Жумагазин Б.А.

Электроника кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Жумагазин Б.Ј. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры электроники Жумагазина Б.А.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплины Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Элементы магнитной техники. Устройства хранения информации   Лабораториялыќ жїмыстарды орындаудыѕ јдістемелік нїсќаулары. 350140 - ЭСТ  
2 Электронные промышленные устройства. Электронные системы.   Источники бесперебойного питания. Методические указания к выполнению лабораторной работы.  
3 Электронные устройства в электроэнергетике   Методические указания к выполнению лабораторных работ  
4 Электроника   5B070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттерiне арналған зертханалық жұмыстарды орындау үшін әдiстемелiк нұсқаулықта  

Электронная библиотека АЭИСНазад