Бекеева А.Н.

Электротехниканыѕ теориялыќ негіздері кафедрасыныѕ ассистенті Бекеева А.Н. жїмыстары
Работы ассистента кафедры теоретических основ электротехники Бекеевой А.Н.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
 по дисциплине
Учебно- методические
материалы
Курсовые работы и
проекты
1 Теоретические основы электротехники 3   Зертханалыќ жўмыстарды орындау їшін јдістемелік нўсќаулар  
2 Теория электрических цепей1   №1, 2, 3 есептеу-сызба жўмыстарын орындау арналєан тапсырмалар жјне јдістемелік нўсќау  
3 Расчет однофазных и трехфазных электрических цепей   Методические указания и задания к РГР № 1-3  
4 Теоретические основы электротехники   Eсептік-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  

Электронная библиотека АЭИСНазад