АЛМАТЫ ЭНЕГЕТИКА ЖҒНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

 

 

 

 

 

´íåðê¸ñiïòiê æûëó ýíåðãåòèêà êàôåäðàñû

 

 

 

Æûëó ýíåðãåòèêàëûº æ¾éåëåðäåãi ñóëû - õèìèÿëû ðåæèìäåð ìåí ñóäû áàºûëàó

 

Çåðòõàíàëûº æ½ìûñòû îðûíäàó¹à àðíàë¹àí ¸äiñòåìåëiê í½ñºàóëàð

(Ñó ìåí îòûí òåõíîëîãèÿñû ìàìàíäû¹ûíû» ñòóäåíòòåði ¾øií)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀËÌÀÒÛ  2004   

²½ðàñòûðóøûëàð: Ð.H Êàëåíäàðåâ, Ë.Рƾíiñîâà, Е.Б. Николаенко. Æûëó ýíåðãåòèêàëûº æ¾éåëåðäåãi ñóäû õèìèÿëû ðåæèìäåð ìåí ñóäû áàºûëàó. Çåðòõàíàëûº æ½ìûñòàðäû îðûíäàó¹à àíàë¹àí ¸äiñòåìåëiê í½ñºàóëàð (2202 - Ñó ìåí îòûí òåõíîëîãèÿñû ìàìàíäû¹ûíû» ñòóäåíòòåði ¾øií)- Àëìàòû: ÀÝÆÁÈ, 2004. - 30 áåò.

 

°äiñòåìåëiê í½ñºàóëàð çåðòõàíàëûº æ½ìûñòàðäû äàéûíäàó ìåí æ¾ðãiçó áîéûíøà æàëïû æà¹äàéëàðäû, ï¸ííi» áàðëûº íåãiçãi á¼ëiìäåðií ºàìòèòûí çåðòõàíàëûº æ½ìûñòàðäû» ñóðåòòåìåñiíåí ò½ðàäû. Çåðòõàíàëûº æ½ìûñòû ñóðåòòåó íåãiçãi òåîðèÿëûº æà¹äàéëàð, ¸äiñòåìåëåð ìåí ýêñïåðèìåíòàëäû ºîíäûð¹ûëàðäû» ñóðåòòåìåñiíåí, ò¸æiðèáåëiê ì¸ëiìåòòåðäi ¼»äåó ìåí æ¾ðãiçó ðåòiíåí ò½ðàäû. °äiñòåìåëiê í½ñºàóëàð 2202 - Ñó ìåí îòûí òåõíîëîãèÿñû ìàìàíäû¹ûíû» áàðëûº  îºó ò¾ðiíi» ñòóäåíòòåði ¾øií àðíàë¹àí.

Ñóðåò – 3, êåñòå – 2, áèáëèîãð. – 4.

                                                            

                                                   

ÏIÊIÐ ÆÀÇÓØÛ: òåõí.¹ûëûì.êàíä.äîö. Ð. À. Ìóñàáåêîâ

 

 

Àëìàòû ýíåðãåòèêà æ¸íå áàéëàíûñ èíñòèòóòû 2004 æ æîñïàðû áîéûíøà áàñûëàäû.

 

 

 

 

 

© Àëìàòû ýíåðãåòèêà æ¸íå áàéëàíûñ èíñòèòóòû, 2004 æ.

 

 1 Çåðòõàíàëûº æ½ìûñ

 

²ûçó áåòiíi» ê¾éií áàºûëàó

 

1.1 ƽìûñòû» ìàºñàòû

 

ƽìûñòû» ìàºñàòû- ºûçó áåòòåðiíi» ê¾éií áàºûëàó äà¹äûñûí èãåðó, ÿ¹íè ñó-áóëû æîëäàðäà ºàíäàé äà áið àéìàºòàðûíäà êîððîçèÿ º½áûëûñòàðû ìåí åðiòiëåòií ò½çäàðäû» áàð-æî¹ûí àíûºòàó. Îïåðàòèâòi áàºûëàó í¸òèæåëåði áîéûíøà ñó ìåí áó ñàïàñûíû» ºàëûïòàñºàí ì¼ëøåðiíåí àóûòºóûíû» ñàíû, ¼ëøåìi ìåí ½çàºòû¹û áîéûíøà ñóëû ðåæèìãå áà¹à áåðóãå áîëàäû.

ƽìûñòû» îðûíäàëó ïðîöåñiíäå ñòóäåíò:

²ûçó áåòòåðiíi» ê¾éií áàºûëàó ¸äiñiìåí òàíûñóû êåðåê.

²àáàòòàð ñàíûí àíûºòàóäû» ïðàêòèêàëûº äà¹äûñûí àëóû êåðåê.

 

1.2 Òåîðèÿëûº ì¸ëiìåòòåð

 

Ñó äàéûíäàó ìåí ñóëû ðåæèìäi áàºûëàó áið-áiðií òîëûºòûðàòûí æ¸íå áiðiãiï ñó äàéûíäàó º½ðûë¹ûñû ìåí ñó õèìèÿëûº ðåæèì æ½ìûñûíû» ä½ðûñ áà¹àñûí áåðó æ½ìûñòàðäû» æåêå ò¾ðëåðiíåí ò½ðàäû. ̽íäà æàòàòûíäàð:

a) ò¸óëiê áîéûíà áîëàòûí æ¸íå àóûòºóëàðäû óàºûòûíäà áàéºàï, àëäûí àëàòûí à¹ûìäà¹û æ¸íå îïåðàòèâòi áàºûëàó;  

¸) áið ðåòòiê íåìåñå îðòàøà áàéºàóëàðäû» “òîëûº” àíàëèçäåðiíåí ò½ðàòûí òåðå»äåòiëãåí ïåðèîäòû áàºûëàó;

á) ºàçàíäàðäû, òóðáèíàëàðäû, æûëó àëìàñó àïïàðàòûí ø¼ãiíäiëåðäåí (ºàº ò¾çiëói, ò½çäàð, æ¸íå ò/á) òàçàëàó ìåí øàþ êåçiíäå áàºûëàó;

â) òîºòàòûë¹àí æàáäûºòû» iøêi ºàðàóëàðû;

ã) àãðåãàòòàðäû êîíñåðâàöèÿëàó êåçiíäå áàºûëàó;

¹) ðåàãåíòòåð ìåí ñ¾çãiëåó ìàòåðèàëäàðûíû» ñàïàñûí áàºûëàó;                                                                                                                                                                                                                                                                  

ä) º½éìà ñóëàðû ìåí îëàðäû òàçàëàó ïðîöåñií áàºûëàó;

Ýíåðãîíûñàíàëàðäû» ñóëû ðåæèìií áó ºàçàíäàðû ìåí òóðáèíàëàðäû» ê¾éi áîéûíøà áà¹àëàó ä½ðûñòû¹û îëàðäû» ê¾éiìåí, ÿ¹íè ñó–áóëû òðàêòòû» ºàíäàé äà áið àéìàºòàðûíäà êîððîçèÿ º½áûëûñòàðûíû», åðèòií æ¸íå åðiìåéòií ò½çäàðäû» áîëóûìåí íåìåñå áîëìàóûìåí àíûºòàëàäû. Ñó ðåæèìiíi» áà¹àëàíóû îíû» îïåðàòèâòi áàºûëàíóû í¸òèæåñi áîéûíøà, ñó ñàïàñû ìåí áóäû» ºàëûïòàñºàí íîðìàëàðäàí ñàíû, ¼ëøåìi ìåí ½çàºòû¹û æ¼íiíåí àóûòºóû áîéûíøà áåðiëåäi. Àãðåãàòòàðäû», ¸ñiðåñå áó ºàçàíäàðûíû» àñà íàºòû ê¾éi îëàðäû» û»¹àéëû æåðäå iøêi ºàðàóûíû» í¸òèòèæåñi áîéûíøà, ºûçó áåòiíi» àñà æûëó êåðíåóëi íåìåñå áàñºà äà ñèïàòòûº îðûíäàðûíàí á¼ëiíiï àëûíûï ºîíäûðûëàòûí áàºûëàó àéìàºòàðûí ºàðàó í¸òèæåëåði áîéûíøà áà¹àëàíà àëàäû.               

²àçàíäàð ìåí áàñºà äà æûëó àëìàñó àãðåãàòòàðûí ºàðàó ìåí áàºûëàó àéìàºòàðûí êåñiï àëó ¸ðáið êàïèòàëäû æ¼íäåó êåçiíäå 2-4 æûëäà 1- ðåòòåí æ¾ðãiçiëói òèiñ. Îñû ìàºñàòòà øëàìíû», ºàºòû», êîððîçèÿ ¼íiìäåðiíi» ø¼ãiíäiëåðií, êîððîçèÿëûº á¼ëiíóëåð içäåðií àíûºòàï òàáó ¾øií áàðàáàí èiíiíi» º½ðûë¹ûëàðû, òóðáèíàëàðäû» à¹ûñòûº á¼ëiãi ºàðàëàäû, áàºûëàó àéìàºòàðûíû» ºîíäûðó ìåí êåñiëó îðûíäàðûí àíûºòàéäû. Ýêñïëóàòàöèÿäà á½ðûí áîë¹àí áó ºàçàíäàðûí ºàðàñòûðó êåçiíäå íåãiçiíåí ñó áóëû æîëäû» ºûçó áåòòåðiíi» êåëåñi íåãiçãi ò¾éiíäåði ìåí àéìàºòàðûíà ê¼»ië á¼ëó êåðåê.

²îðåêòåíó æîëûí, ñóëû ýêîíîìàéçåðäi» êîëëåêòîðëàðû æ¸íå èìåêòåëãåí æûëó àëìàñòûð¹ûø. ̽íäà ºàíà¹àòòàíäûðûëìà¹àí äåàðàöèÿäàí òóûíäàéòûí òåìið òîòûºòàðû ìåí îòòåêòi êîððîçèÿ æàðûºòàðûíû» ø¼ãiíäiëåði áîëóû ì¾ìêií.

Äà¹äûëàð. ̽íäà ºîðåêòåíäiðó º½ðûë¹ûëàðûíäà, æiáåðó òóðáèíàëàðûíû» àóçûíäà, äà¹äûíû» ºàáûð¹àëàðûíäà, ºàëºàëàð ìåí ñó ê¼ëåìiíäå îðíàëàñºàí º½ðûë¹ûëàðäà¹û øëàìíû» áîëóû ìåí ºàëû»äû¹ûíà, ñîíäàé-àº, ê¼òåðó º½áûðëàðûíû» àóçûíäà¹û ºàºòû» ºàëû»äû¹û ìåí áîëóûíà ê¼»ië á¼ëåäi.

Ýêðàíäûº òóðáàëàðäû» iøêi áåòi. Àëàó çîíàñûíäà æ¸íå ñ½éûº øëàê á¼ëiíói áîëàòûí îøàºòàðäû» ñàëºûí âîðîíêàëàðûíû» îêàòòàðûíäà îðíàëàñºàí ýêðàíäûº º½áûëàðäàí êåñiëiï àëûí¹àí ¾ëãiëåðäi áàºûëàó êåçiíäå òåìiðäi», ì¸êòi», æåçäi», îäàí ñèðåê ìàãíèéäi», êàëüöèéäi», êðåìíèéäi», òåìið ôîñôàòûíû» òîòûºòàðûíàí ò½ðàòûí ø¼ãiíäiëåðäi» áîëóûíà, ºàáàòû ìåí ºàñèåòòåðiíå íåãiçiíåí ê¼»ië á¼ëåäi. Ñûñû ñiëòiíi» æåòiñïåóøiëiãiíåí áîëàäû. Áàºûëàó àéìàºòàðûí çåðòòåó ìàºñàòòàðû ¾øií àñà ê¼ðñåòêiøòi áîëûï òàáûëàòûí îðûíäàðäàí, ÿ¹íè ºàíäàé äà áið ïðîöåññ àñà áåëñåíäiëiêïåí æ¾ðiï, àñà ºàóiïòi áîëàòûí îðûíäàðäàí êåñiëiï àëûíàäû. Àéìàºòû êåñiï àëó ìåí ºîþ¹à àðíàë¹àí îðûíäàðäû» ì¾ìêiíäiãií äå åñêåðó ºàæåò.

Êåñiï àëó ìåí ºîþäû» êåëåñi äåãiäåé îðûíäàðû áîëóû ì¾ìêií:

à)       ìåòàëäû» îòòåêòi êîððîçèÿñû ûºòèìàë áîëàòûí êiðiñ êîëëåêòîðäàí 500-1000 ìì àðà ºàøûºòûºòà èìåêòåëãåí æûëó àëìàñòûð¹ûø, ýêîíîìàéçåðäi» êiðiñ àóìà¹ûíäà. ²àçàííû» ò½ðûï ºàëóû êåçiíäå îðòàëûºòàíäûðëà¹àí ôîñôàòòàó êåçiíäåãi ºîñûëûñòàð- òåìið îêñèäi, êàëüöèé ôîñôàòû ø¼ãåäi.

¸)       ºàéíàï æàòºàí ýêîíîìàéçåð èìåêòåëãåí æûëó àëìàñòûð¹ûøûíû» îðò໹û àéìà¹ûíäà, ñîíäàé-ຠºàéíàìà¹àí ýêîíîìàéçåðäi» øû¹ûñ àéìà¹ûíäà (øû¹ûñ êîëëåêòîðäàí 500-1000 ìì àðà ºàøûºòûºòà). Êåñiëóëåð êiðiñ àéìàºïåí ñàëûñòûðó ¾øií æàñàëàäû.

á) øû¹ûñ êîëëåêòîðäàí 500-1000 ìì àðà ºàøûºòûºòà ºàéíàï æàòºàí ýêîíîìàéçåð èìåêòåëãåí æûëó àëìàñòûð¹ûøûíû» øû¹ûñ àóìà¹ûíäà. Á½ë àéìàºòà èìåêòåëãåí æûëó àëìàñòûð¹ûø òiê àéìà¹ûíû» æî¹àð¹û º½ðàóøûñû áîéûìåí êåéäå ñà»ûëàóëàð íåìåñå ºîñûëàòûí æàðûºòû êîððîçèÿ áàéºàëàäû.

â) òàçà ºûðºóëàðäû» ò¾ñiðìåëi º½áûð. Êåñiëóëåð åãåð îñû º½áûðëàð ø¼ãiíäiëåðìåí ºàíøàëûºòû áåëñåíäi áiòåëiìiíäiãiíå ê¼ç æåòêiçó ºàæåò êåçäå êåðåê. ̽íäà ê¼áiíå ôîñôàòòû- êàëüöèéëi øëàì ìåí òåìiðäi» òîòûºòàðû ø¼ãåäi.

ã) àëàó äå»ãåéi ìåí îäàí æî¹àðû äà îðíàëàñºàí ýêðàíäàð  º½áûðëàð àéìàºòàðûíäà. ¶ëêåí æûëóëûº êåðíåói áîëàòûí á½ë àéìàºòàð ºûçó áåòiíi» ëàñòàíóûí àíûºòàó ¾øií ìà»ûçäû. Àñà áåëñåíäi ò¾ðäå òåìið-òîòûºòû, òåìið ôîñôàòòû, öèíê ôîñôàòòû, ñèëèêàòòû æ¸íå ìûñ º½ðàëäû ø¼ãiíäiëåð ø¼ãåäi.

Êåñiëãåí àéìàºòàðäû ñûäàí ºîð¹àéäû, ìåõàíèàëûº øåáåðõàíà¹à àëûï êåëåäi, îíäà òîïàðëûº ñòàíîêòà íåìåñå ïûøàºøàìåí ½çûíäû¹û 200-300 ìì áîëàòûí áàºûëàó á¼ëiêòåðií 2 æàðòû¹à á¼ëåäi:

áiðiíøiñi – îøàººà ºàòûñòû æ¸íå åêiíøiñi –ºàïòàó.

                                              

 

                                              1- îòòûº æûëûòûëàòûí ò½ñ

                                              2- ñûðòºû æûëûòûëìàéòûí ò½ñ

                                              3- ºèñûº ñûçû¹û

 

1.1 - ñóðåò. Áàºûëàó àéìà¹ûí êåñó ñõåìàñû

 

Ñîíäàé-ຠø¼ãiíäiëåð ñàíûí àíûºòàéäû, îë ¾øií º½áûðäû» áåòiíåí òîëû¹ûìåí áàðëûº ø¼ãiíäiëåðäi àëûï òàñòàéäû (¸ðáið æàºòàí æåêå-æåêå). 

²½áûðëàðäû» ñûðòºû áåòií iøêi ø¼ãiíäiëåðäi àëìàñòàí á½ðûí, iøêiñií ëàñòàìàéòûíäàé åòiï ºîð¹àéäû.

²ûçó áåòiíi» ìåíøiêòi ëàñòàíóûí Ï, ã/ì2 ìûíà ôîðìóëàìåí àíûºòàéäû   

 

Ï=(G* 10 000)/F,                            (1.1)

 

ì½íäà g - ø¼ãiíäiëåð ìàññàñû, ã;

         F - ø¼ãiíäiëåð æèíàëûï àëûí¹àí àóäàí, ñì2.

ؼãiíäiëåð ºàëû»äû¹û ìåí òåñiêòåð òåðå»äiãií òåðå»äiê ¼ëøåãiøïåí íåìåñå áàëàóûçäûº (ïëàñòèëèíäiê) òà»áàìåí àíûºòàéäû.

 

                                                          à) òåñiê

                                                           ¸) ñëåïîê

                                                           á) ñëåïîêòû» ºèìàñû

 

 

1.2 - ñóðåò. Òåñiêòåð òåðå»äiãií àíûºòàó¹à àðíàë¹àí áàëàóûçäûº (ïëàñòèëèíäiê) òà»áàíû ò¾ñiðó

²àðàó êåçiíäå ò¼áåëåð íåìåñå òåñiêòåðäi» áèiêòiãiíi» (òåðå»äiãiíi») äèàìåòði ìåí ñàíûí æ¸íå îëàðäû» íîðìàñûíà ê¼»ië á¼ëåäi. ²àðàó êåçiíäå ø¼ãiíäiëåð áåòiíi» ñèïàòûí åñêå àëàäû: òåãiñ, ò¼áåëi, ¾ðiëãåí æ¸íå ò.á. Òåñiêòåð áið-áiðiìåí ºîñûëûï, ½ñຠáiðëiêòi, ûäûð໺û áiðàºòà òåðå» áîëà àëàäû. Êåéäå áåòiíäå òàð òåñiãi áàð ê¼áiðøiê ôîðìàñûíäà áîëàäû.

Çåðòõàíàëûº æ½ìûñòû îðûíäàð àëäûíäà ñòóäåíò ¼ç áåòiíøå ñóëûº äàéûíäàó ìåí ñóëû ðåæèìäi áàºûëàó ¸äiñòåìåñií æåòiëäiðiï, ¸ðò¾ðëi ø¼ãiíäiëåðäi» ºàñèåòòåði ìåí ñèïàòûí îºûï ¾éðåíói êåðåê.

 

1.3 ƽìûñòû îðûíäàó òiçáåãi ìåí í¸òèæåëåðäi ¼»äåó

 

Áåðiëãåí ¾ëãi 콺èÿò ºàðàëûï, ñóðåòòåëåäi. ؼãiíäiëåðäi» áîëóû, îëàðäû» òàðàëóûíû» áiðòåêòiëiãi, ò¾ñi, áiðòåêòiëiãi, ºàëû»äû¹û, ºàòòûëû¹û, ø¼ãiíäiëåðäi» ìåòàëìåí òiðêåñóiíi» ìûºòûëû¹û áåêiòiëói êåðåê. Åñåï áåðó æàçáàñûíû» ¾ëãiñi 1.1 êåñòåäå ê¼ðñåòiëãí. Îñûäàí êåéií º½áûðäû» ¾ëãiñií ºóûñûí ºûñàäû, ø¼ãiíäiëåð àëûíàòûí àóäàíäû áåëãiëåéäi äå, ñûç¹ûøòû» ê¼ìåãiìåí îñû àóäàííû» øàìàñûí ¼ëøåï àëûï, ø¼ãiíäiëåðäi ò¾ñiðó îïåðàöèÿñûíà êiðiñåäi. Àëäûí-àëà áåòòåí òûñ ëàñòàíóëàðäû, ÿ¹íè ìåòàëë ò¾éiðøiêòåðií, ãðàò, ò½ðûï ºàë¹àí “àÿºòàðäû»” á¼ëøåêòåðií 콺èÿò æ¸íå àºûðûí ò¾ñiðåäi. Àëûï òàñòàóäû ïèíöåòïåí íåìåñå ºàóûðñûíìåí æ¾ðãiçåäi, ò¾éiðøiêòåð ìåí ãðàò á¼ëøåêòåðií ò¾ñiðó ¾øií ìàãíèò ¸ðåêåòií ïàéäàëàíó¹à äà áîëàäû; áiðຠá½ë æà¹äàéäà òåìið òîòûºòû  ºàº òà ìàãíèòïåí òàðòûëàòûíûí åñêåðó êåðåê. Îñûäàí êåéií ä¼»ãåëåêòåíãåí æ¸íå ºàéðàë¹àí ½øû áàð øå»áåðäi» ê¼ìåãiìåí ø¼ãiíäiëåðäi» æî¹àð¹û ºàáàòûí øå»áåðäi ºîëìåí ºàòòû ºûñïàé-ຠºûðàäû, îñûëàéøà ºûðûë¹àí æî¹àðû ºàáàòòû ºà¹àç ïàêåòêå ñåáåäi, îíäà îïåðàöèÿíû» æ¾ðãiçiëãåí ê¾íi, ºàçàííû» íîìåði, îñû º½áûðäû» ºàçàíäà¹û íîìåði ìåí îðíàëàñóû, àóìàºòû» í¼ìåði áåëãiëåíiï, ñîíûìåí áiðãå ø¼ãiíäiëåð æèíàºòàë¹àí ñûðòºû íåìåñå îòòûº æà¹û æ¸íå ºàé ºàáàò åêåíi ê¼ðñåòiëåäi. ²à¹àç ïàêåò àëäûí-àëà ãðàììíû» æ¾çäiê ¾ëåñiíå äåéiíãi ä¸ëäiêïåí ¼ëøåíói êåðåê. Ïàêåòòå ñîíûìåí áiðãå áîñ, áiðຠêåéiííåí ø¼ãiíäiäåí ò½ðàòûí ïàêåòòi» ñàëìàºòàðû ìåí ø¼ãiíäiëåðäi ò¾ñiðó æ¾ðãiçiëãåí àóäàíäàð áåëãiëåíói òèiñ. Æèíàºòàë¹àí ø¼ãiíäiëåðäi ñåáó êåçiíäå îëàðäû» º½áûðäû» ñûðòºû áåòiíå ø¼êêåí çàòòàðìåí ëàñòàíóû æ¾ðìåóií ºàäà¹àëàó êåðåê. Îñûíäàé æîëìåí ø¼ãiíäiíi» æî¹àð¹û ºàáàòûí ò¾ñiðãåííåí êåéií øå»áåðãå ê¾ø ñàëà îòûðûï êåëåñi ºàáàòòàðäû ò¾ñiðåäi, ì½íäàé ºàáàòòàðäû» ñàíû æ¾ðãiçiëiï îòûð¹àí çåðòòåóäi» ìàºñàòûíà áàéëàíûñòû áîëàäû æ¸íå õèìèÿëûº æ¸íå ºàçàíäûº öåõòàðäû» ¼êiëäåðiìåí áiðãå àíûºòàëàäû. Çåðòõàíàëûº æà¹äàéëàðäà åêi ºàáàò æåòêiëiêòi. °ðáið ò¾ñiðiëãåí ºàáàòòû ñ¸éêåñòi æàçóëàðû áàð æåêå ïàêåòòåðãå ò¾ñiðåäi. Ìåòàëëìåí òóðà æàíàñºàí ø¼ãiíäiëåð ºàáàòûí ¸äåòòå øå»áåðìåí ò¾ñiðó ì¾ìêií áîëìàé ºàëàäû. Îíû ò¾ñiðó ¾øií òèñêàäàí øû¹àðìàé-ຠº½áûðäû» êåñiíäiñií ºà¹àç ïàðàºïåí æàáàäû äà, ºàòòû ºûñàäû. Ìåòàëëäû ìàéûñòûðó êåçiíäå ºàº  ò¾ñåäi, îíû» ïëàñòèíêàëàðû ïàêåòêå ñåáiëåäi. Ìåòàëäû ò¾ñiðó ïðîöåññiíäå ¸ðáið ºàáàòòû» º½ðûëûìûíû» ñûðòºû ò¾ði ìåí åðåêøåëiêòåði áåêiòiëåäi, ìàãíèò ê¼ìåãiìåí ø¼ãiíäiëåðäi òàðòûë¹ûøòûººà òåêñåðåäi. ؼãiíäiëåðäåí áîñàòûë¹àí ìåòàëë áåòi îíû» êîððîçèÿìåí á¼ëiíó ä¸ðåæåñií àíûºòàó çàòûíà 콺èÿò ºàðàñòûðûëóû êåðåê.                   

Òàáûë¹àí æà¹äàéäà èçúÿçâëåíèé òåðå»äiãi òåðå»äiê ¼ëøåãiøïåí íåìåñå áàëàóûçäûº (ïëàñòèëèíäiê) òà»áàìåí, ¼ëøåíói òèiñ, ê¼ëäåíå» ¼ëøåìäåði ìèëëèìåòðëiê ºà¹àç íåìåñå ìàñøòàáòû ñûç¹ûø ò¾éiðiìåí íåìåñå ¼ëøåãiø öèðêóëiíi» ê¼ìåãiìåí àíûºòàëàäû. Áîñ ïàêåò ïåí ø¼ãiíäiñi áàð ïàêåò ìàññàëàðäû» àéûðìàñû áîéûíøà áåòòi» ìåíøiêòi ëàñòàíóûí àíûºòàéäû. ²àðàóëàð ìåí ¼ëøåóëåðäi» áàðëûº í¸òèæåëåði æàáäûºòû ºàðàó æóðíàëûíäà íåìåñå àêòû¹à æàçûëóû êåðåê.

 

1.1 – êåñòå   Åñåï áåðó æàçáàñûíû» ¾ëãiñi

Çåðòòåó íûñàíàñû

Íûñàíà ñèïàòòàìàñû

1 ¾ëãi

Êåñó îðíû

Ñóëû ýêîíîìàéçåðäi» êiðiñ òóðàëû, 15 èìåêòåëãåí æûëó àëìàñòûð¹ûø (êiðiñ êîëëåêòîðäàí 1000 ìì àðà ºàøûºòûºòà ôðîíòòàí ñàíàé îòûðûï)

Áåòòi» ê¾éi

²½áûðäû» iøêi áåòi 潺à ê¾ðå» ºàºïåí æàáûë¹àí, ºàðà-ê¾ðå» ò¾ñòi, æåêå ò¼ìïåøiêòåð áàð (100 ñì2 æåðãå 3-5 äàíà) òû¹ûç, ñó à¹ûíûíà áà¹äàðëàí¹àí, d=5-8 ìì, h=3ìì. Ò¼ìïåíøiêòåð àêòûñûíäà àñà ê¼ï áàéºàëìàéòûí òåñiêòåð d=1 ìì, h=0,3 ìì. ؼãiíäiëåð ìåí ò¼ìïåøiêòåð æå»ië àëûï òàñòàëàäû. Ò¼ìïåíøiêòåð ìåí ºàºòàðäà ÐÎ, Ñà, Fe áîëàäû. ؼãiíäiëåðäi» ìàññàñû 130 ã/ì.  

²îðûòûíäû

 

                                      

                                             

²îðåê ñóûíàí áîëàòûí êîððîçèÿ ¼íiìäåðií êåçåêòi æà¹ó áîëàòûí ò½ðó òèïòi òåñiêòåð ìåí ò¼ìïåøiêòåð ôîñôàòòû ø¼ãiíäiëåð ºîðåê ñóûí îðòàëûº ôîñôàòòàó ìåí æî¹àðû ºàòòûëûº í¸òèæåñi áîëûï òàáûëàäû. ¶ëãiíi» ê¾éi- ºàíà¹àòòàíàðëûº.

№ 2 ¾ëãi        

Êåñó îðíû

 

λ æàºòû ýêðàí, ò½çäûº êåñiì ïàíåëi, øà»äûº îòòûºòàð ¾ñòiíåí 1000 ìì áèiêòiêòåãi 38 º½áûð, d=100 ìì, h=5 ìì, áiðຠòåñiêñiç.

ؼãiíäiëåðäi» áîëóû æ¸íå áiðòåêòiëiãi

Áåò áîéûíøà áiðòåêòi, áiðຠºàëû»äû¹û áîéûíøà áiðòåêñiç ø¼ãiíäiëåð áîëàäû.

ؼãiíäiëåð ºàëû»äû¹û

Îòòûº æàºòà 1-3 ìì, ñûðòºû æà¹ûíäà 0,1-1,0 ìì

ؼãiíäiëåð ò¾ñi

ʾëãií ðå»äi ºîþ ºàðà 

²àëû»äû¹û ìåí ò¾ñi áîéûíøà ø¼ãiíäiëåð-äi» áiðòåêòiëiãi

Áiðòåêñiç, ºûçûëäàó æûëæûðàºòàð áîëàäû (ìåòàëëäûº ìûñ)

²àòòûëû¹û, òiðêåëãiøòiãi

²àòòû ìåòàëëìåí ìûºòû òiðêåñêåí

Ìàãíèòòiëiãi

Ìàãíèòïåí òàðòûëàäû

ؼãiíäiëåð ñàíû

Îòòûº æàºòà 2540 ã/ì, ñûðòºû æàºòà 300 ã/ì

  ²îðûòûíäû

 

ؼãiíäiëåð FeO æ¸íå Cu-íàí ò½ðàäû, á½ë áîëóûíàí ñó áóëû òðàêòûíû», êîíäåíñàòîðëûº æ¸íå áàòëåðëiê  º½áûðëàð êîððîçèÿñûíû», ñîíûìåí áiðãå ýêðàíäàð áåòiíi» æî¹àð¹û æåðãiëiêòi æûëóëûº êåðíåóëåði æ¼íiíäå ìà¹ë½ìàò áåðåäi. Ëàñòàíóëàð ñàíû àñà ê¼ï, îòäóëèíà áîëàäû, ò½çäûº ºèñûºòàð ïàíåëüäåðií ø¼ãiíäiëåðäåí òàçàðòó, áàñºà òðóáàëàðäû îòäóëèíà áîëóûíà òåêñåðó ìåí áàðëûº á¼ëiíãåí àéìàºòàðäû àëìàñòûðó òàëàï åòiëåäi.     

 

1.4 Îðûíäàë¹àí æ½ìûñºà åñåï áåðó

 

Îðûíäàë¹àí æ½ìûñ áîéûíøà åñåï áåðó êåëåñiäåí ò½ðóû êåðåê:     

1.4.1 ƽìûñòû» ºûñºàñûíà ñóðåòòåìåñi

1.4.2 Àëûí¹àí í¸òèæåëåð êåñòåñi

1.4.3 Àëûí¹àí í¸òèæåëåð áîéûíøà ºîðûòûíäûëàð

 

 

2 Çåðòõàíàëûº æ½ìûñ

 

Ýëåêòðîõèìèÿëûº êîððîçèÿ æûëäàìäû¹ûí àíûºòàó

   

2.1 ƽìûñòû» ìàºñàòû

 

Á½ë æ½ìûñòû» - ìàºñàòû áîëûï ýëåêòðîõèìèÿëûº êîððîçèÿíû àçàéòó ìàºñàòûìåí 20ñ áîëàò ¾øií pH îðòàñûíû» îïòèìàëäû ì¸íäåðií ºîíäûðó.

