АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

Шетел тілдер кафедрасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ағылшын  тілі

 

Техникалық мәтіндерді оқуға және аударуға арналған

 лексикалық минимум

 

( жылу энергетика  мамандықтарының студенттері үшін, бакалавриатқа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2004

 

ҚҰРАСТЫРУШЫ: А.К.Садықова. Ағылшын  тілі.Техникалық мәтіндерді оқуға және аударуға арналған лексикалық минимум (жылу энергетика  мамандықтарының студенттері үшін, бакалавриатқа) – Алматы:АЭжБИ, 2004.  -  58 б.

 

 

Лексикалық минимум жылу энергетикада жиі қолданылатын сөздерді іріктеу негізінде құрастырылған.  Бұл лексикалық минимумды техникалық мәтіндерді оқу және аудару кезінде қолдануға болады. Лексикалық минимум   "Жылу энергетика станциясы", "Су және отын технологиясы", "Өнеркәсіптік жылу энергетика" мамандықтарын қамтиды. Ол екі мың жиі қолданылатын  сөздерден тұрады. Студенттер лексикалық минимумды  студенттер өз бетімен жұмыс кезінде  пайдалана алады.

 

 

 

 

 

Пікір берушілер: техн. ғыл. канд., доцент  М.Е.Туманов                                                              

                    шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы Т.К.Берденова

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының 2004 жылғы жоспары бойынша  басылды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Алматы энергетика және байланыс институты, 2004 ж.

A

 

аbility                                             қабілеттілік, икемділік

abnormality                                             кемшілігі бар нәрсе

abration                                          тозу

abration-resistant                                 тозуға төзімді

abreast                                            ағызғыларды қатарлас қосу

abrupt                                            күтпеген жердегі үзіліс

absorb                                            сіңіру, сору, қабылдау, жұту

absorber                                         сорғыш, сорып алғыш, жұтқыш, абсорбер

          vibration ~                        амортизатор (автомобиль, т.б.                                                       бөлшектерінің соқтығу, түйісу қаттылығын                                           азайту үшін қойылған серіппелі тетік)

absorption                         сору, жұту, абсорбция, сіңіру

abstract                                           дерексіз, абстракт

absurd                                            сандырақ, шындыққа жатпайтын

abundance                                      молшылық

abutment                                        тіреу

accelerate                                        тездету, жылдамдату

acceleration                                             жылдамдату, тездету, үдеу, акселерация

accelerator                                      жылдамдатқыш, үдейткіш, катализатор                                                              (химиялық          реакцияны шапшаңдататын я                                                    баяулататын зат)

accept                                              қабылдау

acceptable                                       қолайлы, жарамды

access                                              жол, өтетін жер,  мәліметтер алу                                                                     мүмкіндігі,         кіру,          көруге рұқсат алу, өткел

         ~ of air                       ауа ағымы

accessibility                             қолайлы, қол жетерлік; қарау не жөндеу                                                 жеңілдігі

accident prevention           техника қауіпсіздігі

accomodate                           лайықтау, бейімдеу; қамтамасыз ету

acquire                                            меңгеру, үйрену

accumulate                             аккумуляциялау, жинақтау

accumulator                                             аккумулятор, жинақтауыш, коллектор

achieve                                            мақсатқа жету, табысқа жету

acidification                                             қышқылдану

acoustic                                           акустика

acoustimeter                                   дыбыс күшін өлшеуіш

activate                                           белсенділік білдіру

actuator                                          орындау механизмі, қозғалтқыш құрылғы

adapter                                           өткізгіш, байланыс құрылғысы

add                                                 қосу, сала түсу

adhere                                             жабысу

adherence                                       берілгендік, сенгендік

additional load                              қосымша күш, қуат

adjacent                                          шектес, көршілес

adjust                                                        лайықтау, бейімдеу, реттеу, икемдеу

adjustable blade runner                         бұрылыс турбинасының жұмыс дөңгелегі

adjustment                                      реттегіш; бейімделу; қондырғы; жөндеу,                                                           дайындау

admitting pipe                          кіргізілетін труба

admission                                       кіру, (ауаның) кіруі, жіберу, кіргізу,                                                              жеткізу

         ~ line                         жіберу желісі; жеткізу құбыры

admixture                            қоспа, қосымша

adown                                             астыға, төменге

adulteration                                             бұрмалау

advance                                          жылжу, алға басу

advantage                                       артықшылық

advice                                             кеңес, ақыл

aerate                                                        желдету, вентиляциялау

aerial                                                         антенна

aeradio                                           радиостанция (әуежүргізгіштерге                                                                      арналған)

aerotron                                          үш электродты шам

afar                                                 алыста

affect                                               әсер ету, ықпал ету

affilitate                                          қосылу

afflux                                                        ағын, бу не судың жіберілуі

afterburner                                               форсаж камерасы, жану камерасы, форсаж                                                     (процесті тездету, күшейту)

aftercondenser                              бу ағыны эжекторын салқындатқыш,                                                                 конденсатор (жиналған ыстық буды                                                                  салқындатып суға айналдарушы); қалдық                                                    деформация; тығыздалу

aftercooler                                      құбыр немесе регенератор артындағы                                                               газды қосымша салқындатқыш;                                                                           компрессор артындағы ауаны                                                                      салқындатқыш

afterglow                                        жарық екпіні(экранның)

afterheat                                         қалдық жылу

afterwards                                      сонан кейін, сонан соң

age                                                  жас

         ~ limit                    шекті қызмет мерзімі

agency                                            күш, жүргізу, жүріс, аггентік

aggregate                                        жинау, қосу, теңесу

agitation                                         араластыру, турбулизация

aid                                                   аппарат; құрылғы; құрал

aided                                               жартылай автоматтандырылған

aim                                                  көздеу, нысанаға алу, мақсат, мақсат ету,                                                 тырысу, ұмтылу, ынталану

aimless                                            нысанасыз, мақсатсыз

air                                                   ауа

         ~ borne                       ауалық, авияциялық

         ~ break                       ауалық (ажыратқыш)

         ~ pump                       ауа насосы, пневматикалық насос,                                                        поршендік      компрессор

         ~ regulator                  ауаны беруді реттеуші

         ~ shaft                     вентиляциялық дін, вентиляциялық шахта

         ~ supply                      ауа беру

         ~ to-ground                     әуеден жерге дейін

aircraft                                            авиация, ±шаќ

airly                                                жеңіл

airmail                                            авиапочта

air-way                                           әуе жолы

airy                                                 ауасы мол, ауасы кең

alarm                                                        дабыл қағу, қауіп-қатер дабылы

alight                                                        қону(құс, самолет туралы)

alike                                                ұқсас

alive                                                кернеу астында

all-mains                                         әрбір тораптан алынатын тоқ

allot                                                 бөлу, үлестіру, тарату

allow                                               рұқсат беру, ризалық ету, мүмкіндік беру

allowable pressure                                 мүмкін қысым

almost                                             дерлік

alone                                               еркіне қою, жалғыз

along                                                         алға, ілгері, бірге

already                                           әлдеқашан, осыдан бұрын

also                                                 және, тағы

alter                                                өзгеру, өзгерту

alteration                                        өзгеру, өзгеріс

alternating                                      ауыспалы

alternating current                                   алмасып тұратын тоқ

alternative                                      таңдау, талғау, таңдаулы, бәсеке

altermeter                                       альтиметр

altitude                                           биіктік

altogether                                       бүтіндей, толық, мүлде, жалпы алғанда

always                                             әрқашан, әрдайым

ammeter                                         амперметр

a. m.                                                түске дейін

amare                                                       таң қалдыру, таңдандыру

amid                                               арасында, ішінде

amount                                           сан

amperage                                        ампердегі тоқ

amplify                                           үлкейту, күшейту

amplification                                 күшейткіш еселеуіші

amplitude                                       теңселу шегі, амплитуда

ample                                                        жеткілікті, кең

analysis                                           талдай, айыру

anew                                               жаңадан, қайтадан

angle                                               бұрыш

angulation                                      бұру

animation                                       анимация

anode                                                        анод

antenna                                          антенна, әуеден толқындарды қабылдағыш

announce                                        жариялау, мәлімдеу

announcement                                хабарландыру, құлақтандыру

announcer                                      диктор

annular                                           сақина тәрізді; дөңгелек

another                                           басқа, басқа біреу

antique                                           көне, ертедегі, ерте замандағы

anxious                                           мазасыз, дамылсыз

anyone                                            біреу, әрбір  адам

anyway                                           қалайда, қайткенде де

anywhere                                        бір жерде

apex                                                төбе

apparatus                                       аппарат, құрылғы, аспап, сайман

appendix                                        қосу, қосымша

appliance                                        құрал, аспап, сайман, құрылғы

application                                      қолданылу

appleton                                         қабат

appoint                                           белгілеу

approach                                        жақындау, әдіс, амал

apron                                                        қалқан, шағылдырғыштық плита; қалқа,                                                               шымылдық

approve                                          қабылдау, мақұлдау

approximate                                            шамасында, шамамен, жуық, шамалы

arc                                                   доға (электр)

arch                                                арқа, күмбез,

area                                                 аудан, бір көлем жер, кеңістік

armature                                        якорь (магниттік немесе машинаның)

arrestor                                           найзағайға бөгет жасауы)

arrow                                                        тіл, белгі сілтегіш, үшкір

as                                                    сондай, қалай

asbestone                                        асбестон (оқшаулама)

ash                                                  күл, пештің күлі

         ~ particles                   күл бөлшектері

ash-free                                күлсіз

ashing                                  толық жану, күлді шығару

aspiring pump                         сорғыш насос

aspirator                              аспиратор, эжектор; тарту, сору                                                        құрылғысы

assay                                               байқау, көру

assemble                                         жөндеу, жинау

assembly                                         агрегат, жинақ, түйін, блок, жиынтық,                                                                   жинау, орнату

assembling                                                жинақтау, монтаж

assistant                                          жәрдемші, көмекші

associate                                          байланыстыру

association                                      байланыс, құрама, одақ

astronomer                                               астрономиямен шұғылданатын адам

at                                                     жанында

atmosphere                                               атмосфера, ауа

atomization                                             тозаңдату, бүрку, майда ұнтақтау

attention                                         назар, ықылас салу

attenuation                                               кішірейту, бәсеңдету, өшіру

attenuator                                       қысым редукторы, аттентор

attendant                                        телефоншы

attraction                                        тарту, қызықтыратын нәрсе

auto-control lever                             автоматты түрде жүргізілетін рычаг

autoformer                                               автотрансформатор

automatic                                       автоматты

         ~ starting                    автоматты түрде іске қосу

         ~ voltage regulation       кернеуді автоматты түрде реттеу

auxiliary reservoir                    қосымша резервуар

available                              қолайлы, ашық

average                                орташа

aviator                                            ұшқыш

aware                                                        аңғару, сезу, білу

axis                                                 бел, оқ, жебе

azon                                                эзон-бомба (тек самолетты азимут                                                                           жолымен басқару)

                                              

B

 

back                                                артқы бөлік

         ~ bar                         тірек

         ~ flow                     кері ток, қарсы ток

         ~ lash                             саңылау, лифт, ойын, қолданылмайтын                                                жүріс

background                           артқы, кейінгі жақ

back(ward) motion                         кері қимыл, кері қозғалыс, артқы жүріс

backward                                       кері, артта қалған, кейін

backwarness                                  кейін қалғандық

baffle                                                         қалқа, жапқыш, қорғаныс

bake                                                кептіру, күйдіру, қайнау

balance                                           салмақты теңестіру (будың, судың)                                                               қалдығын өлшеу, баланс

balancing reservoir                      теңестіргіш бассейін (ГЭС)

balloon                                           аэростат, ауа шары

band                                               диапазон, лента, жолақ, (көлем, мөлшер)

bank                                               топ, қатар, батарея, пакет, шоқ, бір буда

         to ~ the fires                (пештегі) әлсіз отты үзбеу

bar                                                  қайрақ, кесек, отын блогы, бар

bare wire                                        жалаңаш сымтемір, жаңалаштанған, сып-                                                сида болған сым

bargain                                           келісімге келу

barrage                                           бөгет, кедергі, суды жоғары көтеруге                                                            арналған бөгет, плотина

barrier                                            бөгет, кедергі

base                                                 негіз, тірек ету

basic                                                негізгі

basin                                               резервуар, бассейін, суат

battery                                            батарея

         air-heater ~                    ауа жылтқыш батарея

          heater ~               жылытқыш батарея

          storage ~                      аккумулятор батареясы         

     thermal storage ~               жылу (бу) аккумуляторлар батареясы

bawl                                                айқайлау

beam                                               нұр шашу, сәуле

bearing                                           тірек

behaviour                                       мінез-құлық, жұмыс тәртібі, өзгеру сипаты

     burning ~                              жану сипаты

     emission ~                              сыртқа шығару тәртібі

behind                                            артында, сыртында

bell                                                  қоңырау

below                                                        төменде, астында

belong                                             құрамында болу

bench                                                        стенд, температураның ұлғаю көрсеткіші

     test ~                                                сынау (эксперимент) сендісі

bend                                                иілу, майысу, (құбырдың) бүгілісі

benefit                                             көмек, пайда

beneath                                           төменде, астында

beset                                                жол бөгеу, қоршау

between                                           өз ара, арасында

beware                                            сақтану

bifurcated                                       тармақталған, қосарланған

big                                                   ұзын бойлы, үлкен, биік

bit                                                   кішкентай кесек

bin                                                  бункер, ұзын, терең, тор, рама, ожау, шарбақ

binary                                             қос

bind                                                байланыстыру, байлау

blast                                                үрлеу, жарылыс

bleed                                               буды іріктеу (реттелмейтін), канал

         to bleed back          буды регенерацияға сай іріктеу

bleeder                                 сақтық клапан, сақтандыу клапаны,                                              конденсатты бұруға арналған құбыр

bleeding                               буды іріктеу, су деңгейін түсіру, ауаны                                                     жою

blend                                                         араластыру, қосу

blind                                               шымылдық, экран, диафрагма

blow                                                үрлеу, соққы

blower                                             ауаны үрлеу, компрессор, үрлегіш

blowpipe                                         қысылған ауаны өткізетін түтікше

board                                                        панель, қабырғалық, қалқан, тақта

         bench ~                      жылуды тексеру, автоматика қалқаны

          dispatch ~                      диспетчер қалқаны

          distribution~                 тарату, бөлу қалқаны

body                                               комплекс, негізгі бөлшегі, дене, корпус,                                                              негізгі бөлім

         ~ of flame                        факель ядросы

         first stage ~                      бірінші сатылы камера, бастапқы сатылы                                      камера

          heating ~                      жылытқыш құрал-жабдық

boil                                                  қайнау

boiler                                                        бу жіберетін үлкен қазан, пеш, қазан, бу                                                           генераторы, жылытқыш

         black flame ~                 құрастырылған айналмалы қазан

         bent-tube ~                       майысқан түтікшесі бар су құбырлы қазан

          binary-cycle ~                 екі бөлімнен тұратын қондырғысы бар                                                  қазан агрегаты

  circulation ~                         табиғи айналмалы қазан

  concurrent ~                         тура бағытталған қазан

boiler-condenser                              буландыру конденсаторы

boiling point                                      қайнау нүктесі

bold                                                анық, ашық

bone                                                сүйек

bond                                               байланыс, байланыстыру

boost                                               күрт көтеру, көбейту, қысымды көтеру,                                                              ауаны қысып топтау

booster                                            қосымша құрылғы, қосымша машина,                                                            бустер

borrow                                            қарызға алу, шеттен алу

both                                                екеуі де

bother                                             мазалау, зеріктіру

bottom                                            түбі, түпкі бөлім, фундамент, негізі

boundary                                       шекара, шек, шекаралық

box                                                  қорап, жәшік, камера

         air box                      ауа камерасы

brain                                               ми, ақыл

brake                                                        тежеу, тормоз, тоқтату

branch                                            бұтақ, білім, тарау, бұру, бөлу,                                                                            тармақтандыру,  сала

brass                                               сары мыс

breakdown                                               бұзу, қирау, бүліну, сынық, бұзылу,                                                             зияндану

breaker                                           ұнтағыш, сөндіргіш, тоқты бөлгіш

          generator circuit ~        генератор сөндіргіші

break out                                        сындыру, бұзу, үзіліс

breeder                                           көбейіткіш реактор

brick                                               кірпіш

         fire (clay) ~                     жанбайтын кірпіш

         boiler ~                      қазанды айналдыра қалау

bridge                                             көпір, кеңсірік

briefly                                             қысқа

bright                                                       жарық, айқын, ашық (түс)

brilliant                                           жайнаған, жарқын, тамаша

broad                                                        кең, үлкен, толық

bring                                               алып келу

bubble                                            көбік, көпіру, көбіктену

built                                                құру, салу

bumper                                           амортизатор, бампер

burn                                                жану

burner                                            жанарғы (газ плитасының от жанатын мойны)

but                                                    бірақ, сонда да болса

button                                             түйме, бастырма

buy                                                 сатып алу

buzz                                                ызылдау, гуілдеу

bypass                                             қоршау, айналдыра қоршап қою, қоршалған    түтік, байпас

 

 

C

 

cabinet                                            бөлме, кабинет

cable                                               кабель (электрсымы), арқан

caking                                             брикет (төрт бұрыштап текшеленіп                                                                престелген          көмір, шымтезек)

calculate                                          есептеу, есептеп шығару

calculating- machine                       есептеуіш машина

calorific                                           жылулық,қызулық шығару мүмкіндігі бар

calorification                                   жылу шығару

can                                                  жанудың жеке бөлімшесі, жалын                                                                         стабилизаторы, контейнер

canal                                               канал, өткел, тесік, саңлау, науа

candle                                             шырақ, шам

candle-power                                     жарықтың қуаты

cap                                                  басы, қақпақ, бұқтырма қуысты бекітетін

capability                                        қабілеттік, қуаттылық, өнімділік

capacitance                                              сыйымдылық

capacitive                                        сыйымды

         ~ reactance                 сыйымды кедергі

capacitor                                         конденсатор

capacity                                          сыйымдылық, көлем, қуаттылық

         ~ rating                       қуаттылықты есептеу, өнімділікті есептеу

card                                                карточка

carry                                               алып жүру, тарту, жеткізу

carbon                                            кµміртегі, кµміртегі электроды, графит,                                                           күйік

carbonization                                   көмірлену, көмір болып күйіп қалу,                                                                   кокстану, құрғақ айыру

carburator                                      карбюратор (сұйық отынмен ауаны                                                                араластырғыш)

careful                                             ұқыпты

cargo                                                         жүк

case                                                 жағдай, оқиға

casing                                              корпус, қабық, қаптама

     air ~                                      ауаның сыртқы қабығы

     blower ~                                ауа үрлейтін камера

cask                                                 контейнер

castable                                           отқа төзімді бетон

catcher                                            ұстап алғыш аспап

casual                                                        кездейсоқ, оқтын-оқтын

catch                                               ұстап алу, қуып жету

cathode                                           катод, электрод

cause                                               себеп, дәлел

cavity                                                        бос кеңістік, қуыс

          furnase ~                      жағу камерасы, жағу көлемі

ceiling                                             төбе

celestial                                           аспан, көк

cell                                                   элемент, ойық, қуыс, жағу, камера

centigrade                                       жүз градустық

central                                             орталық, басты, негізгі

centrifugal                                      ортадан тепкіш

centrifugal motion                                   орталықтан тепкіш қозғалыс

center                                                        орта, орталық

certain                                             белгілі, әйгілі, кейбір

centure                                            ғасыр

chain                                               тізбек, шынжыр

chair                                               кафедра

chance                                             оқиға, үміт, мүмкіндік

change                                            өзгерту, алмастыру, ауыстыру, өзгеріс

chamber                                         бөлме, камера

          downstream ~                   шығу камерасы

         dust ~                      шаңтұндырғыш, шаң ұстағыш

channel                                           бұғаз, канал, науа, құбыр, швеллер

         air ~                         ауа өткізгіш желіс, ауа тазартқыш

         air-cooling ~              ауаны салқындату каналы

          expanded ~                        кеңейтілген канал

          heating ~                      жану каналы

character                                        сапа, қасиет, белгі

charge                                             тиеу, салу, толтыру, заряд

chart                                               диаграмма, кесте, график, сызба

         performance ~                      графикалық сипаттама

chatter                                            теңселу, дірілдеу, тербелу

cheap                                                        арзан

check                                                         тексеру, бақылау, тоқтату, бөгеу, кідірту

checker                                           регенератор саптамасы, камера

chief                                                басқарушы, бастық

chimney                                          түтіндік, газ түтіндігі (газ шығаратын                                                                түтін          жолы)

choice                                              таңдау, талғау

choose                                             іздеу, таңдау

circuit                                              шыр айналу, айналып оралу, айналым,                                                         цикл, кесте, (схема), шынжыр

