Учебно-методические материалы

Учебно-методические материалы по казахскому языку

 

Оқытушының аты-жөні
ФИО преподавателя

Мамандықтар бойынша
оқитын студенттер үшін
Для студентов обучающихся
по специальностям

Жұмыс аты
Наименование работы

1 Букейханова Р.К.
Омарбаева Ж.Т.
Дюсекова М.Б.

заочной формы обучения

Казахский язык. Методические указания и контрольные задания для студентов заочников.
2 Тилембекова А.И. очной формы обучения Казахский язык. Методические указания для практических занятий студентов факультета Радиотехники и связи.
3 Тулеуп М.М. очной формы обучения Казахский язык. Методические рекомендации и практические задания для развития речевых умений на материале текстов по специальностям ФРТС.
4 Тилембекова А.И. очной формы обучения Казахский язык. Методические рекомендации и практические задания для развития речевых умений на материале текстов по специальностям ТЭФ.
5 Алмухаметова Г.С. очной формы обучения Казахский язык. Бастау. Методические указания для выполнения семестровых самостоятельных работ (для начинающих).
очной формы обучения Казахский язык. Методические рекомендации и практические задания для развития речевых умений на материале текстов по специальностям ЭЭФ.
050702-Автоматтандыру және басқару мамандығының барлық оқу түрінің студенттері үшін ҚАЗАҚ ТІЛІ -1 пәні. Семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау.
6 Тулеуп М.М. очной формы обучения Казахский язык. Бастау. Методические указания для выполнения семестровых самостоятельных работ (для начинающих).
7 Тилембекова А.И. очной формы обучения Казахский язык.Жалѓас. Методические указания для выполнения СРС (для продолжающих).
8 Омарбаева Ж.Т.
Дюсекова М.Б.
очной формы обучения Казахский язык. Жалѓас. Методические указания для выполнения СРС (для продолжающих).
9 Оспанкулова Г.Б очной формы обучения Казахский язык. Жалѓас. Методические указания для выполнения СРС (для продолжающих.
(Автоматтандыру және басқару бағытындағы бакалавр студенттері үшін) ҚАЗАҚ ТІЛІ -2 пәні өздік жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау
10 Дукембай С.Х. очной формы обучения Казахский язык. Методические указания для практических занятий.
11 Тулеуп М.М. очной формы обучения Казахский язык. Методические указания для практических занятий.
12 Букейханова Р.К.
Омарбаева Ж.Т.
Оспанкулова Г.Б.
очной формы обучения
всех специакльностей
Казахский язык. Методические указания и практические задания для выравнивания речевых умений. 
13 Дукембай С.Х.

Колледж оқушылары ‰шін.
Колледж,
очной формы обучения

Қазақ тілі. Практикалық сабақтарѓа арналѓан ғдістемелік кµрсеткіш.
Методическая разработка по казахскому языку для учащихся колледжа.
14 Букейханова Р.К.
Тулеуп М.М.
Алмухаметова Г.С.

студенттер мен магистранттарға арналған

Өздік жұмыстарға арналған әдістемелік көрсеткіш
15 Тулеуп М.М.

студенттер мен магистранттарға арналған

Техникалық мәтіндер, тапсырмалар мен әдістемелік көрсеткіштер

Оқу құралы энергетика және телекоммуникация мамандықтары бойынша оқытатын техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналып құрастырылды

Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту. Оқу құралы

сырттай оқу факультетінің студенттеріне арналған бағдарлама, әдістемелік нұсқау және бақылау тапсырмалары

Техникалық әдебиеттерді аудару

5В071800-Электр энергетика бағыты студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулар

Ғылыми-техникалық мәтіндермен жұмыс дағдыларын қалыптастыру

Оқу құралы

5В071800-Электр энергетикасы мамандығы студенттерінің өздік жұмыстарын орындауға арналған

Өздік жұмыстарын орындауға арналған тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулықтар
16 Тилембекова А.И.

барлық мамандықтың студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау

Іскерлік қарым-қатынас тілі

сырттай оқу факультетінің студенттеріне арналған бағдарлама, әдістемелік нұсқау және бақылау тапсырмалары

Іскерлік қарым-қатынас тілі

институт қызметкерлеріне арналған

Іскерлік қарым-қатынас 

17 Алмухаметова Г.С.
Арыстангалиева Д.М.

жылу энергетика бағытының бакалаврлары үшін

Семестрлік өздік жұмыстар

жылу энергетика бағытының бакалаврлары үшін

Семестрлік өздік жұмыстар
18 Алмухаметова Г.С.
Арыстангалиева Д.М.
Ахметова Э.Т.

сырттай оқу факультетінің студенттеріне арналған бағдарлама, әдістемелік нұсқау және бақылау тапсырмалары

Қазақ тілі
19 Арыстангалиева Д.М. ;050717-Жылуэнергетика мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін

ҚАЗАҚ ТІЛІ-2 пәні. Өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар мамандығының студенттері үшін

№ 2, 3 семестрлік өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен өздік тапсырмалар топтамасы 1- бөлім

5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар мамандығының студенттері үшін

№ 2, 3 семестрлік өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен өздік тапсырмалар топтамасы 2 бөлім

5В1074600 – Ғарыштық техника және технологиялар мамандығының студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулықтар

5В070200 – мамандығының студенттеріне арналған

Дидактикалық материалдар мен әдістемелік нұсқаулық

20 Ахметова Э.Т. 050703 - Ақпараттық жүйе мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін

ҚАЗАҚ ТІЛІ-2 пәні. Өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы бойынша

Өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындау үшін әдістемелік нұсқаулар

21 Шарибжанова Г.Г. 050704 – Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз  ету мамандығының студенттері үшін

 ҚАЗАҚ ТІЛІ -2 пәні. Семестрлік жұмыстарды
орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

барлық бағытта оқитын студенттерге арналған.

Оқу құралы

5В070300 –Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулықтар

5В070300 –Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған

Оќу ќўралы

22 Тилембекова А.И.
Тулеуп М.М.
барлық бағытта оқитын студенттерге арналған.

Оқу құралы

23 Төлеубаева К. Т.
Асылханова Л. А.
Даулетбекова А. Д.
050704 - Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша барлық оқу түрлерінің студенттері үшін

ҚАЗАҚ ТІЛІ-1 пәні семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

24 Ахметова Э.Т.
Төлеубаева К. Т.
050703 - Ақпараттық жүйе мамандығының барлық оқу түрлерінің студенттері үшін

ҚАЗАҚ ТІЛІ–1 пәні. Семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

25 Телгожаева Қ.С. 5В0719 Радиотехника және байланыс мамандығының 1 курс студенттері үшін

№2 семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

5В0719 радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының 1 курс студенттері үшін

3 семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

5В081200 – Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыздандыру мамандығының студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулықтар

26 Шарибжанова Г.Г. Электр энергетика мамандығының
1 курс студенттері үшін 2 семестрлік жұмыстарға арналған

Әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі мамандығының студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулар

27 Оспанкулова Г.Б. 5В0719 – радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының 1 курс студенттері үшін

1 семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

28 Оспанкулова Г.Б.
Дюсекова М.Б.
Электрэнергетика мамандығының 1 курс студенттері үшін

1 семестрлік жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар

29 Арыстангалиева Д.М.
Төлеубаева К. Т.
5В0717 мамандығының студенттері үшін

Қазақ тілі 1. №3 семестрлік жұмыстарға арналған әдістемелік көрсеткіш

5В0717 мамандығының студенттері үшін

Қазақ тілі 1.№2 семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік көрсеткіш.

5В0717 жылуэнегретика бағытындағы

Оқу бағдарламасына сәйкес дидактикалық материалдар

30 Тилембекова А.И.  5В50719-радиотехника, электроника және телекоммуникация

ҚАЗАҚ ТІЛІ-1 бағытындағы оқу бағдарламасына сәйкес дидактикалық материалдар

5В074600 - «Ғарыштық техника және технология» бағыты студенттеріне арналған

Қазақ тілі-1. Әдістемелік нұсқаулар мен өздік тапсырмалар топтамасы

31 Алмухамедова Г.С.
Ахметова Э.Т.
5В070300 ақпараттық жүйе
мамандығының барлық оқу түрінің
студенттері үшін

Қазақ тілі 1.Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау

 5В100200 - «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері»
бағыты студенттеріне арналған

“Қазақ тілі-1 пәні. Әдістемелік нұсқаулар мен өздік тапсырмалар топтамасы

5В071600- Аспапжасау мамандығының оқу түрінің студенттері үшін

Қазақ тілі-1.Әдістемелік көрсеткіштер мен өздік жұмыстар топтамасы

5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығының студенттеріне арналған Әдістемелік нұсқаулықтар
барлық бағыттағы студенттерге арналған Өздік тапсырмалар топтамасы
5В071600 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығының студенттеріне арналған Кәсіби қазақ тілі
32 Тулеуп М.М.
Шарибжанова Г.Г.
Әдістемелік нұсқау «Қазақ тіл-1» пәні бойынша университетте жаңадан ашылған «Өміртіршілік қауіпсіздігі» бағытында оқитын бакалаврларға арналған.

Қазақ тілі – 1 пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау

33 Тилембекова А.И.
Телгожаева Қ.С.
5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттері үшін

Қазақ тілі-2 .№3 семестрлік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар.

34 Л.А.Асылханова,
А.Д. Дәулетбекова
5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының оқу түрінің
студенттері үшін

Қазақ тілі 1. Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау.

5В081200- «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы
студенттеріне арналған

Қазақ тілі 1. Әдістемелік нұсқаулар мен өзіндік тапсырмалар топтамасы.

35 Төлеубаева К. Т. 5В060200 – Информатика мамандығының оқу түрінің студенттері үшін

Қазақ тілі 1. Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау

5В060200 – «Информатика» мамандығы студенттері үшін

Қазақ тілі 1. № 2, 3 семестрлік өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен өздік тапсырмалар топтамасы. 1-бөлім

5В060200 – «Информатика» мамандығы студенттері үшін

Қазақ тілі 1. № 2, 3 семестрлік өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар мен өздік тапсырмалар топтамасы. 2-бөлім

5В060200 - Информатика мамандығының студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулықтар

36 Тилембекова А.И.
Арыстангалиева Д.М.
5В074600 – Ғарыштық техника және технология мамандығының студенттері үшін

Қазақ тілі-1 Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау.

37 Төлеубаева К. Т.
Қасымжанова Б.С.
5В060200 - «Информатика»
бағыты студенттеріне арналған

Қазақ тілі-1 Әдістемелік нұсқаулар мен өздік тапсырмалар топтамасы

38 Тілембекова А.И. 5В071900 –Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар бағыттары студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулар

39 Төлеуп М.М.
Советова З.С.
барлық мамандықтарға арналған

Іскерлік қарым-қатынас бойынша дидактикалық материалдар және әдістемелік нұсқаулар

техникалық оқу орындары студенттеріне арналған

Оқу құралы

40 Советова З.С.

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулар

Оқу құралы орыс тілінде білім алатын техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне негізгі стандартты (В2), негізгі стандарттан жоғары (С1) деңгейлері бойынша білім беруге арналған

Оқу құралы
41 Төлеуп М.М.
Әлмұхаметова Г.С.
Советова З.С.

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған

әдістемелік нұсқаулықтар және терминдер сөздігі
42 Ажибаева М.А.
Мейрбекова М.М.

для студентов специальностей 5В060200, 5В070300

Методические разработки и указания
43 Асылханова Л.А.

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыз ету мамандығының студенттеріне арналған

Әдістемелік нұсқаулықтар
44 Ажиев К.О.
Арыстангалиева Д.М.

5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы бойынша

Семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау
45 Телгожаева К.С.
Асылханова Л.А.

5В071900 – мамандығының студенттеріне арналған

Дидактикалық материалдар мен әдістемелік нұсқаулықтар

Қазақ тілі пәнінен барлық мамандықтар үшін

№4, №5, №6 семестрлік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
46 Ажиев К.О.

Барлық мамандықтар үшін

№ 1, № 2, № 3 өздік жұмыстарды орындауға арналған тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулықтар

Электорнная библиотека А� ЭСНазад