АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТ

Коммерциялық емес акционерліқ қоғамы

Инженерлік кибернетика кафедрасы

 

 

 

 

Басқарудың программа - техникалық кешені

5B070200 –Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған зертхана жұмысқатарына әдістемелік нұсқаулар

 

 

 

Алматы 2010

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: А.Ә.Көпесбаева. Басқарудың программа -техникалық кешені. 5B070200 –Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған зертхана жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар - Алматы: АЭжБУ, 2010- 51 б.

 

Методикалық нұсқауларда «Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер» пәні бойынша зертханалық жұмысты орындауға методикалық және орындалу мысалдары берілген.

         Методикалық нұсқау 5B070200 –Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған.

 

7 Зертханалық жұмыс. Калориферлі қондырғының мысалында ауа шығынын басқарудың бағдарлама - техникалық кешені

        

Жұмыс мақсаты: калориферлі қондырғы негізінде ауа қысымын реттейтін автоматтандырылған бағдарлама- техникалық комплекс кешенінің жұмысын зерттеу.

                                                             

7.1 Стендттің сипаттамасы

 

7.1.1 Стендттің техникалық жабдықталуы

«Калориферлі қондырғыда жылу процесстерін басқару»  атты зертханалық комплексі - микропроцессорлық басқару блогі (7.2 суретті қара) бар нақты калориферлі қондырғының физикалық макетінен (7.1 суретті қара), МСА басқару және визуалдауға арналған арнайы бағдарламалық кешенмен қамтамасыздандырылған компьютерлік басқару блогі мен нақты өлшеу құралдарынан тұратын күрделі жиын. Стендттің сыртқы көрінісі 7.1 және 7.2 суретте көрсетілген.

 

 

1) калориферлі қондырғыны ұстап тұратын резинадан жасалған аяқшалар; 2) калориферлі қондырғының тіреуіші ;

3) жылуалмасу өтетін калориферлі қондырғының бөлігі;

4) диаметрі 1 см-ге тең бұрандалар;

5) шыны қалқа;

6) желдеткіштің жұмысы өтетін калориферлі қондырғының бөлігі;

7) қалыңдығы 1 см-ге тең шу өткізбейтін материал;

8) ауа жіберу түтігі; 9) ауа шығару түтігі;

10) ауа шығынын реттейтін ысырма;

11) ысырма жағдайын басқаратын мотор;

12) мотор мен ысырмаға арналған тіреуіш. 

 

7.1 Сурет-Калориферлі қондырғы конструкциясының көлемді көрнісі.

 

＀

 

1 - алюминийден жасалған контроллер корпусы; 2 – бұрандалар; 3 - com порт; 4, 5, 6 - котроллердің қорек көзінің сымдары; 7 - қорек көзін қосу және өшіру батырмасы; 8 - контроллер дисплейі; 9 - басқару пернетақтасы; 10 - сигналдық шамдар; 11 - контроллер сипаттамасы.

7.2 Сурет

 

Зертханалық комплекс кешені келесілерге арналған:

- ауаны жіберу, қыздыру және құрғату технологиясын үйрену;

- шығын, қысым және температураны нормалау мен өлшеу сапасын бағалау қасиеттерін иемдену;

- калориферлі қондырғы жабдықтары мен аспаптарын таңдау үшін жобалау мен есептеулер өткізу қасиеттерін иемдену;

  - өзара байланысқан үш параметрі бар объекттерді екі позициялы реттеу принциптерін үйрену;

  - нақты уақыт масштабында реттеудің өтпелі процесін бақылау;

  - мәліметтерді өңдеу протоколын құру және оларды архивтеу

7.2 калориферлі қондырғы макеті шыны қоспасы бар корпус. Оның ішінде жылытқыш ТЭН, желдеткіш және шығын реттейтін машиналық құрылғы қондырылған. Келесі өлшеу түрлері қарастырылған:

    - кірістегі температура;

    - шығыстағы температура;

    - шығыстағы қысым;

    - шығын.

Кіріс пен шығыстағы температура AD22100 ST датчигімен өлшенеді, оның сипаттамалары келесідей:

- өлшеу шектері  -50 ОС-ден +150 ОС-ге дейін;

- шығыс кернеу 0,25 В сәйкес -50 ОС және +4,75 В сәйкес 150 ОС; 

- ТА өлшенген мәні кезінде шығыс сигналын VOUT түрлендіру формуласы

- температуралық коэффициент (V+/5 V)x 22.5

- абсолютті қателік  25 ОС кезінде орташа  ±0,5 ОС; максимал ±2.0 ОС

Қысымды өлшеу үшін қысымға пропорционал биполяр аналогты шығыс сигналдарымен және аналог-санды кірістері бар микропроцессоры қондырылған Motorola фирмасының MPXV5004GVP CASE 1368 датчигі қойылған. Датчик сипаттамалары:

- жұмыс температураның ауқымы 10 ОС-ден 60ОС дейін;

- өлшеулер ауқымы  0-ден 4 КПа;

-  қысым Р өлшенген мәні кезінде шығыс сигналын VOUT түрлендіру формуласы:

Vs  - датчик қорегінің кернеуі;

VFSSқорек көзінің ең үлкен рұқсат етілген кернеу мәні.

Шығынды басқару машинды басқару блогі арқылы жүзеге асырылады. Оның құрамына асинхронды қозғалтқыш, кіріс құбыр қимасының ысырмасы және ысырма жағдайының датчигі. Калориферге жіберілетін ауа кіріс құбыры арқылы жетеді. Осы құбыр  ашылу дәрежесі шығын немесе калориферге түсетін ауа көлемін анықтайды. Құбыр ысырманың ашылу дәрежесі басқарылатын және көрсетілетін айнымалы болып табылады.

7.3 суретте қондырғының толық электрлік сұлбасы көрсетілген. Мұнда келесі блоктарды көрсетуге болады:

             - технологиялық процесті басқаратын контроллер  PIC16F877;

             - қоректену модулі;

             - желдеткіш пен жылытқышты басқаратын күш модулі;

             - асинхронды қозғалтқышты басқару модулі;

             - ICD ішкі сұлбалық бағдарламалау және өңдеу модулі;

             - RS-232 деңгейлерді сәйкестендіру модулі;

             - сұйықкристалды индикатор;

             - қаптамалы пернетақта;

             - VENT желдеткіші;

             -  жылуэнергетикалық жылытқыш CALE;

             - ысырма клапанын басқаратын қозғалтқыш;

             - клапан жағдайының датчигі;

             - ыстық ауа температурасының датчигі;

             - суық ауа температурасының датчигі;

             - қысым датчигі.

 

 

7.3 Сурет

                                                                                                   

Технологиялық процесті басқару контроллері PIC16F877 келесі амалдарды орындайды: басқару, сақтандыру, сигналдау, барлық физикалық шамалар, температура, қысым, шығынды дербес компьютерге жіберу және көрсету.

 

7.1.2 МСА бағдарламалық кешені

МСА калориферлі агрегат макетін визуалдау және басқаруға арналған арнайы бағдарламалық кешеннің келесі мүмкіндіктері бар:

         - калориферлі қондырғы желдеткішін қолдық режімде басқару;

         - калориферлі қондырғы шығысындағы ауа шығынын қолдық және автоматты режімде басқару;

         -  термоэлектрлік жылытқыш элементін (ТЖЭ) қолдық және автоматты режімде басқару;

  - нақты уақыт көлемінде калорифердің шығысы мен кірісіндегі температураның өзгеру, шығыстағы қысым, электромашинаның реттеуші клапонының пайыздық ашылу көрсеткіші арқылы ауа шығынын, ТЖЭ мен желдеткіштің қосылу графиктерін көрсету;

           - өлшенетін параметрлер температура, қысым мен шығынды нормалау;

           - шығын реттеуші контур параметрлері мен конфигурациясын өзгерту (П – пропорционалды, ПИ – пропорционал - интегралды);

           - көрсетілетін графиктердің шкаласы мен шектерін өзгерту;

           - микропроцессорлы басқару блогымен байланыс орнату;

           - мәліметтер ағынын келешекте өңдеу үшін.

Бағдарлама терезесі (7.4 суретті қара) келесі менюлерден тұрады: Файл, Измерение,Справка.

 

 

7.4 СуретМСА бағдарлама терезесі

 

Басты меню Измерение менюы болып табылады. Ашылудан кейін осы менюден Измерение-Соединить  таңдау керек. Осы қадамнан кейін желдеткіш -1, ТЖЭ -2, шығын -3 басқару терезелері белсенді болады. Таңдалған режімге сәйкес графиктерде параметрлердің өзгеруі байқалады, ал мнемосхемада температура, қысым мен шығынның нақты мәндері көрсетіледі. Осы режімде калориферлі қондырғыны басқару керек. Ең алдымен желдеткішті қосу керек. Осы сигнал бойынша мнемосхемада қысым мен шығын өзгерісі суреттеле бастайды. Басқарудағы өзгеріс тек алғашқы процесс суреттеліп болғаннан кейін мүмкін. ТЖЭ-ны қосу үшін біріншіден желдеткіш қосылу керек. Шығын мен қысымды қолдық режімде басқаруға болады. Қолдық режімде шығын 1% дискретті мәнмен басқарылады. Егер «Автомат» режімі таңдалса, онда қосылған желдеткіш кезінде шығын мен температураны реттеу автоматты режімде істеледі. Графикте айнымалылардың нақты мәндері көрсетіледі. Мысалы, сурет 7.4 –те қысымның 600 Па мәніндегі автоматты реттеу үрдісі бейнеленіп тұр. Измерение –Настройка атты менюда келесі батырмалар бар: Термометр1, Термометр2, регулирующий клапан G, Манометр, Регулирование, Графики и Порт. Мұнда:

- датчиктерден өлшенген сигналдарды нормалау формулалары көрсетілген: Термометр1, Термометр2, регулирующий клапан G, Манометр;

- шектер мен өлшеу дәлдіктерін өзгерту батырмалары;

- басқару жүйесінің конфигурациясы (П, ПИ - реттеу)  мен параметрлерін (күшейту коэффициенті, интегралдау тұрақтысы)  өзгерту мүмкіндігі;

- берілген (қаланатын) қысым мәндерін өзгерту мүмкіндігі;

- графикте өлшеу шектерін өзгерту мүмкіндігі.

 

Назар аудырыңыз!!! Жүйенің бастапқы параметрлері келесідей:

Регулирование менюінде: Қысым 300 Па (бұл қоюға болатын қысым, қысымды 200-750 Па арасында өзгертуге болады).

Температура – минималды  мәні 200С, максималды  мәні  400С, реттеу заңы ПИ (таңдау өрісіндегі белгі), күшейту коэффициенті  0,05; интегралдау тұрақтысы 40.

Графики менюінде:

Т1 температура осьтері бойынша масштабтар 0-500С, қысым 0-1000 Па, Т2 температура 0-600С.

Қысымның апат  сигналдары 50 мен 1000 Па, температурның 100С мен 50 0С ; архивтеу кезіндегі өлшеу саны 1000.

Термометр1 k=0,171065…; b=-0; дәлдік  0,1.

Регулирующий клапан k=-0,7; b=--525; 0,01.

