Ажиев К.О.

Орыс жјне ќазаќ тілі кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Ажиев К.О. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры русского и казахского языков Ажиев К.О.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу
ќїралдары
  Дисциплина Лекции
 по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные
пособия
1 Казахский язык   № 1, № 2, № 3 өздік жұмыстарды орындауға арналған тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулықтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад