Комерциялық емес акционерлік қоғам

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА және БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

Өнеркәсіптік жылу энергетика кафедрасы

 

 

ХИМИЯ

Есеп-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

(5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығының студенттері үшін)

 

 

 

Алматы 2011 

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: К.О. Кишибаев, Г.А. Колдасова. Химия. Есеп-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар (5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығының студенттері үшін) – Алматы: АЭжБУ, 2011 – 40 б. 

 

Химиядан ЕСЖ арналған осы әдістемелік нұсқау 5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша бакалавриатта оқитын 1 курс студенттері үшін «Химия» курсы бойынша өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалардан тұрады.

Библиогр. - 7 атау.

   

Пікір беруші: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті, хим. ғыл. канд.   А.И. Ниязбаева

 

«Алматы энергетика және байланыс университетінің» КЕАҚ 2011 ж. жоспары бойынша басылады.

 

 

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2011 ж.

 

Кіріспе  

Химия – материалық дүниені құрайтын заттардың қасиеттерін және бір-біріне айналуын зерттейтін фундаменталдық ғылым. Бiз зат деп белгілі жағдайда тұрақты химиялық және физикалық қасиеттерге ие материяның кез келген түрiн айтамыз.

Химия заттардың құрамын, құрылысын, реакцияға қабілеттілігін және тұрақтылығын, бір заттардың басқа заттарға өзгеруінің тәсілдері мен жолдарын зерттейді. Заттардың өзгеруі әрқашан физикалық құбылыстармен қатар жүреді: жарық шығару, жылу мен электр тогын бөлу және т.б., сондықтан химия физикамен тығыз байланысқан (кванттық химия, физикалық химия, радиохимия).

Осы тапсырмалар  «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығынығының  бакалавриатының 1 курс студенттеріне арналған. Мақсаты –химия пәнінен емтиханға, аралық және ағымдық бақылауға  дайындалуға көмек көрсету.

Тапсырмалардың мазмұны химия курсының оқу бағдарламасына сәйкес келеді, бейорганикалық және жалпы химияның негізгі тарауларын қамтитын 10 блоктан тұрады.

Тапсырмалар химияны 2 кредит көлемінде оқитын бакалаврлар үшін құрастырылған, яғни «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығынығының әр студенті белгіленген мерзімде, әрқайсысын жеке-жеке 2 есеп-сызба жұмыстарын орындап, тапсырады. Жұмыстар ФС РК 10352-1910-У-е-001-2002 АЭжБ «Оқу жұмыстары» ішкі стандартына сәйкес рәсімделеді.

Бірінші есеп-сызба жұмысына келесі тақырыптар кіреді: «Атомдар құрылысы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі», «Химиялық байланыс», «Химиялық термодинамика және термохимия», «Химиялық реакциялардың жылдамдығы және химиялық тепе-теңдік», «Ерітінділер. Ерітінділердің концентрациясы».

Екінші есеп-сызба жұмысына келесі тақырыптар кіреді: «Ерітінділердің электролиттік диссоциациясы және тұздардың гидролизі», «Тотығу-тотықсыздану реакциялары», «Электродтық потенциалдар және ЭҚК», «Электролиз», «Металдардың коррозиясы. Металдарды коррозиядан қорғау тәсілдері».

Әр студент студенттік билетінің нөміріндегі (шифрдің) ең соңғы екі цифріне сәйкес тапсырмалар нұсқасын орындайды. Мысалы, студенттік билеттің нөмірі 102377, соңғы екі сан – 77, тапсырма нұсқасының нөмірі – 77.

 

Атомдар құрылысы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі

 

1. Реттік нөмірі 36, 95 атомдарының электрондық және электронды-сызба формулаларын жазыңыз. Олар қандай электрондық жүйеге жатады?

2. Неліктен Д.И. Менделеевтің элементтердің периодтық жүйесінде хлор және марганец бір топта орналасқан? Неліктен оларды әр түрлі топшаға орналастырады?

3. Бас квант саны n = 4. Қалған квант сандарының мәнін жазыңыз. Электрондармен толтырылуы 4d-деңгейшеде аяқталатын элементті көрсетіңіз және оның электрондық формуласын жазыңыз. 4s- және 4р-орбитальдарында қанша электрон орналасқан?

4. Қандай элементтің атомында n = 3 және l = 1 болатын үш электроны бар? Олардың магниттік квант саны каншаға тең? Олардың антипараллелді спиндары болуы тиіс пе?

5. Реттік нөмірлері 12, 13, 23 элементтердің атомдарының сыртқы электрондарының n және l квант сандарының мәндері нешеге тең?

6. Реттік нөмірлері 16 және 22 элементтердің атомдарының электрондық және электрондық-сызбалық формулаларын құрастыр. Электрондардың квант ұяшықтарына орналасуын көрсет. Әр элемент қандай электрондық типке жатады?

7. Паули принципі қалай айтылады? Энергетикалық деңгей деген не?  Неге екінші энергетикалық деңгейде 8 электроннан, ал төртінші энергетикалық деңгейде 32 электроннан артық болмайтынын түсіндір.  Екінші және төртінші энергетикалық деңгейі толған элементтің электронды формуласын жаз.

8. Реттік нөмірлері 27, 55, 83 элементтердің атомдарының электрондық және электрондық-сызбалық формулаларын жаз. Осы элементтердің атомдарында қанша бос f – орбиталь бар?

9. Алюминий атомындағы электрондардың жағдайын  анықтайтын n, l, ml және ms квант сандары қандай мәнге ие болады?

10. Келтірілген электронды формулалардың қайсысы дұрыс емес, себебін түсіндір.

а) 1s12s22p6;

ә) 1s22s22p63s23p54s1;

б) 1s22s22p63s1;

в) 1s22s22p63s23p63d4;

г) 1s22s22p3;

д) 1s22s3.

11. Бас квант сандары 3 және 4 тең болатын электронның l, ml, ms  квант сандарының мәнін жаз.

12. Элементтің реттік нөмірін көрсет, егер:

а)  электрон 3d-орбитальді толтырумен аяқталса;

ә) электрон 4s-орбитальді толтырумен аяқталса;

б) электрон 4p-орбитальді толтырумен басталса;

в) электрон 4f-орбитальді толтырумен басталса.

13. Реттік нөмірлері  57, 68 және 82 элементтердің  атомдарында қанша бос f – орбиталь бар. Хунда ережесін қолданып электрондарды орбитальдарға орналастыр.

14. Клечковский ережесіне сүйеніп, келесі элементтердің электронды формуласын жаз:

а) марганец;

б) хром;

в) цирконий;

г) гафний.

15. Бас квант сандары 2, 3 және 4-ке тең болатын энергетикалық деңгейде қанша электрон орналасқан? Қанша электрон орналасқан:

а) қорғасын атомының 4f- және 5d-деңгейінде;

б) цезий атомының 5s- және 4d- деңгейінде?

16. Реттік нөмірдің физикалық мағынасы қандай және неге элементтердің химиялық қасиеттері атомдардың ядросының зарядымен анықталады?

17. Периодтық жүйенің құрылымы қандай? Периодтар, топ және топшалар? Период және топ нөмірлерінің физикалық мағынасы.

18. Қандай квант саны деңгейшедегі орбитальдердің санын анықтайды? 4 – ші энергетикалық деңгей қанша деңгейшеден тұрады? Қанша орбиталі бар? Неге? 4d- деңгейді толтыруды аяқтап жатқан элементтің электронды формуласын құрастыр.

19. Екі элементтің атом валенттік электрондарының конфигурациясы төмендегідей  формуламен жазылған:

а) 3s23p2 және 4s23d2;

ә) 4s23d3 және 4s23d104p3.

Осы элементтер қандай  периодтар мен топтарда орналасқан? Бірдей валенттік электрондар саны бірдей болғанда, олардың қасиеттерінде  айырмашылық болуы мүмкін бе?

20. Қандай элементтердің атомдары төмендегі жазылған сыртқы және оның алдындағы электронды деңгейдің құрылысына ие:

а) 2s22p63s23p3;

ә) 3s23p64s2;

б) 3s23p64s23d5;

в) 4s24p65s04d10.

21. Кремний атомы үшін екі түрлі 3s23p2 және 3s13p3 электронды күй мүмкін. Бұл күйлер қалай аталады?

22. Фтор мен хлор атомдарының электрондық құрылысына қарап, осы элементтердің қасиеттерінің ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіріңдер.

23. Қанша электрон бар:

а) вольфрам атомының 5d- және 4f-деңгейшесінде;

ә) кобальт атомының 3p- және 3d- деңгейшесінде;

б) мышьяк атомының 3d- және 4s- деңгейшесінде?

24. Энергетикалық деңгейдің сиымдылығын ескере отырып, 18, 36, 54 және 86 электроннан тұратын атомдардың электрондық қабатында қанша энергетикалық деңгейі барын көрсетіңдер.

25. Реттік нөмірлері 24 және 33 элементтердің атомдарының электрондық және электрондық-сызбалық формулаларын біріншісінде 4s-электроны  3d-деңгейшесіне «құлайтынын» ескеріп жаз. Бірінші атомдағы d-электронының және екінші атомдағы p-электронының максималды спиндерінің санын қанша?

26. Қандай мағынасы бар:

а) сыйымдылығы 10 мен 14-ке тең энергетикалық деңгейшенің орбиталь квант саны;

ә) сыйымдылығы 32, 54, 14-ке тең энергетикалық деңгейдің бас квант саны?

27. Қандай да бір   элемент атомының  сыртқы энергетикалық деңгейдегі   электрондарының  квант саны  n = 5, l = 0, ml = 0, ms = + ½ мәнге ие. Осы элементтің атомында қанша бос  4d–орбиталь бар. Осы атомның электрондық және электрондық-сызбалық формулаларын жаз.

         28. s-, p-, d-, f-деңгейшелерде қанша максималды электрон саны орналасқан? Реттік нөмірі 51 атомының электрондық және электрондық-сызбалық формулаларын жаз.

29. As+3 бөлшегінің  сыртқы  деңгейінде қанша электрон бар?

30. Атомның сыртқы деңгейінің құрылысы ...3d14s2 формуласымен берілген. Периодтық жүйеде осы элементтің орналасқан тобының нөмірін көрсет.

 

Химиялық байланыс

 

31. Неге ковалентті байланыс түзілген кезде атомдардың ара қашықтығы қатаң анықталған? Ол қалай аталады?

32. Коваленттілігі мен тотығу дәрежесін анықтаңдар:

а) C2H6, C2H5OH, CH3COOH, CH3Cl молекулалардағы көміртектің;

ә) NaCl, NaClO3, NaClO4, Ca(ClO)2 молекулалардағы хлордың;

б) Na2S2O3, Na2S, Na2SO4 молекулалардағы күкірттің.

33. Қандай химиялық байланысты ковалентті деп атайды? Оның негізгі қасиеттерін ата.

34. Молекулалардағы электронды бұлттардың гибридтенуінің типі қандай:

а) BCl3;

ә) CaCl2;

б) GeCl4;

в) SiCl4;

г) ZnI2;

д) ВеН2?

Осы молекулалар қандай кеңістіктік конфигурацияға ие?

35. Байланыстың еселігі дегеніміз не? Байланыстың еселігін өсіру оның  ұзындығы мен энергиясына қалай әсер етеді?

36. Неге фосфордың  максималды коваленттілігі 5- ке тең болуы мүмкін де, ал азоттың валенттік күйінде ондай мүмкіндік жоқ екенін түсіндіріңдер.

37. Қандай ковалентті байланысты полярлы деп айтамыз? Ковалентті байланыстың полярлығының сандық өлшемі не?

38. Қандай байланысты сутектік байланыс деп атайды? Ол қандай молекулалар арасында түзіледі? Неге фторлы сутек қышқылы мен су молекулалық массасының аздығына қарамастан өз аналогтарына қарағанда жоғарғы температурада  балқиды және қайнайды?

39. Ковалентті байланыстың түзілуінің қандай тәсілі донорлы – акцепторлы байланыс деп аталады? NH және BF иондарында қандай химиялық байланыстар бар? Қайсысы донор, қайсысы акцептор екенін көрсет.

40. sp2-гибридтенуде электрон бұлттарының өзара орналасуы қандай?

Мысал келтір. Осы молекулалардың кеңістіктік структурасы қандай?

41. C2H6 → CO2 → SO3 қатарында  π-байланыстың саны қалай өзгереді?

42. Электронның, атом орбитальдерінің немесе атомдардың қандай күйін валенттік деп атайды? Оттегі, күкірт, фтор және хлор атомдарында қанша валенттік күй болуы мүмкін?

43. Қандай байланысты иондық байланыс деп атайды? Түзілу механизмі қандай? Иондық байланыстың қандай қасиеттері оны ковалентті байланыстан өзгеше етеді?  Иондық қосылыстарға мысал келтіріңдер.

44. Қандай кристаллдық структураларды иондық, атомдық, молекулярлық және металлдық деп атайды? Алмаз, натрий  хлориді, көміртек диоксиді, мырыш заттарының қайсысының криссталлдары аталған  структураларға ие?

45. sp3-гибридтенуде электрон бұлттарының өзара орналасуы қандай? Мысал келтір. Осы молекулалардың кеңістіктік структурасы қандай?

46. Күкірт атомының электрондарын квант ұяшықтарына орналастыр. Негізгі және қозған күйінде күкірт атомының жұптаспаған электрондары қанша? Күкіртте ауыспалы жұп валенттіліктің барын спинді теория қалай түсіндіреді.

47. Молекулалардың әрекеттесуінің қандай күшін ориентациялық, индукциялық және дисперстік деп атайды?

48. Келесі байланыстардың қайсысы полярлы?  а) Cl – I; ә) P – P; б) C – N; в) F – F; г) O – H. Әр полярлы байланысқа электртерістілігі жоғары атомды көрсетіңдер.

49. Қандай ковалентті байланысты σ-, π-, δ- байланыс деп атайды? N2 молекуласының құрылысын ВБ әдісі қалай түсіндіреді?

50. ВБ әдісінде қандай химиялық байланыс локализденген және делокализденген деп аталады? Бензол молекуласы құрылысы негізінде қарастырыңдар. Азот атомының қандай электрондары HNO3 молекуласында  локализденген және делокализденген байланысты түзуде қатысады?

51. а) POCl3; ә) NCl5; б) SF7; в) SF4; г) IClмолекулалардың болуы ВБ теориясы бойынша мүмкін емес? Неге?

52. PF5 молекуласында фосфор атомының орбитальдары  гибридтенудің  қандай типі арқылы жүзеге асырылады? Осы молекуланың кеңістіктік конфигурациясы қандай?

53. МО әдісіндегі гомоядерлі F2 молекуласының энергетикалық сұлба құрылысын келтіріңдер. Осы молекуланың құрылысын қандай жазу формасымен  көрсетуге болады?

54. Азот және фосфор атомының электрондарын квант ұшықтарына орналастыр. Валенттік теория бойынша неге азоттың валенттілігі 5-ке тең болуы мүмкін емес, ал фосфор үшін мүмкін? 

55. Дипольдің электрлік моменті деп нені атайды? Қандай бірлікте көрсетіледі? HF, HCl, ICl, HI молекулаларының қайсысы ең жоғары  дипольдік моментіне ие?

56. N-, N+ және O- иондарының электрондарын квант ұяшықтарына орналастыр. Осы атомдар иондық күйінде қандай валенттілікті көрсетуі мүмкін. N2O молекуласының құрылысын ВБ әдісі қалай қарастырады.

57. МО әдісі бойынша О ионының құрылысын қандай жазу формасы көрсетеді? О, О, О2, О байланыстарының еселігі неге тең? Осы бөлшектердің қайсысы диамагнитті, қайсысы парамагнитті?

58. CCl4 молекуласының тетраэдрлі SF6 молекуласының октаэдрлі құрылысын ВБ әдісі қалай түсіндіреді?

59. P2Cl10 криссталлдарын құрайтын [PCl4]+ және [PCl6]- иондарында фосфор атомының орбитальдары гибридтенудің қандай типі арқылы жүзеге асырылады? Осы иондардың кеңістіктік конфигурациясы қандай?

60. МО әдісі бойынша гетероядерлі СО молекуласының құрылысын қандай жазу формасымен көрсетуге болады? Осы молекуланың құрылысының энергетикалық сұлбасын келтіріңіз. Осы молекуланың  байланыс реті (еселігі) нешеге тең?

 

Химиялық термодинамика және термохимия

 

61. Гиббс энергиясының өзгеру шамасының жүйедегі энтальпия мен энтропияның өзгеру шамаларына қатынасы қандай? Анықтамадағы мәндерді пайдалана отырып,  

TiO2(к) + 2C(графит) = Ti(к) + 2CO(г)

сұлбасы бойынша  298 және 2500 К температураларында титан (IV) оксидінің бос титанға дейін тотықсыздануы мүмкіндігін қарастырыңыз? Н0 және ∆S0 температураға байланыстылығын есепке алмаңыз.

62. Энтропия ұғымына түсінік беріңіз. Есептеуді жасамай-ақ, келесі  процестердің энтропияларының өзгерісінің таңбасын анықтаңыз:

а) 2H2(г) + O2(г) = 2H2O(г);

ә) 2H2S(г) + 3O2(г) = 2H2O(с) + 2SO2(г);

б) MgO(к) + CO2(г) = MgCO3(к);

в) мұзсубу;

г) CH3COOH(ерітінді) = CH3COO- + H+.

63. Заттардың түзілу энтальпиясы түсінігінің мағынасын түсіндіріңіз. Осы мінездемені стандарттау жағдайын атаңыз. Стандартты жағдайдың  нормальді жағдайдан айырмашылығы неде?  Төмендегі теңдеуден:

2PH3(г) + 4O2(г) = P2O5(к) + 3H2O(с);   H0 = –2437,6 кДж.

 PH3 түзілуінің стандартты энтальпиясын (H) анықтаңыз.

64. Реакция энтальпиясының өзгеру шамасын қандай факторлар анықтайды? Осы шама активация энергиясынан, процесстің өту жағдайы мен жолдарынан, катализатордың қатысуынан қандай байланыста болады? 6,3 г темірмен күкірт әрекеттескен кезде 11,31 кДж жылу бөлінді. Темір (II) сульфидінің түзілу энтальпиясын есептеңіз.

65. Реакцияның жылу эффектісі дегеніміз не? Қандай жағдайда химиялық реакциялардың теңдеулерін термохимиялық деп атаймыз.

3CaO(к) + P2O5(к) = Ca3(PO4)2(к);   H0 = –3766,3 кДж.

Реакцияның жылу эффектісін есепке ала отырып кальций ортофосфатының түзілу H анықтаңыз.

66. Қандай заң термохимияның негізгі заңы болып саналады? Анықтама беріңіз. Метил спиртінің жану реакциясы термохимиялық теңдеумен берілген.

СН3ОН(с) + 3/2О2(г) = СО2(г) + 2Н2О(с).

         СН3ОН(с) түзілуінің мольдік жылуы -238,6 кДж-ге тең екені белгілі болған жағдайда осы теңдеудің жылу эффектісін есептеңіз.

67. Заттардың синтезі мен айрылуы реакцияларында температура көтерілгенде, жүйенің энтропиясы қалай өзгереді? Стандартты жағдайда

С(графит) + Н2О(г) = СО(г) + Н2(г)

реакциясы тура бағытта өздігінен жүруі мүмкін бе? Осы реакцияның бағытына температураның көтерілуі қалай әсер етеді? Қандай температурада химиялық тепе-теңдік орнайды?

68. Жүйенің қандай жағдайдағы күйін термодинамикада стандартты деп қабылдайды? Қандай символдармен оларды белгілейді? Стандартты жағдайда ақ фосфодың толық жануының жылуы 760,1 кДж/мольге тең, ал қара фосфордың толық жануының жылуы 722,1 кДж/мольге тең. Стандартты жағдайда қара фосфордың ақ фосфорға айналуының жылуы неге тең?

69. Гесс заңын атаңыз. Реакцияның ΔG есептеңіз:

а) CO(г) + 1/2 O2(г) = CO2(г);

ә) 1/2 N2(г) + 3/2 H2(г) = NH3(г);

б) C6H6(с) + NH3(г) = H2(г) + C6H5NH2(с).

70. (∆Н > 0) жылу сіңіру арқылы жүретін кейбір реакциялардың өздігінен жүретінін қалай түсіндіруге болады? Термит ( Аl мен Fe2O3 қоспасы) металл бұйымдарын біріктіру үшін қолданады, себебі термит жанғанда көп жылу бөлінеді. Алюмотермия процесі кезінде  665,3 кДж жылу бөлінуі үшін қанша минимальді массада қоспа алу керектігін есептеңіз.

71. Гиббс энергиясы түсінігіне анықтама бер. Реакцияның стандартты энтальпия мен энтропиясының өзгеруіне байланысты Гиббс энергиясының  өзгеруін есептеңіз: 

H2(г) + F2(г) = 2HF(г).

72. Затардың түзілу энтальпиясы түсінігінің мағынасын түсіндіріңіз.  Осы сипаттаманың стандарттау жағдайын атаңыз. Қалыпты жағдайдан стандартты жағдайдың қандай айырмашылығы бар? Стандартты жағдайда өтетін реакцияның термодинамикалық мүмкіндігін бағалаңыз:

N2(г) + 2H2O(с) = NH4NO2(г).

73.  Реакцияның жылу эффектісінің (энтальпиясының) реакцияның  бастапқы заттары мен өнімінің түзілу энтальпияларының арасында қандай байланыс бар? 1 дм3(қ.ж.) көлем  ацетилен жанғанда 56,053 кДж жылу бөлінеді. Реакция нәтижесінде су буы мен көмірқышқыл газы түзілетін термохимиялық реакцияны жазыңыз. Газ түріндегі ацетиленнің түзілу энтальпиясын есептеңіз.

74. Молекулалардың атомдарға, иондарға диссоциациялану процесстері – экзотермиялы, ал молекулалардың атомдардан, радикалдардан, басқа молекулалардан түзілу процесстері эндотермиялы болуы мүмкін бе? Сәйкес заттардың стандартты түзілу жылуы мен абсолютті стандартты энтропия мәнін ескеріп, стандартты жағдайда сөндірілген ізбес пен көмір қышқыл газының әрекеттесуі мүмкіндігін анықтаңыз:

Са(ОН)2(к) + СО2(г) = СаСО2(к) + Н2О(с)?

Берілген реакция  экзо- немесе эндотермиялық па?

75. Буланғанда, конденсация кезінде, қысымның өсуінде, фазалық ауысқанда энтропия жүйесі қалай өзгереді? Сәйкес заттардың стандартты түзілу жылуы мен абсолютті стандартты энтропия мәнін ескеріп, 25°С стандартты жағдайда келесі реакцияның жүруі мүмкін еместігін дәлелдеңіз:

Cu(к) + ZnO(к) = CuO(к) + Zn(к).

  Реакция қандай температурада жүруі мүмкін?

76. Неліктен  ∆G  химиялық реакциялардың өздігінен жүруінің критерий болып табылады? ∆G < 0 болғанда реакцияның жүрмейтін кездері бола ма? Түсіндіріңіз. Келесі реакцияның теңдеуі бойынша ∆H0, ∆S0 және ∆G есептеңіз:

Fe2O3(к) + 3Н2(г) = 2Fe(к) + 3Н2О(г).

 600 және 2500 К-да сутекпен Fe2O3(к) тотықсыздану реакциясы болуы мүмкін бе?

77. Жүйенің ішкі энергиясы мен  энтальпия ұғымын қарастырыңыз.  ∆H > ∆U және ∆U > ∆H болатын реакцияға мысал келтіріңіз. Аs2О3-ң оттегімен және озонмен тотығуы реакцияларының энтальпиясын ескеріп :

Аs2О3  + О2 = Аs2О5,  ΔН = -271кДж/моль,

3Аs2О3  +2О3 = 3Аs2О5,  ΔН = -1096кДж/моль,

оттегіден озонның түзілуінің энтальпиясын есептеңіз.

78. Қандай екі  фактор химиялық реакцияның берілген бағытта өздігінен жүруін анықтайды? Реакция нәтижесінде су буы мен көмірқышқыл газы түзілетін сұйық бензиннің жану реакциясының жылу эффектісі -3135,58 кДж-ге тең. Осы реакцияның термохимиялық теңдеуін жаз және С6Н6(с) түзілу жылуын есептеңіз. 

79. Жүйе, фаза, орта, макро- және микрокүй деген ұғымдарға түсінік беріңіз. Қорғасын диоксидінің сутекпен тотықсыздануы келесі теңдеу бойынша жүреді

РbО2(қ) + Н2(г) = РbО(қ) + Н2О(г) + 182,8 кДж.

егер реакцияға қалыпты жағдайда 3,36 л сутек түссе, жылудың қандай мөлшері бөлінеді немесе сіңіріледі?

80. Қандай жүйелер гомогенді, қандайы – гетерогенді деп аталады? Қалыпты жағдайда келесі экзотермиялық реакцияның

 Н2(г) + СО2(г) = СО(г) + Н2О(с); ΔН = -2,85 кДж?

жүруінің мүмкін еместігін немен түсіндіруге болады? ΔH0 және ΔS0 стандарттық мәндері бойынша  осы реакцияның ΔG0 анықтаңыз.

81. Жүйенің күйін сипаттайтын негізгі термодинамикалық өлшемдерді атаңыз. Неліктен олар күй функциялары деп аталады? 27,2 г бор оттекпен қосылысқа түскенде 1563,0 кДж жылу бөлінді. Оксидтің түзілу энтальпиясын анықтаңыз. 25°С-да қалыпты жағдайда реакция жүреді ме?

82. Энтальпия және оның өзгеруі қандай теңдеумен өрнектеледі? 80,0 г темір (III) оксиді алюминиймен (алюмотермия реакциясы) тотықсызданғанда 426,3 кДж жылу бөлінеді. Егер алюминий оксидінің түзілу энтальпиясы -1675,0 кДж/моль болса, темір(III) оксидінің түзілу энтальпиясын есептеңіз.

83. Қандай күй функцияласымен бөлшектердің максималды ретсіз таралу күйге ұмтылуы сипатталады? Ағзада өтетін глюкозаның өзгеру реакцияларының ∆Н0  мәнін есептеңіз:

а) С6Н12О6(к) = 2С2Н5ОН(с) + 2СО2(г);

ә) С6Н12О6(к) + 6О2(г) = 6СО2(г) + 6Н2О(с).

Осы реакциялардың қайсысы ағзаға энергияны көп береді?

84. Химиялық процесстің бағыты қандай бір мезгілде әсерлесуші факторлармен анықталады? Металлдарды кесу және дәнекерлеу үшін жоғары температуралы жалыны бар ацетилен-оттек жанғышы қолданылады. Осы мақсатқа метан-оттек жанғышының жалынын пайдалануға бола ма? Жану кезінде барлық су буы конденсацияланып, сұйық фаза түзетінін ескеріп, ацетилен мен метанның бірдей көлемі жанғанда екі типті жанғыштың қайсысында және қанша есе көп жылу бөлінетінін есептеңіз.

85.G мәнін анықтауда энтальпиялық және энтропиялық факторлардың және температураның рөлін ескере отырып, жүру мүмкіндігі мен температуралық жағдайы бойынша айырмашылығы болатын төрт жалпы типті реакцияларды көрсетіңіз. Берілген  заттардың стандарттық түзілу жылулары және абсолюттік стандарттық энтропияларының мәндері бойынша

CS2(г) + 3O2(г) = CO2(г) + 2SO2(г)

реакциясының Гиббс энергиясының мәнін есептеңіз. Реакцияның жүру мүмкіндігі жөнінде тұжырым жасаңыз.

86.   Ішкі энергия, термодинамиканың I-ші заңы. 9 г алюминий оттегіде жанған кезде 279,17 кДж жылу бөлінді. Реакцияның термохимиялық теңдеуін құрастырыңыз.

87. Термодинамиканың II заңы. Ацетиленнің жану жылуын  және 10 дм3 ацетилен жанған кезде бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз.

88. Термодинамикалық параметрлер және жүйенің күй функциялары. Стандартты жағдайда реакцияның жүру бағытын табыңыз:

СН4(г) + СО2(г) → 2СО(г) + 2Н2(г)

  ΔG есептеңіз.

89. Термохимиялық теңдеулер. Гесс заңы және оның салдары. а) термостағы мұз; ә) ыстық суы бар ысытқыш; б) реакция жүріп жатқан пробирка:

Na2CO3(г) + H2SO4(с) = 2NaHSO4(қ) + CO2(г) + H2O(с);

в) аргон бар жабық ампула; г) бейтараптандыру реакциясы өтіп жатқан ыдыс:

Н + ОН = Н2О(с) + 55,84 кДж.

жүйелері қандай типті термодинамикалық жүйелерге жататынын анықтаңыз.

90. Өздігінен жүретін процесстер, химиялық реакцияның энтропиясы, термодинамиканың екінші заңы – оқшауланған жүйелердегі химиялық реакция бағытының критерийі. Графит пен алмаздың түзілу жылуларын біле отырып, эксперименттік жолмен анықтауға мүмкін емес графиттің алмазға айналу жылуын есептеңіз:

С(графит) + О2 = СО2 + 393,51 кДж,

С(алмаз) + О2 = СО2 + 395,40 кДж.

  

Химиялық реакцияның жылдамдығы және химиялық тепе-теңдік

 

91. Химиялық реакцияның жылдамдығы дегеніміз не? Өлшем бірлігі қандай? Екі реакция белгілі жылдамдықпен өтуде, нәтижесінде: бірінші реакцияда ұақыт бірлігінде массасы 6 г күкіртсутек, ал екіншісінде - массасы 20 г иодсутек түзілуде. Қай реакция жоғары орташа жылдамдықпен жүрді?  

92. Қайтымсыз және қайтымды химиялық реакциялар. Элементарлы іс жүзінде қайтымсыз реакциялардың жүйедегі қысымды үш есе арттырғандағы жылдамдығының өзгеруін анықтаңыз:

а) 2NO(г) + Cl2(г) = 2NOCl(г);

ә) 2CO(г) = CO2(г) + C(к);

б) N2O4(г) = 2NO2(г);

в) 2NH3(г) = 3H2(г) + N2(г);

г) 2NO2(г) = N2O4(г).

93. Ле-Шателье принципінің мағынасы неде? Элементарлы іс жүзінде қайтымсыз реакциялардың жүйедегі қысымды төрт есе арттырғандағы жылдамдығының өзгеруін анықтаңыз:

а) CaO(к) + CO2(г) = CaCO3(к);

ә) C(қ) + O2(г) = CO2(г);

б) A2(г) + 2B(г) → 2AB(г);

в) 2NO(г) + O2(г) → 2NO2.

94. Неліктен әрекеттесуші заттардың концентрацияларын арттырғанда  реакцияның жылдамдығы артады? Азот пен сутектің бастапқы концентрациялары 2 және 3 моль/л  сәйкес.  0,5 моль/л азот әрекеттескен кездегі осы заттардың концентрациялары қандай болмақ?

95. Тепе-теңдік константасы мен Гиббс энергиясының арасында қандай байланыс бар? 1000 К-гі  химиялық  реакцияның тепе-теңдік константасын есептеңіз, осы температурадағы стандартты Гиббс энергиясының мәні -392,0 кДж/моль-ге тең.

96. Температураны жоғарылатқанда реакцияның жылдамдығы неліктен артады? 100°С температурада бір реакцияның жылдамдығы екінші реакцияның жылдамдығынан 2 есе көп болды. Бірінші реакцияның жылдамдығының  температуралық коэффициенті 2-ге тең, екіншісінікі – 4-ке тең. Қандай температурада екі реакцияның жылдамдықтары теңеседі?

97. Вант-Гофф ережесі. Температураны 500 ден 1000 К арттырғандағы  реакция жылдамдығының константасының өсуін есептеңіз, егер активтендіру энергиялары тең болса: а) 38,2 кДж/моль; ә) 95,5 кДж/моль.

98. Химиялық тепе-теңдікке қандай факторлар әсер етеді? 298К–да 

А + В  АВ

реакциясының Гиббс энергиясының стандарттық өзгеруі 12 кДж/моль-ге тең. Бастапқы концентрациялары [А]0 = [В]0 = 0,1 моль/л. Реакцияның тепе-теңдік константасын табыңыз.

99. Химиялық реакцияның жылдамдығына катализатордың әсері.      

СО(г) + Cl2(г)  COCl2(г)

жүйесіндегі әрекеттесуші заттардың бастапқы концентрациялары 0,3 моль/л СО және 0,2 моль/л Cl2. Егер СО-ң концентрациясын 0,9 моль/л-ге, ал Cl2-ң концентрациясын 1,0 моль/л-ге дейін арттырса, реакцияның жылдамдығы неше есе артады?

100. Әрекеттесуші заттардың концентрацияларының химиялық реакцияның жылдамдығына әсері. Әрекеттесуші массалар заңы.  Жылдамдық    константасы 100°С-да 6 · 10-4, ал 150°С-да 7,2 · 10-2 болғандағы реакция жылдамдығының температуралық коэффициентін есептеңіз.

101. Химиялық реакцияның жылдамдығына температураның әсері. Реакция 40°С-да 180 сек-та өтеді, реакцияның температуралық коэффициенті 3-ке тең. Осы реакция 60°С-да қанша ұақытта аяқталады?

102. Аррениус теңдеуі. Катализаторсыз реакцияның активтендіру энергиясы 32,3 · 103 Дж/моль-ге тең, ал катализатор қатысында ол 20,9 · 103 Дж/моль-ге тең. Осы реакцияның жылдамдығы 25°С-да катализатор қатысында неше есе артады?  

103. Химиялық реакцияның жылдамдығының константасына температураның әсері. Реакциялардың жылдамдықтарының температуралық коэффициенттерін есептеңіз, егер температураны арттырғанда:

а) 283-тен 323 К-ге дейін  реакцияның жылдамдығы 16 есе артты;

ә) 323-тен 373 К-ге дейін  реакцияның жылдамдығы 1200 есе артты.

104. Химиялық реакцияның жылдамдығына қандай факторлар әсер етеді? Температураны 20°-қа арттырғанда реакцияның жылдамдығы 9 есе өсті. Осы реакцияның температураның коэффициенті нешеге тең? Температураны 30°-қа және 100°-қа арттырғанда, реакцияның жылдамдығы неше есе артады?

105. Химиялық тепе-теңдікке қысымның әсері. Белгілі-бір температурада

2NO(г) + O2(г) ↔ 2NO2(г)

реакциясының тепе-теңдік константасы 2,2-ге тең. NO-ң және O2-ң тепе-теңдік концентрациялары сәйкесінше 0,02 моль/дм3-ге және 0,03 моль/дм3-ге тең. NO-ң және O2-ң бастапқы концентрацияларын табыңыз.

106. Келесі гомогенді реакциялардың тепе-теңдігіне температура мен қысымның төмендеуі қалай әсер етеді:

а) 3O2 ↔ 2O3, ΔH0 = +184,6 кДж;

ә) 2CO + O2 ↔ 2CO2, ΔH0 = –566,0 кДж;

б) N2 + 3H2 ↔ 2NH3, ΔH0 = –92,4 кДж;

в) 2SO2 + O2 ↔ 2SO3, ΔH0 = –196,6 кДж;

г) 4HCl + O2 ↔ 2H2O + 2Cl2, ΔH0 = –114,5 кДж?

107.  N2 + 3H2 ↔ 2NH3 реакциясы үшін тепе-теңдік концентрациялары (моль/дм3) келесідей: [N2] = 0,3; [H2] = 0,9; [NH3] = 0,4. Реакцияның тепе-теңдік константасын есептеңіз. Қысымды 5 есе арттырғанда тура реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді? Тепе-теңдік қай бағытқа қарай ығысады?

108. Гомогенді және гетерогенді реакциялар дегеніміз не? Көміртек(II) оксидінің және су буының бастапқы концентрациялары 0,08 моль/дм3-ге тең.                

CO + H2O ↔ CO2 + H2

жүйесіндегі CO, H2O және H2-ң тепе-теңдік концентрацияларын есептеңіз, егер CO2-ң тепе-теңдік концентрациясы 0,05 моль/дм3-ге тең болса.

109. Активтендіру энергиясы дегеніміз не? Келесі процесстер үшін тура және кері реакциялардың жылдамдықтарының әрекеттесуші заттардың концентрацияларына байланысын көрсететін теңдеуді жазыңыз:

а) 2SO3(г)  2SO2(г) + O2(г),

ә) FeO(кр) + CO(г)  Fe(кр) + CO2(г).

Қысымды 3 есе арттырғанда тура және кері реакциялардың жылдамдықтары қалай өзгереді? 

110. Белгілі-бір реакция 60°С-та 16 мин. ұақытта аяқталады. Сол реакцияны а) 100°С-та; ә) 40°С-та жүргізу үшін қанша ұақыт қажет? Реакцияның температуралық коэффициенті  γ = 2.

111. 2 л сыйымдылығы бар жабық ыдыста реакция

N2(г) + O2(г)  2NO(г)

жүріп жатыр:  4,5 моль азот пен 3 моль оттек реакциялық жүйеде араласқан соң 2,5 с кейін 1 моль азот (II) оксиді түзілді. NO арқылы реакцияның  орташа жылдамдығын анықтаңыз. Әрекеттеспеген N2 мен О2 зат мөлшерін  есептеңіз.

112. Егер реагенттердің бастапқы концентрациясы: [СО]баст. = 4 моль/л; [О2]баст. = 2 моль/л болса, ал тепе-теңдік орнаған кезде 60% көміртек оксиді (II) жұмсалған болса

2СО(г) + О2(г)  2СО2(г),

қайтымды реакцияның тепе-теңдік константасын есептеңіз. Стандартты температурадағы (Т = 298К) газ қоспасының тепе- теңдік қысымын анықтаңыз.

113. СО(г) + Н2О(г) ↔ СО2 + Н2(г) гомогенді жүйенің 850°С-тағы тепе-теңдік константасы 1-ге тең. Егер бастапқы концентрация: [СО]баст = 3 моль/л; [Н2О]баст = 2 моль/л болса, тепе-теңдік кезіндегі барлық заттардың концентрациясын есептеңіз.

114. 4НСl(г) + О2 ↔ 2Н2О(г) + 2Сl2(г) гомогенді жүйенің тепе-теңдігі  әрекеттесуші заттардың келесі концентрациясында орнады: [Н2О]ер = 0,14 моль/л; [Сl2]ер = 0,14 моль/л; [НСl]ер = 0,20 моль/л; [О2]ер = 0,32 моль/л.  Хлорсутек пен оттегінің бастапқы концентрацияларын есептеңіз.

115. 8 моль SO2 мен 4 моль О2 жабық ыдыста араласты. Реакция тұрақты температурада жүреді. Тепе-теңдік орнағанда бастапқы мөлшердің 80 % реакцияға түсті. Егер бастапқы қысым 300 кПа болса, тепе-теңдік кезіндегі газ қоспасының қысымын анықтаңыз.

