Математика 2

Учебно-методические материалы по дисциплине: Математика 2

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жүмыс аты 
Наименование работы

1 Айтчанова Ш. К.

0507402, 050717, 050718, 050719 мамандықтары бойынша оқитын барлық оқу түрінің студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы
2 Базарбаева С.Е.
Төлеуова Б.Ж.

5В070200 – Автоматтандыру және басқару, 5В071700 – Электр энергетика, 5В071800 – Жылу энергетика, 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандықтарының барлық оқу түрінің студенттеріне арналған

2-бөлім. Есептеу-графикалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

для студентов специальностей 5В071700 – Теплоэнергетика, 5В071800 – Электроэнергетика, 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Методические указания и задания к выполнению расчетно-графической работы. Часть 2

5В071700 – Жылу энергетикасы, 5В071800 – Электр энергетикасы, 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандықтарының студенттері үшін

Есептеу-сызба жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар 2-бөлім
3 Жуматаева С.А.
Ким Л.Н.

 для студентов специальностей 5В071700-«Теплоэнергетика», 5В071800-«Электроэнергетика», 5В071900-«Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 5В081200-«Энергообеспечение сельского хозяйства» 

Часть 1. Методические указания и задания к расчетно-графическим работам
4 Ким Л.Н.

для специальностей 5В081200, 5В073100, 5В074600, 5В071600 .

Часть 3..Методические указания и задания к расчетно-графическим работам
5 Ким Л.Н.
Бексултанова А.М.

5В081200, 5В073100, 5В074600, 5В071600 мамандықтарына

Есептеу графикалық жұмыстарын орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар.1-бөлім

5В081200- Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету, 5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің кауіпсіздігі, 5В074600- Ғарыштық техника және технологиялар, 5В071600- Приборлар жасау мамандықтарына

Eсептеу-сызбалық жұмыстарды орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 3-бөлім
6 Нурпеисов С.А.
Ултаракова Г.А.

для студентов всех специальностей

Конспект лекций

5В071800 «Электр энергетика», 5В071700 «Жылу энергетика», 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандықтарында оқитын студенттерге арналған

Дәрістер жинағы
7 Есботаева Э.С.
Атабай Б.Ж.

для студентов специальностей 5В071600 - Приборостроение
5В073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

Методические указания и задания по выполнению расчетно-графических работ

5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің кауіпсіздігі
5В071600- Прибор жасау мамандықтарында оқитын студенттерге арналған

Eсептеу-сызбалық жұмыстарды орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар
8 Kim R.E.

for specialties 5В071700 – Heat power engineering,
5В071800 – Electrical power engineering,
5В071900 – Radio engineering, electronics and telecommunications

Summary of lectures

Электорнная библиотека АИЭСНазад