Манометр k=-3,90625; b=-220;  0,01

Термометр2 k=0,171065…; b=-0; 0,1.

ПортCOM1, жылдамдық 57600, мәліметтер биті 8, стоп биті 1, жұптық жоқ.

Қойылған параметрлерді өзгертпес бұрын алдымен өзіңіздің қойған мақсаттарыңызды анықтап алып, оларды басқа параметрлермен келістіріңіз. Мысалы, егер параметрді нормалау формуласын өзгертем десеңіз, алдын ала оның жаңа өзгеру шектерін қарастыру керек. Егер бұл қысым болса, онда реттеу параметрлерін өзгертуге тура келеді.

         МСА бағдарламалық кешені мәліметтерді кейін өңдеу үшін архивтеуге мүмкіндік береді. Ол үшін Настройка менюінде өлшенетін шамалар санын қондырыңыз (мысалы 1000), тәжірибелерді жүргізіп, аяқтағаннан кейін Файл- Сохранить – аты.xls арқылы оны сақтаңыз. Осы мәліметтерді өңдеу үшін файлды Microsoft Office Excel редакторында ашу керек, файлдар типін «Все типы файлов» көрсету арқылы. «С разделителями» аймағында белгі қою және бөлгіш ретінде «пробел» таңбасын таңдау керек.

 

       7.1.3 Зертханалық жұмысқа тапсырма

1 Қондырғының аппараттық және бағдарламалық кешенінің жұмысын келістіру.

2  Калориферлі қондырғының қолдық режімде басқару процесін зерттеу.

3 Калориферлі қондырғының дербес компьютер арқылы басқару процесін зерттеу.

4 Калориферлі қондырғыда қысымның автоматты режімде басқару процесін зерттеу.

5 Архивтік мәліметтер арқылы орналған қысымның орташа мәнін, басқару кезіндегі қысымның максималды и минималды мәнін, қысымның орналған орташа мәнінен ауытқуын анықтау.

6 Архивтік мәліметтер дәл мезеттегі қысымның уақыт бойынша өзгеру графигін тұрғызыңыз. Оны желдеткіштің қосылу графигі, шығыстағы температура өзгерісі, кірістегі шығын өзгерісі, қойылған және орнатылған қысымның орта мәнімен келістіріңіз.

7 Алынған графиктердің нәтижесін түсіндіріңіз. Қорытынды шығарыңыз.

 

7.1.4 Жұмыстың орындалу тәртібі

Қондырғының аппараттық және бағдарламалық кешенінің жұмысын келістіру.

1 Қорек көзін калориферлі қондырғының басқару пультінің сол жағындағы батырма арқылы қосыңыз.

2 Компьютерді қосып, MPLAB бағдарламасын іске қосыңыз. MPLAB Project- Open менюінен msa.pjt жобасын ашыңыз. MPLAB-ICD терезесіндегі <Program> батырмасы арқылы контроллерді бағдарламалаңыз. Бағдарламалау процесін <Waiting for user command> хабарламасы шыққанға дейін бақылаңыз. <Waiting for user command> - Қолданушы бұйрығын күту.

3 MPLAB  жоғарғы менюінен Debug-Run-Run бұйрығын таңдаңыз. Оның нәтижесінде қондырғы бастапқы параметрлер қойылғанға дейін қосылады.

4 Бастапқы мәліметтерді басқару пультінен жазып алыңыз.

Калориферлі қондырғының қолдық режімде басқару процесін зерттеу.

1 Стендтің сыртқы көрінісі мен сипаттамасымен, басқару пультінің батырмаларымен  танысыңыз: <Enter> -  басқаруды компьютерге жүктеу, <Shift> - басқаруды  микропроцессорлық басқару блогының пультіне жүктеу, <1> - желдеткішті қосу, <2> - желдеткішті өшіру, <6> - жабу үшін клапанның жағдайын  басқару, <8> - ашу үшін клапанның жағдайын  басқару.

2 <Shift> арқылы пультке басқару жүктегеннен кейін, ысырманы басқара отырып қысым, шығын, кіріс пен шығыстағы температура датчиктерінің өзгерісін бақылаңыз. Клапанның толық ашылып және жабылған кезіндегі шығын көрсеткіштерін жазып алыңыз. СКИ-дан қысым, шығын мен температура датчиктерінің көрсеткіштерін жазып алыңыз.

3 <1> батырмасымен желдеткішті косып, көрсеткіштерді бақылаңыз, <2> батырмасымен желдеткішті өшіріңіз.

Калориферлі қондырғының дербес компьютер арқылы басқару процесін зерттеу.

1        МСА12 папкасы мен МСА12.ехе файлын ашыңыз. Ашылған терезеде <Измерение – соединить> менюі арқылы байланыс орнатыңыз. Пультте  <Enter> батырмасын басыңыз. Байланыстың орнатылуын күтіңіз, СКИ экранында «Тест системы….» хабарламасы шығады, содан кейін «Управление передано ПК». Термометр1, Термометр2, Регулирующий клапан, Манометр менюлеріндегі нормалау формулары бойынша пульт дисплейінде (пункт 3.6) алынған мәндерді аударыңыз және оларды МСА бағдарламасындағы көрсеткіштермен салыстырыңыз.

Калориферлі қондырғыда қысымның автоматты режімде басқару процесін зерттеу.

1        Реттеу терезесінде қысымды 350 Па орнатыңыз. «Регулирующий клапан – Автомат» терезесінде белгі қойыңыз. Желдеткішті қосып,  қысым орныққанға дейін реттеу процесін бақылаңыз. Желдеткішті өшіріңіз. Келесіні орындаңыз: Сохранить- аты.xls.

2 Интегралдау уақытын өзгертпей, реттеуіштің күшейту коэффициентін екі есе үлкейтіңіз. 3.9. пункттегі қадамдарды қайталаңыз.

3Күшейту коэффициентін өзгертпей, реттеуіштің интегралдау уақытын екі есе үлкейтіңіз. 3.9. пункттегі қадамдарды қайталаңыз.

Архивтік мәліметтер арқылы орныққан қысымның орташа мәнін, басқару кезіндегі қысымның максималды және минималды мәнін, қысымның орныққан орташа мәнінен ауытқуын анықтау.

1 Архивтік мәліметтерді өңдеу:

а)     Ол үшін Настройка менюінде өлшенетін шамалар санын қондырыңыз (мысалы 1000), Тәжірибелерді жүргізіп, аяқтағаннан кейін Файл- Сохранить – аты.xls арқылы оны сақтаңыз. Осы мәліметтерді өңдеу үшін файлды Microsoft Office Excel редакторында ашу керек, файлдар типін «Все типы файлов» көрсету арқылы. «С разделителями» аймағында белгі қою және бөлгіш ретінде «пробел» таңбасын таңдау керек;

б)    Нәтижелік файлда 0,4 секунд қадаммен өлшенген температура, қысым, шығын жайлы мәліметтер бар. Керекті мәліметтері бар бағанды таңдап, жүргізіліп жатқан тәжірибені сипаттайтын мәндерді таңдаңыз. Таңдалған ақпаратты электронды кестенің жаңа бетіне көшіріңіз.

2 Кестелік мәліметтер бойынша орныққан қысымның орташа мәнін және  орташа мәннен ауытқуын есептеңіз.

Архивтік мәліметтерді өңдеу нәтижесі бойынша дәл мезеттегі қысымның уақыт бойынша өзгеру графигін тұрғызыңыз. Оны желдеткіштің қосылу графигі, шығыстағы температура өзгерісі, кірістегі шығын өзгерісі, қойылған және орныққан қысымның орта мәнімен келістіріңіз. Барлығы 3 график болу керек.

Алынған графиктердің нәтижесін түсіндіріңіз. Қорытынды шығарыңыз.

 

8. Зертханалық жұмыс. Калориферлі қондырғының мысалында температураны басқарудың бағдарлама - техникалық кешені

 

Жұмыстың мақсаты: калориферлі қондырғы мысалында температураны автоматты реттеу бағдарлама техникалық кешені жұмысын және архивті мәліметтерді статистикалық өңдеуді зерттеу.

Ескерту: №7 зертханалық жұмыста бейнеленген стенд пен құрал қолданылады.

 

8.1 Зертханалық жұмысқа тапсырма

 

1  Калориферлі қондырғы температурасы бойынша реттелетін объекттің динамикалық сипаттамасын алыңыз.

2  Калориферлі қондырғыда температураны автоматты режімде басқару процесін зерттеу.

3  Архивті мәлімет бойынша реттеу процесінің кірісі мен шығысындағы орныққан температураның орта, максимал және минимал мәнін, сенімділік ықтималдығы 0,95 кезіндегі  бақылау және өлшеу нәтижелерінің  сенімділік интервалын, өлшенген кіріс пен шығыстағы температураның кездейсоқ қателігін  анықтау.

4 Архивтік мәліметтерді өңдеу нәтижесі бойынша дәл мезеттегі температураның уақыт бойынша өзгеру графигін тұрғызыңыз. Оны желдеткіштің және термоэлектрлік қозғалтқыш қосылу графигі, шығыстағы температура өзгерісі, кірістегі шығын өзгерісі, қысым өзгерісі, қойылған және орныққан температураның орта мәні, шығыстағы температураның кездейсоқ қателігімен келістіріңіз.

5 Бақылау нәтижелерінің статистикалық өңдеуін жүргізіңіз; таралу заңының диаграммасын тұрғызыңыз, таралу заңын бағалап орта арифметикалық, дисперсия, ортаквадраттық ауытқуды есептеңіз, бақылау және өлшеу нәтижелерінің  сенімділік интервалын және олардың кездейсоқ қателігін бағалаңыз.

6 Алынған графиктердің нәтижесін түсіндіріңіз. Қорытынды шығарыңыз.

 

8.2 Жұмыстың орындалу тәртібі

 

Калориферлі қондырғы температурасы бойынша реттелетін объектінің динамикалық сипаттамасын алыңыз.

1 Қорек көзін калориферлі қондырғының басқару пультінің сол жағындағы батырма арқылы қосыңыз.

2 Компьютерді қосып, MPLAB бағдарламасын іске қосыңыз. MPLAB Project- Open менюінен msa.pjt жобасын ашыңыз. MPLAB-ICD терезесіндегі <Program> батырмасы арқылы контроллерді бағдарламалаңыз. Бағдарламалау процесін <Waiting for user command> хабарламасы шыққанға дейін бақылаңыз. <Waiting for user command> - Қолданушы бұйрығын күту.

3 MPLAB  жоғарғы менюінен Debug-Run-Run бұйрығын таңдаңыз. Оның нәтижесінде қондырғы бастапқы параметрлер қойылғынға дейін қосылады.

4 МСА12 папкасын мен МСА12.ехе файлын ашыңыз. Ашылған терезеде <Измерение – соединить> менюі арқылы байланыс орнатыңыз. Пультте  <Enter> батырмасын басыңыз. Байланыс орнатылуын күтіңіз, СКИ экранында «Тест системы….» хабарламасы шығады, содан кейін «Управление передано ПК». Датчик көрсеткіштерін жазып алыңыз.

5 Реттеу терезесінде қысымды 350 Па орнатыңыз. Температура менюінде жоғарғы және төменгі температура мәнін бірдей және шығыстағы температура мәнінен 40Сге жоғары етіп қойыңыз. «Регулирующий клапан – Автомат» және «ТЭН-Автомат» терезесіндегі белгіні алып тастаңыз. Желдеткіш пен ТЭНды қосып,  шығыстағы температура 30Сге жоғары болғанға дейін температураның өзгеру процесін бақылаңыз. ТЭНды содан кейін желдеткішті де өшіріңіз. Келесіні орындаңыз: Сохранить- аты.xls.

6 Температураны реттеу объектісінің параметрлерін (Т0 уақыт тұрақтысы және tо кешігу уақыты) температура өзгерісінің өтпелі процесі бойынша анықтаңыз.

Калориферлі қондырғыда температураны автоматты режімде басқару процесін зерттеу.

       1 Реттеуіштің оптималды параметрлерін инженерлік әдіс арқылы есептеңіз (Нұсқау 1). Есептелген мәндерді қойып, өтпелі процестерді түсіріп алыңыз. Оларды архивтеп өңдеңіз. 

         2 Тәжірибелік жолмен қойылған мәннен асыра реттеу 5% маңайындағы реттеу сапасына қол жеткізіңіз. Алынған коэффиценттерді жазып алыңыз.

         3 Тәжірибелік жолмен табылған реттеудің оптималды параметрлері мен есептелген параметрлердің салыстырмалы талдауын жасаңыз. Зертханалық комплекс құрылғыларының міндетін, температураны реттеу принципін және технологиялық процесс физикасын түсіндіріңіз.

Архивті мәлімет бойынша реттеу процесінің кірісі мен шығысындағы орныққан температураның орта, максимал және минимал мәнін, сенімділік ықтималдығы 0,95 кезіндегі  бақылау және өлшеу нәтижелерінің  сенімділік интервалын, өлшенген кіріс пен шығыстағы температураның кездейсоқ қателігін  анықтау.[1,с.7]

Архивтік мәліметтерді өңдеу нәтижесі бойынша дәл мезеттегі температураның уақыт бойынша өзгеру графигін тұрғызыңыз. Оны желдеткіштің және термоэлектрлік жылытқыштың қосылу графигі, шығыстағы температура өзгерісі, кірістегі шығын өзгерісі, қысым өзгерісі, қойылған және орныққан температураның орта мәні, шығыстағы температураның кездейсоқ қателігімен келістіріңіз.

Бақылау нәтижелерінің статистикалық өңдеуін жүргізіңіз; таралу заңының диаграммасын тұрғызыңыз, таралу заңын бағалап орта арифметикалық, дисперсия, ортаквадраттық ауытқуды есептеңіз, бақылау және өлшеу нәтижелерінің  сенімділік интервалын және олардың кездейсоқ қателігін бағалаңыз.[1,с.7-10]

Алынған графиктердің нәтижесін түсіндіріңіз. Қорытынды шығарыңыз. 

 

9 Зертханалық жұмыс. Simatic313 контроллерінен шығынды үздіксіз микропроцессорлық басқарудың бағдарлама техникалық кешені

 

Жұмыстың мақсаты: микропроцессорлық жүйеде үздіксіз ПИД-реттеудің стандартты функцияларын құру ерекшеліктерін, Simatic313 реттеуіштің басқару сигналдарын зерттеу, параметрлердің үздіксіз реттеуіштің шығыстық сипаттамаларына әсерін зерттеу, құбырдағы сұйықтың шығынын реттеу мысалында технологиялық процессті басқару және реттеудің диспетчерлік пунктін құруды үйрену.

9.1 Зертханалық жұмысқа тапсырма

 

1 Құбырдағы сұйықтық шығынын реттеу жүйесін бөлек өлшеу, реттеу және қорғаныс жүйелеріне бөлу (Үй жұмысы).

2 Таңдалған кіріс және шығыс адрестері бар бағдарламалық блоктардың символдар тізімінің кестесін құру (Үй жұмысы).

3 Әрбір функционалды жүйеге алгоритм құру (Үй жұмысы).

4 Функционалды жүйелерді Step7 функционалды блоктары сияқты LAD және STL тілінде бағдарламалау. Ұйымдастыру блогын бағдарламалау. Simatic Manager бағдарламасында символдар және айнымалылар кестесін толтыру.

5 Реттеуіш параметрлерін қондыру, реттелетін шама керекті мәні мен реттеуіш шығыс сигналын көрсететін диспетчерлік пункт құру,

6 Оқытушы тапсырмасы бойынша шығыс сигнал графиктерін түсіріп алу.

7  Қорытынды шығарыңыз. Есеп беріңіз.

9.2  Жұмыстың орындалу тәртібі

 

1 Құбырдағы сұйықтық шығынын реттеу жүйесін бөлек өлшеу, реттеу және қорғаныс жүйелеріне бөлу.

Жұмыстың орындалу тәртібін құбырдағы сұйықтық шығынын үздіксіз реттеу контурын бағдарламалау негізінде қарастырайық. Сұйықтық шығыны насос өнімділігіне әсер ету арқылы реттеледі. Сұйықтық шығынының керекті мәні операторлық панельден берілсін делік, онда реттеу мақсаты  шығынды керекті деңгейде ұстап тұру.   

         Технологиялық сұлба 9.1суретте келтірілген

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Сурет - Құбырдағы сұйықтық шығынын реттеудің технологиялық сұлбасы

 

Мұнда келесі белгілеулер қолданылған: ЭД – электроқозғалтқыш, ПЧ – жиілік түрлендіргіші, ЭМК – электрмагнитті клапан, Р – реттеуіш, ХС – клапан жағдайымен реттеу, GE- шығынды өлшеу, GI – шығын индикациясы, GC – шығынды реттеу, GH – шығынның жоғарғы шектік мәнін хабарлау, GL шығынның төменгі шектік мәнін хабарлау, Gз – шығынның қойылған мәні.

Өлшеу жүйесіне келесі функциялар кіреді:

            - Шығын датчигінің мәнін вольт түрінде қабылдау және көрсету;

            - Шығын мәнінің керекті шамасын көрсету және жіберу;

            - Физикалық шамаларда шығын мәнін нормалау және көрсету.

Реттеу жүйесіне келесі функциялар кіреді:

            - Тез және жоғарғы дәлдікпен керекті мәнді тұрақтандыру;

            - реттеуіш параметрлерін өзгерту мүмкіндігі;

            - реттеуіштің шығыс сигналының өтпелі сипаттамаларын көрсету.

Қорғау жүйесіне реттеуіш шығысының шекті мәндерін хабарлау функциялары кіреді.

Қарастырылған жүйелерді бағдарламалау функционалды  блоктар көмегімен жүзеге асырылады. Бағдарлама құрылымы 9.2 суретте  келтірілген.

 

 

                                         PIW274    

                                         UQ

                                                 

                                        UQ

                                        Q       

 

                                       UQ     

                                       PQW29

 

 

                                         Zadanie

                                                    

 

9.2 Сурет Бағдарламалық кешен құрылымы

 

Мұнда келесі белгілеулер қолданылған:

FС1- өлшеу жүйесінің функциясы – датчиктерден мәліметтерді оқу;

FС2- өлшеу жүйесінің функциясымәліметтерді нормалау;

FC3 – өлшеу жүйесінің функциясыаналогты шығысқа шығару;

FB41 (CONT_C) – реттеу және қорғаныс жүйелерін ұйымдастыратын функционалды блок;

OB1- бағдарламаның циклді орындалуының ұйымдастыру блогы (негізгі бағдарламалық бірлік).

Сұйықтық шығынын реттеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы 9.3 суретте келтірілген.

                                            GH    GL

 

 

9.3 Сурет– Шығын реттеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы

 

Мұнда 9.1 суретте қолданылған белгілеулер қабылданды.

2  Таңдалған кіріс және шығыс адрестері бар бағдарламалық блоктардың символдар тізімінің кестесін құру.

 

 

Кесте 9.1                                                                           

Алгоритмде белгіленуі

  Адрес

Параметр статусы

Символдыкестедегі символ

Айнымалы типі

Түсінік

PIW290

PIW290

Кіріс

Жоқ

INT

Шығын датчигінің аналогты кірісі

Жоқ

M 11.0

Кіріс

avt-man

BOOL

Режімді таңдау: авт(1), қолдық(0)

Жоқ

M11.1

Кіріс

VIB_P

BOOL

П-құрамдасты таңдау

VIB_I

M11.2

Кіріс

VIB_I

BOOL

И-құрамдасты таңдау

VIB_D

M11.3

Кіріс

VIB_D

BOOL

Д-құрамдасты таңдау

VER_PRED

M11.4

Шығыс

VER_PRED

BOOL

Жоғарғы шек сигнализациясы

NIG_PRED

M11.5

Шығыс

NIG_PRED

BOOL

Астыңғы шек сигнализациясы

UQ

MD 28

Шығыс FC1

UQ

 

Шығын датчигінен кернеу

Q

MD 32

Шығыс FC1

Q

REAL

Л/сағ-дағы шығын мәні

ZADANIE

MD 36

Вход

ZADANIE

REAL

Реттеуішке тапсырма

KP

MD 44

Кіріс

KP

REAL

Реттеуіштің пропорционалдық коэффициенті

TI

MD 48

Кіріс

TI

TIME

Реттеуіштің интегралдау тұрақтысы

TD

MD 52

Кіріс

TD

TIME

Дифференциалдау тұрақтысы

TM

MD 56

Кіріс

TM

TIME

Орындаушы механизмнің уақыт тұрақтысы

VIH

MD60

Шығыс

VIH

REAL

Реттеуіш шығысы

жоқ

MD64

Шығыс

P_SOST

REAL

Реттеуіш шығысы - П құрамдасы

жоқ

MD68

Шығыс

I_SOST

REAL

Реттеуіш шығысыИ құрамдасы

жоқ

MD 72

Шығыс

D_SOST

REAL

Реттеуіш шығысы - Д құрамдасы

жоқ

MD80

Шығыс

ER

REAL

Ауытқу сигналы

  

9.3 Әрбір функционалды жүйеге алгоритм құру

Өлшеу жүйесі

1 Аналогты сигналдың оқылуы үздіксіз аналогты сигнал түріндегі сандық түрін диспетчердің операторлық панеліне шығару үшін аналогты кейпіне түрлендірілуі керек.

 

PIW272

Umax

 

Umin

 

I 0.7

 

 

                  

9.4, а  суретАналогты сигнал оқылу алгоритмі

 

Мұнда келесі белгілеулер қолданылған:

PIW274 – шығын датчигін қосу үшін перифериялық аналогты кіріс;

Umaxдатчик кернеуінің максималды  мәні;

Uminдатчик кернеуінің минималды  мәні;

I0.7 –биполярлы сигнал түрін қосу;

UQдатчиктен сигналдың аналогты түрі.

Мұндай түрлендіру SCALE  стандартты  функция формуласымен орындалады:

OUT=[((FLOAT(IN) – K1)/(K2-K1))*(HI_LIM-LO_LIM)]+LO_LIM;

SCALE функциясы алдында нақты қаралған [1].

2 Шығын параметрін литр/сағат түрінде бейнелеу үшін нормалау формуласы:

Q=Qmin+(U-Umin)*(Qmax-Qmin)/(Umax-Umin);

 

UQ        

 

U min

 

 

Qmax

 

Qmin

 

Umax

 

Umin

9.4,б суретШығын нормалау алгоритмі

Мұнда келесі белгілеулер қолданылған:

Q шығын мәні литр сағат түрінде (л/сағ);

Qmin шығынның ең аз мәні литр сағат түрінде (л/сағ);

Qmax - шығынның ең үлкен мәні литр сағат түрінде (л/сағ);

U – датчиктен кернеу мәні вольт түрінде;

Umin - датчиктен шығынның ең аз мәні вольт түрінде;

Umax - датчиктен шығынның ең үлкен мәні вольт түрінде.

3 Реттеу және қорғау жүйесі

SIMATIC S7 контроллерлерінде стандартты  ПИД реттеу заңы CONT_С функциясы арқылы жүзеге асады. ”CONT_C” функциясы SIMATIC S7 контроллерлер негізінде үздіксіз кіріс және шығыс шамалар бар технологиялық процесстерді реттеуге арналған.

9.5 суретте функция алгоритмінің құрылымдық сұлбасы келтірілген:

 

 

9.5 сурет Үздіксіз ПИД реттеуіш алгоритмінің құрылымдық сұлбасы

 

Мұнда сигналдардың келесі белгілеулері қолданылған:

             - SP_INT – INTERNAL SETPOINT/ Келтірілген (керек) мәннің кірісі;

             - PV_IN – PROCESS VARIABLE IN/ Датчиктен кері байланыс сигналының кірісі;

             - PV_PER – PROCESS VARIABLE PERIPHERY/ Технологиялық процесстен сигналдың нақты мәні;

             - GAIN – PROPORTIONAL GAIN/ Реттеуіштің пропорционалдық күшейту коэффициенті;

             - TI – RESET TIME/ Интегралдау уақыты;

             - COM_RST – COMPLETE RESTART/ Реттеуішті қайта қосу;

             - MAN_ON – MANIPULATED SIGNALS ON/ Реттеуіш сигналдардың қолдық режімін қосу;

             - PVPER_ON - PROCESS VARIABLE PERIPHERY ON/ Технологиялық процесстен нақты мәнін қосу ;

             - CYCLE – SAMPLE TIME/ Сұрау циклінің ұзақтығы;

             - DEADB_W – DEAD BAND WIDTH/ Сезімталдық аймақ ені;

             - PV_FAC – PROCESS VARIABLE FACTOR/ Нақты мән көбейткіші;

             - PV_OFF – PROCESS VARIABLE OFFSET/ Нақты мән ығысуы;

             - DISV – DISTURBANCE  VARIABLE/ Сыртқы әсер. Сыртқы әсерді «Возмущающее воздействие» кірісіне қосу үшін;

             - ER - ERROR SIGNAL / Реттеу сәйкессіздігі. Осы шығыс бойынша әсер етуші реттеу сәйкессіздігі шығарылады;

             - INT_HOLD - INTEGRAL ACTION HOLD / I –компонентті тоқтату. Интегратор шығысы тоқтатылуы мүмкін. Ол үшін “Замораживание I–компоненты” кірісі қондырылу керек;

             - TD  - DERIVATIVE TIME / Дифференциалдау уақыты;

             - TM_LAG - TIME LAG OF THE DERIVATIVE ACTION / D–компонент үзіліс уақыты. D–компонент алгоритмінде үзіліс мүмкіндігі бар, ол Время задержки D–компоненты кірісі арқылы параметрленуі мүмкін;

             - P_SEL - PROPORTIONAL ACTION ON / P–компонент қосу. PID–алгоритмде  PID-компоненттерді  жеке қосуға және өшіруге болады.  P–компонент қосылады, егер Включение P–компоненты кірісі қондырылса;

             - I_SEL INTEGRAL ACTION ON /  I–компонент қосу;

             - D_SEL- DERIVATIVE ACTION ON / D–компонент қосу;

             - LMN_P - PROPORTIONALITY COMPONENT / P–компонента. “P–компонента шығысында реттеуші әсердің пропорционалды компоненті бар.

             - LMN_I INTEGRAL COMPONENT / I–компонента. “I –компонента” шығысында реттеуші әсердің интегралды компоненті бар;

             - LMN_D DERIVATIVE COMPONENT / D–компонента. “ D –компонента” шығысында реттеуші әсердің дифференциалды компоненті бар;

             - LMN_HLM MANIPULATED VALUE HIGH LIMIT / Реттеуші мәннің жоғарғы шегі. Реттеуші мән әрқашан жоғарғы және төменгі шекпен шектеледі;

             - LMN_LLM MANIPULATED VALUE LOW LIMIT / Реттеуші мәннің төменгі шегі;

             - LMN_FAC - PROCESS VARIABLE FACTOR / Нақты мән көбейткіші. “Множитель фактического значения” кірісі нақты мәнмен көбейтіледі. Кіріс нақты мәндер ауқымын келістіруге арналған;

             - LMN_OFF - PROCESS VARIABLE OFFSET / Нақты мән ығысуы. “Смещение фактического значения” кірісі нақты мәнмен қосылады. Кіріс нақты мәндер ауқымын келістіруге арналған;

             - LMN - MANIPULATED VALUE / Реттеуші мән. “Регулирующее значение” шығысы бойынша нақты реттеуші мән жылжымалы нүкте форматы түрінде шығарылады;

             - LMN_PER - MANIPULATED VALUE PERIPHERY / Периферия үшін реттеуші мән.

4 LAD және  STL тілінде функционалды жүйелерді Step7 блоктары сияқты бағдарламалау. Ұйымдастыру блогын бағдарламалау. Simatic Manager бағдарламасында символдық және айнымалылар кестесін толтыру (2 және 3 қосымшалары).

САР ұйымдастыру үшін Simatic Manager библиотекасының стандартты блоктары қолданылады;

           - SCALE- кіріс аналогты сигналды нормалау және масштабтау алгоритмі;

           - CONT_С- үздіксіз ПИД – реттеуішін жүзеге асыру алгоритмі;

           - Стандартты  алгебралық  функциялар.

Мысал үшін  9.2 кестеде автоматты режімді ұйымдастыру үшін реттеуіштің параметрлері келтірілген:

 

Кесте 9.2

9.5 Сурет

Символ

9.5 Сурет

Символ

9.5 Сурет

Символ

COM_RST

I0.7

SP_INT

ZADANIE

LMN_HLM

30.0

MAN_ON

0

PV_IN

OC

LMN_LLM

0.0

PVPER_ON

0

PV_PER

жоқ

PV_FAC

1.0

P_SEL

1

MAN

0.0

PV_OFF

0.0

I_SEL

0

GAIN

Kp

LMN_FAC

1.0

INT_HOLD

0

TI

TI

LMN_OFF

0.0

I_INTL_ON

1

TD

TD

I_INTLVAL

0.0

D_SEL

0

TM_LAG

TM

DISV

0.0

CICLE

1ms

DEADB_W

0.0

 

 

 

Бағдарламалауды 9.2 суретіндегі құрылымды, 9.4 және 9.5-суретіндегі алгоритмдік сұлбаны, сонымен бірге 9.1 және 9.2 кестені қолдана отырып орындау керек. Стендте Simatic Manager бағдарлама жобасы «Лаб 9-ПТК» деп аталады. Өзіңіздің бағдарламалық бірліктеріңізді мысалмен келістіріңіз. Егер бағдарламаңыз зертханалық жұмыс талабына жауап бермесе, онда «Лаб 9-ПТК» жобасын басқа атпен сақтауға болады. Бағдарламаны өңдеңіз, Step7 бағдарлама реттеуішіне жүктеу арқылы. Назар аударыңыз, реттеуіштің жаңадан қосылуы кіріс сигналы I0.1 немесе тапсырманы 0-ге түсіріп, содан кейін сол мәнді қайта енгізу арқылы орындалады.

5 Реттеуіш параметрлерін, реттелетін шаманың керек мәнін және реттеуіштің шығыс сигналын көрсететін  диспетчерлік  пункт құру.

2-ші нұсқауда диспетчерлік басқару пунктінің бағдарламалық бірліктері келтірілген. Студент өз қалауы бойынша оларды қолдануы мүмкін. Міндетті түрде орператорлық панельде Кр (пропорционалдық коэффициенті), TI (интегралдау тұрақтысы), TD (дифференциалдау уақытының тұрақтысы), шығын беру (ZADANIE), кері байланыс (КБ) енгізу мүмкіндігі болу керек. Реттеуіш орындалуы сандық және графикалық түрде көрінуі тиіс. Сақтандыру жүйесі реттеуіштің шығыс сигналының NIG_PRED төменгі және VER_PRED жоғарғы шектері жайлы хабарлау керек.

6  Оқытушы тапсырмасы бойынша шығыс сигнал графиктерін түсіріп алу.

Диспетчерлік пункт терезесінде нұсқауға сәйкес реттеуіш параметрлерін енгізіңіз:

 

Кесте  9.3

Вар

ZADANIE

Кр

TI

VIB_I

TD

VIB_D

OC

1

12.0

1.0

200000ms

1

300000ms

1

10.0

2

28.0

0.5

300000ms

1

250000ms

1

20.0

3

20.0

2.0

250000ms

1

200000ms

1

15.0

4

17.0

2.5

100000ms

1

300000ms

1

12.0

5

23.0

1.5

200000ms

1

350000ms

1

20.0

 

Шығыс сигналының өтпелі процесс графигін үш реттен кем емес түсіріп алыңыз. Графикті «Print screen» батырмасы арқылы түсіріңіз. Архивті файлды жазып алыңыз. Реттеуіш параметрін өзгертіп,  оқытушы нұсқасы бойынша, графикті түсіріп алып, архивті файл жазып алыңыз. Архивті файлды Excel  электронды кестеде есеп беруге дайындағанда өңдеу керек. Графиктерді тұрғызып, оларды сабақ барысында алынған графиктермен салыстырыңыз.

7  Қорытынды шығарыңыз.

Есеп беру файлында:

- шығын реттеу технологиялық  сұлбасы,

- реттеудің құрылымдық сұлбасы,

- ПО құрылымдық сұлбасы,

- бағдарламалық бірліктер мәтіні,

- символдар кестесі,

- өтпелі процестің тәжірибелік графиктері,

- архивті мәліметтер кестесі,

- архивті мәліметтер графигі Excel электронды кестесінде.

 Реттеуіштің шығыстық сипаттамалар графиктерін салыстырыңыз,  ондағы өзгерістерді түсіндіріңіз, реттеуіштің өтпелі режімдерінің құрамдасын көрсетіңіз.

Тексеру сұрақтары

1 Өлшеу жүйесінің функциялары қандай?

2 Реттеу жүйесінің функциялары қандай?

3 Қорғаныс жүйесінің функциялары қандай?

4 Қандай мақсаттармен символдар кестесі құрылған?

5 Siemens контроллерлерінде үздіксіз реттеуіш қалай ұйымдастырылған?

6 Түсіндіріңіз: реттеуіштің құрылымдық сұлбасында керекті мәннен ауытқу сигналы қалай пайда болады? 

7 Пропорционалды (П), пропорционал-интегралды (ПИ), пропорционал интеграл дифференциалды заңды (ПИД) қою арқылы реттеуіш құрылымын қалай өзгертуге болады?

8 Бағдарламалық кешеннің құрылымын түсіндіріңіз.

9 Бөлек  жүйелер неге функционалды блок түрінде ұйымдастырылған?

10 Функционалды блоктардың формалдық және нақты мәндерін атаңыз.

11 Реттеуіштің шығыстық сипаттамаларында өзгерістерді түсіндіріңіз.

12 Архивті файлдар қалай және не үшін құрылған?

 

10 Зертханалық жұмыс. Simatic313 контроллерінің қазандық агрегаттың қызған бу температурасын импульсті микропроцессорлық   реттеудің бағдарлама техникалық кешені

Жұмыс мақсаты: микропроцессорлық жүйеде импульсті ПИД-реттеудің стандартты функцияларын құру ерекшеліктерін үйрену, Simatic313 импульсті реттеуіштің басқару сигналдарын зерттеу, қазандық агрегаттың қызған бу температурасын реттеу мысалында технологиялық процессті басқару және реттеу диспетчерлік пунктін құру.

10.1 Зертханалық жұмысқа тапсырма

 

1  Қазандық агрегаттың қызған бу температурасын реттеу жүйесін бөлек өлшеу, реттеу және қорғаныс жүйелеріне бөлу (Үй жұмысы).

2 Таңдалған кіріс және шығыс адрестері бар барлық символдар тізімінің кестесін құру (Үй жұмысы).

3 Әрбір функционалды жүйеге алгоритм құру (Үй жұмысы).

4 Функционалды жүйелерді Step7 функционалды блоктары сияқты LAD және STL тілінде бағдарламалау. Ұйымдастыру блогын бағдарламалау. Simatic Manager бағдарламасында символдар және айнымалылар кестесін толтыру.

5 Реттеуіш параметрлерін қондыру, реттелетін шама керекті мәні және реттеуіш шығыс сигналын көрсететін диспетчерлік пункт құру.

6 Оқытушы тапсырмасы бойынша шығыс сигнал графиктерін түсіріп алу.

7 Қорытынды шығарыңыз. Есеп беріңіз.

Температураны импульсті реттеу жүйесін қарастырайық. Барлық қазандық агрегаттардың қызған бу температурасын реттеуі өзіндік конденсат немесе су шашу арқылы орындалады, ол қазанның жылытқыш трактында аралық нүктесінде жүргізіледі. «Өзіндік конденсат» арнайы жылуалмастырғышта қазан барабанының, сумен салқындатылатын, қаныққан буының конденсациясынан пайда болады. Қызған бу автоматты реттеуіштер саны қондырылған бу салқындатқыштар санымен анықталады. Шашырату арқылы жылыту аймағында тұрақты немесе айнымалы температура ұсталып тұрады.

Көбінесе импульсті ПИ реттеуіші бар қызған бу температура типтік АРЖсы қолданылады. АРЖ принципиалды  сұлбасы 10.1суретте келтірілген, мұнда Р—ПИД-реттеуіш; ДФ—диф­ференциатор; РК.—шашырату реттеуші клапоны; ТТ1 және ТТ2 — термоэлектрлік термометрлер (термопаралар).


Қызған бу температура типтік АРЖ құрамына мыналар кіреді: бу температурасын өлшеуге термоэлектрлік термометрлар, реттеуші құрылғылар, коммутациялық және басқарушы аппаратура, атқарушы механизм, реттеуші орган.

 

Сурет 10.1 - Қызған бу температура АРЖ технологиялық сұлбасы

 

 Өлшеу жүйесіне келесі функциялар кіреді:

- қызған бу Тпп және шашыраудан кейінгі Твпр  температураларын көрсету;

- Тзад2. шашырау температурасын беру құралын көрсету

Реттеу жүйесіне келесі функциялар кіреді:

- тез және жоғарғы дәлдікпен керекті мәнді тұрақтандыру;

- дискретті шығыстардағы шығыс импульсін көрсету;

- реттеуіш параметрлерін өзгерту мүмкіндігі;

- реттеуіш шығыс сигналының өтпелі сипаттамаларын көрсету.

Қорғау жүйесіне реттеуіш шығысының шекті мәндерін хабарлау функциялары кіреді.

Қызған бу температура типтік АРЖ құрылымдық  сұлбасы 10.2 суретте келтірілген, мұнда Wр(р) және Wд(р)- реттеуіш пен дифференциатордың беріліс функциялары; Wт(р)- термоэлектрлік термометрдің беріліс функциясы; Wо(р)- реттеу объетісінің беріліс функциясы; Θ- бужылытқыш шығысындағы бу температурасының нақты мәні; Θ1 және Θ2 – термометр ТТ1 және ТТ2 шығысындағы сигналдар; Θ3- тапсырма; W- шашырауға кететін су шығыны; D- бу шығыны; Q- камерадан жылу.


10.2 сурет - Қызған бу температура АРЖ құрылымдық сұлбасы

 

Зертханалық жұмыс мақсаты температура Wp(p) мен шашырау Твп  реттеуішін контроллерде орындау және зерттеу. Зерттеу «Микропроцессорлық техника» зертханасында «Микропроцессорный контроллер с дискретными выходами» стендінде орындалады.

                                   

                                    Tu(WORD)    

                                    Tu(TIME)      

                                   VREMA IMPULSA

                                                (WORD) 

                                               VREMA IMPULSA                           

                                               (TIME)

                                              VREMA-PAUSI                   

                                               (WORD) 

                                               VREMA-PAUSI

                                               (TIME)

                                    Тm(WORD)  

                                    Тm(TIME)     

                                   Peresapusk     

 

                                    Mаn/avt

                                    Man/bolse      

                                                

                                  Man/menlse

                                   Zadanie1

 

                                  OC        

                                   Kp        

Ti, Vrema impulsa

Q4.1

                                 Q4.0

                               reg

 

10.3 сурет Бағдарламаның құрылымдық сұлбасы

         10.2 Кіріс және шығыс адрестері бар символдар тізімінің кестесін құру

Кесте 10.1                                                                         

Алгоритмде белгіленуі

Адрес

Статус

 

Тип

Түсінік

Kp

MD68

Кіріс

REAL

Пропорционалдық коэффицент

man/avt

M0.1

Кіріс

BOOL

Автоматикалық (1) қолдық (0)

man_bolse

M0.2

Кіріс

BOOL

 «Больше» бағытында қолдық режімде басқару

man_mense

M0.3

Кіріс

BOOL

«Меньше» бағытында қолдық режімде басқару

OC

MD60

Кіріс

REAL

Температура датчигінен кері байланыс сигналы

perezapusk

I 0.0

Кіріс

BOOL

Реттеуішті қайта қосу

reg

MW140

Шығыс

INT

График шығаруға реттеуіш шығыс сигналы

жоқ

Q4.0

Шығыс

BOOL

 «Больше» дискретті шығысы

жоқ

Q4.1

Шығыс

BOOL

 «Меньше» дискретті шығысы

Ti

MD 4

Кіріс

TIME

Интегралдау уақыт тұрақтысы

Tm

MD16

Кіріс

TIME

Орындаушы механизмінің уақыт тұрақтысы

vrema_impulsa

MD      8

Кіріс

TIME

Импульс уақыты

vrema_pausi

MD24

Кіріс

TIME

Үзіліс уақыты

zadanie

MD64

Кіріс

REAL

Тапсырма

 

10.3 Алгоритмдік сұлбаларды құру

1 Сигналды нормалау және өлшеу жүйесінің алгоритмдік сұлбасы 9 зертханалық жұмысында келтірілген.

2 Реттеу және қорғаныс жүйесін жүзеге асыру үшін Simatic Manager библиотекасының стандартты блоктары қолданылады. CONT_S- алгоритмі импульсті ПИ реттеуішін орындауға мүмкіндік береді.

”CONT_S” функциясы SIMATIC S7 контроллерінде интегралдаушы орындаушы механизмдердің екілік шығыс сигналдары  арқылы техникалық процестерді реттеу үшін арналған.

10.4 суретте ”CONT_S” функциясының құрылымдық сұлбасы келтірілген.

Мұнда сигналдардың келесі белгілеулері қолданылған:

- SP_INT – INTERNAL SETPOINT/ Қойылған мән кірісі (уставка);

- PV_IN – PROCESS VARIABLE IN/ Кері байланыс сигналының кірісі (КБ);

- PV_PER – PROCESS VARIABLE PERIPHERY/ Технологиялық процесстен нақты мән;

- GAIN – PROPORTIONAL GAIN/ Реттеуіштің пропорционалды күшейту коэффициенті;

- TI – RESET TIME/ Интегралдау уақыты;

- PULSE_TM – MINIMUM PULSE TIME/ Импульстің минималды ұзақтығы;

-  BREAK_TM – MINIMUM BREAK TIME/ Үзілістің минималды ұзақтығы;

 

 

10.4 Сурет - Импульсті реттеуіш функция алгоритмінің құрылымдық сұлбасы

          

           - MTR_TM – MOTOR MANIPULATED VALUE/ Қозғалтқыштың уақыт тұрақтысы;

           - COM_RST – COMPLETE RESTART/ Қайта қосу;

           - LMNS_ON – MANIPULATED SIGNALS ON/ Реттеуші сигналдардың қолдық режімін қосу;

           - LMNUP – MANIPULATED SIGNALS UP/ Реттеуші сигнал (больше);

           - LMNDN – MANIPULATED SIGNALS DOWN/ Реттеуші сигнал (меньше);

           - PVPER_ON - PROCESS VARIABLE PERIPHERY ON/ Технологиялық процесстен нақты мәнді қосу;

           - LMNR_HS – HIGH LIMIT SIGNAL REPEATED MANIPULATED VALUE/ ОМ ның «больше» бағытында жоғарғы шектік мәніне жету сигналы. «Сигнал достижения верхнего упора в ответном сообщении о положении» кірісіне «Исполнительный вентиль у верхнего упора» сигналы беріледі. LMNR_HS=TRUE: орындаушы вентиль жоғарғы тіреуде орналасқанын білдіреді.;

           - LMNR_LS – LOW LIMIT SIGNAL REPEATED MANIPULATED VALUE/ ОМ ның «меньше» бағытында төменгі шектік мәніне жету сигналы. «Сигнал достижения нижнего упора в ответном сообщении о положении» кірісіне «Исполнительный вентиль у нижнего упора» сигналы беріледі. LMNR_HS=TRUE: орындаушы вентиль төменгі тіреуде орналасқанын білдіреді.;

           - CYCLESAMPLE TIME/ Сұраныс циклінің ұзақтығы;

           - DEADB_W – DEAD BAND WIDTH/ Сезімталдық аймақ ені;

           - PV_FAC – PROCESS VARIABLE FACTOR/ Нақты мән көбейткіші;

           - PV_OFF – PROCESS VARIABLE OFFSET/ Нақты мән ығысуы;

  - DISV – DISTURBANCE  VARIABLE/ Сыртқы әсер. Сыртқы әсерді «Возмущающее воздействие» кірісіне қосу үшін сыртқы әсер беріледі.

