Коммерциялы қ емес акционерлік қоғам
АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ
Жылуэнергетикалық >қондырғылар кафедрасы

ЖЭС-да ТӘСІЛДЕМЕЛІК ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
5В07100 – Жылуэнергетикасы мамандығының студенттері үшін курстық жұмысты орындауға арналған
әдістемелік нұсқаулар

Алматы 2014

ҚҰРАСТЫРҒАНДАР: Г.М. Тютебаева, С.С. Сабаншиева ЖЭС-да тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру пәні бойынша 5В071700- Жылу энергетикасы мамандығының студенттері үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. - АЭжБУ. Алматы, 2013. -  29 бет.

Әдістемелік нұсқауда: бастапқы берілгендер, пәндік жұмысты орындауға арналған есептеу әдістері мен қолданылатын әдебиеттер тізімі болады.

Сурет 4, кестелер  2, әдеб. 6.

Пікір беруші: техн.ғылым.канд., доцент С.К. Абильдинова

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2014 ж. қосымша жоспары бойынша басылады.               

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» 2014 ж.

Мазмұны

1 Кіріспе

2 Жалпы жағдайлар

3 Жылулық сұлбаны есептеу әдісі

4 Қазан қондырғысының және толықтай станцияның пайдалы әсер коэффициентінің есебі

5 Қосымша

6 Әдебиеттер тізімі

1.Кіріспе

Жұмыстық дене көрсеткіштерінің және негізгі және көмекші жабдықтардың өзгерісінің, жылу және электр энергиясын өндірудің техникалық сұлбасының жаңартылуы негізінде іске асырылатын энергетикалық өндірістің дамуы, энергетикалық тиімділігі (бірлік өнімге кететін жылу мен отынның меншікті шығыстары) жағынан бір-бірінен айырмашылығы бар әртүрлі техникалық шешімдердің пайда болуына алып келеді.  Осыған байланысты ПӘК-тің жоғары мәнін қамтамасыз ететін едәуір жаңартылған техникалық шешімдер де қосымша қаражатты қажет етеді. Осы жағдайлардағы ұсынылатын нұсқаның құндылығы туралы нақты ұсыныс рентабельдіктің белгілі бір деңгейіндегі өндірілетін өнімнің құнын анықтайтын тек есептік шығындарды береді. Маман қабылданған шешімдердің сандық көрсетіштерін анықтай білуі қажет, тиімді нұсқаны таңдау кезіндегі олардың техника – экономикалық салыстыруларын өндіру маманның іскерлік біліктілігінің бөлінбейтін бөлігі болып табылады. 

Мамандық бойынша келесідей негізгі пәндерді оқығаннан кейін, осы пәндік жоба тиімді нұсқауды таңдау бойынша өзіндік жұмысқа деген дағдыны дамытуға мүмкіндік береді: «ЖЭС қазандық қондырғылары», «Бу және газ турбиналары». Сонымен қатар, пәндік жоба «ЖЭС-дағы тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру» пәнін терең игеруге септігін тигізеді, әсіресе диплом жұмысын орындауға қажетті қорек судың жаңғыртулы қыздырғыштарын және ЖЭС жылулық сұлбасын есептеу бөлімдері.

2. Жалпы жағдай

2.1 Пәндік жұмыстың мазмұны

Жаңғыртылған қыздырғыштардың белгілі санындағы tқс-ден тәуелді ηt айналымының пайдалы әсер коэффициентінің тәуелділігінің сипаттамасы қиын екенін ескере кету керек. 

Қорек судың жаңғыртулы қыздырылуы суық көздердегі жылу шығынының төмендеуі арқасында айналымның жылулық үнемділігін (15%-ға) жоғарылатады. Қорек судың  tқс температурасы жоғары болған сайын, оны қыздыруға кететін шығырдан соншалықты бу алынады. Ескере кететін жағдай, жаңғыртулы қыздырғыштардың нақты саны. 

tқс  жоғарылауы алдымен ηt жылдам өсуімен болады, содан кейін ηt өсуі баяулайды, және tқстиім бастап ары қарайғы температураның өсуі айналымның жылулық үнемділін төмендетуге алып келеді. Жаңғыртулы қыздырғыштар санының өсуіндегі (қорек судың жаңғыртулы қыздырғыш жүйесіне қосымша салымдар) жоғарылату жолымен қондырғының жылулық экономикасының ары қарайғы өсуі. 

tқс өзгерісі станция агрегаттарының жұмысына әсер етеді. Сонымен, қорек су температурасының жоғарылауы не шығар газдардың tшығ.г. (қазанның tқ.қ. пайдалы әсер коэффициентін төмендету) температурасының жоғарылауына, не өзгеріссіз tшығ.г. кезінде жылудың конвективті бетіндегі салымдардың жоғарылауына алып келеді. Сонымен қатар, қоректендірумен, шықтандырумен және айналмалы сорғылармен, түтін сорғылармен, желдеткіштермен, отын дайындау жүйесімен тұтынатын қуаттар өзгереді.

Айтылғандардан ескеретініміз, қорек судың жаңғыртулы қызуы tқс мәніне дейін жүргізілуі қажет, бұл кезде станцияға кететін қосымша салымдар отынның алынатын үнемімен өтеледі.

Қорек судың жаңғыртулы қыздырғыштарының сұлбасындағы инженерлік есебіне бірінші кезекте қорек судың температурасын және жаңғыртулы қыздырғыштардың санын анықтау жатады. Соңғыларын таңдау көлемі үлкен есептеулерді жүргізуді және жабдықтың эскизін өңдеуді талап етеді.

Пәндік жоба оқу сипаттамасына ие болғандықтан, есептеулерді жеңілдету мақсатымен тапсырмаларға келесідей рұқсаттар қарастырылған:

1)  Бу турбинадағы барлық бу шығындарын ескермейміз. 

2)  Жылулық сұлбадан бусалқындатқыштардың эжекторын және газ салқындатқыштарды алып тастаймыз.

3)  Шығырдың ішкі салыстырмалы пайдалы әсер коэффициенті алымдар санына тәуелді болмадй деп есептейміз.

4)  Жаңғыртулы қыздырғыштарда ішкі бусалқындатқыштар және дренажды салқындатқыштар болмайды деп ойлаймыз, ал судың кем қызуы 50С тең. 

5)  Жоғары қысымды қыздырғыштардан газсыздандырғыштарға, ал төменгі қысымды қыздырғыштардан шықтағышқа келетін дренаждарды каскадты деп аламыз.

6)  Қазан қондырғысының ПӘК-інің бастапқы мәнін 0,9 тең деп аламыз. Қорек судың температурасы 2400С болған жағдайда шығар газдардың температурасы 1400С құрайды.

    Жылулық сұлбаның нақты есебін жаңғыртулы қыздырғыштардың сандары z=8 және қорек судың температурасы tқс=2400С тең нұсқалар үшін орындау қажет. Қалған қарастырылған нұсқалардың (z мәнін 5-тен 12-ге дейін, ал tқс 180-нен 2800С-ге дейін өзгереді) есебі осы әдістемелік нұсқаудағы қосымшаларда келтірілген. 

    2.2 есептік – түсіндірме хатты рәсімдеу талаптары

Есептік – түсініктемелік жұмыста пәндік жұмысқа тапсырма, кіріспе, есептік бөлімі және пайдаланған әдебиеттер тізімі болуы қажет. Әдебиетке берілетін нұсқаулық  мәтінінде болуы керек.

     Жұмыстың негізгі бөлігінде берілген нұсқаулыққа арналған келесідей сұрақтардың нақты сипаттамасы болуы қажет:

1)  Шығырдың ағын бөлігіндегі жаңғыртулы алымдардың таралуы. 

2)  Қорек судың жаңғыртулы қыздырғышының жылулық сұлбасының есебі.

3)  Шығыр қондырғының, қазандық қондырғының, толықтай станцияның пайдалы әсер коэффициентін анықтау.

4)  Тиімді нұсқаны таңдау және түсініктеме беру.

Қалған барлық қарастырылатын нұсқалар кесте түрінде келтіріледі.

Жұмыс А4 пішініндегі стандартты жазба қағазда, бір жарым интервалда 14 п Times New Roman шрифтімен жазылуы қажет. Жұмысты орындау кезінде Мемлекеттік стандарттарды және ҚР ФС 10352-1910-У-е-001-2002 пайдаланған жөн. Оларда «Құрылымдық құжаттардың бірыңғай жүйесінің» негізгі жағдайлары, мәтіндік құжаттарға және жұмыстық сызбақтарға жалпы талаптар, сонымен қатар басқа да нормативті материалдар келтірілген.     

           Жобада қолданылатын барлық физикалық шамалардың өлшем бірліктері халықаралық өлшем бірлік жүйесіне (ӨЖ) сәйкес болуы қажет.

            Жұмыстың беткі мұқабасы І қосымшаға сәйкес болуы қажет. Барлық ескертулерді жетекші жұмысты тексерген кезде айтады. Оқытушы жұмысты қарағаннан кейін студент барлық түзетулерді қорғағанға дейін түзетуі қажет. 

Сызбаларды орындауға қойылатын талаптар

Сызба А1 пішіндегі ватманда МЕМСТ-ға сәйкес орындалады. Сызбаларда стандартты рамка, бұрыштық белгі және жылулық сұлбаның негізгі элементтерінің спецификациясы болуы қажет.

Қағаздың сол жақ жарты бөлігінде жаңғыртулы алымдардың және шық температурасының, қорек судың және әрбір жаңғыртулы қыздырғыштардың дренаждарынан кейінгі сызықтарындағы бу көрсеткіштерімен шығырдың тиімді жылулық сұлбасы келтіріледі.

Қағаздың оң жақ бөлігінде шығырға кететін бу және жылу шығындарының тәуелділік сызбақтары, шығырдың, қазан қондырғысының және станцияның пайдалы әсер коэффициенті, сонымен қатар қорек су температурасынан және жаңғыртулы қыздырғыштардың санынан тәуелді отынның меншікті шығындары көрсетіледі. Жаңғыртулы қыздырғыштардың тиімді санына жауапты сызықтардың барлық сызықтарын басқа түспен көрсету керек.  

Пәндік жобаны қорғау тәртібі

Жобаны қорғау жоба жетекшісінің міндетті түрде қатысуымен, кафедраның 2-3 оқытушысымен ашық отырыста жүргізіледі. Жобаның басқы бетінде және сұлбада қол қойылмаса, комиссия жобаны қарастырмайды. 

Қорғау кезінде студент орындаған жұмысы туралы қысқаша түсіндірме жасауға міндетті және пәндік жоба бойынша комиссия мүшелерінің сұрақтарына жауап беруі қажет.

Жобаның бағасы орындалған жұмыс сапасын және сұрақтарға берген жауаптарды ескерумен комиссияның жабық отырысында қойылады. Қорғалған пәндік жоба комиссияға тапсырылады.

Пәндік жобаға берілетін тапсырма

ЖЭС-да тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру бойынша пәндік жобаға берілетін тапсырма 2-ші қосымшада келтірілген форма бойынша әрбір студентке жеке-жеке беріледі.

Егер студент белгілі бір себептермен оқытушыдан тапсырма ала алмай қалған жағдайда, қуаты  шығыр қондырғысына арналған 1,2 кестелеріне сәйкес жүргізіледі. Оның ішкі салыстармалы ПӘК 0,82 және электр механикалық ПӘК 0,994.

1 кесте

№ рт

Фамилияның бірінші әрпі

Отын түрі

Отын құны (франко-станция), теңге

1 жаңғыртулы қыздырғыш-тың құны (мың  $)

Орнатылған қуатты пайдалану сағат саны

Негізгі салым тиімділігінің коэффициенті

1

А, Д

Екібастұз көмірі

3,9

18

6000

0,2

2

В, Г, Я

--//--

5,6

20

5800

0,21

3

Б,  Е

Куу-Чукинск  көмірі

11,8

21

4000

0,22

4

Ж, З, И, Л

--//--

14,2

19

3500

0,23

5

К

Канско-Ачинск көмірі

2,6

23

7000

0,24

6

М,  О

--//--

3,1

20

6800

0,25

7

Н,  П

Ангренск көмірі

8,4

22

4500

0,21

8

Р, Т, У, Ф

--//--

9,1

19

5000

0,22

9

С, Ч, Э, Ю

Қарағанды өнд.өнім

7,6

24

5400

0,23

10

Х, Ц, Ш, Щ

--//--

6,8

18

6100

0,24

2 кесте

№№

рт

Шамалар атауы

Сынақ кітапшаның соңғы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Будың бастапқы көрсеткіштері

а) Қысым, МПа

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

б)Температура, ОС

450

465

480

495

510

525

540

555

570

585

2

Шығырдың шықтағышында өңделген будың қысымы, МПа

0,03

0,027

0,024

0,021

0,018

0,015

0,012

0,009

0,006

0,003

3 ЖЭС жылулық сұлбасын есептеу әдісі

Жылулық сұлбада отын энергиясын  түрлендірудің технологиялық қағидасына қатысатын және ЖЭС-ның бусулық жолының құрамына кіретін негізгі және қосымша жабдықтар болады.

Қағидалық жылулық  сұлба есебінің негізгі мақсаты электрстанция және оның бөліктерінің энергетикалық және техника – экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Есептеу 1-суретте көрсетілген қағидалық жылулық сұлба үшін жүргізіледі.

1 сурет - Есептік жылулық сұлба

Есептеу осы әдістемелік нұсқауда көрсетілген қысқартылған әдіс бойынша жүргізіледі.

Шығырдың ағын бөлігі бойынша жаңғыртулы алымдардың таралуы

ЖЭС қағидалық жылулық сұлбасының есебі шығыр алымдарындағы бу көрсеткіштерін анықтаудан басталады. Тізбектей жуықтау әдісімен есептеу жүргізуді ұсынатын турбинадағы бу алымдарының тиімді таралуының әртүрлі әдістері бар. Осындай жағдайда берілген «z» және tқ.с. белгілі мәнінде тиімді таралу түсінігі болады, ол жаңғыртулы ЖЭС айналуының ПӘК максимумын қамтамасыз етуші.   

Пәндік жобадағы қысқарту деп, жаңғыртулы қыздырғыштардағы рационалды таралу әрбір қыздырғыштардағы қорек судың энтальпиясының бірқалыпты жоғарылауы кезіндегі  бірінші жақындауларды ескереміз:

.                               (3.1)

Жаңғыртулы алымдардағы будың көрсеткіштерін анықтау келесідей жүргізіледі:

1) i-s сызбағында шығырдағы будың кеңею құбылысы тұрғызылады. Бастапқы берілгендер болып, будың бастапқы көрсеткіштері Р0, t0, шықтағыштағы қысым Рш және шығырдың ішкі салыстырмалы ПӘК  Шығырдағы бу кеңею құбылысын тұрғызу әдісі оқулықтарда берілген, мысалы, Щегляев А.В. «Паровые и газовые турбины».

2)    Алымдардағы бу көрсеткіштері анықталады.

Қорек судың жаңғыртулы қыздырғыш топтарын ТҚҚ (шықтағыштан қорек судың газсыздандырғышына дейін) және ЖҚҚ (газсыздандырғыштан қазанға дейін) топтарына бөлеміз.

ЖҚҚ топтарының есебі

Қазан кірісіндегі қорек судың  және қоректік сорғы шығысының   энтальпиясын біле отырып, біріншіден қыздырғыштың біркелкілігін ескеріп, үш ЖҚҚ-дағы судың қызуын анықтаймыз.

 

мұнда  

Есеп бірінші қыздырғыштан (негізгі шықтың жүрісі бойынша) басталады. Қорек сорғыдан кейінгі қорек судың белгілі энтальпиясының және оның қыздырғышта қызу шамасы бойынша келесі қыздырғыш кірісіндегі қорек судың энтальпиясын анықтаймыз:

                                                (3.2)

      мәні және 1,4Р0 қорек суының қысымы, су және су буының термодинамикалық құрамы кестесі бойынша [1,2] қыздырғыш шығысындағы  температурасын анықтаймыз. Соңғысы дренаж температурасын есептеуге көмектеседі

[1, 2] қолдана отырып,  бойынша бірінші ТҚҚ-тағы қанығу қысымы мен энтальпиясын анықтаймыз.

Алымдардағы будың энтальпиясы мен температурасы i-S сызбағында турбина және изобарадағы бу кеңею құбылысының қиылысу нүктесінде анықталады және ол ЖҚҚ-дағы су жүрісі бойынша біріншілік қысымды сипаттаушы. Бу құбырының гидравликалық кедергісін ескермейміз.

ТҚҚ топтарының есебі

ТҚҚ-дағы судың қызуын келесідей анықтаймыз

Есеп бірінші қыздырғыштан (негізгі шық жүрісі бойынша) басталады. Қыздырғыштағы шық энтальпиясының  белгілі қызу шамасы бойынша келесі қыздырғышқа кіретін шық энтальпиясын табамыз:

                                                                      (3.2)

 берілуі бойынша негізгі шық сызығындағы қысым үшін 3,0 МПа, су және су буының термодинамикалық құрамын [1, 2] кестесімен, оның қыздырғыштан шығардағы  температурасын анықтаймыз. Соңғысы дренаж температурасын анықтауға мүмкіндік береді.

[1, 2] пайдалана отырып, бірінші ТҚҚ-тағы қанығу энтальпиясы мен қысымын табуға болады.

Алымдардағы будың энтальпиясы мен температурасы i-S сызбағында турбинадағы  будың кеңею құбылысының қиылысу нүктесімен және бірінші ТҚҚ қанығу изобарасымен анықталады. Бу құбырының гидравликалық кедергісін ескермейміз.

Кестеге шығырдағы будың жұмыстық құбылысының және сатылар арасындағы судың жаңғыртулы қыздырудағы таралудың берілгендері, жаңғыртулы қыздырғыштардағы судың қызуы  және шықтану кезінде қызған бумен берілген бу саны туралы берілгендер, сонымен қатар сатылар бойынша негізгі шықтың және қорек судың энтальпиялары беріледі. Кестенің формасы Рыжкин В.Я. «Тепловые электрические станции», «Энергия», 1976 ж. (13бөлім, 192-193 бет.)оқулығында келтірілген.  

Жылулық сұлбаның элементтерінің материалды және жылулық теңестіктерін құру

Пәндік жобада қабылданған есептік сұлбаның негізгі элементтерінің материалдық теңестігі – (1 суретті қара) келесідей болады:

1.Шығырдың бу теңестігі

                                                           (3.5)

    – шыңырға кететін жаңа будың шығысы,

     – будың жаңғыртулы алымдары,

    – шығырға өтетін бу,

    2.Буөндіргіштің булық теңестігі

                                       (3.6)

3.Буөндіргіштің қорек суының теңестігі

                                      (3.7)

4.Газсыздандырғыштың материалды теңестігі

                                       (3.8)

          - төменгі қысымды қыздырғыш дренаждарының қосындысы,

          - сол сияқты жоғары қысымды,

          – газсыздандырғышқа кететін бу шығысы.

         Шығырға кететін жаңа бу шығысын бір өлшем бірлікке тең деп алып және қалған бу және су ағындарын  қатынасына тең деп, келесіні аламыз:

         

                                            (3.9)

                                       (3.10)

                                    (3.11)

         (3.9)-(3.11) қатынастарындағы  шығырға кететін будың қандай да бір мөлшерін құрайды, олардың мәндері жаңғыртулы қыздырғыштардың жылулық теңестік теңдеуін шешкен кездегі жылулық сұлба есебінің үдерісінде анықталады.

         Сұлбада дренаждың келуі каскадты болғандықтан, есепті ЖҚҚ су жүрісі бойынша соңғысынан (z-тен) бастаған дұрыс, ол үшін алымдағы бу шығысын ескермегендегі жылулық теңестіктің барлық құраушылары белгілі (2 суретті қара). 

2 сурет-ЖҚҚ су жолы бойынша соңғысының есептік сұлбасы

                        (3.12)

      Бұл жерден

                             (3.13)

мұнда  - қоршаған ортаға кететін жылу шығысын 0,98÷0,99ескергендегі жаңғыртулы қыздырғыштың пайдалы әсер коэффициенті.

Ары қарай ЖҚҚ-тағы Z-1, Z-2 және т.б. бу шығыстарын анықтайды. Осы ЖҚҚ-тардың есептік сұлбасында едәуір жоғары қысымды қыздырғыштардың дренаждарының каскадты келуі бар. Мысалы, Z-2 қыздырғышы үшін (3 суретті қара):

3 сурет-Аралық ЖҚҚ-тың есептік сұлбасы

Мысалы, Z-2 қыздырғыш үшін келесідей аламыз:

                                               (3.14)

         Бұл жерден

                  (3.15)

         Осыған ұқсас төменгі қысымды қыздырғыш топтарының бу алымдарының мөлшерлерін анықтаймыз, оны теңдеудегі қорек судың салыстырмалы шығын орнына негізгі шық шығынын  қоямыз және ол газсыздандырғышты есептегенде анықталады. Газсыздандырғыштың есептік сұлбасы 4-суретте көрсетілген.

4 сурет-Газсыздандырғыштың есептік сұлбасы

Газсыздандырғыштың жылулық теңестігі келесі түрде болады:

                           (3.16)

Соңғы теңдеуде екі белгісіз  және , сондықтан оны шешу үшін (3.11) қатынасын қолданған жөн.

Шығыр қондырғысының жылулық үнемділік көрсеткіштерін анықтау

         Шығыр қондырғысының энергетикалық көрсеткішіне жатады:

Будың меншікті шығысы

    (кг.бу/кВтсағ).                           (3.17)

Жылудың меншікті шығысы

  (кДж/кВтсағ).                                     (3.18)

Шығыр қондырғысының пайдалы әсер коэффициенті

                                         (3.19)

мұнда  - шығырдың электрлік қуаты,

          – шығырға кететін жаңа бу,

          - шығыр қондырғысына кететін жылу шығысы.

 мәні [5] формуласымен сәйкес есептеледі

                                  (3.20)

мұнда:– алым буларымен электр энергиясының кем өндірілу коэффициенті.

 анықтау келесі қатынаспен жүргізіледі:

                                 (3.21)

Сонымен, шығыр қондырғысының жылулық сұлбасының нәтижесінде жаңғыртулы қыздырудың нұсқаларына техника – экономикалық салыстыру жүргізуге қажетті барлық берілгендер анықталады.

4 Толықтай станцияның және қазан қондырғысының пайдалы әсер коэффициент есебі

Қайтымды теңестік бойынша қазан қондырғысының пайдалы әсер коэффициенті келесідей қатынаспен анықталады:

                           (4.1)

мұнда  - шығар газдармен, отынның химиялық және механикалық кем жануынан, қоршаған ортаға кететін, қождың физикалық жылуымен кететін сәйкесті жылу шығындары.

         (4.1) теңдеуінің құраушыларын анықтау әдісі «Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод)».-М.:«Энергия», 1973. оқулығының 5 бөлімінде берілген. Бұл жерде ескеретіні, қорек судың температурасының 100С өзгерісі шығар газдардың температурасының 2,2 0С өзгерісімен байланысты, яғни

                                            (4.2)

         Теңдеуін (4.2) пайдалана отырып, -нің -нан тәуелділігін анықтау қиын емес. Пәндік жобаны орындау шартындағы басқа да шығындарды өзгермейді деп есептеуге болады.

         Станцияның пайдалы әсер коэффициентінің толық түсінігі пайдалы әсер коэффициенттерінің жеке элементтеріндегі түрлендірулер.

         Станцияның пайдалы әсер коэффициентінде:

                                            (4.3)

Берілген қатынас пәндік жобада қарастырылатын барлық құраманың жылулық сұлбасының нұсқаларының  мәнін есептеуге мүмкіндік береді.

Отын шығысы келесі формуламен жүзеге асырылады:

                                                    (4.4)

мұнда  - отын шығысының меншікті шығысы,  

          - орнатылған қуатты пайдалану сағат саны. Меншікті отын шығысын (4.6) бойынша анықталған станцияның ПӘК мәнін пайдалана отырып келесі қатынаспен есептейді

                                                 (4.5)

мұнда: , - шартты және табиғи отындарға сәйкесті төменгі жану жылуы отынның 1 кг жағылу кезіндегі бөлінген жылу.

Нұсқаларды салыстыру кезінде формула бойынша қосымша қыздырғыштарды ескеру қажет:

ΔК = n·Б1қыздыр,

мұнда: n – қыздырғыштар саны

          Б1қыздыр – бір жаңғыртулы қыздырғыштың құны

          ΔВ – регенерацияны енгізу кезіндегі отын шығысын төмендету:

ΔВ = В1нұсқа – В2нұсқа .

Бұл кезде бірінші сұлбадан екінші сұлбаға ауысқан кездегі келтірілген шығындар келесідей болады:

ΔЗ = ΔВ·Цотын – Р·ΔК,

мұнда Р – негізгі салымның тиімділік коэффициенті.

Егер ΔЗ нөлден үлкен болса , нұсқа экономикалық жағынан тиімді, егер нөлден кіші болса, тиімді емес.

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті»
Жылу энергетикалық қондырғылар кафедрасы

ПӘНДІК ЖҰМЫС
ЖЭС-да тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру

Қорек судың оңтайлы температурасын және шықтағышты құраманың жаңғыртулы қыздырғыштарының тиімді санын таңдау

Мамандығы __________________________________________
Орындаған ___________________________________ Тобы________
Қабылдаған__________________________________________________
___________«____» ____________201___ж..

Алматы 2014

1 қосымша

Бу көрсеткіштері Р0=9,0 МПа,                         t0=4500C,                      Рк=0,03 МПа

1 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Будың меншікті шығысы  «d» (кг/кВт сағ), жылудың  «q» (кДж/кВт с), шығыр қондырғысының ПӘК «ηту»  жаңғыртулы қыздырғыштар кезіндегі «z»

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

4,388

3048

0,3280

4,381

3043

0,3286

4,375

3039

0,3291

4,371

3036

0,3294

2

200

4,511

3024

0,3307

4,500

3016

0,3315

4,491

3010

0,3322

4,485

3006

0,3327

3

220

4,652

3002

0,3331

4,643

2997

0,3337

4,632

2990

0,3345

4,623

2984

0,3352

4

240

4,827

2992

0,3343

4,816

2985

0,3351

4,796

2912

0,3364

4,791

2969

0,3368

5

260

5,043

2991

0,3343

5,0212

2978

0,3358

5,001

2966

0,3371

4,990

2960

0,3379

6

280

5,316

3005

0,3328

5,283

2986

0,3349

5,263

2975

0,3362

5,241

2962

0,3376

1 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Будың меншікті шығысы  «d» (кг/кВт сағ), жылудың  «q» (кДж/кВт с), шығыр қондырңысының ПӘК «ηту»  жаңғыртулы қыздырғыштар кезіндегі «z»

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

4,367

3034

0,3296

4,364

3032

0,3299

4,362

3030

0,3300

4,360

3029

0,3302

2

200

4,480

3003

0,3330

4,476

3000

0,3333

4,474

2999

0,3335

4,471

2997

0,3337

3

220

4,616

2979

0,3357

4,613

2977

0,3359

4,608

2974

0,3363

4,604

2971

0,3365

4

240

4,776

2960

0,3378

4,777

2960

0,3378

4,765

2953

0,3386

4,765

2953

0,3386

5

260

4,977

2952

0,3387

4,971

2948

0,3392

4,963

2944

0,3397

4,956

2940

0,3402

6

280

5,230

2956

0,3383

5,215

2948

0,3393

5,209

2944

0,3397

5,200

2939

0,3402

Будың көрсеткіші Р0=10,0 МПа,                      t0=4650C,                      Рк=0,027 МПа

