ЖЫЛУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ НЕГІЗДЕРІ

 

Курстық жобаны орындауға әдістемелік нұсқаулар

 (электр энергетика мамандығының барлық оқыту түрлері студенттері үшін)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2005

ҚҰРАСТЫРҒАН: Р. Ш. Оспанова. Жылумен қамтамасыз ету негіздері. Курстық жобаны орындауға әдістемелік нұсқаулар (электр энергетика мамандығының барлық оқыту түрлері студенттері үшін). – Алматы: АЭжБИ, 2005. – 20 б.

 

 

Келтірілген әдістемелік нұсқаулар М. И. Пактың құрастырушымен жазылған қайта жөнделген және толықтырылған басылуы. Әдістемелік нұсқауларда тапсырмалардың 25 варианттары келтірілген. Одан басқа жылулық жүктеме есептің негізі, ЖЭО-ның негізгі жабдықтарының таңдауы, талаптар мен ұсынулар берілген.

Без. 3, кесте. 4, библиогр. – 11 атау.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пікір жазушы: тех. ғыл. канд., доц., ТЭУ кафедра меңгерушісі А.А.Кибарин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының 2005 жылғы жоспары бойынша басылды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Алматы энергетика және байланыс институты, 2005 ж.

Мазмұны

 

Алғы сөз ............................................................................................................................ 4

 

1 тапсырма ........................................................................................................................ 4

 

2 Алдыңғы теориялық жағдай

 

2.1 Ренкин циклы ................................................................................................... 5

2.2 ТЭЦ-тің принципиалдық жылулық сұлбасы ................................................ 6

 

3 Курстық жобаның орындалуы үшін әдістемелік нұсқаулар

 

3.1 Берілген ауданның жылулық жүктемесін анықтауы .................................... 8

3.1.1 Жылытуға қажетті жылу шығыны .............................................................. 8

3.1.2 Желдетуге қажетті жылу шығыны .............................................................. 8

3.1.3 Өндірістік жылубөлу және жылужұту ........................................................ 9

3.1.4 Ыстық сумен қамтамасыз етуге қажетті жылу шығыны .......................... 9

3.1.5 Күңгірт жылуландыру жүктемесі .............................................................. 10

3.1.6 Жылуды пайдаланудың жылдық графигі ................................................. 10

 

3.2 ЖЭО-ның негізгі жабдықтардың таңдауы

3.2.1 Турбиналардың таңдауы ............................................................................ 11

3.2.2 Энергетикалық бу қазандардың таңдауы ................................................. 13

3.2.3 Шектік су ысытқыш қазандардың таңдауы ............................................. 13

 

3.3 Тораптық сорғыштардың таңдауы ............................................................... 14

 

3.4 ЖЭО-ның техника-экономикалық көрсеткіштер және шартты отынның шығыны ... 14

 

Қосымша А ..................................................................................................................... 16

 

Әдебиеттер тізімі ........................................................................................................... 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Алғы сөз

 

Курстық жоба «Жылумен қамтамасыз ету негіздері» теориялық курсында алынған білімді бекіту, әрі тереңдету және есеп дағдысын алу үшін арналған. Курстық жобаны жасау үшін жылутехниканың, энергетикалық жабдықтардың және жылумен қамтамасыз ету теоретикалық негіздерін терең оқу керек.

Курстық жобаға жылыту, желдету, технологиялық мұқтаждардың жылулық шығының және техника-экономикалық көрсеткіштермен шартты отынның шығынының есептері және негізгімен қосалқы жабдықтардың таңдалуы кіреді.

Есептердің тәртібін, нәтижелерін, жабдықтардың таңдау дәлелдеулерін 16-20 беттік түсіндірме хатқа келтіру керек. Одан басқа ЖЭО-ның және жылу тұтынушы қосылудың принципиалдық сұлбаларды А – 3 және А – 4 форматтарға салу керек.

Жылыту, желдету, технологиялық мұқтаждардың жылулық шығының есептегенде және жылуды пайдаланудың жылдық графигін құру үшін компьютерлік MS-DOS Lab.ex.1 мазмұнын қолдану керек.

