Абдрешова С.Б.

Электроника кафедрасыныѕ ассистентi Абдрешова Г.Н. жїмыстары
Работы ассистента кафедры электроники Абдрешовой Г.Н.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплины Лекции
;по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и
проекты
1 Основы электронной и измерительной техники   5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Методические указания по выполнению курсовых работ
  Методические указания по выполнению лабораторных работ 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының студенттері үшін курстық жvмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
2 Промышленная электроника   Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  
  Методические указания по выполнению лабораторных работ  
  5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы студенттері үшін есептеу-сызбалық жұмыстарды орындау ға арнал ған әдістемелік нұсқаулықтар  
  Методические указания и задания по выполнению расчетно-графических работ  

Электронная библиотека АЭИСНазад