Жармухамбетова А.С.

Физика кафедрасыныѕ асисстенті Жармухамбетова А.С. жўмыстары
Работы асисстента кафедры физики Жармухамбетовой А.С.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Курстыќ жўмыстар
мен јкобалар
Оќу кґмекші
ќїралдар
  Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
материалы
Учебные пособия
1 Физика   Методические указания к выполнению расчетно-графических работ  
  Методические указания к выполнению РГР  
  Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  
2 Физика электромагнитных волн   Методические указания по выполнению расчетно-графических работ  
  Eсептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар  
3 Электродинамика. Колебания и волны.   Методические указания по выполнению расчетно-графических работ  
4 Физика 2   Методические указания к расчетно-графическим работам  

Электронная библиотека АЭИСНазад