 

1 Курстық жобаның тапсырмалары

 

ЖЭО-ның жылулық жүктемелерін есептеу үшін, негізінен қосалқы жабдықтарды таңдау, техника-экономикалық көрсеткіштерді анықтау үшін мынандай мәндер беріледі:

а) халық саны, М×103, адам;

б) бір тұрғынға келетін үй көлемі, Vн = 55 м3/адам;

в) бір тұрғынға келетін қоғамдық үй көлемі, Vо = 12 м3/адам;

г) сыртқы ауаның температуралары:

1) есептік жылытуға қажетті t, °С;

2) орташа ең суық айда t, °С;

3) орташа жылыту кезеңінде t, °С;

4) есептік желдетуге қажетті t, °С;

5) жылыту кезеніндегі ұзақтығы Zо, тәу.;

д) өндірістік сипаттамалары:

1) пештердің белгіленген қуаты Pуст, МВт;

2) өндіріске келіп түскен материал Gм, кг/с;

3) өндіріске беретін бу шығыны Дп, т/ч;

4) қайтаратын конденсаттың үлесі d, %;

5) өндірістік ғимараттың көлемі Vн∙106, м3;

е) жылумен жабдықтау жүйесінің сипаттамалары:

1) жұпты варианттар – ашық;

2) тақты варианттар – жабық;

3) алатын жерлерде ыстық су температурасы tг = 60°С;

4) салқын су температурасы қыста/жазда tх = 5/15°С;

5) тура және кері магистралдағының ыстық су температурасы 150/70°С.

Барлық тапсырмалардың варианттары А1 – А4 кестелерде берілген.

 

 

2 Алдыңғы теориялық жағдай

 

2.1 Ренкин циклы

 

Ең жеңіл бу турбиналық қондырғының теориялық циклы Ренкин циклы деп аталады. Жұмыстық дене ретінде су буы пайдаланады (қаныққан немесе қанықпаған түрінде), ал қозғалытқыш ретінде электргенератормен байланысқан бу турбинасы қолданылады.

«Стационарлық турбогенераторларды жетек ету турбиналары» ГОСТ 3618-82 бойынша турбиналардың мынандай түрлері өндіріледі:

К – конденсациялық турбина;

П – жылуландыру өндіріске буды бөліп алатын турбинасы;

Т – жылуландыру жылытуға буды бөліп алатын турбинасы;

ПТ – жылуландыру өндіріске және жылытуға буды бөліп алатын турбинасы;

Р – қарсы қысымды турбина;

ПР – жылуландыру қарсы қысымды өндіріске буды бөліп алатын турбинасы;

ТР – жылуландыру қарсы қысымды жылытуға буды бөліп алатын турбинасы.

Ренкин циклының тиімділігін көбейту үшін циклдың ішінде жылулықтың қайта өндіру (регенерация) пайдаланады. Регенерация деп пайдаланылған будың жылуын денеге беруі аталады. Сол құбылысты өткізу үшін циклдың ішінде жылу алу және жылу беру температуралық шарттарды бірдей тілімдері болуы керек. Регенерацияның нәтижесінде отынның меншікті шығыны төмендейді.

Термодинамикалық регенеративтік ТЭЦ циклы тек қана шартты түрде бейнеленеді.

 

                     Т

                                                                              Р1

                                                      К                 1

                                                                                  Р2

 

                                            5                    6   

                                        4                                2          Р3

                                        3

                                  4′       

                                3′                                      2′  

                                                  qрег      

                                                                                                  S

                                   а                                   б   

 

2.1 – сурет. Жылуландыру циклының түрі

Р1 – қазанның қысымы;

Р2 – ТЭЦ конденсатордың қысымы;

Р3 – КЭС конденсатордың қысымы;

О – регенерацияға алатын бу;

1-2′-3′ – 4′-5-6-1 – КЭС-тың регенеративтік циклы;

1-2-3 – 4-5-6-1 – ТЭЦ-тың регенеративтік циклы.

 

Ренкин циклының талдауы негізгі жылулық шығындар (52-55%) конденсатордың ішінде болуын көрсетеді. Себебі пайдаланылған будың бу түзу жылуы салдатқыш сумен әкетіледі және температурасы аз болғандықтан (~ 20°С, қанығу қысымы ~ 4 кПа, қанығу температурасы ~ 29°С), еш жерде пайдаланылмайды. КЭС циклға сәйкес жылулық шығыны 2′-б-а-3′-2′ ауданға тең. Өйткені КЭС-тың ПӘК-і (пайдалы әсер коэффициенті) 45-47% аспайды.

Салқындатқыш судың температуралық потенциалын жоғарлату үшін, пайдаланылған будың температурасын, яғни конденсатордың қысымын (Р3) жоғарлату керек, мысалы, Р2-ге дейін. Сол кезде турбинаның пайдалы жұмысы төмендейді (1-2′-3′-4′-5-6-1 ауданнан 1-2-3-4-5-6-1 ауданға дейін), бірақ пайдаланылған қалдық жылулық жылуландыру жүктемені қамтамасыз етеді. Сондықтан алғашқы жылулықтың пайдалану дәрежесі ТЭЦ циклдарда бірталай көтеріледі, және ПӘК-і 70-75% болды.

 

2.2 ТЭЦ-тың принципиалдық жылулық сұлбасы (ПЖС)

 

Жылулық суда ПТУ термодинамикалық циклдың нақтылы түрін көрсетеді.

ПЖС – бұл барлық негізгі жылулық жабдықтары (бу қазаны, турбина, конденсатор, деаэратор, жылуалмасқыштар, негізгі сорғыштар және т.б.), олардың құбырларын, негізгі жылутасығыштардың ағындарын үстірт көрсетуі. Бұл сұлбада резивтік және біртипті жабдықтар, көмекші жабдықтар және құбырлар, дубль құбырлар көрсетілмейді. Барлық орнатылған арматуралардың негізгілерін көрсетеді.

Өндірістік және жылыту жүктемелерімен ТЭЦ-терде екі немесе үш типті бір-бірімен байланған жылуландыру турбиналары қойылады. Өндірістік буды бөліп алу құбырлары, үстеме қорек судың құбырлары, қоректік судың құбырлары бірлестірілген болады. Тораптық су жылытқыштар әрбір турбинаға дербес қойылады, ал тораптық судың тура және қайта келетін магистральдары және су ысытқыш қазандары бірыңғай болады.

ТЭЦ-тің регенерация жүйесінің жеті ысытқыштары болады. ПВД-ан конденсат каскад арқылы бу қазандарының деаэраторына ағып келіп қосылады. ПНД – 4-тен ПНД – 5-ке конденсат каскад арқылы құйылады, ПНД – 5-тен және ПНД – 6-дан сорғыштармен негізгі конденсат құбырға беріледі, және ПНД – 7-ден конденсат тура конденсаторға ағып келіп қосылады.

ТЭЦ-тің сұлбасы екі сатылы үрлеу судың жылуын кеңейткіш арқылы пайдаға асыру құбылысты қамтиды. Екінші рет болған бу кеңейткіштен сұлбаның қысымы бірдей жабдықтарына қосылады. Тораптық қондырғыда сапалық реттеу болғандықтан сатылы су ысыту (тораптық судың шығыны тұрақты болатын кезде) құбылыс пайдаланады. Тораптық су ысытқыштардан кейін конденсаттың құйылысы температуралары бірдей болатын негізгі конденсат құбырлардың нүктелеріне дербес ұйымдастырылған болады. Сыртқы ауаның температурасы t дейін төмендегенде, тораптық судың су ысытқыш қазандарда жылыту мүмкіндігі бар.

Келтірілген принципиалдық жылулық сұлба – типтік. Нақтылы ТЭЦ-терде сұлбаның бөлек элементтері түрлендіруі мүмкін.

 

                          

                      2                                3                       4                5

                       

 

                        

                            1                                                                                               10

 

 

8                     17                                                                                6

 

                                                                                                               12  

 

                                                                                        14

 

                                                   15                        15                                11   

 

8                                                                                                                               13

 

 

                               7

 

     9            16                                                                                                    12

 

 

2.2 – сурет. ТЭЦ-тің принципиалдық жылулық сұлбасы

 

1 – бу қазаны, 2 – бу аса қыздырғыш, 3 – ЦВД, 4 – ЦСД, 5 – ЦНД, 6 – конденсатор, 7 – деаэратор, 8 – үрлеу судың кеңейткіші, 9 – үрлеу судың суытқышы, 10 – су ысытатын қазан, 11 – тораптық жылытқыш, 12 – тораптық сорғыш, 13 – тораптық тұтынушы, 14 – конденсаттық сорғыш, 15 – ПНД, 16 – қоректік судың сорғышы, 17 – ПВД.

3 Курстық жобаның орындалуы үшін әдістемелік нұсқаулар

 

3.1 Берілген ауданның жылулық жүктемесін анықтау

 

Күңгірт жылуландырулық жүктемеге (QТ∑) тұрғын, қоғамдық, өндірістік ғимараттарды жылыту, қоғамдық және өндірістік ғимараттарды желдету, тұрғын және ғимараттарды ыстық сумен қамтамасыз ету және өндірістік бумен қамтамасыздандыру жылу шығындары кіреді.

Есептеу төрт режимдежүргізіледі:

- 1 режим – t, °С сәйкес болып шығады;

- 2 режим – t, °С;

- 3 режим – t, °С;

- 4 режим – жазғы режим (жылыту және желдету жүктемелері жоқ).

 

3.1.1 Жылытуға қажетті жылу шығыны

 

Q0 = q0 ∙ V ∙ (tвн - tн) ∙ (1 + k), Вт,                                       (1)

 

мұнда q0 – ғимараттардың жылулық сипаты, Вт/м3∙К:

                   өндірістік ғимарат үшін – вариант арқылы;

                   тұрғын және қоғамдық ғимарат үшін:

                   кірпіштен салынған – 0,41 - 0,52;

                   темір-бетоннан салынған – 0,47 - 0,58;

                   ағаштан салынған – 0,35 - 0,47;

            V – ғимараттардың толық көлемі, м3;

                   өндірістік ғимарат үшін – вариант арқылы:

                   тұрғын ғимарат үшін – Vж = vж ∙ М;

                   қоғамдық ғимарат үшін – Vобщ = vобщ ∙ М;

            tвн – ішкі ауаның температурасы, °С:

                   өндірістік ғимарат үшін – 14 - 16;

                   тұрғын ғимарат үшін – 18 - 20;

                   қоғамдық ғимарат үшін – 16 - 18;

            tн – әр режим бойынша сыртқы ауаның температурасы, °С;

            k – сіңірілу коэффициенті:

                  тұрғын ғимарат үшін – 0,03;

                  қоғамдық ғимарат үшін – 0,06;

                  өндірістік ғимарат үшін – 0,25 - 0,3.

 

3.1.2 Желдетуге қажетті жылу шығыны

 

Qв = qв ∙ V ∙ (tвн – tн), Вт,                                              (2)

 

мұнда qв – ғимараттардың желдету сипаты, Вт/м3∙К:

                   өндірістік ғимарат үшін – вариант арқылы;

                   қоғамдық ғимарат үшін – 0,235;

            tн – сыртқы ауаның температурасы (t °С, t °С, t °С).

 

3.1.3 Өндірістік жылубөлу және жылужұту

 

Өндірістік жұмыс істейтін пештер (электр, термиялық, домендық және т.б.), жарықтандыру, салқындайтын қыздырылған заттар, жұмыс істейтін адамдар және тағы басқалардан жылулық бөлінеді. Есепті оңайлату үшін тек қана пештердің жылубөлуін анықтаймыз

 

Qпечи = Pуст ∙ Ф ∙ Н,                                                   (3)

 

мұнда Руст – пештердің белгіленген қуаты – вариант арқылы;

           Ф – пештерден қоршаған ауаға жылубөлу үлесі:

                  электр пеш үшін – 0,7;

                  басқаларға – 0,4 - 0,6;

           Н – бірмезгілдік коэффициенті: 0,7 - 0,8.

 

Цехтарға келіп түскен суық материалдарды жылытуға қажетті жылу шығыны

 

Qм = Gм ∙ см ∙ (tк - tн), Вт,                                              (4)

 

мұнда Gм – өндіріске келіп түскен материал саны – вариант арқылы;

            см – материалдың жылу сыйымдылығы: 0,46 - 0,53 кДж/кг∙К;

            tк – жылынған материалдың температурасы, оны ішкі ауаның температурасына тең деп алуға болады;

            tн – салқын материалдың температурасы, оны сыртқы ауаның температурасына тең деп алуға болады: (t °С, t °С, t °С).

 

3.1.4 Ыстық сумен қамтамасыз етуге қажетті жылу шығыны

 

Q = хн ∙ хс ∙ М ∙ а ∙ с ∙ (tг - tх) / 86400, Вт,                             (5)

 

мұнда хн – апталық бірқалыпсыздық коэффициенті, 1,2 деп алынады;

            хс – күндік бірқалыпсыздық коэффициенті, 1,7 - 2,0 деп алынады;

            а – бір тұрғын тәуелділігіне пайдаланатын ыстық су нормасы:

                 тұрғын ғимарат үшін – 110 кг/сут.чел;

                 қоғамдық ғимарат үшін – 30 кг/сут.чел;

            с – судың жылусыйымдылығы – 4,19 кДж/кг∙К.

 

Үй-жай ғимараттарды ыстық сумен қамтамасыз ету жылы шығыны

 

Q = М ∙ 0,28, Вт,                                                   (6)

 

мұнда 0,28 кВт/чел – бір тұрғын пайдаланатын жылу нормасы.

