АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖЄНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

 

 

Физика кафедрасы

 

 

 

 

 

ФИЗИКА
Тест с±раќтары

Кванттыќ физика. Атом ядросыныњ физикасы

(к‰ндізгі бµлімде оќитын мамандыќтардыњ
2 курс студенттері ‰шін)
2 бµлім

 

 

Алматы 2004

Ќ¦РАСТЫРУШЫЛАР:  Р.Н Сыздыќова, Л.Х. Мєжитова, Л.В. Завадская.  Физика. Кванттыќ физика. Атомдыќ ядро физикасы. Тест с±раќтары. 2 - бµлім. - Алматы: АЭжБИ, 2004. - 32  б.

 

 

 

Єдістемелік н±сќау физика курсыныњ екінші бµлімініњ тестерінен т±рады. Тест с±раќтары физиканыњ  Кванттыќ жєне атомдыќ ядро физика бµлімін ќамтиды жєне студенттер мењгеруіне тиіс оќу материалдарыныњ ењ аз аумаѓына сєйкес ќ±растырылѓан. 

Без. 17,  библиогр.- 6 атау.

 

 

 

Пікірші: физ.-мат. ѓыл. канд., АЭжБИ, проф.  М. Ш. Ќарсыбаев.

 

 

Алматы энергетика жєне байланыс институтыныњ  2004 ж. жоспары бойынша басылады

 

 

 

                                   Ó Алматы энергетика жєне байланыс институты ,  2004 ж.

 

Кіріспе

 

Беріліп отырѓан єдістемелік н±сќау 2 курс студенттеріне арналѓан. Негізгі маќсаты студенттердіњ µз бетінше  физика курсын игеруде жєне емтиханѓа даярлану барысында оларѓа кµмек беруді кµздейді.

Єдістемелік н±сќау физика курсыныњ баѓдарламасына сєйкес 150 тест тапсырмаларынан т±рады.

Тест с±раќтары  физикалыќ шамалар  туралы т‰сініктерді       мењгеруге жєне физикалыќ зањдылыќтарды ќолдана отырып, оларды есептей білуге себебін тигізеді. Єрбір с±раќ біреуі д±рыс  тµрт жауаптан т±рады.

Берілген тест с±раќтары арќылы студенттер  µздерініњ материалды ќандай дењгейде білетіндігіне  кµз жеткізе алады.

 

 

 

 

 

          1 Тµменде келтірілген тењдеулердіњ ќайсысы фотоэффектініњ негізгі зањдылыќтарын  сипаттайды ?

А   hn = A+                               В    e = hn

          С    Dl=                          D    Еn = (n + ) w

2  Егер тежеуіш потенциал 12,5 В болса, сыртќы фотоэффект кезіндегі фотоэлектрондардыњ максимал жылдамдыѓы неге тењ ? Электрон массасы  10-30 кг,  электрон заряды  1,6 × 10-19 Кл

      

А    3 × 10n      (n = 8)                             В    8 ×  10n      (n = 5)

          C    64                                         D    2 × 10n       (n = 6)

 

3 Сыртќы фотоэффектініњ негізгі зањдылыќтары Эйнштейн формуласымен µрнектелетіні белгілі. Электрондардыњ А шыѓу ж±мысы неге байланысты ?

      

    А   Фотоэлектрондардыњ энергиясына

          В   Фотоэффект тудыратын жарыќ жиілігіне

          С   Фотокатод  материалына      

          D   Фотокатод температурасына

 

4           Вакумді фотоэлемент фотокатоды жиілігі єр т‰рлі монохраматты жарыќпен жарыќтандырылѓанда ќандай шама  µзгереді ?

 

А  Электрондардыњ шыѓу ж±мысы    

В  Электрондардыњ максимал жылдамдыѓы

С  ¦шып шыќќан электрондардыњ санына 

D  Ќаныѓу ток к‰ші

 

5    Электронныњ     кобальттан     шыѓу   ж±мысы    1,98×10-19 Дж

(h= 6,6×10-34 Дж× с) болса, осы металл ‰шін фотоэффектініњ ќызыл шекарасы неге тењ ?

 

А    0,1  мкм                                     В   3 × 10-15  м   

С    10-15 м                                        D   0,3  мкм

 

6 Фототоктыњ катод пен анод арнасындаѓы потенциалдар айырымына тєуелділік сызбасы тµменде келтірілген. Сызбадан т‰скен жарыќтыњ n жиілігін аныќтањыз. Катод материалыныњ шыѓу ж±мысы  5,1 эВ.

Планк т±раќтысын  6,6 × 10-34 Дж × с (1 эВ = 1,6 × 10-19  Дж) деп алыњыз.


 

7 Егер фотонныњ фотоэффект тудыратын минимал энергиясы 4,5 эВ болса, электрондардыњ металдан шыѓу ж±мысы неге тењ

(электрон-вольтпен) ?

 

А   2,25  эВ                                       В   9  эВ    

С   4,5  эВ                                         D   2,8  эВ

 

8  Фотокатод  монохроматты жарыќ кµзінен жарыќталынады.  Фототоктыњ ќаныѓу шамасы неге тєуелді ?

 

А   Жарыќ жиілігіне

В   Жарыќ  интенсивтілігіне (жарыќ аѓыны)

С   Катод пен анод арасындаѓы потенциалдар айырымына

D   Катод материалына

 

9 Ќандай да бір металдыњ фотоэффект “ќызыл шекарасы”  0,3×10-6 м. Фотоэффект тудыратын фотонныњ минимал энергиясы неге тењ ?

 

А   6,62 × 10n  Дж  (n = -19)              В   19 × 10n   Дж   (n = -26 )

С   6,62 × 10n  Дж  (n = -34)             D   90  Дж

 

10 Фотоэффект  “ ќызыл шекарасы  ” дегеніміз не ?

 

А   Фотоэффект тудыратын фотонныњ минимал энергиясы

В   Фототок болмайтын теріс потенциалдар айырмасы

С   Фотоэффект тудыратын жарыќтыњ ењ ‰лкен толќын ±зындыѓы

D   Фотоэлектрондардыњ ењ ‰лкен жылдамдыѓы

 

11 Сыртќы фотоэффект кезінде  фотон энергиясы неге шыѓындалады ?

  

   А   Металды ќыздыруѓа

   В   Электрондардыњ кинетикалыќ энергиясына

   С   Электрондардыњ металл бетінен шыѓу ж±мысына

   D Электрондардыњ металл бетінен шыѓу ж±мысына жєне олардыњ алатын кинетикалыќ энергиясына

 

12 Фотоэлементке т‰скен жарыќтыњ жиілігін µзгерткенде, тежеуіш потенциал 1,5 есе артты. Фотоэлектрондардыњ максимал кинетикалыќ энергиясы ќалай µзгереді ?

 

А   ¤згермейді                                В    1,5 есе кемиді

С  1,5 есе артады                            D    есе артады

 

13 Фотоэлементке т‰скен жарыќтыњ жиілігін µзгерткенде, тежеуіш потенциал 2 есе артты. Фотоэлектрондардыњ максимал жылдамдыѓы ќалай µзгереді ?

 

А  2 есе артады                               В  есе артады

С  есе кемиді                              D  ¤згермейді     

 

14 Фотоэффект кезінде фотоэлектрондардыњ максимал жылдамдыѓы 2 есе артса, жарыќ жиілігі ќалай µзгерген ? Элекрондардыњ  металдан шыѓу ж±мысы ескерілмейді

 

А     2 есе артты                              В    4  есе  артты

С    есе артты                             D    2  есе кеміген

 

15 Вакумды фотоэлементке жарыќ т‰скенде ол арќылы µтетін ќаныќќан ток к‰ші  IН=0,5 нА. Катод бетінен бірлік уаќытта ±шып шыѓатын электрондар саны неге тењ ?

 

          А   0,31×1019                                     В   0,96×1013

          С   3,75×1013                                     D   3,1×109

 

16 Вакумды фотоэлементке жарыќ т‰скенде ол арќылы µтетін ќаныќќан ток к‰ші  IН=6 мкА. Катод бетінен бірлік уаќытта ±шып шыѓатын электрондар саны неге тењ ?

 

          А   0,31×1019                                     В   0,96×1013

          С   3,75×1013                                     D  3,1×109

 

          17 Тµмендегі ќай сызбада фотоэлектрондардыњ Тmax максимал кинетикалыќ энергиясыныњ т‰скен  n жарыќ  жиілігіне тєуелділігі  д±рыс кµрсетілген ?  Металдан электрондардыњ шыѓу ж±мысы А.

 

 

А   1                               В   2

С   3                               D   4

 

18 Металдан электрондардыњ шыѓу ж±мысы ескерілмеген жаѓдайда, тµмендегі ќай сызбада фотоэлектрондардыњ Тmax максимал кинетикалыќ энергиясыныњ т‰скен  n жарыќ  жиілігіне тєуелділігі  д±рыс кµрсетілген ?

А   1                               В   2

С   3                               D   4

 

 

 

 

 

 

19 Фотоэффект "ќызыл  шекарасын" ќай формуламен есептеуге болады ?

 

А                                              В                  

С                                             D      

 

20 Сызбадаѓы  1 ќисыќ  - фотоэлементтіњ вольт-амперлік сипаттамасын кµрсетеді. Жарыќ толќыныныњ спектралды ќ±рамы µзгермей, оныњ толыќ жарыќ аѓыны 2 есе  артса, осы сипаттамаѓа ќай ќисыќ т‰рі сєйкес келеді ?

А   1                               В   2

С   3                               D   4

 

 

 

 

 

 

21 Сызбадаѓы  1 ќисыќ-фотоэлементтіњ вольт-амперлік сипаттамасын кµрсетеді. Жарыќ толќыныныњ жарыќ аѓыны  µзгермей, оныњ жиілігі  артса, осы сипаттамаѓа ќай ќисыќ т‰рі сєйкес келеді ?

А   1                               В   2

С   3                               D   4

 

 

 

 

 

 

22 Комптон эффектісі дегеніміз не  ?

 

А   Ренген сєулелердіњ дифракциясы

В Ренген сєулелерініњ электрондардан  сейілген кезде толќын ±зындыѓыныњ µзгеруі

С   Электрондарды жарыќ кванттарымен атќылау

D  Ќыздырылѓан денелерден электромагнитті толќындардыњ шыѓуы

 

23 Ренген сєулешыѓаруыныњ комптон сейілуі кезіндегі толќын ±зындыѓыныњ µзгеруі  Dl = l'- l= lк( 1 – cosq) формуласымен аныќталады. lк  т±раќтысы неге тєуелді ?

     

          А   Т‰скен сєуленіњ  l  толќын ±зындыѓына

          В   Шашыратушы беттіњ ќасиетіне

          С lк–заттыњ ќасиетіне де, сєуленіњ сипаттамасына да тєуелсіз  универсаль т±раќты       

          D  А жєне В шарттары бір  мезгілде орындалады

 

24 Комптон эффектісіндегі ренген сєулесініњ  єр т‰рлі заттардан сейілген кездегі толќын ±зындыѓыныњ µзгеруі мынаѓан  негізделген:

 

А Ренген сєулесініњ фотондарыныњ заттыњ электрондарымен єсерлесуініњ кванттыќ сипаттамасына

В Электромагниттік толќындардыњ заттан µткен кездегі энергиясыныњ ж±тылуына

С Электромагнитті толќындар µрісіндегі зат электрондарыныњ еріксіз тербелістерініњ ќозуына

D   В жєне С шарттары бірмезгілде орындалуына

 

          25 Комптон эффектісі кезінде фотонныњ сейілу б±рышы  60° тан 90°-ќа дейін артса, онда т‰скен жєне сейілген  фотондардыњ толќын ±зындыќтарыныњ µзгеруі:

          А  2 есе артады                               В  2 есе кемиді

          С 1,5 есе артады                                      D  ¤згермейді

          26 Еркін электрондарда,  б±рыштыќ комптон сейілуі кезінде толќын ±зындыѓы 2 есе артуы ‰шін фотонныњ энергиясы ќандай болуы керек ?

 

          А  e=                                           В  e=              

          С  e=                                             D  e=

          27 Максимал комптон ыѓысуы сейілудіњ ќандай  б±рышына сєйкес келеді?

 

          А                                              В  =0                

          С                                              D 

 

          28 Электрондыќ шашырау ‰шін Dlmax максимал комптондыќ ыѓысу неге тењ ? ( lк=2,43×10-12м)

 

          А    Dlmax=2,43 пм                           В   Dlmax=1,22 пм

          С    Dlmax=2,64 пм                                     D   Dlmax=4,86 пм

 

          29  Протондыќ шашырау ‰шін Dlmax максимал комптондыќ ыѓысу неге тењ ?  (lк=1,32×10-15м)

 

          А   Dlmax=2,43×10-12м                       В   Dlmax=2,64×10-15м

          С   Dlmax=1,32×10-15м                       D   Dlmax=2,64×10-12м

 

          30 q<<1 аз б±рыштар аймаѓында комптондыќ ыѓысу Dl толќын ±зындыѓыныњ q шашырау б±рышына байланыстылыѓыныњ сызбасын кµрсетіњіз.

 

                  

 

 

         

 

 

 

 

          31 Тµменде келтірілген касиеттердіњ ќайсысы тек жылулыќ сєуле шыѓаруѓа сєйкес келеді ?

 

А   Сєуле шыѓарудыњ электромагниттік табиѓаты

В   Сєуле шыѓару сєуле шыѓарѓыш денемен тепе - тењдікте бола алады

С   Т±тас жиілікті спектр

D   Дискретті жиілікті спектр

 

          32 Тµменде келтірілген касиеттердіњ ќайсысы тек жылулыќ сєуле шыѓаруѓа сєйкес келеді:1-сєуле шыѓарудыњ электромагниттік табиѓаты, 2-сєуле шыѓару сєуле шыѓарѓыш денемен тепе-тењдікте бола  алады, 3-т±тас жиілікті спектр, 4-дискретті жиілікті спектр

 

          А   Барлыѓы, 1,2,3 жєне 4                      В   Тек 1 жєне 2

          С   Тек 1, 2 жєне 3                                    D   Тек 2

 

          33 Сєуле шыѓарудыњ спектралды тыѓыздыѓы, яѓни сєуле шыѓарушы дененіњ бірлік беттегі толќын ±зындыѓыныњ бірлік интервалындаѓы ќуаты

r (l , Т)  болса, дененіњ энергетикалыќ жарќырауы ќандай формуламен µрнектеледі ?

 

     А                                       В  dR=r(l,T)dl    

     С  dl                                    D  dl

         

          34 Абсоют ќара дененіњ температурасы 2 есе артса, оныњ энергетикалыќ жарќырауы ќалай µзгереді ? 

 

     А   2 есе артады                              В   4 есе артады

     С   16 есе артады                            D   2 есе кемиді

 


35 Сызбада абсолют ќара дененіњ єр т‰рлі температураѓа арналѓан r (l , T)  сєуле шыѓарѓыштыќ ќабілетініњ  l  толќын ±зындыѓына тєуелділігі кескінделген. Сызбадан  Т1/ Т2  ќатынасын аныќтањыз.

 


36  f(w,T)- ќатынасы нені сипаттайды ?

А f(w,T) функциясыныњ физикалыќ маѓынасы – абсолют ќара дененіњ сєуле шыѓарѓыштыќ ќабілеті.

В    Вин зањы

С    Стефана – Больцман зањы

D   Кирхгоф зањы

 

37     “Жылулыќ сєуле шыѓару” терминін ќалай  т‰сінуге

 болады ?

 

А  Энергия кµзі зат бµлшектерініњ  жылулыќ ќозѓалысы болатын электромагнитті сєуле шыѓару

В     Дене бетініњ  ќоршаѓан ортамен жылу алмасуы

С     Бір ортадан екінші ортаѓа жылу тасымалдану процессі

D Дененіњ ќыздырылѓан бµлігінен суыѓыраќ бµлігіне жылудыњ таралуы

 

38 Тµменде келтірілген денелердіњ ќайсысында сєуле шыѓарудыњ максимумы ењ аз толќын ±зындыѓына сєйкес келеді ?

 

А   Балќыѓан металда

В   Электр плитасыныњ ќызѓан спиралында

С   Ќыздырылѓан ‰тік бетінде

D   Адам денесініњ бетінде

 

39 Тµменде келтірілген формулалардыњ ќайсысы  абсолют ќара дененіњ жылулыќ сєуле шыѓаруы ‰шін Стефан-Больцман зањын сипаттайды ?

А   R= dl                              В   R= a (Т)sТ4      

С   R= sТ4                                        D   lmax =

 

40     Кирхгоф зањы бойынша дененіњ шыѓару ќабілетініњ оныњ

ж±тылу ќабілетіне ќатынасы:

         

А   Дененіњ оптикалыќ ќасиетіне жєне температурасына  байланысты

          В   Дененіњ тек температурасына ѓана байланысты

С   Барлыќ денелер ‰шін жиіліктердіњ функциялары бірдей

D Барлыќ денелер ‰шін жиіліктер жєне температуралардыњ функциялары бірдей

 

41 Сызбада Кирхгофтыњ универсал функциясынан аудандары бірдей екі аймаќ бµлініп кµрсетілген. Осы аймаќтарда ќандай ќатынастар орындалады ?  1) шыѓарѓыштыќ ќабілеті rw, т ; 2) энергетиккалыќ жарќырау DRw, т ?

         А    r1> r2 ;  DR1=DR2  

         В   r1> r2 ;   DR1>DR2

          С    r1= r2 ;  DR1=DR2  

          D   r1< r2;    DR1>DR2

 

 

 

 

 

42 Сєуле шыѓарумен жылулыќ тепе-тењдік кйдегі идеалды шаѓылдырѓыш беттіњ сєуле шыѓарѓыштыќ жєне ж±тќыштыќ ќабілеті неге тењ ?

 

А   аw, т=0    rw, т=1                                     В   аw, т=0    rw, т=0

С   аw, т=1    rw, т=f (w, т)                            D   аw, т=1    rw, т=0

 

43 Сєуле шыѓарумен жылулыќ тепе-тењдік к‰йдегі абсолют ќара дененіњ сєуле шыѓарѓыштыќ жєне ж±тќыштыќ ќабілеті неге тењ ?

А   аw, т=0    rw, т=1                                      В   аw, т=0    rw, т=0

С   аw, т=1    rw, т=f (w, т)                            D   аw, т=1    rw, т=0

 

44 Формалары жєне µлшемдері бірдей екі дене бастапќы Т0 температураѓа дейін ќыздырылды. Олар бір-бірінен оќшауланѓан жєне вакуумде орналасќан. Денелердіњ ќайсысы тезірік  салќындайды?

 

А  аw, т –ж±тылу ќабілеті ‰лкен дене

В  Ж±тылу ќабілеті аз дене

С  Екі дене де бірдей салќындайды

D  Екеуі де салќындамайды

 

45 Фотонныњ энергиясы мен импулсін байланыстыратын  формуланы кµрсетіњіз

 

А   Е = pc                                         В   Е = с     

С   Р =                                     D   Е = m c2

 

46  Фотонныњ релятивистік массасы неге тењ ?

 

А   Нµлге                                          В   ћw /c2  

С    ћw                                              D   ћk

 

47  Фотонныњ тыныштыќтаѓы  массасы неге тењ ?

 

А  Нµлге                                           В   ћw/c2  

С   ћw                                                        D   ћk

 

48 Тµменде келтірілген т±жырымдардыњ ќайсысы фотонныњ жылдамдыѓына ќатысты д±рыс болады ?

 

А Фотон жылдамдыѓы нµлден басќа кез-келген мєнді ќабылдай алады

В  Фотон жылдамдыѓы :  с = 3 × 108 м/c

С Фотон жылдамдыѓы  с-ѓа тењ немесе   с- дан кіші (заттарда)

D Фотон жылдамдыѓы нµлге тењ

 

49 Толќын ±зындыѓы l=0,5 мкм кµрінетін жарыќ фотоныныњ энергиясын ( электрон-вольтпен) баѓалањдар.

 

А   e»2,5 МэВ                                  В   e»2 × 10-19эВ

С   e»2 кэВ                                       D   e»2,5 эВ

 

50 Толќын ±зындыѓы l=0,5 мкм (жасыл ) жєне l2=0,65 мкм (ќызыл) кµрінетін жарыќ фотондарыныњ импулстурініњ ќатынастарын кµрсетіњіз

А    р12=0,77                                  В   р12=1,00

С    р12=1,30                                  D   р12=0,55

 

51 Фотон энергясы мына формулалармен есептеуге болады:                       

          1-hn;      2- ;        3- ;     4 -ħw;       5-

А  1 жєне 2                                                В  1 жєне 3                                               

С  1,3 жєне 5                                    D  1,3 жєне 4

 

52 Жарыќтыњ толќын ±зындыѓы 1,5 есе кемісе фотонныњ  релятивистік массасы  ќалай µзгереді ?

 

А   1,5 есе кемиді                                     В  1,5 есе артады

С   2,25  есе артады                         D   2,25 есе кемиді

 

53 Фотон импулсін мына формулалармен есептеуге болады:

            1-hn;         2- ;         3- ;         4-ħw;        5-

 

А   1 жєне 2                                      В   Тек 2                      

С   2,3 жєне 5                                   D   2 жєне 5

 

54 Атомда электрон энергиясы Еn стационар к‰йден, энергиясы Еm  к‰йге µтті. Ќандай жаѓдайда атом энергия шыѓарады ?

 

А   Еn> Еm                                         В   Еn< Еm

С   Еn= Еm                                        D   Еm=0 болса

 

55 Атомда электрон энергиясы Еn стационар к‰йден, энергиясы Еm  к‰йге µтті. Ќандай жаѓдайда атом энергия ж±тады ?

 

А  Еn> Еm                                         В  Еn< Еm

С  Еn= Еm                                         D   Еm=0 болса

 

56 Атомныњ Резерфорд жасаѓан моделі бойынша: 1 - атом  оњ зарядталѓан шар; 2 -  атома центрінде оњ зарядталѓан ядро бар; 3 - зарядталѓан шар ішінде электрондар тербеледі; 4 – электрондар т±йыќталѓан орбита бойымен ядроны айналып ќозѓалады

 

А  1                                                   В   2                                       

С  2 жєне 4                                                D  1жєне 3

 

57 Бор теориясы бойынша стационар орбита шарты :

 

А  meur=nħ                                                В  ħw=En-Em

C  =                                 D А жєне В ќатар орындалады

 

58 Реттік номері 32 жєне массалыќ саны 73 болатын  элемент атомында ќанша электрон бар ?

 

А   105                                              В    32                                    

С   73                                                          D    41

 

59  Бордыњ екінші постулатына ќандай формула сєйкес келеді:

 

А  meur=nħ                                                В  ħw=En-Em

C  =                                D   Еn=

 

60  Тµменде келтірілген т±жырымдардыњ ќайсысы Бордыњ бірінші постулатына ќатысы жоќ ?

 

А  Электрондар  атомда белгілі бір стационар к‰йде бола алады

В Электрондардыњ кµптеген орбиталарыныњ арасында шын мєнінде белгілі кванттыќ шарттарды ќанаѓаттандыратын кейбір дискретті орбиталар ѓана бар болады

С Электрон бір стационар к‰йден екінші сационар к‰йге µткенде энергия ж±тады немесе шыѓарады

D Электрон стационар орбита бойымен ќозалып ж‰ргенде  энергия шыѓармайды

 

61         Тµменде келтірілген т±жырымдардыњ ќайсысы Бордыњ

екінші постулатына ќатысты ?

 

А Электрон атомда белгілі бір стационар к‰йде бола алады

В Электрондардыњ кµптеген орбиталарыныњ арасында шын мєнінде белгілі кванттыќ шарттарды ќанаѓаттандыратын кейбір дискретті орбиталар ѓана бар болады

С Электрон бір стационар к‰йден екінші сационар к‰йге µткенде энергия ж±тады немесе шыѓарады

D  Электрон стационар орбита бойымен ќозалып ж‰ргенде  энергия шыѓармайды

 

62  Де  Бройл гипотезасы бойынша :

 

А Жарыќ электромагнитті толќынды жєне бµлшектер аѓыны сияќты ќасиеті бар  к‰рделі ќ±былыс

 В  Ренген сєулесі заттардан сейілгенде, толќын ±зындыѓы µзгереді

С  Барлыќ ќыздырылѓан заттар электромагнитті толќын шыѓарады

D  Зат бµлшектері корпускулярлыќ жєне толќындыќ ќасиетке ие

 

63 Де  Бройл толќыны мына  формуламен аныќталады :

 

А  l = с Т                                         В   l = 2pс/w   

С   l = h / (m v)                                D   l = d sinj 

 

          64 Де Бройл гипотезасын мына формуламен µрнектеуге болады

 1) Е=mc2;   2) Е=ħw;   3) ;   4) .

          А  1 жєне 2                                                В  3                     

С  4                                                   D   2 жєне 4

 

          65 Импульсы 3,3 × 10-24кг м/с болатын бµлшектіњ де Бройл толќын ±зындыѓы неге тењ ?

 

          А   0,2 нм                                         В   0,2 пм                               

С   0,1 пм                                         D   100 пм

 

          66 Де Бройл толќын ±зындыѓы 165 нм, массасы  4 × 10-27 кг  микробµлшек ќандай жылдамдыќпен ќозѓалады ?

 

          А  1 м/с                                             В  100 м/с                              

С  1 км/с                                           D  10 км/с

 

          67 Энергиясы Е=1,6×10-13 Дж  бµлшек ‰шін де Бройл толќыныныњ жиілігі неге тењ ?

 

          А  4×1034 Гц                                               В  2,4×1020 Гц                                  

С  15 мГц                                         D  6,6 кГц

 

          68 Де Бройл толќыныныњ жиілігі  =300 МГц болса, микробµлшектіњ энергиясы неге тењ ?

 

          А  5×10-25 Дж                                    В  2×10-25 Дж                          

С  2×10-27 Дж                                    D  3×10-27 Дж

         

69 Релятивистік емес бµлшектіњ жылдамдыѓы мен де Бройл толќын ±зындыѓыныњ тєуелділік сызбасыныњ д±рыс н±сќасын кµрсетіњіз

 

 

 

 

70 Кванттыќ механикада аныќсыздыќ ќатынас нені µрнектейді?

 

А Бµлшектіњ координатасы мен импулсін аныќтау кезіндегі ќателіктердіњ ќатынасы

В Микрообектілерде “координата жєне импульс” классикалыќ т‰сініктерініњ ќолданылуына кванттыќ шектеу ќою

С   Заттыњ корпускулярлыќ ќасиеті

D  Сєуле шыѓарудыњ кванттыќ ќасиеті

 

71 Электронныњ электронды-сєулелік т‰тіктегі ќозѓалысы кезіндегі импулсініњ аныќсыздыѓы Dpх = 5 × 10-27 кг×м/с. Электронныњ координаттар аныќсыздыѓын баѓалањыз (m » 10-30 кг, ћ » 10-34 Дж × с)

 

А   DХ » 10-8 м                                 В   DХ » 10-4 м  

С   DХ » 10-3 м                                 D   DХ » 10-30 м

 

          72  Массасы m=1 г бµлшектіњ орны  Dх=1×10-7м ќателікпен аныќталды. Бµлшек жылдамдыѓыныњ Duх компонентініњ  квантты-механикалыќ аныќсыздыѓын баѓалањыз ( Дж × с)

 

          А   Duх»10-24 м/с                               В   Duх»10-3 м/с            

С   Duх»10-25 м/с                               D   Duх»10-7 м/с

 

          73 Электрон (l1) жєне протон  (l2) ‰шін де Бройл толќын ±зындыќтарын салыстырыњыз

 

          А    l1/l2>>1                                     С   l1/l2»1

          В    l1/l2<<1                                     D   l1/l2»10

 

          74  Микробµлшектердіњ толќындыќ ќасиеттері тµмендегі  т‰сініктерге тєуелсіз: 1-импульс,  2-энергия,  3-траектория, 4-масса

 

          А   1 жєне 4                                               С   3

          В    2                                                 D  1 жєне 3

 

          75 Гейзенбергтіњ аныќсыздыќ ќатынасы бойынша атомдыѓы электрон ‰шін мана т‰сінік ќолданылмайды 1-массасы, 2-орбитасы, 3-энергиясы, 4-импульсы

 

          А   2 жєне 4                                               С   1 жєне 2

          В   2 жєне 3                                               D   1 жєне 4

 

76 Кењістіктіњ берілген орнында микрообъектініњ  табылу ыќтималдыќ тыѓыздыѓын аныќтайтын шаманы кµрсетіњіз

  А   Координата    

  С   Импульс

  В   Толќындыќ функцияныњ квадратыныњ  модулы    

  D   Энергия                         

 

          77 Кванттыќ механикада ќандай шама берілсе, бµлшектіњ к‰йі берілген болып есептелінеді ?

 

А Бµлшектіњ координатасы мен  и импульсы

          В Энергиясы

     С Массасы жєне  энергиясы        

     D Толќындыќ функциясы ( y- функция )

 

78 Стационар к‰й ‰шін релятивистік емес кванттыќ  механиканыњ негізгі тењдеуін кµрсетіњіз

 

     А   DЕ×Dt                                      С   Dy + (2m / ћ2 ) (E – U ) y = 0    

     В   Е = ћw                                        D   l = (2 pћ)/P

 

79 Тµменде келтірілген µрнектердіњ ќайсысы ені шекті, тік б±рышты потенциалдыќ тосќауылдыњ мµлдірлік коэффициентін аныќтайды ?

 

     А   R = ( - )2                       В    D = exp[- ]

     С    D = êy1ê2 êy2ê2                     D    R = 1 - êy1ê2 êy2ê2

80 Кванттыќ гармоникалыќ осцилятор энергиясыныњ минимал энергиясы неге тењ ?

     

А    0                                                 С    ћw /2            

В    ћw                                              D    2 ћw

 

81 Шредингер теориясына сєйкес сутегі атомындаѓы электрондар энергиясы ќандай б‰тін параметрлерге тєуелді ?

 

А  n кванттыќ санѓа

В  ‡ш  - n, , m  кванттыќ сандарѓа

C   орбиталды кванттыќ санѓа

D   ms   магнитті кванттыќ санѓа

 

82 Атомдаѓы электронныњ орбиталды механикалыќ моментініњ модулы ќандай формуламен µрнектеледі ?

 

А   -(ећ/2me) , где =0,1,... n-1

В   ћ

С   mћ, где m = - , ...0,...+

D   ћ , где S =1/2

 

83 Атомдаѓы электронныњ к‰йі мына параметрлермен толыќ сипатталады:

 

А    n - бас кванттыќ санмен

В    - азимуталді кванттыќ санмен

С   m, ms- магнитті жєне спинді кванттыќ сандармен

D    n, , m, ms- тµрт кванттыќ сандармен

 

84 Кванттыќ бµлшек шексіз терењ потенциялды ш±њќырда ‰зікті энергетикалыќ спектрге ие болады (бµлшек энергиясы квантталѓан). Осы энергия  n - кванттыќ сан мєніне ќандай тєуелділікте ?

 

А    Еn ~ n2                                                  В   Еn   ~ 1/ n2   

C    En  ~ n                                                 D   En  ~ 1/n

 

          85 Потенциалды ш±њќырдаѓы микробµлшектершін мына сипат сєйкес келеді: 1- ‰зікті энергетикалыќ спектр, 2 - нµлден µзгеше минимал энергия,

3-т±тас энергетикалыќ спектр, 4-потенциалды ш±њќырдыњ кез-келген орнында бµлшектіњ болу ыќтималдылыѓы бірдей

         

А   2 жєне 3                                               В   3 жєне 4                                     

С   1 жєне 4                                               D   1 жєне 2

 

86     Паули   принципі    ќандай    бµлшектер   ж‰йесіне   д±рыс

келеді ?

 

А   Жарты спинді  кез – келген кванттыќ сандар ‰шін

В  Толыќ жєне нµлдік спинді  кез – келген кванттыќ сандар ‰шін

С  Барлыќ кванттыќ сандар ж‰йесі ‰шін

D  Тек электрондар ж‰йесі ‰шін

 

87 Паули принціпіне ќай т±жырымдама сєйкес келеді ?

 

А Кванттыќ–механикалыќ ж‰йеде электрондардыњ энергетикалыќ спектрі ‰зікті

В Кванттыќ–механикалыќ ж‰йеде барлыќ кванттыќ сандар жиыны бірдей болатын к‰йде екі немесе одан артыќ электрондар болуы м‰мкін емес

С Кванттыќ–механикалыќ ж‰йеде спиндері бірдей болатын екі немесе одан артыќ электрондар болуы м‰мкін емес

D Кванттыќ механикада микробµлшектер к‰йі координат пен импульс мєндерін бір мезгілде сипаттай алмайды.

 

88  Ќандай кванттыќ бµлшектер ж‰йесі Ферми-Дирак таралу

функциясымен µрнектеледі ?

 

А  Нµлдік немесе б‰тін спинді бµлшектер ж‰йесі

В  Жырты спинді бµлшектер ж‰йесі

С  ¤зара єсерлеспейтін  бµлшектер ж‰йесі

D Жоѓары энергиялы спинді бµлшектер ж‰йесі

 

89 Кристалдаѓы электрондардыњ энергетикалыќ спектрі зоналыќ ќ±рылымда болады. Энергетикалыќ зона ені неге байланысты ?

 

А   Кристалл ќ±рылымына

В   Кристалл µлшеміне

С   Кристалдаѓы атомдар санына

D   Кристалл температурасына

 

90  Тµменде келтірілген, кристаллдаѓы электрондардыњ энергетикалыќ

 спектрлерініњ схематикалыќ кµріністерініњ ќайсысы диэлектриктерге сєйкес келеді ?

 

 


                                                 EF

         DE       EF    DE                                       DE EF

                                                                                  

 

 

 

 


А                               В                         С                           D

 

91  Ќандай да бір кристалл ‰шін тыйым салынѓан аймаќтыњ ені  0,4 эВ.

 (Салыстыру ‰шін – бµлме температурасындаѓы жылулыќ ќозѓалыс энергиясы kТ » 2,5 × 10-2 эВ ). Берілген кристалл ќандай затќа жатады ?

 

А   Диэлектриктерге

В   ¤ткізгіштерге

С   Жартылай µткізгіштерге

D   Жоѓарыдаѓылардыњ ешќайсысына жатпайды

 

92 Металдардыњ sм жєне жартылай µткізгіштердіњ sп электрµткізгіштіктерініњ температуралыќ сипаты ќандай ?

 

А  sм ~ 1/T , sп   Т –ѓа тєуелсіз

В  sм ~  1/T , sп ~ exp (-DE/2kT)   

С  sм   Т-ѓа тєуелсіз , sп ~ exp (-DE/2kT)

D  sм ~ 1/T , sп ~ Т

 

93 Ќандай    жартылай    µткізгіш    µзіндік  µткізгіштікке     ие болады  ?

 

А  Акцепторлыќ ќоспадан т±ратын

В   Доннорлыќ ќоспадан т±ратын

С   Акцепторлыќ жєне доннорлыќ ќоспалардан т±ратын

D   Химиялыќ таза ,Т > О К температурадаѓы

 

94 n-типті жартылай µткізгіштерде негізгі ток тасымалдаушылар ќандай бµлшектер ?

 

А  Электрондар                                       

В  Кемтіктер

С  Бірдей  концентрациядаѓы электрондар жєне кемтіктер

D  Иондар мен электрондар

 

95 Ќандай жартылай µткізгіштерді кемтікті жартылай µткізгіштер деп атайды ?

 

А  Доннорлыќ ќоспадан т±ратын жартылай µткізгіштер

В  Акцепторлыќ ќоспадан т±ратын жартылай µткізгіштер

С  Т > 0 температурадаѓы  химиялыќ таза жартылай µткізгіштер

D Акцепторлыќ жєне донорлыќ ќоспалардан т±ратын жартылай µткізгіштер

 


96 Суретте резистордыњ, p-n-ауысудыњ, екі электродты лампаныњ, фотоэлементтіњ вольт- амперлік сипаттамасы келтірілген. p-n  ауысудыњ  вольт-амперлік сипаттамасын кµрсетіњіз.

97 Фоторезистор ж±мысы ќандай ќ±былысќа негізделген

 

А  Сыртќы  фотоэффект               В   Ішкі фотоэффект

С  Термоэлектрондыќ  эмиссия   D  Люминисценция

 

 

 

98 Суретте екі кристалдыњ энергетикалыќ спектрлерініњ схематикалыќ кµріністері кескінделген. Олар заттыњ ќандай т‰ріне жатады: металдарѓа, жартылай µткізгіштерге, диэлектриктерге ?

        

 


                                           еркін  аймаќ

1)                                                                      2)

                                          валентті аймаќ

 

 

 


А   1-диэлектрик , 2– металл        В  1- жартылайµткізгіш , 2-металл

С   Екеуі де металл                         D  Екеуі де жартылай µткізгіш

 

99 Электронныњ металл бетінен шыѓу ж±мысы неге тењ ?

 

А Потенциалды ш±њќырдыњ терењдігіне тењ энергия мен Ферми дењгейіндегі электрондардыњ кинетикалыќ энергиясыныњ айырымы

В  Ферми дењгейіндегі электрон энергиясы

С  Потенциалдыќ ш±њќыр терењдігі

D Потенциалды ш±њќырдыњ терењдігіне тењ энергия мен Ферми дењгейіндегі электрондардыњ кинетикалыќ энергиясыныњ ќосындысы

 

100 Ферми дењгейі немесе энергиясы дегеніміз не ?

   

А Валенттік аймаќтаѓы энергияныњ р±ќсат етілген дењгейлерініњ ењ жоѓарѓысы

          В Валенттік аймаќтаѓы энергияныњ р±ќсат етілген дењгейлерініњ ењ тµменгісі

C  Электрондрондармен толтыру ыќтималдылыѓы 1/2 болатын  энергия дењгейі

          D  Бос аймаќтыњ ортасына сєйкес келетін энергия дењгейі

 

101  Химиялыќ таза жартылай µткізгіштерде негізгі  ток

тасымалдаушылардыњ концентрациясы неге байланысты ?

    

     А   Оныњ тек химиялыќ  табиѓатына

     В   Кристалдыњ   формасы мен µлшеміне

     С   Заттыњ  температурасы мен химиялыќ табиѓатына

     D Жартылай µткізгіштегі µріс кернеулігіне жєне температурасына

 

102 Бос (µткізгіштік аймаќта) аймаќта электрондардыњ концентрациясыныњ температураѓа тєуелділігі ќандай да бір затта n»n0 exp (­DЕ/2kT) т‰рінде берілген . Б±л ќандай зат ?

   

      А  Химиялыќ таза жартылай µткізгішке

          В   n – типті жартылай µткізгішке

          С   Металлдарѓа      

      D   Диэлектриктерге

 

          103 Диэлектриктер ‰шін DЕ тыйым салу аймаѓы неге тењ ?

 

     А  DЕ ~ 10 эВ                                   В  DЕ ~  0,1 эВ  

     С  DЕ ~  1 эВ                                    D  DЕ ~  2,5 × 10-2 эВ

 

104 Суретте екі кристалдыњ энергетикалыќ спектрлерініњ схематикалыќ кµріністері кескінделген. Олар заттыњ ќандай т‰ріне жатады: металдарѓа, жартылай µткізгіштерге, диэлектриктерге ?

 


                                       бос аймаќ

                                          

                                  ЕF                

                                                        ЕF

                                                             валентті

                                            аймаќ

 

    

А   1-n-типті жартылай µткізгіш, 2-  p-типті жартылай µткізгіш

     В   1- металл, 2- р-типті жартылай µткізгіш

     С   Екеуі де µзіндік жартылай µткізгіштер

     D  1-  р-типті жартылай µткізгіш, 2- n-типті жартылай µткізгіш

 

          105 р – типті жартылай µткізгіштіњ потенциалы jр жєне n-типті жартылай µткізгіш потенциалы jn тµмендегі мєндердіњ ќайсысына  сєйкес болса, р/n- ауысуы арќылы негізгі тасмалдаушылар  тогы µтеді ?

 

          А  jр>0, jn >0                                  В  jр>0, jn<0      

С  jр =jn                                          D  jр<0, jn >0

 

106 Егер, кристалдаѓы электрондардыњ энергетикалыќ дењгейлерініњ  валенттік аймаѓы толыѓымен толтырылѓан болса, онда кристалл:

 

А  Диэлектрик                                В  Жартылай µткізгіш                 

С  Металл                                        D   А, В  немесе С

 

107 Егер, кристалдаѓы электрондардыњ энергетикалыќ дењгейлерініњ тыйым салынѓан аймаќпен шекаралас валенттік аймаѓы толыѓымен толтырылѓан болса, онда кристалл:

 

А   Диэлектрик           

В   Жартылай µткізгіш                          

С   Диэлектрик немесе жартылай µткізгіш

Д   Металл         

 

108 Кристалдардыњ электрлік ќасиеттері: 1- тыйым салынѓан аймаќ енімен, 2- валенттік аймаќ енімен, 3- валенттік аймаќтыњ электрондармен  толу дєрежесімен аныќталады

 

А  1 жєне 2                                                В  Тек 3                                 

С  1 жєне 3                                                D  2 жєне 3

 

109 Кристалдаѓы р±ќсат етілген энергетикалыќ дењгейлердіњ ќасиеті: 1-кристалда ќанша атом болса, єр аймаќта сонша энергетикалыќ дењгей болады; 2-аймаќтаѓы дењгейлердіњ ара ќашыќтыѓы DЕi~10-23эВ; 3-аймаќтаѓы дењгейлердіњ ара ќашыќтыѓы  DЕi~10-2эВ; 4-аймаќ ені кристалдаѓы атомдар санына байланысты; 5-аймаќ ені кристалдаѓы атомдар санына байланысты  емес

 

А  1, 2 жєне 5                                   В  1, 3 жєне 4              

 

          С  Тек 4                                                      D Тек 5

 

110 Ферми энергиясы ќай  формуламен аныќталады ?

 

А                                     В                              

С                                               D 

 

111 Тµмендегі сызбада ќандай да бір заттыњ d µткізгіштігініњ Т температураѓа сапалы тєуелділігі келтірілген ( Т1-Т температуралар аймаѓында). Ќай ќисыќ таза жартылай µткізгіштерге сєйкес келеді ?

 

А 1

В 2

С 3

D 4

 

 

 

 

 

 

112 Тµмендегі сызбада ќандай да бір заттыњ d µткізгіштігініњ Т температураѓа сапалы тєуелділігі келтірілген ( Т1-Т температуралар аймаѓында). Ќай ќисыќ ќоспасы бар жартылай µткізгіштерге сєйкес келеді ?

 

А 1

В 2

С 3

D 4

 

 

 

 

113 Тµмендегі сызбада ќандай да бір заттыњ d µткізгіштігініњ Т температураѓа сапалы тєуелділігі келтірілген ( Т1-Т температуралар аймаѓында). Ќай ќисыќ металл µткізгіштерге сєйкес келеді ?

 

А 1

В 2

С 3

D 4

 

    

 

 

     114 Атом ядросыныњ ќ±рамына ќандай бµлшектер кіреді  ?

 

     А    a – бµлшектер, нейтрондар,  протондар

     В    Электрондар, нейтрондар, протондар

     С    Нейтрондар жєне протондар

     D   Тек протондар

    

     115 Ядроныњ зарядтыќ саны дегеніміз не ?

 

     А  Ядроныњ кулонмен алынѓан электр заряды

     В  Ядродаѓы протондар саны

     С  Ядродаѓы нейтрондар саны 

     D  Ядродаѓы нуклондар саны 

 

     116 Ядроныњ массалыќ саны дегеніміз не ?

 

     А   Ядродаѓы протондар мен нейтрондар  саны

     В   Ядродаѓы нейтрондар саны 

 

     С   Ядродаѓы протондар мен нейтрондар саныныњ айырмасы

     D   Ядродаѓы протондар саны 

         

          117 Екі элементтіњ массалыќ сандарыныњ А12 ќатынасы 8-ге тењ болса,  онда олардыњ ядроларыныњ  радиустарыныњ ќатынасы ќандай болады ?

 

          А   r1/r2=512                                     B   r1/r2=2                               

          C   r1/r2=4                                         D   r1/r2=64

 

     118 Ядроныњ байланыс энергиясыныњ формуласын кµрсетіњіз

    

А  mя - [ Zmp + (A - Z)mn ]              В   Dm × c2/A

          С  mя × c2                                           D  [ Zmp + (A - Z)mn ] × c2 - mя × c2

          

          119 Ядроныњ (Есв/A) меншікті байланыс энергиясыныњ А массалыќ санѓа ќандай байланысы бар ?

 

     А  А-ныњ µсуімен А = 60  80 дейін артады, содан кейін т±раќты болып ќалады

     В   А-ѓа тєуелсіз

     С   А-ныњ µсуімен баяу кемиді

     D   А = 40¸60 дейін артады, содан кейін азаяды

 

          120 Ядроныњ  сипаттамаларыныњ ќайсысы ядроларды белгілегенде элементтіњ химиялыќ белгілерін кµрсетеді ?

 

     А   Зарядтыќ жєне  массалыќ сан

     В   Зарядтыќ сан жєне ядро спині

     С   Массалыќ сан жєне нейтрондар саны

     D   Массалыќ сан жєне ядро саны

         

          121  Ќай ядроныњ меншікті байланыс энергиясы ењ ‰лкен ?

 

     А   ¤те жењіл ядролардыњ 

     В  Ауыр ядролардыњ, A > 100

     С  Трансуранды элементтер ядросында

     D  Орташа ядролардыњ, 20 < A < 100

 

122 Тµменде табиѓаттаѓы белгілі к‰штердіњ кейбір ќасиеттері келтірілген:

                    1 - Алыстан єсер ететін,  ќашыќтыќќа байланысты кемитін к‰штер

     2 – Ќаныѓу ќасиеті бар

     3 – Жаќыннан єсер ететін, ќашыќтыќќа байланысты кемитін

     4 – Орталыќ к‰штер

Осы ќасиеттердіњ ќайсысы ядролыќ к‰шке тєн ?              

     А   1 жєне 2                                     В   2жєне 3  

     С   3 жєне 4                                               D   1жєнеи 4

 

123 Атом ядросыныњ mя массасы мен Zmp еркін протондар массасы жєне Nmn еркін нейтрондар массасаларыныњ ќосындысы арасында ќандай ќатынас бар ?

 

     А   mя  > Zmp + Nmn 

     В    mя  < Zmp + Nmn

     C   mя  =  Zmp + Nmn

     D  Т±раќты ядроларѓа В шарты, радиоактивті ядроларѓа А  шарты д±рыс

 

124 Энергетикалыќ кµз ќарас бойынша ењ т±раќты ядролардыњ массалыќ к‰ші тµмендегідей болады:

   

А   2 А 20                                                В   100-ден артыќ                                   

С  50 А 60                                     D   200- ден артыќ

 

125 Байланыс энергиясы  28 МэВ болатын  ядросыныњ меншікті байланыс энергиясы неге тењ ?

 

А  14 МэВ                                        В  7 МэВ                                         

С  56 МэВ                                        D  112 МэВ

 

126 Радиоактивтілік дегеніміз не ?

    

          А Бір атом ядросыныњ элементар бµлшектерді бµліп шыѓару нєтижесінде µздігінен басќа атом ядросына айналуы

          В Ќандай да бір ауыр элемент ядросыныњ жењіл элемент ядросына айналуы

          С Элементар бµлшектермен атќылаѓанда, бір атом ядросыныњ екінші атом ядросына айналуы

          D Атом ядросыныњ басќа атом ядросымен немесе элементар бµлшектерімен єсерлесу нєтижесінде басќа ядроныњ пайда болу процесі

 

127 Реттік номері Z болатын элемент Д.И. Менделеев кестесіндегі реттік номері ќандай элементтен квант сєуле шыѓару нєтижесінде пайда  болады ?

   

А   Z                                                 В   Z – 1    

С   Z + 1                                           D   Z – 2

 

128    Радиоактивті заттыњ активтілігі дегеніміз:

 

А  Бірлік уаќыттаѓы затта болатын ыдырау саны

В  Ядроныњ бастапќы саныныњ жартысы ыдырауѓа кететін уаќыт

С  Радиоактивті ядроныњ орташа µмір с‰ру уаќыты

D Ядроныњ бастапќы  саныныњ  1 %-і кеміген кездегі ыдырау саны

 

129 Радиоактивті айналу зањы ќандай формуламен µрнектеледі ?

 

А  t = 1/l                                          В  T = (ln 2)/l

          С  N = N0 exp(-lt)                                      D  N0/2 = N0 exp(-lT)

 

130  a – сєулесі дегеніміз не ?

 

А  Н- сутегі ядроларыныњ аѓыны

В  Не- гелий ядроларыныњ аѓыны

С  Энергиясы жоѓары электрондар мен позитрондар аѓыны

D  Толќын ±зындыќтары µте аз электромагнитті сєуле шыѓару ( 0,1 нм-ден тµмен)

 

131 b – сєулесі дегеніміз не ?

 

А  Н- сутегі ядроларыныњ аѓыны

В  Не- гелий ядроларыныњ аѓыны

С  Энергиясы жоѓары электрондар мен позитрондар аѓыны

D  Толќын ±зындыќтары µте аз электромагнитті сєуле шыѓару ( 0,1 нм-ден тµмен)

 

132  g-сєуле шыѓару дегеніміз не ?

 

А  Н- сутегі ядроларыныњ аѓыны

В  Не- гелий ядроларыныњ аѓыны

С   Энергиясы жоѓары электрондар мен позитрондар аѓыны

D  Толќын ±зындыќтары µте аз электромагнитті сєуле шыѓару ( 0,1 нм-ден тµмен)

 

133 a-ыдырау 1-бµлшектердіњ энергиясы О Е Еmax аралыќты ќамтитын т±тас энергетикалыќ спектрмен; 2-‰здікті энергетикалыќ спектрмен; 3-ядроныњ зарядтыќ саныныњ µзгеруімен; 4-ядроныњ массалыќ саныныњ µзгеруімен сипатталады.

 

А  1, 2 жєне 4                                   В  1, 3 жєне 4                        

С  2, 3 жєне 4                                   D  1 жєне 3

 

134 b--ыдырау 1-бµлшектердіњ энергиясы О Е Еmax аралыќты ќамтитын т±тас энергетикалыќ спектрмен;   2-‰здікті   энергетикалыќ  спектрмен;

3-ядроныњ зарядтыќ саныныњ µзгеруімен; 4-ядроныњ массалыќ саныныњ µзгеруімен сипатталады.

А  1, 2 жєне 4                                   В  1, 3 жєне 4                                             С  2, 3 жєне 4                                     D  1 жєне 3

 

135 g--ыдырау 1-бµлшектердіњ энергиясы О Е Еmax аралыќты ќамтитын, т±тас энергетикалыќ спектрмен; 2-‰здікті энергетикалыќ спектрмен; 3-ядроныњ зарядтыќ саныныњ µзгеруімен; 4-ядроныњ массалыќ саныныњ µзгеруімен сипатталады.

А  1, 2 жєне 4                                   В  1, 3 жєне 4                                  

С  2, 3 жєне 4                                   D  1 жєне 3

 

 136 Радиоактивті элементтіњ жартылай ыдырау периоды дегеніміз не ?

 

А  Затта болатын бірлік уаќыттаѓы ыдырау саны

В  Ядроныњ бастапќы саныныњ жартысы ыдырайтын уаќыт

С  Радиоактивті ядроныњ орташа µмір с‰ру уаќыты

D Ядроныњ бастапќы  саныныњ  1 %-і кеміген кездегі ыдырау саны

 

137  Радиоактивті элементтіњ Т жартылай ыдырау периоды мен l- ыдырау т±раќтысыныњ арасында ќандай байланыс бар ?

А   l = uT                                         В   Т = 1/l  

C   Т = (ln2)/l                                  D   l = bT

 

138 Зарядтыќ саны  Z ядро бір рет aыдырау, бір рет  b- -ыдрау жасады. Пайда болѓан ядроныњ зарядтыќ саны неге тењ ?

 

А   Z + 2                                           В   Z - 1    

С   Z +1                                                      D   Z - 2

 

139 0- полония изотопыныњ a - ыдырауынан кейін Z - зарядтыќ саны жєне  А - массалыќ саны ќандай атом ядросы пайда болады ?

 

А   Z=84, А=210                              В   Z=82, А=210  

С   Z=80, А=214                              D   Z=80,  А=210

 


140 Суретте бірнеше изотоптардыњ радиоактивті ыдырау ќисыќтары кµрсетілген. Ќай ќисыќ жартылай ыдырау периоды ењ ‰лкен элементке сєйкес келеді ?

 


141 Радиоактивті элементтіњ жартылай ыдырау периоды Т. Уаќыттыњ t=Т/4 мєнінде осы элементтіњ ќанша ядросы ыдырайды ? Ядролардыњ бастапќы саны N0 .

     А                                      B                             

C                                          D 

 

142 Радиоактивті элементтіњ жартылай ыдырау периоды Т. Уаќыттыњ t мєнінде осы элементтіњ ќанша ядросы ыдырамай ќалады ? Ядролардыњ бастапќы саны N0.

 

     А                                      B                    

C                                          D

 

143 Радиоактивті  элементтен 10 сек. уаќыт ішінде 106 ядро ыдыраса, радиоактивті изотоптыњ активтілігі ќандай болады ?

 

А   106 Бк                                         В   1  Бк    

С   105 Бк                                                   D  107 Бк

 

          144   ядролыќ реакциясынан пайда болатын Х бµлшектіњ Z зарядтыќ саны мен А массалыќ саны неге тењ ?

 

А   Z = 4, А = 2                                В   Z = 2,  А = 4

С   Z = 0,  А = 4                               D   Z = 1,  А = 2

 

145 Ќандай да бір радиоактивті изотоптыњ жартылай ыдырау

периоды 2,31 ×  105с. Осы элементтіњ ыдырау т±раќтысы неге тењ ?

 

А   l = 0,43 × 10-5с                            В    l = 3,0 × 10-6с 

С   l =1,6  × 105с                                        D    l = 1,55  × 105с

 

146 m1 жєне m2 – ядро мен оны атќылайтын бµлшектіњ тыныштыќтаѓы массалары, m3 жєне m4 – ядролыќ реакция нєтижесінде алынѓан заттардыњ тыныштыќтаѓы массалары. Осы жаѓдайда ядролыќ реакция энергиясы ќандай формуламен аныќталады ?

 

А  [(m1 + m2) – (m 3 + m4)] с2                  В  (m1 + m2) – (m 3 + m4)

С  (m1 + m2 + m 3 + m42                 D  [(Dm1 + Dm2) – (Dm 3 + Dm4)] с2

 

          147 ? ядролыќ реакциясыныњ нєтижесінде ќандай бµлшек пайда болады ?

 

А   Протон                                       В   Нейтрон   

С   a - бµлшек                                 D   - квант

 

          148   ядролыќ реакция нєтижесінде пайда болатын Х бµлшектіњ Z зарядтыќ саны мен А массалыќ саны неге тењ ?

 

А   Z =5,    А=11                               В  Z =3,    А = 7  

С   Z =0,    А = 1                                         D  Z =0,    А = 12

 

          149 Радиоактивті изотоптыњ ыдырау т±раќтысы 0,1×10-3 с1. Оныњ жартылай ыдырау периоды неге тењ ?

 

А   » 6,9 × 103 с                                 В   » 0,14 × 10-3 с    

С  104 с                                             D   6,93 с

 

150 Х ядросы позитрон шыѓару арќылы радиоактивті µзгерді. Пайда болѓан У ядроныњ сипаттамалары ќандай ?

 

А   У                                            В   У        

С   У                                           D   У

 

 

 

 

 

Єдебиеттер тізімі

 

1. Савельев И.В.  Физика курсы. - М.: Наука, 1988.-Т. 2.

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Высшая школа, 2001.

3. Трофимова Т.И. Курс физики. - М.: Высшая школа, 2002.

4. Джанколи Д. Физика. - М.: Мир, 1989.-Т. 1,2.

5. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Физикадан есептер жинаѓы. - М.: Высшая школа, 1989.

6. Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. - М.: Высшая школа, 2001.

 

                                

 

                                                            

 

 

2004 ж. жиынтыќ жоспары, реті  26

 

 

                                  

 

Рабиѓа Нєдейнбекќызы Сыздыќова

Лєйля Хамитќызы Мажитова

Лариса Васильевна Завадская

 

 

 

Физика

Тест с±раќтары

2 Бµлім

Кванттыќ физика. Атомдыќ ядро физикасы

 

 

 

 Редакторы      Ж.А. Байбураева

 

 

Басуѓа ќол ќойылды                                     Пішімі  60х84  1/16

Таралымы   240  дана                                    №1 типографиялыќ ќаѓазы 

Кµлемі   2, 0 оќу-басп.т.                              Тапсырыс  ---------------------------------

Баѓасы    -----------------------

 

 

 

Алматы энергетика жєне байланыс институтыныњ

кµшіріп - кµбейткіш бюросы

480013, Алматы,  Байт±рсынов кµшесі, 126