Коммерциялық емес акционерлік қоғам
Алматы энергетика және байланысуниверситеті
Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы

ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ НЕГІЗДЕРІ
Есептеу-сызба  жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар
(5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы үшін)

Алматы 2014

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Г.Р.Бергенжанова., Д.С.Даркенбаева. Жылумен жабдықтау негіздері. 5В071800 – Электр энергетикасы мамандықтары бакалаврының студенттері үшін есептеу-сызба  жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау. -  Алматы: АЭжБУ, 2014. -   27 б.

Бұл әдістемеде оқу жоспары бойынша көзделген үш дана есептеу-сызба жұмыстарына тапсырмалар берілген. Есептеу-сызба жұмыстарында  жылу электр стансасын әртүрлі климаттық аймақтарда жобалау мәселесі шешіледі. Есептеу-сызба жұмысында қолданушылардың жылулық жүктемелері есептеліп, жыл бойлық жылулық жүктемелер сұлбасы бейнеленеді және  жылу электр стансасының негізгі және қосалқы қондырғылары іріктеліп анықталады.   

Без.3, кесте.10, әдеб.көрсеткіші. - 12 атау.

 Пікір беруші: аға оқытушы Курпенов Б.Қ.

 «Алматы энергетика және байланыс університеті» коммерциялық емес акционерлік қоғам 2014 ж. қосымша жоспары бойынша басылады.

© «Алматы энергетика және байланыс університеті» КЕАҚ, 2014 ж.

Кіріспе

Өндірістік ауданды жылумен жабдықтау бойынша ЕСЖ 5В071800 – электр энергетикасы мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған. Жұмыста өндірістік ауданды жылумен жабдықтаудың негізгі мәселелері анықталады. Мысалы, тұрғын ауданды және өндірістік кәсіпорынды жылу, желдету және ыстық сумен қамтамасыз етуге жұмсалатын жылу ағыны есептеледі, жылулық жүктеменің температуралық графигі тұрғызылады. Есептік сызба жұмысы «Жылумен жабдықтау негіздері» курсынан алған білімді жетілдіру үшін, ЖЭО-ң негізгі жабдықтарын таңдағанда және жобалағанда есептеу жүргізуді игеру үшін, кәсіпорындарды жылумен жабдықтау жүйесін жобалау үшін, қандайда бір өндірістің технологиялық жылу шығындарын анықтай алу үшін студенттің теория жүзінде алған білімдерін нығайтуға арналған.

Бұл әдістемелік нұсқауда тақырып бойынша ЕСЖ орындау үшін  бастапқы берілген шамалар келтірілген, жұмыстың мазмұны, құрамы, көлемі  және оны рәсімдеу бойынша қойылатын талаптар жазылған, әрі қолданылатын әдебиеттер тізімі келтірілген.

Осы әдістемелік нұсқауда «Жылумен жабдықтау негіздері» пәні көлемінде қарастырылатын № 1, 2, 3 - ші есептеу-сызба жұмыстары біріктіріліп, төменде көрсетілген тақырыптар бойынша тізбектей орындалады. Сондықтан үш жұмысты бір-бірінен ажыратпай біртұтас мағынада қарастырамыз.

1  Есептеу-сызба жұмысы бойынша жалпы мағлұмат

1.1 ЕСЖ құрамы мен көлемі

ЕСЖ көлемі 20 – 30 бетті құрайтын есептеу-түсініктемелік хаттама мен  3 бет сұлбадан тұрады.

Есептеу-түсініктемелік хаттама келесі бөлімдерді қамтиды:

- бастапқы берілген шамалар;

- жылумен жабдықтау жүйесінің сипаттамасы;

- жылулық жүктемелерді анықтау;

- жылу көзінің жылу дайындайтын негізгі қондырғыларын таңдау;

- энергетикалық қазанда жағылатын табиғи отын шығынын есептеу;

- негізгі және қосалқы қондырғылардың жұмыс істеу принципінің сипаттамасын жазу.

Жұмысты орындау барысындағы барлық есептеулерге түсініктемелер жазылуы және әдебиеттерге сілтеме жасалуы керек, әрі барлық есептеулер СИ бірлігінде орындалады. Есептеу-түсініктемелік хаттаманың соңында қолданылған әдебиеттер тізімі мен мазмұны жазылады. 

ЕСЖ орындалатын сұбалар:

- А3 миллиметрлік форматта сыртқы ортаның температурасы мен оның ұзақтығына тәуелді жылу шығынының сұлбасы;

- А4 миллиметрлік форматта ай бойынша жылу тұтынудың жылдық сұлбасы;

- А1 форматта жылу көзінің қағидалық жылулық сызбасы.

1.2   ЕСЖ рәсімдеуге қойылатын талаптар

Есептеу-түсініктемелік хаттаманың тексті 297х210 мм форматта жазу қағазына жоғарғы және төменгі шетінен –20 мм, сол жағынан – 30 мм, оң жағынан – 10 мм қалдырыла отырып рәсімделеді. Хаттамада АЭжБУ фирмалық стандартында келтірілген рамкалар қойылады.

Есептеу-түсініктемелік хаттамада барлық есептеулер мен теңдеулер толық жазылуы керек, теңдеудің құраушыларына анықтамалар келтірілу керек. Шамалардың барлығының өлшем бірліктері жазылуы керек.      

Барлық кестелердің реттік номерлері мен аталуы жазылу керек. Барлық сұлбалардың реттік номерлері мен аталуы жазылу керек. 

1.3 Бастапқы берілген шамалар

ЕСЖ нұсқаулықта берілген тапсырмаларға сәйкесті орындалады. ЕСЖ орындаудағы нұсқа номері сынақ кітапшасының соңғы екі цифрасы (1.1 кестені қара) арқылы анықталады. Мысалы, сынақ кітапшасының номері 197026, сәйкесінше нұсқа - 2.