 

Онда ыстық сумен қамтамасыз етуге жылулық жүктеме

 

Qгв = Q + Q + Q, Вт.                                            (7)

 

3.1.5 Берілген ауданға қажетті күңгірт жылуландыру жүктемесі

 

QТ∑ = Q + Q + Q + Q + Q + Q – Q + Q, МВт.              (8)

 

3.1.6 Жылуды пайдаланудың жылдық графигі

 

Бұл график ЖЭО-ның жабдықтарын тиімді пайдалану режимін өңдеу үшін, тораптық судың пайдалы температурасын таңдап алу үшін, жылумен жабдықтау жүйесінің жұмыс ұзындығын әр бір режимге сәйкес, жылу беру графигін реттеу, қажетті отын мөлшерін анықтау үшін қолданады.

Графикті құру үшін берілген ауданға жылулық жүктеме (1 – 8) және климаттық жағдай (А2 кесте) қажетті.

Жылдық жылу пайдалану графигі екі бөлімнен тұрады. Графиктің сол жағына абсцисса бойынша сыртқы ауаның температурасы белгіленеді, оң жағына белгілі температуралардың ұзақтығы, ал ордината бойынша жылулық жүктемелері орналасады.

Графиктің түрі 3.1 – суретте келтірілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   QТ∑, МВт

 

 

 

 

 

 


                                 9

                                                         

                                                   6    

 

                                                   5

                                                         

                                                4              1  

                                                         

                                     7                  

                                      8                

                                                             2   

                                                             3

  tн, °С   +8   t         t      t                 t  Zt  Zt                 Zt              Z0         Z, с

 

3.1 – сурет. Жылдық жылу пайдалану графигі

 

Мұнда: 1 – ыстық сумен жабдықтау; 2 – материалдар жылыту; 3 – пештерден жылубөлу; 4 – тұрғын жылыту; 5 - өндіріс жылыту; 6 – қоғамдық жылыту; 7 - өндірістік желдету; 8 – қоғамдық желдету; 9 – күңгірт жылулық жүктеме.

 

3.2 ЖЭО-ның негізгі жабдықтардың таңдауы

 

3.2.1 Турбиналардың таңдалуы

 

Жылуландыру турбиналары 3-ші режиммен таңдалынады, яғни таңдалған турбиналардың жылуландыруды бөліп алу қуаты сыртқы ауаның орташа температурасына t°С сәйкес жылулық жүктемеге тең болуы керек. Егер жылулық жүктеме артса, яғни сыртқы ауаның температурасы төмендеп кетсе, онда ЖЭО-ның жұмысына су ысытқыш қазандар қосылады.

Жылуландыру турбиналар ПТ жылуландыруды бөліп алумен бірге өндірістік бөліп алу қамтамасыз етеді. Сондықтан берілген бу шығынына қарап, алдымен ПТ турбиналарды таңдап, сосын таңдалған турбинаның жылуландыру қуатын тексеру керек.

Егер, Q < Q болса, онда Т турбиналарды қосу керек.

Егер, Q > Q болса, онда ПТ турбиналардың саны азайып, ал жетпеген өндірістік бу жүктемені Р турбинамен жабдықтайды.

Екінші вариант болуы мүмкін. Өндірістік мұқтаждарды Р турбинамен, ал жылуландыру жүктемені Т турбинамен жабдықтайды.

Бірақ, қандай вариант болмасын, өткір будың қысымы бірдей болуы керек.

 

ПТ турбиналардың саны

 

nПТ = Д / Д, шт.,                                                  (9)

 

мұнда Д – өндірістік бу шығыны, т/ч, вариант арқылы;

           Д – таңдалған ПТ турбиналардың өндірістік отборлардың бу шығыны, т/ч.

 

Турбиналардың сипаттары [4] келтірілген.

 

Таңдап алған ПТ турбиналардың өндірістік жылу қуатын конденсат қайтару үлесін есінде сақтап дәлдеп белгілеу керек

 

Q = Д ∙ (iП – іК) ∙ (1 – 0,01∙d), кВт,                                (10)

 

мұнда іП, іК – будың және конденсаттың энтальпиялары. Бу мен конденсаттың энтальпиялары өндірістік бөліп алудың қысымына лайық қанығу күйінде алынады [7].

 

Жылуландыру жылу қуаты таңдалған ПТ турбинаның

 

Q = Д ∙ (іП – іК), кВт,                                           (11)

 

мұнда іП, іК – бу мен конденсаттың энтальпиялары, жылуландыруды бөліп алу қысымына лайық қанығу күйінде алынады [7];

             Д - ПТ турбинаның жылуландыру бу шығыны, т/ч.

 

Онда таңдалған ПТ турбиналардың қондырылған қуаты

 

Q = Q ∙ nПТ, кВт.                                              (12)

 

Бұл шаманы Q мен салыстыру керек.

Т турбиналардың таңдауы ПТ турбиналар сияқты анықталады.

 

3.2.2 Энергетикалық бу қазандардың таңдауы

 

Енді таңдалған ПТ және Т турбиналардың қондырылған өткір будың шығыны

 

ДТУ = nПТ ∙ Д + nТ ∙ Д, т/ч,                                         (13)

 

мұнда nПТ, nТ – ПТ және Т турбиналардың саны;

           Д, Д - қондырылған номиналдық өткір будың шығыны, т/ч.

 

Онда таңдалған ПТ және Т турбиналардың қондырылған жылулық қуаты

 

QТУ = ДТУ ∙ (іПП – іПВ), МВт,                                         (14)

 

мұнда іПП – қатты қыздырылған өткір будың энтальпиясы, қысымына және температкрасына лайық алынады [7]. Қоректік судың энтальпиясы: іПВ = tПВ ∙ сСУ.

 

Қазандардың саны, егер біреу жұмыстан шығып кетсе, 2-ші режимнің Q жылулық жүктемесін қамсыздандыру керек.

 

3.2.3 Шектік су ысытқыш қазандардың таңдауы

 

Су ысытқыш қазандар барлық турбиналардың қондырылған қуаттардың мүмкіндіктері толық пайдаланатын болса, сонда ғана жұмысқа қосылады.

Таңдалған турбиналардың толық қондырылған қуаттары

 

Q = Q + Q.                                                 (15)

 

Таңдалған Т турбиналардың жылуландыру қуаты ПТ турбиналарда сияқты анықталады (11–12), тек қана бумен конденсаттың энтальпиялары жылуландыруды бөліп алу қысымына сәйкес алынады.

 

Егер Q тек қана 3-ші режимдік жылулық жүктемесін қаптаса, онда

 

QПВК = Q - Q,                                                  (16)

 

егер Q тіпті 2-ші режимдік жылулық жүктемесін қаптаса, онда

 

QПВК = Q - Q.                                                  (17)

 

3.3 Тораптық сорғыштардың таңдауы

 

Тораптық сорғыштар арын және шығын арқылы таңдаланады. Сорғыштың біреу істемей қалса, онда қалғандары есептік су шығынының 70% қамтамасыз ету керек. Сорғыштардың минималдық саны – 2.

Бұл жобада арынның есебі жасалмайды, оны 10 – 20 бар арасында алуға болады. Ескерту: 1 м су бағ. = 10 Па; 1 бар = 105 Па.

Орталық сапалық реттеу кезде тура және қарсы магистралдағы тораптық судың шығыны әрқашан тұрақты болады. Жабық жылумен жабдықтау жүйесінде тек қана судың жылыстауы, ал ашық жүйесінде жылу мен жабдықтың ыстық су шығыны толтырылады.

Максималды тораптық судың шығыны максималды жылуландыру қуатымен және 150 – 70 градустық температуралық графигімен анықталады

 

Gсет. = Q / с ∙ (τ1 – τ2), кг/с.                                         (18)

 

Тораптық сорғыштың өнімділігі

 

Gнас. = 3,6 ∙ Gсет., м3/час.                                            (19)

 

Тораптық сорғыштардың сипаттары [4] келтірілген.

 

3.4 ЖЭО-ның техника-экономикалық көрсеткіштері және шартты отынның шығыны

 

Таңдалған турбиналардың толық жылуландыру қондырылған (номиналдық) қуаты (өндірістік және жылуландыруды отборлар бөліп алу арқылы):

 

Q = Q + Q, МВт,                                            (20)

 

мұнда Q, Q - 10-ші және 15-ші теңдеумен анықталған.

 

Су ысытқыш қазандардың толық жылулық қуатын біле тұра, жылуландыру коэффициенті былай анықталады

 

α = Q / Q = Q / Q + QПВК,                                (21)

 

мұнда Q – ЖЭО-ның максималды қондырылған (номиналды) жылуландыру қуаты.

 

Жылуландыру коэффициентінің оптималды мағынасы ақиқат шындықта 0,5 – 0,8 арасында өзгереді. Ол өсіп кетеді, егер өсіп кетсе отынның бағасы, будың бастапқы параметрлері, ыстық сумен жабдықтаудың үлесі төмендейді, егер өсіп кетсе тораптық беруші құбырдағы судың температурасы, меншікті өндіріске жұмсалған капитал.

 

ЖЭО-ның әрекет коэффициенті (КПД)

 

ηТУ = WЭ / QТУ,                                                    (22)

 

мұнда WЭ – электрлік номиналдық ЖЭО-ның қуаты, МВт.

 

Шартты отынның шығыны

 

В = Q / Q, кг/с,                                              (23)

 

мұнда Q - шартты отынның төменгі жану жылулығы: 29,33 МДж/кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А қосымшасы

 

А1 – кесте

 

Вариант-тар

Өндіріс түрлері

Ғимарат көлемі, 106 м3

Жылыту сипаты

Желдету сипаты

1

Чугунолитейное

3

0,35

1,28

2

Стателетейное

4

0,3

1,12

3

Мелнолитейное

0,6

0,47

2,8

4

Термическое

0,8

0,4

1,52

5

Кузнечное

2,7

0,33

0,7

6

Механосборочное

3,7

0,52

0,29

7

Механическое

0,55

0,65

0,47

8

Слесарное

5,5

0,47

0,17

9

Деревообделочное

0,3

0,69

0,66

10

Цех металлопокрытий

5

0,45

0,61

11

Цех гальванический

0,22

0,69

4,7

12

Ремонтные цеха

6

0,67

0,23

13

Локомотивное депо

0,7

0,75

0,35

14

Слесарный цех

0,5

0,73

0,7

15

Токарный цех

0,5

0,7

0,68

16

Кузнечный цех

3,2

0,35

0,7

17

Слесарное

4,2

0,53

0,26

18

Мебельный цех

0,55

0,64

0,58

19

Гальванический цех

0,7

0,64

3,45

20

Ремонтные цеха

1,6

0,58

0,53

21

Локомотивное депо

0,4

0,81

0,47

22

Термический цех

1,1

0,35

1,4

23

Кузнечный цех

0,7

0,47

0,35

24

Чугунолитейный цех

3,3

0,29

1,17

25

Прокатный цех

5,1

0,25

0,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А2 – кесте

 

Вариант-тар

Өндіріс бу шығыны, т/сағ

Конденсат қайтару, %

Адам саны, мың адам

Қондыр. қуаты, МВт

Материал шығыны, кг/сек

1

300

61

200

131,5

920

2

110

75

160

114

450

3

150

67

75

116

540

4

240

58

80

115

500

5

255

55

95

123

670

6

170

65

125

132

900

7

155

52

80

137

410

8

90

59

115

139,5

480

9

95

66

80

133,4

940

10

160

80

55

134,5

570

11

290

63

250

126

630

12

150

65

130

138

730

13

220

64

150

140

830

14

230

66

100

100

930

15

270

62

90

111

560

16

190

68

25

118

660

17

140

70

160

107

760

18

100

53

230

106

860

19

80

54

170

105

710

20

175

55

110

143

610

21

280

56

165

122

510

22

130

57

260

118

410

23

200

58

275

162

480

24

115

59

150

133

580

25

250

60

210

155

633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А3 – кесте

 

Вариант-тар

Қалалар

Жылы ту кезеңі, күн

Сыртқы ауаның температурасы

жылыту үшін

желдету үшін

жылыту орташасы

салқын айдың

1

Архангельск

251

-32

-19

-4,7

-12,5

2

Астрахань

172

-22

-8

-1,6

-6,8

3

Брянск

206

-24

-13

-2,6

-8,5

4

Вильнюс

194

-23

-9

-0,9

-5,5

5

Казань

218

-30

-18

-5,7

-13,5

6

Киев

187

-21

-10

-1,1

-5,9

7

Кишинев

166

-15

-7

0,6

-3,5

8

Ленинград

219

-25

-11

-2,2

-7,9

9

Львов

183

-19

-7

0,3

-3,9

10

Минск

203

-25

-10

-1,2

-6,9

11

Москва

205

-25

-14

-3,2

-9,4

12

Одесса

165

-17

-6

1

-2,5

13

Н. Новгород

218

-30

-16

-4,7

-12

14

Рига

205

-20

-9

-0,6

-5

15

Р.-на-Дону

175

-22

-8

-1,1

-5,7

16

Рязань

212

-27

-16

-4,2

-11,1

17

Свердловск

228

-31

-20

-6,4

-15,3

18

Таллинн

221

-21

-9

-0,8

-5,5

19

Самара

206

-27

-18

-6,1

-13,8

20

Ульяновск

213

-31

-10

-5,7

-13,8

21

Курск

198

-24

-14

-3

-8,6

22

Махачкала

151

-14

-2

2,6

-0,4

23

Орск

204

-29

-21

-7,9

-16,4

24

Пенза

206

-27

-17

-5,1

-12,1

25

Пермь

226

-34

-20

-6,4

15,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А4 – кесте

 

