Айтжанов Н.М.

Инженерлік кибернетика кафедрасыныѕ доценті Айтжанов Н.М. жїмыстары
Работы доцента  кафедры инженерной кибернетики Айтжанова Н.М.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции
 по дисциплине
Учебно-
методические материалы
Курсовые работы и
проекты
1 Микропроцессорные средства и программно-технические комплексы Конспект лекций Лабораториялыќ жїмастарєа арналєан методиќалыќ нїсќаулар.360240-АТПП мамандыдыќтарына арналєан  
2 Надежность систем управления Конспект лекций    
3 Элементы и средства автоматики Дјрістер конспектісі Зертханалыќ жўмыстарды жасауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
4 Цифровая техника и микроконтроллеры управления   Программа, методические указания и контрольные задания  
5 Микропроцессорные системы в электроэнергетике   Программа, методические указания и контрольные задания  
6 Метрология, стандартизация и сертификация Дјрістер жинаєы    
7 Метрология и измерения Дјрістер жинаєы Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау  
8 Автоматизация типовых технологических процессов и производств   Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад