#1240;бдіқалық А.Ә.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Әбдіқалық А.Ә. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры социальных дисциплин Әбдіқалық А.Ә.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу
ќїралдары
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-
методические материалы
Учебные
пособия
1

Политология

Дәрістер жинағы Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқау
  Семинар сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар

Электронная библиотека АЭИСНазад