Қондырғы параметрлері:

 

Кесте 10.2

Сур.10.4

Символ

Сур.10.4

Символ

Сур.10.4

Символ

COM_RST

perezapusk

SP_INT

zadanie

PV_FAC

1.0

LMNR_HS

0

PV_IN

OC

PV_OFF

0.0

LMNR_LS

0

PV_PER

жоқ

PULSE_TM

vrema_impulsa

LMNS_ON

man/avt

GAIN

Kp

BREAK_TM

vrema_pausi

LMNUP

man_bolse

TI

Ti

MTR_TM

Tm

LMNDN

man_mense

DEADB_W

0.0

DISV

0.0

PVPER_ON

0

QLMNUP

Q4.0

 

 

CICLE

1ms

QLMNDN

Q4.1

 

 

 

4 Бағдарламалауды 10.3 суретіндегі құрылымды, 9.4а және 9.5б суретіндегі алгоритмдік сұлбаны, сонымен бірге 10.1 және 10.2 кестені қолдана отырып орындау керек. 3 ші нұсқауда температураны импульсті реттеу бағдарламасының листингі келтірілген. Стендте Simatic Manager бағдарлама жобасы «Лаб10-ПТК» деп аталады. Өзіңіздің бағдарламалық бірліктеріңізді мысалмен келістіріңіз. Егер бағдарламаңыз зертханалық жұмыс талабына жауап бермесе, онда «Лаб10-ПТК» жобасын басқа атпен сақтауға болады. Бағдарламаны өңдеңіз, Step7 бағдарлама реттеуішіне жүктеу арқылы. Назар аударыңыз, реттеуіштің жаңадан қосылуы кіріс сигналы I0.1 немесе тапсырманы 0-ге түсіріп, содан кейін сол мәнді қайта енгізу арқылы орындалады.

5 Реттеуіш параметрлерін, реттелетін шаманың керек мәнін және реттеуіштің шығыс сигналын көрсететін  диспетчерлік  пункт құру.

          4-ші нұсқауда диспетчерлік басқару пунктінің бағдарламалық бірліктері келтірілген. Студент өз қалауы бойынша оларды қолдануы мүмкін. Міндетті түрде орператорлық панельде Кр (пропорционалдық коэффициенті), TI (интегралдау тұрақтысы), орындаушы механизм уақыт тұрақтысы Тм, импульс және үзіліс уақыты, температураға тапсырма, реттеуіш жұмыс режімі (автоматты, қолдық), кері байланыс (КБ) енгізу мүмкіндігі болу керек. Реттеуіш орындалуы графикте импульстер түрінде бейнеленуі керек.

6  Оқытушы тапсырмасы бойынша шығыс сигнал графиктерін түсіріп алу.

Диспетчерлік пункт терезесінде нұсқауға сәйкес реттеуіш параметрлерін енгізіңіз:

Кесте 10.3         

Вар.№

Kp

Ti

Tm

Импульс уақыты

Үзіліс уақыты

Тапсырма

КБ

1

1

600ms

20s

2s

20s

3

2

2

1

500ms

6s

20s

2s

3

1

3

2

550ms

10s

5s

40s

4

3

4

3

650ms

15s

3s

25s

5

4

5

2

520ms

5s

25s

4s

2

1

 

Графикте кем дегенде 6  импульс болу қажет. Шығыс сигналының өтпелі процесс графигін үш реттен кем емес түсіріп алыңыз. Графикті «Print screen» батырмасы арқылы түсіріңіз. Архивті файлды жазып алыңыз. Реттеуіш параметрін өзгертіп,  оқытушы нұсқасы бойынша, графикті түсіріп алып, архивті файл жазып алыңыз. Архивті файлды Excel  электронды кестеде есеп беруге дайындағанда өңдеу керек. Графиктерді тұрғызып, оларды сабақ барысында алынған графиктермен салыстырыңыз.

7  Қорытынды шығарыңыз.

Есеп беру файлында :

           - шашырау температурасын реттеудің құрылымдық сұлбасы;

           - ПО құрылымдық сұлбасы;

           - бағдарламалық бірліктер мәтіні;

           - символдар кестесі;

           - өтпелі процестің тәжірибелік графиктері;

           - архивті мәліметтер кестесі;

           - архивті мәліметтер графигі.

Реттеуіштің шығыстық сипаттамалар графиктерін салыстырыңыз,  ондағы өзгерістерді түсіндіріңіз, реттеуіштің өтпелі режімдерінің құрамдасын көрсетіңіз.

 

Тексеру сұрақтары

1 Қызған бу температурасын реттеуге импульсті реттеуіш қандай мақсаттармен қолданылады?

2 Жылуалмастырғыштардың қызған бу температурасын реттеу жүйесінде шашырау температурасы дегеніміз не?

3 Қорғаныс жүйесінің функциялары қандай?

4 «Перезапуск» айнымалысың мәні неде?

5 Siemens фирмасының контроллерлерінде импульсті реттеуіш қалай ұйымдастырылған?

6 Түсіндіріңіз: реттеуіштің құрылымдық сұлбасында керекті мәннен ауытқу сигналы қалай пайда болады? 

7 Бағдарламалық кешеннің құрылымын түсіндіріңіз.

8 Интегралдау уақыт тұрақтысын қалай үлкейтуге немесе азайтуға болады?

9 Реттеуіштің импульстер периодын қалай үлкейтуге немесе азайтуға болады?

10 Реттеуіштің шығыстық өтпелі сипаттамаларындағы өзгерістерді түсіндіріңіз.

11 Қалай және не үшін архивті файлдар құрылған?

12 ProTool SCADA жүйесінің құрамдастарын атап беріңіз.

13 Жобаның қандай бағдарламалық бірліктері және қандай ретпен құрылғанын түсіндіріңіз.

 

 

11  Зертханалық жұмыс. Таймерлік функциялар  және үзілістер режімін ұйымдастыру

 

Жұмыс мақсатымикропроцессор таймерларын бағдарламалау ретін, таймерлардың мүмкіндіктері мен жұмыс істеу режімдерін, үзілістер режімін бағдарламалау және оларды қолдану режімдерін үйрену.

 

11.1 Зертханалық жұмысқа тапсырма

 

            1 Зерттеңіз: TMR0-TMR2 таймерлер модульдерін [2,бет.49-56], INTCON  регистрінің TOIF – тайм аутының толып кету үзіліс флагының міндеті, TMR1 басқару регистрлер разрядтарының міндеті, таймер режіміндегі TMR1 модулінің жұмыс режімі (Үй жұмысы).

         2 Үзіліс режімінде өз флагтарын өзгертетін PIE1,PIE2 үзіліске рұқсат, PIR1, PIR2 үзіліс, OPTION , INTCON регистрлерінің разрядтарын зерттеңіз (Үй жұмысы).

         3 TMR1 қолдану кезіндегі процессор таймерлік функциялары  арқылы үзіліс орындалатын бағдарлама 11.1 бөлігін оқыңыз.

         4 Жарық диодтардың біраз уақытқа жанып, үзілістен кейін қайта қосуын ұйымдастыратын бағдарлама жазыңыз.  Диодтар жағдайына байланысты  бағдарлама орындалу мүмкіндігін қарастырыңыз (Бағдарлама 11.2). Бөлек регистрлерде мәліметтерді өзгерту арқылы уақыттық интервалдарды өзгерту үшін бағдарламаны толықтырыңыз.

         5 10 секундқа дыбыстық хабарлама шығып, келесі 10 с ішінде диодтар жанатындай бағдарлама жазыңыз (Бағдарлама 11.3). Дыбыс генераторының жұмыс істеу жиілігі есту диапозонында  болу керек (20 – 15000 гц), кварцті резонатордан істейтін микроконтороллер жиілігі 12 МГц.

         6 PIC16F877 микроконтроллер ССР1 модулі RC2 кіріс сигналынан салыстыру және үзу режімдерінің орындалуын зерттеңіз (Үй жұмысы).  

         7 RC2 кіріс сигналынан  жарық диодтарының өшу және жану уақыттық интервалдарын өзгерту бағдарламасын жазыңыз (Бағдарлама 11.4), әрбір жаңа сигнал кезінде  уақыттық интервалдар өзгеруін қадағалаңыз.

         8 Есеп беру кезінде басты регистрлер жағдайын қадам бойынша көрсетіңіз.

 

2 Жұмыстың орындалу тәртібі

 

1 Зерттеңіз: TMR0-TMR2 таймерлер модульдерін [2,бет.49-56], INTCON  регистрінің TOIF – тайм аутының толып кету үзіліс флагының міндеті, TMR1 басқару регистрлер разрядтарның міндеті, таймер режіміндегі TMR1 модулінің жұмыс режімі (Үй жұмысы).

Зертханалық жұмыс бағдарлама техникалық кешен УМК-7 – PIC* контроллерлерін оңдаушы бағдарлама MPLAB5.0 стендінде орындалады. Бұл жұмыста студент таймерлік функцияларды бағдарламалаумен қатар микроконтроллерлерді бағдарламалаудың негізгі қағидаларын қайталау керек. Нақты келгенде – кіріс пен шығыстарды инициализациялау, жады картасын, PIC* микроконтроллерлер негізгі регистрлері мен жадысын ұйымдастыру. Ол үшін электронды оқулық бар. [2].

2 TMR1 қолдану кезіндегі процессор таймерлік функциялары  арқылы үзіліс орындалатын бағдарлама 11.1 бөлігін оқыңыз.

Бағдарлама 11.1 түсініктерімен егжей-тегжейлі түсіндірілген.   Осы бөлікті қолдана отырып жарық диодтың біраз уақытқа жану бағдарламасын жазып, оны өңдеңіз. Бағдарлама жұмысын тексеріңіз.

 

Бағдарлама 11.1

;Бағдарлама кодының бөлігі: TMR1 инициализациялау мысалы.

 

CLRF                  T1CON                ;TMR1 тоқтату,

;ішкі генератордан тактілеу

;жиілік бөлгіші =1:1

CLRF         TMR1H                         ;TMR1 жоғарғы регистрін тазалау

CLRF                  TMR1L                ;TMR1 төменгі регистрін тазалау

CLRF         INTCON                        ;TMR1-ден үзіліс беруге тыйым салу

BSF            STATUS, RP0              ; Bank1 таңдау

CLRF         PIE1                              ;Перифериялық үзіліске тыйым салу  

BCF           STATUS,RP0               ; Bank0 таңдау

CLRF         PIR1                              ;Перифериялық үзілістер флагын

тазалау

MOVLW    0x30                              ;ішкі генератордан тактілеу               

MOVWF    T1CON                          ;жиілік бөлгіші =1:8

BSF            T1CON, TMR1ON        ; Старт TMR1

;

; TMR1 толып кету биті (TMR1IF) сұранысы

;Таймер  фондық режімде істейді

T1_OVFL_WAIT

BTFSS                PIR1, TMR1IF     ;

GOTO                 T1_OVFL_WAIT

;Таймер толып кеткенде,

;толып кету флагы тазаланады

;таймерді жаңадан қолдану үшін

BCF           PIR1, TMR1IF

3 Жарық диодтардың біраз уақытқа жанып, үзілістен кейін қайта қосуын ұйымдастыратын бағдарлама жазыңыз.  Диодтар жағдайына байланысты  бағдарлама орындалу мүмкіндігін қарастырыңыз (Бағдарлама 11.2). Бөлек регистрлерде мәліметтерді өзгерту арқылы уақыттық интервалдарды өзгерту үшін бағдарламаны толықтырыңыз.

Бұл жұмыстың орындалуы 5 нұсқауда келтірілген. Студент сол бағдарламаны қолдануына немесе өз нұсқасы бойынша соның негізінде бағдарлама жазуына болады. MPLAB  бағдарламасының библиотекасында осы бағдарлма timer.asm атымен, ал оның негізінде құрылған жоба timer.pjt атымен сақталған.

Бағдарлама 11.2

;регистрлер сипаттамасы

     include<p16F877.inc>

;Басы

     org 0  ;бағдарлама орындалуы 0-нші адрестен басталады.

     nop    ;бос команда оңдаушы жұмысына арналған   

     nop   

     nop   

     org 05         ;адрес 5-тен бастау

START

     CLRF         STATUS

     BSF STATUS,RP0

     MOVLW B'00000000'

     MOVWF TRISC                    ;порт С шығыс

     CLRF         STATUS

CLRF         T1CON                ;TMR1 тоқтату, ішкі генератордан тактілеу

                                                                  ;жиілік бөлгіші =1:1

     CLRF         TMR1H                         ; TMR1 жоғарғы регистрін тазалау

     CLRF         TMR1L                         ; TMR1 төменгі регистрін тазалау

     CLRF         INTCON                       ; үзіліс беруге тыйым салу

     BSF   STATUS,RP0                ; банк 1 таңдау

     CLRF         PIE1                              ; Перифериялық үзіліске тыйым салу

     BCF  STATUS,RP0                ; банк 0 таңдау

     CLRF         PIR1                             ;үзіліс флагтарын тазалау

MOVLW    0X30                    ; Ішкі генератордан тактілеу

MOVWF    T1CON                ; жиілік бөлгіші =1:8

     BSF   T1CON,TMR1ON                  ; таймер қосу

T1_OFF

     BTFSS       PIR1,TMR1IF      ;TMR1IF  битін ,

     GOTO                 T1_OFF     ;таймердің 16 разряды толғанша сұрау

     MOVLW    H'FF'

     MOVWF    PORTC                ;жарық диодтарын жандыру

     BCF  PIR1,TMR1IF               ;таймердің толып кету флагын тазалау

     BSF   T1CON,TMR1ON                  ;таймердің жаңа қосылуы

T2_OFF

     BTFSS       PIR1,TMR1IF

     GOTO        T2_OFF

     CLRF         PORTC                         ; жарық диодтарын  өшіру

     BCF  PIR1,TMR1IF

     GOTO        START                ;басынан бастау

     END

11.2 бағдарламаны VREMA1 және VREMA2 арнайы регистрлерінде мәліметтерді 0-ге дейін азайту арқылы жарық диодтарын жану және өшу циклдарының қайталануымен толықтырамыз. Регистрлерге түрлі мәндер енгізу арқылы уақыттық интервалдарды өзгертуге болады:

Бағдарлама 11.3 бөлігі

MOVLW    H’01’

     MOVWF VREMA1

     MOVWF VREMA2

WAITS 

BSF   T1CON, TMR1ON                 ; таймерді қосу

T1_OFF

     BTFSS  PIR1,TMR1IF;          TMR1IF     ;битін ,

     GOTO        T1_OFF                        ;таймердің 16 разряды толғанша сұрау

     MOVLW    H'FF'

     MOVWF    PORTC                        ; жарық диодтарын жандыру

BCF  PIR1,TMR1IF                         ;таймердің толып кету флагын тазалау

     DECFSZ     VREMA1,1

     GOTO                 WAITS

    T2_OFF1        

     BSF   T1CON,TMR1ON                  ; таймердің жаңадан қосылуы

T2_OFF

     BTFSS                 PIR1,TMR1IF

     GOTO        T2_OFF

     CLRF         PORTC                         ; жарық диодтарын  өшіру

     BCF  PIR1,TMR1IF

DECFSZ     VREMA2,1

     GOTO                 T2_OFF1

     GOTO START

     END

         4. 3 секундқа дыбыстық хабарлама шығып, келесі 5 с ішінде диодтар жанатындай бағдарлама жазыңыз (Бағдарлама 11.3). Дыбыс генераторының жұмыс істеу жиілігі есту диапозонында  болу керек (20 – 15000 гц), кварцті резонатордан істейтін микроконтороллер жиілігі 12 МГц.

Осы тапсырманы орындау барысында студент микроконтроллер сипаттамалары бойынша нақты уақыттық мәндерді есептеуді үйрену керек. Таймер жұмысын сипаттасақ, ол – тактілік генератор импульстерінің жиналуы. Бұл жиналу таймер TMR1 (TMR1H және TMR1L) екі 8 разрядты регистрі толғанша дейін болады. Толу регистрге 216 импульс (65526) келгенде болады. Импульстердің келу жиілігі тактілік генератор жиілігімен (12 Мгц)  және  жиілік бөлгіш мәнімен (1:8). Уақыт жиналуы тактілік генератордың 4 тактінен тұратын машиналық циклдан пайда болады. Импульстердің түсу периоды Т= [1/(12*10-6)]*8*4 = 2,67 мкс. Онда толып кету флагының қондырылуының максималды уақыты tmax=2,67x65536x10-6 =0,17 c.  Нақты уақыт құрамдас циклдардан немесе таймер сұраныс циклдарының қайталануынан құрылады.

         5. PIC16F877 микроконтроллер ССР1 модулі RC2 кіріс сигналынан салыстыру және үзу режімдерінің орындалуын зерттеңіз (Үй жұмысы).    

         6. RC2 кіріс сигналынан  жарық диодтарының өшу және жану уақыттық интервалдарын өзгерту бағдарламасын жазыңыз (Бағдарлама 11.4), әрбір жаңа сигнал кезінде  уақыттық интервалдар өзгеруін қадағалаңыз.

Бағдарлама 11.4

;регистрлер сипаттамасы

     include<p16F877.inc>

;Басы

     ORG 0                                             ;бағдарлама орындалуы 0-нші адрестен басталады.

     GOTO START

ORG 0х04

     GOTO    CCPInt

START

     BCF STATUS, RP0 ; Bank 0

     CLRF TMR1H ;

     CLRF TMR1L ;

MCLR_RESET                                ; A Master Clear Reset

     CLRF STATUS                               ; Do initialization (Bank 0)

     CLRF INTCON

     CLRF PIR1

     BSF STATUS,RP0                           ; Bank 1

     CLRF PIE1                                                ; Disable all peripheral interrupts

     MOVLW 0xFF ;

     MOVWF ADCON1                          ; Port A is Digital

              BCF STATUS, RP0               ; Bank 0

              CLRF PORTA                       ; ALL PORT output should output Low.

              CLRF PORTB

              CLRF PORTC

              CLRF PORTD

              CLRF PORTE

     BSF STATUS, RP0                         ; Select Bank 1

     BCF PIE1, TMR1IE                          ; Disable TMR1 Interrupt

     BCF STATUS, RP0                         ; Select Bank 0

 

              BCF T1CON, TMR1ON         ;Timer 1 is NOT incrementing

              BSF STATUS, RP0                ; Select Bank 1

              CLRF TRISC                         ; RC Port are outputs

              CLRF         TRISD

              BSF   TRISC,2                       ; RC2 is input

              BSF PIE1, CCP1IE                 ; Enable CCP1 Interrupt

              BCF STATUS, RP0               ; Select Bank 0

      MOVLW 0x04 ; CCP1 = interrupt H level on RC2

      MOVWF CCP1CON ;

     ;Initialize the Special Function Registers (SFR)

              CLRF PIR1 ;

              CLRF T1CON ; Timer mode

              BSF INTCON, PEIE ; Enable Peripheral Interrupts

              BSF INTCON, GIE ; Enable all Interrupts

              BSF T1CON, TMR1ON ; Turn ON timer1

     CLRF         STATUS

     BSF STATUS,RP0

     MOVLW B'00000000'

     MOVWF TRISC                             ;порт С шығыс

CLRFSTATUS

CLRF    T1CON                                   ;TMR1 тоқтату, ішкі генератордан тактілеу

                                                                            ;жиілік бөлгіші =1:1

     CLRF         TMR1H                                   ; TMR1 жоғарғы регистрін тазалау

     CLRF         TMR1L                                   ; TMR1 төменгі регистрін тазалау

     CLRF         INTCON                                 ; үзіліс беруге тыйым салу

     BSF   STATUS,RP0                         ; банк 1 таңдау

     CLRF         PIE1                                        ; Перифериялық үзіліске тыйым салу

     BCF  STATUS,RP0                        ; банк 0 таңдау

     CLRF         PIR1                                       ; үзіліс флагтарын тазалау

MOVLW    0X30                              ;  Ішкі генератордан тактілеу

MOVWF    T1CON                          ; жиілік бөлгіші =1:8

     BSF   T1CON,TMR1ON                           ;Таймерді қосу

MOVLW    H’01’

     MOVWF    VREMA1

     MOVWF    VREMA2

WAITS 

BSF   T1CON,TMR1ON                            ;Таймерді қосу

T1_OFF

     BTFSS                 PIR1,TMR1IF      ; TMR1IF  битін,

     GOTO                 T1_OFF              ; таймердің 16 разряды толғанша сұрау

     MOVLW    H'FF'

     MOVWF    PORTC                         ; жарық диодтарын жандыру

     BCF  PIR1,TMR1IF                        ;таймердің толып кету флагын тазалау

     DECFSZ     VREMA1,1

     GOTO                 WAITS

    T2_OFF1        

     BSF   T1CON,TMR1ON                           ; таймердің жаңа қосылуы

T2_OFF

     BTFSS                 PIR1,TMR1IF

     GOTO        T2_OFF

     CLRF         PORTC                                   ; жарық диодтарын  өшіру

     BCF  PIR1,TMR1IF

DECFSZ     VREMA2,1

     GOTO                 T2_OFF1

     GOTO START

CCPInt 

     BCF STATUS, RP0 ; Bank 0

     BTFSC       PIR1,CCP1IF

     GOTO  Intr_process

     GOTO   rrret       

Intr_process

     BCF PIR1, CCP1IF

     MOVF                 TMR1L,0

     MOVWF    VREMA1

MOVWF         VREMA2

rrret

     GOTO WAITS

     END

7. Есеп беру файлын толтырыңыз. Есеп беру кезінде басты регистрлер жағдайын қадам бойынша көрсетіңіз.

 

Тексеру сұрақтары

1 Үзілістерді ұйымдастыру кезінде  БТК-да үзілістер режімінің мақсаты неде?

2 Үзіліс векторы деген не және 11.4 бағдарламада ол қалай қолданылады?

         3 PIC* микроконтроллерінде уақыттық кесінділерді ұйымдастыру регистрлерін атап кетіңіз.

         4 Уақыт бойынша үзіліс флагы қалай қолданылады?

         5 Үзілістерді ұйымдастыру регистрлерін атап кетіңіз.

         6 PIC* және Simatic  микроконтроллерлерінде үзілістердің қандай түрлері болу мүмкін?

         7 Уақыттық үзіліс қалай ұйымдастырылады?

         8 Кездейсоқ сандар генераторының функциясы 11.4 бағдарламада қалай жүзеге асырылған?