          ~ of installation                              қондырғы кестесі (схемасы)

         boiler ~                                   қазанның циркуляциялану контуры

         closed ~                                   бекітулі, тұйық контур (түйісі)

         control ~                               басқару кестесі (схемасы)

circulate                                          циркуляция жасау, айналу

circulator                                        циркуляцияны күшейту кұрылғысы

circular                                           дөңгелек

circumstance                                  жағдай, сондай болғанда

claim                                               сұрау, талап ету

clarification                                             (суды) мөлдірлендіру, тазарту

classify                                            жіктеу, бөлу

classification                                   топтандыру

cleaner                                            тазартқыш, тазартушы

clearance limit                             габарит (машина, вагон т.б. заттардың                                                                   сыртқы шектік көлемі)

clinker removal                                 қалдықтарды шығару, жою

clockwise revolution                    сағат тілі бойынша айналу

closed circuit                                     тұйық, бекітулі шынжыр

closing: water ~                                   гидравликалық қақпа, қақпақ

coherence                                        байланыс

cock                                                клапан, қақпақ, кран (ауырлық көтеретін                                                  механизм)

blow-off ~                                       жел өткізгіш қақпақ (клапан)

closing ~                                   бекіту қақпағы (клапан)

delivery ~                                жел өткізгіш қақпақ (клапан)

safety ~                                   сақтық клапан (қақпақ)

code                                                техникалық жағдай, пайдалану ережесі,                                                             стандарттар жинағы, шартты белгілер                                                            жүйесі, код

       boiler ~                        қазанды бақылау ережесі

coil                                                  жылан түтік, орам, айналым, орау

cold-vapour liquid                           салқын булы сұйықтық

collapse                                           құлау, қирау

collect                                              жинау

collector                                          коллектор, тоқты азайтқыш,                                                                                      (канализациядағы сұйық зат пен газды                                                                шығарып тұратын кең құбыр), ұстап                                                                 алушы аппарат

flue-dust ~                                     шаңды ұстап алғыш коллектор                        

fly-ash ~                                   күлді ұстап алғыш

collision                                           қақтығысу

column                                            бағана, діңгек

       water ~                        су өлшегіш колонка, су өлшегіш бағана

combination lever                                    маятникті рычаг

combine                                          біріктіру, үйлестіру, қосу, әрекеттестіру

combustion                                               жанып кету, жану

         ~ chamber                                жану камерасы, отын жағатын жер

combustible mixture                     жанғыш қоспа

combustibility                                 жанғыштық

         normal ~                               толық жану

         oil ~                                      сұйық отынды жағу

comet                                                        комета

comfortable                                             ыңғайлы, қолайлы

commercial                                               техникалық, өндірістік

common                                          қоғамдық, әлеуметтік

communicate                                  жалғану, қарым-қатынас жасау, хабарлау,                                                байланыстыру

commutator                                             тоқты түрлендіргіш

compact                                          тығыз

compare                                          салыстыру

compartment                                 бөлім, бөлік, камера, ұя

compensate                                                орнын толтыру, теңгеру

compensated regulator                   орны толтырылған стабилизатор

component                                                бірдеменің негізгі құрамы, бөлшек,                                                             элемент, фаза, компонент, сыңар,                                                                       сыңардың негізгі          бөлімі

composition                                             құрамы, құрылысы

         antifouling ~                         қабыршаққа, қаққа қарсы қолданатын зат

         antirust ~                             антикоррозиялық құрам

compound                                      негізгі бөлім, араластыру, қосу, құрамдас                                                құрамы, қоспа, байланысу негізін құру,                                                                 байланыстыру, негізгі, аралас, күрделі

compounding                                 жүйелі байланыс

compose                                          құрастыру

complete                                         түгел, мүлде, аяқтау, жинақтау, толықтыру

         ~ revolution                   толық айналым, 360 градусқа айналу

compression                                             қысым, сығым, сығу, қысу, компрессия

         ~ limit                             сығу шегі

compressor                                               компрессор (газды, ауаны, буды қысатын                                                  машина)

          reciprocating ~                        поршенді компрессор

         steam-jet ~                                       бу ағысын реттейтін компрессор

         steam-turbine driven ~              бу турбиналық жетегі бар компрессор

         turbine-driven ~                             турбиналық компрессор

computer                                        компьютер, есептеуіш құрылғы

         power ~                                қуатты есептеуіш

         thermal analog ~                              жылуды есептеуге арналған құрылғы

concentrate                                               жию, топтау

concentrator                                             байытушы

conception                                      түсінік

concern                                           қатысты болу

conclude                                         қорытынды жасау

concurrent                                                үйлесуші, дәл келуші, параллель, тұп-тура

condense                                         қоюландыру

condensate                                      конденсат, буды суға айналдыру,                                                                        қоюландыру, қысу

condenser                                       конденсатор, мұздатқыш, тоңазытқыш

         cooling-tower ~                     градирня-конденсатор

         evaporator ~                         буландырғыш конденсатор

         high-level ~                           барометрлік конденсатор

         injector ~                              сорғалап ағатын конденсатор

condensers of continuity                    шартты толассыздық, үздіксіздік

         ~ of furnace                        пештің жылу жұмысы

         ambient ~                                       қоршаған ортаның қалпы, жағдайы

         combustion chamber ~          жану камерасындағы жағдай

         continuity boundary ~                градирдегі үздіксіздік жағдай

condition                                        күй, жағдай, шарт

conduct                                           басқару, өткізу, жетектеу, жол сілтеу

conductance                                             өткізгіштік

         heat ~                                   жылуды өткізгіш

conduction                                                өткізгіштік

         heat ~                                   жылу өткізгіш, жылу беру

          thermal ~                               жылу өткізгіш коэффициенті

conductor                                      өткізгіш

         steam ~                                   бу құбыры

         thermal ~                               жылу өткізгіші

conductivity                                             салыстырмалы өткізгіш, электрөткізгіш

conduit                                           құбыр, вентиляциялық құбыр

         coal ~                                      көмірге арналған науа не құбыр

conjunction                                             байланыс, қосу

connect                                           жалғау, байланысу, байланыстыру

connection                                      байланыс, құбыр, штуцер

consequence                                   зардабы

conservation reservoir                   су қоймасы, су бөгені

consider                                          қарастыру, санау, есептеу

considerable                                   едәуір, анағұрлым, көбінесе, бірқатар

consist of                                         бір нәрседен тұру, болу

consolidate                                      бекіту, байланыстыру, қатаю

constant                                          тұрақты, үздіксіз

constitiuent                                               бірдеменің негізгі құрамы, құрамындағы

construct                                         салу, жасау, құру

consume                                          бұзылу, құрту, қирау тұтыну, ұстау,                                                                жұмсау, пайдалану, жағу

consumption                                   тұтыну, шығын

         heat ~                                   жылу шығыны

         rated ~                                   нақтылы шығын

         water ~                                     су шығыны

contact                                            шектесу, жинасу, жалғасу, байланыс,                                                                   түйісу, ұштастырылу, жанасу, шектесу

contain                                            жасау, келісу, қортынды жасау, сыйдыру,                                                сыйғызу

contaminant                                           қоспа, ластандыратын зат, ластандырушы           

content                                            мазмұн, көлем

         cubic ~                                   кубикалық көлем

continuous rating                                     ұзақ уақытты қуаттылық, оның жүйесі,                                                               тұрақты күш жүйесі

contribution                                             үлес

control                                            меңгеру, басқару, реттеу, тексеру

conventional                                  кәдімгі

convert                                            айналдыру, өзгерту, қайта құру

conversion                                      конверсия, қайта құру, өзгерту, жаңадан                                                            жасау, айналдыру

cooling                                            суу, салқындау, (пешті) суыту, жылуды                                                            жұту, сіңіру

         ~ mixture                                  салқындататын қоспа

         ~ pond                            салқындатушы бассейін

cooperation                                             араласып істеу

coordinate                                      бірдей, біркелкі, координата

copy                                                көшірім, кµшірім

core                                                 орталық бөлік, өзек (магнит) өзекшесі,                                                           (реактордың) белсенді зонасы

cord                                                бір нәрсенің өзегі

correlate                                          ара қатынасын белгілеу

correspond                                      сәйкес келу

corrosion endurance limit           мүжілу шыдамдылығының шегі

corrosion stability                                  коррозияға берік, мүжілмейтін

cosmic                                             ғарыш

counter                                           есептегіш

counter-clockwise revolution           сағат тіліне қарсы айналу

couple                                             байланыстыру, қосу, қос күштер

coupling                                          қосу, ілінісу, жабысу, жалғастырушы                                                                муфта, жалғастырушы фланец

cover                                               қақпақ, жабу, қаптама, қын, құндақ, тығу

crack                                               жарық, жарылу, қабыспау, қаяу, құйым,                                                              тесік, шытынау, сыну

cracking                                          жарықтың пайда болуы, жарылу, шытынау

critical                                             заттың ауыспалы кезеңінде

         ~ limit                             құлау шегі, ауыспалы шек күйінде болу

cross                                                қарсы, өту, өткізу

         ~ feed line                               өзара қоректену құбыры

         ~ pipe                                        құбыр крестовинасы, құбыр                                                                                  айқастырғышы

crude                                                         қалың, қатқыл, дөрекі, дымқыл, өңделмеген

current                                            тоқ

         ~ output                                    шығыстағы тоқ, шыға берістегі тоқ

         ~ overload                                артық тоқ, шамадан тыс тоқ

curve                                               қисық сызық, қисық, сипаттама, бүгу,                                                                  график

customer                                         абонент, сатып алушы

cut                                                   іске қосу, қосып қою, күшті түсіру, бөліп                                                         тастау, үзіп тастау, бу жіберуді тоқтату,                                                            істен шығару, сөндіру, ажырату

cutoff                                                        (бу немесе отынды) беруді тоқтату,                                                            цилиндрді бумен толтыру, кесіп тастау                                                                клапаны, кесу клапаны, қақпа, қақпақ,                                                             бұрып жіберетін құбыр, ағызып апаратын                                                құбыр, өшіру, сөндіру, сөндіргіш, оттан                                                                 қорғайтын қабырға, су жұтқыш бөгет,                                                                 тосқауыл

cycle                                                цикл, кезең, операция, жылу схемасы,                                                           қондырғылар, жылу күші                                                                                      қондырғыларының схемасы

cyclotron                                         циклотрон

 

D

 

daily                                                күнделік, күн сайын

damage                                           зиян, зақым келтіру, бұзылу, зияндану

damp (damping, dampness)          тусіру, лақтыру, түсірілу, сөндіру (пештің)                                                   ыстығын түсіру, сулау, ылғалды 

danger                                            қауіп, қауіп-қатер

dangerous                                       қауіпті, қатерлі

dark                                                қараңғы

darken                                            қарайту

dask                                                сызық, штрих, телеграф дабылы

data                                                фактілер, мәліметтер, сипаттамалар

database                                        мәліметтер базасы

dead-time loss                               (есептеуіште) өлі уақыттың есебінен                                                             шығынның болуы

deal with                                         біреумен істес болу

decade                                             онжылдық

decelerate                                        баяулату, айналым санын азайту

decide                                              шешу (мәселе), шешім қабылдау

declare                                            хабарлау, мәлімдеу

decompress                                               қысымды азайту

decontamination                            тазалау, тазарту, залалсыздандыру

decrease                                          азайту

defend                                             қорғау

defimtely                                        айқын, турасынан

define                                              анықтау

definite                                            белгілі, нақты

deflection                                        ауытқу, ауып кету, майысу, бүгілу

deflector                                          бағыттаушы аппарат (ауытқушы) алқа,                                                            таса, шымылдық, дефлектор

deformation                                             түр өзгеру, деформация, майысу, қисаю

degas                                                         газдан тазаландыру, құрғақ айырудан                                                                   өткізу

degree                                             градус, дәреже, пайыз мазмұны

         ~ of accuracy                      дәлдік дәрежесі

         ~ of compression                          сығу, қысу дәрежесі

         ~ of dryness                                  құрғақтық дәрежесі

         ~ of humidity                      ылғалдылық дәрежесі

         ~ of reliability                     сенімділік дәрежесі

         ~ of temperature                          температураның деңгейі

delay                                               кешіктіру, тоқтау, кідіріс

         ignition ~                                        тұтану кідірісі

         pure time ~                                     уақтылы кешігу, нақты кешігу

delight                                             таңдану, сұқтану

deliver                                             босату, әкеп беру, жеткізіп беру

delivery                                           қоректендіру, айдамалау, ұлғайту, қысып                                                      топтау (компрессор, насос) өнімділігі,                                                                   жылуды беру, шығын, жұмсау

         air ~                                         ауаны беру, жұмсау

         fuel ~                                      жылуды беру

         pump ~                                   насос қуаттылығы

         water ~                                   сумен қамтамасыз ету, суды беру

deliver a lecture                                    лекция оқу

demand                                          талап, сұраныс

         domestic ~                                       тұрмыста пайдалану, қолдану, тұтыну

         energy ~                                энергияны пайдалану, жұмсау

         heat capacity ~                   тұтынушының жылу сыйымдылығы,                                                                жылуды талап ету көлемі

         irregular ~                                     (энергияны) біркелкі емес жұмсауы,                                                         пайдалануы, тұтынуы

         irregular steam ~                          буды біркелкі емес тұтынуы, пайдалануы

         power ~                                күшті, қуатты қолдану

         steam ~                                   буды қолдану, тұтыну

demineralization                            (суды) тұзсыздандыру

denote                                             белгілеу, көрсету, білдіру

dense                                               қалың, тығыз, жиі, қою

density                                            тығыздық, қоюлық, тығыздық, меншікті                                                                   салмақ

         ~ of load                              күштің жиілігі

         critical ~                               қанықтыру жолындағы қиын тығыздық

         current ~                              ток тығыздығы

         heat-flux ~                                     жылу тығыздығы

         steam ~                                   бу тығыздығы

deny                                                мойындамау, бас тарту

department                                               бөлім, цех

         maintenance ~                       пайдалану бөлімі

         safety ~                                   қауіпсіздік техника бөлімі

         steam ~                                   жылу техникалық бөлім, жылу жабдықтау                                                      бөлімі

         substation ~                                   қосалқы бөлім (энергия басқармасындағы)

         test ~                                                сынау бөлімі (энергия басқармасындағы)

depend                                            байланысты болу, тәуелді болу

deposit                                            шөгінді, қыртық, тұнба, кен орны

         ~ of moisture                       жауын-шашынның түсуі, тұнбаның түсуі

         ash ~s                                 күл шөгіндісі

         carbon ~s                              химиялық қоспалардың тұнбасы

         combustion chamber ~s                   жану камерасындағы күйік шөгіндісі

         dust ~s                                 шаң немесе күл шөгіндісі

         flue-dust ~s                                   шаңның түтіндіктегі шөгіндісі

         scale ~                                   қабыршақ қабат

         soot ~s                                 күл шөгіндісі

         turbine blade ~s                             құбыр күректеріндегі шөгінді

deposition                                       тұндыру, шөгінді, тұнба, қорыту,                                                                       қабыршақ қабат

depot                                                         қойма

         coal ~                                               көмір қоймасы

         fuel ~                                      отын қоймасы

depression                                       төмендеу, бәсеңдеу, тереңдеу

         condensate ~                         конденсаттың тым салқындауы

         temperature ~                        температураның төмендеуі

depth                                                        тереңдік, биіктік, қалыңдық

         furnace ~                               пештің оттығының тереңдігі

desalt                                                        (суды) тұщыландыру

descaing                                          қабырщақ қабатты жою, қақты немесе                                                                күйікті жою

design                                             арнау, жоба, сызба, жоспар, конструкция,                                                   құрастыру, жобалау, тұтастыру, үйлестіру

         outdoor ~                              ашық құрастыру (электр станциясын)

         tower-type ~                          мұнара түрінде құрастыру (қазанды)

desk                                                пульт (электр станциясын басқаруға                                                                   арналған аппараттар орнатылған үстел)

         control ~                               басқару пульті

destroy                                            қирату, бұзу

desuperheat                                              қатты қызған температураны төмендету

desuperheater                                бу салқындатқыш

detail                                               толықтық, нақтылық, бөлшек, деталь

detect                                                        ашу білдіру, табу, анықтау

detector                                           көрсеткіш, анықтаушы, детектор                                                                      (қабылдағыштың жоғары жиілікті дауыс                                                                құбылтатын тербелісінің төменгі жиілікке                                                            түсіретін, айналдыратын аспап)

         conductivity ~                      өткізгіш индикаторы

         crack ~                                   дефектоскоп

         temperature ~                        жылылықты сезгіш элемент

determinе                                        анықтау, орнату, қондыру

determination                                 анықтама

         smoke ~                                түтіннің түрі бойынша отынның толық                                                                жанғанын анықтау

detonation                    жарылыс, детонация (іштен жанатын                                         двигатель, отынныњ єрі т±тануы, єрі аса                                             тез жануы)

devaporation                                 будыњ суѓа айналуы

develop                                           даму, єбден жетілдіру, µњдеу, жетілдіру,                                                                   жете зерттеу, кен шыѓыру

development                                 даму, жетілдіру, µњдеу, зерттеу,                                                                       ќ±растыру, жоба

~ of power                                     энергияны алу

heat ~                                                жылуды шыѓару

device                                              ќ±рылѓы, аспап, механизм, тетік

adjusting ~                              орнатушы (реттеуші) ќ±рылѓы

alarm ~                                   сигналдыќ ќ±рылѓы

ash-removal ~                   к‰лді шыѓарушы ќ±рылѓы

control ~                                   басќарушы ќ±рылѓы

feeding ~                                ќоректендіруші

power-saving ~                       электр энергиясын ‰немдеуші ќ±рылѓы,                                                         электр энергиясын ‰немдеуді іске                                                                    асырушы жоба

pressure-sensing ~                             ќысым релесі (сырттан берілетін єсерлерге                                                сєйкес электр тізбегініњ к‰йін секірмелі                                                           т‰рде µзгертетін ќ±рылѓы), сезгіш                                                                          манометр

water intercepting ~                       суды бµлгіш

diagram                                          ‰лгі, графикалыќ кескін, схема

basic ~                                      негізді схема

cycle ~                                      ќондырѓыныњ жылу схемасы

entropy ~                                энтропилыќ диаграмма

flow ~                                                технологиялыќ схема

gas turbine plant flow ~                газтурбиналыќ ќондырѓыныњ схемасы

heat-balance ~                     жылу схемасы жєне жылу балансы

installation ~                                   монтаж схемасы

process flow ~                        технологиялыќ схема

single-line ~                                      бір сызыќтыќ схема

steam flow ~                                     бу тасќыныныњ схемасы

wiring ~                                   электр схемасы

dial                                                  цифеблат, нөмерді теру, шкала

diameter                                         диаметр

valve ~                                      ќаќпаќ ±ясыныњ диаметрі

diaphragm                                                диафрагма (оптикалыќ ж‰йелерде жарыќ                                                      шоќтарын жіњішкертуге арналѓан                                                                   тосќауыл), турбина диафрагмасы,                                                                   б±рылатын диафрагма

casing ~                                   (турбина) т±рќысындаѓы бµлгіш                                                                         диафрагма

differ                                               айыру

difference                                        айырмашылыќ

critical temperature ~              температураныњ айырмашылыѓы

potential ~                               потенциалдардыњ айырмашылыѓы

terminal (temperature) ~          температураныњ оќта-текте µзгеруі

differential

air-flow ~                                     ауа аѓымыныњ кедергісі

pressure ~                               ќысымныњ оќта-текте µзгеруі

temperature ~                         температураныњ айырмашылыѓы

diffusion                                         диффузия, араласуы, сіњу, кірігу

heat ~                                                жылу µткізгіштік

load ~                                                к‰шті ‰лестіруші

diffusivity                                       диффузия коэффициенті

thermal ~

digital                                             цифрлы

dimension                                       мµлшер, кµлем, мµлшерін, кµлемін кµрсету

cross-stream ~                       аѓыстыњ кµлденењ ќимасы

leading ~s                              негізгі мµлшер, кµлем

dinamic lift                                               (гидро) динамикалыќ кµтергіш к‰ш

direct                                                         беттету, қарату

disadvantage                                 кемшілік

discharge                                        шыѓу, пайдаланылѓан газдыњ шыѓуы,                                                             тастау, т‰сіру, ж‰к т‰сіру, тµмен т‰сіру,                                                               т‰су, сарќып ќ±ю, ќотару, µнімділік,                                                         (судыњ , будыњ, газдыњ) шыѓыны, электр                                                      разряды

ash ~                                        к‰лді шыѓару

condensate water ~                          конденсантты б±ру желісі

continuous ash ~                   ‰здіксіз к‰лді шыѓару

evaporation ~                         буѓа айналушылыќ

feeder ~                                   ќоректендіргіштіњ шыѓу тесігі

fuel ~                                      жанар майды ќ±ю, отынды т‰сіру

water ~                                   суды т‰сіру, су шыѓыны 

discharging                                                ж‰кті т‰сіру, ж‰кті жењілдету, шыѓару,                                                            босату

