Алматы байланыс және энергетика институты

 

Байланыс экономикасы және менеджмент кафедрасы

 

 

 

 

 

 

КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ

Семестрлік тапсырмаларды орындауға арналған методикалық сілтеме

(күндізгі оқитын студенттердің 050719 – Радиотехника, электроника және

телекомуникация мамандығына арналған)

 

 

Алматы 2006

 

 

 

 

ҚҰРАСТЫРҒАНДАР:  Базылов К.Б., Алибаева С.А., Аманжолова К.Б., Бабич А.А. Кәсіпорын экономикасы. Семестрлік тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нусќаулар (050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының күндізгі бөлімінде оқитын студенттер үшін) -Алматы: АЭжБИ, 2006.-38б.

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіпорын экономикасы семестрлік тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нусќаулар 050719 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған.

әдістемелік нусќауда байланыс кәсіпорындары жұмыстарының нақтылы міндеттері көрсетілген. Оларды орындау, тақырыпты толық игеруге жәрдем жасайды.

Кесте. 27, библиогр.-4 атау.

 

 

 

 

 

 

 

Пікірші: КазҰТУ экон.ғыл.канд., маркетинг және менеджмент кафедрасының меңгерушісі Байтанаева Б.А.

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының 2006 жылғы жоспары бойынша шығарылды.

 

 

© Алматы байланыс және энергетика институты, 2006 ж.


 

1 Жалпы жағдай

 

1.1        Жалпы  нұсќау

 

Нарыќ экономикасы жағдайында байланыс кәсіпорындарының экономикалыќ ќорытындыларын талдау мәселелерінің пайдаланылмаған тиімділіктің, өндіріс өнімділігін және өнім сапасын жоғарлату жұмыстарының маңызы көтеріле бермек.

        Семестрлік тапсырмаларды орындаудың маќсаты - студенттердің теориялыќ білім деңгейін және алда тұрған міндетін тәжірибе жұзінде іске асыра білуін тексеру.

        Студенттер 1 және 2 семестрлік тапсырмаларды орындайды.

        Бірінші семестрлік тапсырмада студенттер теориялыќ сұраќтарға жауап беріп, есеп шығарады.

        Екінші семестрлік тапсырмада студенттер кұрделі есептерді шығарады.

        №1, №2 семестрлік тапсырмаларды бөлек немесе бірге орындауға болады. Тапсырмаларды орындағанда студенттер тиісті әдебиеттерді ќолданулары керек.

 

 

1.2 Вариантты алу

 

Семестрлік тапсырма сынаќ кітапшасы арќылы алынады.

1-ші семестрлік тапсырманың теориялыќ сұраќтарының нөмірі студенттің сынаќ кітапшасының соңғы ұш санының ќосындысы ретінде алынады. Мысалы:

- ХХХ 035 сынаќ кітапшасының нөміріне 8-таќырып жатады. (0+3+5═8);

- ХХХ010 сынаќ кітапшасының нөміріне №1-таќырып жатады (0+1+0═1);

а) есептің нөмірі төмендегіше алынады:

есептің нөмірі сынаќ кітапшасының соңғы санына, ал алынған есептің вариант нөмірі сынаќ кітапшасының соңғы санының алдындағы санына сәйкес келеді:

  - ХХХ035 сынаќ кітапшасының нөміріне, №5 есеп, ал керекті деректер 3 вариант бойынша алынады;

  - ХХХ099 сынаќ кітапшасының нөміріне, №9 есеп, ал керекті деректер 9 вариант бойынша алынады;

         

2 семестрлік тапсырма.

2-ші семестрлік тапсырманы орындау ұшін есеп нөмірін алу төмендегіше болады: есептің нөмірі студенттің фамилиясының 3-ші әріпіне сәйкес алынады және 1.1- кесте арќылы табылады.

Алынған есептің керекті деректерін алатын вариант нөмірі сынақ кітапшасының соңғы санына сәйкес келеді.

 

1.1   -кесте Есеп нөмірін табу (2-ші семестрлік тапсырма)

Фамилияның 3-ші әрпі

2-ші семестрлік тапсырманың есеп нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

И

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Т

У

Ф

Л

М

Н

О

П

Р

С

Я

Ь

Ы

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

   

 

1.3 Семестрлік тапсырмаларды орындауға ќойылатын талаптар

 

Семестрлік тапсырмаларды орындауға ұсынылған әдістемелік нұсќауларды ќолдану керек.

Семестрлік тапсырма орындалғаннан кейін, белгіленген уаќытта рецензия берілуі тиіс.

Студент орындалған тапсырмаларды ќорғауға дайын болуы керек, шығарылған есептерге, жазылған ќортындыларға, теориялыќ сұраќтарға, жөнделген ќателерге негізделген тұсінік беруі тиіс.

Егер, орындалған тапсырмаларға керекті өзгерістер кіргізу керек болса, студент көрсетілген кемістіктерді тапсырманы ќорғауға дейін орындауға тиісті.

        Семестрлік тапсырманы ќаламмен жазып орындауға да болады, параќтың шетіне (формат А4) рецензенттің ескертулерін жазатын алаң ќалдыру керек, жазғанда әдемілікті де саќтай білу керек. Тапсырманың варианты толыќ жазылуға тиісті. Сыртќы мұќабасына студенттің деректері жазылады. Тұсінік жазба, стандартты параќта орындалуы ќажет. Семестрлік тапсырманы, стандартты аќ параќ ќағазда, яғни параќтың бір бетінде орындалғанда, жалпы ќойылған белгілі талаптар (ФСРК 10352 – 1910 у.е – 001- 2002 оќу жұмысы)  орындалуы керек.

        Беттердің, кестелердің және суреттердің нөмірлері және кестелер мен суреттердің аттары жазылады.

Семестрлік тапсырманың шарттары, есеп формулалары да, олардың әріптік белгілері де толыќ жазылып, өлшем көрсеткіштері де көрсетіледі. Кестелер мен есептелінген деректерге, есептің шешу жолдарына тұсініктер беріліп, соңында ќортынды айтылады және пайдалнылған әдебиеттер тізімдері көрсетіледі. Семестрлік тапсырма ќазіргі ұйымдастыру техника ќұралдарын ќолданып, алынған ќортындыларға және олардың кейбір графикалыќ көрсеткіштеріне ПЭВМ-нің әртұрлі мұмкіншіліктерін пайдаланған жөн. Орындалған жұмысќа студент ќолын ќойып, уаќытын көрсетеді.

Кейбір семестрлік тапсырмалар есеп-ќұрал техникалары арќылы орындалуы керек. Ќазіргі жағдайда барлыќ студенттер ПЭВМ арќылы тапсырмаларды орындай алады.


 

1.4 Семестрлік тапсырмаларды орындағанда ПЭВМ ќолдану.

 

Ќазіргі кезде экономикалыќ талдау жасау ұшін көптеген бағдарламалар бар.

Жеке семестрлік тапсырмаларды орындау ұшін белгілі формулалар бірнеше рет  ќайталанып ќолданылады. Осындай жағдайда есептеу техникасын ќолдану тиімді болады, олар еңбек шығындарын ќысќартуға әсер етеді. Семестр тапсырмаларын ПЭВМ-ді ќолданып орындау, әртұрлі операция жұйелерін кеңінен ќолдану тәжірибесін дамытады. ПЭВМ-ді семестрлік тапсырманың кейбір есептерін шешуді кеңінен ќолдану керек. Тапсырманы орындағанда тұсінік жазылымда  жасалынған есеп мысалдарын көрсетіп, оларды кесте және графикалыќ көрініс, диаграмма ретінде тұсінік беріп жасау керек. Семестрлік тапсырманың беттерінде көрсетілген мәліметтер республикада ќолданылатын стандарттарға сәйкес болуы тиіс.

 

 

2 Семестрлік тапсырмалар

 

2. 1 № 1 семестрлік тапсырма

 

2.1.1 Теориялық сұрақтардың тізімі:

1. Байланыс саласының экономикалыќ сипаттамасы мен ерекшеліктері, ел экономикасы потенциалының ќалыптасуындағы мәні.

2. Байланыс саласын басќару жұмысын ұйымдастыру және реттеу.

3. Нарыќтыќ байланыс ќызметтерін зерттеу жұмыстары.

4. Байланыс жұмысының сапасы мен оны жаќсарту жолдары.

5. Байланыс саласының еңбек ресурстары мен олардың пайдаланылуы.

6. Еңбек аќыны ұйымдастыру жұмыстары.

7. ¤ндіріс ќорларының мәнісі, классификациясы және ќұрылымы.

8. Негізгі өндіріс ќорының тозуы мен амортизациясы.

9. Байланыс саласының пропорциялы дамуы.

10. Негізгі өндіріс ќорларының физикалыќ және моральді тозуы.

11. Айналым ќаражатының экономикалыќ сипаттамасы мен ќұрамы.

12. Айналым ќаражатын пайдалану көрсеткіштері.

13. Байланыс ќызметтерінің экономикалыќ сипаттамасы мен классификациясы.

14. ¤зіндік ќұнның экономикалыќ мәнісі, калькуляциясы мен ќұрылымы.

15. Нарыќ байланыс ќызметтерін зерттеу және сұранысты болжамдау.

16. Байланыс ќызметтерінің тұрлері және олардың ќолданылуы.

17. Байланыс бағасының мәнісі, сипаттамасы және олардың ќалыптасу тәсілдері.

18. Байланыс табысының маңызы және оларды табу тәсілдері. Орташа табыс таксасы.

19. Кәсіпорынның пайда көрсеткіші, оның маңызы.

20. Еңбек өнімділігінің өсу факторлары мен резервтері.

21. Кәсіпорынның рентабельдік көрсеткіші, оның мәнісі.

22. Көпшілік пайдаланатын байланыс желілерінің акционерлік ќоғамдары, олардың сипаттамалары мен басќаруы.

23. Байланыс бағаларын мемлекеттік реттеу тәсілдері.

24. Байланыс саласының өзара есептелу жұйесі.

25. Байланыс саласын сертификаттау мен лицензиялау.

26. Байланыс саласы тармаќтарындағы өзара есептеу тәсілдерінің ерекшеліктері.

27. Еңбек аќысының мәнісі, төлеу принциптері мен оның төлеу көздері.

28. Тарифті-квалификационды аныќтаманың негізгі міндеті.

29. Байланыс біртұтас тарифтік сеткаға сипаттама бер.

30. Байланыс саласындағы инвестиция ісі, инвестиция ќаржысының көздері.


Есеп тізбегі.

№1 есеп. Байланыс операторының өнім көлемін табыңыз

2.1-кесте  Кіретін каналдардың бастапќы деректері

 

Көрсеткіштер аты

Деректердің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Каналдардың жоспарлау жыл басындағы саны

300

500

400

650

275

355

520

430

550

600

Каналдардың өсімі:

                         1 тоќсан

50

40

10

25

35

75

50

120

90

250

                         2 тоќсан

30

-

120

-

30

18

100

80

45

135

                         3 тоќсан

-

120

80

75

60

-

140

60

120

-

                         4 тоќсан

60

160

-

180

-

135

210

40

50

65

Жыл сайын әр кіретін каналдан өтетін сөйлесудің көлемі, мың сөйлесу.

5,6

5,7

5,5

5,4

6,1

5,8

6,2

6,3

5,9

6,4

 

 

 

№ 2- есеп тапсырма.

Еңбек өнімділігінің деңгейі мен өзгеруін табу керек. Жұмысшылар кұшінің шартты ұнемделгенін табу керек.

 

2.2-кесте  Бастапќы деректер

Көрсеткіштер аты

Периодтар

Бастапќы деректердің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Ќызметтен тұскен табыс, млн. тенге.

Кұнделікті

70

72

68

79

65

75

69

71

77

74

Жоспарлау

75

76

77

91

73

88

78

85

84

81

Жұмыскерлер  саны, адам.

Кұнделікті

220

218

210

195

195

222

220

219

225

215

жоспарлау

215

195

190

183

168

207

211

204

213

202

 

 

 

 

 

 

№3 есеп.

Егер нысананың (ќуаты) іске ќосу мерзімі бірдей болса, байланыс кәсіпорнының ең тиімді ќұрылысын салу вариантын таңдап алыңыз.

2.3-кесте Бастапќы дерек

Көрсеткіштер аты

Проект №

Бастапќы деректердің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Капитал салымы, млн. тенге

I

500

1250

506

630

1061

1173

6178

412

4369

8350

II

580

1470

596

900

1282

840

5119

489

5420

7680

III

670

1555

560

790

1167

978

5148

556

4015

8015

Пайдалану шығыны, млн. тенге

I

135

560

107

110,6

117

145

480

72

359

948

II

120

517

111

66,6

65

211

692

56

148

1090

III

100

598

104

90,9

95

183

820

43

430

1020

 

№ 4 есеп. ¤зіндік ќұнның деңгейінің, төмендеуін табу керек. ¤зіндік ќұнның калькуляциясы мен ќұрылымын табу.

2.4-кесте  Бастапќы деректер

 

Көрсеткіштер аты

Бастапќы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Ќазіргі жыл

Ќызметтен тұскен табыс, млн. теңге

1700

1720

1680

1790

1650

1750

1690

1810

1870

1740

Негізгі өндіріс жұмыскерлерінің айлығы, млн. теңге

320

318

370

395

395

322

320

419

425

415

Амортизациялыќ жарна, млн. теңге

95

102

85

90

83

86

107

111

104

102

Материалдар мен ќор заттар, млн. теңге

35

25

30

33

28

24

34

41

26

31

Өндіріс электроэнергиясы, млн. теңге

17

12

15

16

14

13

18

19

14

16

әртұрлі өндірістік, көліктік, административтік басќару шығындары, млн. теңге

250

235

260

265

195

180

230

350

325

315

Жоспарлау жыл

Ќызметтен тұскен табыс, млн. теңге

1850

1860

1770

1910

1730

1880

1780

1850

1840

1810

Көрсеткіштердің өзгеру ќарќыны, %

Негізгі өндіріс жұмыскерлерінің айлығы, млн. теңге

90,0

95,0

88,5

102,0

103,0

102,5

93,0

96,5

101,5

92,5

 


2.4-кестенің жалғасы

Амортизациялыќ жарна, млн. теңге

102,0

93,5

104,0

94,0

104,5

95,5

105,6

103,0

103,6

103,5

Материалдар мен ќор заттар, млн теңге

98,5

101,5

97,5

102,5

96,5

93,5

97,2

93,5

98,5

95,4

өндіріс электроэнергиясы, млн. теңге

105,0

96,5

102,0

95,0

94,5

105,5

104,7

96,0

92,5

102,8

әртұрлі өндірістік, көліктік, административті-басќару шығындары, млн. теңге

96,0

102,0

105,0

93,5

110,0

103,5

91,5

87,0

96,7

93,7

 

 

№5- есеп. Байланыс операторының негізгі өндіріс ќорының пайдалауының бағалай көрсеткіштерін, еңбек өнімділігін есептеу керек және аралыќ байланыстарын табу ќажет

2.5-кесте Бастапќы дерек

Көрсеткіштер аты

Бастапќы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жыл басындағы өндіріс ќорларының көлемі, млн. теңге

 

2800

 

2500

 

2400

 

2650

 

2750

 

3055

 

3250

 

2430

 

2550

 

2600

Негізгі өндіріс ќорларын іске ќосу, млн. теңге

 

560

 

510

 

480

 

495

 

610

 

880

 

770

 

450

 

550

 

540

Негізгі өндіріс ќорының іске ќосылған айы

 

Март

 

Август

 

Февраль

 

Апрель

 

Апрель

 

Июнь

 

Февраль

 

Март

 

Октябрь

 

Сентябрь

Негізгі өндіріс ќорының істен шығуы

 

200

 

160

 

175

 

185

 

320

 

520

 

540

 

230

 

220

 

215

Ќызметтен тұскен табыс, млн. теңге

Август

Октябрь

Май

Июнь

Август

Сентябрь

Апрель

Май

Май

Март

Негізгі өндіріс қорының істен шыққан айы, қызметтен түскен табыс млн. теңге

 

 

 

1600

 

 

 

1580

 

 

 

1250

 

 

 

1550

 

 

 

1650

 

 

 

1750

 

 

 

1740

 

 

 

1550

 

 

 

1630

 

 

 

1500

Жұмыскерлер саны, адам

2500

2450

2260

2340

2750

2750

2010

2500

2460

2480


№6- есеп. Ќалааралыќ телефон станциясында айналым ќаражатының пайдалану көрсеткіштерін есептеу

2.6-кесте  Бастапќы деректер

Көрсеткіштер аты

Периодтар

Бастапќы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ќызметтен тұскен табыс, млн. теңге

Ќазіргі

1700

1720

1680

1790

1650

1750

1690

1710

1770

1740

Жоспарлау

1750

1760

1770

1910

1730

1880

1780

1890

1940

1910

Айналым ќаражатының орташа жылдыќ мөлшері, млн. теңге

Ќазіргі

220

218

210

195

195

222

220

219

225

209

жоспарлау

255

235

245

239

228

260

247

247

269

242

 

 

№7- есеп. Телекоммуникация кәсіпорынының бір кұндегі ұш сағаттың әрќайсысының концентрация коэффициентін және ќызмет ауырлығының біркелкі еместік коэффициентін есептеу

2.7-кесте  Телеграммалар көлемі

Периодтар

Бастапќы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ауырлыќ 10 – 11 сағатќа дейін

560

510

480

495

560

530

490

470

550

540

Ауырлыќ 13 – 14 сағатќа дейін ағаттың ең жоғарғы ауырлығы)

 

860

 

890

 

820

 

830

 

875

 

885

 

870

 

910

 

865

 

905

Ауырлыќ 20 – 21 сағатќа дейін

190

210

240

185

205

235

215

220

195

225

Бір кұнгі ауырлыќ

6800

6500

7400

6650

6750

7055

7250

6430

6550

6600

 

№8- есеп. Ќызмет тұрлерінің кұткен орташа табыс таксасын және жоспарлау жылға тұсетін табыс мөлшерін табу керек.

2.8-кесте Орташа табыс таксасы

Вариант

Телеграмманың орташа табыс таксасы, теңге

Ќалааралыќ телефонмен сөйлесудің орташа табыс таксасы, тенге

өткен жылдардың есеп деректері

Кұту, орташа табыс таксасы (ќазіргі жылдыќ)

өткен жылдардың есеп деректері

Кұту, орташа табыс таксасы (ќазіпргі жылдың)

200.. жыл

200.. жыл

200.. жыл

200.. жыл

200.. жыл

200.. жыл

1

65

69

72

73

78,4

79,1

81,3

83,6

2

63

66

68

69

76,3

77,1

80,7

85,8

3

68

72

74

75

76,1

77,8

78,4

81,2

4

67

73

75

76

77,5

79,3

82,1

86,7


 

2.8-кестенің жалғасы

5

64

68

71

72

73,6

77,2

80,3

84,7

6

60

64

66

67

72,5

73,1

77,4

80,6

7

61

66

67

67

75,3

78,5

79,8

82,4

8

62

67

69

70

72,7

74,3

79,5

83,1

9

66

72

73

76

78,4

79,7

82,2

87,8

0

69

73

74

76

68,3

69,5

71,8

79,2

           

 

2.9-кесте  Аќылы шығатын ќызмет, мың бірлік

Көрсеткіштер аты

Периодтар

Бастапќы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Телеграмма

жоспарлау

1750

1760

1770

1910

1730

1880

1780

1890

1940

1910

Ќалааралыќ телефонмен сөйлесу

жоспарлау

1755

1735

1745

1939

1728

1860

1747

1847

1969

1942

 

№9 - есеп. Жылдыќ амортизация жарнасының сапасын, барлыќ негізгі өндіріс ќорының ќосындысының амортизациялыќ орташа нормасын, амортизация шығындарының сомасын есептеу керек.