 

 

         

2.2 Òåîðèÿëûº ì¸ëiìåòòåð

 

²àçàíäàðäû» êîíñòðóêöèÿëûº ìàòåðèàëäàðû ðåòiíäå ºîëäàíûëàòûí áàðëûº ìåòàëëäàð ìåí ºîðûòïàëàð ¼ç òàáè¹àòûíäà êîððîçèÿ îðòàñû ìåí ¼çàðà ¸ðåêåòòåñóãå, õèìèÿëûº æ¸íå ýëåêòðîõèìèÿëûº êîððîçèÿ¹à ½øûðàó¹à ºàáiëåòòi. Ýëåêòðîõèìèÿëûº êîððîçèÿ ìåòàëë¹à ò½çäàðäû», ºûøºûëäàðäû», ñiëòiëåðäi» ñó åðiòiíäiëåðií, òiïòi òàçà ñóäû» ¸ðåêåò åòói êåçiíäå, àë õèìèÿëûº - ìåòàëë¹à áóëàðäû», º½ð¹àº ãàçäàð ìåí ýëåêòðîëèò åìåñ (áåíçèí, ñìîëà æ¸íå ò.á) ¸ñåð åòói êåçiíäå æ¾ðåäi. Æûëóê¾øòiê æàáäûºòû» æ½ìûñû æà¹äàéûíäà ýëåêòðîõèìèÿëûº êîððîçèÿ îíû» õèìèÿëûº òàçàðòûë¹àí, ºîðåêòiê, ºàçàíäûº æ¸íå áàñºà äà ýíåðãåòèêàëûº ºîíäûð¹ûëàðäû» ñóëàðûìåí æàíàñóû êåçiíäå áàºûëàíàäû; õèìèÿëûº êîððîçèÿ áîëàòºà ºûçäûðûë¹àí áó ìåí º½ð¹àº ãàçäàðäû» ¸ñåði êåçiíäå æ¾ðåäi. Ñîíäà êîððîçèÿëûº  á½çûëóëàðäû ýðîçèÿëûº á½çûëóëàðäû àéûðà áiëó êåðåê.

Ìåõàíèêàëûº ôàêòîðëàð ¸ñåðiíåí æ¾ðåòií ìàòåðèàëäàð áåòiíi» ýðîçèÿëûº á¼ëiíóëåð ¸äåòòåãiäåé, êîððîçèÿ ¼íiìäåði ìåí áàñºà ø¼ãiíäiëåðäåí åðêií áîëàäû; îëàð îðòàíû», ÿ¹íè ñóäû», ò¾òiíäiê ãàçäàðäû», áóäû» æ¸íå ò.á ºîç¹àëûñûíû» áà¹ûòûíà áà¹äàðëàí¹àí. Êîððîçèÿ¹à ½øûðà¹àí ìåòàëë áåòiíi» àéìàºòàðû êîððîçèÿ ¼íiìäåðiìåí æàáûº áîëàäû; ñîíäà æåëiíóëåð ¸ðò¾ðëi ôîðìàäà áîëà àëàäû.

Ñûðòºû áåëãiëåði áîéûíøà êîððîçèÿëûº á½çûëûñòàðäû» æàëïû æ¸íå æåðãiëiêòi ôîðìàëàðû áîëàäû. Æàëïû êîððîçèÿ àãðåññèâòi îðòà ¸ñåðiíäåãi ìåòàëäû» á¾êië íåìåñå òîëûºòàé àë¹àíäà á¾êië áåòií ºàìòèäû. Æåðãiëiêòi êîððîçèÿ ìåòàëë áåòiíi» êåéáið æåðëåðií ¹àíà ºàìòèäû. Æåðãiëiêòi êîððîçèÿíû» êåëåñiäåãiäåé ò¾ðëåði áîëàäû: òà»áàëû êîððîçèÿ, òåñiêòi êîððîçèÿ, í¾êòåëiê, êðèñòàëë àðàëûº æ¸íå òà»äàìàëû êîððîçèÿ. Æåðãiëiêòi êîððîçèÿ¹à: ìåòàëäàðäû» êîððîçèÿëûº ºàæóûí òó¹ûçàòûí, êîððîçèÿëûº æàðûëóëàð ìåí æàðûëûñòàð æàòàäû.

Êîððîçèÿëûº òà»áàëàðäû» ïiøiíi ä½ðûñ åìåñ áîëàäû æ¸íå ìåòàëë áåòiíi» æåêå àéìàºòàðûíà øàøûðà¹àí. Åãåð êîððîçèÿëûº òà»áà ê¾ðò ñûçûë¹àí øåòòåði ìåí òåðå» ø½»ºûðëû ñàëûñòûðìàëû øåêòåëãåí àóäàí äåï áåðiëñå, á½çûëóäû» ì½íäàé ò¾ðií êîððîçèÿëûº òåñiê äåï àòàéäû. Êåéäå ìåòàëäû» á½çûëóû ê¼ïòåãåí êîððîçèÿëûº í¾êòåëåðäåí ò½ðàäû (äèàìåòði 0.1-2 ìì), îëàðäû» òåðå»äiãi ¼òïåëi òåñiêêå äåéiíãi êå» àðàëûºòà º½áûëàäû. ²àçàíäûº º½ðûë¹ûíû ýêñïëóàòàöèÿëàó ò¸æiðèáåñiíäå êîððîçèÿëûº á¼ëiíóëåðäi» ¾ëêåí ñàíû êîððîçèÿëûº òåñiêòåð ìåí í¾êòåëåðäi» ïàéäà áîëóûìåí áàéëàíûñòû, îëàð áîë¹àí êåçäå àáñîëþò øàìà áîéûíøà ìåòàëëäû» àç ¹àíà æî¹àëóûíà ºàðàìàñòàí æàáäûº áiðòåêòi êîððîçèÿ¹à ºàðà¹àíäà àñà òåç iñòåí øû¹àäû.

Æåðãiëiêòi êîððîçèÿíû» ñèïàòòû áåëãiñi - ºîðûòïàíû» ºàíäàé äà ái𠺽ðàóøûñûíû» ê¾ðò àéºûíäàë¹àí á½çûëóû, á½ë ñûñûíû» ìûºòûëû¹û ìåí èiëãiøòiãiíi» êåìóiíå àëûï êåëåäi. Æåçäåð, ÿ¹íè ìûñ ïåí ìûðûøòû» ºàòòû åðiòiíäiëåði êîððîçèÿ ïðîöåñiíäå ºîðûòïàñû ìûñïåí áàéûòûë¹àí ìûðûø àëûíûï òàñòàëàòûíäàé æèi êîððîçèÿ¹à ½øûðàéäû. Êîððîçèÿíû» á½ë ôîðìàñû ¸ñiðåñå òå»iç æà¹àñûíäà¹û ýëåêòðîñòàíöèÿëàðäà áàéºàëàäû, îíäà ëàòóí º½áûðëàðû òóðáèíàëàð êîíäåíñàòîðûìåí êîððîçèÿëû- àãðåññèâòi òå»iç ñóûíû» ñóûòûëóûìåí ¸ñåðiíå ½øûðàéäû.

Êðèñòàëëèò àðàëûº êîððîçèÿ êðèñòàëäàð øåêàðàñûíû» áîéûìåí òàðàëàäû, ñîíû» í¸òèæåñiíäå ìåòàëë êðèñòàëäàð àðàñûíäà¹û áàéëàíûñòû ¸ëñiðåòåòií ñà»ûëàóëàð ïàéäà áîëàäû, îñûäàí îíû» ìåõàíèêàëûº ºàñèåòòåði ò¼ìåíäåéäi. Ñîíäà êðèñòàëëèò àðàëûº êîððîçèÿ ¼íiìäåði ìåòàëë iøiíäå ºàëàäû. Ìåòàëë - ñóëû îðòà åêi ôàçàëàðûíû» á¼ëiêòåði øåêàðàñûíäà à¹àòûí ýëåêòðîõèìèÿëûº êîððîçèÿ îñû ôàçàëàðäû» º½ðûëóû ìåí ºàñèåòòåðiíå áàéëàíûñòû áîëàäû.

Ìåòàëë-ñóëû îðòà øåêàðàñûíäà¹û º½áûëûñòàð ýëåêòðîõèìèÿëûº êîððîçèÿ ïðîöåñiíäå ìåòàëë áåòiìåí ýëåêòðîëèò àðàñûíäà ¼çàðà ¸ðåêåò í¸òèæåñi ìåí ñóëû îðòà ºàíäàé áîëó êåðåêòiãií àíûºòàé îòûðûï, ¾ëêåí ¸ñåð åòåäi. Á½ë æà¹äàéäà áið æà¹ûíàí, ìåòàëäû» èîí-àòîìäàðû ìåí ñóäû» ìîëåêóëàëàðû àðàñûíäà¹û (w ãèäðàòàöèÿ ýíåðãèÿñû), åêiíøi æà¹ûíàí, ìåòàëäû» èîí-àòîìäàðû ìåí ìåòàëäû» ¼çiíäåãi åðêií ýëåêòðîíäàð àðàñûíäà (w, áàéëàíûñ ýíåðãèÿñû) ¼çàðà ¸ðåêåòòåñó ê¾øòåðiíi» àðà ºàòûíàñûí åñêåðó êåðåê.

Åãåð ìåòàëë ìåí ýëåêòðîëèòòi» ¼çàðà ¸ñåðëåñói ãèäðàòàöèÿ ê¾øòåði ìåòàëäà¹û èîíäàð ìåí ýëåêòðîíäàð àðàñûíäà¹û áàéëàíûñºà ºàðà¹àíäà ¾ëêåí áîëàòûíäàé åòiï àñà ºàðºûíäû æ¾ðñå, ìåòàëë áåòiíåí åðiòiíäiãå ãèäðàòòàë¹àí èîíäàð ò¾ðiíäåãi êåéáið èîí - àòîìäàð ¼òåäi. Á½ë èîíäàð ºîñ ºàáàòòû» î» ñûðòºû ºàáàòûí ò¾çñå, îíû» iøêi á¼ëiãií åíäi àðòûº ºàë¹àí ýëåêòðîíäàð æàñàéäû. Á½ë æà¹äàéäà ìåòàëë î», àë åðiòiíäi òåðiñ çàðÿäòàëàäû. Ñóðåòòåëãåí ïðîöåññ áàðëûº äåðëiê ºîëàéñûç ìåòàëäàð¹à ò¸í: Fe, Zn, Al, Sn, Pb æ¸íå ò.á.

