

LDP

#X

; Х-ті сақтаған жады парағын көрсету

 

ZAP

 

; АСС мен PREG регистрін нөлдеу

 

LT

X

; Х айнымалысын Т-регистріне жүктеу

 

MPY

X1

; Х пен Х1-ді көбейтіп нәтижесін PREG

; регистріне жүктеу

 

LTA

APAC

Y

 

; У айнымалысын Т-регистріне жүктеу,

; PREG-тегі алдыңғы көбейтілу АСС-ға

; қосылады  

 

MPY

Y1

; У пен У1-ді көбейтіп нәтижесін PREG

; регистріне жүктеу

 

LTA

APAC

Z

; Z айнымалысын Т-регистріне жүктеу,

; PREG-тегі алдыңғы көбейтілу АСС-ға

; қосылады  

 

MPY

Z1

; Z пен Z1-ді көбейтіп нәтижесін PREG

; регистріне жүктеу

 

APAC

 

; PREG-тегі алдыңғы көбейтілу АСС-ға

; қосылады  

 

SACL

X2

; АСС-ның кіші сөз мазмұнын Х2

; ұяшығында  сақтау

 

B

START

; Қайталау үшін бағдарлама басына оралу

 

.end                                    

 

; Бағдарлама соңы

 

 

Жоғардағы бағдарламаны жинақтау (компоновать) үшін симмуляторды оқып үйрену жұмысында қолданылатын мүмкін болатын жадыда орналастырылулардың бірі таңдалатын sim.cmd бұйрықтық файлы қолданылады.

Сонымен, dsplnk.exe-нің sim.cmd жинақтаушы бағдарламасының бабақылауы арқылы трансляциядан кейін алынған sim.obj объектік файлының негізінде sim.out шығыс файлы қолданылады, ол симмулятор бағдарламасымен жұмыс істегенде қолданылады. Жинақтаушы бағдарламасы сондай-ақ шынайы алынған жадыны үлестіру sim.map кестесін қалыптастырады. Бұл файл бастапқы адрестерді іске қосуды және процессорде мәліметтер мен бағдарламаны сақтау үшін қолданылатын жады ұяшықтарының санын, сондай-ақ бағдарлама секцияларының орналасуы мен байланысуының дұрыстығын бақылауға мүмкіндік береді.

Симулятор (имитатор) TMS320C50 процессор жұмысының бағдарламалық иммитациясы және осы процессорде орындалуға арналған бағдарламаларды қалыпқа келтіру үшін арналған. Имитатор бағдарламаларды шынайы емес уақыт масштабында орындайды. Бағдарлама орындалған кезде оның ішінде бақылау жүргізілуі, сондай-ақ үш немесе басқа да амалдар орындалған кезде жады мазмұны мен процессордің негізгі регистрлері жағдайының модификациясы (өзгеруі) болуы мүмкін.

SIM5X симмулятор бағдарламасының ынтымақтылық интерфейсі бар және ол бұйрықтық жолақпен, сондай-ақ «тышқанды» басқару арқылы экрандық менюді қолданатын жұмысты басқаратын негізгі бұйрықтарды енгізуге мүмкіндік береді. Симулятор ассемблер тілінде жазылған бағдарламаны трансляциялау және жинақтау нәтижесінде алынған файлдарды жүктеуге және орындауға мүмкіндік береді.

Симмулятор бағдарламасымен қалыптасқан графикалық панель терезелік тип бойынша ұйымдастырылған және келесі мүмкіндіктерді береді:

-     орындалатын бағдарламаларды жүктеп олардың дизассемблерлік түрін қарап шығуды;

-       терезелерді белгілеуді, жылжытуды және аумағын өзгертуді;

-       қадамдық режимде бағдарламаларды орындауды және процессордің жады аймағы мен регистрлер мазмұнында болып жатқан өзгерістерді қадағалай отырып олардың орындалуын бақылауды;

-       бағдарлама орындалып жатқан кезде тоқтау нүктелерін қоюды;

-       клавиатура немесе «тышқанды» қолданып бұйрықтық меню арқылы әр түрлі бұйрықтарды енгізуді;

-       бағдарлама орындалу уақытын бақылауды.

Симмулятор бағдарламасын іске қосқаннан кейін монитор экранында төрт терезе пайда болады:

1) DISASSEBLY терезесі дизассемблерлік бағдарлама мәтінін қалыпқа келтіру үшін;

2) СРU терезесіпроцессор аккумуляторы (ACC) мен оның буфері (ACCB), көбейту нәтижесінің регистрі (PREG), бағдарламалық санағыш (PC), (AR1 – AR0) сегіз көмекші регистрлері және (INDX) регистрінен тұратын регистрлік файл, жағдай регистрлері (ST0, ST1 және PMST) және басқа регистрлер жағдайын көрсету үшін;

3) MEMORY терезесі – процессор жадысын көрсету үшін;

4) COMMAND терезесі – процессордың әр түрлі бұйрықтарын енгізу ұшін.

 

2.2   Жұмыстың орындалу тәртібі

 

2.2.1 DSP-2 папкасына кіріп SIM.5X  симмуляторын іске қосыңыз. Монитор экранында процессор архитектурасының негізгі элементтер жағдайын көрсететін графикалық интерфейс терезелері пайда болу керек Осы терезелердің орналасуы мен оның құрамын оқып біліңіз.

2.2.2 «Тышқанның» көмегімен терезенің оң жақ төменгі бұрышын курсор арқылы ұстап керек бағытта қозғалта отырып кез келген терезенің өлшемін өзгертіңіз.

2.2.3 Кез келгн терезенің орнын аусытырыңыз. Оны «тышқан» арқылы сілтегішпен таңдалған терезенің жоғарғы бөлігін ұстай отырып іске асыруға болады.

2.2.4 QUIT бұйрығын бұйрықтар терезесінде енгізе отырып симмулятор бағдарламасынан шығыңыз.

2.2.5 Симмуляторды іске қосу амалын қайталай отырып қарапайым амалдарды оқып үйренуге арналған sim орындаушы бағдарламасы бар файлды жүктеңізОрындалушы бағдарламаны жүктеу үшін LOAD менюін қолданыңыз, оның ішінде LOAD бұйрығын таңдай отырып. Ашылған терезеде кеңейтілуі бар орындалатын бағдарлама файлының атауын теріңіз де Enter және F8 пернелерін басыңыз.

2.2.6 MEMORY терезесінде 0800 адрестен басталатын жады ұяшықтарының Х,Y,Z,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2 айнымалылары сақталған мазмұнын шығарыңыз. Ол үшін бұйрықтық жолақта келесі бұйрықты теру керек:

mem 0x0800@data.

