Берлибаев Б.Т.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ профессоры Берлибаев Б.Т. жїмыстары
Работы профессора кафедры социальных дисциплин Берлибаева Б.Т.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен жобалар
Оќу ќїралдар
  Дисциплины Лекции по
дисциплине
Учебно - методические
 материалы
Курсовые работы и
проекты
Учебные пособия
1 История Казахстана   Семинар сабаќтарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар   Оќу ќўралы

Электронная библиотека АЭИСНазад