Ф И З И К А

 

          Статистикалық физика және  термодинамика

                

                     ММФ-15 және ММФ-16 лабораториялық жұмыстарын   

                        орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

                          (барлық  мамандық  студенттері үшін)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Алматы  2004 

 

 

 

 

 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР:  М.Ш.Құлымбаева, Т.С. Байпақбаев (жалпы редакциясын басқарған  профессор Л.Х.Мәжитова).Статистикалық физика және термодинамика. ФПТ1-1 және  ФПТ1-6 құрылғыларында лабораториялық жұмыс жасауға арналған  әдістемелік нұсқаулар( барлық мамандық студенттері үшін).

Алматы: АЭЖБИ, 2003.- 15 бет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Әдістемелік нұсқауларда  ФПТ1-1  және ФПТ1-6 қондырғыларында орындалатын екі  лабораториялық жұмыс берілген.Онда  лабораториялық эксперименттің әдістемесі, қондырғылардың сипаттамасы мазмұндалып, тәжірибелердің жүргізілу реті  мен алынған  мәліметтерді  өңдеулер  көрсетілген.Бақылау  сұрақтары мен  әдебиеттер тізімі берілген (барлық мамандық және оқудың барлық түріндегі студенттер үшін).

    2  кесте,  4  сурет,   4   библогр.  атау

 

 

 

 

ПІКІР ЖАЗҒАН:  ф.-м. ғыл. канд., доцент  Н.Г. Борисова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика  және байланыс институтының  жоспары  бойынша басылады,  2004  ж.

 

 

                        © Алматы энергетика және байланыс  институты, 2004 ж.

 

 

 

 

        

 

 

                  

      

      Кіріспе

 

      Ұсынылып  отырған  әдістемелік нұсқаулар физика  кафедрасында келісілген бірдей  талаптарға сәйкес құрастырылған , ФПТ1-1 және ФПТ1-6 қондырғыларында орындалатын екі лабораториялық  жұмыстың сипаттамасы ретінде беріліп отыр.

    Физикалық лабораториялардағы орындалатын  жұмыс  негізінен  үш кезеңнен  тұрады, олар: Тәжірибе жүргізуге  дайындық, төжірибені жасау және есеп беруді  безендіру.Дайындалу кезеңінде: а) жұмыс мақсаты мен тапсырмалармен  танысу;

ә) тәжірибенің  негізіне жататын  құбылыстар мен процестердің,өзара  байланыстылықтардың және заңдылықтардың  теориялық  негізделінулерін   анықтау;  б) іс-әрекет жоспарын  құру; в) эксперимент мәліметтерін жазуға  арналған кестелерді  дайындау. Дайындық  жұмыстары  нәтижесінде студент орындалатын жұмыс туралы ,оның  нәтижесі  туралы белгілі бір  көзқарасқа ие болуы  керек.

      Экспериментті  жасау құралдарды жұмысқа келтіруден басталып,артынша өлшенетін шамаларды бақылау, өлшеу жүргізіліп, алынған мәліметтерді кестеге жазады. Ақырғы кезеңде алынған мәліметтерге математикалық өңдеу жүргізіп, ізделініп отырған шама  есептелініп, қателіктер  бағаланады.Есептеу  кезінде  амалдар  қолданудың жуықтап есептеу  ережелерін пайдалану керек. Ең соңында істелген  жұмыстың нәтижелері туралы қорытындылар   тұжырымдалуы  керек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ММФ 15  лабораториялық жұмысы

 

       Ауаның тұтқырлық коэффициентін капиллярлық тәсілмен анықтау.

       Жұмыстың  мақсаты: Газдардың тұтқырлық  коэффициентін капиллярлық тәсілмен анықтауды   үйрену.

      Тапсырмалар:

1)    газдардың тұтқырлық  коэффициентін капиллярлық анықтау  тәсілімен танысу;

2)    ауаның тұтқырлық  коэффициентін капиллярлық тәсілі арқылы анықтау.

   

       Эксперименттің  әдістемесі

       Бұл жұмыста газдардың тұтқырлық  коэффициентін, Пуазейль  формуласына негізделген, капиллярлық тәсілі  қолданылады/1,§42; 2   §97/

       Барлық нақты сұйықтар  мен  газдарға әр түрлі шамада  тұтқырлық деп аталатын, ішкі  үйкеліс  тән. Сұйық  немесе  газ  ішінде  қандай да  болмасын бір сыртқы әсердің нәтижесінде пайда болған  қозғалыс, әсер тоқтағаннан кейін  біртіндеп жоғалу себебі ішкі үйкелістің көрінісі  болып табылады.

       Тұтқыр сұйықтың немесе  газдың дөңгелек түтік арқылы ағысын  қарастыра-

йық. Өлшеулер, сұйық  ақырын  аққанда, оның бөлшектерінің  жылдамдығы қабырғаға өте жақын аралықта нөлден түтіктің осінде  максимал  болып өзгеретінін көрсетеді. Бұл жағдай, сұйықтың бір-біріне қатысты сырғанай алатын жұқа цилиндрлік  қабаттарға бөлінгені  сияқты екен. Сұйықтың немесе газдың мұндай  ағысы  ламинарлық немесе  қабатты ағыс деп аталады.

       Күнделікті  тәжірибеден түтік ішіндегі сұйық немесе газдың тұрақты ағысы болуы үшін  түтік  ұштарында  қысым  айырмасы болуы керек. Сұйықтың  стационар ағысы кезінде қозғалыс  үдеусіз болады, демек қысым күштерінің  қажеттілігі бұл  күштер қозғалысты тежейтін  күштерді  теңгеруге кететінін көрсетеді. Міне осы күштер түтік  қабырғасы  шекарасындағы және сұйық арасындағы үйкеліс (тұтқырлық) күштері болып табылады.

      Тәжірибе жүзінде, екі қабаттың шекарасында орналасқан  S  бетке әсер ететін ішкі үйкеліс күштері мына  өрнекпен  /1 ,§42,79/ анықталады


 


                                                                                                                                      (1)

 

мұндағы, η- тұтқырлық деп аталатын  пропорционалдық коэффициент,ол сұйықтың табиғатына және күйіне( мыс., температурасына) байланысты;

    -жылдамдық градиенті,ол қабаттар қозғалысы жылдамдығына перпендикуляр

бағытта ұзындық  бірлігіне  келетін жылдамдық  өзгерісін көрсетеді.

     Тұтқырлық коэффициенті немесе жай ғана  тұтқырлық температураға  байланысты,ол тәуелділік сұйықтар  мен  газдар үшін  әр түрлі.Сұйықтарда  температура өскенде тұтқырлық   едәуір  кемиді. Ал газдарда      тұтқырлық  керісінше артады.Бұл  жәйт  сұйықтар мен газдардағы ішкі үйкеліс сипаты  әр түрлі екенін  көрсетеді.

     1840 жылы  француз  ғалымы  Пуазейль  сұйықтардың  ламинарлық  ағысын өте жіңішке түтік – капилляр  арқылы  зерттеді.  Ол сұйықтың  көлемдік  шығыны   Q ,яғни капиллярдың көлденең қимасы арқылы ағатын сұйықтың көлемі үшін  есептеу  өрнегін  ашты


 


                                                                                                                          (2)

 

ол  Пуазейль  формуласы деп аталады.  Ол Q  шамасы  капиллярдың  радиусына өте байланысты , қысымның  капиллярдың ұзындық бірлігіне келетін айырымына пропорционал және  тұтқырлық  коэффициентіне кері

пропорционал  екен.


        Пуазейль формуласы  сұйықтар мен   газдардың тұтқырлығын анықтауға қолданылады.Радиусы R және ұзындығы l белгілі капилляр арқылы  сұйық немесе газ жіберіліп      қысым айырымы  мен Q  шамасы өлшенеді.онан  кейін  тәжірибеден алынған  мәліметтер  бойынша тұтқырлық коэффициенті  есептелінеді.

                                                                                                                                 (3)

 

         Осы  жұмыста  Пуазейль  формуласы           ( 2 ) ауаның тұтқырлық  коэффициентін  анықтау  үшін қолданылады.

                       

        Тәжірибе   қондырғысы

     

        ФПТ1-1  тәжірибелік  қондырғысы ауаның  тұтқырлық коэффициентін анықтауға арналған, ол  негізінен үш бөліктен  тұрады (1-сурет):   жұмыстық элементтің  блогы 1, құрал блогы 2, тіктеуіш 3.

 

 

 

 

 

 

ФПТ-1

2

3

5

4

1

6

Сеть

Воздух

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

1-сурет

      Құрал блогының 2  бетінде  құрылғының басқару және  реттегіш  органдары орналасқан. Сырттай қарағанда блок екі  модульге бөлінген:

1)    қосып-айырғыш тумблері және  индикациялық  лампысы  бар қоректендіру модулі  СЕТЬ

2)    микрокомпрессорды қосу  тумблері бар  АУА модулі. Ол құрал блогының ішінде  ауа шығынын реттегішпен бірге  орналасқан.

 

        Құрал блогының артқы бетінде  ~220 В  айнымалы кернеуге арналған ұясы мен желілік қорғағыштар бар.

     Жұмыстық элементі блогының құрамында  ауа кіретін камералардың  арасына орналасқан, металл капилляр түріндегі жұмыстық элементі 4 бар.Капиллярдың  радиусы   1мм, ұзындығы   0,1 м. Капилляр арқылы, құрал блогында орналасқан  микрокомпрессормен , ауа  үрленеді.Ауаның көлемдік  шығыны  ареометрмен 5 өлшенеді.Капилляр  ұштарындағы  қысым, ауа  камераларына қосылған, су манометрімен  өлшенеді. Тіктеуші 3 жоғарыда  аталған  блоктар бірігетін стол үсті конструкция болып табылады.

 

      Тәжірибенің  орындалуы

    

1       Ауа  шығынын реттегішті минимумға қою.

2       Модульдегі СЕТЬ тумблерін қосып құрылғыны қоректендіру.

3        АУА модуліндегі реттегішті аздап бұрай отырып ауа  шығынын  ареометр шкаласының орта  тұсына(1,0 10 –5  м3/с) келтіру.

4       Ареометрдің  көрсетуін, яғни  ауаның  Q шығынын  жазып алу.

5        Осы берілген  ауа  шығынына сәйкес капилляр ұштарындағы ∆p қысым айырымын  өлшеу.

6       Тәжірибені, ауа шығынын  өзгерте  отырып, 5-7  рет жүргізу.

7       Тәжірибе нәтижелерін 1 кестеге  ендіру.

 

1       кесте

        

Тәжірибе

 

Q

∆p

η

∆η

η═η±∆η

ε,  %

 

 

 

    Алынған  мәліметтерді  өңдеу

 

1       Ауаның η тұтқырлық коэффициентін  (3) формуламен  есептеу.

2       Өлшеулердің  абсолют және салыстырмалы  қателіктерін,  аз өлшеулер тәсілімен,  Р=0,95 үшін, бағалау.

3       Есептеу  нәтижелерін  1  кестеге жазу.

4       Алынған нәтижені  ауа үшін тұтқырлық  коэффициентінің анықтамалық

мәнімен  салыстыру. Бұл  тәсілдегі  қателіктердің  мүмкін  көздерін бағалау.

5       Алынған  нәтижелерді  талдап және ауа  тұтқырлығын анықтаудың  капиллярлық тәсілінің дәлдігі  туралы қорытынды  тұжырымдау.

 

                Бақылау  сұрақтары

 

1       Газдардың  тұтқырлығын анықтаудың капиллярлық тәсілінің  мәні  неде?

2       Капиллярлық  тәсіл қай  формулаға  негізделген?

3       Пуазейль  формуласы сұйықтар мен газдардың  қандай  ағысы үшін орындалады?

4       Ішкі  үйкеліс  күші  неге  тәуелді?

5       Тұтқырлыық  коэффициентінің  физикалық мағынасы .

6       СИ жүйесінде тұтқырлық коэффициенті қандай бірлікпен өлшенеді?

7       Сұйықтар мен  газдардың тұтқырлығы температураға қалай байланысты?

8       Бұл  жұмыста  ауаның  капиллярмен өтетін  көлемі қай  құралмен  өлшенеді?

9       Бүл жұмыста  су  манометрімен  не өлшенеді?