Вар-иан-ттар

Қалалар

Сыртқы ауаның температурасы

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

8

1

Архангельск

1

10

48

150

380

820

1580

2670

4300

6024

2

Астрахань

 

 

3

32

114

291

601

1238

2460

4128

3

Брянск

 

 

2

17

89

356

870

1730

3210

4950

4

Вильнюс

 

 

 

3

23

130

415

1040

2930

4650

5

Казань

 

1

20

117

328

790

1520

2480

3800

5230

6

Киев

 

 

1

5

36

165

502

1128

2352

4484

7

Кишинев

 

 

 

 

2

46

226

615

2140

3980

8

Ленинград

 

 

 

21

83

273

708

1533

2878

5240

9

Львов

 

 

 

1

7

40

210

705

2260

4400

10

Минск

 

 

4

19

71

232

635

1344

2745

4860

11

Москва

 

3

15

47

172

418

905

1734

3033

4910

12

Одесса

 

 

 

 

5

26

156

544

1950

3960

13

Н. Новгород

 

2

25

99

281

685

1350

2320

3820

5230

14

Рига

 

 

 

2

17

94

362

935

2880

4920

15

Р.-на-Дону

 

 

 

5

41

178

494

1130

2720

4200

16

Рязань

 

 

1

13

58

187

540

1170

2080

3620

17

Свердловск

1

11

54

198

494

1070

1980

3020

4000

5470

18

Таллинн

 

 

 

1

19

136

453

1138

2439

5300

19

Самара

 

1

10

114

400

890

1490

2360

3780

4950

20

Ульяновск

 

 

12

94

330

800

1560

2420

3660

5110

21

Курск

 

 

3

15

97

343

872

1740

3260

4750

22

Махачкала

 

 

 

 

3

18

72

260

1030

3620

23

Орск

 

3

30

202

620

1250

2010

2760

3900

4890

24

Пенза

 

2

11

55

232

670

1420

2390

3670

4950

25

Пермь

3

15

75

220

504

1050

1840

2850

4080

5420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі

 

1. СНиП РК 4.02-05-2001. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Комитет по делам строительства Министерства экономики и торговли РК. – Астана, 2002.

2. СНиП РК 2.04-01-2001. Строительная климатология. Комитет по делам строительства Министерства экономики и торговли РК. – Астана, 2002. 

3. Теплотехнический справочник. Под редакцией В. Н. Юренева и П. Д. Лебедева. Т.1 и 2. – Москва: «Энергия», 1975.

4. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. – Москва: «МЭИ», 2001.

5. Бордюков А. П., Гинзбург-Шик Л. Д. Тепломеханическое оборудование ТЭЦ. – Москва: «Энергия», 1978.

6. Андрющенко А. И. и др. Теплофикационные установки и их использование. – Москва: «Высшая школа», 1989.

7. Ривкин С. Л., Александров А. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. – Москва: «Энергоатомиздат», 1980.

8. Сафонов А. П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям. – Москва: «Энергоатомиздат», 1985.

9. Соловьев Ю. П. Проектирование теплоснабжающих установок промышленных предприятий. – Москва: «Энергия», 1978.

10. Арсеньев Г. В. и др. Тепловое оборудование и тепловые сети. – Москва: «Энергоатомиздат», 1988.

11. Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции. – Москва: «Энергоатомиздат», 1987.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі жоспар 2005 ж., реті ______

 

 

 

 

Рамзия Шамильевна Оспановна

 

 

 

 

 

ЖЫЛУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ НЕГІЗДЕРІ

 

Курстық жобаны орындауға әдістемелік нұсқаулар

 (электр энергетика мамандығының барлық оқыту түрлері студенттері үшін)  

 

 

 

 

 

 

Редакторы Ж. А. Байбураева

 

 

 

 

 

 

Басуға қол қойылды ___.___.___.                        Қалпы    60х84   1/16

Таралымы                 50                экз.                   Баспаханалық қағаз  №1

Көлемі          оқу есепті баспа табақ.                   Тапсырма ____. Бағасы   42   тг.

 

 

 

 

 

 

 

Алматы энергетика және байланыс институтының

көшірмелі-көбейткіш бюросы


480013 Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 126 үй