АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

Жоғары математика кафедрасы

 

 

Математика 1

5В0717 «Электроэнергетика», 5В0718 «Жылуэнергетика», 5В0719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар», 5В0702 «Автоматтандыру және басқару» мамандықтарының барлық бөлімінде оқитын студенттер үшін есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

1-бөлім

 

 

Алматы 2010 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР:  А.Ж. Масанова,  Г. А. Ұлтарақова. Матема­тика 1. Барлық бөлімнің  мамандықтарында оқитын студенттер үшін есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 1-бөлім. – Алматы: АЭжБИ, 2010. – 29б.

         Бұл әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар барлық бөлімнің  мамандықтарында оқитын студенттер үшін «Математика 1» пәнінің №1 есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға арналған. Ұсынылған тақырып «Математика 1» пәнінің векторлық және сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия бөлімдерін қамтиды. Мұнда бағдарламаның негізгі теориялық сұрақтары, тапсырмалардың нұсқалары және типтік нұсқаның шешуі берілген. 

 

            1  Типтік есептер  

Векторлар және сызықтық  алгебра. Аналитикалық геометрия.

1.1  Теориялық сұрақтар

           1. Анықтауыштар, олардың қасиеттері. Анықтауыштарды есептеу.

           2.  Матрицалар, оларға қолданылатын амалдар, кері матрица.

           3.  Векторлар, олардың ұзындығы. Векторларға қолданылатын  сызықты амалдар. Векторлардың коллинеарлығы, компланарлығы және       ортогоналдығы. Векторлардың арасындағы бұрыш.

           4.Векторлардың скалярлық, векторлық және арлас көбейтінділері,       олардың қолданыстары.

            5. Түзудің жазықтықтағы және кеңістіктегі теңдеулері.

            6. Жазықтықтың теңдеулері.

            7. Түзулердің және жазықтықтардың арасындағы бұрышы. Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш.

            8. Нүктеден түзуге және жазықтыққа дейінгі арақашықтығы.

            9. Эллипс, гипербола, парабола. Олардың канондық теңдеулері.

           10. Екінші ретті беттер.

           11. Екінші ретті беттердің жалпы теңдеулерін канондық түрге келтіру.

           12. Матрицаның рангі және оны есептеу.

           13. Сызықты теңдеулердің жүйелерін шешудің кейбір әдістері: а) Крамер ережесі; б) Гаусс тәсілі; в) кері матрица арқылы шешу.

           14. Сызықты теңдеулердің біртекті жүйелері.

            1.2  Есептердің тапсырмалары

            1.  Үшінші ретті анықтауыш берілген.

       а)  элементінің миноры  мен оның алгебралық толықтауышы -ды табу керек.

       б) Анықтауышты i-ші жатық жолы бойынша жіктеу керек.

       в) Анықтауышты j-ші тік жол бойынша жіктеп алып, есептеу керек.

       г) Анықтауышты үшбұрыш ережесі (Саррюс ережесі ) бойынша есептеу керек.

К е с т е 1 – 1есепке берілген мәліметтер

 

1.1

 

 

 

1.2

 

 

1.3

 

 

1.4

 

1.5

 

 

1.6

 

1.7

1.8

1.9

1.10

 

1.11

1.12

1.13

 

1.14

1.15

1.16

 

1.17

1.18

1.19

 

1.20

1.21

1.22

 

1.23

1.24

1.25

 

1.26

1.27

1.28

 

1.29

1.30

          2.  A, B, C    матрицалары берілген.

          а) Матрицалардың көбейтінділері АВ, ВС болулары мүмкін бе? Егер мүмкін болса, көбейтінділерді табу керек, егер мүмкін болмаса, неге мүмкін болмайтындығын түсіндіру керек.

           б) Кері матрица  табу керек.

 

К е с т е 2 – 2 есепке берілген мәліметтер

 

2.1

 

2.2   

 

 

2.3   

 

 

2.4   

 

 

2.5   

2.6   

 

 

2.7   

 

 

2.8   

 

 

2.9   

 

2.10   

 

2.11   

 

2.12   

 

 

2.13   

 

 

2.14    

 

 

2.15   

 

 

2.16   

 

 

2.17   

 

 

2.18   

 

2.19   

 

2.20   

 

 

2.21   

 

 

2.22   

 

 

2.23   

 

 

2.24   

 

 

2.25   

 

 

2.26   

 

 

2.27   

 

2.28   

 

2.29   

2.30   

           3. А, В нүктелері,  ,  векторлары берілген.Табу керек:

           а) векторының ұзындығын және АВ кесіндісінің ортасының координаталарын ; б)  векторының  векторына проекциясын; в) ,  векторларынан құралған параллелограмның ауданын; г)  ,  векторларынан құралған пирамиданың көлемін табу керек.

   К е с т е 3 - 3есепке берілген мәліметтер

 

      4.  Жазықтықта  нүктелері және  түзуінің теңдеуі берілген. Келесі түзулердің теңдеулерін жазу керек:

      а)  - осы екі нүкте арқылы өтетін;

      б) - жалпы теңдеуін;

      в)  - бұрыштық коэффициенті арқылы;

      г)  - кесіндідегі теңдеуін  ;

      д) нүктесі арқылы өтетін және  түзуіне перпендикуляр болатын  түзуінің теңдеуін жазу керек.

     К е с т е 4 – 4 есепке берілген мәліметтер

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

 

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

             5.   нүктелері берілген.

     а)   жазықтығының теңдеуін жазу керек;

             б) жазықтығының жалпы теңдеуін жазу керек ;

     в)  жазықтығының кесіндідегі теңдеуін жазу керек;

             г)  нүктесі арқылы өтетін  жазықтығының жалпы теңдеуін жазу керек;

    д) түзуінің канондық теңдеуін құру керек;

    е)  түзуінің параметрлік теңдеуін жазу керек;

            ж)жазықтығына перпендикуляр болатын  түзуінің теңдеуін жазу керек.

            К е с т е 5 - 5есепке берілген мәліметтер

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

                  6.  Жүйені шешіңіз: а) Крамер ережесін қолданып; б) матрицалық тәсіл бойынша (кері матрицаның көмегімен ).

      К е с т е 6 – 6 есепке берілген мәліметтер

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.21

6.23

6.24

6.23

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

              7. Жүйенің  үйлесімділігін тексеріп, үйлесімді болған жағдайда Гаусс тәсілімен шығару керек.

   К е с т е 7 – 7 есепке берілген мәліметтер

7.1

 

7.2

 

7.3

 

7.4

 

7.5

 

7.6

 

7.7

 

7.8

 

7.9

 

7.10

 

7.11

 

7.12

 

7.13

 

 

7.14

 

7.15

 

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

 

7.23

 

7.24       

7.25

 

7.26

 

7.27

 

7.28

 

7.29

 

7.30

 

               8. Берілгені: А- қисықта жатқан нүкте; R- шеңбердің радиусы; a,b –қисықтардың жарты осьтері;  D – қисықтың директрисасы.

               а) Центрі А нүктесі және радиусы R болатын шеңбердің теңдеуін жазу керек;

               б) Жарты осьтері а, b болатын эллипстің теңдеуін құрастырып, эксцентриситетін және фокустарының координаталарын табу керек;

               в) Нақты жарты осі- а, жорамал жарты осі – b болавтын гиперболаның теңдеуін құрастырып, эксцентриситетін, фокустарының координаталарын, асимптоталарының теңдеулерін табу керек;

               г) Симметрия осі Ох немесе Оу, төбесі координаталар басында, директрисасы D болатын параболаның теңдеуін құрастырып, фокусын табу керек;

              д) Эллипстің, гиперболаның, параболаның сызбасын сызу керек.  

       К е с т е 8 – 8 есепке берілген мәліметтер

8.1

A(2,-4), R=4, a=1, b=3, D:  x=-5

8.2

A(-8,2), R=1 , a=6, b=5, D: x=-5

8.3

A(1,-4), R=5,  a=8 , b=3, D:  y=-6

8.4

A(5,-4), R=2, a=6, b=4, D: y=-2

8.5

A(2,-5), R=7, a=3, b=2, D: x=4

8.6

A(1,8), R=5 , a=3, b=2, D: x=-3

8.7

A(3,-4), R=9, a=7, b=6, D: y=-2

8.8

A(10,1), R=8, a=1, b=6, D: y=-4

8.9

A(5,-4), R=1, a=6, b=4, D: x=-5

8.10

A(6,3), R=8 , a=2, b=3, D: x=-5

8.11

A(1,-3), R=5 , a=8, b=2, D: y=6

8.12

A(5,5), R=2, a=1, b=3, D: y=-7

8.13

A(2,-6), R=7, a=3, b=4, D: x=5

8.14

A(12,6), R=7, a=6, b=2, D: x=-5

8.15

A(3,4), R=9 , a=2, b=6, D: y=-8

8.16

A(0,5), R=4, a=6, b=4, D: y=8

8.17

A(2,-9), R=7, a=5, b=2, D: x=6

8.18

A(-5,0), R=7, a=4, b=5, D: x=1

8.19

A(8,4), R=6 , a=8, b=5, D: y=2

8.20

A(5,1), R=2, a=9, b=1, D: x=-1

8.21

A(5,-4), R=4, a=6, b=4, D: x=1

8.22

A(-3,2), R=4, a=8, b=4, D: y=1

8.23

A(1,8), R=5, a=9, b=4, D: y=-6

8.24

A(9,1), R=6, a=4, b=7, D: x=-3

8.25

A(2,-5), R=7, a=7, b=4, D: x=9

8.26

A(-9,2), R=7, a=1, b=8, D: y=7

8.27

A(7,4), R=5, a=1, b=7, D: y=8

8.28

A(11,-4), R=2, a=2, b=4, D: x=8

8.29

A(-2,5), R=5, a=7, b=1, D: x=8

8.30

A(12,-4), R=7, a=3, b=5, D: y=-9

               9. Екінші ретті беттің түрін анықтап, сұлбалық сызбасын сызу керек.

   К е с т е 9 – 9 есепке берілген мәліметтер

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

9.29

9.30

            10. Екінші ретті қисықтың теңдеуін канондық түрге келтіріп, сызбасын сызу керек.

 К  е с т е 10 – 10 есепке берілген мәліметтер

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

 

1.3 Типтік нұсқаның шешімі

1. Үшінші ретті анықтауыш берілген: .

Табу керек:

          а)  элементінің минорын,  алгебралық толықтауышын;

          б) Анықтауышты үшбұрыш ережесі бойынша (Саррюс ережесі) және j-ші тік  жолы бойынша жіктеп, есептеу керек.

Шешуі:

 a)  a элементінің миноры Mберілген анықтауыштың i-ші жатық жолы мен j-ші тік жолын сызып тастағанда қалған анықтауышқа тең. Сондықтан, берілген анықтауыштың 2-ші жатық жолы мен 3-ші тік жолын сызып тастаймыз. Сонда . aэлементінің алгебралық толықтауышын  A=(-1)M формуласы бойынша табамыз.  Сонда,               А=(-1)(-5)= 5;

б) Үшбұрыш ережесі: Үшінші ретті анықтауыш алты мүшенің қосындысына тең; таңбасы оң болатын мүшелерін анықтауыштың үш  мүшесін мына сұлба бойынша көбейткенде , ал таңбалары теріс мүшелерін келесі сұлба бойынша көбейткенде табады.       

 Үшінші тік жол арқылы жіктелістің формуласы:      . Сондықтан,

=8 5+8 =11.

          2. А, В, С матрицалары берілген: А=, В=, С=.

          а) АВ және  ВС матрицаларының көбейтіндісін, мүмкін болған жағдайда, табу керек;

          б) А матрицасының  кері матрицасын табу керек.

