Коммерциялық емес акционерлік қоғам

Алматы энергетика және байланыс институты

  

Жылу энергетика қондырғылар кафедрасы

  

 

Жылуландыру және жылулық желілері

  

050718 - Электрэнергетика мамандықтарының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Алматы 2009

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Бақытжанов И.Б., Байбекова В.О. Жылуландыру және жылулық желілері. 050718 - Электроэнергетика мамандықтарының барлық оқыту түрлерінің студенттері үшін есептік-сызба жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау - Алматы: АЭЖБИ, 2009. – 17 б.

  

Әдістемелік нұсқауда пән бойынша есептік-сызба жұмысының тапсырмасы және тапсырма бойынша жылулық жүктемелерін есептеу, жылуландыру көзінің (ЖЭО-ң) негізгі  жабдықтарын таңдауына нұсқаулар берілген.

Әдістемелік нұсқаулар 050718 - Электроэнергетика мамандықтарының барлық оқу түрлерінің студенттеріне арналған.

  

Кіріспе

Есептік-сызба жұмыс “Жылуландыру және жылулық желілері” курсынан алған теориялық білімдерін тереңдету және бекіту үшін белгіленген.

Есептік-сызба жұмысты орындау алдында жылутехника, энергетикалық қондырғылар, өндірістік кәсіпорындарды және қалаларды жылуландыру жүйесі негізінде дәріс алуы керек.

Жұмыста өнеркәсіптік ауданды жылуландыру, желдету, ыстық сумен қамту және технологиялық мұқтаждық шығындарын есептеу, жылуландыру көздерінің негізгі және қосымша жабдықтарын таңдау, шартты отын шығысын есептеу қарастырылған.

Есептік-сызба жұмыстың есептелуі, нәтижесі, негізгі қондырғыларын таңдау түсіндірмелі түрде көлемі қолмен жазғанда 16-20 парақты құрайтындай болсын. Есептеуден кейін қолданылған әдебиет тізімі келтірілуі керек. Графикалық бөлімінде А-3 форматта ЖЭО-ң жылулық тәсілдемелік сызбасы және А-4 форматта жылулық абоненттердің қосылу сызбасы сызылады. Жылутұтынудың жылдық сызбағы, турба қондырғыларындағы будың ұлғаю құбылысы А-4 форматты миллиметровкада сызылады.

 

1 есептік-сызба жұмысқа тапсырма

 

Өнеркәсіптік ЖЭО-ның жылулық жүктемесін есептеу, негізгі және қосымша жабдықтарын таңдау, өнеркәсіптік ауданның келесі берілген мәліметтері бойынша технико-экономикалық көрсеткіштерін анықтау:

1)     Адам (халық) саны, М, адам

2)     1 тұрғынның тұратын орны, е, м2/адам

3)     Қаланың климаттық шарттары:

а) сыртқы ауаның ыстықтығы:

есептелген жылуландыру үшін tсо, 0С;

б) ең суық айлардың орташа ыстықтығы tа с, 0С;

в) орташа жылуландыру кезеңі үшін tор с, 0С;

г) есептелген желдету үшін tсж, 0С;

д) жылуландыру кезеңнің жалғасы τ0 , тәулік

4)     Қондырылған қуаттың пайдаланылған сағат саны n, сағат

5)     Өндірістік кәсіпорынның сипаттамасы:

а) пештің қондырылған қуаты Р, кВт;

б) өңдеуге түскен материал құрамы Gм , кг/с;

в) бу шығыны Dп, т/сағ;

г) қайтқан шық үлесі dқш, %;

д) кәсіпорын бөлмесіндегі ауаалмасу  m, 1/сағ;

е) өндірістік кәсіпорынның көлемі Vк, м3

6)     Жылу желілеріне түсу ыстықтығы t = 1500C.

7)     Қайту бас жолындағы ыстықтық   t = 700C.

 

                                               

Тапсырма нұсқалары 1-3 кестеде келтірілген.

Әдістемелік нұсқауда келтірілмеген мәндер келтірілген әдебиет тізімі бойынша алынады. 

1 К е с т е - Бір адамға келетін тұрмыстық орын ( есептік-сызба жұмыстың тапсырма нұсқаулары студенттің фамилиясының бірінші әрпі бойынша алынады)

Нұсқа

Фамилияның бірінші әрпі

е,  м2/адам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А,Д

В,Г,Я

Б,Е

Ж,З,И,Л,

К,П

М,О

Н,Л

Р,Т,У,Ф

С,Ч,Э,Ю

Х,Ц,Ш,Щ

17

18

19

20

25

24

23

21

22

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 К е с т е - Қалалардың маусымдық берілгендері ( нұсқаулар нөмірлері студенттің сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша алынады)

Нұсқа

Қала

жылулан-

дыру кезеңнің жалғасы τ0 , тәулік

Жылуландыру кезеңі

ең суық айлардың орташа ыстықтығы

Ауа ыстықтығы tс, 0С;

 

Есептелген жобалау үшін

Орташа жылулан-дыру кезеңі

Жылулан-дыру

Желдету

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Алматы

Ақтөбе

Томск

Барнаул

Иркутск

Қарағанды

Қостанай

Москва

Орал

Семей

166

203

234

219

241

212

213

205

199

202

-25

-31

-40

-39

-38

-32

-35

-25

-30

-38

 

-10

-21

-25

-23

-25

-20

-22

-14

-18

-21

 

-2,1

-7,3

-8,8

-8,3

-8,9

-7,5

-8,7

-3,2

-6,5

-8,0

 

-7,4

-15,6

-19,2

-17,7

-20,9

-15,1

-17,7

-9,4

-14,2

-16,2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 К е с т е - Өнеркәсіптік ауданның сипаттамалары ( нұсқаулар нөмірлері студенттің сынақ кітапшасының соңғының алдындағы саны бойынша алынады)

 

Нұсқа

М,

мың адам

n,

сағ/жыл

P,

МВт

Gм,

кг/с

Dп,

т/сағ

dОК ,

%

Vп*10-6,

м

  m,

1/сағ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

400

120

150

100

95

255

160

235

165

115

6110

6050

4950

6100

5940

5870

5390

6015

5780

6010

31,5

14

16

11,5

23

32

17,7

39,5

33,4

34,5

92

45

54

50

67

110

41

48

94

57

340

110

150

240

255

170

165

90

95

160

61

75

67

58

55

65

52

59

66

80

3,0

0,5

0,8

0,7

2,7

3,2

1,5

3,7

4,0

1,9

4,5

3,0

4,2

3,8

3,5

4,1

3,7

3,2

3,4

3,9

 

2 есептік - сызба жұмыстарды орындауға арналған нұсқаулар

 

Жұмыс төменде көрсетілген нұсқа бойынша орындалуы керек.

 

2.1 Өнеркәсіптік ауданның жылулық жүктемесін анықтау

 

         Жылулық жүктеме құрамына тұрғын үйлерді, қоғамдық, өндірістік ғимараттарды жылытуға және желдетуге кеткен жылу, ыстық  сумен, технологиялық бумен қамдандыру шығындары жатады. Есептеу 4 тәртіпте жүргізіледі:

         1 тәртіп - сыртқы ортадағы ауаның ыстықтығына сәйкес келуі tсо, QI,

         2 тәртіп -            -"-                           -"-                               -"-        tск , QII

          3 тәртіп -            -"-                           -"-                               -"-        tсор,QIII

         4 тәртіп - жаздық тәртіп ( жылулық және желдету жүктемелерінсіз)

 

2.1.1 Жылытуға кеткен жылу шығыны

 

Жүктеме ғимараттың жылу шығынынан анықталады

 

                                  , кВт                                                     (1)

 

мұндағы   q0 - ғимараттың жылулық сипаттамасы, кВт/(м3*К);

                  VH - ғимараттың сыртқы ауданы, м3tіы - ішкі ыстықтық , 0С;

                  tс - сыртқы ыстықтық , 0С.

                                                           5

Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттың көлемі келесі кейіптемемен анықталады

                                    3                                                              (2)

мұндағы  М – тұрғындар саны, адам;

                 е - бір адамға келетін тұрмыстық орын, м2/адам;

               Кж- тұрғын үй қорының сыртқы ауданының тұрмыстық ауданға қатынасы, есепте 3 м32 тең деп қабылданады.

         Ғимараттың меншікті жылуландыру сипаттамасын табиғи желдету есебімен келесі кейіптемемен анықтауға болады

 

, кВт/(мК)

 

мұндағы α - құрылыс түрін ескеретін еселеуіш (есепте 2*10-3 тең деп қабылданады);

            φ- есептелген сыртқы ауаның ыстықтығына тәуелді еселеуіш

         Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттар үшін ішкі ыстықтық  +18 0С, ал өндірістік ғимарат үшін +16 0С.

 

Есептеуде q0 мәнін қабылдаймыз:

-өндірістік ғимарат үшін

 

, Вт/(м3*К);

 

-тұрғын үй және қоғамдық ғимараттар үшін

 

,  Вт/(м3*К);

 

Жылулық жүктемеге ғимараттардағы ішкі жылу көздері және салқын материалдар болғаны әсер етеді. Бұл өндірістік орындарда жылу бөлінуді және материалдарды қыздыруға кеткен жылу шығынын анықтауын қажет етеді.

         Бөлмедегі жылу бөліну өндірістік пештерден, соның негізінде механикалық энергияның жылуға, жарыққа, заттардың салқындауына өтуінен пайда болады.

         Жұмыс пештерінен бөлінетін жылу

 

                                     Qпе = Р·Ф·Н,  кВт                                                              (3)

 

мұндағы Р – пештердің қондырылған қуаты, кВт ;

                         Ф – цехтағы пештен бөлінетін жылу үлесі (0,2-0,3);

                        Н – пештің бірмезгілдік жұмыс еселеуіші (0,7-0,8).

                                                         6

         Цехқа келіп түскен  суық материалдарды жылытуға кететін жылу шығыны келесі кейіптемемен анықталады

 

                              Qм = Gм·Cм·(tвн - tм) , кВт                                                         (4)

 

мұндағы Cм – материалдың жылу сыйымдылығы (0,46 - 0,53), кДж/(кг·К). 

 

Сонымен өнеркәсіптік ауданның жылулық жүктемесін анықтауы

 

                           Qо = Qож +  Qоп + Qм – Qпе , кВт         

 

2.1.2 Өндірістік орынды желдетуге кеткен жылу шығыны

 

Ғимаратты желдетуге кеткен жылу шығыны келесі кейіптемемен анықталады

                                   Qж = xж·Vө·(tіы - tса), кВт                                                   (5)

 

Мұндағы хж-ғимараттың желдету сипаттамасы, кВт/(м3*К);

                         Vө -өндірістік ғимараттың сыртқы ауданы, м3;

                          tса - желдету үшін есептелген сыртқы ауаның ыстықтығы, 0С.

 

         Желдету сипаттамасын келесі қатынаспен анықтауға болады

 

                                     хж = m*cж(Vж/Vө),                                                            (6)

Мұндағы m-ауа алмасу еселігі, 1/с;

                         cж-ауа жылу сыйымдылығы, 1.25 кДж/(м3К);

                        Vж-ғимараттың желдету ауданы, м3.

(Vж/Vө) қатынасын 0,9 тең деп қабылдаймыз. 

 

2.1.4 Ыстық сумен қамтуға жылу шығыны

 

Тұрғын үйлерді ыстық сумен қамтудағы жылу шығыны есептеледі

 

                    , кВт                                         (7)

 

мұндағы   М- тұрғын саны;

                            У- ыстық су тұтынушы үлесі, (110-130) кг/тәул*адам;               

                            с- су жылу сыйымдылығы, 4,19 кДж/(кг*К);

                            t c - суық су ыстықтығы ( жазда +15 0С, қыста +5 0С);

                            t ы - ыстық су ыстықтығы, 60 0С;

                            χа- апталық теңсіздік еселеуіші, 1,2 тең;

                            χт - тәуліктік теңсіздік еселеуіші, 1,7 – 2,0 тең;

                                                 7

Тұрмыстық үй-жәй секторларын ыстық сумен қамтудағы жылу шығыны  Qтж бір адам үшін есептелген жылу шығынынан (0,28 кВт/адам) анықталады

 

                                       , кВт                                                        (8)

 

         Өндірістік аймақ үшін есептелген ыстық сумен қамдау жүктемесі тең

 

                                       , кВт                                                    (9)

 

 

2.1.5 Жылутұтынудың жылдық сызбасы

 

Отын шығысын анықтау үшін, қондырғыны қолдану тәртібін және жылу кетудің реттеу сұлбасын құру үшін алдымен жылуды тұтынудың жылдық сұлбасын құру керек. Ол 2 - кестеде келтірілген (1-9) ауданға берілген жылулық жүктемесімен және климаттық берілгендермен құрылады. Жану кезеңі  сыртқы ауаның тұру ыстықтығының бір жылдағы орташа тәуліктік тұру ұзақтығымен анықталады. Жылдық жылу тұтынудың сұлбасы 2 бөліктен тұрады: сол және оң. Ордината осі бойынша жылулық жүктеменің шамасы шегеріледі (2.1 суретті қараңыз),  сол жақтағы суреттегі абсцисса осі бойынша  сыртқы ыстықтықтың мәні шегеріледі, оң жағында  градациядағы анықталған ыстықтықтың тұру ұзақтығы , Жылдық жылу тұтыну сұлбасын құру үлгісі 2.1 суретте келтірілген.

 

 

           

 

2.1 сурет - Өндірістік аудандағы жылдық жылу тұтыну сұлбасы

Qгвпр – ыстық су жүктемесі; Qв – желдету жүктемесі; Qот – жылуландыру жүктемесі; Q – толық жылу жүктемесі.

                                                            8

Өндірістік ауданның суммарлық жүктемесі  келесі қатынас бойынша анықталады

 

                                              ,   кВт                                         (10)

 

3 ЖЭС-ң негізгі қондырғыларын таңдау

 

3.1 Турбина таңдау

 

Теплофикациялық шықтағышты 3 тәртіп бойынша таңдайды, яғни таңдалынған шықтағыштағы жылуландырулық алымдардың қуаты жүктемеге тең болуы керек,    жану кезеңіндегі сыртқы ауаның сәйкестік ыстықтығына. Алдымен ПТ типті турбинаны таңдайды, содан кейін Т типті. Өткір будың қысымы біркелкі болуы керек (бу қазанының біртипті шарты бойынша). Шықтық қондырғыны таңдау кезінде төмендегі жағдайлармен таныс болуы керек.

а) ПТ тәрізді турбина таңдап алынады (өндірістік және жылуландыруға бу алымдармен),  Dп берілген мәнінің саны анықталады

nпт = Dп / Dппт

мұнда   Dп  - 3 кестеде берілген өндірістік бу жүктемесінің мәні;

                       Dппт  - ПТ типті турбинаның өндірістік алымындағы бу шығысы.

Қондырғыны таңдау кезінде 4-кестеде келтірілген шығыр қондырғыларының сипаттамасын қолдану керек. Жетіспеген мәліметтерді (1,5,6) бойынша алу керек.

