Абсатарова Б.Р.

Аќпараттыќ жїйелер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Абсатарова Б.Р. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры информационной системы Абсатаровой Б.Р.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и
проекты
1 Операционные системы Конспект лекций    
Конспект лекций    
2 Информатика   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад