Алматы энергетика және байланыс институты

Телекоммуникациялық жүйелер кафедрасы  

                            

IP-телефония және бейнебайланыс

 

050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша

барлық оқу түрінің студенттері үшін

есептеу-графикалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

 

 

Алматы 2008

                

ҚҰРАСТЫРУШЫ: Г.С. Казиева.   IP-телефония және бейнебайланыс

050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша барлық оқу түрінің студенттері үшін есептеу-графикалық жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. – Алматы: АЭжБИ, 2007. – 19 б.

 

Әдістемелік нұсқауда есептеу-графикалық жұмыстың есептері, жұмысты орындау реті мен рәсімдеу, 100 нұсқаға арналған бастапқы мәндер, сонымен қатар жұмысты орындауға арналған кеңестер мен қолданылған әдебиеттер тізімі берілген.

   1 Курс бойынша жалпылама әдістемелік нұсқаулар

 «IP-телефония және бейнебайланыс» пәні 05071 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының барлық оқу түрінде оқитын 3 курс бакалавр-студенттеріне оқылады.

Курс бойынша есептеу-графикалық және зертханалық жұмыстар орындалады, дәрістер оқылады.

«IP-телефония және бейнебайланыс» курсының мақсаты – байланыс арналарын есептеудің негізгі әдістерін үйрену.

Курсты меңгеру үшін математиканың, физиканың, электр тізбектері теориясының кейбір бөлімдерінің негізгі жағдайларын білу қажет.            

 1.1 Нұсқа таңдау

 Есептеу-графикалық жұмыс тапсырмасының 100 нұсқасы бар. Нұсқа нөмірі сынақ кітапшасының соңғы екі санына сәйкес таңдалады.

 

1.2 Рәсімдеу талаптары

 

Есептеу-графикалық жұмысты есептеу және компьютерде теріп, басып шығару керек. Жұмыс ақ қағаздың А4 форматында орындалады.

Әр студент үш есеп шығарады.

Нәтижелері нақты негізделген және сәйкесінше түсініктемелері болу қажет.

Мұқаба беті есептеу-графикалық жұмысты рәсімдеу ережелеріне сәйкес орындалады.

 

2 Есептеу-графикалық жұмысының тапсырмасы

 

2.1. - Есеп

 

Арнаны пайдалану дәрежесін есептеу. Компьютерлердің берілген саны үшін ақпаратты беру жылдамдығын бағалау керек.

Есептеуге қажетті бастапқы мәліметтер нұсқасын 1,2 кестелер арқылы мұғалім береді.

 

1 К е с т е. -  Есептің бастапқы мәліметтері

Сынақ кітапшасы-ның соңғы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 

 

1 кестенің аяқталуы

Lmin

512

128

256

384

512

256

128

384

128

256

 

Lmax

12000

11488

976

10848

9952

10080

11360

11232

11104

10848

Nкомп

4

2

10

11

15

3

5

8

6

9

m ·106 (бит/сек)

128

1000

100

100

512

256

128

100

512

128

 

2 К е с т е.- Есептің бастапқы мәліметтері

Сынақ кітапшасының соңғысының алдыңғы саны

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lсл

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Lинф

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

T

0,018

0,021

0,013

0,08

0,04

0,05

0,07

0,10

0,015

0,020

Vканала

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

 

Мұндағы,

L и мин – дестенің ақпараттық бөлігінің минималды ұзындығы;

L и макс – дестенің ақпараттық бөлігінің максималды ұзындығы;

Lсл –кадрдағы қызметтік ақпараттың ұзындығы, байт;

Lинф – кадрдың ақпараттық ұзындығы, байт;

q ақпаратты беру жылдамдығы, Мбит/сек;

t беру уақыты, сағат;

T жұмыс күнінің ұзақтығы, сек;

Vканала арнадағы ақпарат алмасу жылдамдығы, Мбит/сек;

Fпроп = 8 – ең жақсы сапаны алу үшін өткізу жолағы, Кбит/сек.

Арнаны пайдалану дәрежесін есептеуге MATHCAD немесе басқа бағдарламаны қолдану керек.

  Есептеулер нәтижесі бойынша келесідей графиктер тұрғызу керек:       - берілетін ақпарат көлемінің өткізу жолағына тәуелділігі;

- берілетін кадрлар санының берілетін ақпарат көлеміне тәуелділігі;

-кадрларға қызмет көрсету жылдамдығының кадрдың жалпы ұзындығына тәуелділігі;

- арнаны пайдалану дәрежесінің кадрларға қызмет көрсету уақытына және кадрлардың түсу уақытына, берілетін ақпараттың көлеміне тәуелділігі;

- жүйеде бір мезгілде болатын кадрлардың орта санының  қызмет көрсету уақыты мен берілетін ақпараттың көлеміне тәуелділігі.

