Адилгажинова С.А.

Аќпараттыќ жїйелер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Адилгажинова С.А. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры информационной системы Адилгажиновой С.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
Оќулыќ
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и
проекты
Книги
1 Информатика   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.    
  Есептік-сызба жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар    
2 Программирование   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар.   Программалау. С++ тілін пайдалану ќаєидалары мен тјжірибесі. 2-том.Оќулыќ
3 Языки технология программирования Конспект лекций Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар    

Электронная библиотека АЭИСНазад