2.10-кесте  Бастапќы дерек

Хабарды жіберу жүйесі

Вариант нөмірі (сынаќ кітапшасының соңғы саны)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Байланыс және тарату радио орталығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 01.01-ге негізгі өндіріс қоры, млн. теңге

9000

8900

8000

8500

8700

8200

8600

8300

8400

8100

3.1 кв. қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-) млн .теңге

240

250

160

180

-230

-160

200

210

220

---

4. 2 кв. қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-) млн. теңге

-180

110

---

120

---

350

50

-160

210

150

5. 3 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

500

450

-350

380

390

420

-375

320

-150

400

6. 4 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

---

90

400

50

600

---

750

185

350

- 90

7. Амортизация нормасы, %

12

11,2

9

10,2

10,5

11,3

9,5

10,5

11

11,7

8. Радиотарату станциясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10-кестенің жалғасы                                                                                                                                                                                                               

 9. 0.1. 0.1-ге негізгі өндіріс қоры, млн. теңге

8000

8100

7500

8200

7600

7900

8500

7700

7800

8400

10. 1 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

---

- 90

220

200

---

250

210

300

-150

225

11. 2 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

170

330

- 60

90

-120

---

120

100

375

90

12. 3 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

300

---

---

210

420

900

---

- 50

210

- 60

13. 4 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

- 40

450

350

- 95

120

350

320

390

300

475

14. Амортизация нормасы, %

11

11,5

8,5

11,8

10,5

10,7

11,4

10,3

10,8

11,3

15. РЛ тура көріністі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 0.1. 0.1-ге негізгі өндіріс қоры, млн. теңге

9000

8500

9500

9900

9700

9600

9800

9600

9400

9200

17. 1 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

- 80

450

300

-120

250

-

-560

400

350

---

18. 2 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

---

190

---

350

160

-160

1200

---

120

560

19. 3 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

400

---

120

90

-150

440

900

200

-45

225

20. 4 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

100

-250

900

450

---

750

--

- 90

---

- 60

21. Амортизация нормасы, %

15

14

15,5

13

15,7

15,3

13,8

14,5

16,1

13,1

22. РРЛ тропосферлі жайылуы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 0.1. 0.1-ге негізгі өндіріс қоры, млн. теңге

7000

6200

8500

7500

8200

6000

7200

8000

7700

6500

24. 1 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

110

---

350

- 90

130

---

-120

400

- 90

270

25. 2 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

360

510

---

420

-75

490

500

-120

450

---

26. 3 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. тенге

---

- 90

410

270

---

- 120

---

270

270

-120

27. 4 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

- 90

880

-210

---

550

770

760

---

350

---

28.  Амортизация нормасы, %

16

14

15,5

14,5

15,8

14,5

15,5

16,5

15,7

15,3

29. Қалааралық радиотранслция торабы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 0.1. 0.1-ге негізгі өндіріс қоры, млн. теңге

6000

8000

9800

7000

6500

8500

9500

6700

8200

6900

 

 

2.10-кестенің жалғасы                                                                                                                                                                                                               

31. 1 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

450

---

- 90

390

420

-120

---

350

120

---

32. 2 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

150

600

---

- 120

---

650

150

- 120

---

550

33. 3 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

- 70

120

450

---

- 90

---

120

---

-75

120

34. 4 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

---

90

250

180

150

250

- 50

70

550

- 80

35.  Амортизация нормасы, %

11

12,5

14

12

11,5

13

13,5

11,3

12,2

11,7

36. «ДАМА» қабылдағыш станциясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 0.1. 0.1 –ге негізгі өндіріс қоры, млн. теңге

9900

8600

9200

9500

8700

8600

9200

8900

9700

8500

38. 1 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

---

350

- 90

90

---

175

430

-185

165

110

39. 2 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

380

---

440

---

520

---

- 65

390

- 45

450

40. 3 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

- 50

90

---

360

- 95

440

---

155

---

55

41. 4 кв қордың іске қосылуы (+), істен шығуы (-), млн. теңге

80

- 40

220

- 55

180

-105

95

---

410

-210

42. Амортизация нормасы, %

17

15

15,8

16,3

15,5

14,3

16,1

15,2

16,5

15,3

 


10 – Есеп. Телекоммуникация жүйесінің пайдасы мен тиімділігін табу және бір-бірімен салыстырып бағалау керек.