         9 Таймер және бос циклдар арқылы ұйымдастырылған уақыттық үзілістердің  мәнін қалай өзгертуге болады?

         10 VREMA1 және VREMA2 регистрлерінің міндеті неде?

  

 

Нұсқау 1 (зертханалық жұмыс 8)

 

Келесі формулалар инженерлік есептерді шығарудың бір жолын көрсетеді:

  үшін

 

 үшін

 

 үшін

 

 үшін

Нұсқау 2 (зертханалық жұмыс 9)

 

ОВ1 ұйымдастыру блогының бағдарламасы:  

Network1/*Шығын бойынша сигналды оқу және нормалау

  CALL  FC     1

       an  :=PIW274

       h   :=1.000000e+001

       LAN :=0.000000e+000

       pol :=I0.0

       out1:="UQ"

 

      CALL  FC     2

       xfmax :=3.000000e+001

       xfmin :=0.000000e+000

       xizmin:=0.000000e+000

       xizmax:=1.000000e+001

       xiz   :="UQ"

       xf    :="Q"

      CALL  FC     3

       XF1   :="UQ"

       H_ON_1:=1.000000e+001

       L_ON_1:=0.000000e+000

       POL_ON:=I0.0

       VIHOD :=PQW290

Network2/*интегралдау тұрақтысы  мәнінің сигналын оқу

      A(   

      CALL  "TIM_S5TI"

       IN     :="TI"

       RET_VAL:=MW100

      A     BR

      )    

      JNB   _001

      L     MW   100

      ITD  

      T     MD    84

_001: NOP   0

Network3/* дифференциалдау тұрақтысы  мәнінің сигналын оқу

      A(   

      CALL  "TIM_S5TI"

       IN     :="TD"

       RET_VAL:=MW102

      A     BR

      )    

      JNB   _002

      L     MW   102

      ITD  

      T     MD    88

_002: NOP   0

Network4/*механизм тұрақтысы мәнінің сигналын оқу

      A(   

      CALL  "TIM_S5TI"

       IN     :="TM"

       RET_VAL:=MW104

      A     BR

      )    

      JNB   _003

      L     MW   104

      ITD  

      T     MD    92

_003: NOP   0

Network5/*шығын реттеуіші

      CALL  "CONT_C" , DB1

       COM_RST :=I0.1

       MAN_ON  :="avt-man"

       PVPER_ON:=

       P_SEL   :="VIB_P"

       I_SEL   :="VIB_I"

       INT_HOLD:=

       I_ITL_ON:=

       D_SEL   :="VIB_D"

       CYCLE   :=T#105MS

       SP_INT  :="ZADANIE"

       PV_IN   :="Q"

       PV_PER  :=

       MAN     :=

       GAIN    :="KP"

       TI      :=MD84

       TD      :=MD88

       TM_LAG  :=MD92

       DEADB_W :=0.000000e+000

       LMN_HLM :=3.000000e+001

       LMN_LLM :=0.000000e+000

       PV_FAC  :=1.000000e+000

       PV_OFF  :=0.000000e+000

       LMN_FAC :=

       LMN_OFF :=

       I_ITLVAL:=

       DISV    :=0.000000e+000

       LMN     :="VIH"

       LMN_PER :=

       QLMN_HLM:="VER_PRED"

       QLMN_LLM:="NIG_PRED"

       LMN_P   :="P_SOST"

       LMN_I   :="I_SOST"

       LMN_D   :="D_SOST"

       PV      :=MD76

       ER      :="ER"

FС1функционалды блок бағдарламасы:

Interface

    In

      an

       h  

       LAN

       pol

    Out

       out1

Network1/* SCALE функциясын шақыру

         CALL “SCALE”

                  IN               : = #an

                HI_LIM      : = #h

                   LOW_LIM : = #LAN

                   BIPOLAR   := #pol

                   RET_VAL  := LW12

                 OUT           := #out1

FС2 функция бағдарламасы:

Interface

    In

      xfmax

       xfmin

       xizmax

       xizmin

      xiz

    Out

       xf

Network1/*шығынды нормалау

      L     #xfmax

      L     #xfmin

      -R   

      T     MD   230

      L     #xizmax

      L     #xizmin

      -R   

      T     MD   240

      L     MD   230

      L     MD   240

      /R   

      T     MD   250

      L     #xiz

      L     #xizmin

      -R   

      T     MD   234

      L     MD   250

      L     MD   234

      *R   

      L     #xfmin

      +R   

      T     #xf

FC3 функция бағдарламасы:

Interface

    In

      XF1

       H_ON_1

       L_ON_1

       POL_ON

    Out

       VIHOD

Network1/*UNSCALE функциясын шақыру

         CALL “UNSCALE”

                  IN               : = #XF1

               HI_LIM      : = #H_ON_1

                  LOW_LIM : = #L_ON_1

                  BIPOLAR  := #POL_ON

                  RET_VAL  := LW16

                OUT           := #VIHOD

 

Символдар кестесі

Символ

Адрес

Тип

Түсінік

avt-man

M      11.0

BOOL

Режімді таңдау: авт(1), қолдық(0)

VIB_P

M      11.1

BOOL

П-құрамдасты таңдау

VIB_I

M      11.2

BOOL

И-құрамдасты таңдау

VIB_D

M      11.3

BOOL

Д-құрамдасты таңдау

VER_PRED

M      11.4

BOOL

Жоғарғы шек

NIG_PRED

M      11.5

BOOL

Астыңғы шек

UQ

MD     28

REAL

Q датчигінен кернеу

Q

MD     32

REAL

Л/сағ-тағы шығын мәні

ZADANIE

MD     36

REAL

Реттеуішке тапсырма

KP

MD     44

REAL

Дифференциалдау тұрақтысы

TI

MD     48

TIME

Интегралдау уақытының тұрақтысы

TD

MD     52

TIME

Дифференциалдау уақытының тұрақтысы

TM

MD     56

TIME

Орындаушы механизмнің уақыт тұрақтысы

Символдар кестесінің аяқталуы

1

2

3

4

VIH

MD     60

REAL

Реттеуіш шығысы

P_SOST

MD     64

REAL

Реттеуіш шығысы - П құрамдасы

I_SOST

MD     68

REAL

Реттеуіш шығысы И құрамдасы

D_SOST

MD     72

REAL

Реттеуіш шығысы - Д құрамдасы

ER

MD     80

REAL

Ауытқу сигналы

 

 

Нұсқау 3 (зертханалық  жұмыс 9)

П 2.1 Screens объектілері–операторлық панель терезелері

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 2.2 Tags объектілері– Step7 бағдарламасымен байланыс айнымалылары

 

 

П 2.3 Мәліметтерді кейінгі өңдеу объектісі ARCHIV

 

 

П 2. 4 Trends объектілері – графикке шығару айнымалылары

 

П 2.5 Screen PIC_1 объектісі диспетчердің басты терезесінің көрінісі

П 2.6 PIC_3 объектісі реттеуішке мән беру және зерттеу терезесі

 

 

П 2.7  PIC_2 объектісі өлшеу құралдарын көрсету терезесі

 

 

 

Нұсқау 4 (Зертханалық жұмыс №10)

Бағдарлама ОВ1:

Network 1/*Интегралдау уақыт тұрақтысын операторлық панельден оқу

A(   

      CALL  "TIM_S5TI"

       IN     :=MD100

       RET_VAL:=MW120

A     BR

      )    

      JNB   _003

      L     MW   120

      ITD  

      T     "Ti"

_003: NOP   0

Network 2/*Импульс уақытының мәнін операторлық панельден оқу

A(   

      CALL  "TIM_S5TI"

       IN     :=MD104

       RET_VAL:=MW124

      A     BR

      )    

      JNB   _007

      L     MW   124

      ITD  

      T     "vrema_impulsa"

_007: NOP   0

Network 3/*Импульс үзіліс уақытының мәнін операторлық панельден оқу

   A(   

      CALL  "TIM_S5TI"

       IN     :=MD108

       RET_VAL:=MW128

      A     BR

      )    

      JNB   _00a

      L     MW   128

      ITD  

      T     "vrema_pausi"

_00a: NOP   0

Network 4/* ОМ уақыт тұрақтысын операторлық панельден оқу

 A(   

      CALL  "TIM_S5TI"

       IN     :=MD112

       RET_VAL:=MW132

      A     BR

      )    

      JNB   _00d

      L     MW   132

      ITD  

      T     "Tm"

_00d: NOP   0

Network 5/*Автоматты режім «1», қолдық «0» қондыру

 AN    "man/avt"

      =     M      0.5

Network 6 /* Импульсті  реттеуішті шақыру   

      CALL  "CONT_S" , DB1

       COM_RST := " perezapusk "

       LMNR_HS :=

       LMNR_LS :=

       LMNS_ON :=M0.5

       LMNUP   := "man_bolse"

       LMNDN   := "man_mense"

       PVPER_ON:=

       CYCLE   :=T#105MS

       SP_INT  :="zadanie"

       PV_IN   :="OC"

       PV_PER  :=

       GAIN    :="Kp"

       TI      :="Ti"

       DEADB_W :=0.000000e+000

       PV_FAC  :=1.000000e+000

       PV_OFF  :=0.000000e+000

       PULSE_TM:="vrema_impulsa"

       BREAK_TM:="vrema_pausi"

       MTR_TM  :="Tm"

       DISV    :=0.0

       QLMNUP  :=Q4.0

       QLMNDN  :=Q4.1

       PV      :=

       ER      :=MD72

Network 8\

         A     Q      4.0

        JC    m1

        AN    Q      4.0

        AN    Q      4.1

        JCN   end

        L     0

        T     MW   140

        JU    end

m1:   L     1

        T     MW   140

end:  NOP   0

Network 9\

        A     Q      4.1

        JC    m2

        JU    end2

m2:   L     -1

         T     MW   140

end2: NOP   0

 

Символдар кестесі

Символ

Адрес

Тип

Kp

MD     68

REAL

man/avt

M       0.1

BOOL

man_bolse

M       0.2

BOOL

man_mense

M       0.3

BOOL

OC

MD     60

REAL

perezapusk

I       0.0

BOOL

reg

MW140

INT

Ti

MD      4

TIME

TIM_S5TI

FC     40

FC     40

Tm

MD     16

TIME

vrema_impulsa

MD      8

TIME

vrema_pausi

MD     24

TIME

zadanie

MD     64

REAL

 

 

ұсқау 4 (Зертханалық жұмыс 10)

 

П4.1 Screens объектілері– диспетчерлік пункт терезесі

 

  

П 4.2 Tags объектілері – Step7 бағдарламасымен байланыс айнымалылары

 

П 4.3 Trends объектілері графикке шығару айнымалылары

 

 

П 4.4 Screens объектісі «Настройка» - оператор терезесінің сыртқы көрінісі

 

П 4.5 Screens объектісі «График» - оператор терезесінің сыртқы көрінісі

 

Әдебиттер тізімі

 

1.   С.Г. Хан. Метрология, стандартизация и сертификация. Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения, специальности     050702 – Автоматизация и управление.- Алматы: АИЭС, 2007.-30 с.

2.   Э.Парр. Программируемые контроллеры: руководство для инженера. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 516 с. ил.