 

 Қызмет көрсету уақытына байланысты кадрлардың арнада болмау ықтималдығын тексеру керек.

 Төменде есептеулердің MathCAD бағдарламасындағы листингі келтірілген

 

 

 

Қорытынды жасау

 

2.1.1.  1 есепке әдістемелік нұсқаулар

Берілетін ақпараттың көлемі – байтта.

Кадрдың жалпы ұзындығы

Берілетін кадрлар саны

Кадрлардың келіп түсу уақыты

Кадрларға қызмет көрсету уақыты

Қызмет көрсету жылдамдығы

Байланыс арнасын пайдалану дәрежесі

Кадрлардың арнада болмау ықтималдығы

Жүйеде бір мезгілде болатын кадрлардың орта саны

Қызмет көрсетуді күтіп тұрған (ожидающий) кадрлар саны

Кадрдың жүйеде болуының орташа уақыты

Кезекте күту уақыты

Байланыс арнасы бойынша беру уақыты

 

Нәтижелерді өңдеу

 

Есептеу нәтижелері бойынша жүйенің құрамына кіретін параметрлерін бағалау.

1. Кадрлардың түсу интенсивтілігі

2. Дестелерді битке аудару

3. Пайдалану коэффициенті

4. Жүйеде болудың стационарлық ықтималдығы

Мұндағы- - Жүйеде n талаптардың болуының стационарлық ықтималдығы;

 - талаптар түсуінің интенсивтілігі (түсу моменттері арасының орташа уақыт интервалына кері шама);

* - қызмет көрсету жылдамдығы (орташа қызмет көрсету уақытына кері шама);

* - жүйедегі талаптардың орташа саны;

 - кезекте күтіп тұрған талаптардың орташа саны;

 - талаптардың жүйеде болуының орташа уақыты

*- талаптың кезекте күтуінің орташа уақыты;

Nкомп  - компьютерлер саны;

Lкадра, мин –кадрдың минималды ұзындығы, бит;

          Lкадра, макс –кадрдың максималды ұзындығы, бит;

Vпост. кадрлардың әр машинадан түсу жылдамдығы, кадрлар/сек..

 

 

 

2.2. -2 есеп

 

Тізбекті кезегі бар жаппай қызмет көрсету желісі болып саналатын МРLS-те туннельдеу эффектісінің математикалық моделін құру.

 

Анықтау керек:

- дестенің N түйінді туннельде болу уақыты V1 (N);

N түйіннен (маршрутизаторлардан) тұратын, LSР – туннелін  ұйымдастырусыз жасалған, ρ1, ρ2, ρ жүктемелеріне арналған, LSP – маршрутының түйінімен қызмет етілетін MPLS желісіндегі дестенің LSP-жолында болу уақытын V2(N).

    Таңбаларымен коммутацияланатын виртуалды  LSP трактысын құру.

Әртүрлі ρ мәні үшін есептеулер нәтижесі бойынша графиктер тұрғызу.

MATHCAD немесе басқа бағдарламаны қолдана отырып,  MPLS-те туннельдеу эффектісінің математикалық моделін есептеу қажет.

 Есептеулерге сүйене отырып, әртүрлі нұсқаларды салыстыру және бірінші түйін мен N түйін арасына туннель ұйымдастыру мүмкіндігі туралы қорытынды жасау қажет.

LSP- туннелін ұйымдастыру стратегиясында туннелсіз LSP- жолда дестенің қосынды уақыт болуының V2(N) альтернативті нұсқасын бағалау үшін V1 (N)-мен салыстыруға мүмкіндік беретін Эрлангтың В-формуласын адекватты баға беру қызметінде қолдануға болатыны көрсетілген.

Ұсынылған алгоритмге сәйкес LSР-туннелін ұйымдастыру туралы шешім 1 түйіннен N түйінге дейін болу уақытының орта жиынтығының екі мәнін (туннельмен және туннельсіз) анализдеу арқылы шығарылады. 

 

Мұндағы:

- өтініштердің кіріс ағынының интенсивтілігі.

