Учебно-методические материалы по дисциплине: Информатика

 

Оќытушыныѕ аты-жґні
ФИО преподавателя

Мамандыќтар бойынша
оќитын студенттер їшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жўмыс аты
Наименование работы

1 Сїйебаева Л.Б.

5B071800-Электр энергетика, 5В071900-Радиотехника, электроника жјне телекоммуникация, 5В071700- Жылу энергетика мамандыќтары бойынша барлыќ оќу тїрініѕ студенттері їшін

Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау
2 Абсатарова Б.Р.
Жумаканова Р.Ж.

барлыќ оќу тїрініѕ студенттері їшін

Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар
3 Водолазкина Н.А.
Ибраев М.С.

для студентов всех специальностей

Методические указания по выполнению расчетно-графических работ
4 Ибраев М.С.

для студентов всех специальностей

Методические указания по выполнению лабораторных работ

Электорнная библиотека АИЭСНазад