 

 

        ММФ 16   лабораториялық  жұмысы

 

        Ауаның  тұрақты қысымдағы  және тұрақты  көлемдегі  жылу   сыйымдылық- тарының  Сру   қатынасын  анықтаудың Клеман және Дезорм  тәсілі.

 

        Жұмыстың  мақсаты: ауа үшін Сру   қатынасын  анықтаудың Клеман және Дезорм  тәсілін  меңгеру.

 

        Тапсырмалар:

1)     Клеман және Дезорм  тәсілімен  танысу;

2)     Ауа  үшін,  Клеман  және  Дезорм тәсілімен Сру  қатынасын  анықтау.

              

        Тәжірибенің  әдістемесі

 

Берілген  жұмыста  ауаның жылу сыйымдылықтарының  тұрақты қысым мен    көлемдердегі Сру  қатынасы /1, §68 ; 4, §9,6/  анықтау Клеман мен Дезорм    1879 жылы ұсынған  тәсілмен анықталады /3 , §22/.

Бүл  үшін  көлемі бірнеше  литрлік, атмосфералық  қысымда  толтырылған  шыны баллон  қолданылады ( 2-сурет).Баллонға біраз газ  айдалып енгізілгеннен  кейін , біраз  уақыт  өткеннен  соң , ол газдың Т1 температурасы  қоршаған ортаның температурасымен теңеледі де, су манометрімен  өлшенетін р1     қысымы орнығады.Баллондағы газ аз уақыт атмосферамен байланысқаннан  кейін, оның ішіндегі  газдың біразы шығады да, қысым атмосфералық  қысыммен теңеседі.Бұл

жағдайда баллон ішіндегі газ қоршаған ауа  қысымы күшіне қарсы  жұмыс  істеп, адиабаталық түрде ұлғаяды. Осының  салдарынан  оның  температурасы  Т2 мәніне дейін  төмендейді. Әрі  қарай  баллон жабылғаннан кейін газ , жылу алмасу  нәтижесінде, біртіндеп  қызып температурасы  қоршаған  ауа температу- температурасымен  Т3 теңеседі де, ал  қысым  р3  мәніне  дейін  көтеріледі.Баллондағы  газ  қысымдарының   өлшенген  мәндері бойынша  жылу сыйымдылықтардың  Ср у қатынасын  есептеуге болады.

Бұл үшін баллон  ішіндегі газдан  тұйық қабықшамен  шектелген  біраз газды  ойша бөліп аламыз (2-сурет). Жоғарыда қарастырылған процестерді осы  газ  массасы үшін  талдап қарастырамыз. Әр түрлі процестерде қабықша ішіндегі  газ, қоршаған газ  қысым күшіне қарсы жұмыс істеп және онымен жылу алмаса           

отырып , ұлғаяды  және сығылады. Мұнда пайда болатын макроскопиялық қозғалыстың  кинетикалық энергиясы  шамалы болғандықтан, өтетін  процестерді

Квазистатикалық немесе теңгерілген деп есептеуге болады.Қысымдарды өлшеу мезеттерінде  «қабықша» ішіндегі газ күйін сипаттайтын параметрлер келесі  

 

 

 

 

 

 

 

V

0

P

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  2-сурет                                                                    3-сурет

 

мәндерді қабылдайды. Бастапқыда газдың берілген массасы термодинамикалық параметрлері:  температурасы Т  , қысымы   р  және көлемі V  болатын 1 күйде болады (3-сурет). Адиабаттық ұлғаю процесі нәтижесінде газ  параметрлері Т2,

Р  , және V  болатын  2  күйіне өтеді. Сонан  соң  газ тұрақты  көлемде  бастапқы  температураға тең Т  температураға дейін  қызады да, ақырғы  күйдің  параметрлері   Т3  ,        р3   V3      3=Т , V3= V)  болады.

Жүйенің 1  күйден  2  күйге  өту  процессі адиабаттық болғандықтан


                                                                                                

                                                                                                                           ( 1 )

мұндағы               адиабата  көрсеткіші.


       Газдың  1  және   3  күйлердегі  температуралары бірдей ( изотермиялық процесс), ендеше Бойль-Мариотт   заңын  қолдана отырып,

                                                                                                                                   ( 2 )

аламыз.


       Газдың  көлемі  2  және  3  күйлерде өзгермегенін (изохоралық  процесс ) ескерсек,  онда,

                                                                                                                                   ( 3 )

        Осы  (1 )  және  ( 3 )  өрнектерін пайдаланып,


 


                                                                                                                                   ( 4 )

аламыз.

        Соңғы өрнекті  логарифмдеп және  одан  γ шамасын тапсақ, онда


 

 


                                                                                                                                   ( 5 )

 


       Тәжірибе,  р2  қысымы атмосфералық қысымға  тең  жағдайда ,    жүретіндіктен,  1  және  3  күйлердегі  қысымдарды  осы р2   арқылы  өрнектеуге болады, яғни

                                                                                                                                    ( 6 )

 

мұндағы  р1 және р3 су  манометрінің  көрсетуі, ол р2 атмосфера  қысымынан  асқан  қысымды  көрсетеді.


        Енді  ( 6 )  өрнегін  ескере  отырып,

 


                                                                                                                                   ( 7 )

аламыз.

        Атмосфера қысымымен  салыстырғанда р1 және р3   асқын  қысымдары өте аз


болғандықтан  логарифмдер  айырмасын сәйкес  қысымдар  айырмасына  пропорционал   деп  алуға болатындықтан,  жуықтап

                                                                                                                                     ( 8 )

 

       Сонымен,   Ср у жылу сыйымдылықтар қатынасына  тең  болатын , γ   адиабата  көрсеткішін , Клеман-Дезорм тәсілі бойынша  (8) формуламен, яғни  адиабаталық  әдіспен  анықтауға  болады.

       Тәжірибе  қондырғысы

       

  Тәжірибе қондырғысы    ФПТ1-6  ауаның тұрақты қысымдағы және тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтарының     γ= Ср у     қатынасын анықтауға  арналған.  Ол   негізінен төрт  бөліктен:  жұмыстық  элемент 1  блогынан; приборлық блоктан 2  ;  су манометрінен 3;  тіктеушіден (стойкадан ) 4  тұрады.

        Приборлық блоктың 2  алдыңғы  бетінде қондырғының басқару  және  реттеу  органдары орналасқан. Сырттай қарағанда бұл блок  екі  модульге :

        1) микропроцессор мен   белгілік лампысын қоректендіру  көзіне қосатын  тумблері бар СЕТЬ  қоректендіру  модулі;

        2) микропрцессорды жұмыстық элемент блогына 1  және белгілік лампысына

ауа   үрлеу  үшін қосатын тумблері бар  ВОЗДУХ модулі.

       Микропроцессор  приборлық блок 2  ішіне  орналасқан.Бұл блоктың артқы бетінде    220 В желі  ұясы мен  электрлік қорғағыштар орналасқан.

       Жұмыстық элемент  блогында  шыны баллон  5  бар. Баллонды пневматика  тізбегіне  қосу үшін  штуцер ұштары  шығарылған.Приборлық блоктың  1  алдыңғы бетінде  ауаны  атмосфераға шығару  үшін  орнатылған  АТМОСФЕРА пневмотумблер бар.Су манометрі 3  баллондағы 5 асқын қысымды  өлшейді.Манометрдің жоғары жағында суды  шектегіш бар. Стойка 4  жоғарыда аталған  блоктарды  бір столға біріктіретін  конструкция  болып  табылады.

4

5

1

2

3

Воздух      Сеть

Атмосфера

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- сурет

 

         Тәжірибенің  орындалу  реті

    

1       Қондырғыны, СЕТЬ  модуліндегі  тумблер  арқылы ток  көзіне қосу.

2       Жұмыстық блоктағы шыны  баллонға ауаны үрлеу  үшін  ВОЗДУХ модуліндегі ВКЛ тумблерін  қосу (20 секундтан артық емес!)

3       Манометр  арқылы жұмыстық элементтегі асқын  қысымның өсуін бақылау. Манометрдегі  су  деңгейлері айырмасы мәні(асқын қысым) шамамен 3000-3500 Па болғанда ауа үрлеуді  тоқтату керек.               

4       Бірнеше минут күтіп, қысым тұрақтанғаннан кейін оның р мәнін жазу.