– М/М/m жүйесінде стационарлық жағдайда орташа қызмет көрсету уақыты

 – LSР-маршрутының түйіні арқылы қызмет көрсетілетін жүктеме.

m түзеуші коэффициент

 

3 К е с т е

Тегінің бірінші әрпі

А, Б,О,П

В,ГЧУ

ДЖХ

ЗИЫ

УЛЦ

ЛМЙ

НРШ

СТЩ

ФЭ

ЮЯ

Маршрутизаторлар саны N

 

10

15

25

45

50

100

30

70

60

80

Сынақ кітапшасының соңғы саны

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ρ1

0,60

0,75

0,65

0,70

0,75

0,60

0,65

0,75

0,65

0,75

ρ2

0,70

0,85

0,70

0,80

0,85

0,70

0,70

0,85

0,70

0,85

ρ2

0,80

0,9

0,85

0,90

0,95

0,80

0,85

0,95

0,85

0,95

Сынақ кітапшасының  соңғы санының алдыңғы саны

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

, с-1

900

800

1000

750

840

1100

850

900

700

760

m

1,02

1,03

1,08

1,05

1,04

1,06

1,02

1,06

1,02

1,09

LER – (Label edge router (таңбалардың шеткі маршрутизаторы)- MPLS желісінде LSP-ны бастаушы маршрутизатор,

LSP – Label switched path (коммутируемый  посредством меток маршрут) – екі маршрутизаторлар арасында MPLS дестелерінің ағынын қамтамасыз етуші (маршрут). Жалпылама алғанда LSP бұл АТМ және Frame Relay технологияары арналарының баламасы болып табылады,

LSR – Label switched router (таңбалары коомутацияланған маршрутизатор) – LER маршутизаторларының арасына қойылатын, LSP қамтамасыз ететін MPLS маршрутизаторларының бірі.

 

 

2.2.1 2 есепке әдістемелік нұсқаулар

 

MPLS желісінде тунельдеу алгоритмі

MPLS технологиясның басты ерекшелігі – IP-маршрутизаторлар дестені келесі маршрутизаторға жіберетін бағыт таңдау үшін әр дестенің тақырыбына  анализ жасайды, ал MPLS технологиясында тақырып желіге кіріс кезінде ғана бір рет анализделеді, содан соң десте мен ағын сәйкестіріледі.

MPLS коммутациясының принципі таңбаларды ауыстыруға негізделген. Кез-келген жіберілетін десте әрқайсысы белгілі бір таңбамен анықталатын желілік деңгейдің FEC (Forwarding Equivalence Class) сол немесе басқа класымен ассоциацияланады. Таңбаның мәні MPLS  желісіндегі көршілес түйіндер арасындағы LSR (Label Switching Router) таңбалары бойынша коммутацияланатын,  маршрутизаторлар деген атауға ие  жол участкелері үшін ғана қайталанбас болып келеді. 1 суретте LSR1 шекті маршрутизаторы кіріс, LSR4 – шығыс болады. Бір FEC-ке тиесілі дестелер өтетін маршрутизаторлар тізбегі(LSR1,..., LSR4), LSP (Label Switching Path) таңбаларымен коммутацияланатын виртуалды LSP трактын құрайды.

 Осылайша, MPLS басты ерекшелігі – дестенің коммутация процесін оның тақырыбындағы IР-адрестерінің анализінен бөлу. Бұл көптеген мүмкіндіктерге жол ашады.

 

1 Сурет

MPLS желісінің тағы бір маңызды ерекшелігі – MPLS архитектурасы шеңберінде дестемен бірге тек бір таңбаны ғана емес, таңбалар стегін беру мүмкіндігі.

Таңбаның қосу/алып тастау амалы стектегі (push/pop) амалдар сияқты анықталған. Коммутацияның нәтижелерін стектің жоғарғы таңбалары көрсетеді, төменгі таңбалар жоғарғы алып тастаған ша көрінбейді. Мұндай тәсіл MPLS желісінде ағындар иерархиясын жасауға және туннельдік берілістер ұйымдастыруға мүмкіндік жасайды.

Бұл жерде  MPLS желісінде дестелерді беру трактын аралық маршрутизаторларды айқын түрде специфицирлемей-ақ басқару мүмгіндігі туралы сөз болып отыр. Мұны 1-суретте көрсетілгендей бірнеше желілік сегментті қамтитын аралық маршрутизаторлар арқылы туннельдер жасау арқылы алуға болады.

