Бисенова А.З.

Јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Бисенова А.З. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры социальных дисциплин Бисенова А.З.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Оќу
ќїралдары
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-
методические материалы
Учебные
пособия
1

Политология

Дәрістер жинағы Семестрлік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқау
  Семинар сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар

Электронная библиотека АЭИСНазад