          Шешуі:

          а) Егер А матрицасының тік жолдарының саны В матрицасының жатық жолдарының санына тең болса, онда АВ матрицаларының көбейтіндісі бар болады. Матрицалардың өлшемдері: А, В, С. Сондықтан,  АВ=  – көбейтінді болуы мүмкін емес.    ВС=  – көбейтіндісі болады.  ВС матрицаларының көбейтіндісі болатын Е матрицасының жатық жолдарының саны В матрицасының жатық жолдарының сандарына тең, тік жолдарының саны С матрицасының тік жолдарының санына тең: . Е матрицасының элементі В матрицасының i–ші жатық жолының С матрицасының  j–ші тік жолының сәйкес элементтерінің көбейтінділерінің қосындысына тең болады. Сонымен, ВС = = , мұндағы     . Сонда, ;

б) Квадрат (шаршы) матрицаның анықтауышы нөлге тең болмаса, ол матрицаның кері матрицасы бар болады; егер анықтауышы нөлге тең болса, кері матрица болмайды. А матрицасының кері матрицасы    А келесі формула арқылы табылады: егер, А =  болса, онда  , мұндағы  – А матрицасының анықтауышы;  – элементтерінің алгебралық толықтауыштары. А матрицасының анықтауышын табайық: =  = 940, яғни А бар. А-ның барлық элементтерінің алгебралық толықтауыштарын анықтайық.

 

 А кері матрицаны жоғарыда көрсетілген формула бойынша табамыз:

                                       

            3. А(7, -9, 3),  В(1, 0, -5) нүктелері және векторлары берілген. Табу керек:

            а)  векторының ұзындығын және АВ кесіндісінің ортасын;

            б) векторыныңвекторына проекциясын;

            в) және векторларынан құралған параллелограмның ауданын;

            г)     векторларынан құралған пирамиданың көлемін табу керек.

            Шешуі:

а) А() және В() нүктелері арқылы  векторының координаталарын = () формуласы бойынша табады. Сонда, (1-7, 0-(-9), -5-3) = (-6, 9, -8);

  векторының ұзындығы: . Олай болса,== ;

АВ  кесіндісінің ортасы С-ның координаталары С== С( 4, -9/2, -1 ). б)  векторының   векторына проекциясы: ; мұндағы  -   векторларының скаляр көбейтіндісі. Егер векторлар ортогональ болса, онда ; , олай болса  және  ортогональ болмайды; енді вектордың проекциясын табамыз:    

в) векторларынан құралған параллелограмның ауданы осы векторлардың векторлық көбейтіндісінен шыққан вектордың ұзындығына тең болады: алдымен, векторлық көбейтіндіні табамыз:

 ;

; содан кейін осы вектордың модулін есептейміз:   ;

            г) , ,  векторларынан құралған пирамиданың көлемін табу үшін, олардың аралас көбейтіндісінің модулінің алтыдан бір бөлігін алу керек: ,

 , онда бұл  векторлар компланар емес;

4. Жазықтықта  А(4, -2),  А(8, 1) нүктелері және L: -x + 4y + 5 = 0  түзуі берілген. Келесі түзулердің теңдеулерін жазу керек:

            а) -осы екі нүкте арқылы өтетін;

            б) - жалпы теңдеуін;

            в)  - бұрыштық коэффициенті арқылы;

            г)  - кесіндідегі теңдеуін ;

           д) нүктесі арқылы өтетін және  түзуіне перпендикуляр болатын  түзуінің теңдеуін жазу керек.