б) 4-кестеде берілген жылуландыру алымының қуатын ескеріп Qтпт, ПТ типті бу турбиналардың толық (суммалық) жылуландыру қуатын анықтау қажет

∑Qтпт = Qтпт·nпт

          Егер ∑Qтпт = QтІІІ жағдайда, бу турбиналар таңдалды деп саналады, егер ∑Qтпт < QтІІІ жағдайда, жетіспеген жылулық жүктеме Т типті шығырмен қамтамасыз етіледі. Т типті бу турбиналардың жылуландыру қуатын келесімен табу қажет:  Qтт = QтІІІ – Qтпт . Егер  ∑Qтпт > QтІІІ  жағдайында, ПТ типті шығырдың санын азайту керек, ал жетіспеген өндірістік жүктемені Р типті шығырмен қамтамасыз ету керек.

 

9

4 К е с т е – Түрі ПТ бу турбиналы қондырғылардың сипаттамалары

 

ПТ-135-

30/15

135

760

12,75/545

320

130

1,27

0,07-0,245

4 К е с т е – Түрі Р бу турбиналы қондырғылардың сипаттамалары

 

 

 

 

 

 

ПТ-80-130/13

80

470

12,75/545

185

78

1,27

0,12-0,245

Р-100-130/15

100

760

12,75/545

650

ПТ-60-130/13

60

360

12,75/545

140

62

1,27

0,12-0,245

Р-50-130/15

50

460

12,75/545

340

ПТ-60-

90/13

60

390

8,9/540

165

70

1,27

0,12-0,24

Р-40-130/15

40

470

8,9/540

460

ПТ-25-

90/10

25

160

8,9/540

70

32

1,0

0,12-0,2

Р-25-90/18

25

260

8,9/540

240

Өлшем бірлігі

МВт

т/сағ

МПа/°С

т/сағ

МВт

МПа

МПа

Өлшем бірлігі

МВт

т/сағ

МПа/°С

т/сағ

Белгісі

Nэ

Do

Р0/t0

Dп

Qт

Рп

Рт

Белгісі

Nэ

Do

Р0/t0

Dп

Сипаттамалары

Heгiзгі электрлік қуаты

Қыздырылған бу шығысы

Қыздырылған бу көрceткіштері (қысым, температура)

Өндірістік бу алымының өнімділігі

Жылуландыру бу алымының  қуаты

Өндірістік бу алымының қысымы

Жылуландыру бу алымының қысымы

Сипаттамалары

Heгiзгі электрлік қуаты

Қыздырылған бу шығысы

Қыздырылған бу көрceткіштері (қысым, температура)

Өндірістік бу алымының өнімділігі

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

10

4 кестенің жалғасы

Т-250/300-240

250

980

12,75/545

384

0,07-0,245

Т-175/210-130

175

760

12,75/545

315

0,12-0,245

Т-110/120-130

110

480

12,75/545

204

0,12-0,245

Т-50-130

50

260

12,75/540

107

0,12-0,24

Т-25-90/10

25

150

8,9/540

63

0,12-0,2

Өлшем бірлігі

МВт

т/сағ

МПа/°С

МВт

МПа

Белгісі

Nэ

Do

Р0/t0

Qт

Рт

Сипаттамалары

Heгiзгі электрлік қуаты

Қыздырылған бу шығысы

Қыздырылған бу көрceткіштері (қысым, температура)

Жылуландыру бу алымының қуаты

Жылуландыру бу алымының қысымы

1

2

3

4

5

11

3.2 Қайраттық қазандарды таңдау

Шығырды таңдағаннан кейін өткір (жаңа) будың және әрбір шығырға кететін бу шығысының көрсеткіштері белгілі. Таңдалып алынған қазандар буды көрсеткіштері бойынша өндіруі керек және шығыр қондырғының  (кесте 5) номинальді тәртібіндегі будың суммалық шығысын қамтамасыз етуі керек. Қазандық қондырғылардың саны біреуінің қатардан шыққан кездегі 2 жылулық есептеулік – бақылау тәртібіндегі қамтамасыз ету шартын қанағаттандыруы керек. 