Åãåð ãèäðàòàöèÿ ê¾øòåði èîí-àòîìäàð ìåí ýëåêòðîíäàð àðàñûíäà¹û áàéëàíûñ ýíåðãèÿñûíàí (w,<w1) àç áîëñà, áàñºà ñèïàòòà¹û ºîñ ºàáàò òóûíäàéäû. Åðiòiíäi êàòèîíäàðû ìåòàëë áåòiíäå áåëãiëi áið ê¼ëåìäå àäñîðáöèÿëàíûï, ºîñ ºàáàòòû» î» iøêi ºîðøàóûí ò¾çåäi; ñûðòºû ºîðøàóäû» ð¼ëií ýëåêòðîñòàòèêàëûº ¼çàðà ¸ðåêåòòåñó ñàëäàðûíàí áåòiíäå ºàòàðëàñûï ò½ð¹ûçûë¹àí åðiòiíäiíi» àðòûº ºàë¹àí àíèîíäàðû àòºàðàäû. ²îñ ºàáàòòû» ºîðøàóëàðûíû» îðíàëàñóû àëäû»¹û¹à ºàðàìà-ºàðñû: ìåòàëë î», åðiòiíäi òåðiñ çàðÿäòàëàäû. ̽íäàé ºàáàòòàð ¸äåòòå Pt, Au, Ag, Cu å» ýëåêòðîíäû ìåòàëäàðûíäà æ¸íå áàñºàäà îëàðäû ñóëû åðiòiíäiãå ñàë¹àí êåçäå òóûíäàéäû.

Àºûðûíäà ãàçäàð ýëåêòðîëèòiíäå àäñîðáöèÿ åñåáiíåí ºîñ ºàáàòòàðäû» òóûíäàó æà¹äàéû ì¾ìêií. Ìûñàë ðåòiíäå åðiòiëãåí îòòåãi íåìåñå ñóòåãiäåí ò½ðàòûí ýëåêòðîëèòòåãi ïëàòèíàíû» iñ - ¸ðåêåòií àéòó¹à áîëàäû. Ñûëàðû ìåòàëë áåòiíåí àäñîðáöèÿëàíà îòûðûï, îòòåãiëiê íåìåñå ñóòåêòiê ýëåêòðîäòàðäû» ïàéäà áîëóûíà àëûï êåëåäi. Áîëàòòû» êîððîçèÿñû êåçiíäå îòòåêòåí ò½ðàòûí ñóäà¹û ñóòåêòiê êàòîä îòòåêòiê ýëåêòðîäû, ºûøºûë îðòàäà áîëûï òàáûëàäû.

Ýëåêòðîä ïîòåíöèàëûíû» øàìàñû ìåí ñèïàòû ¸ðäàéûì ýëåêòðîäòàðäà æ¾ðåòií ïðîöåñòåðäi» ì¸íií áåéíåëåéäi, ìûñàëû, îòòåêòi ýëåêòðîäòà: O2+4e+2H2O ® 4OH; ñóòåê ýëåêòðîäûíäà: 2H++2e ® 2H ®H2.

°ñåð åòó ñåáåáiíåí êîððîçèîíäû á½çûëó áîëàòûí, êîððîçèÿëûº ìåòàëäû» áåòií ãàëüâàíèêàëûº ýëåìåíòòåðäi» ê¾ðäåëi æ¾éåñi ðåòiíäå ê¼ðóãå áîëàäû. Êîððîçèîíäû ýëåìåíòòåð íåãiçiíåí 2 òîïºà á¼ëiíåäi:

à) ìàêðîýëåìåíòòåð (íåìåñå ìàêðîáóëàð) – ê¼çãå ê¼ðiíåòií, ýëåêòðîäòû ýëåìåíòòåð;

¸) ìèêðîýëåìåíòòåð (íåìåñå ìèêðîáóëàð) – ìèêðîñêîïèÿëûº ðàçìåðëi ýëåêòðîäòû ýëåìåíòòåð.

Êîððîçèîíäû ýëåìåíòòåðäi» ¼ëøåìií åñêå àëìàé, îëàðäû» ¸ðåêåòi ïðîöåññòåðäi» ¼òó ºàòàðûìåí àíûºòàëàäû, å» íåãiçãiëåði áîëûï:

à) íåãiçiíåí ãèäðàòàöèÿ ýíåðãèÿñûíû» ñåáåáiíåí ¼òåòií, ìåòàëë èîíäàðûíû» åðiòiíäiãå ¼òó, àíîä ïðîöåññi: Me+nH2O ® Me+nH2O+e;

¸) êàòîäòû ïðîöåññi, êîòîäòû ýëåêòðîíäàðäû» èîíäàðûìåí íåìåñå ìîëåêóëàëàðìåí àññèìèëÿöèÿñû, ê¼áiíåñå ñóòåê èîíäàðûìåí ºàëûïòàñàäû: 2H++e ® H; 2H®H2;

á) ìåòàëäû» æ¸íå åðiòiíäiíi» îìèÿëûº êåäåðãiñi.

²àçàííû» ýêîíîìàéçåð á¼ëiãiíäåãi æ¸íå ñóáóëû æîëäû» ò¾ðëi á¼ëiêòåðiíäåãi îòòåêòiê êîððîçèÿíû» æûëäàìäû¹ûí ýêñïåðèìåíòàëäû ¾çäiêñiç àíûºòàó, íåìåñå ñîíäàé ñèÿºòû îñû í¾êòåëåðäå ñóäû» êîððîçèîíäû àãðåññèâòiãi ïðàêòèêàëûº æî¹àðû ìà¹ûíà áiëäiðåäi. ̽íäàé æà¹äàéäà, æàëïû ñòåðæåíãå ºîíäûðûë¹àí æ¸íå ¸ðåêåò åòiï ò½ð¹àí ºîíäûð¹ûíû» êîëëåêòîðûíà íåìåñå º½áûðûíà û¹ûñòûðûëûï îðíàòûë¹àí, áàºûëà¹ûø ä¼»ãåëåê ïëàñòèíà æèûíòû¹ûí º½ðàéòûí èíäèêàòîðëàðäû ½ñûíàäû.

Áàºûëàó ïëàñòèíàëàðûíû» ê¼ìåãiìåí ¼ëøåíãåí, áiðòåêòi êîððîçèÿ æûëäàìäû¹ûí, æî¹àðûëàí¹àí äåï ñàíàó¹à áîëàäû, àë òåñiêòiê êîððîçèÿíû» ìàêñèìàëäû æûëäàìäû¹ûí, øûíàéû êåçáåí ñàëûñòûð¹àíäà, áiðíåøå ðåò ò¼ìåíäåòiëãåí äåï ñàíàó¹à áîëàäû. Áiðຠ ïðàêòèêàëûº á½ë àóûòºóëàð æî¹àðû åìåñ æ¸íå ïëàñòèíêàäàí àëûí¹àí ºîðûòûíäûñû, ê¼áiíåñå ¾ëêåí æûëó à¹ûíñûç æ½ìûñ êåçiíäåãi ìåòàëë êîððîçèÿñûíû» ñèïàòòàìàñûíà æ¸íå èíòåíñèâòiëiãiíå ñ¸éêåñ êåëåäi.

 

2.3 ƽìûñòû» îðûíäàëó ò¸ðòiái æ¸íå í¸òèæåëåðií ¼»äåó

 

Ëàáîðàíò ì½¹àëiìíi» áåðãåí pH ì¸íi áîéûíøà åðiòiíäi äàéûíäàéäû. Á½ë ¾øií (H2SO4) ºûøºûëäû» íåìåñå (NaOH) ùåëî÷òû» ºàæåòòi ì¼ëøåðií øàìàìåí åñåïòåéäi.

Áàºûëàó ïëàñòèíàëàðäû (¾ëãiëåð) ñòóäåíòòåð àðíàéû ºà¹àç¹à æîíûï, äèñòèëëÿòïåí øàÿäû. Ñîäàí êåéií ¾ëãiíi» êåïòiðó øêîôûíäà 105 0Ñ òåìïåðàòóðàäà, ñàëìà¹û ò½ðàºòû áîë¹àíøà êåïòiðåäi. Îäàí ¸ði ¾ëãiíi àëäûí – àëà äàéûíäàë¹àí åðiòiíäiñi áàð êîëáà¹à ñàëàäû, ºàºïàºøàìåí æàáûëûï æ¸íå 85°Ñ òåìïåðàòóðàäà 14 ò¸óëiê áîéû ¾ëãiíi ëàáîðàíò ºàäà¹àëàï ò½ðàäû.

Áåðiëãåí ìåðçiì ¼òêåííåí êåéií, ¾ëãi àëûíûï, êîððîçèÿ çàòòàðûíàí áið óàºûòòà ¾ëãiíi æ½ìñຠðåçèíàìåí ñ¾ðòó àðºûëû ñó òàçàðòûëàäû æ¸íå 105°Ñ òåìïåðàòóðàäà ñàëìà¹û ò½ðàºòû áîë¹àíøà êåïòiðiëåäi.         

Áiðòåêòi ìåòàëë êîððîçèÿñûíû» îðòàøà æûëäàìäû¹ûíû» ì¸íi êåëåñi ¼ðíåêïåí åñåïòåëiíåäi    

 

                K = (q1-q2)10000/St,                           (2.1)

 

ì½íäà K – êîððîçèÿ æûëäàìäû¹û, ã/ì3;

         q1 – ïëàñòèíêàíû» ò¸æiðèáåãå äåéiíãi ñàëìà¹û, ã;

         q2 – ïëàñòèíêàíû» òîòûºòûð¹ûøòàðäàí áîñàòûë¹àííàí êåéiíãi ñàëìà¹û, ã;

         S – ïëàñòèíêàíû» æàëïû áåòi, ñì2;

         t - áàºûëàó óàºûòû, ñà¹.

Çåðòòåóëåðäi» í¸òèæåëåði áîéûíøà êîððîçèÿ æûëäàìäû¹ûíû» îðòà pH-íà ò¸óåëäiëiãi ãðàôèãií ò½ð¹ûçàäû.

                  

2.4 Îðûíäàë¹àí æ½ìûñ áîéûíøà åñåï áåðó

 

2.4.1 ƽìûñòû ºûñºàøà ñóðåòòåó

2.4.2 Áiðòåêòi êîððîçèÿíû» æûëäàìäûºòàðûíû» îðòàøà ì¸íäåðií åñåïòåó.

2.4.3 Áiðòåêòi êîððîçèÿ æûëäàìäû¹ûíû» îðòàíû» pH-íà ò¸óåëäiëiãiíi» ãðàôèêòåði.

2.4.4 Àëûí¹àí í¸òèæåëåð áîéûíøà ºîðûòûíäû.

 

 

№3 Çåðòõàíàëûº æ½ìûñ

 

Æûëó ýíåðãåòèêàëûº ºîíäûð¹ûëàðäû» æûëûòó æ¾éåëåðiíäå ºàº ò¾çiëó ïðîöåñòåðií çåðòòåó

 

3.1 ƽìûñòû» ìàºñàòû

 

ƽìûñòû» ìàºñàòû - ñó æûëûòó æ¾éåëåðiíäå ñóäû» ñàïàñû ìåí êîìïëåêñ ñàíäàð äîçàñûíà áàéëàíûñòû ºàº òóçiëóäi áîëäûðìàéòûí ñóäû æûëûòóäû» øåêòiê òåìïåðàòóðàëàðûí àíûºòàó êåçiíäå ºàº ¾çiëó ïðîöåñií çåðòòåó.

ƽìûñòû» îðûíäàëó ïðîöåñiíäå ñòóäåíò ìiíäåòòi:

à) êàëüöèé êàðáîíàòû êðèñòàëèçàöèÿñûíû» êèíåòèêàñûí àíûºòàó ¸äiñòåìåñiìåí òàíûñó;

¸) iñ æ¾çiíäåãi ºîíäûð¹ûìåí æ¸íå àíàëèòèêàëûº áàºûëàó ¸äiñòåðiìåí æ½ìûñ æàñàóäû» ïðàêòèêàëûº äà¹äûñûí àëó;

á) iñ æ¾çiíäåãi ì¸ëiìåòòåðäi ¼»äåó  ¸äiñòåðiìåí òàíûñó;

â) ò¸æiðèáå øàðòû ¾øií æûëûòóäû» øåêòiê òåìïåðàòóðàñûíû» ì¸íií àëó.

 

3.2 Òåîðèÿëûº ì¸ëiìåòòåð

 

Æûëó àëìàñó º½ðûë¹ûñûíäà òàáè¹è ñóëàðäû ºîëäàíó ñó äàéûíäàóäû» ¸äiñòåði ìåí ñõåìàëàðûíû» ê¼ï ò¾ðëi åêåíiíäiãií àíûºòàäû, îëàðäû òà»äàó ïðàêòèêà æ¾çiíäå ìèíèìàëäû èíòåíñèâòi êîððîçèÿëû º½ðûëûñòû» ºàºñûç æ½ìûñ ðåæèìií ºàìòàìàñûç åòåòií, ñóëû ðåæèìäi áà¹àëàó íåãiçiíäå ì¾ìêií áîëàäû.

²àº ò¾çiëó èíòåíñèâòiëiãií áà¹àëàó ¸äiñòåðiíi» ê¼ïøiëiãi êåøåíäå áàðëûº ê¼ï ò¾ðëåði ôàêòîðëàðäû åñêåðìåéäi, îëàðäû åñêåðìåó ºîíäûð¹û æ½ìûñûíû» ñåíiìäiëiãi ìåí òèiìäiëiãií ò¼ìåíäåòåòií àñà ¾ëêåí ºàòåëiêêå àëûï êåëåäi. ÑàÑÎ3, ÌgCO3, Mg(OH)2, CaSO4 ïåí êîíñòðóêöèÿëûº ìàòåðèàëäàðäû» êîððîçèÿ ¼íiìäåði æûëó àëìàñó º½ðûë¹ûñûíû» ºàºòû¹ûí º½ðàéòûí íåãiçãi ºîñûëûñòàð áîëûï òàáûëàäû. ²àíäàé äà áið ºîñûëûñòû» àðòûºøûëû¹û íåãiçiíåí ºîíäûð¹û æ½ìûñûíû» ûñòûºòûº ðåæèìi ìåí ñóäû» ñàïàñûíà áàéëàíûñòû àíûºòàëàäû. Ñîíäà ñóëüôàòòû ºàºòû ò¾ñiðó ê¾ðäåëiëiãiíå áàéëàíûñòû êàëüöèé ñóëüôàòû áîéûíøà ºàºñûç ðåæèìäi êåïiëäiêêå áåðåòií øàðòòàð ºîëäàó òàáàäû. ̽íäàé øàðòòàð æ½ìûñòû» ûñòûºòûº ðåæèìiíå òà»äàóìåí áàñòàïºû ñóäû» êîíöåíòðàöèÿëàíó ä¸ðåæåñi ìåí àëäûí àëà ¼»äåóìåí ºîë æåòêiçiëåäi. ²àº ò¾çiëó èíòåíñèâòiëiãií áà¹àëàó ¸äåòòå ìûíà òå»äåóãå íåãiçäåëãåí

 

J = Ko*(C – Cs)                                 (3.1)

 

̽íäà¹û Êî – ñàëìຠàóûñòûðóäû» æàëïû êîýôôèöèåíòi; Ñ, Ñs – åðiòiíäiäåãi ºàº ò¾çiëó êîìïîíåíòiíi» áàñòàïºû æ¸íå áið ñàëìàºòû êîíöåíòðàöèÿñû.

Òåïå-òå»äiê ¼çãåðiñií ºîðåêòiê ñóäû» áåëãiëi áàñòàïºû º½ðàìû áîéûíøà àíûºòàó¹à áîëàäû. ʼìið ºûøºûëäû» òåïå-òå»äiê æàðòû åðòiíäiäå áîëûï æàòºàí ïðîöåñòåðãå ñ¸éêåñ:

 

2HCO = CO + CO2 + H2O,                      (3.2)

  

H2O + HCO3 = OH- + CO2 + H2O,

            

òå»äåóëåð æ¾éåñiìåí ñóðåòòåëåäi

 

({CO}*f*{CO2}*f)/({HCO}*f) = K11/K1,

 

({OH-}*f*{CO2}*f)/({HCO}*f) = Kw/K1,        (3.3)

                

ì½íäà –ñ¸éêåñòi êîìïîíåíòòåð êîíöåíòðàöèÿñû ìîëü/ë.

ʼïòåãåí çåðòòåóëåðäå òiïòi êàëüöèé êàðáîíàòûíû» ìå»ãåðiëãåí ø¼ãiíäiëåði ¾øií äå ñàëìຠàóûñòûðóäû» æàëïû êîýôôèöèåíòií åñåïòåóãå áiðæàºòû æ¾ðiñ áîëìàéäû. Æàëïû æà¹äàéäà ñàëìຠàóûñòûðó êåäåðãiñi êîíâåêòèâòi ñàëìຠàóûñòûðó êåäåðãiñiìåí áåòòiê ðåàêöèÿíû» æàëïû ºîñûíäûñûìåí àºòàëàäû

 

1/Ko = 1/Km = 1/Kr                                    (3.4)

                      

ì½íäà¹û Êm ìåí Êr – ñ¸éêåñiíøå êîíâåêòèâòi ñàëìຠàóûñòûðó êîýôôèöèåíòi ìåí áåòòiê ðåàêöèÿ æûëäàìäû¹ûíû» êîíñòàíòàñû.

À¹ûìäû æûëûòó êåçiíäå áîëàòûí àñà ºàíû¹ó æà¹äàéûíäà ºàº ò¾çiëó êîíâåêòèâòi ñàëìຠàóûñòûðóìåí áàºûëàíàäû. Êîíâåêòèâòi  ñàëìຠàóûñòûðó êîýôôèöèåíòòåðií ìûíà òå»äåóìåí ñóðåòòåó æåòêiëiêòi

 

Km = 0,023*(D/d)*Re0,8*Sc0,33                      (3.5)

 

ì½íäà¹û D – äèôôóçèÿ êîýôôèöèåíòi, ì/ñ;

                      d – òðóáêà äèàìåòði, ì;

                     Re, S0 – Ðåéíîëüäñ ïåí Øìèäò êðèòåðèëåði.

Àñºûí ºàíû¹óëàð  àñà ê¼ï áîëìàéòûí øàðòòàð¹à êåëåð áîëñàº, ºàºòàðäû» ò¾çiëó ïðîöåñiíå áåòòiê ðåàêöèÿ ñòàäèÿñû ¸ñåð åòåäi. Á½ë æà¹äàéäà ñàëìຠàóûñòûðó¹à æàëïû êåäåðãi ìûíà ò¾ðäå áîëóû ì¾ìêií

 

1/Ko = 1/Km + 1/(Kr*(C – Cs)n-1),                (3.6)

 

ì½íäà¹û n – “ðåàêöèÿ” ðåòi.

Çåðòòåóëåð ê¼ðñåòêåíiíäåé, áåòòiê ðåàêöèÿ ðåòi êàëüöèé êàðáîíàòûíû» êðèñòàëëèçàöèÿñû êåçiíäå 2-ãå, ìàãíèéäi» ãèäðîòîòû¹ûíû» êðèñòàëëèçàöèÿñû êåçiíäå 1-ãå òå».

Á½ë ìîäåëüäå êîìïëåêñîíäàðäû ïàéäàëàíó êåçiíäå áåòòiê ðåàêöèÿ æûëäàìäû¹ûíû» êîíñòàíòòàðû ìåí ºîëäàíûëàòûí èíãèáèòð êðèñòàëëèçàöèÿñûíû» êèíåòèêàëûº çà»äûëûºòàðûí áiëó êåðåê.

Á½ë ¸äiñ ºàº ò¾çiëó èíòåíñèâòiãi ìåí ãèîíèäi ºàëû»äû¹ûí áà¹àëàï ºàíà ºîéìàé, ñó äàéûíäàóäû» òàçà êîìïëåêñîíäûº, ñîíäàé-ຠáiðiêòiðiëãåí ¸äiñòåðiíäå äå ºàºñûç ñó ðåæèìií æ¾ðãiçó øàðòûí  àíûºòàó¹à  äà ì¾ìêiíäiê áåðåäi.

Ìèíèìàëäû øû¹ûí ìåí òåõíîëîãèÿëûº ñóëàðäû ¼»äåóäi» º½éìàñûç  ñõåìàñûí ºàìòàìàñûç åòåòií òåõíîëîãèÿ êåçiíäå ºàº ò¾çiëóäi» îïòèìàëäû  èíòåíñèâòiãií ºàìòàìàñûç åòó æûëó ýíåðãåòèêàëûº ºîíäûð¹ûëàðäû» ñóëû-õèìèÿëû ðåæèìäi îïòèìèçàöèÿëàóäû» ìiíäåòi áîëûï òàáûëàäû. ²àçiðãi óàºûòòà ºàº ò¾çiëóäi øåêòåóäi» ¸äiñòåðií øàðòòû ò¾ðäå 2 òîïºà á¼ëåäi. Áiðiíøiñiíå, åðiòiíäiíi» àñºûí ºàíû¹ó øàìàñûí ò¼ìåíäåòóãå áà¹ûòòàë¹àí ¸äiñòåð æàòàäû, å» áàñòûñû – òîòûºòûðó, ê¼ìið ºûøºûëäû ñòàáèëèçàöèÿ, áàðëûº ºîñïàíû åíãiçó æ¸íå òà¹û áàñºà. Åêiíøiñiíå, ñàëìຠàóûñòûðó êîýôôèöèåíòåðií, ìûñàëû, ºîíäûð¹ûëàðäû» æûëó òåõíèêàëûº ïàðàìåòðëåðií ¼çãåðòó åñåáií ò¼ìåíäåòóãå áà¹ûòòàë¹àí ¸äiñòåð æàòàäû. ̽íäàé òîïºà ñó¹à ºàº ò¾çiëóäi» ¸ðò¾ðëi èíãèáèòîðëàðûí åíãiçóãå íåãiçäåëãåí ¸äiñòåð æàòàäû. Ò¼ìåíãi êîíöåíòðàöèÿëàðäà ºèûí åðèòií ºîñûëûñòàðäû» êðèñòàëëèçàöèÿñûí áîëäûðìàó ì¾ìêiíäiãi îëàðäû åðåêøåëåéòií ºàáiëåòi áîëûï òàáûëàäû. Äåãåíìåí êåøåí ò¾çåòií ºîñûëûñòàðäû» òèiìäiëiãií îëàðäû» ãèäðîëèçi ñàëäàðûíàí òåìïåðàòóðà ò¸æiðèáåíi æ¾ðãiçó ïðîöåñiíäå òåðìîæ½ïòàð ê¼ðñåòêiøi áîéûíøà ò¸æiðèáå  òåìïåðàòóðàñûíû» ¼çãåðiñií áàºûëàé îòûðûï, ò¸æiðèáå òåìïåðàòóðàñûíû» ò½ðàºòûëû¹ûí ºàòà» ½ñòàï ò½ðó ºàæåò.

²àº ò¾çiëó èíòåíñèâòiëiãií áà¹àëàó ì½íäàé æ¾ðiñ òåê ºàíà ñàëìຠàóûñòûðó êîýôôèöåíòií ¹àíà åìåñ, åðiòiíäiíi» àñºûí òîëû¹óûíû» ä¸ë ì¸íií áiëóäi òàëàï åòåäi. °ñiðåñå ñiëòiëiê ºàº ò¾çãiøòåð áîéûíøà åðiòiíäiíi» àñºûí òîëû¹óûí åñåïòåó ºèûíäûº òó¹ûçàäû. Ñóäû æûëûòó ïðîöåñiíäå ê¼ìiðºûøºûëäûº, ¼ñóiíåí àçàÿäû. Êîìïëåêñîíäàðäû» èíãèáèòîðëûº ¸ðåêåòií ê¼ï çåðòòåóøiëåð àäñîðáöèÿëû ìåõàíèçììåí ò¾ñiíäiðåäi, î¹àí ñ¸éêåñ êðèñòàëäû» ½ðû¹û ìåí êðèñòàëäû» ¼ñåòií ºîðëàðûíäà¹û îðãàíèêàëûº ìîëåêóëàëàðäû» àäñîðáöèÿñû îëàðäû» îäàí ¸ði ¼ñóiíå êåði ¸ñåð åòåäi. Ñîíäà àäñîðáöèÿäà ïîëèìåð ìåí êðèñòàëë áåòiíi» ýëåêòðîñòàòèêàëûº ¼çàðà ¸ñåði ìà»ûçäû îðûí¹à èå áîëàäû. Ñîíäûºòàí ºàºòàðäàí ºàðñû òèiìäiëiãiíå òåê ôóíêöèîíàëäû òîïòàð ñàíû ¹àíà åìåñ, ñîíûìåí áiðãå åðiòiíäiíi» pH-û ìåí òåìïåðàòóðà øàìàëàðûíà áàéëàíûñòû áîëàòûí îëàðäû» äèññîöèàöèÿñûíû» ä¸ðåæåñi äå ¸ñåð åòåäi. Àíòèíàêèëèíäåðäi» åðåêøå ºàáiëåòi – ºàº ò¾çiëóäi» àëäûí-àëà îòûðûï (1-10) ìã/êã ò¼ìåíãi êîíöåíòðàöèÿëàðäà ñó åðòiíäiëåðií ñòàáèëèçàöèÿëàó. Ñîíûìåí áið óàºûòòà îñû êîìïëåêñîíäàð ìåí ¼»äåó áèîëîãèÿëûº æ¸íå æà¹ûëàòûí ø¼ãiíäiëåðäi» ò¾çiëiñiíi» àëäûí àëà àëìàñóû. Ñîë ñåáåïòåí ºàæåò êåçiíäå ñóäû ¼»äåó áàñºà äà ¸äiñòåðìåí ñ¸éêåñó êåðåê.

 

3.3 Ò¸æiðèáåëiê ºîíäûð¹ûíû» ñóðåòòåìåñi

 

Ò¸æiðèáåëiê ºîíäûð¹û ñõåìàñû 3.1 – ñóðåòòå ê¼ðñåòiëãåí. Êàëüöèé êàðáîíàòûíû» åðiòiëãiøòiãiíå êîððîçèÿëûº ïðîöåñòåðäi» ¸ñåðií áîëäûðìàñ ¾øií ºîíäûð¹ûíû» íåãiçãi ýëåìåíòòåði òîòòàíáàéòûí áîëàòòàí æàñàë¹àí. ²îíäûð¹û æ½ìûñûíû» øåêòiê ïàðàìåòðëåði: ºûñûì – 2,0 ÌÏà, òåìïåðàòóðà 200°Ñ. ʼëåìi 250 ìë áîëàòûí òåðìîñòàòòàë¹àí ñèûìäûëûº  æî¹àðû ûñòûºòû¹û æûëó òàñûìàëäà¹ûøòû æûëûòó òåðìîñòàòòà æ¾ðãiçiëåäi. Ûñòûºòûº ò½ðàºòûëû¹ûí ½ñòàï ò½ðó ¾øií ñòåíäòi» áàðëûº ýëåìåíòòåði æûëóëûº îºøàóëàí¹àí ûñòûºòûºòû áàºûëàó ºîíäûð¹ûíû» ¸ðò¾ðëi àéìàºòàðûíäà ÕÊ òèïòi òåðìîýëåêòðëiê òåðìîæ½ïòàðìåí, ºûñûìäû

áàºûëàó ¾ëãiëiê ìàíîìåòðìåí æ¾çåãå àñûðûëàäû.

 

3.1 – ñóðåò. Ýêñïåðèìåíòàëüäi ºîíäûð¹û ñõåìàñû

1 – òåðìîñòàòòàë¹àí ñèûìäûëûº, 2 – àðàëûº ñèûìäûëûº, 3 – òåðìîñòàò, 4 – áàñòàïºû åðiòiíäi ìåí ðåàãåíòòåðäi» áàãû, 5 – òî»àçûòºûø, 6 – æàéûëàòûí åðiòiíäiëåðäi» áàãû, 7 – æàéûëàòûí íàñîñ, 8 – ñ¾çãi.

Ò¸æiðèáå òåìïåðàòóðàñûíäà ïðîáàíû òà»äàó ¾øií ýêñïåðèìåíòàëäû ºîíäûð¹ûäà ñ¾çãi ìåí òî»àçûòºûøòàí ò½ðàòûí æåëi ºàðàñòûðûë¹àí. Åðiòiíäiíi» æàðäà ºàéíàóûí áîëäûðìàñ ¾øií, ñîíäàé-ຠì¾ìêií ê¼ëåìäiê ºàéíàóäû» àëäûí àëó ¾øií 90°Ñ-òàí æî¹àðû òåìïåðàòóðàäà àðãîíìåí ñòåíäòå îñû òåìïåðàòóðàäà ºàíû¹ó ºûñûìûíàí àðòûº áîëàòûí ºûñûì òóäûðûëàäû. ƽìûñ 3 íåãiçãi ñàòûäàí ò½ðàäû.

Áiðiíøi ñàòûäà ºàæåò:

à) κûòóøûäàí òàïñûðìà àëó: ò¸æiðèáåíi æ¾ðãiçó ïàðàìåòðëåði – åðiòiíäiíi ºûçäûðó òåìïåðàòóðàñû ìåí êîìïëåêñîí äîçàñûí;

¸) 1 ë ûäûñòû êîìïëåêñîííû» áåðiëãåí êîíöåíòðàöèÿñû áàð áàñòàïºû åðiòiíäi äàéûíäàó – êîìïëåêñîííû» ºàæåòòi ê¼ëåìií 1 ë Äèñòèëëÿòòà åðiòó;

á) Áàñòàïºû åðiòiíäiíi» æàëïû ºàòòûëû¹û ìåí ñiëòiëiãií àíûºòàó (àíàëèòèêàëûº áàºûëàó ¸äiñòåìåñi ºîñûìøàäà êåëòiðiëãåí);

â) ²îíäûð¹ûíû æ½ìûñºà äàéûíäàó, îë ¾øií ºàæåò: ºîíäûð¹ûíû 5 ìèíóò iøiíäå õèìèÿëûº òàçà ñóìåí æóó, ºîíäûð¹ûíû 10 ìèíóò iøiíäå Òðèëîí Á 0,001Í åðiòiíäiñiìåí æóó; ºîíäûð¹ûíû “Òðèëîí Á” ºàëäûºòàðûíàí õèìèÿëûº òàçà ñóìåí æàþ. Ñû æàþäû» ½çàºòû¹û æàéûëó åðiòiíäiñiíi» æàëïû ºàòòûëû¹û áîéûíøà àíûºòàëàäû, îë ñóäû» áàñòàïºû ºàòòûëû¹ûíà òå» áîëó êåðåê. Øàþäû áàñòàïºû æ¸íå ñóëàðûíû» ºàòòûëûºòàðû òå»äiãiíå æåòêåíãå äåéií æàë¹àñòûðó êåðåê.

Åêiíøi ñàòûäà æ½ìûñ òóðà ºîíäûð¹ûíû» ¼ðiíäå ê¼ðñåòêiøòåðäi àëó ìàºñàòûìåí æ¾ðãiçiëåäi, îë ¾øií ºàæåò:

à) Òåðìîñòàòòû ºîñûï, ò¸æiðèáå òåìïåðàòóðàñûíà äåéií ºûçäûðó;

¸) Æûëó òàñûìàëäà¹ûøòû» áåðiëãåí òåìïåðàòóðàñûíà æåòêåí êåçäå àðàëûº æûëäàìäûººà 250 ìë äàéûíäàë¹àí åðiòiíäiíi º½ÿäû äà, àðãîíìåí òåðìîñòàòòàë¹àí ñèûìäûëûººà áàñûëàäû;

á) Åðiòiíäi ò¸æiðèáå òåìïåðàòóðàñûíà æåòêåí ìåçåòòåí áàñòàï óàºûòòû ñàíàó áàñòàëàäû.

â) Óàºûòòû» áåðiëãåí àðàëû¹ûíàí êåéií 50 ìë òàëäàíàòûí ñ½ðûïòàó æ¾ðãiçiëåäi;

ã) Òàëäàíàòûí ñûíàóäà¹û æàëïû ºàòòûëûº ïåí æàëïû ñiëòiëiêòi àíûºòàó;

¹) Áàñòàïºû ì¸ëiìåòòåð ìåí àëûí¹àí í¸òèæåëåð 3.1, 3.2 – êåñòåëåðãå æàçûëàäû.

