Учебно-методические материалы по дисциплине: Политология

 

Оќытушыныѕ аты-жґні
ФИО преподавателя

Мамандыќтар бойынша
оќитын студенттер їшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жўмыс аты
Наименование работы

1 Раджапов А.У.

жоєары, арнайы оќу орындарыныѕ оќытушыларына, магистранттар мен студенттеріне, жалпы саясаттанумен јуестенетіндерге арналєан.

Оќу ќўралы
2 Ќабылова А.С.
Абдуллина З.А.

Барлыќ мамандыќтар бойынша оќитын кїндізгі жјне сырттай оќу тїрініѕ студенттеріне арналєан

Дјрістер жинаєы

Саясаттану барлыќ мамандыќтардыѕ барлыќ бґлімінде
оќитын студенттер їшін

Семинар сабаќтарына арналєан јдістемелік нўсќаулар

для студентов всех форм
обучения всех специальностей

Методические указания по подготовке семестровых работ

для студентов всех форм
обучения всех специальностей

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Барлыќ мамандыќтардыѕ барлыќ бґлімінде
оќитын студенттер їшін

Семестрлік жўмысќа арналєан јдістемелік нўсќаулар
3 Абдуллина З.А.
Мухамбедьярова А.Т.
Шокатаев Д.К.
Абдрахматова Г.А.

для студентов и преподавателей, а также для всех интересующихся проблемами политической науки.

Учебное пособие

студенттер мен оќытушыларєа, сонымен ќатар саяси єылымдар мјселелеріне ќызыєушылыќ танытатындарєа арналєан.

Оќу ќўралы
4 Kaparova R.B.

for all specialities

Synopsis of the lectures
5 Әбдіқалық А.Ә.
Бисенова А.З.

барлық мамандықтарға арналған

Дәрістер жинағы

барлық мамандықтарға арналған

Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқау

барлық мамандықтарға арналған

Семинар сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар
6 Абдуллина З.А.
Мухамбедьярова А.Т.
Шокатаев Д.К.

для студентов всех специальностей

Методические указания по выполнению семинарских занятий
Методические указания по выполнению семестровых работ
Конспект лекций

Электорнная библиотека АИЭСНазад