2.11-кесте Бастапқы дерек

Көрсеткіштер аты

Периодтар

Бастапқы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Қызметтен түскен табыс, млн. теңге

Күнделікті

1700

1720

1680

1790

1650

1750

1690

1710

1770

1740

Жоспарлау

1750

1760

1770

1910

1730

1880

1870

1890

1940

1910

Пайдалану шығындары, млн. теңге

Күнделікті

1050

1265

1045

1150

1090

1125

1075

1265

1185

1215

Жоспарлау

1190

1310

1210

1215

1195

1205

1235

1380

1305

1375

Негізгі өндіріс қорының орташа жылдық көлемі, млн. теңге

Күнделікті

220

218

210

195

195

222

220

219

225

209

Жоспарлау

255

235

245

239

228

260

247

247

269

242

Жалпы өндіріс қорының бағасындағы өзіндік қордың өзіндік үлесі, %

Күнделікті

95,4

94,5

93,7

94,7

95,7

94,3

95,6

94,2

95,5

96,5

Жоспарлау

95,7

95,6

95,2

95,8

96,3

95,5

97,2

96,1

96,7

94,9

Банк несиесі үшін төлем млн. теңге

Күнделікті

6,7

6,3

6,8

6,4

6,9

7,1

6,2

6,5

7,2

6,6

Жоспарлау

6,6

6,5

6,4

6,8

6,5

6,8

6,5

6,4

6,9

6,4

Негізгі өндіріске жатпайтын қызметтен түсетін табыс, (пайда), млн. теңге

Күнделікті

85

87

91

86

92

88

93

89

90

94

Жоспарлау

93

96

104

97

106

105

111

107

102

99

Санкция сомасы, млн. теңге

Күнделікті

93

8,5

9,4

8,8

-

8,6

9,1

8,7

-

8,9

Жоспарлау

-

4,1

5,6

2,1

9,2

4,7

2,7

1,5

6,7

2,4

 

 

 

 


2.2  №2-семестрлік тапсырма

 

       Есептер тізбегі

 

Тапсырманың нысаны телекоммуникация кәсіпорындарының негізгі экономикалық көрсеткіштеріне сүйене отырып, кәсіпорындардың тиімді жұмыс істерін сипаттау (табыс, пайда, тиімділік, еңбек өнімділігі, қордың қайтарылуы және т.б.), олардың көрсеткіштерінің деңгейін есептеуін, өсуін, дамуын талдау, жұмыстарының қорытындысына баға беру болып табылады.

Қорытындылар төмендегідей болуы керек:

-            кәсіпорын жұмысының техника-экономикалық көрсеткіштерінің түрлері мен ќұрылымы, жоспарлау жолдары;

-            кәсіпорын жұмысының тиімділік көрсеткіштерін есептеу, көрсеткіштердің өзгертуін жазу;

-            кәсіпорын істерінің тиімділігін бағалау;

-            кәсіпорын жұмыс қорытындысына талдау жасау.

Есеп шарттарында тек қана бастапқы деректер бар, олар арқылы есептер шешіледі.

Студенттер көрсетілген және басқа да мәліметтерді жеке пайдаланып, қолдануға тиісті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№1 есеп. Қызмет көлемі, қызмет түрлерінің табыстарының қалыптасуы, динамикасы және ќурылымы, факторлық талдау.