2.2.7 Жеке жасалған терезеде процессордың барлық регистрлерінің немесе берілген жады облысының мазмұнын емес, тек берілгендердің ғана мазмұнын қарауға болатын WATCH қарап шығу терезесін ашыңыз.  WATCH  терезесіне аралық мәндерді сақтау үшін қолданатын Z,X2,Y2,Z2 айнымалылар мәнін, сондай-ақ  AR0,AR5,AR6 регистрлерінің және ACC мәндерін х (оналтылық) және d (ондық) форматтарында шығарыңыз.

Ол үшін WATCH меню пунктінде ADD бұйрығын таңдап ашылған терезеде келесілерді теріңіз:

айнымалылар үшін:

- адрес (Expression жолағында), мысалы, *0х0806;

- айнымалының атауы  (Label жолағында), мысалы, х2;

- шығару форматы (Format жолағында), мысалы, x немесе d;

регистрлер үшін:

- регистр атауы, мысалы, AR6;

- шығару форматы, мысалы, x немесе d;

Форматты көрсетпеген жағдайда, оналтылық формат қолданылады. Watch терезесінен айнымалыны немесе регистрді жою Watch менюінен Delete жолағын таңдау және жойылатын айнымалы индексін (терезедегі жлақ нөмірі) көрсету арқылы жүргізіледі. Терезеден Z айнымалысы мен AR5 регистрін жойыңыз.

3.2.9 STEP меню пунктін немесе F8 қолдана отырып бағдарламаны қадамдық режимде орындаңыз. Әр бұйрық орындалғаннан кейін айнымалыларды сақтаған процессор регистрлері мен мәліметтер жадысы ұяшықтарының мазмұны қалай өзгеретінін қараңыз. Дұрыс болатын нәтижелермен сәйкестігін қараңыз.

3.2.10 Бағдарламаның бастапқы мазмұнды жағдайына оралу үшін бағдарламадан шығып қайтадан жүктелу керек.

3.2.11 Бағдарламаны орындалуға RUN бұйрығы немесе F5 пернесі арқылы жіберіңіз.  Бұл жағдайда бағдарлама Esc пернесін басып тоқтатқанға дейін орындала береді. Бағдарлама тоқтаған бұйрық кездесоқ болып табылады. Бағдарлама автоматты түрде орындалған кезде экранға шығарылатын ақпарат мазмұны өзгермейді, болған өзгерістерді тек бағдарлама орындалуы аяқталғаннан кейін ғана көруге болады.

  3.2.12 Автоматты орындалу кезінгде бағдарламаны қолданушыға керек кез келген орында тоқтату үшін онда тоқтау нүктелерін орнатуға болады. Тоқтау кезінде айнымалылар өзгерісі мен жады және регистрлер мазмұнын белгілі бұйрықтар орындалғаннан кейін бақылауға болады. Тоқтау нүктесін бағдарламаның керек жеріне оған курсорды әкеліп тышқанның сол жак кнопкасын баса отырып орнатыңыз. Осы кезде таңдалған жолақ DISSASEMBLER терезесінде жанып тұрады. Бағдарламада көптеген тоқтау нүктелері орнатылуы мүмкін. Тоқтау нүктелері арасындағы бағдарламаның орындалуы RUN  бұйрығы орындалғанда (немесе F5 пернесін басқан кезде) іске асады. Тоқтау нүктесін алып тастау үшін қайтадан курсорды бағдарламаның керек жеріне әкеліп тышқанның сол жақ кнопкасын басу керек.

Бағдарламаның белгісі бар жерлеріне тоқтау нүктелерін орнатып орындалу дұрыстығын тексеріңіз..

 3.2.13 Тоқтау нүктелерін жойып RESTART бұйрығын тере отырып бағдарлама басына оралыңыз. Бұл кезде бағдарламалық санағыштың мазмұны ғана өзгеріп, ал регистрлер мен жады мазмұндары өзгермейтінін ескеру керек.

3.2.14 Х,Y,Z,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2 жады ұяшықтарының мазмұнын оларға бастапқы мәндерін енгізе отырып өзгертіңіз.

3.2.15 Бағдарламаның бастапқы 10 бұйрығын орындаңыз. Ол үшін STEP 10 бұйрығын теріңіз. STEP 10 бұйрығы орындалғанға дейін және орындаллғаннан кейін бағдарлама санағышы мәндерінің, сондай-ақ мәліметтер жадысы ұяшықтарының өзгеруін қадағалаңыз да бағдарламаның басына RESTART бұйрығы арқылы оралыңыз.

3.2.16 GO 0х0050  бұйрығын теріп (мұндағы 0x0050 L3 белгісіне сәйкес бұйрық адресі) бастапқыдан L3 белгісіне дейін бағдарлама бөлігін орындаңыз және CPU, WATCH және MEMORY терезелеріндегі өзгерістерді қадағалаңыз.

3.2.17 RESTART бұйрығы арқылы бағдарлама басына оралыңыз.

3.2.18 Симмулятор бағдарламасымен жұмыс істеген кезде бағдарламаның орындалу уақытын процессор жұмысының негізгі жиілігінің тактілерімен (период арқылы) өлшеуге болады. Ол үшін WATCH терезесіне clk регистрінің мәнін шығару керек. clk регистрі екі тоқтау нүктесі арасындағы бағдарлама жұмысы орындалуының уақытын дұрыс көрсетеді. Бағдарламаның керекті фрагментінің орындалу уақытын өлшеу үшін сол фрагменттің басы мен соңына тоқтау нүктесін қою керек те бағдарламаны фрагменттің басына дейін орындап (RUN бұйрығы)  кейін бағдарлама бұйрықтарын фрагменттің соңына дейін орындау керек (тағыда RUN бұйрығы).

Зерттеліп отырған процессордің бұйрықтық циклы 50 нс екенін ескере отырыпбағдарламаның негізгі бөлімінің орындалу уақытын өлшеңіз.

Осындай жолмен қойылған есепті шешу тұрғысынан бағдарламаны таңдау дұрыстығын тексеруге болады.

3.2.19 бұйрықтық жолақта QUIT тере отырып симмулятор бвғдарламасынан шығыңыз.

Зертханалық жұмыс нәтижесі бойынша отчет құрылмайды. Жұмыс соңында жұмысты қорғау орындалады. Қойылған сұрақтарға жауап бергенде симмулятормен жұмыс істегенде алған дағдыларды растау керкек.

 

2.3   Бақылау сұрақтары

 

2.3.1 бағдарламаны орындалуға жіберетін бұйрықтарды түсіндіріңіз. Әр бір іске қосу режимдері не үшін қолданылуы мүмкін?

2.3.2 Процессордің негізгі регистрлерінің қызметін олардың жадыдағы орнын түсіндіріңіз.

2.3.3 Бағдарлама орындалған кезде тоқтау нүктелері не үшін қолданылады? Бағдарламаны орындаудың кадамдық режимінің басқа режимдерден ерекшелігі неде? Иммитатор терезелеріндегі келтірілген сандар қандай форматтарда болуы мүмкін?

2.3.4 Таңдалған жады облысының мазмұнын қалай сақтауға болады?

