Жакаев Б.К..

Жоєары математика кафедрасыныѕ ассистенті Жахаев Б.К. жїмыстары
Работы ассистента кафедры высшей математики Жахаева Б.К.

  Пјндер Оќу
ќўралдары
Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
  Дисциплина Учебное
пособие
Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы

1

Математика 3     Есептік-графикалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар мен тапсырмалар. Бґлім 3

Электронная библиотека АЭИСНазад