Касымбекова А.Т.

Шет тілдері кафедрасыныѕ оќытушысы Касымбекова А.Т. жїмыстары
Работы преподавателя кафедры иностранных языков Касымбековой А.Т.

  Пјндер Пјн бойынша
дјрістер
Оќу-јдістемелік
материалдар
Тест сїраќтары
  Дисциплина Лекции по
дисциплине
Учебно-методические
материалы
 Тестовые
задания
 1 Английский язык   Тіл жјне сµйлеу біліктерін дамыту бойынша єдістемелік н±сќаулар

 

Электронная библиотека АЭИСНазад