            Шешуі:

 a) () және () нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі:  . Олай болса, L  түзуінің теңдеуі   немесе  ;

 б) L түзуінің теңдеуін Ax+By+C=0 жалпы түріне келтіреміз:   ,( A=3, B=-4, C=-20 );  А, В коэффициенттерінің геометриялық мағынасы – ол түзудің нормаль (перпендикуляр) векторының координаталары, яғни ; в) бұрыштық коэффициент арқылы түзуінің теңдеуі y=kx+m: , ( k=, m=-5 );

г)  түзуінің кесіндідегі теңдеуі  x/a+y/b=1:

, ( a = 20/3, b = -5 );

д) () нүктесі арқылы өтетін және векторына параллель болатын түзудің теңдеуі:  . Егер  түзуіне перпендикуляр вектор =(A;B)=(-1;4) болса, ал    -ге де перпендикуляр болса, онда біздің жағдайда,  түзуінің бағыттауыш векторы  болады, сонда  .

          5.  А(1, 2, -1), А(3, 3, 2), А(2, -3, 7) нүктелері берілген.

а)   жазықтығының теңдеуін жазу керек;

б) жазықтығының жалпы теңдеуін жазу керек ;

в)  жазықтығының кесіндідегі теңдеуін жазу керек;

          г)  нүктесі арқылы өтетін  жазықтығының жалпы теңдеуін жазу керек;

д) түзуінің канондық теңдеуін құру керек;

е)  түзуінің параметрлік теңдеуін жазу керек;

          ж) жазықтығына перпендикуляр болатын  түзуінің теңдеуін жазу керек.

          Шешуі:

а) (), (), () нүктелері арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуі: .

Біздің жағдайда  Р     (*);

б) Жоғарыдағы (*) анықтауышын ашсақ, Р жазықтығының жалпы теңдеуін аламыз : Ax+By+Cz+D=0:

23x – 13y – 11z – 8 = 0, (A=23, B=-13, C=-11, D=-8)

 А, В, С коэффициенттерінің геометриялық мағынасы – ол жазықтықтың нормаль векторының (перпендикуляр) координаталары, яғни

в) жазықтықтың теңдеуіндегі бос мүшені теңдіктің оң жағына шығарып, теңдіктің екі жағын да бос мүшеге бөлеміз. Сонда,  x/a+y/b+z/c=1 жазықтықтың кесіндідегі теңдеуі шығады. Біздің жағдайда,  , мұндағы а=8/23, в=-8/13, с=-8/11 – бас нүктеден бастағанда жазықтықтың сәйкес координата осьтерін қиятын кесінділердің ұзындықтары;

г) (*) анықтауышын бірінші жатық жолының элементтері бойынша жіктеп, есептейміз: .

Сонда, A(x-x)+B(y-y)+C(z-z)=0  () түріндегі жазықтықтың теңдеуі шығады.

д) () және () нүктелері арқылы өтетін түзудің канондық теңдеуі:. Олай болса, L    түзуінің теңдеуі мынадай болады:   немесе  ;

е)  түріндегі теңдеуді түзудің канондық теңдеуі деп атайды, мұндағы  (m,n,p) – түзудің бағыттауыш векторы. Алдыңғы пунктте түзудің канондық теңдеуін жазғанбыз. Енді түзудің мына түрдегі  параметрлік теңдеуін жазу үшін, түзудің канондық  теңдеуін t параметріне теңестіріп, табылған теңдіктерден x, y, z –терді анықтаймыз.   L:= . Сонымен, түзудің параметрлік теңдеулері L:;

              ж) Жазықтықтың жалпы теңдеуінен  және , түзуінің бағыттауыш векторы болады, себебі . Онда  түзуінің канондық теңдеуі келесідей болады:

             6. Жүйені шешу керек:

             а) Крамер әдісімен;

             б) матрицалық әдіспен ( кері матрицаның көмегімен).

             Шешуі:

  а)  жүйесін Крамер әдісімен шешу келесі формулаларға негізделген: , мұндағы - жүйенің анықтауышы, , - жүйенің анықтауышының, сәйкесінше, бірінші және екінші тік жолдарының мүшелерін жүйенің бос мүшелерімен ауыстыру арқылы алынған көмекші анықтауыштар.

         Бізде - , , . Шешуі:

х = -1/5, у =3/5. Жауапты вектор түрінде беруге де болады: (-1/5; 3/5);

           б) жүйесінің шешімі матрицалар арқылы келесі түрде жазылады: мұнда   - белгісіздерден құралған матрица –баған, - бос мүшелердің матрица-бағаны, - жүйенің   матрицасының кері матрицасы.