MPLS желісінің барлық шеткі маршрутизаторлары (LER1, LER2, LER3 и LER4) BGP хаттамасын пайдаланады және олардың арасында таңбалары бойынша коммутацияланатын  LSP трактын жасайды. LER1 жіберушіден желінің 2 сегментінен өтуге тиіс мәліметті беретін болғандықтан,  ол деректердің келесі баратын жері LER2 екенін біледі. Өз кезегінде LER3 деректердің келесі барар жері – LER4 екенін біледі, т.с.с.

 

 

2 Сурет

 

Бірақ, деректер LER1-ден LER2-ге жіберілуі үшін бірнеше(берілген жағдайда үшеу) транзиттік LSR маршрутизаторларынан өтуі керек. Осылайша, LER1-мен LER2-нің арасында LSR1, LSR2 және LSR3-ті қамтитын бөлек LSP (LSP2) тракты (2 сурет) пайда болады. Бұл тракт LER1 мен LER2 арасындағы өткел(туннель) қызметін атқарады. Бұл трактыдағы белгілер(метки) LSPl үшін LER жасаған белгілерден өзгеше болады.

 

 

3 Сурет

 

 

Бұл LER3 мен LER4 үшін де және олардың арасындағы LSR үшін орындалады. Бұл үшін соңғы сегментте LSP3 тракты жасалады. Бұл нәтижеге жету үшін дестені екі желілік сегмент арқылы жіберу кезінде белгілер стегі концепциясы қолданылады. Десте LSP1, LSP2 және LSP3 арқылы өту керек болғандықтан, ол бір мезгілде екі түрлі таңбаны өткізеді. Әр сегмент үшін келесідей жұптар қолданылады: бірінші сегмент үшін LSP1 және LSP2-ге арналған таңба, екінші сегмент үшін LSP1 және LSP3-ке арналған таңба.

Десте бірінші желіні босатып, шеткері LER2 (3-сурет) маршрутизаторға қабылданғанда маршрутизатор LSP2-ге арналған таңбаны жойып, оны LSP3-ке арналған таңбамен ауыстырады. Осы кезде десте ішіндегі LSP1 таңбасын келесі жіберілістің таңбасына ауыстырады. LER4 дестені адреске жіберер алдында екі таңбаны да жояды.

MPLS-те туннельдеу эффектісінің математикалық моделі дегеніміз жүйелі кезекті бұқаралық қызмет көрсету желісін білдіреді.

 

            Бағаланатын параметрлері мыналар:

            Орташа үзіліссіз қызмет көрсету уақыты(бос болмау уақыты) және дестенің n-түйінде болуының орташа уақыты. Бос болмау уақытында (яғни, үзіліссіз, бос емес) қызмет көрсетілген дестелер түйіннің шығысында топқа бірігеді және ол пачка деп аталады. Мұндай пачканың орташа ұзындығы естелер санымен өрнектеледі. Шеткі 1 түйінінің кірісіне  өтініштердің кіріс ағыны интенсивтілігі  және М/М/m жүйесінде стационарлық жағдайда( болғанда интенсивтілігі  пуассондық ағын болып табылады) орташа қызмет көрсету уақыты  хабарлардың пуассондық ағыны келіп түседі. Бірақ тізбектей қосылған кезектерде біз әр түйінді бір-бірінен бөлек қарастыра алмаймыз. Егер біз n (n  2) түйіндегі бірінен кейін бірі келген хабарларды қарастырсақ, бұл екі хабардың түсу арасындағы уақыт интервалы олардың түсу уақытына және алдыңғы түйіндерде қызмет көрсетілу уақытына тәуелді.

 

4 Сурет

 

Бірінші түйіннің (n=1) спецификалық жүрісі айқын және хабарлар-дың қандай да бір басқа түйінмен өтпей, тікелей түсуіне байланысты.  Екінші түйіннің (n=2) жұмыс режимінің спецификасын хабар бума-ларының нақты көзі ретінде қарастыруға болады. Ондағы бумалар  жүрісінің күрделілігі екі құбылысқа негізделген:

а)     Бірінші түйіннен шығатын бумалардың ілінісі;

б)    Осы бумалардың фрагментациясына.

         

           Бірінші ілінісу құбылысы тек қана екінші түйінге ғана емес, кез-келген бірінші емес n (n1) түйіндерге қатысты және k-шы буманың бірінші дестесі осы түйінде (k - l)-шы буманың соңғы дестесін қуып жетеді және бұл екі бума k-шы және (k - l)-шы бумалар 4-суретте көрсетілгендей сәйкесінше ілініседі.

 

5-суреттегі  екінші – фрагментация құбылысы онша айқын емес және тек қана екінші түйінде орындалады, бұл да көрінікті бір жайт.  Бірінші түйінде k бумасындағы j нөмірлі дестесіне қызмет көрсетіліп жатсын және сол уақыт мезетінде бірінші түйінге келесі  j+1 нөмірлі десте келіп түссін, j+1 нөмірлі дестесіне қызмет көрсету уақыты j дестесіне қызмет көрсету уақытынан үлкен деп алайық. Ал, келесі екінші түйінде осы уақытта кезек жоқ болсын, j дестесіне екінші түйінге түскен бойда қызмет көрсетіледі, j+1 және j  дестелеріне 1 және 2 түйіндерде қатарынан бір мезетте сәйкесінше қызмет көрсетіле бастайды. j дестесі 2-түйінді босатқан кезде қызмет көрсетілу уақыты ұзағырақ болғандықтан j+1 дестесі 1-түйінде әлі де өңделіп жатады.

5 Сурет

 

MPLS-те туннельдеу эффектісінің екі құбылысын математикалық талдау дестенің N түйіннен тұратын туннельде болу уақыты үшін келесі формуланы шығарады:

                                 (1)

            мұндағы  - Эйлер тұрақтысы (),

                     N > 2.

(1) формуласымен  берілген р желі жүктемесінде және қызмет көрсету сапасы нормативтеріндегі  «бастапқы түйін – узел назначения» жеке жұптарына арналған LSP туннелін ұйымдастырудың дұрыстығын есептеуге болады. Оның көмегімен өз алдына бөлек туннельденген LSP маршруттары ерекше нақты жағдайларда ыңғайлырақ жұмыс режимі болуы керек деп айтуға болады. N түйіннен және олардың арасында деректер берілетін арналардан тұратын   МРLS-желісіндегі маршрутты қарастырамыз. Маршрут үш объектіге қатысты: LSRи (LSR көзі), LSRн (LSR қызметі) және беріліс трафигіне қызмет көрсету класына.

 - бұрынғыша сұраныстар санын білдіреді, ал 1/ түйіндегі хабарларға қызмет көрсетудің пуассондық ағынының интенсивтілік уақытының рұқ-сат етілген мәнімен анықталатын орталанған уақытты білдіреді. Сәйкесінше,   LSР-маршрутының түйіні арқылы қызмет көрсетілетін жүктемені білдіреді. Берілген LSP-маршрутына кіретін түйіндердің  осы жүктемеге қызмет көрсетуі МРLS-желісінің осы фрагментінің негізгі жұмысы болып табылады.

LSP- туннелін ұйымдастыру стратегиясында туннелсіз LSP- жолда дестенің қосынды уақыт болуының V2(N) альтернативті нұсқасын бағалау үшін V1 (N)-мен салыстыруға мүмкіндік беретін Эрлангтың В-формуласын адекватты баға беру қызметінде қолдануға болатыны көрсетілген.

 

6-суретте хабарды таратудың екі түрі де LSP- туннелі бар болғандағы және жоқ болғандағы түрі көрсетілген. Бірінші жағдайда дестенің желіде болу уақытының қосындысы V1 (N)-ге тең, ал екінші жағдайда сол дестенің желіде болу уақыты V2(N). LSР- туннелінің жоқтығын аналитикалық зерттеу үшін LSР бойынша дестелерін жіберетін n  түйіндерін M/M/1/K моделі көмегімен,  дестелерді секундына жіберу жылдағымен және өзінің буферлі жадысында сақтай алатын  k  максималды дестелер санымен сипаттаймыз. Бұл моделдегі дестелер туннелді ұйымдастыру кезінде қолданылған дестелер болып табылады, ал буфердің шектелуі туннелдің бар болуы және бар болмау шарттары бірдей болатындай қылып алынған.

 

 

6 Сурет

 

MPLS пен дәстүрлі туннельдеудің арасындағы инженерлік айырмашылық MPLS топологиясының моделінде. Дәстүрлі туннельдер әрқашан бір шетінен екінші шетіне желі бойымен өтеді. Ал, MPLS қолданғанда туннельдерді желі ішінде желінің тек бір бөлігіндегі трафикті басқару үшін ғана құруға болады, яғни LSP маршрутында М маршрутизатордың арасынан  LSR1 кіріс маршрутизаторы мен бастапқы  LSRm арасына LSP-туннелін жасауға болады, мысалы, LSR5 кіріс маршрутизаторынан бастапқы LSRn-ге дейін(N<M болғанда). Яғни MPLS  маршрутында аз ғана уақытқа құрылған LSР-туннельдерді желі шетіндегі пайдаланушы қосымшасынан емес, желі ішінен бастауға болады. Бұл ұсынылған модельді практикалық қолдану үшін өте маңызды: пайдаланушылар ІР-дестелерді және адрестеуді(адресация) өздерінің қосымшаларында және жергілікті желілерде де қатар қолдана береді.