2.3.5 0200 адрестен басталатын мәліметтер жадысы ұяшықтарының мазмұнын MEMORY терезесіне қалай шығаруға болады?

2.3.6 WATCH қарап шығу терезесін жасап онда Z2 ұяшығының мазмұны туралы ақпаратты шығарыңыз.

2.3.7 8 және 3 сандарын көбейту амалын орындаңыз. Оы амалды сондай-ақ SIM бағдарламасын қолдана отырып орындаңыз.

2.3.8 0FF  және 9 сандарын қосу амалын орындаңыз. Оы амалды сондай-ақ SIM бағдарламасын қолдана отырып орындаңыз.

 


 

3     Зертханалық жұмыс. Мәліметтерді тіркелген үтірлі просессорларда қарастыру

 

Жұмыстың мақсаты: TMS320C50 сигналдарды өңдеу цифрлық процессорінде бүтін, бөлшек, оң және теріс сандарды қарастыру форматтарын оқып үйрену.

 

3.1   Қысқаша теориялық анықтама

 

TMS320С5x тіркелген үтірлі процессордың бұйрықтар жүйесі таңбалық үлкен бит кезінде оң да теріс те сандарды қарасыруға мүмкіндік беретін қосымша кодта келтірілген екілік сандарды өңдеуге бағдарланған.

Тіркелген үтірлі сандарды қарастырғанда оның жағдайына байланысты бүтін немесе бөлшек сандарды қолданады. Бүтін сандарды қарастырудың максималды диапазоны абсолютті қателігі бірге тең кездегі қолданылатын разрядтар санымен анықталады, ал бөлшектерді қарастырғанда алу-қосу бір     (±1), және оның абсолютті қателігі бөлшектік бөліктегі қолданылатын разрядтар санымен анықталады

16 разрядты TMS320С5x процессорінің мәліметтер шинасы 16 разрядты, ал аккумуляторы (АСС) – 32 разрядты. Бүтін санды арифметика үлкен сандарды қарастыруға мүмкіндік береді, бірақ нәтижелерді 16 разрядты жады ұяшықтарында сақтау сұрақтары туындайды. Бөлшектік арифметиканы қолданғанда 32 разрядты аккумулятор есептеу нақтылығын өсіреді және қателердің жинақталуын азайтады. Нәтижені 16 разрядты жады ұяшығында сақтау үшін аккумулятордың жоғарғы разрядтары қолданылады. Бұл кезде нақтылықтың төмендеуі өте аз, өйткені аккумулятордың кіші разрядтарында жуықтаудың шуы болады.

3.1 суретінде бастапқы бөлшек сандар мен процессордегі қосымша кодтағы екілік сандардың сәйкестігі көрсетілген.

 

 

3.1 суреті

Бөлшек сандарды қарастыру форматы Q15 форматы ретінде анықталады (15 –  бөлінетін нүктенің оң жағындағы мағыналы разрядтар). АЛҚ мен көбейткіш шығысындағы есептелінетін бөлшек шамалардың есеп аралық мәндері басқа форматтарда келтірілуі мүмкін, соның ішінде Q31 немесе Q30.

Процессордің Q15 форматында бастапқы бөлшек санды жазу үшін оны 32768-ге көбейтіп бүтін бөлігін қалдырып, 16-лық жүйеге ауыстыру керек (егер бастапқы бөлшек теріс болса қосымша кодта). Ассемблер бұл есептеулерді бағдарламаны трансляция жасаған кезде орындауға мүмкіндік береді.

Процессорде орындалған есептеулер нәтижесін форматынан қарапайым түрге ауыстыру үшін кері түрлендірулерді орындау керек:

1)                Санды 16-лық жүйеден ондыққа ауыстыру.

2)                Алынған санды 32768-ге бөлу.

Таңбалы да таңбасыз да сандарды қосымша кодта алгебралық қосу/алу амалдары қарапайым екілік арифметика ережелері бойынша АЛҚ-да орындалады.

Көбейту амалы аппаратты іске асқан арнайыланған түйінде – көбейткіште іске асады. Көбейткіш екілік сандарды көбейту алгоритмін қосымша кодта іске асырады.

Бүтін сандарды көбейту нәтижесі барлық 32 разрядта орналасады. Егер бүтін сандарды көбейткен кезде бір ғана сөзбен шектелу керек болса (мысалы, есте сақтау құрылғысының ұяшығында сақтау үшін), онда шамасы 28-нен аспайтын сандарды көбейту керек және нәтижесі Р регистрінің кіші сөзінде орналасатын болады.

Бөлшек сандарды Q15 форматында көбейткен кезде нәтиже орналасатын 32 роазрядты Р регистрінің үлкен сөзі кіші мағыналы разрядтары алынып тасталған Q14 форматындағы (екі таңбалық разрядты) жуықталған мәні болып табылады.

Сонымен қандай сандар көбейтілетіне байланысты нәтиже Р регистрдің кіші немесе үлкен разрядында орналласады.

«Артық» таңбалық разрядтарды жоюдың екі шешімі бар:

1) аккумулятор мазмұнын бір битке солға ығыстыру, егер оның үлкен сөзін жадыда сақтау керек болса;

2)  Р регистрінің мазмұнын солға ығыстыру жолымен.

Ығыстырудың екінші нұсқасын Р регистрінің ығыстырғышы арқылы іске асыруға болады, ол ығыстырғыш ST1 басқару регистрінде орналасқан  2 разрядты РМ  регистрімен басқарылады. РМ-нің мазмұнын ығыстыру шамасын солға 1 немесе 4 разрядқа немесе оңға алты разрядқа екенін көрсету арқылы SPM бұйрығымен өзгертуге болады. Жалпы жүктемені түсірілгеннен кейін немесе SPM 0 бұйрығы арқылы РМ 0-ге орнатылады.

Егер ығыстыру режимін 1 бит солға орналастыратын болсақ, онда Р регистрінің мазмұнын аккумуляторда сақтаған кезде аккумулятордағы сандарды қарастыру форматы  Q31 (сандарды Q15 форматында көбейткен кезде).

Процессордің таңбаны ұлғайту режимі SXM бит жағдайымен анықталады (Sign Extension Mode), ол процессордің жағдайлар регистрінде орналасады және таңбаны ұлғайтудың керек немесе керек еместігін көрсетеді.

Битті орнату келесі бұйрықтармен орындалады:

SETC         SXM       ; SXM =1 – битті орнату (АЛҚ қосымша кодтағы сандармен жұмыс істейді);

CLRC SXM       ; SXM = 0 – бит орнатуды түсіру (АЛҚ таңбасыз сандармен жұмыс істейд).

Процессордің жалпы жүктемесін түсіргеннен кейін SXM биті 1-ге орнатылады.

Бөлшек сандарды қосымша кодта екілік жүйеде қарастыру келесі ерекшеліктерге ие: егер к-ге (+1) екілік кодта 1/32767 санын қосса -1 болады, яғни сан түбегейлі өзгереді, үлкен оң санның орнына үлкен теріс сан болады.

-       TMS320C50 процессорында OV (Overflow) толып кетуді бақылау биті жағдайлар регистрінде орналасады да аккумулятордағы шама оң және теріс сандар арасындағы шекарада жатса орнатылады, сондай-ақ 33-ші жоқ битке көшу болған кезде.

Тіркелген үтірлі TMS320 процессорларында толып кетумен жұмыс істеу режимі қарастырылған. Бұл режимде оң санның разрядтық тордың шегінен шығып кеткен кезінде мүмкін болатын ең үлкен оң саны орнатылады, ал  разрядтық тордың шегінен теріс сан шығып кеткенде модуль бойынша ең үлкен теріс сан орнатылады.

Толып кетумен немесе толып кетусіз жұмыс істеу режимі ST1 жағдайлар регистрінің OVM битінің мәнімен анықталады. 1 мәні кезінде толып кетумен жұмыс істеу режимі болады, ал 0-де – толып кетусусіз.

OVM  битінің 0-ге тең мәні ROVM немесе CLRC OVM бұйрықтарымен орнатылуы мүмкін, 1-ге тең мәні - SOVM немесе SETC OVM бұйрықтарымен.

Төменде жағдайлар регистрінің стандартты конфигурациясы оны іске қосу  амалдарын ұйымдастырудың мысалы келтірілген.

 

SETC        SXM    ; қосымша кодты қолдануға рұқсат беру

CLRC       OVM    ; толып кетуге рұқсат беру

SPM          1         ; Р регистрін аккумуляторға көшіргенде

                             ; 1 битке солға жылжыту

 

3.2   Жұмыстың орындалу тәртібі

 

3.2.1 Өзіңіздің жұмыс істеу папкіңізге келесі файлдарды көшіріп алыңыз:

-     sim5x.exe  - иммитатор бағдарламасы;

-     alias.bat - иммитатордың макро бұйрықтар жиынтықғы бар файл;

-     siminit.cmd иммитаторды басқарушы файл;

-     lab3.asm   - бағдарламаның бастапқы мәтіні;

-      lab3.cmd жинақтағыштың бұйрықтық файлы;

 

3.2.2 lab3.asm. бағдарламасын трансляциялаңыз және жинақтаңыз.

Трансляция жасау үшін бұйрықтық жолақта келесі бұйрықты теріңіз:

dspa.exe      -lsc     lab3.asm.

Жинақтау үшін үшін бұйрықтық жолақта келесі бұйрықты теріңіз:

dsplnk.exe           lab3.cmd.

3.2.3     sim5x.exe  бұйрығын теріп процессордың иммитаторын іске қосыңыз.

Ол кезде автоматты түрде lab3.out зертханалық жұмысының бағдарламасы, alias.bat макробұйрықтары бар файл және зертханалық жұмыста қолданылатын кейбір бұйрықтары көрсетілген lab3.txt мәтіндік файлы жүктеледі.

3.2.4     Төменде көрсетілген нұсқауларды ұстана отырып жұмысты орындаңыз.

Нұсқаулар бөлімшелері бағдарлама бөлімдерінің белгілерімен бірдей белгілермен бөлінген. Нұсқаулар мәтінінде бағдарламаның кейбір бұйрықтары қайталанады. Оқып үйрену келесі өрнектерді есептеу мысалында орындалады:

 

Y = (I*I) + (IL*IL) + (ILL*ILL) – бүтін сандар үшін,

X = (A*B) + (C*D) + (E*F) – бөлшек сандар үшін.

 

Бұл өрнектер оларға кіретін көбейтінділерді тізбектей жинау жолымен есептеледі. Жұмысты орындау алдында өрнектердің нықты мәндерін есептеп алу керек. Коэффициенттердің қолданылатын мәндері төменде TABLE кестесінде келтірілген. Бөлшек сандарды қолданғанда олардың мәні 32768 шамасына сәйкесті 1-ге нормаланады.

3.2.5      Жадыда айнымалылар мен тұрақтылардың орналасуы.

.bss   A,13

B                .set    A+1

C                .set    B+1

D                .set    C+1

E                 .set    D+1

F                 .set    E+1

X                .set    F+1

I                  .set    X+2

IL               .set    I+1

ILL             .set    IL+1

Y                .set    ILL+1

 

3.2.6      Бағдарлама жадысында орналасқан тұрақтылар мәнінің кестесі

            *  32768 соответствует единице

 

TABLE       .word 32768*9/10, 32768*8/10, 32768*7/10; A=0.9, B=0.8, C=0.7

                   .word 32768*6/10, 32768*-1, 32768*4/10    ; D=0.6, E=-1.0, F=0.4

                   .word 32768*0,0,5,100                      ; X=0, XA=0, I=5, IL=100

                   .word 1000,0,0                                  ; ILL=1000, Y=0, Y+1=0

 

3.2.7      Тұрақтыларды бағдарлама жадысынан мәліметтер жадысына көшіру

 

.sect  "Vectors"

RESET       B       M1

        .text

M1:

Тұрақтыларды бағдарлама жадысынан мәліметтер жадысының резервтелген орнына көшіру

 

        LAR     AR1,#A

        MAR     *,AR1

LACC    #TABLE

        RPT     #12

        TBLR    *+

 

mem 0x200 бұйрығын теріңіз. Go INT бұйрығын орындаңыз. Ол кезде INT белгісіне дейінгі бағдарлама бөлігі орындалу керек және мәліметтер жадысында бағдарлама жадысынан көшірілген тұрақтылар пайда болады.

3.2.8      Аккумулятордың кіші разрядтарындағы бүтін сандармен жұмыс істеу

Y = (I*I) + (IL*IL) + (ILL*ILL) өрнегін есептеу.

INT:

        LDP     #A            ; А-ны орналастыруға жады парағын көрсеткіш

        ZAC                                ; (ACC)=0

        SACL    Y+1         ; ACC – ACCL-дың кіші разрядтарын сақтау

        LT      I

        MPY     I               ; (P)=I*I

        LTA     IL              ; (ACC)=I*I

        SACL    Y+1         ; ACCL-ды сақтау

        MPY     IL             ; (P)=IL*IL

        LTA     ILL            ; (ACC)=I*I+IL*IL

        SACL    Y+1         ; ACCL-ды сақтау

        MPY     ILL           ; ILL*ILL

        APAC                    ; (ACC)=(I*I)+(IL*IL)+(ILL*ILL)

        SACL    Y+1         ; ACCL-дың кіші сөзін сақтау

        SACH    Y             ; ACCL-дың үлкен сөзін сақтау

FLOAT1 белгісіне дейін бағдарлама франментін қадам бойынша орындаңыз.

Барлық жеке қосындылар мен соңғы нәтижені қолмен есептеген есептеулер нәтижесімен салыстырыңыз. Көңіл аударыңыз, үшінші көбейтіндіні қосқанда АСС-ның кіші сөзі толып кеткенде қате пайда болады.

3.2.3      Бөлшек сандармен жұмыс істеу

        X = (A*B) + (C*D) + (E*F) өрнегін есептеу.

1) OVM толып кету режимінің опцияларын бағалау

а) есептеу нәтижесін АСС-дан есте сақтау құрылғысына жібергенде ығысудың жоқтығы

 

FLOAT1:    

LDP     #A

       SPM     0                          ; PM = 0

       CLRC  OVM          ; OVM = 0

       CALL    Q31          ; Х-ті есептеу қосалқы бағдарламасын шақыру

FLOAT2:

       SETC  OVM          ; PM = 0, OVM = 1

       CALL    Q31          ; Х-ті есептеу қосалқы бағдарламасын шақыру

 

* АСС-дан есте сақтау құрылғысына жібергенде 1 разрядқа ығыстырусыз Х –ті  есептеудің қосалқы бағдарламасы

Q31:

        ZAC

        SACH  X

        LT        A

        MPY    B

        LTA     C

        SACH  X

        MPY    D

        LTA     E

        SACH  X

        MPY     F

        APAC

        SACH   X

        RET

        .end

 

б) есептеу нәтижесін АСС-дан есте сақтау құрылғысына жібергенде ығысудың болуы

 

FLOAT3:

        LDP     #A

        SPM     0                         ; PM = 0

        CLRC OVM          ; OVM  0

        CALL    Q30                   ; Х –ті  есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру

 

FLOAT4:

        SETC OVM          ; PM = 0, OVM = 1

        CALL    Q30                   ; Х –ті  есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру

 

* АСС-дан есте сақтау құрылғысына жібергенде 1 разрядқа ығыстырулы Х –ті  есептеудің қосалқы бағдарламасы

 

Q30:

        ZAC                      ; (ACC)=0

        SACH    X+1,1      ; АСС-ның үлкен сөзін 1 разрядқа ығыстырумен сақтау

        LT      A                ; (T)=A

        MPY     B              ; (P)=A*B

        LTA     C              ; (T)=C  (ACC)=A*B

        SACH    X,1          ; АСС-ның үлкен сөзін 1 разрядқа ығыстырумен сақтау        MPY     D                          ; (P)=C*D

        LTA     E               ; (T)=E   (ACC)=A*B+C*D

        SACH    X,1          ; АСС-ның үлкен сөзін 1 разрядқа ығыстырумен сақтау        MPY     F                          ; (P)=E*F

        APAC                   ; (ACC)=A*B+C*D+E*F

        SACH    X,1          ; АСС-ның үлкен сөзін 1 разрядқа ығыстырумен сақтау        RET

 

2) РМ опциясының әсері – Р регистрінен АЛҚ-ға жіберген кезде көбейту нәтижесінің ығысуы, жалпы нәтиженің ығысуы болмаған кезде

FLOAT5:

        SPM     1       ; PM = 1

        CLRC OVM        ; OVM = 0

        CALL    Q31          ; Х –ті  есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру

 

FLOAT6:

        SETC OVM   ; OVM = 1

        CALL    Q31          ; Х –ті  есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру

 

SXM белгісіне дейін бағдарлама фрагментін қадам бойынша орындаңыз. Процессор бұйрықтары орындалуының нәтижелерін (есептеу нәтижелері) кестеге енгізіңіз. Оған барлық жеке қосындылардың мәні мен ығыстырудың опциясына байланысты соңғы нәтиже енгізіледі; нәтижелерді нақты есептеулермен салыстырыңыз. Барлық жеке қосындылар мен соңғы нәтиже мәнін ондық жүйеде Watch терезесінен көруге болады.

3) АСС-ның кіші сөзіндегі опцияның орындалуына SXM таңбасының кеңейту режимі опциясының әсері. SXM=0 кезінде сандар таңбасыз болып есептеледі, SXM=1 кезінде сандар қосымымша кодта таңбалы болып есептеледі.

 

 * SXM=0

        CLRC SXM

        ZAC

        SUB     #5                        ; (ACC)=0-5

        ZAC  

        SUB     #(-5)                   ; (ACC)=0-(-5)

        LACC    #(-5)        ; загрузка в ACC числа

        ADD     #6             ; (ACC)=-5+6

        LACC    #(-5)        ; загрузка в ACC числа

        SUB     #(-6)          ; (ACC)=-5-(-6)

*  SXM=1

        SETC SXM

        ZAC

        SUB     #5              ; (ACC)=0-5

        ZAC

        SUB     #(-5)           ; (ACC)=0-(-5)

*      LACK  #(-5)          ; санды АСС-ға жүктеу

LACC  #(-5)

 

        ADD     #6             ; (ACC)=-5+(6)

*      LACK    #(-5)        ; санды АСС-ға жүктеу

        LACC #(-5)

        SUB     #(-6)          ; (ACC)=-5-(-6)

HALT:

        NOP

 

3.1 Кесте

 

PM

 

OVM

Жадыға жазған кездегі ығысу

Есептеу аралық және соңғы нәтиже

Қосымша

Нақты

ACC

Жады

0

0

0

0.72

1.14

0.74

 

 

 

0

1

0

 

 

 

 

0

0

1

 

 

 

 

0

1

1

 

 

 

 

1

0

0

 

 

 

 

1

1

0

 

 

 

 

 

3.2 Кесте

SXM

Амал

Нәтиже

    0

 

 

  1

 

 

 

3.3  Есеп беру мазмұны

 

3.3.1 Түпкілікті түсіндірмесі бар бағдарлама мәтіні.

3.3.2 PM, SXM, OVM  регистрлер жағдайының мазмұны және бағдарлама жұмысының нәтижесі бар 3.1 және 3.2 кестелері.

3.3.3 Бағдарлама орындалу нәтижесінің қолмен есептеу кезінде алынған нақты мәндермен салыстыру жөнінде қорытынды.

 

3.4           Бақылау сұрақтары

 

3.4.1 Оң екілік санды теріс екілік санға ауыстыру тізбектілігін түсіндіріңіз.

3.4.2 «Ұзын» регистрге «қысқа» санның жазылуын түсініріңіз.

3.4.3 Екілік кодқа келесі сандарды аударыңыз: 3; -3; 30; -30; 100; 64; -65; -87.

3.4.4 Неге көбейту орындалғаннан кейін үлкен сөзді аккумуляторда сақтаймыз?

3.4.5 Үлкен сөзді аккумуляторда сақтаған кезде неге 1 разрядқа солға ығыстыру қолданылады?

3.4.6 «Q15 форматы» нені білдіреді?

3.4.7 Бүтін екілік сандарды қарастыру нақтылығы немен анықталады?

3.4.8 Бөлшек екілік сандарды қарастыру нақтылығы немен анықталады?

3.4.9 Егер 1-ге Q15 форматында 1-ді қосса не болады?

3.4.10 Егер 0-ден Q15 форматында 1-ді алса не болады?

 

4       Зертханалық жұмыс

 

Сигналдарды цифрлық өңдеудің негізгі амалдарын шынайы уақыт режимінде жұмыс істейтін TMS320с5x процессорінде іске асыру

 

Жұмыстың мақсаты: DSK отладка жасау платасымен танысу және оның жұмысын сигналдарды цифрлық өңдеудің негізгі амалдарын шынайы уақыт режимінде TMS320C50 процессорінде іске асыруды оқып үйрену.

 

4.1   Қысқаша теориялық анықтама

 

Texas Instruments фирмасының TMS320C50 цифрлық сигналдық процессорының жұмысын жақсы игеру үшін Texas Instruments фирмасы  Digital Starter Kit (DSK) платасын шығарды, ол шынайы уақыт масштабында цифрлық сигналдарды өңдеу үшін процессорді қолданып тәжірибелерді орындау кезінде оқып үйрену инструменті болып табылады. Платаға кіретіндер:

- тіркелген үтірлі TMS320C50 процессорі;

- көлемі 32 Кб бағдарламаланатын ТЕСҚ (PROM);

- интерфейс соединения с компьютером через порт RS232;

- TLC32040 АЦТ/ЦАТ сұлбалары негізіндегі аналогтық интерфейс;

- эмуляции интерфейсі.

Процессор кристаллының ішінде оперативті жады болады (ОЕСҚ), ол 10К-дан бағдарлама және мәліметтер жадысы орната алады. АЦТ/ЦАТ сұлбасы микрофон, динамик немесе құлақшын арқылы аналогты енгізу-шығару үшін арналған және процессордың тізбектілік портына қосылған. Бұл сұлбаның тіректік жиілігі процессордың таймерімен орнатылады және 10 МГц-ке тең.

Отладка жасау режимінде процессордың модулімен жұмыс жасау үшін тұрақты жадыдан dsk5d монитор бағдарламасы (отладка жасау бағдарламасы) іске қосылады және монитор экранында процессордың барлық регистрлері мен жадысының жағдайын, сондай-ақ дизассемблерлік бағдарламаны көрсететін графикалық панель пайда болады.

Графикалық панель терезелік тип бойынша ұйымдастырылған және келесі мүмкіндіктерді береді:

-       орындалушы бағдарламаларды жүктеп DISASSEBLY терезесінен олардың дизассемблерлік түрін көруге болады;

-       бағдарламаны қадамдық және автоматты (үзіліссіз) режимдерде орындауға, процессор жадысы облыстары мен регистрлерінің мазмұнымен болып жатқан өзгерістерді қадағалай отырып олардың орындалуын бақылауға  мүмкіндік береді;

-       бағдарлама үзіліссіз орындалып жатқанда тоқтау нүктелерін қою.

Сигналдарды цифрлық өңдеудеудің негізгі амалы болып сигналды белгілі m санақ шамасына кідірту (m / Fd, уақытына, мұндағы Fd дискреттеу жиілігі), ол цифрлық сүзбелеудің барлық алгоритмдерінде кездеседі. Оның бағдарламалық іске асуының екі жолы бар:

1) Санақтар жазылатын жады массиві ұйымдастырылады, санақтарды жазу мен оқу барлық уақытта бір адрестен орындалады, яғни ( Z-m ) кідіріс желілерінің кіру және шығу нүктелері тұрақты болып қалады, ал жады ұяшықтары арасында шынайы физикалық кідіріс желісінде сигналдың өтуін имитациялайтын мәліметтер орын ауыстырады (ығысады).

2) Санақтар жазылатын жады массиві ұйымдастырылады, бірақ ол кезде кідіріс желілерінің кіру және шығу нүктелері ауысады, яғни бөлінген массив шегінде жазу және оқу адрестері циклдық өзгереді. Бұндай массив циклдық буфер деп аталады (ЦБ). Бұл тәсіл кезінде жады ішіндегі мәліметтер қозғалмайды. Бұл процессордың өндірістілігіне талаптпрда айтарлықтай төмендетеді, өйткені мәліметтердің орын ауыстыру амалдарының үлкен шамасын азайтады.

Кідіріс желілерін іск асырудың барлық түрінде керекті жады облысының шамасы кідірістелетін санақтар шамасы, яғни кідіріс желісінің ұзындығымен анықталады.

TMS320C50 процессорінде екі циклдық буферді аппараттық ұйымдастырудың механизмдері бар.  Цилдық буферлерді мәліметтерді адрестеудің жеке түрі ретінде қолдану №5 зертханалық жұмыста қарастырылған.

Құрылымдық сұлбасы 4.1 суретінде келтірілген тек қана кідіріс желісінен тұратын цифрлық тізбекті іске асыру мысалын келтірейік.

 

 

4.1 Суреті  

 

Бұл тізбектің кіріс-шығыс теңдеуі келесі түрге ие:

 

.

 

Төменде 4.1 суретінде көрсетілген құрылымдық сұлбаны іске асыратын бағдарлама келтірілген.

 

;LAB6_1.ASM  бағдарламасы

                   .version 50

                   .mmregs

LENGTH   .set    5                                    ; буфер ұзындығын анықтау

                    sect   "BUFFER"

BUFFER    .space  LENGTH*5                  ; циклдық буфер үшін орын резервтеу

               .data

ONE         .word   07FFFh

X              . word   0

Y               .word   0

                  .text

* буферді ұйымдастыру

        LDP      #0

                  SPLK    #BUFFER,CBSR1                           ;буфердің бастапқы адресі

                  SPLK    #(BUFFER+LENGTH-1),CBER1  ; буфердің соңғы адресі

                  LAR     AR1,#BUFFER                                ; буфердің сілтегіші

                  SPLK    00001001b,CBCR                           ;разрешение буфера

                  MAR     *,AR1                                                   ;кезекті қосымша регистрді орнату

* буферді тазалау

               ZAP

                RPT        #(LENGTH-1)

                 SACL    *+

* Х ұяшығында сигналдың бастапқы мәнін құру

               LDP     #X

               LACC    ONE

               SACL    X

* кідіріс желісі

BEGIN       LACC    *                  ;кіріс сигналын оқу

               SACL    Y                    ;шығыс сигналын жазу

               LACC    X                 ; кіріс сигналын оқу

               SACL    *+                   ; кіріс сигналын кідіріс желісіне жазу

* сигналдың өзгеруі

                 ROR                      ; оңға ығыстыру арқылы сигналды екі есе кішірейту

       SACL    X       ; кіріс сигналының жаңа мәнін сақтау

       ZAP             ; ACC-ны нөлдеу

               B       BEGIN

                .end

 

Кідіріс желісі келесі түрде ұйымдастырылған. Желінің шығыс сигналын оқу адресі және кіріс сигналын жазу адреі желіге әр бір жүгінген сайын бір болып қалады. Желі ұяшығынан бастапқыда кіріс сигналын оқу орындалады, бұл мән енді керек болмағадықтан, ол ұяшыққа кезекті кіріс санағы жазыла береді. Бұл санақты оқу желіге жүгіну m (length) периодынан кейін орындалады, яғни m / Fd уақытына кідіріспен. Кіріс санағы жазылғаннан кейін адрестің модификациясы орындалады.

Бұл мысалда кіріс сигналы ретінде бірлік цифрлық секіріс қолданылады, ол әр бір келесі санақта аккумулятор мазмұнын 1 разрядқа оңға ығыстыру жолымен 2 есе азаяды.

СЦӨ алгоритмдерін іске асыру кезінде толып кетумен байланысты сигналды масштабтау мәселесі орын алады, мысалы қосу кезінде (қосу нәтижесі 1-ден асса).

Цифрлық тізбектің кіріс санақтарының деңгейін төмендету үшін оларды масштабтау коэффициентіне көбейту керек, ол осы тізбектің АЖС-сының максимумына кері  шама ретінде анықталады. Мысалы, егер масштабтық көбейткіш GAIN = 0,5 болса, онда ол бағдарламада 0,5∙32768 = 4000h 16-лық сан ретінде көрсетіледі.

Тізбек шығысында кіріс санақтарының деңгейін өсіру үшін оларды бірден үлкен коэффициентпен көбейту керек. Қалыпты жығдайда процессорде 1-ден үлкен сандар қолданылмайтындықтан келесідей істеу керек: санның бастапқы мәніне сол мәннің масштабтық көбейткіштің бөлшек бөлігіне көбейтілген шамасын қосады. Мысалы масштабтау коэффициенті 1,5-ке тең болған кезде бұл амалды сипаттайтын теңдеу келесі түрге ие

 

.

 

Тура және кідірілген сигналдарды қосуды сипаттайтын теңдеу келесі түрге ие:

 

мұндағы  length – сигнал кідірілетін санақтар санымен өрнектелген кідіріс желісінің ұзындығы. 

Кідіріс желісі, екі көбейткіш және сумматоры бар тізбекті іске асыру мысалын қарастырайық, онда кіріс-шығыс тізбегінің теңдеуі келесі түрге ие болады:

.

 

Бұндай тізбектің құрылымдық сұлбасы 4.2 суретінде келтірілген. Бұл мысалда length тактілеріне кідірілген және g1 салмақтық коэффициентіне көбейтілген санақты g0 салмақтық коэффициентіне көбейтілген кіріс санақтарының қосындысы іске асады.

 

 

4.2 Суреті

4.2 суретіндегі құрылымдық сұлбаны іске асыратын бағдарлама төменде көрсетілген:

 

; lab6_3.asm бағдарламасы

                   .version        50

                   .mmregs

LENGTH    .set            7000

                   .data

* АЦТ/ЦАТ сұлбасы үшін параметрлерді енгізу

TA              .word   18

RA              .word   18

TB              .word   36           

RB              .word   36           

AIC_CTR   .word   29h

FLAG         .word   0

* циклдық буфер үшін орын резервтеу (кідіріс желісі)

                   .sect           "BUFFER"

                   .bss            BUFFER,LENGTH

* тұрақтылар мен айнымалылар мәндерінің қабылданулары

X                          .word           0

Y                          .word           0

G0              .word           32768*34/100   ; 02B85h

G1              .word           32768*125/1000  ; 01000h

                   .include        "init.asm"   ; АЦТ/ЦАТ-ты күйге келтіру файлын қосу BEGIN:

* режимдерді күйге келтіру

                     LDP     #0

                     CLRC    OVM

                     SPM     0

                      SPLK    #12h,IMR

* кідіріс желісін тазалау

                       LAR     AR1,#BUFFER

                       LAR     AR2,#(LENGTH-1)

                       MAR     *,AR1

                       ZAP

                       CLEAR   SACL    *+,AR2

                       BANZ    CLEAR,*-,AR1

                       CLRC    INTM

* циклдік буферді ұйымдастыру

                       SPLK    #BUFFER,CBSR1

                       SPLK    #(BUFFER+LENGTH-1),CBER1

                       LAR     AR1,#BUFFER

                       SPLK    00001001,CBCR

                       MAR     *,AR1

                       LDP     #FLAG

                       BEG:    BIT     FLAG,15     ; АЦТ-дан үзілісті күту

                       BCND    BEG,NTC

                       XPL     #1,FLAG                ; үзіліс келу белгісін өзгерту

* негізгі бағдарлама

                       LDP     #X

                       ZAP                          ; Р регистрі мен АСС-ны тазалау

                       LT      X                    ; Т-регистріне Х-ті жүктеу

                       MPY     G0                ; X(n)*G0-ді іске асыру

                       APAC                       ; (ACC)+X(n)*G0

                       LT      *                     ;Желі шығысындағы сигналды Т-ға жүктеу

                       MPY     G1                ; X(n-m)*G1-ді іске асыру

                       APAC                       ; Y(n)=X(n)*G0+X(n-m)*G1

                       SACH    Y,1                       ; шығыс сигналды У-те сақтау

                       ZAP                          ; ACC-ны нөлдеу

                       LACC    X,14                      ; Х сигналын АСС-ға жүктеу

                       SACH    *+,1                      ; кідіріс желісіне жазу

                       B       BEG                 ; келесі санақты күтуге көшу

 

* қабылдағышты үзуді өңдеу қосақы бағдарламасы

 

RECEIVE:

                        LAMM    DRR

                        LDP     #X

                        SACL    X

                        LACC    Y

                        AND     #0FFFCh

                        SAMM    DXR

                        LDP     #FLAG

                        XPL     #1,FLAG

                        RETE

                        .end

 

Бағдарламаға .include дерективасы арқылы init.asm файлы қосылады, оның мазмұнында АЦТ/ЦАТ сұлбаларын күйге келтіру бұйрықтары бар. Бағдарлама шынайы уақыт масштабында қолдану үшін арналған.

 

4.2   Жұмыстың орындалу тәртібі

 

4.3.1 LAB6_1.ASM және LAB6_3.ASM бағдарламаларының мәтіндерімен танысып жазбаша түрде түпкілікті түсіндірме беріңіз.

4.3.2 LAB6_3.ASM бағдарламасының бастапқы мәтінін өзіңіздің тапсырма нұсқаңызға сәйкесті өзгертіңіз. Тапсырма нұсқалары 4.1 кестесінде келтірілген.       

4.1 Кесте

Нұсқа нөмірі

m

G0

G1

1

40

0,5

0,25

2

97

0,25

0,5

3

63

0,125

0,5

4

58

0,25

0,25

5

75

0,5

0,5

6

68

0,25

0,125

7

93

0,125

0,5

8

79

0,5

0,125

9

65

0,25

0,5

10

84

0,125

0,25

 

4.3.3 Өзіңіздің Lab_6 жұмыс каталогыңызды жасаңыз және оған транслятор мен  dspa.exe және dsplnk.exe, сондай-ақ lab6_1.asm, lab6_1.cmd (жұмыс бағдарламалары) және dsk5d.exe (платаның қалыпқа келтіру бағдарламасы) жинақтағыш файлдарын көшіріңіз.

