Акижанова З.А.

Инженерлік кибернетика кафедрасыныѕ асисстенты Акижанова З.А. жїмыстары
Работы асисстента кафедры инженерной кибернетики Акижанова З.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
  Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Программирование на алгоритмических языках   Часть 1. Методические указания к лабораторным работам  
  Часть 2. Методические указания к лабораторным работам  
  Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
  2-бґлім. Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
2 Учебная практика   Методические указания  
  Әдістемелік нұсқауы  

Электронная библиотека АЭИСНазад