3.3 Пикті су қыздырғыш қазандарын таңдау

1 және 2 тәртіптегі жылулық жүктеме пикті су қыздырғыш қазандарымен жабылады (ПСҚ) . ПСҚ – ң жылулық қуаты төмендегідей анықталады

                                                                                       (12)

ПСҚ сипаттамасы 6- кестеде келтірілген.

 теплофикациялық еселеуіші деп атайды. Оның мәні берілген ЖЭС – ң технико – экономикалық негізінде анықталады.

Үлкен ЖЭС – ы үшін оптимальді мәні  . Осы жұмыста     таңдау кезінде   шартынан шығарамыз.

4 Жылуландыру жүйелік сорғыларды таңдау

Жүйелік сорғылар бір қатардан шығу шарты кезінде ағыспен және өндірулікпен таңдалынады, ал қалғаны жүйелік судың есептік шығысының 70% қамтамасыз етуі керек. Жүйелік сорғылардың саны – 2. берілген пәндік жобада ағыстың есептелуі жүргізілмейді, оны 10 – 20 бар деп есепке алуға болады.     

Бас жолға түсетін желі суының (максималды) шығысы келесі кейіптемемен анықталады

                                                                       (13)

мұндағы Gжж – желдетуге және жылытуға кеткен есептелген су шығыстарының қосындысы,

                          Gыс – есептелген ыстық су шығысы.

 кг/с

 кг/с

12

5 Отын шығысын және техника-экономикалық көрсеткіштерін есептеу

 

         ЖЭО электр энергиясы Wэ мен жылуды біріктіріп өндірудің негізінде жылумен қамтамасыз етеді. Техника-экономикалық көрсеткіштер есептелген тәртіптің қалыпты электрлік қуат кезінде есептеледі. Турбина қондырғыларына жылу шығысы тең

                                   , МВт                                             (14)

мұндағы  Dө - өткір бу шығысы, кг/с;

                         hө,hқс - өткір будың және қорек судың қажырлары, МДж/кг.

         Жылумен қамдауға жылу шығысын келесі қатынаспен анықтауға болады

                     ,МВт        (15)

мұндағы  Dө - өндірістік бу алу , кг/с;

                          Dж -жылуландыруға бу алу, кг/с;

                          dқш  -өндірістен қайтарылған шық үлесі, %;

                         hө,hқс,hж,hcқш,hқш - өндірістен бу алу, қоректік су, жылуландырудан бу алу, өндірістен қайтарылған шық, желі қыздырғыштардағы шықтардың қажырлары.

         Электр энергиясын өндірудегі пайдалы әсер еселеуіші (ПӘЕ)  тең

                                                                                                               (16)

 

Турбина қондырғыдағы шартты отын шығысы

                                          , кг/с                                                    (17)

мұндағы  Qж тшо – шартты отынның төменгі жану жылуы, 29330 кДж/кг

 

5 К е с т е - Қазандық қондырғылардың кейбір түрлерінің сипаттамасы          

 

 

Қазандық қондырғылардың           түрлері

tпе, 0С

Отын

 

 

3619 – 19 ГОСТ     бойынша

Зауыттық маркасы

1

Е-220-100

ТП –13/А

220

9,81

540

Тас көмір

2

Е-220-100ГМ

ТГМ-151

220

9,81

540

Газ, мазут

3

Е-230-100КМ

ТГМ-157

230

9,81

540

Газ, мазут

4

Е -420 -140

ТП-8Б/А

420

13,7

570

Тас көмір

5

Е -480 -140Ж

ТГМ-96

480

13,7

570

Газ, мазут

6

Е-500-140

ТП-92

500/150

13,7/3,14

570/570

көмір/газ

7

Е-640-140Ж

ТП-103

640/200

13,7/2,18

580/550

Тас көмір

8

Е-670-140 ГМ

ТГМЕ-206

670/175

13,7/2,4

540/540

Газ-мазут

9

П-950-225Ж

ТПП-210

1000/300

25

545/545

Тас көмір

10

Е -110 -100

ПК-20-2

110

3,62

540

көмір, газ

11

Е-220-100

ПК-10-2

220

9,81

540

Көмір

12

Е-660-140

П-60

650/200

13,7

545/545

Көмір

13

П-270-140

ПК-38-4

270

13,7

570

Көмір

14

П-640-140

ПК-40-1

640/200

13,7

570/570

Тас көмір

15

П-950-225ГМ

ПК-41-1

950/300

25

565/570

Газ, мазут

16

Е-120-100ГМ

БКЗ-120-100ГМ

120

9,81

540

Газ, мазут

17

Е-160-100ГМ

БКЗ-160-100ГМ

160

9,81

540

Газ, мазут

18

Е-210-140

БКЗ-210-140-7

210

9,81

560

Тас және қоңыр көмір

19

Е-220-100

БКЗ-220-100ПГ

220

9,81

540

       -

20

Е-320-140ГМ

БКЗ-320-140ГМ

320

13,7

560

Газ, мазут

21

Е-420-140ГМ

БКЗ-420-140ГМ

420

13,7

560

Газ, мазут

22

Е-640-140

ТПЕ-41

640

13,7

545/545

Көмір

 

 

  6 К е с т е - Суқыздырғыш қазандардың кейбір түрлерінің сипаттамалары

 

Қазанның зауыттық таңбасы

Жылулық өндірулігі, МВт

Отын

1 ПТВМ-180

2 ПТВМ-100

3 ПТВМ-50

4 УВ-ТМ-10

5 КВ-ТС-10

6 КВ-ТС-20

208

120

58

12

4,6

23

Газ, мазут

Газ, мазут

Газ, мазут

Газ, мазут

Газ, мазут

Газ, мазут

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  7 К е с т е - Желілік сорғылардың сипаттамалары

 

Түрлері

Беріс, м/с

Тегеурін, м

Қуат, кВт

СЭ 500-70

СЭ 800-60

СЭ 800-100

СЭ 1250-45

СЭ 2000-100

СЭ 2500-60

СЭ 2500-180

СЭ 5000-70

СЭ 500-160

500

800

800

1250

2000

2500

2500

5000

5000

70

60

100

45

100

60

180

70

160

120

150

275

185

295

475

1460

1096

2350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдебиеттер тізімі

 

1. СНиП II-33-75, часть 2, гл.33., Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Стройиздат, 1976. – 11 с.

2.Соловьев Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок промышленных предприятий. 2-е изд.-М.: Энергия, 1978. – 192 с.

3. Теплотехнический справочник. /Под ред. В.Н. Юренева и П.Д.Лебедева./ т.1. – М.: Энергия, 1975. – 743с.

4. Шубин Е.П. Основные вопросы проектирования систем теплоснабжения городов. – М.: Энергия, 1979. – 360с.

5. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник /под ред.  В.А.Григорьева, В.М.Зорина. – М.: Энергоиздат, 1987. – 825с.

6. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник /под ред. В.А.Григорьева, В.М.Зорина. – М.: Энергоиздат, 1987. – 551с.

7. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80с.

8. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей. – М.: Энергия, 1974. – 287с. 

 

Мазмұны 

Кіріспе......................................................................................................................3

1. Есептік-сызба жұмысқа тапсырма.....................................................................3

2.Есептік-сызба жұмыстарды орындауға арналған нұсқаулар...........................5

2.1 Өнеркәсіптік ауданның жылулық жүктемесін анықтау…………..….…..   5

3 ЖЭО-ң негізгі қондырғыларын таңдау……………………...............………...9

4 Жылуландыру желілік сорғыларды таңдау…………………….........…........12

5 Отын шығысын және техника-экономикалық көрсеткіштерін есептеу.....  13

 Әдебиеттер тізімі……………...……...............…......………………....………..16