        ~ of boiler                                     ќазанды босату, ќазаннан суды тµгу

 steam ~                                   буды шыѓару, бумен ‰рлеу

disconnect                                       айыру

discuss                                             талқылау

discovery                                        жањалыќ

disintegration                                 ќирату, ±саќтау

disk                                                 дөңгелек, диск

dismantling                                             бµлшектеу, ажырату, демонтаж

dispatcher: load ~                                     диспетчер

dispatching: load ~                        энергия ж‰йесініњ ж±мысын басќару

dispenser                                         ‰лестіруші ќ±рылѓы

disperse                                           таралу, таратып жіберу

displacement                                 ауыспалылыќ, ауыстырушылыќ

display                                            көрсету

disposal                                           орналастыру, жою, ж±лу, ќашыќтату,                                                               шыѓарып жіберу

ash ~                                        к‰лді шыѓару

slag ~                                      шлакты шыѓару (кенді ќорытќаннан, кµмір                                                         сияќты отынды жаќќаннан кейін ќалатын                                                  ќалдыќ)

dissipation                                      кему, азаю, жойылу

heat ~                                                жылудыњ кемуі, азаюы

heat-flux ~                                     жылу аѓымыныњ кемуі, азаюы

power ~                                   ќуаттылыќтыњ кемуі, азаюы

dissociate                                        айыру, бµлу, ажыратып ќою

dissolve                                           еріту

dissolution                                      ажырату, ыдырату

distance                                           ќашыќтыќ, алыстық

combustion ~                          жану мерзімі, уаќыты

distillation                                       тазарту, с‰зу, айыру, жењіл заттарды бµлу

distinct                                            айқын, анық, бөлек, жеке

distinguish                                      айырып тану, ажырату

distort                                             бұрмалау

distortion                                        ќисаю, деформация

thermal ~                               жылулыќ деформация

distribute                                        бөлу, орналастыру

distribution                                               бµлу

~ of heat                              жылуды бµлу

~ of heat flux                                жылу аѓымын бµлу

energy ~                                   энергетикалыќ бµлу

fuel ~                                      жылуды беру, жылуды беру ж‰йесі                                                                (цилиндрге)

steam ~                                   буды бµлу, тарату

distributor                                      бµлуші, таратушы, ќорландырѓыш                                                                           (насосты, турбинаны баѓыттаушы) аппарат

coal ~                                      кµмірді бµлу, ‰лестіру

gas ~                                        газды бµлетін ќ±быр, газды ‰лестіруші

disturbance                                               б±зу, б‰ліну, б±зылу, зияндану, ауытќу

divide                                                       бөлу, ±саќтап бµлу

door                                                есік, тосќауыл, ќаќпаќ, люк

air ~                                         вентиляциялыќ есік, вентиляциялыќ люк

coaling ~                                от жаѓатын пештіњ кішкентай есігі

soot ~                                      ќара к‰йені, ќ±рымды сыпыруѓа арналѓан                                                люк

donkey pump                                     т‰п, бу ќазандарын жабдыќтайтын,                                                                 ќоректендіретін насос

dot                                                  нүкте

double                                             қосақтау

down                                                         төмен

downpipe                                        ысырмалы (б±рып апаратын, ќ±ятын)                                                            ќ±быр

downstream                                            тасќын баѓыты бойынша, бєсењ тасќын                                                              (аѓын)

downtаke                                        т‰тіндік, тµмен т‰сірмелі ќ±быр ,                                                                      бәсењдейтін, тµмен т‰сетін

dozen                                                        ондық, дюжина

draft                                                тарту к‰ші, сызба, сызу

~ by steam jet                      бу эжекторын пайдаланудаѓы тарту к‰ші

drain                                               дренаж, конденсатты алыстату, алып                                                                 тастау, суаѓар (жиналѓан суды аѓызып                                                             жіберетін арыќ, ќ±быр т. б.), конденсат

catch ~                                      дренажды канал 

drill                                                 жаттығу, үйрету

drum                                                         барабан

duration                                         ұзындық

draw                                               с‰йреу, тасу, тарту, сызу, сурет салу, ќ±ру

drawing                                          сызба, сызу

detail ~                                   ж±мыс сызбасы

draw(ing) lift                                соратын ќ±быр (насос)

draw-off                                          с±рыптау, іріктеу, тањдау

steam ~                                   буды с±рыптау

dressing: coal ~                                     кµмірді байыту

drier                                                кептіргіш

coal ~                                      кµмір кептіргіш

electrically heated ~                электр кептіргіш

steam-heated ~                       бу кептіргіш

steam-tube ~                                     бу трубкалы кептіргіш

drive                                               ќозѓап жіберу

motor ~                                   элетрожетек

steam ~                                   бу турбиналыќ жетек

steam-turbine ~                      турбина жетегі

turbine ~                                турбожетек

drop                                                тµмендеу, т‰су

draft-pressure ~                   аэродинамикалыќ кедергі

enthalpy ~                              энтальпиялыќ µзгеріс, жылудыњ µзгеруі                                                               (жылудыњ бірде жоѓары кµтерілуі, бірде                                                                  тµмен т‰суі)

heat ~                                                жылудыњ тµмендеуі, кµтерілуі

stage ~                                      жылу (ќысымныњ) тµмендеуі, т‰суі,                                                                  кµтерілуі (кем турбинада)

steam ~                                   буќысымыныњ т‰суі

drum                                                         механизмдегі іші ќуыс цилиндр

boiler ~                                   ќазанныњ барабаны

delivery ~                                (ќазанныњ) бµлетін барабаны

receiver ~                                бу ќабылдайтын барабан, ќ±рѓаќ пар

drying                                             кептіргіш, кептіру

surface ~                                   ‰стіњгі, сыртќы кептіру, жењіл, тез арада                                                                 кептіру

thermal ~                               термалді кептіру

vapor ~                                   бумен кептіру

duct                                                 м±ржа, ќ±быр, канал, µткел, туннель,                                                            ќорап, µту, канал не ќ±быр арќылы аѓу

bypass ~                                   айналма канал, байпасс

combustion gas ~                   µнімдер жануѓа арналѓан ќ±быр, газ µткелі

crossover ~                                       байланыстырушы ќ±быр

exhaust ~                                 сыртќа шыѓарушы (пайдаланѓанда                                                                           шыѓарушы) ќорап (ќаќпаќша)

ductility                                          жабысќаќтыќ, т±тќырлыќ, иілімділік,                                                                   созымдылыќ

hot ~                                        жоѓары жылулыќтаѓы жабысќаќтыќ

ducting                                           ауа µткелі, газ µткелі

ductwork                                        ќ±быр ж‰йесі

duff                                                 кµмір ±нтаќтары

due to                                                        арќасында, себепті

dump                                                        ‰йінді, тасталѓан (кµмір, к‰л), тиеу, т‰сіру

ash ~                                        алтын ‰гіндісі

dumping                                         ж‰к т‰сіру, т‰сіру, ‰йіндіге тастау

heat ~                                                жылуды бµлу

durability                                       беріктік, тµзімділік, ±заќ, µмірлік

dust                                                 шањ

aerial ~                                   асылып т±рѓан шањ

ash ~                                        ±шпа (жењіл) к‰л

black ~                                   кµмір шањы

dust-collecting                                к‰лді ±стайтын, к‰лді жібермейтін

duster                                                        шањ тазартќыш, шањ ±стаѓыш (т±тќыш)

dust-fired                                        шањды отында ж±мыс істеуші

dust-free                                          шањнан бос, шањсыз

dusting                                            шањнан тазалау, шањ ±стаѓыш (т±тќыш)

dustless                                           шањы жоќ, шањсыз

dust-proof                                       шањ µтпейтін

duty                                                µнімділік, ќуаттылыќ, ќуат

boiler ~                                   ќазанныњ бу жинау µнімділігі

design ~                                   жобалыќ µнімділік

evaporation ~                         бу жинау µтімділігі

heat ~                                      жылулыќ ќуаты

pump ~                                   насостыњ µнімділігі

dynamics                                        динамика

fluid ~                                                гидродинамика

 

