Айтчанова Ш.К.

Жоєарєы математика кафедрасыныѕ доценті Айтчанова Ш.К. жїмыстары
Работы ст. преподавателя  кафедры высшей математики Айтчановой Ш.К.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Лабораториялыќ
жїмыстар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
 Курсовые работы
и проекты
Лабораторные
работы

1

Высшая математика

  М. у. и задания к РГР. Часть 7    
  Есептеу-графикалыќ жїмыстарєа арналєан јдістемелік нїсќаулар мен тапсырмалар (7-бґлім)    
 

Студенттердіѕ ґзіндік жїмыстарына арналєан јдістемелік нўсќаулар

   
2 Математика 2 Дјрістер жинаєы      

Электронная библиотека АЭИСНазад