1.1  к е с т е  – Нұсқа номерін таңдау

Сынақ кітапшасының соңғысының алдындағы цифрасы

Сынақ кітапшасының соңғы цифрасы

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

3

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

4

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

11

25

24

23

22

21

20

19

18

17

7

12

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8

13

7

6

5

4

3

2

1

25

24

9

14

15

16

17

18

20

21

20

22

23


1.2 к е с т е – ЕСЖ бастапқы берілетін шамалары

Нұсқа  №

ЖЭО

жобаланатын аймақ

Халықтың тығыздығы

Р, адамга

Тұрғын үйдің жалпы ауданы

fобщ, м2адам

Тәулігіне 1 адамға кететін ыстық су нормасы

а, лтәулік

Квартал саны

Кварталдар ауданы

Тұрғын үйдің биіктігі

Ғимараттың

сипаттамасы

Өнеркәсіпке берілетін бу   шығыны

Dп, т/сағ

ηoi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Архан-гельск

400

18

115

 ЫСЖ бар

1, 6, 9

5

1 - 2

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

160

0,85

500

2, 5, 4

15

3 - 4

450

3, 7, 8

10

3 - 4

550

10, 11

28

1 - 2

2

Киев

800

20

110

ЫСЖ бар ҚҒҚ ескергенде

1, 5, 6

25

1 - 2

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескергенде

380

0,64

300

2, 4, 7

11

5, әрі одан көп

500

3, 8, 9

16

3 - 4

3

Брянск

350

18

105

ЫСЖ жоқ ҚҒҚ ескергенде

1, 2, 3

23

5, әрі одан көп

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

450

0,80

800

4, 5, 6, 7, 8, 9,

25

3 - 4

4

Орал

500

20

100

ЫСЖ бар

1, 4,8

16

5, әрі одан көп

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

350

0,69

450

11, 12

18

1 - 2

500

2, 5, 9

18

5, әрі одан көп

450

3, 6, 7, 10, 13

9

5, әрі одан көп

1. 2 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Астрахань

550

20

95

ЫСЖ бар ҚҒҚ ескергенде

1, 2, 10

5

3 - 4

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескергенде

350

0,68

6, 7, 9

15

1 - 2

3, 4, 5, 8, 14

20

5, әрі одан көп

10, 11

28

3 - 4

12, 13

8

5, әрі одан көп

6

Актөбе

Волгоград

1050

18

90

ЫСЖ жоқ ҚҒҚ ескергенде

1, 3, 9

5

3 - 4

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

290

0,66

200

8, 5, 4

18

5, әрі одан көп

455

6, 7, 2

10

3 - 4

7

Барнаул

870

18

85

ЫСЖ бар

2, 6, 9

25

5, әрі одан көп

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

164

0,74

700

7, 5, 4

15

1 - 2

710

3, 1, 8

10

3 - 4

8

Самарканд

Иваново

670

20

80

ЫСЖ бар ҚҒҚ ескергенде

4, 6, 9

5

5, әрі одан көп

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

300

0,76

2, 5, 1

15

3 - 4

10, 11

28

3 - 4

3, 7, 8

8

5, әрі одан көп

9

Семей

1200

18

75

ЫСЖ бар

1, 5, 9

5

3 - 4

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескергенде

500

0,71

300

2, 6, 4

15

1 - 2

250

3, 7, 8

10

5, әрі одан көп

1. 2 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Баку

Самара

355

18

70

ЫСЖ бар

1, 3, 2

5

1 - 2

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

165

0,86

990

5, 4, 6, 7, 8, 9

15

5, әрі одан көп

11

Уфа

466

18

120

ЫСЖ жоқ ҚҒҚ ескергенде

7, 8, 6, 12, 13

7

5, әрі одан көп

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

303

0,68

770

2, 5, 4

12

3 - 4

890

1, 3, 9, 10, 11

10

5, әрі одан көп

12

Алматы

Махачкала

2010

20

115

ЫСЖ бар

1, 3, 6

5

3 - 4

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

290

0,79

350

2, 5, 4, 7, 8, 9

14

5, әрі одан көп

13

Томск

1200

18

110

ЫСЖ бар ҚҒҚ ескергенде

1, 6, 8

9

3 - 4

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

455

0,80

400

2, 5, 4

15

1 - 2

350

3, 7, 9, 10, 11

18

5, әрі одан көп

14

Омск

450

20

105

ЫСЖ бар

1, 3, 5

13

3 - 4

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескергенде

300

0,66

550

2, 6, 4, 7, 8, 9

15

5, әрі одан көп

15

Тобольск

620

18

110

ЫСЖ бар ҚҒҚ ескергенде

1, 4, 9

5

3 - 4

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

502

0,74

400

2, 5, 3

25

1 - 2

550

6, 7, 8, 10, 11

20

5, әрі одан көп

16

Ташкент

1500

18

100

ЫСЖ бар

1, 6, 3

8

5, әрі одан көп

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

383

0,64

200

2, 5, 4

25

3 - 4

1. 2 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

Казань

900

18

95

ЫСЖ бар

1, 3

5

5, әрі одан көп

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

165

0,70

400

2, 5, 4

25

1 - 2

18

Минусинск

Челябинск

800

18

90

ЫСЖ бар ҚҒҚ  ескергенде

1, 6, 9

12

5, әрі одан көп

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескергенде

502

0,89

300

2, 5, 4

28

5, әрі одан көп

456

3, 7, 8

20

1 - 2

19

Қарағанды

880

18

85

ЫСЖ бар

1, 6, 3

9

3 - 4

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

160

0,68

6665

2, 5, 4, 7, 8, 9

21

5, әрі одан көп

20

Қостанай

Орынбор

980

18

80

ЫСЖ бар ҚҒҚ  ескергенде

1, 6, 10

11, 12

9

5, әрі одан көп

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

356

0,79

450

2, 5, 4

21

3 - 4

300

3, 7, 8

20

3 - 4

400

13, 14, 9, 15

15

5, әрі одан көп

21

Одесса

870

18

75

ЫСЖ бар ҚҒҚ  ескергенде

1, 2, 9, 14

12

5, әрі одан көп

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескергенде

438

0,78

6, 5, 4

23

3 - 4

3, 7, 8

20

1 - 2

10, 11 12, 13

15

5, әрі одан көп

15, 16

21

3 - 4

1. 2 кестенің соңы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

Саратов

780

18

70

ЫСЖ жоқ

ҚҒҚ ескергенде

1, 5, 9

25

3 - 4

1985 ж кейін жаңа типтік жоба бойынша

692

0,65

365

2, 6, 4

18

1 - 2

297

3, 7, 8,

10, 13

10

5, әрі одан көп

679

11, 12

15

3 - 4

23

Тбилиси

Златоуст

1260

18

100

ЫСЖ бар ҚҒҚ

ескергенде

2, 9, 14

24

3 - 4

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

720

0,82

3, 7, 13

20

3 - 4

1, 6, 12, 15, 16

7

5, әрі одан көп

4, 8, 11

12

1 - 2

5, 9, 10, 17, 18

20

5, әрі одан көп

24

Минск

Пермь

1350

18

105

ЫСЖ бар ҚҒҚ ескергенде

1, 6, 9

9

5, әрі одан көп

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескергенде

299

0,72

2, 5, 4

15

3 - 4

3, 7, 8

20

1 - 2

1, 6, 9

5

3 - 4

25

Москва

2025

18

105

ЫСЖ бар

2, 5, 4

25

5, әрі одан көп

1985 ж дейін энергия үнемдеуші шараларды ескермегенде

510

0,74

455

1, 6, 9

5

3 - 4

2. №1 Есептеу-сызба жұмысы

Тақырыбы:  жылулық жүктемені анықтау

№1 Есептеу-сызба жұмысының мақсаты: берілген аудан үшін  жылулық жүктемелерді  есептеу әдістерін және олардың жылдық, әрі ай бойынша тұрғызылатын сұлбаларын орындауды игеру.

2.1 №1 есептеу – сызба жұмысының тапсырмасы

Нұсқа бойынша берілген әрбір ауданның әр кварталдары үшін жылулық жүктемелерді анықтау керек. Анықталған жылулық жүктеме бойынша жылулық жүктеменің жылдық сұлбасы мен ай бойынша жылу тұтынудың жылдық сұлбасын тұрғызу қажет.

2.2   №1 есептеу – сызба жұмысын орындауға нұсқау

2.2.1 Жылуландыру, желдету және ыстық сумен қамдауға қажетті жылу шығынын анықтау

Жылуландыру Qomax, желдету Qvmax және ыстық сумен қамдауға Qhmax қажетті максималды жылу шығынын жобаға сәйкес таңдау керек. Егер оның шамасы берілмесе, онда осы жүктемелерге кететін жылу шығыны келесі теңдеулер арқылы анықталады.

Тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін жылуландыруға қажетті максималды жылу шығыны

 

                                  .                                          (1)

Тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін желдетуге қажетті максималды жылу шығыны

                                .                                              (2)   

Барлық ғимараттар үшін ыстық сумен жабдықтауға қажетті максималды жылу шығыны

                                   ,                                               (3)                                         

мұндағы      , - жылуландыруға кететін меншікті жылу шығыны (№1, №5 қосымшалардан ғимараттың түріне байланысты анықталады);

 - ыстық сумен жабдықтауға кететін меншікті жылу шығыны (№4 қосымшадан анықталады);

 - қоғамдық ғимараттарда жылуландыруға кететін жылу шығынын ескеретін коэффициент, егер нақты шамасы берілмесе  = 0.25;

 - қоғамдық ғимараттарда желдетуге кететін жылу шығынын ескеретін коэффициент, егер нақты шамасы берілмесе : 1985 ж. дейін салынған  ғимараттар үшін - 0.4, 1985 ж. кейін  салынған  ғимараттар үшін - 0.6;

- тұрғын кварталдағы жылытылатын ғимараттың жалпы ауданы, , келесі теңдеу арқылы анықталады:

                                                 ,                                                    (4)

мұндағы - тұрғын ғимараттағы бір адамға қажетті аудан, ;  - кварталдағы тұрғындар саны, ол:

,

Мұндағы - есептелетін квартал ауданы, , - кварталдағы тұрғындар тығыздығы, .

Өндірістік кәсіпорындар үшін технологияға қажетті жылу шығыны:

                                           , Вт.                                         (5)

Мұндағы һТ және һок бу және конденсат энтальпиясы, олар һТ=2686 кДж/кг және һок= 439 кДж/кг тең. Сонда ЖЭО алынатын қосынды жылулық жүктеме мынағын тең:

                                               .                                                (6)

Жылуландыру маусымындағы орташа сағаттық жылу шығыны жылуландыруға:

                                                                                                                             (7)

желдетуге:

                                                                        .                                                    (8)

Жазғы маусымдағы ыстық суға кететін жылу шығыны:

                                       ,                                       (9)        

мұндағы  - жылытылатын ғимараттың ішкі ауасының орташа  температурасы (№6 қосымшадан алынады);

 - жылуландырудың басталуындағы ауаның орташа температурасы 8оС;

- жылуландыру үшін сыртқы ауаның орташа есептік температурасы, ;

 - желдету үшін сыртқы ауаның орташа есептік температурасы, ;

tc – жылуландыру кезеңіндегі суық су температурасы 5оС;

tsc – жазғы маусымдағы суық су температурасы 15оС;

- жаз кезінде ыстық судың орташа шығынының өзгеруін ескеретін коэффициент – 0,8;

, - шамалары нақты бір қала үшін климаттық берілген шама болып табылады (№1 қосымшадан алынады).        

2.2.2    Жылулық жүктеменің жылдық сызбасын тұрғызу.

Сызба А3 форматта миллиметрлік қағазға салынады. Ордината өсіне масштаб бойынша  Q, МВт, жылулық жүктеме салынады, ал абцисса өсінің: оң жағына , сағ, уақыт (уақыт масштабы: I мм-50 сағат); сол жағына   tрн -дан tв =200 С-қа дейін сыртқы ортаның температурасы салынады. 

Жылуландыру мен желдетуге кететін жылу шығынының сағаттық сұлбасын тұрғызу үшін жылу ағынының екі мәнін қолдану жеткілікті: сыртқы ауаның температурасы tн= +8оС бойынша анықталған максималды Qomax және Qvmax.  Ыстық сумен жабдықтауға қажетті орташа сағаттық жылу  шығыны екі маусым үшін есептеледі – жылуландыру және жаз маусымы үшін. Ыстық сумен жабдықтауға қажетті орташа сағаттық жылу  шығынының сұлбасы сыртқы ортаның температурасына тәуелді емес, сондықтан түзу сызық түрінде салынады, ол  жылуландыру периоды үшін абсцисса өсіне  параллель  ординатамен және жаз маусымы үшін  ординатамен салынады.

Жылу тұтынудың әртүрлі жүктемелерін және оның қосындысын Qå ордината өсіне енгіземіз, абсцисса өсінің оң жағына берілген қала бойынша сыртқы ортаның температураларының мәндерін, ал сол жағына сол температуралардың сағаттық ұзақтығын енгіземіз ( 2.1 суретті қара).

2.1 сурет  – Жылулық жүктеменің жылдық сұлбасы

Айлар бойынша тұрғызылатын жылдық сұлбаны тұрғызу үшін, №3 қосымшадан сыртқы ортаның орташа сағаттық температураларын қолдана отырып, әр айдағы жылуландыру мен желдетуге және ыстық сумен жабдықтауға кететін жылу шығынын анықтаймыз. Жылуландыру периодындағы әр ай үшін қосынды жылу шығыны жылуландыруға, желдетуге және ыстық сумен жабдықтауға кететін жылу шығынының қосындысы бойынша алынады. 

Жаз маусымы үшін (болғанда) қосынды жылу шығыны берілген периодтағы ыстық сумен жабдықтауға қажетті орташа сағаттық жылу шығынына Q shm тең болады. Мысалы қаңтар айы үшін:

, МВт;

, МВт;

QяΣ = Qяо + Qяv + Qhm, МВт.

Осыған сәйкесті басқа айлардың жылулық жүктемелерін есептеп 2.1 кестеге енгізесің. Сол бойынша сұлбасын тұрғызасың  (2.2 суретті қара).

2.1 к е с т е – Бір жылдағы айлар бойынша жылудың орташа сағаттық шығыны

Ай бойынша орташа сағаттық жылу шығыны

Сыртқы ауаның орташа айлық температурасы

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

МВт

2.2 сурет – Ай бойынша жылу тұтынудың жылдық сұлбасы

3  №2 Есептеу-сызба жұмысы

Тақырыбы: ЖЭО-ң негізгі қондырғыларын таңдау

 

№2 Есептеу-сызба жұмысының мақсаты: берілген аудан үшін  қосынды жылулық жүктеменің шамасы арқылы осындай мөлшерде жылуды өндіріп беретін қондырғыларды таңдай білу және оның техникалық экономикалық тиімділігін есептеуді игеру.

3.1 №2 есептеу – сызба жұмысының тапсырмасы

Барлық аудандар үшін анықталған қосынды жылулық жүктеме бойынша өндірістік және жылуландырулық турбиналарды, қазандық қондырғыларды таңдау және сол таңдалған қондырғыларды сипаттау керек, сонымен қатар техникалық экономикалық тиімділікті есептеу қажет.

3.2 №2 есептеу – сызба жұмысын орындауға нұсқау

3.2.1 Бу шығырларын таңдау.

ЖЭО-ң негізгі қондырғыларына бу шығырлары, энергетикалық қазандар, шың су қыздырғыш қазандары жатады.

ЖЭО-ң негізгі қондырғылары қосынды жылулық жүктеме бойынша таңдалынады. Кітаптарда жылуландыруға бу бөлетін шығырдан алынатын алымдардағы бу шығыны немесе жылу шығыны беріледі. Бұл жұмыста шығыр қондырғысын таңдау үшін жылу мөлшерін алымдардан алынған будың эквиваленттік мөлшеріне аударуымыз керек.

Есепті жүргізу үшін жылуландыруға арналған алымдардағы қысым мен температураның мөлшерін шамамен  PT=0,12 МПа және t=1050С деп аламыз. Содан кейін осы шамалар арқылы су және су буының сипаттамалары жазылған кестеден бу және конденсат қажырынын табамыз, олар һТ=2686 кДж/кг және һок= 439 кДж/кг тең. Содан кейін бу шығынын анықтаймыз:

                        n    , кг/с ,                                            (10)

мұндағы - қосынды жылулық жүктеме,  кВт; n=0,98- қыздырғыш ПӘК-і.       

ЖЭО-ң жылуландыру жүйесіне жылу беруге арналған қондырғыларының түрлері мен жалпы қуатын, әрбір берілген ықшамаудандардың жылулық жүктемесіне байланысты анықтаймыз.  

Шығырды таңдағанда, берілген Dn, т/сағ, өндіріске жұмсалған бу шығынының мәнін қолданамыз. Бірінші  ПТ типті шығырды, содан кейін Р типті, содан кейін Т типті шығыр таңдалынады. ПТ типті шығыр, өндіріске беретін бір жыл бойғы бу жүктемесін қамтамасыз ету керек.  Р және Т типті шығырлар қалған жетпеген жүктеменің орнын толтыру үшін таңдалынады. Шығырды таңдау үшін қосымшаның 6-шы кестесінің мәліметтерін қолданған жөн.

Шығырды таңдауға келесі  мысалды қарастырайық.   - жылулық жүктемесінің мәні есептеулерден 210 МВт-қа тең деп қабылданады. Осы жылулық жүктемені бу  шығырдың жылулық бу алымынан алынған бумен жабады. Яғни (10) формуласын қолданып, өнеркәсіптік ауданды жылуландыруға қажет бу  шығыны   т/сағ. екені анықталады. Ал кәсіпорынға қажет бу шығынының мәні  1.1-ші кестеден анықталады, мысалы т/сағ болсын. Қосымшаның 6-ші кестесінен ПТ-- ЛМЗ бу шығырын таңдалық. Мұндай шығырдың өндірістік П және жылулық Т бу алымдары бар (себебі маркасы – ПТ). Номиналдық электрлік қуаты 60 МВт, максималдық қуаты 75 МВт,  қысымы 9 МПа, температурасы 5350С аса қызған бумен жұмыс жасайды. Шығырға берілетін бу мөлшері 390 т/сағ.

Жоғарғы қысымды цилиндрінде – 3 бу алымы, төменгі қысымды цилиндрінде 4 бу алымы бар.

Кестеден жылулық алымынан бу берген жағдайда, оның өндірістік бу алымынан 165 т/сағ буды кәсіпорынға алу мүмкін екенін көреміз. Тапсырма бойынша 160 т/сағ бу қажет болса, ол сол мөлшерде буды алуға мүмкіндік береді. Турбинаның жылулық бу алымынан кестедегі мәлімет бойынша  т/сағ бу алуға  болады. Ал біздің тапсырмада өнеркәсіптік аудан үшін қажет бу мөлшері т/сағ. Осы бу шығыры  бере алмайтын  т/сағ буды басқа шығырдан алуға әрекеттенеміз. Қосымшаның 6-ші кестесінен  ондай бу шығыры  Т-25-90 ТМЗ екенін анықтаймыз. Шығырдың номиналдық электрлік қуаты 25 МВт,   қысымы 9 МПа, температурасы 5350С аса қызған бумен жұмыс жасайды. Шығырға берілетін бу мөлшері 130 т/сағ.  Жылулық бу алымынан 92 т/сағ бу алуға болады. Егер осындай үш дана 3 Т-25-90 ТМЗ бірдей шығырлар таңдалса, олардың беретін қосынды бу мөлшері  т/сағ болады.

Сонымен бізге ауданды жылуландыруға қажет бу мөлшері т/сағ осы  Т-25-90 шығырлар есебінен толық теңгеріледі. Осындай екі әртүрлі маркалы шығырларды таңдағанда, олардың бірдей параметрлердегі бумен жұмыс жасайтынын ескердік.

Егер шығырдың маркасында екі түрлі қуат берілсе, онда максималды қуатты қолданамыз, мысалы Т-250/300-240, ЖЭО-ң келтірілген қуатының орнына максималды қуат жазылады. Осындай қондырғылардың жұмыстық қуаты және ЖЭО жобалаудағы электр энергиясын өндіру жылулық жүктеменің сызбағы бойынша анықталады.  Қысқы мерзімдерде максималды электр қуатын қолдана алмаймыз, өйткені соның салдарынан қондырғы істен шығуы мүмкін.

3.2.2 Энергетикалық қазандық қондырғыларды таңдау.

Орнатылатын қазандардың қуаты мен саны қалалық аудандарда және кәсіпорындарда қолданылатын жылу жүктемесіне байланысты таңдалынады. Таңдап алынған шығыр сипаттамасына байланысты таза будың қосынды шығыны мен бу сипаттамалары анықталады. Будың сипаттамалары мен шығынына байланысты қазандардың саны мен бу өндірулігін анықтаймыз. 

Қазандық қондырғыларды таңдағанда, оның қуатын асыра алу керек, себебі қуаты ең үлкен қазан істен шыққан жағдайда қалған таңдалынып алынған қазандар жылытуға, желдетуге, ыстық сумен жабдықтауға қажетті жылу шығындарының орнын толтыруы қажет.

Блокқа шығырмен қоса орналастырылатын қазанның бу өндірулігі шығыр арқылы алынатын өткір будың мөлшеріне байланысты таңдалынады және де ЖЭО-ң өзіндік қажеттіліктері мен 15% қорды қамтамасыз ете алуы керек. 7-ші кестеде әртүрлі қазан агрегаттарының маркалары және олар өндіретін будың параметрлері сипатталған. Бұл жұмыста қазандардың санын турбина санымен тең етіп таңдауға болады. 

Қазандық қондырғыны таңдау үшін жоғарыда қарастырылған мысалды еске түсірейік. Жылу электр орталығына төрт шығыр тағайындадық. Олар: ПТ-- ЛМЗ – 1 дана; Т-25-90 – 3 дана. Шығырларға қажет қосынды бу мөлшерін анықтаймыз: т/сағ. ЖЭО-ның өз қажеттіліктеріне тиісті 15% қорды қамтамасыз ету үшін  т/сағ бу керек. Мұндай мөлшердегі аса қызған будың параметрлері, яғни қысымы МПа, температурасы  5350С  болуы қажет. Қосымшаның 7-ші кестесінен осы мысалда көрсетілген талаптарға жауап беретін,  Е-220-100 бу қазанының 4- данасын таңдаймыз. Сонда төрт Е-220-100 бу қазандары бір мезгілде  т/сағ., қосынды бу мөлшерін өндіреді. Сонымен шығырларға қажет бу мөлшерін осы қазандар толық қамтамасыз етеді.

3.2.3 Энергетикалық қазанда   жағылатын табиғи отын шығынын есептеу.

Қазан қондырғысында пайдалы қолданылған жылудың ошақтан берілген барлық жылу мөлшеріне қатынасы қондырғының жылулық тиімділігін анықтайды және оның пайдалы әсер коэффициенті деп аталады.

Қазан қондырғының брутто және нетто пайдалы әсер коэффициенттерін анықтауға болады. Брутто пайдалы әсер коэффициенті қазан қондырғысының өз басының мұқтаждарына кеткен энергия шығындарын ескермейді (қоректік су сорғысының, үрлегіш – түтін сорғыштың, отынды ұсатуға, қызу беттерін үрлеуге және т.б.), сондықтан келесі түрде анықталады:

                                        ,                                      (11)

мұндағы  - табиғи отын шығыны, кг/с;

қазан қондырғысында пайдалы шығындалған жылу, ;

- 1 кг қатты немесе сұйық отынды жаққанда бөлінетін толық жылу, . Есептік-сызба жұмысы үшін =  деп қабылданады.

Енді осы теңдеуден қазан қондырғысында жағылатын сағаттық отын шығынын да анықтауға болады

                                  ,                                                  (12)

мұндағы - қазанда пайдалы қолданылған жылу мөлшері. Бу өндіруші қазандарда пайдалы жылуды келесі формула бойынша анықтайды:

                           ,                               (13)

мұндағы қазанның  бу өндірулігі немесе қазан  өндіретін аса                                       қызған будың массалық шығыны, кг/с;

- аса қызған будың қажыры (37-бет), -қоректік судың қажыры (11-бет) және - қазандық судың қажырлары (17-бет), кДж/кг, [3]-ші әдебиеттің арнайы кестелерінен таңдап алынған шығыр сипаттамасы бойынша (Р, МПа; t, 0С) анықталады;

- қазанды үздіксіз үрлеу үшін шығындалған бу мөлшері, ол 35% - ды құрайды.

Механикалық кем жану салдарынан қондырғыға берілген отынның барлығы толығымен жанып кетеді деп айтуға болмайды. Сондықтан бір сағат бойы отын жанғанда бөлінетін газдар көлемі толық жанумен салыстырғанда біраз кем болады. Жану өнімдері көлемі мен қажырын отынның 1кг (1м3) үшін есептегендіктен, механикалық кем жануды ескеру үшін ошаққа берілген отын мөлшері сәл азырақ деп саналады және жылулық есептеулерде сағаттық есептелген отын шығынын қолданады:

                              .                                                       (14)

   

Табиғи отын шығынын анықтау үшін қосымшаның  4-ші кестесінде берілген отын түрі мен сипаттамалары және қазан қондырғысының параметрлері қолданылады.

А қосымшасы

А.1 к е с т е - Қалалардың климаттық сипаттамалары

Қала

Жылуландыру периоды

Жазда

Ұзақтығы

n, тәу

Ауа температурасы,

Ауа температурасы,0С

Жобалау үшін есептік

Жылуландыру

периодағы орташа

Ең суық айдағы орташа

Ең ыстық айдағы орташа

Ең ыстық айдағы 13 сағаттағы орташа

Жылуландыру

 tнро

желдету

tнрв

1

2

3

4

5

6

7

8

Архангельск

251

-32

-19

-4,7

-12,5

+15,6

-

Астрахань

172

-22

-8

1,6

-6,8

+25,3

+29,3

Барнаул

219

-39

-23

-8,3

-17,7

+19,7

+24,0

Брянск

-

-

-

2

17

89

356

Волгоград

182

-22

-13

-3,4

-9,2

+24,2

+28,6

Иваново

217

-28

-16

-4,4

-11,8

+17,4

+22,5

Казань

218

-30

-18

-5,7

-13,5

+19,0

+24,0

Киев

187

-21

-10

-1,1

-5,9

+19,8

-

Карағанды

212

-32

-20

-7,5

-15,1

+20,3

+25,1

Москва

205

-25

-14

-3,2

-9,4

+19,8

+21,6

Одесса

165

-17

-6

+1,0

-2,5

+22,2

-

Самара

206

-27

-18

-6,1

-13,8

+20,7

+24,2

Саратов

198

-25

-16

-5,0

-11,9

+22,1

+25,7

Семей

202

-38

-21

-8,0

-16,2

+22,2

-

Орал

199

-30

-18

-6,5

-14,2

+22,6

+28,4

Уфа

211

-29

-19

-6,4

-14,1

+19,3

+23,4

Ташкент

130

-15

-6

+2,4

-0,9

+26,9

+33,3

Томск

234

-40

-25

-8,8

-19,2

+18,1

+22,5

Тобольск

229

-36

-22

-7,0

-18,5

+18,0

+21,6

Махачкала

151

-14

-2

+2,6

-0,4

+24,7

-

Челябинск

216

-29

-20

-7,1

-15,5

+18,8

+22,8

Омск

220

-37

-23

-7,7

-19,2

+18,3

+23,0

Орынбор

201

-29

-20

-8,1

-14,8

+21,9

+26,9

Златоуст

232

-30

-20

-6,6

-15,4

+16,4

+20,6

Пермь

226

-34

-20

-6,4

-15,1

+18,1

+21,8

А.2 к е с т е - Жылуландыру периодындағы сыртқы ортаның орташа тәулікті температурасындағы сағаттар саны

Қала

 

Сыртқы ауа температурасы,

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

+8

Архангельск

-

1

10

48

150

380

820

1580

2670

4300

6024

Астрахань

-

-

-

3

32

114

291

601

1238

2460

4128

Барнаул

-

12

52

170

415

792

1430

2260

3120

4130

5250

Брянск

-

-

-

2

17

89

356

870

1730

3210

4950

Волгоград

-

-

-

1

13

126

420

930

1650

3100

4368

Иваново

-

-

5

42

102

275

635

1300

2070

3800

5210

Казань

-

-

1

20

117

328

790

1520

2480

3800

5230

Киев

-

-

-

1

5

36

165

502

1128

2352

4484

Қарағанды

-

3

35

109

276

584

1070

1870

2820

4020

5080

Москва

-

-

3

15

47

172

418

905

1734

3033

4910

Одесса

-

-

-

-

-

5

26

156

544

1950

3960

Самара

-

-

1

10

114

400

890

1490

2360

3780

4950

Саратов

-

-

-

2

38

232

665

1320

2200

2570

4780

Семей

-

6

49

130

320

692

1280

2000

2860

3860

4850

Орал

-

-

2

17

98

362

855

1570

2380

3620

4770

Уфа

-

-

5

40

160

436

980

1780

2770

3900

5060

Ташкент

-

-

-

-

-

7

54

178

459

1206

3120

Томск

3

17

82

228

500

932

1600

2500

3360

4400

5600

Тобольск

-

6

43

158

386

820

1500

2360

3290

4070

5500

Махачкала

-

-

-

-

-

3

18

72

260

1030

3620

Челябинск

-

-

7

39

166

520

1110

1950

2980

3920

5180

Орынбор

-

-

5

35

166

500

1060

1810

2640

3770

4820

Омск

-

6

64

195

485

950

1660

2480

3310

4250

5280

Златоуст

-

-

5

48

190

490

1100

2050

3060

4200

5560

Пермь

-

3

15

75

220

504

1050

1840

2850

4080

5420

А.3 к е с т е - Сыртқы ауаның орташа айлық температуралары

Қала

Ауаның орташа айлық температурасы, С

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоксан

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Архангельск

+8,1

+1,4

-4,5

-9,81

-12,5

-12,0

-8,0

-0,6

+5,6

+12,3

Астрахань

+17,3

+9,8

+2,1

-3,5

-6,8

-5,8

+0,1

+9,6

+17,8

+22,8

Барнаул

+10,8

+2,6

-8,2

-15,2

-17,7

-16,3

-9,5

+1,8

+11,3

+17,4

Брянск

+11,4

+5,1

-0,8

-6,0

-8,5

-8,3

-3,6

+5,2

+12,6

+16,6

Волгоград

+16,1

+7,8

0,0

-6,1

-9,2

-8,7

-2,3

+8,3

+16,7

+21,6

Иваново

+9,6

+3,1

-3,5

-9,3

-11,8

-11,3

-6,2

+2,8

+10,6

+15,2

Киев

+13,9

+7,5

+1,2

-3,5

-5,9

-5,2

-0,4

+7,5

+14,7

+17,8

Казань

+10,7

+3,2

-4,7

-11,0

-13,5

-12,9

-7,0

+3,3

+12,1

+16,9

Караганда

+11,7

+2,8

-7,0

-13,3

-15,1

-14,5

-8,7

+3,0

+12,4

+17,9

Москва

+11,7

+5,0

-1,6

-6,9

-9,4

-8,5

-3,6

+4,9

+12,9

+17,0

Одесса

+16,9

+11,4

+5,3

+0,2

-2,5

-2,0

+2,0

+8,2

+15,0

+19,4

Самара

+12,4

+4,2

-4,1

-10,7

-13,8

-13,0

-6,8

+4,6

+14,0

+18,7

Саратов

+14,1

+5,7

-2,4

-8,7

-11,9

-11,3

-5,2

+5,8

+15,1

+20,0

Семей

+13,4

+4,6

-6,4

-13,5

-16,2

-15,4

-8,5

+4,5

+14,1

+20,0

Орал

+13,7

+5,1

-3,6

-10,6

-14,2

-13,8

-7,3

+5,5

+14,9

+20,2

Уфа

+11,4

+3,0

-5,5

-11,9

-14,1

-13,4

-6,7

+4,0

+12,8

+17,7

Ташкент

+19,4

+12,6

+6,4

+1,6

-0,9

+2,0

+7,6

+14,4

+20,0

+24,7

Тобольск

+9,5

+0,8

-9,3

-16,4

-18,5

-16,1

-9,2

+1,3

+9,1

+15,8

Томск

+9,2

+0,9

-10,4

-17,5

-19,2

-16,7

-10,1

-0,1

+8,6

+15,3

Челябинск

+10,8

+2,4

-6,4

-13,0

-15,5

-14,3

-7,9

+3,1

+11,9

+17,3

Махачкала

+19,3

+13,6

+7,0

+2,3

-0,4

+0,1

+3,4

+9,2

+16,3

+21,5

Омск

+10,4

+1,4

-8,9

-16,5

-19,2

-17,8

-11,8

+1,3

+10,7

+16,6

Орынбор

+13,3

+4,6

-4,4

-11,5

-14,8

-14,2

-7,7

+4,7

+14,7

+19,8

Пермь

+9,4

+1,6

-6,6

-12,9

-15,1

-13,4

-7,2

+2,6

+10,2

+16,0

Златоуст

+8,4

+0,9

-7,5

-13,5

-15,4

-13,8

-8,0

+1,8

+9,8

+14,8

А.4 к е с т е - Ыстық сумен жабдықтауға кететін меншікті орташа жылу шығыны q h

Жылуландыру периодындағы су шығынының  орташа  нормалық шығыны, л

Бір адам үшін, Вт,

Ыстық сумен жабдықтауы (ЫСЖ) бар

ЫСЖ бар қоғамдық ғимараттарда қолдануды ескергенде

ЫСЖ жоқ қоғамдық ғимараттарда қолдануды ескергенде

85

247

320

73

90

259

332

73

105

305

376

73

115

334

407

73

Тұрғын үйдің қабаттары

Ғимараттың сипаттамасы

Жылуландыруды жобалау үшін сыртқы ауаның есептік температурасы t o, oC

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

-55

1985 ж. дейін салынған үйлер үшін

 1 - 2

Энергия үнемдеуші шараларды енгізуді ескермегенде

148

154

160

205

213

230

234

237

242

255

271

 3 - 4

95

102

109

117

126

134

144

150

160

169

179

5 және көп

65

70

77

79

86

88

98

102

109

115

122

 1 - 2

Энергия үнемдеуші шараларды енгізуді ескергенде

147

153

160

194

201

218

222

225

230

242

257

 3 - 4

90

97

103

111

119

128

137

140

152

160

171

 5 және көп

65

69

73

75

82

88

92

96

103

109

116

1985 ж. кейін салынған үйлер үшін

 1 - 2

Жаңа типтік жоспарлау бойынша

145

152

159

166

173

177

180

187

194

200

208

 3 - 4

74

80

86

91

97

101

103

109

116

123

130

 5 және көп

65

67

70

73

81

87

87

95

100

102

108

А.5 к е с т е - Тұрғын ғимаратты жылуландырудағы максималды меншікті жылу шығыны q o, Вт

А.6 к е с т е - Қуаты N≥25000кВт стационарлы жылуфизикалық турбиналардың маркалары мен негізгі параметрлері

Турбина-лардың типі

Белгіленуі

Шығарған зауыт

Электр қуаты, кВт

Бастапқы параметрлері:

Қысымы, МПа;

Температу-расы,0С

өткір будың номинал шығыны, т/сағ

Реттелетін алымдардың қысымы, МПа

Алымдардағы бу шығыны, т/сағ

Қорек су температурасы, 0С

Регенеративті қыздырғыштар саны

Салқындатқыш су температурасы,   0С

Цилиндрлер

саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Жылулан-дырулық алымы бар шықтық

Т-25-90

ТМЗ

9; 535

130

0,07-0,25

92

225

20

1

Т--130

ТМЗ

13; 565

256

0,05-0,20

0,06-0,25

180

230

20

2

Т--130-2

ТМЗ

13; 565

460

0,05-0,20

0,06-0,25

310

230

20

3

Т--130

ТМЗ

13; 565

745

0,05-0,20

0,06-0,30

520

232

20

3

Т--130

ЛМЗ

13; 560/565

628

0,05-0,15

0,06-0,20

465

232

20

3

Т--240

ТМЗ

24; 560/565

905

0,05-0,20

0,06-0,20

645

265

20

4

А.6 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Жылулан-дырулық және өндірістік алымдары бар шықтық

ПТ-25-

КТЗ

9; 535

157

0,8-1,3-жоғарғы

0,07-0,25-төменгі

-жоғарғы

-төменгі

215

-

1

ПТ--

ЛМЗ

9; 535

390

1,0-1,6-жоғарғы

0,07-0,25-төменгі

-жоғарғы

-төменгі

230

-

2

ПТ--

ЛМЗ

13; 565

350

1,0-1,6-жоғарғы

0,07-0,25-төменгі

-жоғарғы

-төменгі

230

-

2

ПТ--

ТМЗ

13; 565

274

0,5-1,0-жоғарғы

0,05-0,20-төменгі

-жоғарғы

-төменгі

230

-

2

ПТ--

ЛМЗ

13; 555

450

1,0-1,8-жоғарғы

0,035-0,25-төменгі

-жоғарғы

-төменгі

230

-

2

ПТ--

ТМЗ

13; 565

738

1,2-1,8-жоғарғы

0,04-0,12;

0,09-0,25-төменгі

230

-

2

Ескерту! 1. Алымы-номинал, бөлімі-максимал электр қуаты. 2. Алымы-номинал режим, бөлімі-екінші алым жабық болғанда берілген алым бойынша өтетін будың максимал шығыны.  3. Алымы-ТҚҚ саны, бөлімі-ЖҚҚ саны

А.7 к е с т е - Бу қазандарының сипаттамалары

Бу қазанының түрі және үлгісі

,

т/сағ

,

бар

,

0C

,

0C

,бр %

1

2

3

4

5

6

Пп-950-255-2(П-39-2)

950

255

545

265

91,8

Пп-1650-255(П-57-1)

1650

255

545

277

92

Пп-1650-255(П-57-1)

1650

255

545

277

92

Е-420/140Ж(ТП-87-1)

420

140

560

230

86

Пп-660-140(П-60)

660

140

550

240

87

Пп-660-140(П-60)

660

140

550

240

87

Еп-320-140Ж(БКЗ-320-140/25)

320

140

545

230

86,5

Пп-660-140-2К(П-55-1)

660

140

550

240

90,3

Е-420-140(БКЗ-420-140-5)

420

140

560

230

92

Е-420-140(БКЗ-420-140-5)

420

140

560

230

92

Пп-1650-255(П-57-1)

1650

255

545

277

92

Пп-1000/255Ж(ТПП-312)

1000

255

545

260

92,4

Е-420-140(БКЗ-420-140-5)

420

140

560

230

92

Е-320-140Ж(БКЗ-320-140ПТ-5)

320

140

560

230

90,5

Е-320-140Ж(БКЗ-320-140ПТ-1)

320

140

560

230

91,2

Пп-950-255-2(П-39-2)

950

255

545

265

91,8

Е-420-140Ж(БКЗ-420-140ПТ-1)

420

140

560

230

91,2

Е-420-140(БКЗ-420-140-5)

420

140

560

230

92

Еп-670-140(П-62)

670

140

545

242

83,5

Пп-1650-255(П-57-1)

1650

255

545

277

92

Еп-640-140Ж(БКЗ-640-140ПТ-1)

640

140

545

230

92,5

Пп-990-255(П-59)

990

255

545

268

91

Е-320-140(БКЗ-320-140-3)

320

140

560

230

91,6

Е-420/140Ж(ТП-87-1)

420

140

560

230

86

Е-420-140(БКЗ-420-140-5)

420

140

560

230

92

Е-120-100

120

90

540

215

92

Е-160-100

160

90

540

215

92

Е-220-100

220

90

540

215

92

а-ПТ типті турбиналы; б)-Т типті турбиналы; 1-турбина; 2-электр қозғалтқыш; 3-қазан; 4-шықтағыш; 5,6-төмен және жоғары сатылы жылулық қыздырғыштар; 7- желілік сорғы; 8-жылулық қыздырғыштардың шықтық сорғылары; 9-деаратор; 10- қосымша су сорғы; 11-шықтық сорғы; 12-эжекторлық қыздырғыш; 13-16-регенеративті төмен қысымды қыздырғыштар; 17-стансалық деаратор; 18-20- регенеративті жоғары қысымды қыздырғыштар; 21-қоректік сорғы; 22-регенеративті қыздырғыштардың шықтық сорғысы; 23-буландырғыш қондырғы; 24-химиялық су тазалау сорғылары; 25-стансаның қосымша су сорғысы;  26,27-жылу желісінің әкелінетін және әкетілетін сулық коллекторлары; 28,29-булық және шықтық коллекторлар; 30-шықтық сорғы; 31-реттегіш-салқындатушы қондырғы; 32-фильтр-тазартқыш; 33- қосымша суды реттегіш; 34-шың су ысытушы қазандар; 35-бустерлік сорғы; 36-химиялық су тазалау; 37-шықтағыштағышқа орнатылған құбырлар шоғыры.   

А.1 сурет - Органикалық отынмен жұмыс істейтін ЖЭО-ның жылу дайындаушы қондырғыларының қағидалық жылулық сұлбасы

Әдебиеттер тізімі

1.  Сериков Э.А., Абильдинова С.К. Жылуэнергетиканың теориялық негіздері. Дәрістер конспектісі. -А., 2005.

2.  Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.-М.: «Академия»,  2009.

3. Сотникова О.А. Теплоснабжение.-М.: «Изд-во АСВ», 2009.

4.  Стояк В.В., Абильдинова С.К. Жылумен жабдықтау негіздері. Оқу құралы.-А.: «АЭжБУ», 2012.

5.  Усенбеков С. Жылуландыру және жылулық жүйелері. - Алматы, 2003.

6.  Отын жануының арнаулы сұрақтары. Дәрістер  жинағы. С.Абильдинова.- А., АЭЖБИ, 2008.

7.  Дукенбаев К.Д. Нурекен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). -Алматы: 2001.-312 с.

8.  Темірбаев Д.Ж.  Жылу электр станцаларының жұмысы. - Алматы, 2001.

9.  Дүкенбаев К. Қазақстан энергетикасы. Нарықтық қатынастар.- Алматы: Гылым, 2002.-584 с.

10.  Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития. -Алматы: 2004.-604 с.

11.  Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. –М.: МЭИ, 2001.- 472 с.

12.  Абильдинова С.К., Бергенжанова Г.Р. Жылумен жабдықтау негіздері. Зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар. АЭЖБИ, 2008.

13.  Абильдинова С.К., Бергенжанова Г.Р. Жылумен жабдықтау негіздері.  Есептеу-сызба жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар. АЭЖБИ, 2009.

14.   Немцев З.Ф., Арсеньев Т.В. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение. -М.: Энергоиздат, 1982. -400 с.

15.   Хазен М.М:, Матвеев Г.А., Грицевский М.Е. Теплотехника. -М.: Высшая школа, 1984. -479 с.

16.   Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергоатомиздат, 1987.- 328 с.

17.   Тепловые и атомные электрические станции: Справочник/Под общ. Ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина.-2-е изд., перераб.- М.:  Энергоатомиздат, 1989.- 608 с.

18.   Волков Э.П. и др. Энергетические установки электростанций. – М.: Энергоатомиздат,1983. – 280 с.

19.   Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара.-М.: Энергия 1975.

20.   Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. - М.: Энергия, 1982.

21.   Сафонов А.П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям. - М.:  Энергоатомиздат, 1985. -232 с.

Мазмұны

Кіріспе

3

1 Есептеу-сызба жұмысы бойынша жалпы мағлұмат

3

1.1           ЕСЖ құрамы мен көлемі

3

1.2 ЕСЖ рәсімдеуге қойылатын талаптар

4

1.3 Бастапқы берілген шамалар

4

2 Жылулық жүктемені анықтау

10

2.1 Жылуландыру, желдету және ыстық сумен қамдауға қажетті жылу шығынын анықтау

10

2.2  Жылулық жүктеменің жылдық сызбасын тұрғызу

12

3 ЖЭО-ң негізгі қондырғыларын таңдау

14

3.1 Бу шығырларын таңдау

15

3.2 Энергетикалық қазандық қондырғыларды таңдау

16

3.3 Энергетикалық қазанда жағылатын табиғи отын шығынын есептеу

17

А қосымшасы

19

Әдебиеттер тізімі

29

2014 қосымша жоспары, реті  17

Гулим Рысказыевна Бергенжанова
Дина Серикбаевна Даркенбаева

ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ НЕГІЗДЕРІ

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін есептеу-сызба  жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар

Редактор Қ. Телғожаева
Стандарттау бойынша маман Н.Қ. Молдабекова 

Басуға қол қойылды _________
Қалпы  60х84  1/16
Таралымы  500  дана
Баспаханалық қағаз № 1
Көлемі 1,9 оқу есепті баспа табақ
Тапсырма___Бағасы  950тг.

«Алматы энергетика және байланыс университетінің»
Коммерциялық емес акционерлік қоғамының
көшірмелі-көбейткіш бюросы
050013, Алматы, А. Байтұрсынұлы көшесі, 126