5       Шыныдағы ауаны  сыртқы ортаға шығару үшін  АТМОСФЕРА пневмотумблерін  ауыстырып қосып, жұмыстық элементтегі қысым атмосфера қысымымен теңескенше   күту. Бұл жағдайда манометр көрсеткіші нөлге тең  болады.

6       Процесс орныққаннан  кейін ( бірнеше минуттан соң), баллон ішіндегі ауа                         қоршаған  ортаның температурасына дейін қызғанда (бөлме  температурасына  дейін), асқын қысымның  екінші мәнін  алу.

7       Тәжірибені  р1 мәнін өзгерте отырып, 5 – 7 рет жүргізу.

8       Тәжірибе  нәтижелерін 1-кестеге енгізу.

 

1-    кесте

 

Тәжиребе

P1,Па

Р2,Па

γ

<γ>

Δγ

γ=<γ>± Δγ

ε,%

 

       Тәжірибе нәтижелерін  өңдеу

      

1       Ауа  үшін γ= Ср у қатынасын (8) формуламен есептеу.

2       Өлшеулердің абсолют және  салыстырмалық  кателіктерін Р 0,95 үшін  бағалау.

3       Есептеу  нәтижелерін  1-кестеге  енгізу.

4       Алынған  нәтижені, идеал  газдың жылу сыйымдылығының классикалық теориясы бойынша есептелген теориялық  мәнімен  салыстыру /1, §72; 4, §10.12/. Осы  тәсілдегі жіберілетін қателіктердің мүмкін себептерін бағалау.

5       Алынған  нәтижелерді талдау  және Клеман –Дезорм тәсілінің дәлдігі туралы қорытынды тұжырымдау.

 

 

     Бақылау  сұрақтары

 

1       Адиабата көрсеткіші γ  деген  не?

2       Осы  жұмыста қолданылатын  Клеман және Дезорм  тәсілінің мәні неде?

3       Пневмотумблерді ауаны сыртқа шығару  үшін  қосқанда қандай процесс орындалады?

4       Адиабаттық процестің  теңдеуі ?

5       Газ  адиабаталық  ұлғайғанда оның ішкі энергиясы мен  температурасы неге кемитіндігін түсіндіріңіздер.

6       Берілген жұмыстың қай кезеңінде баллондағы ауаның изохоралық ұлғаюы  байқалады?

7       Изохоралық  процестің  теңдеуі?

8       Изотермдік процесс  деген  не? Оны сипаттайтын  теңдеу қалай жазылады?

9       Бұл жұмыста су  манометрі  көмегімен  не  өлшенеді?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Әдебиеттер

 

1.     Савельев И.В. Физика курсы. 1.т.- М.: Мектеп, 1977.- 352 б.

2.     Сивухин Д.В. Общий курс физики.Т.2.Механика.-М.: Наука,1979.-520с.

3.     Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.2. Термодинамика и молекулярная физика.-М.: Наука, 1990. –592 б.

4.     Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: Высшая школа,1989.-608с.

 

 

 

                                  Мазмұны

 

Кіріспе                                                                                                         3

Лабораториялық жұмыс ММФ15. Ауаның тұтқырлық коэффициентін

Капиллярлық тәсілмен анықтау                                                                  4

Лабораториялық  жұмыс ММФ16. Адиабата көрсеткішін Клеман және Дезорм тәсілі  бойынша  анықтау                                                                    7                                                                    Әдебиеттер                                                                                                         12                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    2004 ж. жосп.,27

 

 

 

                 Маржан Шолпанкұлқызы Құлымбаева

                 Түркістан Сайдахметұлы Байпақбаев

 

 

 

 

 

 

               Статистикалық физика және термодинамика

ФПТ1-1 және ФПТ1-6 қондырғыларында істелетін лабораториялық жұмыстардың  әдістемелік нұсқаулары

                ( барлық  мамандық студенттері үшін)

 

 

 

 

Редакторы  Ж.Байбураева

 

 

Басуға           04  қол  қойылды                     Пішімі  60х80  1/16

        Таралымы  100  дана.                                    №1 баспаханалық  қағаз

        Көлемі 0,8  есеп.-баспа таб.                           Тапсырыс         Бағасы  26   тг.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЭЖБИ,  көшірмелі – көбейткіш  бюросы

480013, Алматы, А.Байтұрсынұлы көшесі, 126 үй