4.3.4 Lab6_1.asm бағдарламасына трансляция мен компановка жасаңыз.

4.3.5 Платаның қоректену көзін қосып оған dsk5d.exe бағдарламасын жүктеңіз.

4.3.6 Қалыпқа келтіру бағдарламасына Lab6_1.out бағдарламсын жүктеу керек  (L C бұйрықтары, файл атауы).

4.3.7                        MEMORY терезесінде 300h бастапқы адресін кіріс және шығыс сигналдарының сақиналық буфер мазмұнының өзгеруін қадағалау үшін орнатыңыз (D  M   A   300 бұйрықтары).

4.3.8      Бағдарлама орындалуының 0a16h адресі бойынша тоқтау нүктесін орнатыңыз.

4.3.9 Бағдарламаны орындалудың әр бір периодынан кейін (кідіріс желісіне жүктену) бағдарлама енгізілген тоқтау нүктелерінде(клавиша F5) тоқтайтындай етіп іске қосыңыз.

4.3.10 Әр бір тоқтауда кіріс сигналы (306h адресі), шығыс сигналы (307h адресі), кідіріс желісінің ішіндегі мәліметтердің өзгеруіне ерекше көңіл бөлу керек. Кідіріс желісін іске асыру үшін буфер ұяшықтары қолданылады. Олар сигналдармен тізбектілей толтырылу керек, оның бірінші мәні әр бір қадам сайын бастапқыда 1 (7FFFh) есе кейін екі есе азайып отырады. Сондай-ақ AR1адрестік көрсеткіштің өзгеруіне көңіл аударыңыз, яғни кідіріс желісінің кіріс және шығыс адрестерінің өзгеруіне. 0-ден ерекше кіріс сигналы тек кідіріс желісі толғаннан кейін ғана пайда болады, яғни 5 периодтан кейін. Осыны кідіріс шамасы деп атайды.

4.3.11Бағдарламаның бастапқы мәтінінде кідіріс шамасын өзгертіп тәжірибені қайталаңыз.

4.3.12 Өзіңіздің Lab_6 жұмыс істеу каталогыңызға lab6_3.asm, lab6_3.cmd (жұмыс бағдарламалары) және dsk5L.exe (платаны жүктеу бағдарламасы) файлдарын көшіріңіз.

4.3.13 Өзіңіздің тапсырма нұсқаңызға сәйкесті бағдарлама мәтініне өзгерістер енгізіңіз және lab6_3.asm бағдарламасына трансляция мен жинақтау жүргізіңіз.

4.3.14 Тура және кідірілген сигналды тыңдац үшін плата шығысын (OUT) компьютердің дыбыстық картасының сызықтық кірісіне қосу керек (кірісі көк түс). Жасыл түсті кіріске құлақшын (ақ түсті сым) немесе динамик қосылады. Платаның кірісіне (IN) ашық ұшты сымды қосыңыз Кіріс сигналының иммитациясы ретінде сымның ашық бөлігіне қол тигізгенде құлақшын арқылы «сытыр» естіледі.

4.3.15 Платаны қоректену көзіне қосып оған lab6_3.out орындалушы бағдарламаны жүктеңіз, ол үшін DOS бұйрықтық жолағында келесі бұйрықты теріңіз:

dsk5l.exe     lab6_3.out

dsk5l.exe бағдарламасы платаға lab6_3.out бағдарламасын жүктейді және оны орындалуға автоматты түрде жүктейді, ол туралы хабар экранда пайда болады. Бағдарлама орындалуын ESC пернесі арқылы орындауға болады.

4.3.16 Құлақшын арқылы тура және кідірлген сигналдың өтуін тыңдаңыз (кіріс сигналының кідірілуі). Кідірісті нақтырақ тіркеу үшін бағдарламада кідіріс желісінің ұзындығын өсіру керек те, өсуі 1000 еседен асатындай, бағдарламаны орындалуға қайта жіберу керек. «ЭХО» әсердің болатынына көз жеткізу керек.

 

4.4       Есеп берудің мазмұны

 

4.4.1 Бағдарлама жұмысының нәтижелері.

4.4.2 Нәтижелер бойынша қорытынды.

 

4.5       Бақылау сұрақтары

 

4.5.1 Қандай кідіріс желілерін ұйымдастыру тәсілдері бар, олардың принципиалдық айырмашылықтары қандай?

4.5.2     TMS320C50 сигналдық процессорынде кідіріс желілерін ұйымдастыру принциптерін түсіндіріңіз.

4.5.3     Циклдық буферді қаай жасайды?

4.5.4     Сигнал деңгейін азайту амалы қалай іске асады?

4.5.5     Сигналды ұлғайту амалы қалай іске асады?

4.5.6      теңдеуін іске асыртын бағдарлама фрагментін келтіріңіз.

4.5.7       теңдеуін іске асыртын бағдарлама фрагментін келтіріңіз..

4.5.8      теңдеуін іске асыртын бағдарлама фрагментін келтіріңіз.

4.5.9      теңдеуін іске асыртын бағдарлама фрагментін келтіріңіз.

Әдебиеттер тізімі

 

1. Солонина А.И., Улахович Д.А., Яковлев Л.А. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов – СПб.: БХВ - Петербург, 2001. - 464 с.

2. Лэй Э. Цифровая обработка сигналов для инженеров и технических специалистов: практическое руководство. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 336 с.

3. Айфичер Эммануил, Джервис Барри. Цифровая обработка сигналов: практический подход. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 992 с.

4.Бойко В.И., Гуржий А.Н. и др. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004. – 464 с.

5. Гольденберг Л.М. и др. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. Задачи и упражнения: учебное пособие.- М.: Радио и связь,  1992.-256 с.

6. Петрищенко С.Н. Конспект лекций для магистрантов по специальности 5М0719 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации. – Алматы:АИЭС, 2009. – 36 с.

7.Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М. и др. Основы цифровой обработки сигналов: курс лекций. – СПб.: БХВ - Петербург, 2005. - 768 с.

 

Мазмұны

 

1 Зертханалық жұмыс. Цифрлық тізбектердегі кванттау эффектілерін зерттеу

 

3

2 Зертханалық жұмыс. Сигналдық процессор симмуляторында бағдарламаларды зерттеу

 

11

3 Зертханалық жұмыс. Мәліметтерді тіркелген үтірлі просессорларда қарастыру

 

19

4 Зертханалық жұмыс. Сигналдарды цифрлық өңдеудің негізгі амалдарын шынайы уақыт режимінде жұмыс істейтін TMS320с5x процессорінде іске асыру

 

28

Әдебиеттер тізімі

36

 

                 2011 жыл жоспары, реті 201.