Тунельді ұйымдастыру эффектісі V1 мен V2-нің айырмасына тең. Мұндай жағдайларда келесідей алгоритм ұсынылады:

1-қадам.  N = М деп алынады.

2-қадам.   n = 1,2, ..., N үшін буманың өлшемі Kn мына формуламен анықталады

.                                           (2)

3-қадам.  Дестенің MPLS желісіндегі LSP-жолында болу уақыты V2(N) мына формуламен анықталады (N  түйіннен (маршрутизаторлардан) тұратын LSР-туннелсіз MPLS желісіндегі LSP-жолында дестенің бар болу уақыты V2(N) таңдалады)

.                           (3)  

            N – түйіндер саны

            Kn – кезектің ұзындығы

4-қадам. Дестенің N түйіннен тұратын  LSР-туннелінде болу уақыты V1(N)   (1) формуласымен анықталады.

7 Сурет

 

5-қадам. V1(N) мен V2(N) шамалары салыстырылады. V1(N) мен V2(N) шамаларының айырмасы оң сан болса  –  бірінші түйін мен N-түйін арасына туннель құру тиімді болып табылады. Қарсы жағдайда бірінші түйін мен n-түйін арасына тунель құру туралы шешім қабылданады да  алгоритм жұмысы аяқталады.

8 Сурет

9 Сурет

 

Бұл алгоритм М түйіннен тұратын MPLS желісінің фрагментінің ішінен эффективті LSP-туннелін таңдауға немесе бұл мүмкіндіктен бас тартуға жағдай жасайды. LSР-туннелін құру туралы шешім ұсынылған алгоритмге сәйкес екі мәнін(туннельмен және туннельсіз) дестенің 1 түйін мен N түйіндерде болу уақытының орташа жиынтық уақыттарын анализдеуге әкеледі. Соңғы N түйіні LSР-туннелінің ақырғы шығыс түйіні бола алады. Ол V2 және V1-ді салытыру арқылы тексеріледі. Желі LSP-туннелін құруға болатын LSP арқылы қосылатын 50 түйіннен тұрады. Желі 1225 тағайындау көздер  жұбынан тұрады. Барлық буферлердің өлшемдері k дестелеріндей.

 Туннель ұйымдастырудағы уақытты ұту мөлшері V1 мен V2 айырмасына тең. LSP маршрутындағы жүктеме р=0,75-ден р=0,85-ге дейінгі диапазонда өзгереді. Есептеулер нәтижесі 7-9 суреттерде келтірілген.

 

Бұл суреттерден   р = 0,75 болғанда түйіндер саны N14 болатын туннель ұйымдастыру эффективті болып табылады, ал, р = 0,8 үшін  –  N25, ал р=0,85 үшін барық LSP-жолында туннель құру эффективті болады, яғни   N  50.

 

                                Мазмұны

 Курс бойынша жалпылама әдістемелік нұсқаулар ________________

 1 есепке  әдістемелік  нұсқаулар ______________________________

 2 есепке әдістемелік нұсқаулар ______________________________

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ______________________________ 

 

Әдебиеттер тізімі 

1. Будников В.Ю., Пономарев Б.А. Технологии обеспечения качества обслуживания в мультисервисных сетях / Вестник связи.- 2000.- №9.

2. Варакин Л. Телекоммуникационный феномен России / Вестник связи International.- 1999.- №4.

5. Варламова Е. IP-телефония в России / Connect! Мир связи.- 1999.- №9.

3 Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи.-т. 1.- М.: Радио

и связь, 1998.

4 Гольдштейн Б.С., Ехриель И.М., Рерле Р.Д. Интеллектуальные сети.- М.: Радио и связь, 2000.

5. Кузнецов А.Е., Пинчук А. В., Суховицкий А.Л. Построение сетей IP-телефонии / Компьютерная телефония.- 2000.- №6.

 

 

 

 

Туннель ұйымдастыру уақытын есептеудің блок – сұлбасы