2 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт ч), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

4,226

2964

0,3373

4,218

2959

0,3379

4,213

2955

0,3384

4,209

2952

0,3387

2

200

4,342

2940

0,3402

4,331

2933

0,3410

4,322

2927

0,3417

4,316

2923

0,3422

3

220

4,474

2918

0,3427

4,465

2912

0,3434

4,455

2906

0,3442

4,446

2900

0,3448

4

240

4,637

2906

0,3441

4,626

2899

0,3449

4,608

2888

0,3463

4,603

2885

0,3467

5

260

4,837

2903

0,3445

4,817

2891

0,3459

4,798

2880

0,3473

4,787

2873

0,3481

6

280

5,089

2912

0,3434

5,068

2895

0,3454

5,040

2885

0,3467

5,019

2873

0,3481

2 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

4,205

2950

0,3390

4,203

2948

0,3392

4,200

2947

0,3394

4,199

2945

0,3395

2

200

4,312

2920

0,3425

4,308

2917

0,3428

4,305

2915

0,3431

4,303

2914

0,3432

3

220

4,440

2896

0,3453

4,436

2893

0,3456

4,432

2891

0,3460

4,428

2888

0,3462

4

240

4,589

2876

0,3477

4,589

2876

0,3477

4,578

2869

0,3485

4,578

2869

0,3485

5

260

4,776

2866

0,3489

4,767

2861

0,3495

4,761

2858

0,3499

4,755

2854

0,3504

6

280

5,009

2866

0,3489

4,995

2859

0,3498

4,986

2854

0,3504

4,981

2851

0,3508

Будың көрсеткіштері Р0=11,0 МПа,                          t0=4800C,                      Рк=0,024 МПа

3 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

4,067

2882

0,3470

4,061

2878

0,3475

4,057

2875

0,3478

2

200

4,184

2863

0,3493

4,173

2856

0,3502

4,165

2850

0,3506

4,159

2846

0,3514

3

220

4,308

2841

0,3520

4,300

2835

0,3527

4,290

2829

0,3535

4,281

2823

0,3542

4

240

4,461

2828

0,3536

4,450

2821

0,3545

4,433

2810

0,3559

4,428

2807

0,3562

5

260

4,648

2823

0,3542

4,628

2812

0,3557

4,610

2801

0,3571

4,600

2795

0,3578

6

280

4,881

2830

0,3534

4,852

2813

0,3555

4,835

2803

0,3568

4,815

2792

0,3582

3 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

4,054

2872

0,3481

4,051

2871

0,3484

4,049

2869

0,3485

4,047

2868

0,3487

2

200

4,155

2843

0,3518

4,151

2840

0,3521

4,148

2838

0,3523

4,146

2837

0,3525

3

220

4,275

2819

0,3547

4,272

2817

0,3550

4,268

2814

0,3554

4,264

2812

0,3557

4

240

4,415

2799

0,3573

4,413

2798

0,3575

4,405

2792

0,3581

4,405

2792

0,3581

5

260

4,589

2788

0,3587

4,581

2783

0,3593

4,576

2780

0,3598

4,5701

2776

0,3602

6

280

4,805

2786

0,3589

4,793

2779

0,3599

4,784

2774

0,3605

4,778

2770

0,3610

Будың көрсеткіші Р0=12,0 МПа,                      t0=4950C,                      Рк=0,021 МПа

4 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

3,923

2809

0,3561

3,918

2805

0,3565

3,914

2802

0,3569

2

200

4,034

2790

0,3584

4,024

2783

0,3593

4,016

2778

0,3600

4,011

2774

0,3605

3

220

4,149

2766

0,3615

4,143

2763

0,3620

4,134

2756

0,3628

4,126

2751

0,3635

4

240

4,295

2755

0,3630

4,285

2748

0,3639

4,269

2738

0,3653

4,264

2735

0,3657

5

260

4,4699

2749

0,3638

4,452

2738

0,3652

4,435

2727

0,3667

4,425

2722

0,3674

6

280

4,687

2753

0,3632

4,660

2737

0,3653

4,644

2727

0,3666

4,625

2717

0,3681

 4 кестенің жалғасы

№№ п/п

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

3,911

2800

0,3572

3,908

2798

0,3574

3,906

2796

0,3576

3,904

2795

0,3578

2

200

4,006

2771

0,3609

4,003

2768

0,3612

4,000

2766

0,3615

3,997

2765

0,3617

3

220

4,120

2747

0,3640

4,115

2744

0,3644

4,112

2742

0,3647

4,109

2740

0,3650

4

240

4,251

2727

0,3667

4,250

2726

0,3669

4,242

2721

0,3676

4,241

2720

0,3676

5

260

4,414

2715

0,3683

4,407

2710

0,3689

4,402

2707

0,3694

4,396

2704

0,3698

6

280

4,613

2710

0,3690

4,604

2704

0,3698

4,596

2700

0,3704

4,590

2696

0,3709

Будың көрсеткіші Р0=13,0 МПа,                      t0=5100C,                      Рк=0,018 МПа