Енді  матрицасының кері матрицасын табамыз,  болғандықтан, бұл матрицаның кері матрицасы бар  (2б есебін қара)

және ол келесідей болады:. Олай болса, . Жауапты мынадай қарапайым түрде берсе де болады: х=-1/5, у=3/5.

             7.            жүйесі берілген.

             а) Жүйені Гаусс әдісі арқылы үйлесімділікке зерттеу керек;

             б) Жүйенің матрицасының  және кеңейтілген матрицасының рангін табу керек.

             в) Жүйе үйлесімді болған жағдайда, оны шешу керек.

  Шешуі:

  а) Гаусс әдісі жәй түрлендірулер арқылы белгісіздерді біртіндеп жойып, жүйені трапеция түріне келтіруді талап етеді. Жүйелердің жәй түрлендірулері матрицалардың жәй түрлендірулерімен ұқсас болғандықтан, жүйелердің орнына олардың кеңейтілген матрицаларының жатық жолдарына жәй түрлендірулерді қолданамыз. Жүйенің коэффициенттерінің матрицасы - , ал кеңейтілген матрицасы - .  кеңейтілген матрицасына келесі жәй түрлендірулерді жүргіземіз: -ның бірінші жатық жолын -2-ге көбейтіп, екінші жатық жолына қосамыз, бірінші жатық жолын -3-ке көбейтіп, үшіншісіне қосамыз, сонда . Екі матрица А мен                                  нөлге тең емес үш жатық жолы бар баспалдақ матрицаға айналды.

Кронекер-Капелли теоремасы бойынша, егер матрицаның рангі оның кеңейтілген матрицасының рангіне тең болса , онда жүйе үйлесімді болады (оның кемінде бір шешімі бар болады),   тең болмаса, онда жүйе үйлесімсіз (оның шешімі болмайды).

б)  матрицаларының рангі баспалдақты түрге келген матрицаның нөлге тең емес жатық жолдарының санына тең болады. Яғни,   , олай болса, жүйе үйлесімді. Белгісіздердің саны n де 3-ке және ранг те 3-ке тең болғандықтан(n=r), берілген жүйенің тек бір ғана шешімі бар болады.

в) Сонымен, берілген жүйе соңғы матрицаға сәйкес келетін жүйеге келтіріледі: . Осы жүйе бойынша төменнен жоғарыға көтеріліп, соңғы теңдеуден ; оның алдыңғысынан ; ал біріншісінен  табамыз. Жауабы: (-4; -2; 1);

 8. А(3, -7) нүктесі; шеңбердің радиусы R=6;  = 2,  = 3 – қисықтардың жарты осьтері; Оу – төбесі бас нүктеде жататын параболаның симметрия осі; D: у = -3 – параболаның директрисасының теңдеуі берілген.

           а) Центрі А нүктесі және радиусы R болатын шеңбердің теңдеуін жазу керек;

           б) Жарты осьтері а=2, b=3 болатын эллипстің теңдеуін құрастырып, эксцентриситетін және фокустарының координаталарын табу керек;

           в) Нақты жарты осі- а=2, жорамал жарты осі – b=3 болатын гиперболаның теңдеуін құрастырып, эксцентриситетін, фокустарының координаталарын, асимптоталарының теңдеулерін табу керек;

           г) Симметрия осі  Оу, төбесі координаталар басында, директрисасы D болатын параболаның теңдеуін құрастырып, фокусын табу керек;

          д) Эллипстің, гиперболаның, параболаның сызбасын сызу керек

 Шешуі:

а) Радиусы  R-ге тең, центрі  нүктесі болатын шеңбердің теңдеуі , біздің жағдайда: ;

б) Жарты осьтері  және  болатын эллипстің канондық теңдеуі ; біздің жағдайда:  

Эллипстің фокустары –  болғанда,,  нүктелері,  немесе  , ,  нүктелері болады.

Эллипстің эксцентриситеті  ,   Біздің жағдайда  болғандықтан эксцентриситет  , ()болады. Фокустары Оу осінде жатады: . Эллипстің координат жазықтығындағы кескіні:

1 Сурет

 - эллипстің төбелері

  в) Нақты жарты осі , жорамал жарты осі  болатын гиперболаның канондық теңдеуі ; ал, керісінше, нақты жарты осі , жорамал жарты осі  болатын гиперболаның канондық теңдеуі  немесе . Нақты осі   болатын гиперболаның эксцентриситеті , мұндағы ; гиперболаның асимптоталары ; фокустары –  нақты осьте орналасатын  нүктелері.

Есептің шарты бойынша =2, =3, сондықтан нақты осі  болатын гиперболаның канондық теңдеуі: . Ол үшін ; эксцентриситет ; фокустары: ;  асимптоталарының теңдеулері: .

Гиперболаны келесі амалды пайдаланып, оңай сызуға болады: алдымен

 

 қабырғалары  (бізде ) тік бұрышты төртбұрышты сызамыз.  Тік төртбұрыштың диагональдары гиперболаның асимптоталары болады, қабырғаларының гиперболаның нақты осімен қиылысатын нүктелері гиперболаның төбелері болады:


                                                                     2 Сурет

г) есептің шарты бойынша, төбесі бас нүктеде және симметрия осі Оу осі болатын параболаның канондық теңдеуі: , ал директрисасы y=-p/2 . Параболаның директрисасының теңдеуі у = -3 болғандықтан,   және параболаның теңдеуі: . Параболаның фокусы – симметрия осінде жататын нүктесі. Біздің есебімізде фокус - . Енді параболаны саламыз:

3 Сурет

9. Екінші ретті беттің түрін (атын) анықтап, оның сұлбалық сызбасын сызу керек:

а) ;  б) .

Шешуі:

а)  - бұл симметрия осі  Ох болатын бірқуысты гиперболоидтың канондық теңдеуі, оның сұлбалық сызбасы мынадай:

 

4 Сурет

 

 

б)  - Симметрия осі Оz және төбесі координата басында болатын екінші ретті  конустың канондық теңдеуі берілген. Оның сұлбалық сызбасы:

 

5 Сурет

 

 

 

10. Екінші ретті қисықтың  жалпы теңдеуін канондық түрге келтіріп, оның суретін салу керек: .

Шешуі:

                      

Түріндегі теңдеулер, сәйкесінше, симметрия центрі бар болатын эллипс пен гиперболаның және төбесі нүктесі болатын параболаның теңдеулерін береді. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуін осы теңдеулердің біріне келтіру үшін, толық квадратты бөліп алу әдісін қолданамыз:

x пен y кіретін жақшалардың толық квадратын бөліп алатындай, мүшелерін толықтаймыз: , сонда

,

,

,   ,

Біздің есебімізде центрі С(-1;-2) нүктесі, нақты осі b=6/4 (0y осі бойынша) және жорамал осі a=2 болатын гипербола шықты. Оның сызбасы мынадай болады:

 

6 Сурет

 

 

 

          

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

       1. Апатенок Р.Ф., Маркина А.М. Сборник задач по линейной алгебре. - Мн.: Выш. Школа, 1980. – 192 б.

       2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах: в 2 ч. – М.: Высшая школа, 2003. – ч. 1,2.-352 б.

       3. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: в 3 ч. (Рябушко А.П., Бархатов В.В. и др.). Под ред. Рябушко А.П. – Минск: Высш. школа, 2000.-ч.1.-396 б.

       4. Хасеинов К.А. Математика канондары: Оқулық. – Алматы, 2003.-686 б.

 

 М а з м ұ н ы 

1.1 Теориялық сұрақтар                                                                                      3

1.2 Есептердің тапсырмалары                                                                            3

1.3 Типтік нұсқаның шешуі                                                                              16

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі                                                                    29