116. СО(г) + Н2О(г) ↔ СО2(г) + Н2(г) гомогенді жүйенің тепе-теңдік константасын есептеңіз, егер әрекеттесетін заттардың тепе-теңдік  коцентрациялары:  [СО]ер = 0,004 моль/л; [Н2О]ер = 0,064 моль/л; [СО2]ер = 0,016 моль/л; [Н2]ер = 0,016 моль/л болса. Судың және СО-ң бастапқы концентрацилары нешеге тең?

117. Егер температураны 10-нан 100°С-ге дейін көтерсе, газды фазада жүретін

C2Cl4(г) + Cl2(г) = C2Cl6(г)

реакцияның жылдамдығы қанша есеге көбейеді? Реакцияның температура коэффициенті 3,2 тең.

118. H2(г) + S(тв) = H2S(г) гетерогенді жүйедегі реакция жылдамдығын өрнектейтін теңдеуді құрастырыңыз. Температураны 30-дан 20°С-ге және 20-дан 70°С-ге дейін өзгерткенде, реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер  реакцияның температура коэффициенті 3-ке тең болса?                 

119. Н2О2(г) + Н2(г) = 2Н2О(г) жүйесіндегі тура реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер: а) газбен толған көлемді 4 есе азайтса; ә) С2О2)-ны 2 есе және С2)-ны 2 есеге көбейтсе. Н2О2 және Н2 бойынша жеке реттіліктері 1 және 0-ге сәйкес тең.

120. Фосгеннің эндотермиялық айырылу реакциясы келесі теңдеумен жүреді:

COCl2(г)  CO(г) + Cl2(г), ∆Н = 112,5 кДж.

Тепе-теңдікті тура жүретін реакция жаққа ығыстыру үшін: а) температураны; ә) қысымды; б) заттардың концентрациясын қалай өзгерту керек? Тепе-теңдік константасының теңдеуін жазыңыз.

 

Ерітінділер. Ерітінділердің концентрациясы

 

121. Концентрация түрлері: молекулалар концентрациялары, массалық және молярлық концентрация (эквиваленттің молярлық концентрациясы). 12% массалық үлеске тең алюминий хлоридінің 2 л (2·10-3 м3) ерітіндісін дайындау үшін қажет AlCl3  массасын табыңыз. Ерітіндінің тығыздығы 1090 кг/м3. Осы ерітіндінің эквиваленттің молярлық концентрациясын, молярлық концентрациясын, моляльдігін және титрін есептеңіз.

122. Химиялық есептеу негізінде қандай стехиометриялық заңдар жатыр?  Mn2O7 марганец оксидіндегі және Cr2O3, PbO2, HCl, Н3РО4, КОН, Са(ОН)2, BaCl2, Al2(SO4)3 қосылыстарындағы эквивалент факторын есептеңіз.

123. Зат массаларының сақталу заңына анықтама бер. NH3, N2H4, NH2OH, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, HNO2, HNO3 қосылыстарындағы азот эквивалентінің молярлы массасын есептеңіз.

124. «Моль» дегеніміз не? Тотығу – тотықсыздану реакциясының  

I2 + KOH ® KI + KIO3 + H2O

тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышының эквиваленттерінің молярлы массасын табыңыз.

125. Зат құрамының тұрақтылығы заңына анықтама бер. Al, P2O5, CrO3, KNO2, KOH, Fe(OH)2, HNO3, H2SO4, H3PO4, CuSO4, Al2(SO4)3 қосылыстарының эквивалентінің молярлы массасын есептеңіз.

126. Авогадро заңы және оның салдары. Қалыпты жағдайда және 760 мм сын. бағ. қысымында 13,63 г металл қышқылдан 4,68 л Н2 ығыстырып шығарды. Металл эквивалентінің молярлы массасын есептеңіз және тұздағы тотығу дәрежесі (+2)-ге тең екенін ескеріп, металлды атаңыз.

127. «Эквивалент» және «эквивалент факторына» анықтама беріңіз. Азот қышқылында 0,253 г таза магнийді ерітіп, сосын түзілген магний нитратын ыдыратып 0,420 г магний оксидін алды. Магнийдің эквивалент факторын есептеңіз.

128. Белгілі криссталлогидраттарға мысал келтіріңіз. Cu(NO3)2 × nH2O кристаллогидратындағы кристаллизацияланған судың масасын анықтау үшін 0,965 г тұз өлшеніп алынды. Кристаллизацияланған суды кетірген соң 0,75 г  Cu(NO3)2 сусыз тұзы алынды. Кристаллогидраттағы судың молекула санын есептеңіз.

129. Зат эквивалентінің молярлы массасын анықтау үшін қандай әдістер қолдануға болады? 0,2055 г беймәлім металл карбонаты артық мөлшерде алынған қышқылмен әрекеттескен кезде, 46 мл көмір қышқыл газы қалыпты жағдайда бөлінді. Карбонаттың эквивалентінің молярлы массасын есептеңіз және карбонат формуласын жазыңыз.

130. Эквивалент факторын қалай табады? 0,331 г сілтіні бейтараптандыру үшін 0,522 г азот қышқылы жұмсалды. Сілтінің эквивалентінің молярлы массасын есептеңіз және формуласын жазыңыз.

131. Эквивалент заңы заңы қалай айтылады? Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесінің ІІ тобында орналасқан екі грамм металл қалыпты жағдайда 1,12 л сутекті бөліп шығарады. Металлдың эквивалентінің молярлы массасын есептеңіз және металлды атаңыз.

132. Ерітінді, фаза, компонент, еріген зат, еріткішке анықтама беріңіз. Массасы 4,6 г натрий 200 см3 көлемдегі натрий гироксиді (ω = 20 %, ρ = 1,22 г/см3) ерітіндісінде ерітілді. Алынған ерітіндінің массалық үлесін (ω, %) табыңыз.

133. Концентрацияға анықтама беріңіз.  50 мл 0,2 н  HCl ерітіндісіне 150 мл 0,8 н HCl ерітіндісін қосты. Алынған ерітіндінің  молярлы концентрациясы мен эквивалентінің молярлы концентрациясын анықтаңыз.

134. Зат мөлшері және оны молярлық көлем, молярлық масса және  Авогадро саны арқылы табу тәсілдері. 12 мл 4 М NaOH (r = 1,1 г/мл) ерітіндісіне 8 мл су құйды. Алынған ерітіндідегі сілтінің См, Сн және ω анықтаңыз. 

135. Эквивалент, эквивалент факторы, эквивалентінің молярлы массасы және олардың белгілі бір мысалдарда анықтау. Натрий гидроксидінің 11% массалық үлесі бар 550 мл ерітіндісін (r = 1,12 г/мл) тығыздығы 1,18 г/мл 4,85 М ерітінді алу үшін қандай көлемге дейін буландыру керек. Ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесін табыңыз.

136. Массалық үлестер мен концентрацияны есептеу, ерітіндіні сұйылту арқылы концентрацияны есептеу формулалары.  r = 1,105 г/мл-ге және wв-ва = 21,36 %-ға тең 20 мл тұз қышқылының ерітіндісіне 80 мл су құйылды. Алынған ерітіндідегі тұз қышқылының  массалық үлесін табыңыз.

137. Қандай ерекшеліктеріне қарап ерітінділерді классификациялауға болады? 18 г қышқылды 282 мл суда еріткен кездегі Н3РОерітіндісінің, егер оның тығыздығы 1,031 г/см3 болса, массалық, моляльдік, молярлық, нормальді концентрациясын, мольдік үлесін, титрін есептеңіз.

138. Физикалық, химиялық, физико-химиялық ерітінділер теориясы. Ерітіндідегі сусыз Na2CO3 тұздың массалық үлесін табыңыз, егер 185,4 мл ерітіндіде  14,5 г Na2CO3 × 10H2O кристаллогидраты бар болса. 

139. Ерігіштік, ерігіштіктің ерітінді мен еритін заттың табиғатына, температураға, қысымға байланыстылығы. 450 г ерітіндіде қанша грамм еріткіш мен еріген зат бар, егер wзат = 13 % болса?

140. Ерігіштіктің мөлшерлік сипаттамасы. 150 г массалық үлесі 15 %  сусыз тұзы бар ерітінді дайындау үшін қанша грамм Na2CrO4 · 10H2O  кристаллогидратын алу керек?

141. Ерітінді құрамын көрсету жолдары: компонент үлесі және  концентрация. 5 г 2,2% массалық үлесі бар KCl ерітіндісі мен 15 г 10,8% массалық үлесі бар KCl ерітіндісін араластырамыз. Алынған ерітіндідегі KCl-дың массалық үлесін есептеңіз.

142. Көлемдік, молярлық және массалық үлесті есептеу формулалары. Тығыздығы 1,019 г/мл 40 мл ерітіндіде 14,5г MgCl2 бар. Массалық  үлесі 1,5%-ға тең MgCl2 ерітіндісін алу үшін қанша су қосу қажет?

143. Заттың берілген массалық үлесінде ерітінді дайындау үшін «крест» ережесін пайдалану. Магний хлоридінің массалық үлестері 4 % және 9 % болатын екі ерітіндісінен 6 % массалық үлесі бар 200 мл магний хлоридінің  ерітіндісін алу керек. Осы ерітінділердің көлемін есептеңіз.

144. Ерітінді компоненті дегеніміз не? Ерітінділер қандай компоненттерден тұрады? Ерітінділер компоненттері қандай агрегаттық күйде бола алады? 10г кальций оксидінен 5% кальций гидроксиді ерітіндісін алу үшін қанша көлем су қажет?

145. Ерітінді дегеніміз не? Ерітінді концентрациясы деп аталатын шама нені көрсетеді?  Ерітінді көлемі 400 мл болғанға дейін  100 мл 2М ерітіндіге су құйылды. Ерітіндінің концентрациясы қалай өзгерді?

146. Молярлыққа, моляльдікке, нормальдыққа, титрге, мольдік үлеске және пайыздық концентрацияға анықтама беріңіз. Тұз қышқылы ерітіндісінің титрін есептеңіз: а) молярлық концентрациясы 0,05 моль/л-ге тең; ә) массалық үлесі 2 %-ға және тығыздығы 1,008 г/мл-ге тең.

147. Қандай ерітінді: сұйылтылған, концентрленген, қаныққан, қанықпаған және аса қаныққан деп аталады? Дюралюминий құймасының құрамында алюминий, магний және мыс бар. Талдау жасау үшін массасы 6,8 г құйманың бөлшегі алынды. Осы алынған бөлшекті тұз қышқылына салған кезде, 8,176 л (қ.ж.) көлемде сутек және 0,2 г ерімейтін тұнба түзілді.  Құймадағы металдардың массалық үлесін есептеңіз.

148. Еру кезіндегі гидратация және сольватация процестеріне анықтама беріңіз. Сусыз мырыш сульфатының гидратация жылуын анықтаңыз, егер оның еру жылуы 77,11 кДж-ге тең, ал ZnSO4 · 7H2O-ң еру жылуы  -17,67 кДж-ге тең болса.

149. Аз еритін электролиттердің ерітінділерінен тұнба түзілу жағдайларын атаңыз. 0,002 моль/л молярлы концентрациясы бар 0,05 л стронций сульфиді ерітіндісіне сондай көлемдегі 0,004 моль/л концентрациясы бар магний сульфаты құйылды. Стронций сульфаты тұнбасы түзілуі мүмкін бе?

150. Освальдтың сұйылту заңының мағынасы неде?  40 % (r = 1,25 г/мл) массалық үлесі бар фосфор қышқылының ерітіндісі берілген. Осы қышқыл ерітіндісінің молярлық концентрациясын, эквивалентінің молярлық концентрациясын,  моляльдігін және титрін анықтаңыз.

 

Ерітінділердің электролиттік диссоциациясы және тұздар гидролизі

 

151. Қандай процесс гидролиз деп аталады? Тұздардың ерітінділеріндегі ортаның сипатын анықтаңыз (рН < 7, рН > 7 немесе рН = 7). Мына тұздардың молекулалық және ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз: Be(NO3)2, KI, Na23, FeCl3.

152. Тұз гидролизінің дәрежесін төмендету үшін, келтірілген тұздардың: NaOH, NaCl, НСl немесе NH4Cl қайсысын Na34 тұзының ерітіндісіне қосу керек? Неге?

153. Хром (ІІІ) сульфаты мен натрий карбонаты тұздарының сулы ерітінділерін қосқанда, металл гидроксидінің тұнбасы түзіледі және газ бөлінеді. Неге? Жүріп жатқан реакцияның молекулалық және ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз.

154. Келесі тұздардың ерітінділерінің ортасының сипатын көрсетіңіз және гидролиз реакциясының теңдеуін жазыңыз:

а) хром (ІІІ) хлоридінің;

ә) натрий цианидінің;

б) мыс (ІІ) нитратының;

г) калий ацетатының.

155. Егер диссициация тұрақтысы 1,754 · 10-5 болғанда, 1 М ерітіндісіндегі сірке қышқылының электролиттік диссоциация дәрежесін анықтаңыз.

156. Көмір қышқылы диссоциациясының бірінші сатысын ғана (К = 4,5·10-7) ескере отырып, 500 мл суда 0,02 г көміртегі (IV) оксидін еріткенде алынған ерітіндінің рН анықтаңыз.

157. Егер 0,01 М ерітіндідегі сірке қышқылының диссоциация дәрежесі 20% тең болғанда, 1 л ерітіндіде ерітілген заттың қанша жеке бөлшектері болатынын анықтаңыз?

158. Гидролиз аяғына дейін жүретінің ескере отырып, натрий карбонаты мен алюминий сульфатының ерітінділерін араластырғанда жүретін реакцияның иондық және молекулалық теңдеуін құрастырыңыз.

159. Концентрациясы 0,5 моль/л ерітіндідегі цинк хлориді тұзының бірінші саты бойынша гидролиз дәрежесі мен константасын есептеңіз.

160. Хром (ІІІ) сульфаты мен натрий сульфидінің ерітінділерін араластырған кезде, хром (ІІІ) гидроксидінің тұнбасы түзіледі. Реакцияның молекулалық және иондық түрге сәйкес келетін теңдеуін жазыңыз.

161. Тең жағдайда екі тұздардың қайсысы көбінесе гидролизге ұшырайды: темірдің (ІІ) хлориді немесе темірдің (ІІІ) хлориді? Тұздар гидролизінің молекулалық және иондық теңдеуін құрастырыңыз.

162. Мына тұздардың гидролизінің молекулалық және иондық теңдеуін жазыңыз:

а) калий сульфитінің;

ә) алюминий нитратының.

163. Кальций карбонатының ерімталдық көбейтіндісінің нәтижесінен оның 100 мл қаныққан ерітіндісіндегі кальций карбонатының массасын табыңыз. Кальций карбонатының ерімталдық көбейтіндісі 5 · 10-9 тең.

164. 0,01 моль/л MgSO4 және 0,01 моль/л MgCl2 ерітінділеріндегі иондардың активтілігін және иондық күшін есептеңіз.

165. Цианды сутектің (синил қышқылының) диссоциация константасы 7,9 · 10-10 тең. 0,001 М ерітіндідегі HCN диссоциация дәрежесін табыңыз.

166. 1 л суда 2,24 л аммиакты еріткенде алынған ерітіндінің рН есептеңіз. Аммиактың диссоциация тұрақтысы 1,77 · 10-5.

167. Гидроксид-иондарының концентрациясы (моль/л) 10-4, 3,2 · 10-6, 7,4·10-11 болатын сулы ерітінділердегі Н+ иондарының молярлы концентрациясын табыңыз.

168. Құрамында 0,04 моль/л НСl бар 0,01 М алюминий хлоридінің ерітіндісіндегі алюминий мен хлор иондарының активтілігін есептеңіз.

169. Массалық үлесі 0,05% НNО3 азот қышқылы ерітіндісінің рН есептеңіз; ерітінді тығыздығын және диссоциация дәрежесін бірге тең деп алыңыз.

170. Құмырсқа қышқылының электролиттік диссоциация теңдеуін жазыңыз және молярлығы 0,01 тең, егер диссоциация тұрақтысы Кд = 1,8∙10-4 болғанда, ерітіндідегі моль/л Н+ және НСОО- иондарының концентрациясын табыңыз.

171. Мына тұздардың гидролизінің молекулалық және иондық теңдеуін құрастырыңыз:

а) литий сульфитінің;

ә) аммоний нитратының;

б) алюминий ацетатының.

Гидролиз тұрақтысы үшін өрнегін жазыңыз және ортаның рН анықтаңыз.

172. 0,25 М NH4OH ерітіндісіне бірдей көлемде 0,1 М NH4OH қосылды. Егер NH4OH диссоциация тұрақтысы 1,6∙10-5 моль/л тең болғанда, ерітіндідегі NH иондарының концентрациясын есептеңіз.

173. 0,05 моль/л FeSO4, 0,01 моль/л СоSO4 құрамындағы металдарды араластырғаннан кейінгі ерітіндідегі Fe2+, Co2+, SO иондарының активті концентрациясын есептеңіз.

174. Келесі тұздардың ерітінділері қандай ортаны көрсетеді: FeCl3, Mg(CH3COO)2, KCl, Na2CO3, CH3COONH4? Жауапты гидролиз реакциясының теңдеуін иондық және молекулалық түрде құрастырып дәлелдеңіз.

175. 200 г массалы судағы 0,53 г массалы натрий карбонатының ерітіндісі –0,13°С кристалданады. Осы тұздың диссоциация дәрежесін есептеңіз.

176. 80 см3 0,1 н СН3СООН ерітіндісіне 20 см3 0,2 н CH3COONa ерітіндісін қосты. Егер Кд(СН3СООН) = 1,78 · 10–5 тең болғанда, алынған ерітіндінің рН есептеңіз.

177. [OH] иондарының концентрациясы (моль/дм3) мыналарға тең ерітінділердің рН есептеңіз:

a) 4,6 · 10–4;

ә) 8,1 · 10–6;

б) 9,3 · 10–9.

178. ZnCl2 ерітіндісіне келесі заттарды қосты:

а) НСl;

ә) KOH;

б) K2CO3.

Қандай жағдайда ZnCl2 гидролизі күшейеді? Неге? Сәйкес тұздардың гидролизінің молекулалық және ионды-молекулалық теңдеуін құрастырыңыз.

179. Тұздар гидролизінің дәрежесін төмендету үшін Cr2(SО4)3 тұзының ерітіндісіне келтірілген: H24, K24, К2СО3, КОН заттардың қайсысын қосу керек? Неге?

180. Азот қышқылы мен магний сульфатының концентрациялары 0,02 моль/л тең ерітіндідегі сутегі иондарының активтілігін және активтілік коэффициентін есептеңіз.

  

Тотығу-тотықсыздану реакциялары

 

181 – 210. а) электрондық баланс әдісін пайдалана отырып, реакцияны теңестіріңіз және тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты көрсетіңіз; ә) келесі реакция теңдеулерін аяқтаңыз және электрондық баланс әдісін пайдалана отырып, стехиометриялық коэффициенттерін қойып шығыңыз; б) реакцияның толық теңдеуін жазыңыз және оны электрондық баланс бойынша теңестіріңіз.

 

Есеп

Реакция теңдеулері

181

а) CO + S → CS2 + CO2

ә) Сu2O + HNO3 → NO +

б) Na2Cr2O7 + NaNO2 + H2SO4

182

а) Cl2 + H2O + KOH → KClO + KCl

ә) K2S + K2MnO4 + H2O → S +

б) H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4

183

а) KI + K2Cr2O7 + H2SO4 → I2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

ә) NO2 + KMnO4 + H2O → KNO3 +

б) FeSO4 + KClO3 + H2SO4

184

а) Zn + HNO3 → Zn( NO3)2 + N2 + H2O

ә) H3AsO4 + Al + H2SO4 → AsH3 +

б) H2O2 + HI →

185

а) Na + P → Na3P

ә) P + KOH + H2O→ KH2PO2 + PH3 +

б) NaNO2 + Cl2 + NaOH →

186

а) MnO2 + H2 → Mn + H2O

ә) FeSO3 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 +

б Fe2(SO4)3 + KI →

187

а) S + HNO3 → H2SO4 + NO

ә) Cu2S + HNO3(конц.) → H2SO4 +

б) H2O2 + Fe(OH)2

188

а) Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2

ә) HСl + CrO3 → Cl2 +

б) K2SO3 + KMnO4 + H2SO4

189

а) Cr2O3 + KClO3 + KOH → K2CrO4 + KСl + H2O

ә) KI + KNO3 + CH3COOH → NO +

б) Cu2S + KMnO4 + H2SO4

190

а) H2SO3 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr

ә) PbO2 + H2O2 → Pb(OH)2 +

б HBr + KMnO4

191

а) As2S3 + HNO3 → H3AsO4 + H2SO4 + NO

б) KMnO4 + HСl → Cl2 +

в) H2O2 + KMnO4 + H2SO4

192

а) FеS2 + НNO3(конц) Fе(NO3)3 + Н24 + NО2

ә) KClO3 + HСl → Cl2 +

б) CuCl + K2Cr2O7 + HСl → 

193

а) Fe(OH)2 + NO2 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

ә) K2Cr2O7 + SnCl2 + KOH → K3[Cr(OH)6] +

б) H2O2 + H2S →

194

а) H2S + HNO3 → H2SO4 + NO + H2O

ә) K2Cr2O7 + K2S + H2SO4 → S +

б) FeSO4 + Br2 + H2SO4

195

а) KI + H2SO4 → I2 + S + K2SO4 + H2O

ә) KClO3 + H2O2 → KCl + O2 +

б) K2SO3 + KMnO4 + KOH →

196

а) Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O

ә) As2S3 + KClO3 → H3AsO4 + H2SO4 +

б) H2O2 + Cl2

197

а) FeCl3 + KI → FeCl2 + I2+ H2O

ә) Mg + HNO3 → NH4NO3 +

б) SO2 + Br2 + H2O →

198

а) NH4NO3 → N2 + H2O

ә) PH3 + KMnO4 + H2SO4 → H3PO4 +

б) Cl2 + H2O →

199

а) H2MnO4 → HMnO4 + MnO2 + H2O

ә) HI + H2SO4 → S +

б) Cl2 + NaOH →

200

а) H2S2O3 → S + SO2 + H2O

ә) I2 + H2O2 → HIO3 +

б) NO2 + H2O  

201

а) (NH4)2Cr2O7N2 + Cr2O3 + H2O

ә) FeSO4 + H2SO4 + HNO3 → NO +

б) H2S + H2SO4(конц.)  

202

а) P2S3 + H2SO4(конц.) → H3PO4 + SO2 + H2O

ә) Fe(CrO2)2 + K2CO3 + O2 → K2CrO4 + Fe2O3 +

б) Fe(NO3)3

203

а) (NH4)2Cr2O7N2O + Cr2O3 + H2O

ә) KMnO4 + H2O2 → MnO2 +

б) H2SO3 + HI →

204

а) P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO

ә) SnCl2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → SnCl4 + Sn(SO4)2 +

б) Al + HClO3

205

а) FeS + O2 → Fe2O3 + SO2

ә) NH3 + O2 → N2 +

б) I2 + Cl2 + H2O →

206

а) Al + NaOH + H2O → Na[Al(OH)4] + H2

ә) Н2S + O2 → SO2 +

б) Br2 + H2S + Н2О

207

а) S + KOH → K2SO3 + K2S + H2O

ә) KI + H2O2 → KIO3 +

б) MnSO4 + PbO2 +  H2SO4

208

а) KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

ә) NH3 + KClO3 → N2 +

б) КСlO3 + FeCl2 + НСl

209

а) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

ә) Ca3(PO4)2 + C + SiO2  P + CO +

б) Se + KOH →

210

а) (NH4)2CrO4N2 + NH3 + Cr2O3 + H2O

ә) Pb(NO3)2 → PbO +

б) H2SO3 + Cl2 + H2O →

  

Электродтық потенциалдар және ЭҚК

 

211. Кадмий пластинкасын а) СаСl2 тұзының, ә) CuSO4 тұзының ерітінділеріне батырған кезде оның массасы азаяды ма, көбейеді ме немесе өзгермейді ме? Неге? Жүріп жатқан реакцияның молекулалық және электрондық теңдеуін құрастырыңыз. Жүріп жатқан реакцияның химиялық энергиясын электрлік энергияға қалай ауыстыруға болады? Гальваникалық элементтің сұлбасын құрастырыңыз және осы гальваникалық элементтің стандартты ЭҚК есептеңіз.

212. Электродтық потенциал дегеніміз не? Ол қандай факторлардан тәуелді? Өз тұзының ерітіндісіндегі марганецтің электродтық потенциалы – 1,27 В тең. Осы ерітіндідегі марганец иондарының активтілігін (концентрациясын) есептеңіз. ЭҚК, магнийдің стандартты электродтық потенциалына тең болатын гальваникалық элементтің электрохимиялық сұлбасын жазыңыз. Анодтық және катодтық процестерінің теңдеуін жазыңыз.

213. Қандай электродтар салыстырмалы электродтар деп аталады? Сутегі электродының потенциалы қандай факторлардан тәуелді болады? Сутегінің стандартты қысымы кезінде және а) С(Н+) = 10-11 моль/л; ә) рН = 4 кезінде сутегі электродының потенциалын есептеңіз. Сутегінің қысымы 101,3 кПа. Екі сутегі электродынан гальваникалық элемент құрастыруға және ток алуға бола ма? Сондай гальваникалық элементтің сұлбасын жазыңыз және ЭҚК есептеңіз (а және ә шарттарын пайдаланып).

214. Қандай құрылғылар гальваникалық элементтер деп аталады және олар не үшін керек? Концентрациялары [Сu2+] = 0,1 моль/л, ал [Ni2+] = 0,01 моль/л мыс-никель гальваникалық элементінің ЭҚК есептеңіз, электродтық процесінің электрондық теңдеуін жазыңыз және сұлбасын құрастырыңыз. Берілген гальваникалық элементтің жұмысы кезінде жүретін реакцияның Гиббс энергиясы шамасының өзгеруін есептеңіз.

215. Қандай гальваникалық элемент концентрациялық деп аталады? Молярлы концентрациялары 0,1 және 0,001 моль/л қорғасын нитратының ерітіндісіне батырылған қорғасын электродтарынан тұратын гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз, электродтық процесінің электрондық теңдеуін жазыңыз және сұлбасын құрастырыңыз. Берілген гальваникалық элементтің жұмысы кезінде жүретін реакцияның Гиббс энергиясы шамасының өзгеруін есептеңіз.

216. Қандай электродтар металдық деп аталады? Молярлы концентрациялары: 10-4; 10-3; 10-2; 10-1; 1 моль/л никель сульфатының ерітінділері мен екі никель электродтары бар. Осы гальваникалық элементтің ЭҚК максимальды болатындай гальваникалық элементтің сұлбасын құрастырыңыз. Берілген гальваникалық элементтің жұмысы кезінде жүретін реакцияның Гиббс энергиясы шамасының өзгеруін есептеңіз. Катод пен анодта жүретін реакцияның теңдеуін жазыңыз. Мұндай типті гальваникалық элемент қалай аталады?

217. Өз тұздарына батырылған марганец және никель пластиналарынан жасалған гальваникалық элементтің сұлбасын құрастырыңыз. Осы гальваникалық элементтің жұмысы кезінде жүретін реакцияның теңдеуін және процестердің электрондық теңдеуін жазыңыз. Егер молярлы концентрациялары анодтық ерітіндінікі 0,001 моль/л, ал катодтық ерітіндінікі 0,1 моль/л тең болғанда, 298 К кезіндегі гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз. Берілген гальваникалық элементтің жұмысы кезінде жүретін реакцияның Гиббс энергиясы шамасының өзгеруін есептеңіз.  

218. Негізгі жұмысы мына теңдеу бойынша жүретін реакция болатын гальваникалық элементтің сұлбасын құрастырыңыз:

Zn + 2AgNO3 ↔ 2Ag + Zn(NO3)2.

Осы гальваникалық элементтің анодтық және катодтық процестерінің электрондық теңдеуін жазыңыз. 298 К кезінде тепе-теңдік орнаған осы элементтің ЭҚК есептеңіз. Молярлы концентрациялары анодтық ерітіндінікі 0,001 моль/л, ал катодтық ерітіндінікі 0,01 моль/л тең. Осы реакцияның Гиббс энергиясы неге тең?

219. Гальвникалық элементте мына реакция жүреді

Fe + Cu2+ ↔ Fe2+ + Cu.

Осы гальваникалық элементтің ЭҚК 0,81 В тең. Егер [Fe2+] концентрациясы 0,01 моль/л тең болғанда, [Сu2+] иондарының молярлы концентрациясын есептеңіз. Гальваникалық элементтің жұмысы кезінде жүретін электродтық процестердің теңдеуін жазыңыз, сұлбасын құрастырыңыз.

220. Гальваникалық элемент дегеніміз не? Негізгі жұмысы мына теңдеу бойынша жүретін реакция болатын гальваникалық элементтің сұлбасын құрастырыңыз:

Ni + 2AgNO3 ↔ 2Ag + Ni(NO3)2.

Анодтық және катодтық процестердің электродтық реакциясын жазыңыз. Егер анодтық ерітіндінің концентрациясы 0,01 моль/л, ал катодтық ерітіндінікі 0,1 моль/л тең болғанда, осы элементтің ЭҚК есептеңіз.

221. Ерітіндідегі металл иондарының активтілігі (концентрациясы) 0,001 моль/л тең, бір электроды кобальттан тұратын гальваникалық элементтің жұмысы кезінде жүретін реакцияның теңдеуін және электродтық процестердің теңдеуін жазыңыз, сұлбасын құрастырыңыз. Екінші электрод – сутегінің стандартты қысымымен және ерітіндінің сутектік көрсеткіші 5-ке тең сутектік электрод. Осы гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз.  

222. Гальваникалық элемент 0,1 М мырыш нитратының ерітіндісіне батырылған металдық мырыштан, және 0,02 М қорғасын нитратының ерітіндісіне батырылған металдық қорғасыннан тұрады. Элементтің ЭҚК есептеңіз, электродтық процестерінің теңдеуін жазыңыз, элементтің сұлбасын құрастырыңыз.

223. Массасы 422,4 г мыс стерженін күміс нитраты ерітіндісінде ұстады, осыдан кейін оның массасы 513,6 г болды. Күміс нитраты ерітіндісінде ұсталғаннан кейін, мыс стерженін еріту үшін кеткен массалық үлесі 32 % азот қышқылы ерітіндісінің (ρ = 1,20 г/см3) шығындалған көлемін есептеңіз.

224. Массасы 100 г (ω = 8 %) мыс сульфаты ерітіндісіне массасы 15 г темір пластинкасын енгізді. Бірнеше уақыттан соң пластинканы шығарып, жуып және кептірді. Пластинканың массасы 15,3 г тең болды. Ерітіндідегі реакциядан кейін пайда болған заттың концентрациясын (ω, %) анықтаңыз.

225. Cr3+ (моль/дм3) иондарының қандай концентрациясында хром электроды потенциалының мәні мырыш электродының стандартты потенциалына тең болады?

226. Мыс (ІІ) сульфатының ерітіндісінде темір пластинкасын ұстағаннан кейін оның массасы 1,54 г-ға өзгерді. Пластинкадан мысты кетіру үшін қажет массалық үлесі 96 % азот қышқылы ерітіндісінің (ρ = 1,50 г/см3) көлемін анықтаңыз.

227. Максимальды ЭҚК алу мақсатында, гальваникалық элементті қайсы жартылай элементтерден құрастыру керек:

а) Cu2+/Cu және Pb2+/Pb;

б ) Cr3+/Cr және Fe2+/Fe;

в) Ni2+/Ni және Pb2+/Pb?

228. Электродтары бір металдан жасалған гальваникалық элемент қандай жағдайда жұмыс істейді? 0,002 моль/л және 0,02 моль/л никель сульфатының ерітінділеріне енгізілген никель электродынан тұратын гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз, электродтық процестерінің электрондық теңдеуін жазыңыз және сұлбасын құрастырыңыз.

229. Концентрациялары 1,8·10–5 және 2,5·10–2 моль/дм3 өз тұздарының ерітінділеріне батырылған, магний мен мырыштан жасалған гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз және концентрациялары [Mg2+] = [Zn2+] = 1 моль/дм3 тұздарының ерітінділеріне енгізілген магний мен мырыш пластиналарынан тұратын гальваникалық элементтің ЭҚК-н салыстырыңыз.

230. Концентрациясы [Pb2+] = [Mg2+] = 1 моль/дм3 өз тұзының ерітінділеріне енгізілген қорғасын мен магний пластиналарынан тұратын гальваникалық элементтің ЭҚК есептеңіз, электродтық процестерінің электрондық теңдеуін жазыңыз және сұлбасын құрастырыңыз. Егер әр қайсысының иондарының концентрациясын 0,01 моль/дм3 дейін төмендетсе, ЭҚК мәні өзгере ме?  

231. Гальваникалық элемент 1 М күміс нитраты ерітіндісіне батырылған күміс электродынан және стандартты сутектік электродтан тұрады. Гальваникалық элементтің жұмысы кезінде жүретін суммалық реакциясын және электродтық процестердің теңдеуін жазыңыз.

232. Массасы 10 г мыс пластинасын күмістеу үшін, оны массасы 250 г күміс нитратының ерітіндісіне (ω = 20 %) енгізді. Ал пластинаны алғаннан кейін ерітіндідегі күміс нитратының массасы 20 % төмендеді. Күмістелген пластинканың массасы қанша, және қалған күміс нитраты ерітіндісінің концентрациясы қандай?

233. Массасы 10 г темір пластинкасын (ω = 4%) күміс нитратының ерітіндісіне  енгізді. Бірнеше уақыттан соң пластинканы шығарып, жуып және кептірді. Пластинканың массасы 12,4 г тең болды, ал ерітіндідегі күміс нитратының концентрациясы 4 есе төмендеді. Бастапқы ерітіндінің массасын (г) анықтаңыз.

234. 298 К және иондардың активтілігі 0,005 кезінде Сu2+/Сu электродының потенциалы +0,2712 В тең. Мыс электродының стандартты потенциалын есептеңіз.

235. Элементтегі белгілі реакция бойынша стандартты жағдайдағы гальваникалық элементтің ЭҚК-н есептеу. Гальваникалық элементте келесі реакция жүреді

Zn(қ) + 2Cu(OH)2(қ) = ZnO(қ) + Cu2O(қ) + 2H2O(с).

Берілген  бойынша  есептеу, элементтің сұлбасын құрастыру және электродтарда жүретін реакцияны жазу керек.

236. Массасы 10,0 г темір пластинкасы белгісіз металл хлоридінің ерітіндісіне енгізілді. Металл толық тұнғаннан кейін темір пластинкасының массасы 10,1 г болды. Осындай массалы (10,0 г) кадмий пластинкасы осындай ерітіндіге енгізілген, онда металл тұнғаннан кейін массасы 9,4 г болды. Ерітіндіде қандай металдың хлориді болды? Егер бастапқы ерітіндінің көлемі 100 см3 (ρ = 1,10 г/см3) болғандағы металл хлоридінің массалық үлесін (%) анықтаңыз.

237. 100 мл 0,1 М FeSO4 ерітіндісі бар ыдысқа темір сымы, ал 100 мл 0,1 М CuSO4 ерітіндісі бар екінші ыдысқа мыс сымы енгізілді. Ерітінділерді, электрондары бір ыдыстан екіншісіне өтпейтіндей П тәрізді тұзды түтікшемен (KCl қаныққан ерітіндісінде агар-агар гелі) байланыстырды, ал металдық электродтарды өткізгішпен жалғады. Бірнеше уақыттан кейін мыс сымын өлшеген кезде оның массасы 0,128 г көбейді. Тәжірибе біткеннен кейінгі ерітіндідегі Fe2+ және Cu2+ (моль/л) концентрацияларын анықтаңыз.

238. 25°C кезінде үш гальваникалық элементтердің стандартты ЭҚК сәйкесінше 0,01, 0,1 және 1,0 В. Егер әр реакция үшін электрондар саны n = 1 болса, осы элементтерде жүретін реакцияның тепе-теңдік тұрақтысын есептеңіз.

239. Гальваникалық элементте 298 К температурада келесі реакция қайтымды жүреді

Cd + 2AgCl = CdCl2 + 2Ag.

Егер элементтің стандартты ЭҚК Eo = 0,6753 В, ал CdCl2 және AgCl стандартты түзілу энтальпиялары сәйкесінше -389,7 және -126.9 кДж·моль-1 тең болса, реакцияның энтропиясының өзгеруін есептеңіз.

240. Pt / H2 / HBr // AgBr / Ag элементінің ЭҚК температураның алшақ интервалында келесі теңдеумен өрнектеледі: Eo (В) = 0,07131 - 4.99·10-4(T - 298) - 3.45·10-6(T - 298)2. 25°C-да элементте жүретін реакцияның Go, ∆Ho және So есептеңіз.

  

Электролиз

 

241. 400 г 8,5% күміс нитратының ерітіндісін массасы 25 г-ға кемігенше электролизге ұшыратты. Электролиз біткеннен кейінгі ерітіндідегі қосылыстардың массалық үлесін және инертті электродтарда түзілген заттардың массасын есептеңіз.

242. Ерітіндіде бірдей концентрацияда Fe3+, Ag+, Bi3+ және Рb2+ иондары бар. Егер кернеудің мәні кез-келген металлды бөлуге жеткілікті болса, электролиз барысында осы иондар қандай кезек ретімен бөлінеді?

243. Келесі 2 жағдайда мыс (II) нитратының сулы ерітіндісінің  инертті электродтарда электролизі кезінде ерітіндіде қандай өнімдер болатынын салыстырыңыз: а) тұз толығымен электролизге ұшырады және содан соң электродтар бірден ерітіндіден шығарып алынды; ә) тұз толығымен электролизге ұшырады және содан соң біраз уақыт электродтар ерітіндіде қалдырды.

244. 47,2 мл 11,1%-қ кальций хлориді ерітіндісін (ерітінді тығыздығы 1,06 г/мл) электролизге ұшыратқан кезде анодта 3,36 л газ тәрізді заттар түзілді (қ. ж.). Түзілген газдар қыздырылып, 15 г магний металы бар түтікшеден өткізілді. Тәжірибе аяқталған соң түтікшедегі жиналған заттардың массалық үлесін есептеңіз.

245. Мырыш сульфатының ерітіндісін 5 сағ. электролизге  ұшыратты, нәтижесінде 6 л оттек бөлінді (қ. ж.). Электродтық процесстердің теңдеулерін құрастырыңыз және ток күшін есептеңіз.

246. Металлдық үлгілерді NiSO4 ерітіндісі бар электролиттік науада электрохимиялық әдіспен никелмен қаптады. Электролиттік науадағы клеммаларға 2,5В кернеу берілді. Радиусы 2,5 см және биіктігі 20 см он металлдық цилиндрлерді қалыңдығы 0,4 мм никель қабатымен қаптауға кететін электр энергияны (кВт·сағ) есептеңіз. (Никельдің тығыздығы: ρ = 8,9 г/см3; Аr(Ni) = 58,7; ток бойынша шығым: η = 90%).

247. Балқытылған криолитегі Na3AlF6 алюминий оксидінің электролизі кезінде 810 кг алюминий алынды. Электр энергиясының (кВт·сағ) шығынын (жұмсалуын) есептеңіз, егер электролизердің клеммаларына берілген кернеу 7 В-қа тең болса, ал тоқ бойынша шығым 85%-ды құраса.

248. Сынап катодын қолданып, мырыш нитратының ерітіндісін  электролизге ұшыратқанда мырыш амальгамасы алынды. Катодтың массасы 10 г екені белгілі, электролизді 1А ток күшімен 3 мин ұақыт жүргізді, ал ток бойынша шығым 90 %-ды құрады. Есептеңіз: а) алынған амальгамадағы мырыштың пайыздық құрамын; б) қалыпты температура мен қысымда анодта бөлінген газдың көлемін.

249. Еріген заттың массалық үлесі 50 %-ке тең 1 кг KI ерітіндісінің электролизін 5 с 21 мин 40 с уақыт бойы  5 А ток күшімен жүргізген кездегі йодтың ерітіндідегі массалық үлесі (пайызбен) қанша, егер ток бойынша шығым 100% болса?

250. Белгісіз бірнегізді карбон қышқылының натрий тұзының сулы ерітіндісін электролиздегенде, анодта орташа молярлық массасы 39,33 г/моль тең газ қоспасы бөлінді. Карбон қышқылының қандай тұзы электролизге ұшырағанын анықтаңыз. 

251. 200 г 10%-ды тұз қышқылының ерітіндісін 2 сағ. бойы 1,93 А ток күшімен электролизге ұшыратты. Ерітіндіні электролиздеу нәтижесінде алынған қышқылдың массалық үлесін (пайызбен) есептеңіз.

252. рН-ы 5-ке тең 10 см3 азот қышқылын 1 сағ. бойы 10 А ток күшімен электролизге ұшыратты. Электролиз біткен соң  ерітіндінің рН-ын есептеңіз. 

253. Белгісіз металлдың нитратының ерітіндісін  платина электродымен қалыпты жағдайда электролиздегенде 1,08 г металл мен 56 мл оттек  бөлінді. Металл эквивалентінің молярлық массасын анықтаңыз. 

254. 0,5 А ток күшімен 100 г 32 %-ды мыс сульфатының ерітіндісін мыстың толық бөлінгеніне дейін электролизге ұшыратты. Есептеңіз: а) катодтағы мыстың толық бөліну уақытын; ә) электролиз біткендегі ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесін (пайыздық).

255. Құрамында AgNO3 және Cu(NO3)2 бар 160 мл ерітінді арқылы 2 сағат бойы күші 0,804 А тоқ өткізген кезде,  катодта  3,44 г  екі металлдың  (Ag және Cu) қоспасы бөлінді. Бастапқы ерітіндідегі екі тұздың молярлы концентрацияларын анықтаңыз, егер тәжірибе біткенде ерітіндіде мыстың да, күмістің де иондарының жоқ екені анықталған болса. 

256. 2,895 г  FeCl2 мен FeCl3 қоспасы бар ерітіндіні электролиздегенде, катодта 1,12 г металл бөлінді. Бастапқы қоспадағы әр компоненттің  массалық үлесін (пайызбен) есептеңіз, егер электролиз темір толық бөлінгенше  жүргізілген болса.

257. 200 мл 10 %-ды NaOH ерітіндісін (ρ = 1,12 г/см3)  13 сағ. 24 мин 10 с  бойы  25 А ток күшімен электролиздеді. Ток бойынша шығымы 80%.  Электролиз нәтижесінде: а) анод пен катодта бөлінген газдардың көлемін (қалыпты жағдайда есептелген); ә) ерітіндідегі  еріген заттың массалық үлесін (пайызбен) есептеңіз.   

258. Неліктен натрий хлоридінің ерітіндісін электролиздегенде практика жүзінде катодта бөлінген сутектің көлемі анодта бөлінген хлордың көлемінен көп екенін түсіндіріңіз (газдардың көлемі бірдей жағдайда өлшенген).  

259. Электролиз кезінде 1000 г 23 % (масса бойынша) натрий хлориді ерітіндісін 96,5 А ток күшімен 1 сағ. бойы катод және анод кеңістіктері бөлінбеген  электролизерда құрамында 8,4 % (масса бойынша) натрий хлориді бар ерітінді алынды. Катодта бөлінген сутектің және анодта бөлінген хлордың көлемдерінің қатынастарын есептеңіз.

260. Алтынның тұздарының қоспасын электролиздегенде бір ғана  процесс жүреді деп есептесек:

Au3+  + 3ē = Au,                                                    (1)

онда ток бойынша шығым 103 % болады. Бұл (1) процесспен қатар тағы да басқа процесс жүретінін білдіреді:

Au+  + ē = Au.                                                     (2)

Егер электролизді металлдың толық бөлінуіне дейін жүргізіп және (1) және (2) процесстердегі ток бойынша шығымы 100 %-ға тең деп есептесек, алтынның тұздарының қоспасындағы Au3+ және Au+ ион мөлшерлерінің қатынасын есептеңіз.

261. SnBr2 ерітіндісін 2,1 А токпен электролиздегенде, катодтың массасы 0,84 г-ға өсті. Металдың ток бойынша шығымының 62 % екенін ескеріп, электрдің қандай мөлшері және қанша уақыт жіберілгенін есептеңіз. Электролиздің сұлбасын құрастырыңыз.  

262. Балқымаларының электролизі арқылы алюминийді алу барысында көміртектік анодтардың электрохимиялық жануы байқалады

3C + 2Al2O3 = 3CO2 + 4Al.

 CO2-ң ток бойынша шығымы 60 %-ға тең. Бөлінген көміртек (IV) оксидінің көлемі 70 л (қалыпты жағдайға келтіріліп есептелген). Өткізілген электрдің мөлшерін мен жанып кеткен анодтың массасын есептеңіз.

263. Электролитті хромдау кезінде келесі реакциялар жүреді:

а) CrO3 → Cr + 1,5O2;

ә) Cr6+  +3ē → Cr3+;

б) Cr3+ → Cr6+ +3ē;

в) H2O → H2 + 1/2O2.

Осы реакциялардың анодтағы және катодтағы өнімдерін көрсетіңіз, 5А ток арқылы алынған хром қабығының массасын есептеңіз, процестің жүру мерзімі 2 сағат, хромның ток бойынша шығымы 13 %.  

264. Натрий хлоратын алу үшін электролиз жүргізгенде келесі реакция өтеді

NaCl + 3H2O = NaClO3 + 3H2.

Ток күші 15 А болғанда қанша NaClO3 алуға болатынын есептеңіз, егер электролиз кезінде 10 л сутек бөлінсе (көлем қалыпты жағдайға келтіріліп есептелген). Электролиздің өту мерзімі қандай? NaClO3-ң ток бойынша шығымы 70 %-ға тең.

265. Қышқыл ерітіндісін электролиздегенде 15 л сутек бөлінді. Ток күшін есептеңіз, егер процесстің өтуі 2 сағат, температура 18°С, қысым 0,9891·105 Па болса. Ток бойынша шығым 100 %.  

266. Мысты оксидтегенде келесі анодтық реакциялар жүреді:

Cu + 2OH-  –2ē = CuO + H2O;

4OH-  –4ē = O2 + 2H2O.

Бөлінген оттегінің көлемі 0,9 л (көлем қалыпты жағдайға келтіріліп есептелген), ток бойынша оттегінің шығымы 6%.  Жұмсалған электр күшінің мөлшерін және оксидті қабыршықтың түзілуіне кеткен мыстың массасын есептеңіз  

267. MgCl2 сулы ерітіндісін 150л хлор алу үшін графит электродтарында электролизге ұшыратқанда (көлем қалыпты жағдайға келтіріліп есептелген) 12,5·105 Кл жұмсалды. Хлордың ток бойынша шығымын есептеңіз.

268. 2 моль зат еріген кездегі калий хлоридінің электролизінің сұлбасын құрастырыңыз және қалыпты жағдайда бөлінген сутектің көлемін есептеңіз.

269. Қай жағдайда тұз ерітіндісінің электролизі кезінде металдың бөлінуі жүрмейді:

а) AgNO3;

ә) PdSO4;

б) CdSO4;

в) NaNO3?

Электролиздің сұлбаларын құрастырыңыз.

270. Үш валентті металл хлоридінің балқымасы арқылы 30 мин бойы 6,4 А тұрақты ток өткізгенде 1,07 г металл бөлінді. Электролизге ұшыраған тұздың құрамын анықтаңыз.

  

         Металдардың коррозиясы. Металдарды коррозиядан қорғау тәсілдері

 

271.  Коррозия  кезіндегі ток арқылы потенциал айырымын есептеңіз және қышқылдық ортада Al – Mn, Al – Cu, Al – Zn құймаларының сутекті деполяризациямен өтетін коррозияға тұрақтылығы қандай кезекпен өсетінін көрсетіңіз?

272. Тұз қышқылына батырылған металл жұптары (Fe/Cu, Fe/Ag, Fe/Sn, Fe/Al) бар. Қандай жағдайда темірдің коррозиясы жүрмейді?

273. Болаттан жасалған корпус ауада тоттанады. Коррозияның жылдамдығы өзгере ма, егер: а)  корпусқа сынап тамса; ә) ауада СО2 құрамы көбейсе?

274. 2 × 3 × 0,003 м өлшемді болат қаңылтырының коррозия жылдамдығын есептеңіз, егер 325 күнде оның массасы 7,1 кг-ға азайған болса. Бейтарап ортада жүретін коррозияның реакция теңдеуін жазыңыз.

275. Болатты коррозиядан сенімді қорғау үшін тығыздығы 5 мА/см2 қорғау тогы қажет. Әр түрлі металдардан жасалған протекторлардың шығынын (жұмсалуын) есептеңіз: Mg (қоспа Al, Zn, Mn), Al (Zn, Sn), Zn (Al, Cd). Ток бойынша шығымы: Mg 0,95; Al 0,65; Zn 0,63. Қоспаның әсерін есепке алмаңыз.

276. Күкірт қышқылының ерітіндісіне батырылған бір-бірімен тығыз жанасқан металл жұптары Fe/Cu, Fe/Ag, Fe/Zn, Fe/Au бар. Қандай жұпта  темір коррозиясы жүрмейді?

277. Ингибиторы бар аэрирленген ерітіндіде болаттың үстінде келесі реакциялар жүреді:

Fe0 = Fe2+ +2ē;

Fe2+ = Fe3+ +ē;

O2 + 2H2O +4ē = 4OH-;

PO + H2O = HPO + H+;

PO + Fe3+ + 2H2O = FePO4 · 2H2O↓.

Қорғау қабыршығының массасын есептеңіз, егер 4,1 л оттек (қалыпты жағдайда) жұтылса, ал оттек пен темірдің шығымы 70% болса. Ингибиторды және оның әрекетін көрсетіңіз.

278. Жер астындағы құбыр лайлы топырақтан құмды топыраққа ауысады. Болат құбыры қай топырақта тезірек жеміріледі?

279. Металдарды коррозиядан қорғау үшін қандай қаптау түрлері қолданылады? Темірден  жасалған зат хроммен қапталды. Бұл қандай қаптау – анодтық па немесе катодтық па? Неге? Осы заттың қаптау бетінің тұтастығы бүлінген кездегі коррозияның анодтық және катодтық процестерінің  теңдеуін құрастырыңыз: а) ылғалды ауадағы; ә) тұз қышқылы ерітіндісіндегі. Бірінші және екінші жағдайдағы коррозия өнімдері бірдей ма әлде әртүрлі ма?

280. Сілтілік электролитте магнийді анодты оксидтеу кезінде магний (II) оксидінің қорғаныс қабығының түзілу реакциясы жүреді:

Mg + 2OH- → MgO + H2O +2ē;

және оттегі  бөлінеді:

4ОН- → О2 + 2Н2О +4ē.

 5 А токта 0,5 л оттек бөлінеді (көлем қалыпты жағдайға қайта есептелген). Ток бойынша шығым 30 %-ға тең. Қорғаныс қабығының түзілуіне жұмсалған магнийдің мөлшері мен анодтаудың ұзақтығын есептеңіз.

281. Никельмен жалатылған темірдің қабығы бұзылған жағдайдағы  атмосфералық  коррозия  қалай  жүреді?  Анодты және катодты процестердің электронды теңдеулерін және коррозия өнімдерін жазыңыз: а) ылғалды ауада; ә) қышқылдың сулы ерітіндісінде?

282. Күкірт қышқылының ерітіндісіне бір-бірімен тығыз жанасқан  келесі металл жұптары батырылған: Zn/Ag, Zn/Cu, Zn/Al, Zn/Fe. Қай жұпта мырыш коррозиясы жүрмейді?

283. Жанасқан Mn – Ni екі металлдың электрохимиялық коррозиясы қалай жүреді: а) ылғалды ауада; ә) қышқылдың сулы ерітіндісінде? Анодтық және катодтық процестердің теңдеуін құрастырыңыз.

284. Болат және күміс сымдары біріктіріліп бұралған. Алдымен қандай металл коррозияға ұшырайды? Коррозия теңдеуін құрастырыңыз: а) қышқылдық ортада; ә) ылғалды ауада?

285. Тұз қышқылының ерітіндісіне мырыш пластинкасы және мыспен жартылай қапталған мырыш пластинкасы салынды. Қай жағдайда  мырыштың еру процесі тез жүреді? Неліктен? Анодтық және катодтық процестердің  теңдеуін құрастырыңыз және коррозия өнімін жазыңыз.

286. Болаттан жасалған құрылғы өзен суында орналасқан. Протектор ретінде қандай металды пайдаланған жөн: Al, Mg, К немесе Рb?

287. Ас тұзы ерітіндісіне келесі бір-бірімен тығыз жанасқан металл жұптары батырылған: Cr/Mg, Cr/Fe, Cr/Al. Қай жұпта хром коррозияға ұшырайды?

288. Коррозиядан қорғаудың қандай әдістерін қолдануға болады? Коррозиядан металлдарды протекторлы қорғаудың мәнісі неде? Электролитте темірді протекторлы қорғауға мысал келтіріңіз: а) құрамында еріген оттек бар, ә) қышқылда. Коррозияның анодтық және катодтық процестерінің теңдеуін құрастырыңыз.

289. Сұйылтылған қышқылдардан күміс сутекті ығыстыра алмайды (НСl, H24, СН3СООН және т.б.). Неге? Бірақ, мысалы тұз қышқылына батырылған осы металға мырыш таяқшасын тигізсе, күміс бетінде сутек бөліне бастайды. Осы құбылысты түсіндіріңіз. Коррозияның анодтық және  катодтық процестерінің теңдеуін құрастырыңыз. Қандай реакция жүреді?

290. Көп қолданғандықтан мыспен байланыстағы жалатылған алтын тырналып, ал мыс бетіндегі қапталған қалайы қабығы бөлініп түсті. Ауада болған жағдайда қай мыс тез бүлінеді?

291. Қандай қорғаныс беттері сіздерге мәлім? Қандай жабуларды анодтық және катодтық деп атайды? Темір металлы үшін анодтық және катодтық жабуларға мысал келтіріңіз. Келтірілген бір мысалға қорғаныс қабығының біркелкілігі бүлінген кездегі коррозияның анодтық және катодтық процестерінің теңдеуін құрастырыңыз: а) ылғалды ауада; ә) қышқылды ортада.

292. Кеме корпусының қай бөлігі (су астындағы немесе су үстіндегі) көбірек коррозияға ұшырайды? Неге? Коррозияның анодтық және катодтық процестерінің теңдеуін құрастырыңыз.

293. Коррозиядан металлдарды электрохимиялық қорғаудың мәнісі неде? Осы қорғаныстың қандай түрлері сендерге таныс? Кеме корпустарын  және болатты электрохимиялық қорғау кезінде жүретін коррозияның анодтық және катодтық процестерінің теңдеулерін құрастырыңыз.

294. Висмут еріген қышқылдардан сутекті ығыстырмайды (НСl, H24, СН3СООН және т.б.). Неге? Бірақ, мысалы, тұз қышқылына батырылған осы металға кадмий таяқшасын тигізсе, висмут бетінде сутек бөліне бастайды. Осы құбылысты түсіндіріңіз. Коррозияның анодтық және катодтық процестерінің теңдеулерін құрастырыңыз. Қандай реакция жүреді?

295. Ылғал мен оттек әсерінен топырақ коррозиясынан қорғасынды қорғау үшін протектор ұсыныңыз. Коррозияның анодтық және катодтық процестерінің теңдеуін құрастырыңыз. Коррозиядан металлдарды қорғаудың қандай әдістерін білесіз? Атап шығыңыз.

296. Ашық ауада темір қаңылтырлары қабаттап жиналған. Тат тезірек сыртқы бетіне түсе ме, әлде араларына түсе ме? Неге? Металдың бүлінуі қандай механизммен: химиялық немесе электрохимиялық жүреді? Электродта жүретін процестің электронды теңдеуін құрастырыңыз.

297. Неге болатты толық қаптаған никель қабаты ғана қорғай алады, ал хроммен қаптағанда қорғаныс қасиетін кеуектері бар кезде де сақтайды. Қышқылды ортадағы коррозия теңдеуін жазыңыз. Коррозияның анодтық және  катодтық процестерінің теңдеуін құрастырыңыз.

298. Қалайыланған және цинкпен қапталған темірдің бетінің бүтіндігі бұзылған кезде атмосфералық коррозия қалай жүреді? Коррозияның анодтық және катодтық процестерінің теңдеулерін құрастырыңыз.

299. Химиялық таза темір техникалық темірге қарағанда неге коррозияға төзімдірек? Техникалық темірдің ылғалды ауадағы және қышқылды ортадағы коррозиясының анодтық және катодтық процестерінің теңдеуін құрастырыңыз. Коррозия кезінде техникалық темірдің бетінің қай бөлігі катод рөлін атқарады?

300. Ерітіндіде қалайымен қапталған кадмий беті бүлінген жағдайда : а) тұз қышқылында, ә) ылғалды ауада коррозия қалай жүреді? Коррозияның анодтық және катодтық процестерінің электрондық теңдеуін құрастырып, коррозия өнімдерін жазыңыз.

 

Тапсырма нұсқалары

 

Нұсқа нөмірі

Берілген тапсырмаға сәйкес есептердің нөмірлері

№1 ЕСЖ

№2 ЕСЖ

01

    1        31        61         91        121

  151      181      211      241      271

02

    2        32        62         92        122

  152      182      212      242      272

03

    3        33        63         93        123

  153      183      213      243      273

04

    4        34        64         94        124

  154      184      214      244      274

05

    5        35        65         95        125

  155      185      215      245      275

06

    6        36        66         96        126

  156      186      216      246      276

07

    7        37        67         97        127

  157      187      217      247      277

08

    8        38        68         98        128

  158      188      218      248      278

09

    9        39        69         99        129

  159      189      219      249      279

10

  10        40        70       100        130

  160      190      220      250      280  

11

  11        41        71       101        131

  161      191      221      251      281

12

  12        42        72       102        132

  162      192      222      252      282

13

  13        43        73       103        133

  163      193      223      253      283

14

  14        44        74       104        134

  164      194      224      254      284

15

  15        45        75       105        135

  165      195      225      255      285

16

  16        46        76       106        136

  166      196      226      256      286

17

  17        47        77       107        137

  167      197      227      257      287

18

  18        48        78       108        138

  168      198      228      258      288

19

  19        49        79       109        139

  169      199      229      259      289

20

  20        50        80       110        140

  170      200      230      260      290

21

  21        51        81       111        141

  171      201      231      261      291

22

  22        52        82       112        142

  172      202      232      262      292

23

  23        53        83       113        143

  173      203      233      263      293

24

  24        54        84       114        144

  174      204      234      264      294

25

  25        55        85       115        145

  175      205      235      265      295

26

  26        56        86       116        146

  176      206      236      266      296

27

  27        57        87       117        147

  177      207      237      267      297

28

  28        58        88       118        148

  178      208      238      268      298

29

  29        59        89       119        149

  179      209      239      269      299

30

  30        60        90       120        150

  180      210      240      270      300

31

    2        33        64         95        126

  152      183      214      245      276

32

    1        32        63         94        125

  151      182      213      244      275

33

    4        35        66         97        128

  154      185      216      247      278

34

    3        34        65         96        127

  153      184      215      246      277

35

    6        37        68         99        130

  156      187      218      249      280

36

    5        36        67         98        129

  155      186      217      248      279

37

    8        39        70         91        122

  158      189      220      241      272

38

    7        38        69       100        121

  157      188      219      240      271

39

  10        31        62         93        124

  160      181      212      243      274

40

    9        40        61         92        123

  159      190      211      242      273

41

  12        43        74       105        136

  162      193      224      255      286

42

  11        42        73       104        135

  161      192      223      254      285

43

  14        45        76       107        138

  164      195      226      257      288

44

  13        44        75       106        137

  163      194      225      256      287

45

  16        47        78       109        140

  166      197      228      259      290

46

  15        46        77       108        139

  165      196      227      258      289

47

  18        49        80       101        132

  168      199      230      251      282

48

  17        48        79       110        131

  167      198      229      260      281

49

  20        41        72       103        134

  170      191      222      253      284

50

  19        50        71       102        133

  169      200      221      252      283

51

  22        53        84       115        146

  172      203      234      265      296

52

  21        52        83       114        145

  171      202      233      264      295

53

  24        55        86       117        148

  174      205      236      267      298

54

  23        54        85       116        147

  173      204      235      266      297

55

  26        57        88       119        150

  176      207      238      269      300

56

  25        56        87       118        149

  175      206      237      268      299

57

  28        59        90       111        142

  178      209      240      261      292

58

  27        58        89       120        141

  177      208      239      270      291

59

  30        51        82       113        144

  180      201      232      263      294

60

  29        60        81       112        143

  179      210      231      262      293

61

    3        36        69       102        135

  168      201      234      267      300

62

    6        39        72       105        138

  171      204      237      270      273

63

    9        42        75       108        141

  174      207      240      243      276

64

  12        45        78       111        144

  177      210      213      246      279

65

  15        48        81       114        147

  180      183      216      249      282

66

  18        51        84       117        150

  153      186      219      252      285

67

  21        54        87       120        123

  156      189      222      255      288

68

  24        57        90         93        126

  159      192      225      258      291

69

  27        60        63         96        129

  162      195      228      261      294

70

  30        33        66         99        132

  165      198      231      264      297

71

    2        34        66         98        130

  162      194      226      258      290

72

    4        36        68       100        132

  164      196      228      260      292

73

    6        38        70       102        134

  166      198      230      262      294

74

    8        40        72       104        136

  168      200      232      264      296

75

  10        42        74       106        138

  170      202      234      266      298

76

    1        43        71       103        131

  163      191      223      251      283

77

    3        46        73       106        133

  166      193      226      253      286

78

    5        47        75       107        135

  167      195      227      255      287

79

    7        41        77       101        137

  161      197      221      257      281

80

    9        44        76       105        139

  178      203      211      265      284       

81

  20        49        80       109        140

  169      190      229      250      289

82

  18        50        79       118        149

  160      188      220      269      300

83

  16        37        88       119        150

  151      192      233      254      295

84

  14        35        86         91        142

  173      184      235      256      277

85

  12        31        82       115        124

  155      187      236      267      299

86

  11        32        83         94        125

  176      207      218      259      280

87

  13        52        85       116        122

  175      183      212      245      293

88

  15        53        62         95        143

  172      185      213      242      275

89

  17        55        61       112        127

  152      181      215      247      271

90

  19        58        67         92        146

  154      199      214      248      274

91

  30        56        64       113        128

  156      205      217      241      272

92

  29        49        69         97        121

  158      208      224      244      278

93

  28        60        65       110        145

  157      206      239      263      273

94

  27        36        89         97        148

  168      201      238      268      292

95

  26        46        78       103        142

  155      196      220      243      275

96

  25        47        66       105        144

  153      184      221      254      292

97

  24        35        76       117        128

  159      200      231      252      283

98

  23        32        84       107        147

  174      185      214      241      276

99

  22        42        62       112        132

  152      202      222      262      272

00

  21        48        83       119        126

  151      189      235      267      294

Әдебиеттер тізімі

 

1.  Коровин Н.В., Масленникова Г.Н., Мингулина Э.И., Филиппов Э.Л. Общая химия. – М.: Высшая школа, 2005.

2. Харин А.Н., Катаева Н.А., Харина Л.Г. Курс химии. – М.: Высшая школа,1983.

3. Глинка Н.Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1999.

4. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: АСТ-Астрель, 2004.

5. Богатиков А.Н., Красицкий В.А., Лапко К.Н. Сборник задач, вопросов и упражнений по общей и неорганической химии. – Минск: Электронная книга БГУ, 2002.

6. Задачи и упражнения по общей химии. Под. ред. Коровина Н.В. – М.: Высшая школа, 2004.

7. Задачник по химии. Под ред. Амирхановой Н.А. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002.

  

 

Мазмұны  

Кіріспе                                                                                                                        3

1 Атомдар құрылысы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі           4

2 Химиялық байланыс                                                                                              6

3 Химиялық термодинамика және термохимия                                                     8

4 Химиялық реакциялардың жылдамдығы және химиялық тепе-теңдік          13

5 Ерітінділер. Ерітінділердің концентрациясы                                                    16

6 Ерітінділердің электролиттік диссоциациясы және тұздар гидролизі      19

7 Тотығу-тотықсыздану реакциялары                                                                   22

8 Электродтық потенциалдар және ЭҚК                                                              24

9 Электролиз                                                                                                            28

10 Металдардың коррозиясы. Металдарды коррозиядан қорғау тәсілдері       32

11 Тапсырма нұсқалары                                                                                          36

Әдебиеттер тізімі                                                                                                     39

 

 

2011 ж. қосымша жоспары, реті   10  .