 2.12-кесте  Ќызмет түрлері

Қызмет номенклатурасы

Бастапқы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Қалааралық телефонмен сөйлесу, мың бірлік:

- есеп жылы;

204

205

206

207

210

194

185

173,5

199

189

- жоспар жылы:

218

219

220

221

223

207

196

184,8

212

201

2.Телеграммалар, бірлік;

- есеп жылы;

9250

9300

9345

9390

9435

8785

8325

7865

9020

8555

- жоспар жылы:

9390

9395

9485

9530

9576

8917

8450

7985

9155

8684

3.Интернетке арнаулы желі арқылы кіру (жылдамдығы 64 Кбат/с трафикті есептегенде), бірлік:

- есеп жылы;

117

108

199

78

83

85

77

89

18

37

- жоспар жылы:

129

140

210

99

101

109

111

114

33

50

4.Жергілікті желінің сыйымдылығы, мың бірлік:

- есеп жылы;

24

35

26

27

21

19

85

173

199

189

- жоспар жылы:

32

39

30

31

23

27

96

188

212

201

5.Интернетке статистикалық IP адресін қолданып кіру, (жылдамдығы 64 Кбит/сек трафикті есептегенде), бірлік:

- есеп жылы;

107

18

19

17

13

25

37

29

8

23

- жоспар жылы:

109

44

25

23

19

39

51

44

31

45

 

 2.13-кесте  Орташа табыс таксасы, теңге

Қызмет номенклатурасы

Бастапқы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1.Қалааралық телефонмен сөйлесу, мың бірлік:

а) өткен жылдар;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          1 жыл;

127.0

127.6

128.3

128.9

129.5

130.2

114.3

120.7

123.8

117.5

                          2 жыл;

142.0

142.7

143.4

144.1

144.8

145.6

127.8

134.9

138.5

131.4

б) есепті жыл

150.0

151.3

152.0

152.8

153.5

154.3

135.5

143.0

146.3

139.2

2.Телеграммалар;

а) өткен жылдар;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         1 жыл;

42.0

42.2

42.4

42.6

42.8

43.1

37.8

39.9

41.0

38.9

 

 


2.13-кестенің жалғасы

                         2 жыл;

50.4

50.7

50.9

51.2

51.4

51.7

45.4

47.9

49.1

46.6

 

б) есепті жыл

84.0

84.4

84.8

85.3

85.7

86.1

75.6

79.8

81.9

77.7

 

3.Интернетке арнаулы желі арқылы кіру (жылдамдығы 64 Кбит/с трафикті есептегенде), бірлік:

 

а) өткен жылдар;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        1 жыл;

75000

75380

75750

76130

76500

76880

67500

71250

73130

69380

 

                        2 жыл;

90000

90450

90900

91350

91800

92250

81000

85500

87750

83250

 

б) есепті жыл

105000

109290

109990

104070

104140

142700

102470

131670

135150

128210

 

4.Жергілікті желінің сыйымдылығы, мың бірлік:

 

а) өткен жылдар;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         1 жыл;

340

190

330

120

190

330

370

210

120

290

 

                         2 жыл;

370

250

365

160

230

340

410

270

190

340

 

б) есепті жыл

440

290

404

250

250

370

440

310

250

370

 

5.Интернетке статистикалық IP адресін қолданып кіру, (жылдамдығы 64 Кбит/сек трафикті есептегенде), бірлік:

 

а) өткен жылдар;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         1 жыл;

17500

17538

17575

17613

17650

17688

16750

17125

17313

16938

 

                         2 жыл;

18000

19045

19090

19135

19180

19225

18100

18550

18775

18325

 

б) есепті жыл

19554

23929

25230

24068

25137

25207

24740

23167

23549

28210

 

 

 

 

№2 есеп. Өзіндік құнның жалпы төмендеуіне әр шығын статьясының әсері және өзіндік құнның еңбек өнімділігінің өсуіне байланысты төмендеуі

  2.14-кесте Бастапқы деректер

Көрсеткіштер аты

периодтар

Бастапқы деректің вариант нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Қызметтерден түскен табыс, млн. теңге

қазіргі

1700

1720

1680

1790

1650

1750

1690

1710

1770

1740

жоспарлау

1750

1760

1770

1910

1730

1880

1870

1890

1940

1910

Пайдалану шығындары, млн. теңге

қазіргі