 5 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

3,785

2738

0,3652

3,780

2735

0,3657

3,776

2732

0,3661

2

200

3,891

2720

0,3676

3,881

2714

0,3685

3,873

2708

0,3693

3,868

2704

0,3698

3

220

4,006

2702

0,3701

3,994

2694

0,3712

3,985

2687

0,3721

3,977

2682

0,3728

4

240

4,138

2686

0,3724

4,127

2679

0,3733

4,112

2669

0,3747

4,103

2666

0,3751

5

260

4,302

2679

0,3733

4,284

2668

0,3748

4,267

2658

0,3763

4,256

2651

0,3773

6

280

4,504

2681

0,3730

4,478

2666

0,3751

4,457

2653

0,3769

4,445

2646

0,3779

5 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

3,772

2729

0,3664

3,770

2728

0,3666

3,768

2726

0,3668

3,766

2725

0,367

2

200

3,863

2701

0,3702

3,860

2699

0,3705

3,857

2697

0,3708

3,855

2695

0,371

3

220

3,971

2679

0,3734

3,967

2675

0,3738

3,964

2674

0,3740

3,961

2671

0,3743

4

240

4,095

2658

0,3762

4,093

2657

0,3764

4,086

2652

0,3771

4,085

2652

0,3771

5

260

4,248

2646

0,3780

4,241

2641

0,3786

4,235

2637

0,3792

4,231

2635

0,3795

6

280

4,434

2640

0,3788

4,425

2634

0,3796

4,418

2630

0,3808

4,412

2626

0,3808

Будың көрсеткіші Р0=14,0 МПа,                      t0=5250C,                      Рк=0,015 МПа

 6 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шыңыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

3,650

2669

0,3746

3,645

2665

0,3752

3,641

2663

0,3756

2

200

3,751

2622

0,3771

3,742

2645

0,3780

3,734

2640

0,3788

3,729

2636

0,3793

3

220

3,861

2634

0,3796

3,849

2626

0,3808

3,840

2620

0,3817

3,832

2615

0,3824

4

240

3,985

2617

0,382

3,975

2611

0,3830

3,958

2600

0,3846

3,955

2598

0,3849

5

260

4,139

2611

0,3831

4,122

2600

0,3846

4,106

2590

0,3861

4,096

2583

0,3871

6

280

4,328

2612

0,3829

4,304

2597

0,3851

4,284

2585

0,3869

4,268

2576

0,3882

 6 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

3,635

2658

0,3762

3,633

2657

0,3764

3,632

2656

0,3766

2

200

-

-

-

3,721

2631

0,3801

3,718

2629

0,3804

3,716

2627

0,3806

3

220

3,827

2611

0,3830

3,822

2608

0,3834

3,820

2606

0,3837

3,817

2604

0,3840

4

240

3,944

2591

0,3859

3,942

2590

0,3861

3,939

2588

0,3865

3,934

2585

0,3869

5

260

4,088

2579

0,3878

4,081

2574

0,3885

4,074

2570

0,3891

4,071

2568

0,3894

6

280

4,262

2572

0,2889

4,253

2566

0,3896

4,246

2562

0,3907

4,241

2559

0,3908

Будың көрсеткіші Р0=15,0 МПа,                      t0=5400C,                      Рк=0,012 МПа

 7 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

3,516

2599

0,3847

3,511

2595

0,3853

3,507

2593

0,3857

2

200

3,613

2583

0,3871

3,603

2577

0,3881

3,596

2571

0,3889

3,531

2568

0,3895

3

220

3,717

2566

0,3897

3,705

2558

0,3910

3,696

2552

0,3919

3,670

2547

0,3926

4

240

3,834

2550

0,3921

3,824

2544

0,3932

3,808

2533

0,3948

3,805

2531

0,3951

5

260

3,979

2543

0,3933

3,969

2536

0,3944

3,948

2523

0,3964

3,942

2519

0,397

6

280

4,157

2543

0,3933

4,134

2529

0,3955

4,115

2517

0,3973

4,104

2510

0,3984

7 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

3,504

2590

0,3861

3,501

2588

0,3864

3,499

2587

0,3866

3,498

2586

0,3868

2

200

3,587

2565

0,3899

3,583

2562

0,3903

3,581

2560

0,3906

3,579

2559

0,3908

3

220

3,684

2543

0,3932

3,680

2540

0,3937

3,677

2538

0,3940

3,674

2536

0,3943

4

240

3,799

2526

0,3958

3,793

2522

0,3964

3,789

2520

0,3968

3,785

2518

0,3972

5

260

3,930

2511

0,3982

3,928

2510

0,3985

3,918

2503

0,3995

3,918

2503

0,3995

6

280

4,092

2503

0,3995

4,085

2492

0,4002

4,079

2495

0,4008

4,073

2491

0,4014

    Будың көрсеткіші Р0=16,0 МПа,                            t0=5550C,                      Рк=0,009 МПа

8 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

3,379

2525

0,3959

3,374

2522

0,3965

3,370

2519

0,3970

2

200

3,472

2511

0,3982

3,463

2504

0,3993

3,456

2499

0,4001

3,450

2495

0,4008

3

220

3,571

2495

0,4008

3,560

2487

0,4022

3,551

2481

0,4031

3,544

2476

0,4039

4

240

3,682

2479

0,4031

3,673

2473

0,4044

3,657

2462

0,4061

3,654

2460

0,4064

5

260

3,819

2472

0,4045

3,808

2465

0,4057

3,789

2452

0,4078

3,783

2449

0,4084

6

280

3,986

2471

0,4046

3,964

2458

0,4069

3,945

2446

0,4088

3,934

2440

0,4099

8 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

3,367

2516

0,3974

3,364

2515

0,3977

3,362

2513

0,398

3,361

2512

0,3981

2

200

3,446

2492

0,4012

3,443

2490

0,4016

3,441

2489

0,4018

3,439

2487

0,4021

3

220

3,539

2472

0,4045

3,535

2469

0,4050

3,532

2457

0,4053

3,529

2465

0,4057

4

240

3,648

2456

0,4072

3,642

2452

0,4078

3,638

2450

0,4082

3,635

2447

0,4086

5

260

3,772

2441

0,4096

3,769

2439

0,4099

3,760

2433

0,4110

3,759

2433

0,4110

6

280

3,923

2433

0,4111

3,917

2409

0,4117

3,909

2424

0,4125

3,905

2422

0,4130

Будың көрсеткіші Р0=17,0 МПа,                      t0=5700C,                      Рк=0,006 МПа

