Жумаканова Р.Ж..

Аќпараттыќ жїйелер кафедрасыныѕ аєа оќїтысышы Жумаканова Р.Ж. жїмыстары
Работы ст. преподавателя кафедры информационной системы Жумакановой Р.Ж.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Курстыќ жїмыстар
мен јкобалар
  Дисциплина Лекции
по дисциплине
Учебно-методические
материалы
Курсовые работы
и проекты
1 Проектирование баз данных Дјрістер жинаєы.    
2 Информатика   Зертханалыќ жўмыстарды .орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар  

Электронная библиотека АЭИСНазад