E

 

each                                                әркім, әрқайсысы, әрбір   

eardrum                                         дағыра мембранасы

early                                                ерте, уақыттан бұрын, күні бұрын

earth                                               жер

ease                                                 тыным, тыныштық, жеңілдету, жењілдік

easily                                               оңай, жеңіл

economizer                                                экономайзер

         exhaust heat ~                     газтурбиналыќ ќондырѓыныњ                                                                   регенераторы

  unit-type ~                                     тыс орналасќан ќазанды айналдыра                                                                ќалаѓан жєне сол ќазанѓа арналѓан су                                                              экономайзері

economy                                         ‰немділік

edge                                                шет, қыр, жиек, ќабырѓа

edge-tool                                         кесетін, қыратын құрал

edgy                                                өткір, ұшталған

edition                                             шығару, басылу

education                                        тәрбие, білім

efface                                                         сүрту, өшіру

effect                                               әсер, күш, ықпал, єрекет, ќимыл, нєтиже,                                                    салдар єсер , єрекет ету, ќорытынды

effective                                           нєтижелі, єрекетті, ±тымды, єсерлі,                                                               пайдалы

~ output                                    нєтижелі ќуаттылыќ

efficient                                           нәтижелі, әсерлі, шебер, епті

efficiency                                         нәтижелілік, өнімділік, шеберлік, ептілік

~ of control                                   басќаруды єбден жетілдіру

~ of supply                                    пайдалы єсер коэффициенті (ПЄК)

absolute thermal ~                          турбинаныњ ПЄК-њ нєтижелілігі

boiler ~                                   ќазан агрегатыныњ ПЄК-і

combustion ~                          жану толыќтылыѓы, жану нєтижелілігі,                                                              жану камерасыныњ ПЄК-і

design ~                                   есеп айыратын, алыс-беріс жазылатын                                                                ПЄК

evaporative ~ of boiler                  пеш агрегатыныњ бу шыѓару µнімділігі

furnace ~                                отынныњ не пештіњ ПЄК-і

effort                                               күш салу, зорлану, тырысу, кернеу

either                                                         әр, әркім, әрқайсысы

eject                                                 лапылдап шығу (түтін), шыѓару, босату,                                                              алып тастау, итеріп шыѓару

ejector                                             эжектор, ырѓытќыш, серпігіш, итеруші,                                                            итеріп шыѓарушы

steam ~                                   бу аѓысыныњ эжекторы (шапшып аѓу,                                                           сорѓалау)

elaborate                                         шеберлікпен істелген, өңделген

elastic                                              икемді, иілімді

elect                                                 сайлау, таңдау

electric conductivity                          электр өткізгіш

electrical engineering                            электртәсіл

electricity                                        электр қайраты

electrician                                       электрші

electric(al)                                      электрикалыќ

~ power supply                          электр ќоректендіргіш, электр                                                                         энергиясымен ќамтамасыз ету

~ station                                    электр станциясы

~ mater                                     электр есептегіш

~ engineering                                     электротехника

~ rating                                     есептелетін электр ќуаттылыѓы (есептеуіш                                                         электр ќуаттылыѓы)

element                                           элемент, негізгі ќ±рам, ќ±райтын бµлім

circuit ~                                   кесте торабы

detecting ~                              беруші

heating ~                                ќыздырѓыш элемент, жылытќыш,                                                                       ќыздырѓыш, ысытќыш, калорифер

stationary ~                                      ќозѓалмайтын бµлігі (мыс. турбина)

steam-to-water heating ~             суды бумен жылыту, суды бу арќылы                                                            жылытќыш, жылыту секциясы (бµлігі)

elements of machines                      машинаның элементтері (бөлшектері)

elemental                                        элементарлы

elevator                                           көтергіш, лифт, элеватор, ж‰к кµтергіш                                                           мєшине

boiler-house ~                        отынды пештіњ бункеріне беретін кµтергіш

eliminate                                         жою, жоқ қылу, құтылу

elimination                                                жою

elongate                                          созу, қосу, ұзындану

else                                                  тағы

emission                                          шыѓару, сєулелену, эмиссия, шыѓу (бµлу)

heat ~                                                жылуды ќайтарып беру (физ. отдача  -                                                            механиканыњ ПЄК)

stack ~                                      т‰тін ќ±бырынан шыѓатын к‰л

emissivity                                        сєулелену ќабілеті, сєулелену                                                                   коэффициенті

flame ~                                   жалынныњ сєулелену ќасиеті, шыраќ                                                              ќаралыѓыныњ дєрежесі

emit                                                 жарық түсіру, шыѓару, сєулелену, бµлу,                                                                  шыѓу

emitter                                            сєуле шыѓарушы, эмиттер

employ                                            пайдалану, жалдау, ќолдану

empty                                                        босқа, құр

enable                                             мүмкіншілік беру

encasing                                          ќаптама, ќаптау (мыс. пештіњ)

enclose                                            қоршалау, келісу

enclosure                                         ќабыќ, ќоршау, ќоршалѓан орын

boiler ~                                   пешті ќаптау

furnace ~                                отынды ќаптау

encode                                             шифрлау, жасыру

encounter                                        сығылысу,  сықтығысу, кездесу

end                                                  соңы, ақыры, аяѓы, шек, ќыр, ернеу, жаќ,                                                ќабырѓа, кесік

high-pressure ~                   (турбинаныњ) жоѓары ќысым жаѓы,                                                                ќабырѓасы

low-pressure ~                   (турбинаныњ) тµмен ќысым жаѓы,                                                                          ќабырѓасы

upstream ~                                       (будыњ) кіру жаѓы, ќабырѓасы

endeavo(u)r                                             әрекет, талап, тырысу

endless                                            шексіз, шетсіз

endurance                                       берік, тµзімді, беріктік, т±раќтылыќ,                                                            ќызмет мерзімі

~ limit                                      шыдамдылыќ шегі

energy                                             энергия, к‰ш

kinetic ~                                   кинетикалыќ энергия

potential ~                               потенциалды энергия

rotational ~                                       айналмалы энергия, айналу энергиясы

thermal ~                               жылу энергиясы

~ level                                      энергетикалыќ дењгей

~ loss                                       энергияны жоѓалту

~ scheme                                   энергетикалыќ схема, энергетикалыќ ж‰йе

energetic                                         жігерлі, қайратты

energize                                           энергияны жеткізу, тоќты ќосу

enervate                                          әлсіз, күшсіз, әлсірету

enfold                                              орау

enforce                                            күшейту, күштеу

engine                                             мотор, мєшине, двигатель

air ~                                         ауа двигателі, бекітілу, т±йыќ циклды газ                                                  турбинасы

engineer                                          инженер, механик, жобалау, проектілеу,                                                                 жете зерттеу, µњдеу, баѓыттау, басќару

charge ~                                   кезекші инженер

chief ~                                      бас инженер

nuclear ~                                ядролыќ энергетика инженері, маманы

engineering                                               машина жасау, техника, жобалау, жете                                                          зерттеу

electrical ~                               электротехника

heat ~                                                жылу техникасы

heat-power ~                                  жылу энергетикасы

power ~                                   энергетика

power plant ~                         энергетика, электр станциясын жобалау

steam power ~                        бу энергетикасы

~ level                                      техникалыќ дењгей

engulf                                              жұту

enchance                                         көбейту, қосу, асыру, күшейту

enlarge                                            үлкейту, кеңейту

enlighten                                         жарық түсіру

enormous                                        өте үлкен, орасан зор

enough                                            жеткілікті, мол