9 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

-

-

-

3,228

2439

0,4100

3,224

2436

0,4105

2

200

3,322

2430

0,4115

3,313

2424

0,4126

3,306

2419

0,4135

3,301

2414

0,4147

3

220

3,417

2416

0,4140

3,405

2407

0,4154

3,397

2401

0,4165

3,390

2397

0,4178

4

240

3,522

2401

0,4165

3,512

2394

0,4176

3,502

2387

0,4189

3,494

2382

0,4198

5

260

3,651

2394

0,4177

3,640

2387

0,4189

3,622

2375

0,4211

3,616

2471

0,4218

6

280

3,805

2392

0,4181

3,786

2380

0,4202

3,768

2369

0,4222

3,757

2362

0,4233

9 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

3,221

2434

0,4109

3,218

2432

0,4112

3,216

2430

0,4115

3,214

2429

0,4118

2

200

3,297

2412

0,4147

3,293

2409

0,4152

3,291

2408

0,4154

3,289

2406

0,4156

3

220

3,385

2393

0,418

3,380

2390

0,4185

3,378

2388

0,4188

3,375

2386

0,4192

4

240

3,488

2378

0,4206

3,482

2374

0,4213

3,479

2371

0,4217

3,475

2369

0,4221

5

260

3,605

2364

0,4231

3,602

2362

0,4234

3,593

2356

0,4245

3,593

2356

0,4245

6

280

3,747

2355

0,4246

3,741

2352

0,4253

3,733

2347

0,4261

3,728

2344

0,4267

Будың көрсеткіші Р0=18,0 МПа,                      t0=5550C,                      Рк=0,003 МПа

 10 кесте

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=5

Z=6

Z=7

Z=8

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

-

-

-

-

-

-

3,053

2333

0,4256

3,049

2330

0,4292

2

200

3,145

2327

0,4297

3,136

2320

0,4310

3,128

2315

0,4319

3,123

2311

0,4327

3

220

3,235

2315

0,4320

3,225

2307

0,4334

3,215

2300

0,4348

3,208

2295

0,4357

4

240

3,342

2307

0,4335

3,324

2295

0,4358

3,314

2288

0,4371

3,306

2282

0,4382

5

260

3,455

2296

0,4356

3,444

2288

0,4370

3,426

2276

0,4393

3,420

2272

0,4401

6

280

3,599

2294

0,4359

3,586

2285

0,4376

3,563

2271

0,4404

3,557

2267

0,4411

10 кестенің жалғасы

№№ р/т

Қорек судың температурасы (0C)

Жаңғыртулы қыздырғыштардың саны «z» болған кездегі будың  «d»(кг/кВт сағ), жылудың  «q»(кДж/кВт с),  шығыр қондырғысының ПӘК «ηту» меншікті шығысы

Z=9

Z=10

Z=11

Z=12

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

d

q

ηту

1

180

3,046

2327

0,4297

3,043

2325

0,4301

3,041

2324

0,4304

3,039

2322

0,4307

2

200

3,119

2308

0,4333

3,115

2305

0,4338

3,113

2304

0,4341

3,111

2302

0,4344

3

220

3,203

2291

0,4364

3,198

2288

0,4371

3,196

2286

0,4374

3,193

2284

0,4378

4

240

3,300

2278

0,4390

3,295

2274

0,4397

3,290

2271

0,4404

3,287

2269

0,4407

5

260

3,410

2265

0,4415

3,406

2263

0,4419

3,401

2260

0,4426

3,397

2257

0,4431

6

280

3,542

2258

0,4429

3,539

2255

0,4434

3,529

2249

0,4446

3,527

2248

0,4448

Әдебиеттер тізімі

1.    Вукалович М.П. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара.-М.:«Энергия», 1965.

2.    Ривкин С.Л., Александров А.А. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара.-М.: «Энергия», 1972.

3.    Щегляев А.В. Паровые и газовые турбины.-М.: «Энергия», 1976.

4.    Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции.-М.: «Энергия», 1976.

5.    Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод).-М.: «Энергия», 1973.

6.    Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции.-М.: «Энергоатомиздат», 1987.

2013 ж. жин. так. жоспары, реті 60       

Тютебаева Г.М.
Сабаншиева С.С.

ЖЭС-да ТӘСІЛДЕМЕЛІК ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығының студенттері үшін
курстық жұмысты орындауға арналған
әдістемелік нұсқау

Редакторы А.А. Кегенбаева
Қалыптандыру маманы Н.Қ.Молдабекова

___.___.___. басуға қол қойылды
Пішіні 60х84  1/16
Таралымы 300 дана.
Типографиялық қағаз
Көлемі 1,8 оқу – бас.ә. 
Тапсырыс__. Бағасы900 т.   

                      «Алматы энергетика және байланыс университеті»
Коммерциялық емес акционерлік қоғамының
көшірмелі – көбейткіш бөлімі
050013, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 126