3.1 – êåñòå

ð/ð

Áàñòàïºû ì¸ëiìåòòåð

´ëøåó áiðëiãi

Øàìà

1

Ò¸æiðèáåíi æ¾ðãiçóäi» òåìïåðàòóðàñû, tû

°Ñ

 

2

Áàñòàïºû ñóäû» ºàòòûëû¹û, Æîèñõ

Ìã.ýêâ/ë

 

3

Áàñòàïºû ñóäû» ñiëòiëiãi, Ùîèñõ

Ìã.ýêâ/ë

 

4

Êîìïëåêñîí êîíöåíòðàöèÿñû, Ñêîìï

Ìã/ë

 

 

ѽðûïòàó óàºûòû

Ìèí

 

5

t1

Ìèí

 

6

t2

Ìèí

 

7

t3

Ìèí

 

8

t4

Ìèí

 

 

3.2 – êåñòå

ð/ð

ѽðûïòàó óàºûòû

Àëûí¹àí í¸òèæåëåð

Æàëïû ºàòòûëûº Æ0, ìã.ýêâ/ë

Æàëïû ñiëòiëiê Ø0, ìã.ýêâ/ë

1

t1=

 

 

2

t2=

 

 

3

t3=

 

 

4

t4=

 

 

 

¶øiíøi ñàòûäà ýêñïåðèìåíòàëäû ì¸ëiìåòòåðäi» ¼»äåëói ìåí òàëäàóû æ¾ðãiçiëåäi, îë ¾øií êåðåê:

à) Ò¸æiðèáåëiê ì¸ëiìåòòåð áîéûíøà æàëïû ºàòòûëûº ïåí æàëïû ñiëòiëiêòi» óàºûòºà ò¸óåëäiëiãi ãðàôèãií ò½ð¹ûçó;

¸) Àç êâàäðàòòàð ¸äiñiìåí àëûí¹àí í¸òèæåëåðäi ¼»äåó;

á) Àëûí¹àí í¸òèæåëåð áîéûíøà ºîðûòûíäû æàñàó.

3.4 Îðûнäàë¹àн æ½ìûñºà åñåï áåðó

 

3.4.1 ƽìûñïåí ºîíäûð¹û ñõåìàñûíà ºûñºàøà ñóðåòòåìå

3.4.2 Àëûí¹àí í¸òèæåëåðäi» êåñòåñi

3.4.3 Æàëïû ºàòòûëûº ïåí æàëïû ñiëòiëiêòi» óàºûòºà  ò¸óåëäiëiãiíi» ãðàôèãi

3.4.4 Àç êâàäðàòòàð ¸äiñiìåí àëûí¹àí ì¸ëiìåòòåðäi ¼»äåó í¸òèæåëåði

3.4.5 Àëûí¹àí í¸òèæåëåð áîéûíøà ºîðûòûíäûëàð

 

À ºîñûìøàñû

 

Àíàëèòèêàëûº áàºûëàó ¸äiñòåìåñi

 

Æàëïû ºàòòûëûºòû àíûºòàó

 

1 °äiñ ïðèíöèïi

Ñó ºàòòûëû¹û äåãåíiìiç – ìã.ýêâ/ë-ìåí ¼ðíåêòåëãåí, ñóäà ìàãíèé ìåí êàëüöèé èîíäàðûíû» æàëïû º½ðàìû.

Ñó ºàòòûëû¹ûí àíûºòàó ýòèëåíäèàìèí òåòðàñiðêåëi ºûøºûëäû» ºîñ íàòðèéëi ò½çû áîëûï òàáûëàòûí “Òðèëîí Á”-íû» êàëüöèé ìåí ìàãíèé èîíäàðûìåí ìûºòû êåøåíäåð æàñàó ºàñèåòiíå íåãiçäåëãåí. Åðiòiíäiíi àëà ò¾ñêå áîÿéòûí èíäèêàòîð åðiòiíäiäåí  òîëûº æî¹àëûï êåòói êåçiíäå ¼ç ò¾ñií àÿºòàë¹àíäà¹ûäàí õàáàðäàð åòåäi.

 

2 Ò¸æiðèáåíi æ¾ðãiçó ðåòi

Ñèûìäûëû¹û 250-300 ìë áîëàòûí êîíóñòûº êîëáà¹à çåðòòåëåòií ñóäû» 100 ìë-ií ¼ëøåï º½ÿäû, 5 ìë àììèàêòû – áóôåðëiê åðiòiíäi (ðÍ-» áåëãiëi áið ì¸íií òó¹ûçó ¾øií) ìåí ºûøºûëäûº õðîì-ê¾»ãiðò-ê¼ê èíäèêàòîðäû» 5-6 òàìøûñûí òîëòûðàìûç, ñîíäà åðiòiíäi àëà ò¾ñêå áîÿëàäû. Ñîäàí ñî» åðiòiíäiíi ê¼ê – ê¾ëãiíãå ¼çãåðãåíãå äåéií 0,1Í “Òðèëîí Á” åðiòiíäiñiìåí (áàð óàºûòòû áåëñåíäi àðàëàñòûðà îòûðûï) òèòðëåéäi.

 

3 ͸òèæåëåðäi åñåïòåó

         Òðèëîíà 0,1Í åðiòiíäiñiíi» ¸ðáið ìèëлèëèòði êàëüöèé ìåí ìàãíèäi» 0,1 ìã/ýêâ-íà ñ¸éêåñ êåëåòiíäiêòåí, òàëäàíàòûí ñóäû» ºàòòûëû¹û ìûíà ôîðìóëàìåí åñåïòåëå àëàäû.

 

Æî = (n*C*1000)/V, ìã.ýêâ/ë.

 

̽íäà n – “Òðèëîíà Á” åðòiíäiñiíi» øû¹ûíû;

          Ñ – “Òðèëîíà Á” åðòiíäiíi» ºàëûïòû êîíöåíòðàöèÿñû;

          V – òàëäàíàòûí ê¼ëåìäi ñûíàó.

 

Æàëïû ñiëòiíi àíûºòàó

 

1 °äiñòi» ïðèíöèïi

Ñóäû» æàëïû ñiëòiëiãi – ñóòåãi èîíäàðûíû» êîíöåíòðàöèÿñûí  åñåïòåìåãåíäå ñóäà ¸ëñiç ºûøºûëäàðäû» åðèòií ãèäðîòîòûºòàðû ìåí àíèîíäàðûíû» æàëïû êîíöåíòðàöèÿñû

 

Ùî = C + C + C + C + C + C, ìã.ýêâ/ë.

 

Áàðëûº àòàë¹àí çàòòàð ºûøºûëìåí ¸ðåêåòòåñåòiíäiêòåí ñóäû» æàëïû ñiëòiëiãi òèòðëåóãå øû¹ûíäàëàòûí ºûøºûë ñàíûìåí àíûºòàëàäû.

 

2 Ò¸æiðèáåíi æ¾ðãiçó ðåòi

Ñûéûìäûëû¹û 250-300 ìë êîíóñòûº êîëáà¹à çåðòòåëåòií ñóäû» 100 ìë ¼ëøåï º½ÿäû äà, “àðàëàñºàí” èíäèêàòîðäû» 2-3 òàìøûñûí ºîñàäû. Æàñûë áîÿó ïàéäà áîë¹àí æà¹äàéäà ò½ç ºûøºûëûíû» 0,114 åðòiíäiñiìåí åðiòåäi, áîÿóû ê¼ê ê¾ëãií ò¾ñêå ¼çãåðãåíãå äåéií òèòðëåéäi. Òèòðëåó êåçiíäåãi ºûøºûë øû¹ûíûí áåêiòåäi, òiðêåï îòûðàäû.

 

 

 

3 ͸òèæåëåðäi åñåïòåó

Ñóäû» æàëïû ñiëòiëiãií ìûíà ôîðìóëàìåí åñåïòåéäi

 

Æî = (p*C*1000)V, ìã.ýêâ/ë.

 

̽íäà p – “àðàëàñºàí” èíäèêàòîðäû» òèòðëåó êåçiíäåãi ºûøºûë øû¹ûíû;

           Ñ – ò½ç ºûøºûëû åðòiíäiñiíi» ºàëûïòû êîíöåíòðàöèÿñû;

           V – òàëäàëàòûí ñûíàó ê¼ëåìi.

 

                         

°äåáèåòòåð  òiçiìi

 

1 Âîäîïîäãîòîâêà. Ïðîöåññû è àïïàðàòû/Ïîä ðåä. Î.È. Ìàðòûíîâîé – Ì.: Àòîìèçäàò, 1977.

2 Ðàñ÷åòû âîäíî-õèìè÷åñêèõ ðåæèìîâ òåïëîýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê Ïîä.ðåä. Î. È. Ìàðòûíîâîé – Ì.: Ìîñê. Ýíåðã.èí-ò, 1985. – 152ñ.

3 Êàðþõèíà Ò.À., ×óðáàíîâà È.Í. Êîíòðîëü êà÷åñòâà âîäû. – Ì.: Ñòðîéèçäàò,1986. 

4 Áåëîêîíîâà À.Ô. Âîäíî-õèìè÷åñêèå ðåæèìû òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé. – Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1985.

 

 

 

Ìàçì½íû

 

Çåðòõàíàëûº  æ½ìûñ 1………………………………………………3- 11

Çåðòõàíàëûº  æ½ìûñ 2………………………………………………11-17

Çåðòõàíàëûº  æ½ìûñ 3………………………………………………14-26

À ºîñûìøà…………………………………………………………………..22-29

    

 

                                          2004 æ. Жиынтық æîñïàð, реті 11

 

 

Êàëåíäàðåâ Ðàõèì Íèõàòîâè÷

ƾíiñîâà ˸ççàò Ðûñõàíîâíà

Николаенко Елена Борисовна

 

 

 

Æûëó ýíåðãåòèêàëûº æ¾éåëåðäåãi ñóëû-õèìèÿëûº ðåæèìäåð ìåí ñóäû áàºûëàó

 

Çåðòõàíàëûº æ½ìûñòû îðûíäàó¹à àðíàë¹àí ¸äiñòåìåëiê í½ñºàóëàð

(Ñó ìåí îòûí òåõíîëîãèÿñû ìàìàíäû¹ûíû» ñòóäåíòòåði ¾øií)

 

 

 

Ðåäàêòîð Ж. А. Байтураева

 

Áàñó¹à ºîë ºîéûëäû__________          ²àëïû 60*84    1/16

Òàðàëûìû  50 экз.                              № 4 Áàñïàõàíàëûº ºà¹àçы

ʼëåìi  2,1 оқу – басп.т.                                Òàïñûðìà______Áà¹àñû 62 тг.    

 

 

 

 

Àëìàòû ýíåðãåòèêà æ¸íå áàéëàíûñ èíñòèòóòûíû» көшірмелі – көбейткіш бюросы

480013 Àëìàòû, Áàéò½ðñûí ê¼øåñi, 126